Goudsche Courant, maandag 30 juli 1894

33ste Jaargaiïg INo 6415 Maandag 30 Juli 1894 ADVERTENTIfiN mimm gohant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GetroQwd C C J Vil MIBEOP en H A Dl RUUK ADVERTENTIÉN worden geplaatst ran 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs j er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN meert Terni lende oorlogawerltnii B die de beechsring heeft uitgedacht maar bitter klein het untal artsen rerpleegiten en het ambnlance materiaal Klelnhaodel In Sterken Drank BURGEMEEHTERen WETHOCDERS an Gonda brengen ingerolge art 5 der Wet an 28 Augaitus 1881 StaaUbladc No 97 ter openbare kennii dat bg hen ia ingekomen Tan de navolgende persoon een Terwekschrift waarbij Vergunning wordt gevraagd om in de hy zynnaam veimelde localiteit sterken drank in hetklein te mogen rerkoopen als Naam d Veraoeker Aandaiding der local J A Cats Lange Tiendeweg D 34 Oondt den 27 Juli 1894 Bargemeester en Wothonders voornoemd VAN HEROËN UZENDOOEN De Secretaris BROUWER Wegens vergevorderd Seltoen wonien de nel Oo j KOBTISQ VBBKOCBT L vaa OS Ai 1 73 73 Beurs van Amsterdam f JDLL slotkoer 1V Vor krs IVi 10l 108 ♦ s 7 7 Vs 83 8V 781 96 s 96 104lj 61 841 ♦ 18 1081 8 i 87 101 loov 87 860 885 101 781 SOS ijsV 891 10 is 108 186 99 68 80 lOS 1011 175Vl 1861 106 ï ia ISli 100 S ll 78 106 IM s 10 V 108 Vl 981 100 188 188 8 l 98 Va 86 80 18 100 74 lil 10 36 48 11 188 107 7 lOl s lOl l 116 118 98 106 104V 189 99 Nisuuiii Oeri Ned W B i dito dito dito dito dilo dito S IIoil ll Ofal Ooudl 188188 4 ItaUi IniohrUTing 186i 81 6 DoiTBlfa OU in papier 1868 8 dito in liWer 1888 5 PunsiL Oblig mat ticket s dilo dito 9 Bniu OM Ooit ts Serie 5 dito OaeODi 1810 4 ditobgBothi 1888 4 dito bjj Hope 188ll 0 4 dito in goud laea 1888 t dito dito dito 1884 8 IPiHIl Ferpat schuld 1881 4 Tnuu Oepr CoDT Isen 18to 4 Oec leeoing leria D Geo leeoinK serie O EmnAl a BlF Bec t oU 18 I 8 ItHIco Obl Buit Soh 1890 8 VaxuDUi Obl 4 onbep 1881 KMmniM Obligatiao 1881 8 BoTTSiou Stad leen 1886 8 NlD N A r HacdelsT aaod Anndsb Tab UU Osrtilcaten Deu Uaataohappll dito Amh Hjrpotbaekh pandbr 4 Cult Hij der Vorateul aand s Qr Hypolbeekb paudbr 4 Naderlandsche bank aaad Nad Handelmaatsob dito N Vr k Fac Hyp b pandbr 8 Aott Hypotheekb pandbr 4 Vtr Hjpothaekb dito 4 OoanxB Oost Hong bank und Bust Hypotheekbank pandb 4Va AMiaiKA Bquit hypotb pandb 6 48 80 Uaxw L O Pr lieo eert 6 Kis Holl U 8poorir Mij aand Hij tot Kipl r Bt Bpw aand Ned Ind apoorwegm aaad Ned Zuid Afrik Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dilo l lTAUl 8poorwl 1887 8 A Kobl S 68 Znid lul Spirm A H obl 8 PoLBN Warschau Waanen a nd 4 Ruai Or Buaa Spsr Mij aand 8 Baltiaehs dito aand 66Vi Pastowa dito aand 8 IwBDg Dosabr dito aaad 8 Karsk 0h Asow 8p kap aaad 8 Loaowo Bewaal Bp Mj oblig Oral VItaUk dilo oblig 8 ZaidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 8 107 A auu Ceot Pao Bp MjJ obl Ohie k North W pr O t aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Daavar fc Kio Gr Bpn eert T a IlUnols Central obl in goud 4 Louisv k NBahrilleCert r aand Uaxico N Bpw Mij lehyp o O Miss Kanaaa r 4 pot pref aand N YorkOnUriofc Weat aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 8 Bt Faul Uinn fc Manit obl 7 Un Fac Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Is hyp O 8 OaNlOA Can Bouth Cert T aand Tik C Ballw k Nar Ie h d c O Amaterd Omnibos Mij aand Rotterd TramwegMaats aand Kin Btad Amaterdam aand 8 Btad Boltardam aaad 8 BiLaa Btad Antwerpenl887 S Stad BraSael 1886 S a HoNO Theiu ftegullr Oeaellsch 4 OosTmi Btaatsleening 1860 8 K K Oost B Cr 1880 8 Srun Blad Msdrid S 1888 Var Nu Bea Hyp Bpolil oen 8 tnuda Saslpersdnik vaa A Bunikui k Zoo De Heer en Mevronw vak MIEROP DE RuuK betuigen mede namens wederzgdsche Familie hnnnen hartelgken dank voor de vele bewezen van belangstelling bg hun Howelp ondervonden Qouda I Am um t 26 Jnli 1894 Een Oud StudeïU 29 jaar P O liefhebber van t landleven kapitaal te wachten wenscht in kennis te komen met eene gefortuneerde liefst onafhankelpe on£re dame of weduwe uit den hoerenstand ten einde hg bevondene wederzgdsche sympathie een hnwelgk aan te gaan Geheimhouding op eerewoord verzekerd Brieven lett K L Bureau van dit blad De ond ergeteekende beveelt zich minzaam aan roor het leveren van Puik Uelkbrood Bruin en Tanrebrood Kadetjes Krentenbrood en Beschuiten Verder rerichillende soorten KOEK als Kransjes Arnhemache Meisjes Kleingoed Janhagel Krakelingen en wat verder tot de Koekbakkerg behoort Onder minzame aanbeveling P A LUITEN TURFMA KT hoek Lange Dwarsstraat CopaefinBois t X O da Liter T coosAo riH aoi T ii ds Boeiiti Anonvmê door b t nheele laad om hkre goede hoedanigheden gnnitig bekend wordt geleverd In vurrttgeld bemende Heaiehen van 5 Liter Inhoud Toonlen van het tt al vnnDr P f vanHAMKLROOS UlUIaitend verkiiJgbMir bU P H J v WANKüM firma Wed P J MELKERT Oosthaven B U Oouda l£OI POIKE ODDE ▼ SCHIEDAMMER EFEVEE NiaHTCAP Merk Yerkrygbaar bjj PEETER8 Jz AU bewys van echtheid is oBohet en kurk steeds roorEien van den naam der Firma P HOPPE g Onfeilbaar Uiddel TBOIN inluenza Hoest Borst en Kcelaandoeningen MELIANTHE Superior Borsl lloni Extnct Bekroond met Eere Diploma en Uonden Medaille QKNT 1893 Gonden Medaille BÜLSWARD 1893 Sare Diploma en Gonden Medaille 1893 World Hygienic Eipoaitioo Ckieago Samengesteld nit de meeat heilzame hestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en lacht pnrgatief Oenee t ontniddelUfk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hniageitin ontbr n MELIANTHE is het besU middel der wereld H N van Schaik Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc Somatia atraat 267 Dai Haag Verkrflgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Ooiufn Kraepelien en Holm s Qllinn F 5IPnnhA staalhoudende is de meest Krachtige en Versterkende Kli A WlJN aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche genoesheeren Bekroond met EBBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons i f1 90 en ƒ I Depot te Gmida bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C TEIH Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist THEE By i om Kop i Sohotal Lepel St Vork Broche 25 Qrifton pdï 2Vi 1 pwr BeeldoD Schwr Lampenkap Melkpan 8 Zakdoe dooken ent 6 ons BonUchort PaaUlon nikkel Eiserviea Pndding Sam Trekpot Suikerpot enz Bg meerdere hoefeelheid in oqb of bij gedtwlten HorlogeB Lampen Tafelt Stoelen Naaimachine enz eoz Keuze uit meer dan 1000 Artikeler Drink B01 IIS THEE Kwaliteit is puik CADEAUS nuttig en fraai Vraag de volledige lijst met afboelclingea der Cadeaux by M J KAMPHUIJZEN die gaarn inlichtingen zal verstrekken G Kelileiitriiik Jr Co Uotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën Mederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stcomsohepen BATA FIBB kapt J 8AUER en HOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage yervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De StoomBChepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Eaoa ij Londen Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier EANTOOB m SCHRIJFBOEKEN en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 80 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennes Hol ia niel zeldea dat geoeziug unlrengeade middalen toevalli ooklekt worden die in d handen van een bekwaam genoeiheer aen goed aocoe hebben Wae niel Priojnili da geleerde Tealiger eer watorkuur methode wian woonplaat een bederaarlaoord oor do lijdende monachheid geworden ia den oeniouilige boorP Ho ft mei een Zweodaoh majoor Thure Brand gonaamd een middel legaa roaweniiekton aan de hand gedaan die het lancet dor chirurgen roedi minder noodiakelgk heeft gemaakt en Ibana gemeengoed tan allo goneeihseren begint Ie worden P Ook op het gooied tor beperking ran touuwaiekton begint er licht te komen on ook hier i een weg geopend gewerden die op de eooïoudigate en natnurlijk te manier reenltaten oplevert welke wel in ataat lijn de eodort jaren onjorandord aangewende genoeaknndige hulpmiddelen loo ali bgroorb Bromium Yior Anonioum ent geheel te rerdrin eb gezond liJn en tooh klagen dat iq lioh In lichaam en nel allea behalve wel gevoelen het geringite niel velen kunnen en lelfe door een vlieg getergd wordeln en 00 oh elven en andoren tot lait njn londer het te willen Vele worden geplaagd of door vreoHljka aogat ot door droergeeatigheid kunnen niel alapen en worden door benauwde drooniea gekweld Dan lijn er weder andere die te kampen heb n met hoofdpgn congestie xwakbeid fan geheugen oorsnizeil en toevallen Bindelgk Igden de ergateo nader ben ene verlamming vituulana en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk gnlacht en eiken sUnd vindt lün zeuowiiek eb min 01 meer de ataobtolfers dor leefwyze van onzen tijd Wie tol eene dezer oalegoricn van lijdera behoort on ingelicht weaacht te wonien over de wor king eener nieuwe metbode adroseeere zich aan Aautcidam 1 CLEBA V t Co Heiligeweg 4i BINNENLAND GOüDA 28 Juli 1894 VEBGADERING van den GEMEENTE t kiAD op Dinsdag 31 Juli 1894 des aaraiddtga ten 1 ore Aan de orde De lekeninK van de Schuttery over hel enitjaar 1893 Het voorstel betreffende de regeling van den boi ftocht van den Qemeente Ontvanger Uet voorstel betreffende bet verleenon der bevo dheid aan den beer Mynlieff Tz om in den IJssel te doen baggeren vóór langs aan de Gemeente toebefaoorende perceelen De benoeming van eenen Leeraar in de Nederlandscbe taal en letterkunde aan het Gymnasium Hedenmiddag is nit de Wetering nab de Maoège opgebüld tigk van J B ongev 60 j De sergeant Kooiman van bet 4e Regimentiniftnterie beeft met goed gevolg het overgangsexamen naar bet oudste studiejaar van dencursus afgelegd j Hedenmoi en witde op de Gouwe een dren mea een viscbje sobeppen maar raakte daarbi Eelf te water Door zyn makkers geholpen was hg vreldra op bet droge Zy die met de Kermis de Markt met haar afmattend gewoel een oogenbhk den rug weoachen toe te keeren worden gewezen naar achterstaande advertentie waarbg m het lokaal van den beer Tagthof heel wat aantrekkel ks te hooren en te zien valt De komische voordrachten bet gedachbenlezen aii tot afwisseling een dansje zoo iets lacht den kermisbezoeker ongetwyfeld toe By kon besluit i benoemd tot kantonrech terplaatsvervanger in het kanton Woerden H Hengeveld gemeente secretaris te Woerden Het gerucht dat hier ter stede loopt als zou eene J P zyn vrouw van wie hy gosofaeiden leefde te Moordrecht vermoord hebbeu wordt oui nit At verzekerd niet waar te zgn Ds vrouvr hoewel met doeken om en voor het galaat verbonden loopt sedert een paar d en tooh weer bniten Wel heeft de diïder na bet gdpleegde t enover anderen nog gedreigd haar wel te zullen vermoorden tila echter te hopen dat de justitie hem zal verbinderen dit plan in den eersten tyd niet ten uitvoer te kunnen brengen FEVILLETOI Pe laatste eener Familie Naar iet IroMck S8 Hst DQdige dier sloeg hem met de vteageis in het gelaat en verblindde hem een oogeablik Maar bij herstelde tieh spoedig van den schrik en meende dat h na weldra aan het einde moest zgn van zijn loehtréis Be Baiter Vwarn voorheen zelden in de stad en aU hy er kwam had b xieh nooit beiig gehouden nut de vraag hoe hoogde oude gebouwen vol waren Hjj Kist dus selfa niet ten nasstenbij hoeveel meten h nog moest afleggen maar behoetde tijn weg slechts te vervolgen tot op het oogenbhk dat tg j voeten den vasten grond raakten Hb r voor t zoover was stootte hg met de handen die het touw vast omklemden tegen een rowaltotekenden steen welke blykhaar niet si te vaat meer zat want door den sohok list hü geheet los en viel naar beneden De Ruiter hoorde den ateen vallen en verbaasde zich over het aantal seconden dat verliep voor hy op den grond neerplofle j ïk ben nog niet zoover als ik dicht bromde hij tnsaoheQ zgn tanden Hy verwonderde r rich wal eeaigsnns over dat nm nog geen enkel teeken van laven gegeven had yMen waobt u op den Singel had ds vriend geschreven die do mand net dan duUMlen bodsm aad Over het Woensdag by de Gebr Tsn Lier te geven stok Itoze Katec nemen wg OTer wat de Telegraaf c iudertyd over de uitfoering enz zeide Wat een geluk is het iets goeds te gaan zeggen Avond aan avond vernevelt in eeil sfeer van doodschheid van auto maten kunst vau onzegbare leegheid Avond aan avond in bet theater zonder groote aandoening zonder innige hartetyke ontroering Avond aau avond een grya kil foDd waarop men zich stomp tunrt Het is nu een geluk over het eigen tooneel weer warm te kunnen spreken Dat is ah een rerluchtiug uit een dommelslaap Het gebeurt zóó zelden Julia Cnjpers spelend Roze Kat6 zich gevend in volle hsrtstochtaiykheid domineerond het tooneel door haar mooi voorkomen baar driftig temperament baar Godsgratie lijke kunst is een verscbgniug zoo groot zoo echt dat men zich verwondert over do afwezigheid van zoovelen om deze kunstenares toe te juichen Deze vrouw te zien iu de losbarstingen van passie die uit haar komen als geweldige hevige natuuruitingen is een seer zeldzaam genot op de Holland che planken die zooveel leelyks dn en Simon en Jacob de twee broers hebben met elkander gevochten Eerst deu een dao den ander heeft Roze Kate gekust afvegend haar mond om die walgelgke aanraking Dan hitst ze op de twee als een furie Ze wil weten Ze moet weten Dat geheim zal ontrokt worden al moest zy met haar uagele m t warme vleesch der moordenaars wroeten Ze krgacht bet nit van dierlijke woede ab de mokerslagen vallen ze raast er tusacbsn door als een duivelin De broers plompen neer tegelyk Met een juicbiug heftig keert ze zich om schreeawt bet uit de eeue getuige ia er niet Al wat de moordenaars in bun beestenstryd gebruld hebben is nutteloos Ze kan niets bewyzeu niets Groote God I Heeft ze dan voor niets gekast dïe twee waarop ze zou kannen spnwen Ah Jacob beweegt nog Hy kreunt Een laatste reuteling Luistert gilt ze woest tot de getuigen At oen gier vat ze het hoofd van den stervende schudt hem heen en weer Beke dat je jo moeder vermoord hebtic Hy kan niet Hy wil sterven Maar met een gezicht waarop smart en woede wanhopig geteekend zyu snauwt ze hem toe baar vraag nog eens nog eens Ze zoa het antwoord uit zyn keel kunnen scheuren Dan hikkend met stervende zuchten bekent hy Ze springt op schreilachend Het lyk plonst terug Ze weet Ze weet gezonden Men zou waarschijnlglc Ar hnr Kmoü zyu AU hg hier wai waarom gaf hij dan Keun teeken TBU leven om den geraDgeue aan te moetligen die boven een afgrond hing F Het was niet noodig geweest om laidkeels to Bohreeuwen Het was doodstil en om zich varstaanbaar te maken sou t voldoende geweest Eijn als hg gesproken nad met een kleme atemverheffing De Kuiter bleef een oogenbhk stil hangen en om te beproeven of hij den man die beneden stond ook kon zien haalde hij een kunststuk uil door zioh om te gooien eoodst hg met den rug naar dan muir gewend hing Hg zag niets en trok daaruit degevolgirekkÏQg dat de grond nog op een anmerkelgkeo afstand verwijderd moest zgn Bgna dadstgk daarop zocht hg met de beide voeten naar een knoop om daarop een oogenblik te ateanea als op da sport van eau ladder maar zgn voet ontmoette niets anders dan een ledige raimte De Kuiter dacht eerst dat hg het steunpunt gemiat had en probeerde l nog eens maar de uitvlag was dezelfde H was dns aan het einde van het touw gekomen en dit was blgkbaar wel acht of tien meten te kort Onwillekeurig liep een huivering door zijn leden en hg sloot de oogen Maar hq list niet los Hg had zelfs de tegenwoordigheid van geest wed r naar boven te klimmen tot hg met de voeten op den laatsteo knoop kon steunen Hy was ontkomen aan het gevaar in den afrond te storten waar hg ongetwgfeld den dood gevondso zou hebben Maar lang kon bg t zoo niet aithoaded In dit oogooblik kwam De Buiter op de gedaebte on te roepen Zyt ge daar F Ze giert bet nit Everard is onschuldig In deze pcène bgv was Julia Cuypers voortreffelyk Dit kan niet beter gespeeld worden Zulke oogenblikken blyven by voor altyd Ze behooren tot de faeertykste herinneringeD waarop men teren kan een leven laog Want deze kunst is zoo spontaan zoo krachtig zoo zuiver dat men meegesleept wordt alles vergeet alleen in het genot leeft van dat geziene Rozs Kate vau Jutia Cnjpers is het beste nobelste van tragiek dat ik sedert maanden gezien beb En deze creatie wordt bier eu daar met bravour kunstc en melodramatisch talent betiteld Wie voelen en zien kan moet by deze voorstelling dankbaar uit den chouwbui gaan En zich voor te stellen een opvoering wMxby Louis Bouwmeester tegenover deie artiste stond t Wat het stuk aangaat men beeft in deze rnbriek geen groote ingenomenheid met kunst van Nestor de Tière te waehtan De onpartydigheid brengt echter de verklaring mee dat bet m zyu genre knap en dramatisch geschreven is boeiend voor bet publiek en karaktenstiek teekenend van enkela Vlaamsche toealanden Het is ook voor Nestor de Tière een betrekkelyke verdienste dat hy zichzelf getrouw blyft consequent aan publiek en aneces denkt en zich niet laat iufluencaeren door nieuwe stroomingen Hij is en blyft de grofvoelende nietdiepgaande Vlaming die aan de oppervlakte waarnemingen doet Hy brengt de kunst niet verder maar schippert met door het hof te maken aan modernisme waarvoor hy niets voelt Iu dezen tyd is dit een betrekkelyke qnsliteit Terwyi zeer velen met my dit halve geure als een curiositeit in de theaters volgen kan men tooh welwillend spreken over zulke ge moedel ykheids kunst die kunstig in elkander zit en waarin een groote dosis theater techniek en leffectenberekeaing geconcentreerd ia Tot het gebeele scherp gebeitelde hardaangegeven melodrama heeft Nestor de Tière het nog met gebracht Maar hy ia op weg eu beeft dus kans een goed melo dat beelemaal in evenwicht is te schryren jl Dit zyn overigens nabespi ehngeu Bij et zien van het stuk vergeet men alles grappighedeu gezwollen taal etc om de creatie van Julia Cuypers Er zyu daarop aanmerkingen t i maken maar getrouw aan de gewoonte om by eenig betere emotie het kleine te vergeten en op te gaan in den totaalindruk kan met overtuiging worden opgewekt om Julia Cuypers in Roze Katec te gaan zien Dezer dagen is te Reeuwgk by K Rodemaker een postduif blauw met wit met witte Nu bg eenmaal zoover wai moeH b alles wagen om alles to winnen ff Ja antwoordde een stem die nit de verte scheen tt komen Og zgt ileohts zes voet ran deo grond laat u valleo Het had weinig gescheeld of De Kuiter bad daa raad gevolgd want de gedachte dat men b m een valstrik gelegd bad kwam niet in bem op Hy dacht dat zgn redder zonder kwade bedoeling zgn maatregelen sleofat genomen bad en zich vergist moest hebben in de lengte van bet touw Die vergissing dreigde voor bem De Kuiter noodlottig te worden Hy kon dan ook mot beituiteu aoh te laten vallen voor hg nadere inlichtingen ontvangen hiyl vH t ie zoo donker dat ik u niet zie hernam bij Kom tot bg den voet van den toren en als Tk steohta nog twee meter van den grand verwgderd ben behoeft gg don arm slechts op te hetfon om mgn schoenen aan te rakea Dan hen ik er r van dat ge u niet vergist en tk nista waag om te springen Thans volgde er geen antwoord De Kuiter vroeg sioh met verbazing af wat dit uitnoodiging om zioh in de ledige mlmte te atoMen te beduiden bad en wat woa de beteeksDis vau het gehaimimntge zwegen Wie stond dsar en was de persoon die bem de werktuigen om zioh te redden geleverd had geen verraderF Hy wachtte non even en toen hg mets boorde begreep bg met een rillmg van afsohnw dat de eenige partg die hij kon kiezen waa om weder naar boven te klauteren ten einde te ootkoBwi OU bet lot dat die voorgewende nissid hem bereid had nng om den nek aan komen vliegen die aas gutta percha kaartje aan den poot had met de naam der postduiven fereeniging te Washington Men heeft naar die vereeniging toegeschreven waarop antwoord kwam du men do duif kon behoodan of anders maar moest laten vlit n Het eerste heeft K Rademaker gedaan Te Moordrecht is Woensdagavond een jongetje van ougevAer 9 jaar by het bengelen in het water geraakt Een kamaraadje haalde hem met den hengel naar zich toe en trok bem met behulp eener vrouw er uit zoodat hy aUem met een nat pak vry kwam Erger had hst gisteravond omstreeks teven uur kunnen afioopen met een byna tweejarig kind van P du Tuinder dat even aan het toezicht der moed r ontsnapt was en seker ai eenige oogenbUkken m het water bad gelegen toen het bemerkt werd door den in de nabyhoid zynde melk boer Hoogsndoom die zicb dadulyk te water b af en het uit het midden der wetering haalde Inmiddels bad de moeder van het kind ook het ongeval bemerkt en begon vreeselyk to gillen Boodat toen eea der velen die ter hulp toeschoten het kind van U aannam waarna deze zelf uit het water tegen den dyk opklauterde en heel gemoedelyk ayne toobt voortzette om zyne verdere klanten te bedienaa Een woord van dank aan genoemden H bier zeker op zyne plaata Op haar tocht door Walcheren op 22 Augustus bezoeken de koninginnen ook Domburg en zullen in bet badhotel een déjeonfr dmatoire gebruiken Het verbluf aldaar tal van half éën tot twee onr plaats hebben Er heeft zich daar eene oommissie uit de ingezetenen gevormd voor de versiering van het dorp Er zal eene eerewacht te paard van 24 parsonen worden samengesteld terwyi het plan is gevormd om tydecs bet verbiyf van HH MM op bet terrein van het badhotel door het muziekkorps der dienstdoende scbuttery nit Middelburg eenige nommers te doen uitroeren By dit bericht voegen wy de vroi f kon ertgdens dit bezoek niet eens een echte Zeeuwaohe riogr jdery plaats hebben getyk gebeurde tjjdens het verbtyf van Carmen Sylva te Domburg en ter gelegenheid van het Belgisch congres V M 0 De heer t d Have direotenr der Maatschappy van Weldadigheid te Frederikioord roept door eene circulaire den steijn in van allen die haar mensoblievend pogen op pryi stellen Hy herinnert er aan dat de Maatschappg er naar streeft behoeiFtfgen vsn elke Het was geen genaakkelgke taak eo bg was er niet zeker van bet venster van zgn oei te sulteD bereiken Hy beproefde t echter en bemerkt weldra dat bg e D weinig te veel gevergd bad niet vaa zyn moed maar van zgu lioboamskracht Het touw brandde hem in de handen z n armsn deden bem hevige pyn Het scheen alsof ign tiehsam ia gewicht veHabbeld ï s Hel bloed vloog hem naar het hoofd en oodanka zgn ultcrate krachtsin spanning vielen zgn vermoeiue oogen diobt Voortdurend klom bg hoogsr en booger met schokken voortgaande bg eiken knoop rustende on ad i te halen Hg wildo oi t sterven aan da voeten van en etlaodeling die op zga val wachtte Hy wilde leven om zich te wreken Hg wist nog nist hoe bg wraak zou nemen maar hg deed hg zicbzelven sea plecfatigen eed dat de ontwerper van bet ofsohuweiyk plan zijn misdadig opzet duur zon betalen De verontwaardigt Dg stHionk bem krachten M hy begon sneller te klimmen maar weidrs was hy weder verplicht om te rusten Van deze gedwtmgen rost maakte hy f ruik om te luisteren maar geen enkel galufd drong tot be door Had de man die met bem gesproken had desi voet vaa den toren reeds verlaten De Kuiter geloofde het en bq on op aieuw te klimnwn Hy gevoelde wel dat hy aan hst einde joer kraekisa was wam hg kon niet eieer maar wist dat hst venster zgner oei niet ver verwilderd kon zijn