Goudsche Courant, zaterdag 28 juli 1894

Naar men verneemt heeft de heer Bonfaomme die aan den Ryksarchivaris in Limburg twee groote verhniswagens had verhuurd om aan het RyksArcbief uit Roermond naar Maastricht over te brengen by deurwaarders exploot den Staat gesommeerd de wagens terug te geven met betaling van whade en interewen De Minister heeft natuurlyk deze sommatie doen beteekenen nan de gemeente Roermond en deze voor alle kosten aansprakelyk gesteld omdat het de gemeente is die de vrye beschikking over de met s Rgka stempel verzegelde wagens aan de Regeeriug heeft doen ontnemen Als het geschil lang duurt zal de wagenrekeoing een aardig sommetje beloopen wegens de vacantie zal de zaak in appèl wel niet vóór October beslist zyn en daarna is nog een behandeling in cassatie te verwachten De rekening zal alzoo de waarde der paperaaseni ongetwyfeld verre overtreffen Aangenaam vooruitzicht voor de verliezei de partij benrekingen koniun wj Toorloopig reeds mededeeleo dat er les pryzen zullen wordeu uitgeloofd ter gezameuiyke waarde van zfc 300 terwyi moeite noch kosten zuUen worden gespaard om heiden gaston aangenaam te maken Zoo spreekt men o a over een biljart en kegeUwedstryd ia de lociëteit die door hare byxolen en grooten tuin zich daartoe byzonder leent Voor een en ander zya reedii Tersohillende oommiBsien gekozen nit de leden Zooals bekend i bezit Bolsward een beite kolfbaan die bovendien zeer gezellig ii omdat ze van alle zgden licht outvangt en ook aan alle zyden gelegenheid aanbiedt om den loop van het spel te kannen volgen Onder do versieringen is er eene die zeer eigenaardig is en in bet midden van den zymnnr is aangebracht ui een console voorstellende e n biljart met queue ballen enz waarop het borstbeeld staat van wylen den beroemden biljartspeler G Byisma keurig geboetseerd door het lid S LjcklamaaNyeholt Nog verdient vermelding dat er gelegenheid is om sommige merkwaardigheden van de oude fianse stad te bezichtigen als het museam van kerk ondheden bet Rudhuie enz tervrgl eeift ritjfl naar de lieve omstreken hetzy per tram of per rytuig zeer de moeite zal looneu Dat de wedstryd feeateiyk zal worden bealotan ui naaweiyks gezegd behoeven te worden De glorie van een muziekgezelachap in gevaar Toen de Harmonie van Grevenbicht L Zondag by terugkeer van een festival met de veerpont de Maaa overstak had de veerman het ongeluk zoo forsch met den veerhaak tegen t kopstuk vandenvaandelstokteatooten dat dit afbrak en met de daaraan hangende gouden zilveren en bronzen medailles tot groote ontsteltenis der leden in de Maas verdween Gelukkig is men er na langdurig visschen in geslaagd het kopstuk met deeereteekeneu weder uit de diepte op to halen Geen enkele medaille ontbrak Op eene Woensdagmiddag te Arnhem gebonden bijeenkomst van belangstel lenden in het blgren voortbestaan van de Arnhemeche Orkestvereenigingc is besloten om vóórlAng den latalen termyuj nog pogingen aan te wenden om onder alle standen meer donateurs te krpgeo zoodat men verzekerd is vaneenjaarlykscbe bydrage van 12 000 £ en gedeelte van deze som wil men vinden door des winters des Zondags matinees te geTan in Musis 6acram en daarover een af Hnderlgk abonnement te sluiten Een lid van den Raad der gemeente Assen sedert jaren Hd der commissie van onderzoek voor de whqttery heeft in eene zitting van eerstgenoemd lichaam de aandacht gevestigd op sommige z i onbiliyktaodeo gevolgen van de toepaaaing van de bestaande sabutterywet Als sprekend geval noemde hy dat onlangs een werkman by de export slachterij die wegens zyne Bchotter plichten zyno betrekking als machinist waarscbyniyk zou verliezen wegens het voorschrift der wet toch alsdienstplicbtig door de oommisaie moest wordeu aangewezen terwtjl een ander kort daarop als huisknecht moest worden vry gesteld Het raadslid verzocht daarop Burg en Weth by de R eering te bevorderen dat door wyziging der scbutterywet deze en andere onbillykbeden uit de wet verwyderd worden Hy althans wenschte niet weder als commissielid mede te verken by de toepassing van dergelyke gevallen Gebroken telephoondradeu hebben te Brussel tgf de Waterloo ohaussee een treurig ongeluk veroorzaakt Het was gedareude een onweder Da bliksem was in een der telephooopalen ge lagen en de draden versperden den weg Een voerman die er voorby moest en nog iemand wilden ze verwyderen Msar nauweiyka hadden ig da draden aangevat of zy konden hunne handen niet meer losktygen £ en brigadier van politie die er op aankwam sneed met cgn sabel de draden door en bevr dde hen maar hunne banden waren reeds half verbrand n de arme mannen werden in een deernis vaardigen toestand naar het gasthuis gebracht André Béville een zoon van den gewezen Eotterdamschen predikant thans Professor aan het College de France is te NeoviUe lès Dieppe overleden in den ouderdom van 27 jaren Uq werd in 1867 te Rotterdam geboren studeerde in bet college van Dieppe het Lycée Henri IV en verwierf later in de Ecole des Charlee het diploma van Archiviste paleolographe Sy bet organiseeren van hooger volksonderwys te Parus in 1891 werdhy belast met het onderwas in de gesohiedenis van den arbeid Zyn gemakkeiykbeid van spreken zyn oopartydigbeid de helderheid zyner denkbeelden en zyn echt redenaarstalentc zegt Ie Temps lokten verleden jaar zoowel in het Pantheon als in het Stadhuis een groote schaar belangstellende toehoorders rondom het spreekgestoelte van den jongen leeraar Verleden jaar had hu ook veel succes te Geuève waar hy openbare voordrachten hield in de groote zaal der hoogeschool Hy beloofde voor Frankryk een uitnemend hoogleeraar te worden een geleerde specialiteit in het zoo ftctueele vak van stadie waaraan hy zich wydde En thans beeft een onverwachte dood na een kortstondige ziekte al die schoone verwachtingen vernietigd In het Hongaarsche dorpje Dragojest stierven dezer dagen verscheidene paarden en veulens Konder dat men te weten kon komen wat den diereu gescheeld had Het volk verdacht echter een 75 jarige oude vrouw Narianczu Slanka de dierea door toovery gedood te hebben De fanatieke boeren staken daarom bet dak boven het hoofd in brand zoodat de arme oude slechts met moeite en geheel met brandwonden overdekt door eenige weldenkender ingezetenen kon gered worden Te Bradford wordt thans met een vernuftige door Dr Lehner een Zwitser ontworpen machine kunstmatige zijde uit allerlei afval voornamelyk houtpap katoen en jute afval gemaakt Zij gelykt zeer veel op echte zyde en kan in alle kleuren geverfd worden Sulpeterzuur en alcohol schynen by de bereiding van de grondstof een hoofdrol te spelen De stoffen uit kunstmatige zyde geweven kunnen slechts door het geoefend oog underscheiden worden van de echte en men heeft naar het schynt te Bradford groote verwachtingen van dit nieuwe product voor de Britsche industrie De gedenkschriften van Barras welker uitgaaf al zestig jaren geleden werd aangekondigd zullen thans weldra versobynen by de firmi Directe SpoorwegverblodlDg met GOUDA Zomerdleost 1894 95 AangevaDgeo 1 Mei TUd vao Greenwich d O 7 81 8 9 40 10 4 10 li oV al ïiVs l ïi 8 8i 4 80 5 84 8 8 7 10 8 48 9 40 110 UI 1 58 1 06 l li 1 19 1 98 Soidi Mooidnolit Nuawwkark Cptllt Bottudui 18 88 11 88 IIOTTÏBDA M 8 ODD Isttardam OtjwUs Nituwnkwk ILoordnoht Soudi Ookd 7 80 8 40 9 09 Z T M 7 48 8 6 Bl Kr 7 4T Z Agw J 58 9 01 N dL d 8 0 Vootb 8 07 9 18 Hige 8 18 9 18 9 89 Qoldl 5 85 8 10 7 58 Oudew 5 50 8 84 Woardeii 5 59 7 08 8 1 UtTMhl 8 18 7 88 8 18 Gouda iAt Amitwdam Wp 7 6 Awtndui Oi 8 U SulMliu De heer Hugh Clements te Londen zendt aan het N v d D een weervoorspelUng waarin verklaard wordt dat wy een teer mooie Augostusmaand zullen hebben In Nederland zal het alleen den 6n den i5n en den 26a Angustus wat regenen Met uitzondaring van die dagen zal bet de geheele maand mooi weer zgn Ook in Noord Duitschtand Denemarken Noorwegen en Zweden zal het volgens dezen Ëngelschen profeet mooi weer syn met aitzondering Van enkele regendagen Ëen zonderling vaartuig de brik St Andreas kwam dezer dagen ter reede van Constantino pel aan De geheele bemanning 17 koppen sterk bestaat uit geefitelyken allen monniken uit het Griekscbe klooster van den Mont AthoR Het schip vaart onder Russische vlag Bezoekers worden aan boord door den monnik gezagvoerder vrieuaeiyk ontvangen maar bezoeksters worden onverbiddelyk afge Nader maldt men uit Herwynen aan de N R Crt Nadat de executie alhier heeft plaats gehad waarvan ik u gisteren de byzouderhedea mededeelde verzamelde zich s avonds eeue menigte dorpelingen voor de herberg van C van Krieken op wiens verzoek de uitzetting en het afbreken van bet huisje geschiedde Biykbaar bad het volk geen go e bedoelingen De anders algemeen geachte burgemeester dezer gemeente die verscheen werd al spoedig door een steenworp ernstig aan bet hoofd gewond Hy bergde zich yiings in het huis van Van Krieken Toen het donker werd b on het woedende volk geweldig rumoerig te worden men begon het heis van v Krieken te bestormen en spoedig brak en brand uit Middelerwyl redden zich de borgemeester en de bewoners door het achterhuis Het pand brandde tot den grond toe af zonder dat er door of voor den eigenaar iets van den iuboedel gered is Naar aanleiding van het voorgevallene by gereohteiyke verkoopingen in den jongsten tyd wordt io bet Hbl het volgende opgemerkt 0f men verklare den post oninbaar en executeere niet of als menden debiteur niet insolvabel acht dan behoort ook gezorgd te worden dat diens inboedel zooveel mogelyk opbrengt Art 463 van het Wetboek van Burgeryke Rechtsïerordening erkent de bevoegdheid om den verkoop te doen plaats vinden b v v $ een verkoaplokaal Daartoe is alleen de machtiging 4er rechtbank uoodig die in dergelyke gevallen steeds verleend wordt Te Beverwyk is de gemeente omroeper Snel overleden en bij bet sohounmaken van zyn huisje werd een geraamte gevonden bet geriamte van een mensoh misaobien wel zoo meende men van eene onbekende vrouw Onder lappen en vodden was dat geraamte gevondeu leder sprak van het geval en de meeaten hadden hunne verklaringen dochtoea men de zaak onderzocht bleek het dat Snel niet al te proper was biJ zyn leven en er eene lamme huishoudster op nahield dat hy voor ds B nogal eens boodschappen deed en dan wel eens het een en ander meekreeg wat de familie niet langer wenschte te honden eü dat S zoo ook meekreeg het skelet dst aan den zoon van ds B thana officier van gezondheid in Indië by zgne atudiën had gediend en waaraan het hoofd een arm een been eu de borstkas ontbraken Van den vreeseiyken vrouwenmoord die S volgens de geruchten zou hebben gepleegd blijft alzoo niets over Te Weeoec zyn niet minder dan 54 personen gevangen genomen onder verdenking van het maken of uitgeven van valsche bankbiljetten Waarschynlyk zullen er nog meer medeplichtigen wordaa gevat 8 85 8 4 8 49 8 58 9 05 5 6 10 5 19 6 88 6 8 7 81 7 7 89 7 4 7 85 11 06 10 65 11 0 11 09 11 16 11 95 9 S8 10 7 9 45 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 08 8 18 6 81 6 89 8 86 7 47 7 46 6 18 10 08 10 11 9 8711 05 11 18 9 49 OODDt DlM 8 4 Aa 9 87 10 49 11 11 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 10 10 6 11 8 18 6 81 8 81 8 86 6 80 U iS 10 07 11 87 1 41 8 09 8 81 10 19 10 65 18 48 8 88 8 61 8 18 4 47 5 18 5 67 7 46 8 88 10 14 10 88 11 09 8 87 6 8J 7 69 10 87 11 17 i 46 8 U 6 04 5M 6 85 8 07 8 55 10 86 8 41 9 10 51 11 45 1 80 8 08 8 81 3 60 6 89 6 I 6 56 8 88 9 11 10 68 11 10 6 O U U t A II8T1IRDAM 8 ll 10 06 10 65 18 11 i 51l 4 47 5 8 7 45 10 14 9 10 10 86 18 1 1 8 40 6 46 6 85 9 4 11 18 Mi 11 10 li M Ut 1 5 8 6 50 9 61 11 88 Hochette te Parys Die Mémoires welke 4 deelen beslaan moeten veel merkwaardigs bevatten o a omtrent Mme de Stael Tallegrand Fouché Napoleon I en Keizerin Jo sephine De Vlaamsche School geeft U buitontekstplaat het portret van Bauer door Jan Veth Het is van Maart jl en in de voor kunstenaars zoo gastvrye Helena villa getaekend De heer Pol de Mom heeft by dit portret en by twee reproducties van werken van Bauer een artikel voor de Vlaamsche School geschreven dat begint met vast te stellen dat sedert Rembrandt in de Nederlanden geen kunstenaar werd gevonden die in de aristocratische etskunst de evenknie zou kunnen genoemd worden van dezen nog zoo jongen kunstenaar Bauer Geen ander artist heeft zelfs gedurende een veel langer bestaan dan het stukje leven tot nu aan Bauer gegund zulk een talryke serie groote en kleine platen voortgebracht verschillend voorzeker van waarde en gehalte onderscheiden ook van vorm en manier toch i Ie der stempel dragend van een uiterst oorspronkeiyk talent alle althaas in zekere mate homogeeue scheppingen vau een zelfden zich schitterend ontwikkelden geest En Bauer bereikte in Januari zyn 27e jaar Hij studeerde een tyd aan de Haagsche TsekenAkademie doch leerde naar eigen my gedane verklaring oneindig meer van den heer Witsen een schilder van veelzydige kennis zoo niet van ongemeen talent wiens werkplaats hy van 1886 tot 1888 schierdagelyksbezocht Vermakelgk is in hetzelfde nummer der Vlaamsche School een artikel van den heer J Winkler Prins die literaire moeiiykbeden heeft gekregen met een vriend en daar nu grappig het een en ander van aan de groote klok hangt De vriend had een vers gemaakt een lang vers een epos hy wilde een bespreking antwoord terug mynindrnkis dat ge verloren zyt voor onze letteren als ge niet eeni geducht op nw kop krggt toch bleef de vriend aandringen maar de goede Winkler Prins die wel eens meer heeft moeten lyden van zyn eigen goedigheid begreep na dat de auteur alleen eer gunstige beoordeeling verwachtte en hy wenschte zyn literair geweten niet te bezwaren door iets tegen zyn overtuiging te schryren c In de fabriek van de firma J J Beyaas te Haarlem ia vervaardigd een z g tweelingrytuig bestemd om ten geschenke te worden gegeven aan don president der Transvaal den heer Paul Krflger Het rytuig bestaat uit een groot n een kleiu balkon een salon en een slaapwagen Het groote balkon kan door vernuftig aangebrachte jaloezieën aan weerskanten worden afgesloten zoodat alleen de achterzyde open blyft het wordt verlicht door twee flinke lantaarns heeft een beschilderd plafond en is gemeubileerd met een rieten ameublement Eene deur die door een spanjolet muurvast gesloten is geeft toegang tot het salon een meesterstuk van kqnst op het gebied van rytuigbouw Het is gemeubeld met 8 groote fauteuils bekleed met Havana marokynleder De fauteuils zyn zóó vervaardigd dat zy tevens evenveel rustbedden worden als bet onderstel wordt nitgehaald De vloer is bedekt met een Deventer tapyt en voor de verlichting by avond zyn er zes groote lantaarns en drie sierlyke lusters voor kaarsen aangebracht Aan de zyde by het balkon zyn twee schilderstukken naar v d Helst Schattersmaaltyd en aan de andere zyde Rembrandta Staalmeesters geplaatst In de lambrizeering zyn veel verrasatogen verbolgen en vooral hier valt het op hoe van alle ruimte ia profijt getrokken In die lambrizeering toch zyn niet alleen aangebracht twaalf waarvan 6 beweegbare vensters doch tevens jaloezieën en acht kleine tafeltjes waarop glazen enz kunnen worden geplaatst Al die voorwerpen zitten schynbaar muurvast zoodat 6 66 6 0 6 10 6 17 i 8 i8 50 8 48 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 IIJO 11 80 7 07 8 10 7 17 7 84 7 81 7 87 8 80 7 80 9 08 1 44 4 60 4 6T 6 04 5 11 5 80 4 46 f65 5 0 6 0 6 15 11 60 1 45 1 66 8 08 8 0 8 16 9 41 9 60 9 68 10 06 5 51 18 08 18 40 4 40 GOU UA 3 10 4 08 DEN HAAS Hage 6 48 7 807 489 88 9 4610 1911 8818 16 1 88 i l6 1 46 8 484 16 4 41 6 17 7 8 06 9 8 10 10 7 06 7 11 7 0 7 7 81 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 9 1 f 10 10 80 10 80 10 41 Vootb 5 54 N dL d6 69 Z Z gw6 08 Bl Kr 6 14 Zar H 6 19 6 09 Onudi 6 3076 8 139 68 10 1610 68 18 0818 461 10 i 45 8 16 4 13 4 48 6 10 5 47 7 4 8 86 10 10 10 86 U T K I C H T 0 O D D A Utrecht 6 83 7 60 9 9 68 11 84 19 0 li 60 8 65 8 10 8 58 4 43 6 88 8 09 8 5010 84 9 11 10 61 9 19 1 8 41 9 88 11 07 4 10 7 88 4 85 7 60 10 00 6 11 M 11 00 Woerden 6 58 8 11 10 16 19 84 4 16 üudenater 7 07 8 19 10 14 18 41 4 14 Gouda 7 80 8 31 9 84 10 87 18 06 18 56 1 88 3 8 8 50 4 87 5 80 7 C AMSTtlDA H G O V D A Auutcrdim C B 8 9 40 ll lOi 11 87 1 40 4 10i AlutwdaluWp 6 60 8 15 55 11 11 4 65 4 e ida 7J0 9 04 10 44 l ie U t8 tM MO MBOMha akt mogrip ii an to sh igii leop f MW eenvoudige en gematkelgke wflze te be en I wee teakhouten tafels di Terplaatahaar 1 tjjB en tot één kunnen worden gemaakt voi 1 twieu bet smenblement Tan dit prachtige I lalon Door een kleine harmonica komt men 1 aliDu in den slaapwagen die nit twee ooupé e I bertaat on allerlei geriefeiykhoden aanbiedt 1 ledere coupé geeft zitplaats voor vier personen 1 en slaapgeltgenheden voor twee Vooral het 1 veranderen van de zit in slaapplaatsen is ver 1 nnftig bedacht Onder twee der zitplaatsen 1 aile bekleed met bruin marokgoleder z n ver I borgen een deken en een hoofdkussen Wil men zich ter ruste begeven dan worden deze I voorwerpen er nit gehaald en de zitkussens 1 ireder op hun plaatsen gelegd I Die van de andere twee zitgelegenheden bergt men op in een kastje boven die plaat I gen aangebracht Door aan het bagagerek te I trekken komt het bed te voorschyn De ver 1 gnlde koppen aan dat rek dienen tevena voor posten van het bed Linnen lakens en sloopen alles met uit de band bewerkte monogrammen voorzien liggen in een tweetal kastjes en men behoeft ze slechts te voorschjjn te halen om het bed gereed te hebben Twee bedden beslaan in den wand slechts eene ruimte van 40 cM In den zgwand heeft men nog gelegenheid gevonden om eene ruimte open te bonden voor bet meevoeren van een keurig ontbot servies waarin o a het wapen van de Transvaal is gebakken Rechts vau deze coupe s is een goed ingericht buffet Een Jskait van gepoiyst koper wordt medegevoerd Het tweelingrytuig rnst op wielen eu veeren van de nieuwste constructie Vau buiten ia het beschilderd met ultramatöu blauw afgezet met rozenobelgoud Aan weerszoden vau het aaton is hel wapen van de republiek zeer fraai aaugebrscbt Keu lucbtkap loopt over de rgtuigen heen en daarin heeft men plaata gevonden yoor twee groote waterreservoirs Alles wat aan dit waarlyk vorstelgk rytuig is werd geleverd door Nederlandsche indnskiSelen Het te Ternenzen aanwezige detachembot genietroepen dat onder leiding van den kapitein A E von Brucken Fock werkzaam is by het opruimen door dynamiet van het metselwerk der draaibrng over den westelijken kauaalarm aldaar zal ook worden belast met het oproimen van een gezonken wrak eigenaar aannemer M van den Broek te Neuzen afkomstig van een in 1887 verbrand brakschip cHine thans liggende tegen den laag wateroever der Schelde ongeveer 400 M zuidoostwaarts van den mond vau Neuzen Dit wrak ligt geheel overz zoodanig dat van het stuurboord hetwelk zön hollen of binnenkant naar het noorden alzoo naar de rivier toekeert het aohtergedeelte over eene lengte van ongeveer 26 M en eene hoogte afwisselende tuaschen 0 5 en 3 M boven laagirater nitsteeki terwgl het bakboord nagenoeg tegen den rivierbodem ligt gevleid en dus geheel onder water blyft Tevens ligt het wrat voorover de kiel duikt aan bet achtereind mee laag water geiyk op doch daalt naar vorengaande tot ruim 8 M daarbeneden aan die voorzjjde is dan ook over eene lengte van pi m 10 M het stuurboord geheel door water overspoeld De achter yde is gedeelteiyk weggeslagen gedeelteiyk reeds vroeger afgezaagd Van het schip is dus boven laag water alleen het bovenbeschreven gedealte der stunrboordzgde zichtbaar De ahin was laatsteiyk met eene lading ladige petroleumvalen bevracht en voorts met spiegeiyier en steenen geballast Van het geer ia v6ór eenige jaren reeds door au duiker een klein gedeelte opgevischt doch Terreweg de grootste hoeveelheid is in het voorachip blgven liggen en moet thana door aene 0 2 a 0 5 M dikke laag aangespoeld and steenen enz bedekt zyn Juist om berging Van dit spiegehjzer schynt het den eigenaar van het wrak thans vwrnamelyk te doen te zyn en hy meent dat wanneer de boven water uitstekende zyde van het voorschip waarin zich het meest ballostijzer bevindt ter lengte van ongeveer 14 M langs eene lyo gemiddeld 3 5 4 M beneden L W gelegen door dynamiet kon worden weggeslagen de gety stroomen genoeg vat zouden kiygen op het zaud eai dat het bedoelde yzer bedekt om dit bloot te spoelen en dus het ophalen daarvan door een duiker mogeiyk t maken In hoever deze gedaohtengang logisch is moge buiten besobonwiug biyven het afslaan zelf van het betreffende gedeelte dat nitatekende zyde door middel van dynamiet sobynt teohniscb zeer zeker uitvoerbaar ofcohoon waariyk slechts ten koste van veel arb id en springmaterieel Immers da Rhine was een log en zwaar getimmerd schip de ribbon Ewaar gemiddeld 0 23 hg 0 3 M liggende op tnsschenruimten van slechte 0 05 il 0 1 M zyn bekleed met houten boorden dik 0 12 M waarop over de onderste helft uie kopethoid De zgden waren versterkt Boor iware guren kuMn narru op het af te slane gedeelte nog onderscheidene intact zyn gebleven evenals de groote menigte gzeren bouten en beugels welke het geheel samenstel verstgTen Btt wrak heeft van den vorm nog zeer weinig geleden hier en daar zyn de inhouten door het vuur eenigszins uitgevreten ü D Ieder jaar leveren de nit de Poolzeeën afko 1 mende y bergen voor de scheepvaart iu den I NoordAtlantischen Oceaan een buitengewoon I gevaar op Gewoonlyk zyn deze gevaarten I dia natuurlyk de omringende lucht sterk af 1 koelen met een dikken nevel omhuld Het I stoomschip Ethiopia van de Anchor lyu dat 17 Juni jl te Glasgow binnenliep sterk 1 beschadigd tengevolge van eene botsing met I een ysberg mocht van geluk spreken Dit 1 schip dat eene bemanning van 88 man en 198 passagiers aan boord bod stiet den 6den Juni te 2 uur in den namiddag in een dikken mist zóo hevig tegen een ysberg dat er in den voorsteven een gat ontstond zoo groot dat een eettafel er wel door koa De schok was zóo hevig dat men stellig dacht dat het chip dadelgk zon zinken waarom bevolen werd de booten te water te laten De kapitein liet echter by wyze van proef de pompen in werking brengen naby du plaats der botsiug eu kou na twee minuten zeggen dal het schip geen water meer maakte De paniek onder I de opvarenden ontstaan kwam daardoor grooI teodeels tet bedaren Vervolgeus liet de kapiI teiu dadelyk het gat in den boeg met meelI zakken dichtetoppen waardoor het meel nadat I het met water verzadigd waa de laatheid van I cement kreeg Daar inmiddels de mist optrok I liet men de machine cwee dagen stilstaan I gedareude welken tyd net scheepsvolk oon geI schikt waterdicht schot timmerde Bovendien I slaagde men er met hard werken in de lading I zoodanig te verplaatsen dat de breuk in den I boeg boven de waterlyn werd gelicht Op I deze wyze kon de reis worden hervat Het I ongeluk was voor de bemanning nog een buiI tenkansje daar de passagiers onder elkander I 54 pond sterling voor haar opzamelden f Minder gelukkig ging het na eene botsing met een ysberg met de schoener Rose Dit I schip was op reis van Spanjaardsbaai op NewI foundland naar Labrador voor de zomervisI schery en had 55 personen aan boord Het I had het ongeluk by Partridge Point ook weder I in een dikken mist tegen een ysberg te varen I Ditmaal was de schok zóo hevig dat het vaarI tuig in tien minuten zonk Gelukkig was deze ysachote laag en plat waardoor 43 der oj varenden er iu slaagden er op te klimmen maar acht mannen twee vrouwen en twee jongens verdwenen met het zinkende vaartuig m de golven De geredden waren 27 mannen 9 vrouwen en 7 kinderen daar er nog eene vrouw ua het zinken van de schoener werd opgehaald Een ander schip de Irene welks gezagvoerder de noodkreten der op het ysveld gevluchte schipbreukelingen hoorde kwam nader bij en nam hen mede Sedert Maaudag is de geheele Brusselsche politie op de been nm de daders te ontdekken van een atoutmoedigeu diefstal in de Bank Balser Arembergstraat te Brussel gepleegd Twee iukasseerders der Bank hadden voor 200 000 fr opgehaald en kwamen by den kassier hun geld afgeven Terwyl zy het zilver telden verdwenen eensklaps 183 bankbiljetten van 1000 fr Men zocht en zocht opnieuw de 183 000 francs waren verdwenen Een onderzoek by de bedienden leidde tot niets De tweeinkasaeerders die het slachtoffer zyn van dezen diefstel zyn eerlyke bedienden Men heeft vermoeden op twee deftig gekleedehferen die daar rondslenterden terwyi de bedienden hun geld telden De uummeta der bankbiljetten zyn niet bekend Een Amsterdammer die iu de omstreken van Haarlem met een ingezetene dier stad en een paar vrouwen een ryteertje maakte werd door de politie aangehouden omdat hy eenige overeenkomst had met het signalement van een persoon die vóór de inbraken te Bloemendaal daar zwervende werd gezien De vroolijke rit was natuurlyk uit de heeren reden iu gezelschap van de rechercheurs Verkerk en van Halst verder maar de dames stapten aan het politie bureau af Langs den Zeilweg reed men naarOverveen en vervolgens naar de huizen waar was ingebroken eerst naar den heer Koolhoven daarna naar mevrouw Wilson maar geen hunner herkende in deu aangehoudene den man die nm hun woning had gezworven Heel netjes reed men toen daarop weer terug naar het politie burean te Haarlem en de beide vrienden werden daar aan de beangste vrouwtjes terugegeven De echte inbreker loopt nog Amst Ct Een echtpaartje nit Winschoten leefde sedert Pinksteren gescheiden Het zonnetje Tan Trede en geluk was toen n l achter zulke donkere wolken schuil gegaan dat vrouwlief besloot met twee barer kinderen er van door te gaan Heel in Den Haag bg een broeder Tosd ze onderdak Doch het bloed kruipt waar t niet gaan kan en oude liefde roest niet Zoo kwam het dan dat manlief uitgenoodig werd om naar de residentie over te komen omdat hy daar beter aan den slag zon kunnen komen Eiudelyk was de gewiohtige dag aangebroken met kloppend hart worden d 4erlaten eohtgenoot met de twee andere kinderen verbeid Maar ze kwamen niet Toen besloot de vrouw maar zelve het oude nestje te gaan opzoeken Ze kwam zag maar overwon niet want schoou ze de gesloten woning wist kinnen te dringen het hielp haar niet want in het holle van den nacht toen manlief terugkeerde en haar daar vond werd ze kort en bondig op straat geworpen En toeu haatte het ook alweer niet dat ze al de ruiten kapot sloeg het bezorgde het booze vrouwtje alleen een gapende wonde aan de pols waardoor geneeskundige hulp aanstonds noodzakelyk bleek Het teekenen van de Magna Chart den vrybrief waardoor de grondslag werd gelegd der Engelsohe vryheid door Koning Jan zouder Land is ook al aan mythe In het tydichrift van het Engelsche Record genoodschap betoogt John Vincent dat Koning Jan de Magna Charta nooit ondertoekend heeft Het stok dat in het Britsoh Museum wordt bewaard is niets dan een ruw ontwerp van de oorspronkelyke eisoheu der Baronnen De nieuwe gebouwde cellen vleugel in de byzondere strafgevangenis te Leeuwarden die onlangs voltooid kon worden opgeleverd ontving gisteren het eerste zestal gevangenen tot vyf jaren en meer gevangenisstraf veroor deeld uit do gevangenis te Groningen om e hun verderen straftyd te ondergaan Zij kwamen in twee transporten ieder van drie onder geleide telkens van zes ryksvetdwachters met een commandant lederen volgenden dag behalve Zondags komen nu op dezelfde wyze telkens zes gevangenen totdat allen pi m 60 er zyn Bultenlandscb Overzicht I De middagzittiDg der Franacbe Kamer van I Woensdag was vreder gew d aan de discussie I over artikul 6 der anarchisten wel I Da Bocialiat Jaiirès verdedigde een amende I ment bepalende dat als atiarchiaten worden I bescboQwd alle openbare personen die handel I drgven met ban mandaat en zich laten omkoo I pen Spreker constateerde dat allen die by het I Panama schandaal zijn betrokken geweest stem I men voor de wet die thans in behandeling is I Er ontstond een Ibeftig incident tusschen I Rouvier eu dea radicaal Jourdan deze verweet I aau Rouvier z jd aandeel ia de Panama zaak I Bouvier was destyds minister van financiën en üxoest in December 1 3 aftreden tengevolge I van de PaDama onthuUingeD I Jourdan vroeg of een eerlyk man er ooit I in zou toeatemmon zitting te nemen iu eeu t kabiuet dat een llouvier zou presideereu De I opgewonden beid welke deze nieuwen aanval I deed ontstaan was geweldig en eerst toen I Houvier op de tribune stond bedaarde de I hevige opschudding I De verdediging van lioovier was meesterlyk I en maakte diepen indruk In hevige gemoeds I beweging wandelde hy de tribune op en neer I terwyl hy de beschuldigingen en verdaohtma I kingen waarvan hy het slachtoffer is geweeat I stuk voor stuk naging Is dan een rechterlyke I vryapraak niet meer voldoende om de eer der I bnrgers te beschermen vroeg hy Het is een I politiek van verdachtmaking welke na eerst I Oambetta en Ferry te hebben vervolgd thans I ook meer bescheiden dienaars der republiek I wil laten bukken Maar my riep de spreker I uit my zult gy het hoofd niet zien buigen I Hoog wil ik het blyven dragen sterk in de I gerustheid van myn geweten Jaorès ontzegt I my de geschiktheid om s lands fiuanciëa te I beheeren maar vergeet myn aanvaller dan I dat ik het ben geweest die aau den vooravond L der tentoonstelling van 89 Frankryk voor I eene fiuaucieele ramp heb bewaard Man oit I het Tolk eu wat ik ben te danken hebbende I aan my zelven eo my zelf alleen zal ik naar I myn beste weten myn mandaat olyven ver I vullen dat het algemeen kiesrecht my heeft I opgedragen I Na een langdurige zeer rumoerige discussie I werd het amendement Jaurès verworpen met 264 tegen 212 stemmen I Artikel 6 luidende de bepalingen van art I 463 Code Pénal zya toepasselijk op de onder I havige wetc werd aangenomen onder voor I behoud van enkele additioueela bepalingen I door een zeker aantal afgevaardigden voorge I steld De beraadslaging daarover werd tot hedeu 1 verdaagd I By de behandeling der anarchiitenwet hoeft I de Kamer gisteren beraadslaagd over een I amendement strekkende om den duur der I wet te beperken De miaister van justitie I verzoekt de Kamer alle ameudemeulen te ver I werpen Verscheidene redenaars spreken ten I guuïte van het amendement De prealflént I TBO don miniftamuid ipnekt da hoop nit dat men aan da wat een permanent karaktar ui geven om de werking der maatregelen tegttu de anarchistan te verzekeren Hy legt ar nadruk op dat de wet het oog heeft op de anarchie geenszins op eenige politieke party en verklaart dat indien de dunr der wet door de Kamer beperkt wordt het een ander Kabi net val moeten zyn dat haar toepast Met 280 tegen 230 stemmen wordt het voorstel om den duur te beperken verworpen Ëen additioneel artikel bepalende dat de wet ingeval vau ontbinding der Kamer vervallen zou syn wordt verworpen met 318 tegtn 148 stemmen Men weet dat Zwitserland niet by Itftliëen Frankryk wil achterstaan waar het verscherpte maatregelen tegen de anarchistengeldt Reeds in December 1 1 diende de Bondsraad by de Kamers een wetsontwerp in handelend over de aanslagen tegen de openbareveiligheid daar het Bondsstrüwetboek evenminals dat der Cantyns voorzien heeft in hetstrafbaarstellen van zekere miadryven ofschoonze het karakter dragen van overtredingen vanhet gemeene recht Hier gelden het echter min of meer noodzakelijke maatregelen van verweer en dragen de wetsbepalingen dan ook niet een zoo draconisch karakter als b v in Frankryk Vandaar dnt ze zonder eenige moeite werden aangenomen Het wetsontwerp werd eerst Twzonden aan de commiraie nit beide Kamera die de beraadslaging verdaagden tot de zitting van April Inmiddels hadden de beide commissies het oorspronkeiyk ontwerp zeer vereenvoudigd en gewyzigd en toen vrerd bet byna zonder discussie en met algemeene stemmen door de beide Kamers aangeDomen Het referendum bekrachtigde dit besluit en Woensdag 25 Juli is de wet in werking getreden Zg telt niet meer dan acht artikelen haar voornaaamste i bepaling betrelt de aansporing tot misdryf Volgons een berïcht ver van den Temps hebben de enkele social istiacbe organen die in Zwitserland worden uitg even twee te Zurich een te Bazel een te Bern de overige in FransohZwitaerland geen sterke oppositie tegen de wet gevoerd Toch hebben ze thans rdkening te houden met de bepaling over het aansporen tot miadryven hetz in woord schrift of denkbeelden De propagandisten verspreiders of colporteurs van anarchistische I geschriftea zyn uu strafbaar bg de wat I Ook kunnen geschriften zonder naftm van I drukkers uit Londen Brussel Parys Rome of I van elders komend met meer straffeloos worI den verkocht verspreid of gecolporteerd I Reeds heeft de regeering onder de vigueur I der nieuwe wet den Frausohen anarchist LaI roche een vriend van Ravachol en twee DaitI scho anarchisten waarvan de een de dichter I ia van het lied tot verheerlyking van het djI namiet uit bat land gewezen I Tot Dinsdagavond was aan het ministerie I van bnittiulandache zaken te Londen dat in I voortdurende gemeenschap staat met de geI zantschappen van China en Japan nog geen I bericht ontvangen dat de vyandelykheden beI gonuen waren Volgens Reuter begonnen I echter dien dag de Japanners uit Seoul tegen I de Chineezen op te trekken I De vertegenwoordiger van Japan te Berlyn I twyfelt niet dat het tot een oorl zal komen I De Chineesche eu de Japansohe gezanten te I Londen hebben een langdurig onderhoud geI had mot den Britseben minister van bnitenI laudsche zaken Beiden verklaarden echter I geenerlei opdracht van hunne regeeringen te I hebben ontvangen Behalve Engeland doen I ook andere mogendheden pogingen om beide partyen tot een schikking te bewegen I De berichten over den toestand zyn onvolI ledigen en men moet er omzichtig mede zgn I Telegrammen uit Chemulpo by Seoul moeten I gaan over land tot Fusan en an daar onder I zee naar Nagasaki waar de Japansche overI heid ze kan controleeren bi rondom de golf I van Petschiti naar Peking en van daar door I China naar Shanghai waar de Chineesche reI geering alle gel enhetd heeft ze te redigeeren I Volgeus den Chineeschen gezant te Berlyn I hebben de Chineezen io Korea geen ander I doel dan den opstaad te onderdrukken en den I koning die hunne bescherming inriep te helI pen Daarom alleen zonden zy soldaten en I niet om Japan tegen te werken I Doch in Japan is het iu den laatiten zin I opgevat en de verzoeking tot vechten is er I even sterk als io China de overtuiging dat I men zich niet de wet mag laten voorschryven De eenige kans dat de oorlog te elfder ure I nog wordt voorkomen Hgt inCoi e kheid I dat graaf Ito en Li Hong Jf ii I vroeg of laat de Europeescn MHUUcBwIea I tuaschenbeideu zollen moeten i u ia fl wü I duur proces zou kunnen worden rl Besluiten China en Japan ten laatste hek gesehil toch door het zwaard uit te maken I dan is het daarom nog niet noodig dat on middellyk de oorlog verklaard wordt £ r was heel wat kruit verschoten en vele man I schappen waren gesneuveld vÓor deFranschen toegaven dat zy io Tonkin oorlog voerden I met de Chineezen I De oorlt zou vreeselyker zyn dan een I totscheB Ënropeesche mogendheden China I en Japan zyn voorzien van de nieuwste en