Goudsche Courant, maandag 30 juli 1894

Wflt iavT TÜi t g a Jioht Bhaonutiek LeBdenpyneo kortooi Anfcer Paw Expeller fflei aard Wit IsnMtbattnliiimiaaatewaBilen laü AnlierfaiBlxpeller If g BUMt dos stMdB in iedor buiBgexm tS Anker PaiB Expeiier Pi 60 Mot 7S owt a 1 25 de flesch y onuul ft in 4 mcMta Apotheken sn b j F Ad Biohter Co te Hotterdam ffasiiidte d n stqjd des levens te verlichten door se in itaat te jollen eenig handwerk of ambacht ait te Oefenen door heide en boBcbgronden te latan ontginnenf door onderwys en oproediafi k godsdienstige Torming te beTorderen Hex KoDinkiyk Buis en tal van hooggeplaateten steonen met belangröke giften de zoo onttige instelling echter is meer lügemeene hulp en bgstaud gewenscbt Met warmte bevelen wg daarom de Maatscbappy aan in welwillendheid van onze leiers die werkloosheid armoede gebrdc onder den werkenden stand willen helpM bestryden Als iets seer byzondei s verdient zeker het fvolgende vermelding Van de kat toebehoonnde aan den heer V te Berkeuwonde wai een jong eerst verdronken en daarna begraven Den anderen moi en kwam poes met haar kind aandragen en bracht het in het nest Zg had bet opg raven hoewel zg niet gezien had waar het in den grond gestopt was Donderdagavond schrikte onder Haastrecht een jagwspasrd voor den tram die de 8 nor van Oudewater komt Het beest ging dadelgk te water eu swom den geheelen IJsel over Dicht by den oever kreeg het t echter te kwaad en had men toen niat door middel rtn touwen den kop boven gehouden het dier zoo dan wellicht Tsrloren zyn geweeit Met veel moeite werd het op de hoogte van de watermachine Berg Ambacbt op het droge gebracht Senige veehouders te Beenwgk hebbeo in plaats van de oude methode om hnn gras droog te maken en als hooi binnen te balen het systeem Bertels toegepast door hdh gras in ie maken Behalve een badlokaal waarvan de raming f900 is zal een bad en wascbinricbting waarvan de raming f1600 bedraagt worden gemaakt iu de lokalen der Kazerne van de Instrnctib Gcmpi nie te Hchoonhoven Daar ar aanhoodend op de rivier den IJsel viiehfoiken werden gestolen niett ttstaande Toortdarend door de EykspoUtie er voor gewaakt werd is het eindelyk den Bykavetdwaohter W van Loon van Krimppn a d IJsel geloktf na er eenige nachten zyn ruit aan opgeofferd te hebben óen dader er van in handen te krggen die met die fniken vischte zonier acte en vergnnning Door het Polderbestnnr van Beniobop is ten behoeve van de stoom watermachine hg nitnoodiging aanbesteed het maken van drie eikenhouten wachtdeurtjes IngeschreTen donr J T Wgngaarden Oadewater f 175 J Kramer Polsbroek 170 Liversen Benschop f 140 Broekraad id f 139 50 O Kooiman id f124 Strien Polsbroek f115 H Berkhof Ondewater f 9d 50 Zuidervliet Polsbroek f9d en M Houtman Benschop f91 By de jaarigk he verpaohiing te BergAmbaoht der tienen van het kroondomein onder BergAmbaoht en Lekkerkerk was de opbrengst 839 teg n 219 in 1893 en f103 in 1892 Die vatf den ambachUheer was f551 50 tegen f493 in 1893 eu t 303 75 in 1892 Donderdag maakten een 80 tid kinderen nit de hoogste klassen der openbure tehool te Bolnes een pleiziei reisje naar Den Haag eu Sobeveningen De groote werkgeveA hadden door vrijwillige bijdragen het hoofd dersobool daartoe in staat gesteld Door de politie te Maastricht is aaogahouden an ontslagen werkman der TelephoonmaatlahJ py aldaar die sioh onder voorgeven van gezonden te zyn om naar de telephoongeleiding te komen zien to ang tot verschillende woningen had weten te versohaffen eu daaruit wal van syne gading waa had medegenomen Hy is ter beschikking der justitie gesteld Langs den gekanaliseerd eo Hollandschen IJsel is men reeds gedurende verscheidene weken dnk baiig met het snyden van verschillend gnUMaad Aehtereenvolgens verzamelt men fijn zaad Bwaaiers kroppers strpopen en smelen en menig gezin vaart er wel by want voor een geoe ode is hut niet moeielyk eeoige guldens per dag te ftfrdiajien met dien arbeid Te Oud Beierland wilden eenige Isndbouwers han hooi binnenhalen doch dit weid bun door de politie goweigerd op grond dat he was Tan land dat binnen de wegers m nd en klaavnem besmet rerklaarden kring llffi De Bni gemeester heeft daarop per taugnwf dispensatie van dat verbod gevrai h had gisteren nog geen antwoord ontvangen De boenen waren voornemens wanneer het antwoord uitbleefi toch het hooi binnen te halmi au de gevolgen af te wachten Te Oldsboorn Fr zal het gebouw vroeger bewoond door de milie Lycklama k Nyeholt en aldaar nog bekend onder naam van Bet 81ot worden afgebroken op éen lyvlengel na Dit geboaw was toen de familie Oldeboorn metterwoon verliet t n geschenke gegeven aan de Ned Herrormde gemeente aldaar die het voor de helft bestemde tot woning voor haren predikant terwyl de anders helft nu en dan als er eens iemand opdaagde die bemiddeld genoeg was om zulk een groot hnis te bewonen werd verbnnrd Nu men te Oldeboorn moeielyk èr in kan slagan een predikant te krygen en het blykt dat velen worden afgeschrikt door de at te mime woning is tot het sloopingsplan besloten Eén zyrieugel zal tot pastorie worden ingericht Vischworst li e Doitsche knnststeden aan de Noordzee womt i eownordig een nieuw voedingsmiddel in den handel gebracht dat zoowel door zyn aangenamen smaak als door zyn voedingswaarde en geringen ps s reeds vele afnemers vindt We bedoelen de vischworst die o a te Geestemflude uit schelrisch en audere zeevisch wordt bereid nadat de visch eerHt zorgvuldig gekookt en van de graten ontdaan is De worst komt versch en gerookt in den handel Zy blyft in t laatste geval minstens 14 dagen goed Deze nieuwe wyae van bereiding vau visf pyzen is vooral voor het binnenland van belang daar de Teriiruikers aldaar de visch op geen andere wyze zoo versch op tafel kunnen krygen als wanneer de visschen bg aanvoer uit zee dadelyk tot voedsel verwerkt en dan verzonden De prgs der vischworst bedraagt slechte 25 30 cent per kg Vreeselgke nacht Dezer dagen was de tuinman Boek te Fnlda in een ongen keraenboom geklommen om hem te plukken toenhgeenskiaps afgleed en met zyn voet tusschen een mik met het hoofd naar beneden bleef hangen Hg behield echter zyu tegenwoordigheid van geest en begon den stam met zyn zakmes door te sngden toen hg ten halve in dit werk gevorderd was sleed ongelukkiger wij b het mes nit zgn hand Nu trachte hg zich los te wringen wat hem niet gelukte daar by de eerste pogingen zyn enkel brak De ongelukkige werd den volgenden morgen nadat h 16 nar lang iu dezen vreeselgken toestand verkeerd had meer dood dan levend en geheel buiten kennis opgemerkt en verlost Men hoopt hem hoewel ayn toestand ernstig is echter in het leven te behonden Ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin Regentes 2 Aug a szullen extratreinen van Amsterdam en Rotterdam naar do residentie loopen Ook loopt dien dag een goedkoope trein van Emmerik Utrecht en tunchenliggende stations naar Den Haag By alle regimenten van elk wapen in DuiUohland worden herfst ver loven gegeven aan die soldaten die hunne ouden hg bet inhalen van den oogst kunnen behulpzaam zijn Deze verloven zgn wel zoo doeltreffend als die welke elders verleend worden gedurende den winter als er voor de miliciens thuif weinig of niets te doen ïs Te Louisville in Kentucky heeft een schoone blonde tooneelspaslster een eisch tot schadevergoeding ingesteld tegen een bouwkundige die haar indirect noodzaakte bet vaudeviUetooneel vaarwel te zeggen en sich op bet drama te gaan toeleggeu De eisoheres Pauline Markhamt had toen zg de laatste maal ta Louisville optrad een engagement van 250 dollars per week en dit dankte sy voornameIgk afin haar woodersohoon gevormde beeuen die in alle steden der Y S een rosp van bewondering deden uitgaan en die baar een niet onbelangrgk vermogen badden versohaft Op zekeren avond nu toeu Pauline van de vooratelling naar haar hotel terugkeerde viel sg in een put naby een in aanbouw zgnd hnis en brak een harer winstgevende onderdanen De genezing Hep ongunstig af zoodat Paoline zich sedert met meer in tricot kon t vertoonen Vandaar haar eiach tot schadeloosstelling tegen den aannemer van bet bouwvak van wien zg 10 000 dollars verlangde In het procM dat drie dsgen duurde werd in de volste overtoiging beweerd dat men zich tegenwoordig Mn de ware knnst niets meer laat gelegen litQi en en dat een paar fraai gevormde beenea meer waard zijn dan het grootste talent De combinatie van beenen en talent die bg miss Markham voorhanden is werd geprezen als het boo ttte ideaal voor het hëdendaagsch tooneel In roerende woorden schetste de advocaat der eisoheres dat nu de beenen zgner olÜnte zich onder rokken verbergen moesten haar ichoone knnstedaarsloopbaan daarmee gewelddadig was afgebroken De gezworenen kregen erkeiyk medelgden met de arme Paaline die de rede van haar verdediger met een stroom van tranen ondersteunde want zg stelden baar in het gelyk en kenden haar een schadevergoeding van 4000 dollars toe Men schrijft aan het D v N De afdeeling Qonredgk van den sociaalde mocratiachen bond heeft in twee vergaderingen gehouden op 1 en 22 dezer de vraag behandeld of men zich ran den Bond zou afscheiden eu een vrge plaatsetgke sociaal democratische vereeniging vormen De voorstanders van de afscheiding betoogden dat zoowel door verschillende besluiten op het laatste congres als door de houding van R v A c wier redactie door den Centralen Baad in het minst niet scheen gecontroleerd te worden de bond meer anarchistisch dan sociaal democratisch was geworden en een goed sociaal democraat daarvan niet langer lid kon zgn De tegenstanders van de afscheiding wilden tot het volgende congres wachten omdat dan het ook door hen afgekeurde besluit Ho frzand Sappemeer wel zou worden ingetrokken De voorstanders voerden hier echter tegen aan dat men dan daarvoor up het buitengewone congres van 5 Aug gelegenheid had moeten geven doch bovendien dat het verscbU dieper lag en uit elk nommer van B v A c was te proeven wat niet door eenig congres besluit ffss te veranderen Ten slotte werd bet voorstel tot afscheiding met meerderheid van stemmen verwoipeu De leden dr Vitus Bruinsma en R van Zinderen Bakker verklaarden hierop voor huu lidmaat tcbsp te bedanken zoodat dezen th ns geen deel meer uitmaken van den Soc Dem Bond Te Hilversum is gisteren een hond vermoedeigk aan dolheid lydende door de politie doodgeschoten Bg onderzoek door den plautsvervangenden districtsveearts is echter gebleken dat het vermoeden ongegrond was De Keizer van Oostenryk heeft als hulde aan Billroth s nagedachtenis aan de weduwe van den beroemden hoogleeraar eeu jaai eld van f 2000 toegekend terwyl andera een wednwenjaargeld nooit meer dan 600 bedraagt Onlangs werd gemeld dat sommige postkantoren met porto hadden bezwaard de gecontrasigneerde oproepingsbrie ven vao schoolopzieners aan het onderwgzend personeel in bet arrondissement ter by woning van de jaarlyksche vergadering De hoofdadministratie der postetyen beeft sedert beslist dat hej geheven porto desverlangd kan worden terugegeven Te Zalt Bommel beeft zich een geval van pokken voorgedaan bg een 17 jarig meisje dochter uit een gezin waarvan de moeder ruim 14 dagen geleden na aan dezelfde ziekte te hebbeo geleden ala genezen uit een inrichting tot verpleging van besmettelyke zieken was ontslagen Een woedende volksmeoigte heeft te Lanarille Florida te vergeefs getracht de lynchwet toe te passen op een neger die beschuldigd werd van aanranding eener blanke vrouw De Df r bood echter hettigen tegenstand Hg loste r vol verschoten op zijn vervolgers van welke hg een doodde en verscheidene andereu ernstig verwondde De menigte ging toeu uiteen om wapenen te haten en iotusscben stelde de neger zich in handen van de politie Een gverzuobtige vrouw te Barcelona heeft dezer dagen op vreeselgke wgs haar wraaklust gekoeld Uit een huis inde CaIledeSepulveda€klonk een hartverscbeorend gegil De politie brak de deur open eu vond op den vloer van een kamer twee vrouwen met brandende kleederen van welke de eene de andere vast omklemd hield Die twee vrouwen werden met brandwonden overdekt naar het gaathnia gebracht waar de jongst een dienstmeisje Rosa genaamd binnen veinigb miuuteu overleed De oudere Inez Alfarez stierf na verloop van eeu uur Zy had nog kracht om te verhalen wat er was voorgevallen Het bleek dat zg razend jaloersch was geweest op haar dienstmeisje Rosa en om zT te wreken in haar kamer welker deur ftg stoot hare eigen kleederen en die van het meisje met spiritus overgoten en in brand gestuken bad waarna zg het meisje omarmd hield om baar het vluchten te beletten Rosa heeft nog vóór zg stierf plechtig verklaard dat do Jaloezie van hare meesteres ongegrond was BDltenlandsch Overzicht Sindeiyk ia bg Lloyd te Londen bericht ontTangeu dat de oorlog rerklurd ia 1b de Cbineeache araenalen beer cbt groote bedrijfigbeid £ en ambtenaar die se en jaar te Shanghai Nagamki en Wladiwoatock gewoond beeft terklaarde aan een Tertegenvoordiger van de Pali Mall Oasette dat t i een oorlog op groote aobaal ton uitbreken niet zoo aeer wegene bet tegenwoordige bgzonder gewhil ala tengerolge ran den ainds jaren beataandea haat tniecfaen China en Japan Ala een Cbineeech en een Japanach oorlogesohip in dexelfde haven liggen aarzelen de kapiteina de mannen aan wal ta laten gaan Toen eenige jaren geleden twee achepen elkaar te Nagaaaki ontmoetten werd hevig tnaeehen de Chineeache en de Japantcbe matroien gevochten waarbg aan beide kanten peraonan aneavelden Toen heeft diplomatieke tua ichen komat een oorlog voorkomen maar toen waa geen van beide mogendheden zoo goed bereid tot een atrgd ala tbana Tot beoordeeling der tijdingen nit bat Ooetpn dient men met de zonderlinge gebruiken in het Hemelsche rgk rekening te houden Graaf Ito Je Japanscbe eerste miniater beeft reeds eenmaal een stoot spel gespeeld nl in 1885 door eischen te stellen terwgl China in oorlog was met Frankrgk en dos geen gelegenheid hnd zich met Japnn te bemoeien Ditmaal meende by weder een onoverkomelgke moeilgkheid te beapeoren welke China belette oorlog te roeren en wel eene van echt Ooaterschen aard Het ia het jubilee jaar van de keizermoederen graaf Ito acbgnt gedacht te hebben dat niets Ie Cbioeescbe staatslieden zoo kunnen bewegen znlk een jaar te bederven zelfa door een ver iledigiogsoorlog Thans is zgn berekening niet uitgekomen Het Hemelache njk heeft dnidelgk getoond dat het zich ernstig zal Terzetten tegen iedere inbreuk op zgn gezag Echt Oosteiaeh is ook de manier waarop de nieuwe sultan van Marokko zgn gezag poogt te bevestigen Hg beeft alle msnnelgke leden der Jamai een zgtak Tan a sultan s fnmilie waartoe de afgezette grootvizier Sidi Mohammed ben TArby eu de gewezen minister van oorlog Sidi Mohammed Sjgbir bebooren in boeien laten slaan Het gerucht loopt itelfs dat de aultan zgn drie voornaamste bloedverwanten het hoofd heeft doen afslaan Dit IS niet bevestigd hoewel bet algemeen geloofd wordt Zeker is iutosacben dat sultan Abdul Aziz op al bnnue goederen beslag beeft gelegd voor de staatskas Een derde lid der familie Aziz is reeds gestorvene rermoedelgk dank y de hulp van een zgden koord of van vergift De bekwame minister ran bnitenlandsohe zaken lie bekend stond ala bgzonder beleidvol in den omgang met Europeanen werd ontslagen Moley Omar de broeder van den sultan en zgn gebeete aanhang Kyn onmiddellgk na aankomst ran Abdul Aziz te Fez als verdacht van medeplichtigheid aan eene samenzwering gevangen genomen Het is voor den jongen snltan te hopen dat dit krachtig optreden hem geeu nadeel berokkent Men gelooft dat het te wgten ia aan den invloed van den nieuwen gunatelieg van den sultan den grootvizier Ben Bamed den ala slaaf geboren zoon van een bekend opperhoofd en een vertrouweling ran den rroegeren sultan De anarchisten wet is eindetgk doordeFranaehe Kamer afgehandeld Met een meerderheid van 105 atemmen ia ze aangenomen Ieder 1 de Kamer dankbaar zgn dat ze aan het debat een eiod heeft gemaakt Bg de laatato bespreking stelde de minister president de kabinets quaestie ten opzichte van Toorgeatelde beperking vau den duur der wet Indien deze beperkt werd zeide de heer Dopsj zon het een andere regeering zgn die de wet zon toepassen Ëen staartje ran het debat ia een aanstaand duel tuaschen den radicaal Clemenceau en oen afgevaardigde Deachanel die door den redacteur der tjuatice voor een lafaard en een leugenaar werd uitgemaakt omdat hg in zgne rede er op bad gezinapeeld dat Glemenceau voor buitenlandacb geld zon geaohreren en gesproken hebben £ on duel tuaschen Rourier en Jourdan werd roorkomen nadat laatitgenoemde zgn woorden had ingetrokken Binnen enkele dagen begint het prooea tegen Casario De acte ran beschuldiging renneldt slechts éen misdrgf de moord op den president Maar inderdaad heeft bg merkt een Bobrgver in de Figaro op veel meer op zgn geweten indien hg dit bezit Door hem werd de Lyonsche bevolking tot woede gedreven £ r werd brand gesticht en winkels werden vernield Door zgn toedoen is iu geheel Frankrgk een onbezonnen beweging tegen Casario s landgenooten gewekt Honderden Italiaansche werklieden hebben hunne werkplaatsen moeten verlaten bun gezin aan ellende orerlereren enz Het kwaad dat hg gesticht heeft zon een Igvig dossier vullen zegt de achrgver In den Amerikaansohen Senaat duurt het gehaspel over het ontwerp tariefwet roort in ten deele openbare ten deele geheime vergadering De leidere der democratiache partg in den Senaat leggen bet er op aan om het Ontwerp aan de nit den Senaat en het Bnis ran Afgeraardigden gecombineerde commiasie zonder nadere instructien terug te zenden maar Sherman wist met nadmk zgn meening te doen gelden dat bg het gekibbel der demooimtan da kansen roor het Ontwerp toch hopeloos rtaan Het proces tegen Debs en zgn handlanger is wegens ziekte van den rgkaadvocaat tot September uitgesteld De beechnldigdsa ajjn tegen borgstelling op rrge roeten gelaten De Tweede Kamer in Noorwegen heelt mat 96 tegen 7 stemmen het rooratel rerworpeo om den 8 nnrachen arbeidsdag 1 d Bsk inrichtingen in te roereu Kr werd eehier besloten bg wgze ran proef in eenige inrichtingen 53 nnr per week te laten werken te beginnen met 1 September De raat in Servië wordt in talagiammen en coireapandantiss roortdbrand gaaehëtat als aaa alilto dia een storm Toemfgaat Pabtoh da aanro aer daar radicalen wacht op een gnn stige gelegenheid om tegen het goareroemeot mei boop op succes den aanval te beginnen eo hg rekent daarbg met de ontevredenheid der liberalen Deze zgn er namelgk niets over geslicht dat de progresaisten voor wie exkoning Milan altjid eco wak beeft gehad zoovele goede posten krggen ofschoon hun getalsterkte in de Sjoepsjma Pii in bet land verre ten achter staat hg die der liberalen Vandaar veler meeoiog dat er tgdens Milana afwezigheid een groote reraodering op politiek gebied te vachten staat Men is geneigd te gelooveo dat als Milan een poosje weg is koning Alexander die lyn vleugels voelt groeien en geen raadgevingen van zyn vader meer behoeft den knoop wel zal doorbakken en zyu eigen zin doen Intusschen is d ex koning zoo o oude vos en zóó goed doorkneed in politieke intriges del het niet zeer asnnemelgk schgnt dat hg Serviö zou verlaten als iets dergelgka te duchten was Usu I4d6n der volgende maand wordt koning Alexander 18 jaar en dan tegeiyk overeenkomstig do wet meerderjarig Te Nisch waar de koning nog sltgd vertoeft met zgn minister zgn reeds groote toebereidaelen gemaakt om dit feest met pracht en praal te vieren Opmerkelgk i dat ook het geestelyk congres waaraan 2Ü0 geestelgken deel zullen nemen tot dezen dag is uitgesteld en den leden tegelgksrtgd is verzocht de misgewaden die bg rooto feestïlgkheden worden gedragen mede te brengen Men verwacht diensvolgens de een of andere plechtiRe Jemntistratie Beurs van Amsterdam 7 JULI NTOimUlU Oert Ned W S i dito dito dito Sdito dito dito 3 HoKOi Obl Ooudl 1881 88 iTiLls InMhrijvmg 1863 81 6 ÜosTlsa OM in papier 1888 B dito inaiWer 1868 5 PoHTUoiL üblig met ticket S dito dito S EusLiSO übl Oost 2e 8eri8 5 diloOeoona 1S80 4 dltobyAotlia 188114 ditobii Hope 1889 90 4 dito 10 Kuud lees 1888 6 dito dito dito 1884 5 SriiiJS Perpet ohuld 1881 4 Tnaill Oepr Conv leen 1890 4 Oec leeuing sürie D Geo leenisif serie C lil DAr Blp HfO v obl 1892 S Maiioo Obl Buil 8oh 1890 6 Vansïüsu Obl 4 onbep 1881 AMSnaniM Obli tstieal861 S a KorrlaniM Sl l leen 1886 S 100 i i 1 87 660 625 101 77V 102f Vor krs 91 lOlVl 102 sy u 79 i lotkoers 91 103 74y 79 ld 28 28V 7SV 95 a 6 l 104 61 l 841 i 26 108V S8 87 100 79 asii 11 1281 89 IS 891 101 lOS 137 46 4 Niu N fr Hsmlolav aand A ild D Tab M Csrtiftoaten Delillaalsohsppil dito Arnh Hjfpotheekb pandbr 4 Gult Hij der Vorstenl aand a 9r Hypotheekb psudbr 4 Nsderlandaehe bank saad tfed HsDdelmaatsoh dito K Vf k Pao Hyp b pandbr B Sott Hypotheekb psadbr 4 ütr Hypotheekb dito 4 OosTSKa Ooat Hong baak aand Bost Hypotheekbank psndb 4 99 AwaaiKA Bqmt hypoth paudb 5 68 i MaiK L G Pr Uon oert 6 j 80 rfao Holl U 8poorw Mü saod 103 Mü totKipl v atSpw aand j lOU Ned Ind Spoorwegm aand 176Vi Ned Zuid Afrik Spm asiid 6 H6i dito dito dito 1891 dito 6 106 lTiUI 8poorwl 1881 89 A Bobl 3 46 1341 99 68 7 lOSi l 9 8 1021 1021 66 967 9V 1381 HSl s 8 98 441 86 20 181 101 lil io v 36 49 l is 186 l T s 106 110 101 my 1 1 II 38 108 inid Ilal Spomij A H obl 8 I 60 PoLKK Wsrachaii Weenen SBtid 4 Bual Gr Buaa Spw Mij asnd 6 Balliaehe dito aand 721 1021 661 Fastows dito aand I waag Dombr dito saod 6 Itarak Ch Aww Sp kap saod 6 Loaowo Sewsst Sp Hij oblig 5 Orel Vitebak dilo oblig 6 l ZnidWeat dito aand 6 dito dito oblig 4 l7 U 107V AMnnu Cent Pao Sp Mü obl 6 Ohio k NoHh W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Bio Or Spm oert v s lllinoia Central obl in goud 4 Lonisr k NaalivüleCert v saad Meiioo N 8pw Mij lehyp o 6 Miaa Kanasa v 4 pot pref aand N Tork Ontario West ssod dito Penna Ohio oblig 6 Orsgon Oalif Ie hyp in goud 6 8t Paul Mian k Hanit obl T Ua Pas Hoofdlijn oblig dito dito Line Col Ie byp O 6 CaMaD4 Can Boath Oert v aand Vim C Ball k Nav Ie h d o O Aawtsrd Omnibus M aand Battaid Tramwsg MaalB asnd Nln Stad Amsterdam aand S Stad Botlertlsm sand S Bnen Stad Antwsrpsnl887 iVi Bud Brussel 1886 2 s Homo Theisa Begullr Oesellach 4 OosTBW Stastsleening 1860 I Lgii Tan brieTen geSdreraeerd aan uohe K E Oost B Or 1180 Bpuui Slad Madrid I 18 8 Var Nai B a Hyp SpoW eert S kendan gednrende de Ie faelffe der maand Jnli 1894 welke door tnsscheakcfiust ran bet postkantoor te Goutta zijn terug te rerkrögpn Verzonden van OOUDA A W de Boer Amstenlam T Oberlander Oroningeo A Thoeu Ritterd oi L vaii Berden Henegonweu Utrecht VerzoDden Tan GOUDEKAK W de Graaf Delftshaven GOUDA den 28 Jdü 1894 De directeur Tan het PoHkantoor VOaSTEH Wegens vergevorderd Seizoen worden de met SO KOBTXSO VJEBKOCHT L van OS Az E 73 73 KEXKlSGEnXG InRICHTINOISN WKI KK OEVAAK SCHADE OF lUNDfcB KUNNEN VEROORZAKEN BUBGEMEESTER en WETHOUDERS van QOÜDA Gezien art 8 der Wet van den 2n Jnni 1875 Staatsblad no 95 Doen te weten Dat zy vergnnning hebben verleend aan J J van der Handen en 7 no recbtvorkrygentlen tot het oprichten eener suikerhalleobak kerjj in bet perceel aan de Stoofsteeg geteekend A no 85 kadaster sectie C no 1398 GOUDA den 28 Jnli 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEUGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER Burgerlt ke Stand GEBOREN 25 Juli Janua Hendrik ouders F van der Heo en A Rietveld 2 i Engeiina ouders ü de Grauw en G van t Wout Johanna Maria ouders C G Thoon en J Weelden urg Marinus ouders W Nioowveld en lil Boot 27 Cornells Adriaou ouders A Dekker en A Wessels Leonora Hermina oudere S Boot en M L Abelinan OVERLEDEN 28 Jnli M van Dijk wed K Grnenoweg 77 j A Oomeos 79 j ONDERTROUWD 27 Juli N J Montague 18 j en C vsn Hofwogen GEHUWD 28 Juli C F P H van Deursen en A F Jansen ADVERTENTI£N De ondergeteekende beveelt ziob minzaam aan Toor het leveren van Puik Melkbrood Bruin en Tarwebrood Kadetjes Krentenbrood en Besdiuiten Verder verschillende soorten KOEK ala Kransjes Arnhemsche Meisjes Kleingoed Janbngel Krakelingen en wat verder tot de Koekbakkerg behoort Onder minzame aanbeveling W A LUITEN TURFMARKT boek Lange Dwarsstraat tiËVÏÏAAGD een nette DIEUSTBODH Adres TURFMARKT 65 Een nieuw Modqournaal Bfl de Uitgevers NIJGH VAN DITMAR te Rotterdam verschgnt 4 Angnstus a s een tiM wM01 EJ0VBNAAL eetiie i DE DAMBSKLEBDXmO onder leiding van Mej Alida Verhoop Redactrice van De Kindermode Groote OPRUIMING van BEDDEU en DEKENS zoowel VEEREN als KAPOKBEDDËN zwaar gevuld van SO voor den spotprijs van f 11 met toebehooren in de FJXALB VIIVBBKOOP b j I S KËISER Korte Tiendeweg D 88 smsAvrnKELia KHMMMIIM Sii i Mvi Rvi kH Agentuur b j de Firma Wed BOSMAN te Guoda Te Gouda by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apoth ker Markt PARAPLUIES EN EN TOUT CAS voor Heeren Dames en Kinderen Met Zyde Sanelle en Glorin fltof Zie de prysen in de Uitatalkos Repareeren en Overtrekken J QILQN Lange Tiendeweg D 6L ïïaifi GEVKAAGD een ruim WiDkellmis op een goeden slana iieü Fr br letter X by den Boekhandelaar P M BAZENDIJK Zoeviscbmarkt 14 Rotterdam Weda M MOL Korte Tiendeweg I 3 ie het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie uitslaan van ROKKEN EIS LUIERS Brouwerij en IJsfatriek P A VAN BEECKEL ZOON nOOBDAOEUT voor GOUDA en OMSTREKEN G J Heetman Westhaven B 159 Peperstraat K 11 TANOAItTSlini I j iiiz i m wi Nieuwendijii 241 Eerste liuis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ULTEEBEN WoenDdagtisa Vrijdag it a 9 M 3 uren Mark t 154 Gouda FOIKE OODE liOFjk FOIKE ODDE f SCHIEDAMMER b rio i fl Merkt NIGHTCAP Vorkrüsbnar bh M PEETER8 Jz If B A ls bewijs rin eohtheid i Dftchet en kurk iteedt voorcioD vsn den naam der Ftnna P HOPPE GENEVER OFÜTSASE MEOOn te GOUDA ten OTimuD vu den NotMi G C FORTUIJN DROOG LEEVEB op MAANDAG 30 JUU 1894 das morgana te elf nren in bet koffiebnis HiRiioH aaa de Markt van 22 Huizen 0n Er7en allen staande en liggende té Gouda ala No 1 Baa waarin TBBGUSNIIiO genaamd di naia snoikjisc op leer gnnatigen atand in den Kortaa Qnenendaal Wgk L No 202 verbnnrd by de week voor 5 No 2 Een aan de Ooat yde van dl Keiceratiaat Wgk E No 12 Terhnurd bg de weak Toor ƒ 2 No 3 en 4 Twee in de Komgnateeg Wgk K No 34 en 40 verbnnrd bg de week voor 1 40 en 1 20 No 5 en 6 Twee wauvan e n met aünilderlgke Bovenwoning aan de Bogen Wjlk O No 145 en 146 varhniinl bg i eek voor 2 80 en 2 50 No 7 tot 9 Drie aan de Oostigde van den Raam Wijk O No 39 68 en 78 Terbnuul bg de week voor 1 60 1 60 au 1 60 No 10 Ë u aan de Wealzgde van den Raam Wgk O No 221 Ttrhiirrd 1 de iMek voor 1 80 Nov 11 tot 10 Zes in da Vlamiugstraat eu in ean Poort aldaar Wgk O No 365 387 885 386 301 en 302 verbnnrd bj week voor 1 50 ƒ 1 80 1 ƒ 1 1 en 1 No 17 Een aan den Gvoenanweg Wgk L No O verbnnrd bg de week voor ƒ 1 90 No 18 tot 20 Drie in den Zak Wgk U No 282 283 en 284 verbuurd bg de wiek voor 1 30 1 25 en 1 25 No 21 Een aan din Baun ffglt O No 313 Te aanvaarden 15 Angnatua 1894 En No 22 Ben in den Vogelenung Wgk M No 90 verhuurd bg da week voor 1 20 De nerceelen zyn de drie laatate werkdagen vóór den verkoopdag fan 10 tot 4 nran en op dien dag van 9 tot U uren te beiicbtigeu Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris TOKTUUN DUOOOLEKVER ta Umda Openbare VrUwillige Vcrkooping met reohterlgke machtiging Tl in bet Verkooplokaal ran het Caft Hit SoEuiKBOiDs aan den Kleiweg ten overstaan van den te WaddtKneen g vestigdan Notaria Mr 1 MOLENylAR Bg veiling i op I Augutui f Bg afslag jDONDtRDAOl 6 Beptember j beide dagen des Middags ten 12 ure van Twee Kapitale CT genaamd De Willem Dhoeve en De Anna ithoeve mot de daarbii behoorende ARBEIUER8 WONINOEN c a benevens diverse perceelen beele Bouw en Klaverlanden een en ander ter geaamenlgke grootte van 16S UêcUiren SH Aren SH CettUaren allergunRtigst gelegen in dao Zuidplac older Tan Schieland aan deu hoofdweg Tan Moer capelU naar Moordrecht genaand de Middel weg tuHBchon dien weg en de vgMe tocht en den Teldweg langs de zesde tocht binnen de gemeente WADDINXVEEN De veiling zal geachieden in 14 bg den afslag te oombineeren m in mwsa aan te bieden perceelen in bet breede onuchreven in gedrukte notitiën waarin tevens TOOikomen de Toornaamate verkoopvooiwaarden lasten enz en welke van den Ie Augustus 1894 al op franco aanvrage gratis te rerkrggen zgn evenala alle verder rerUuigd wordende informatUia ten kantore van de Notariaaen VAN 0R80IJ VUBBBN te Amlum en MOLENAAR genoemd