Goudsche Courant, dinsdag 31 juli 1894

No 6416 Dinsdag 31 Juli 1894 9Sm Jaargé Bótel DEPAirW Op vereerend verzoek van verschillende zijden zal onder Directie van den alom bekenden Heer S0E8MAN MAANDAG a 8 de eerste CAFÉ CHANTANT VOORSTELLING gegeven worden lederen avond variëerend Programma Entree 25 ets per persoon Abonnementkaarten geldig gedurende de geheele Kermis voor één Heer on Dame k f 1 aan genoemd Hotel verkrijgbaar Aanbevelend AOIDSCHË COHAir NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs j er dne maanden is ƒ 1 25 franco perpost ƒ L70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Om aan de steeds toenemende cliêntfelle te Gouda teg emoet te komen bericht de firma A BILLEN SiÊTaxeiaLfaTorielc te JD EX JPT opgericht in A 1770 11 f lim l wm mm DEPOT Lange Tiendeweg D No 2S op MAAIVDAG 50 Jl Lf 1894 FILIALEN en DEPOTS zijn gevestigd te Amsterdam s Hag e Scbevenin ren Delft Hotterdam Utrecht Dordrecht Goes en middelburg Let wet Groot Hyppodróme of Rijinanége i van dit jaar wederom g eamveerd en staat over het Koffiehuis HARMONIE Hen wordt attent gemaakt op het prachtrtlle Bchilderverk Tan buiten alaook ran binUao Toontellende de Legende uit Dnizeud en één nacht Tereni is de Directie Toonien na een dozgn nieuwe welgedresseerde HIJFAAB DEU welke ten dienate etaan zoowel Toor Dames als Heeren Zg hoopt daii ook evenals het Torigs jur met een talrgk bezoek rereerd te worden PP De entrée prijs is 10 cept Bjtoer inplaati zoeala verleden jaar 25 cent tJum IS cent per Ht KINDEREN entree S cent Uytoer bü dag 10 cent De Directrice Weduwe XHAFLAIRE De Ondergreteekende bericht dat het zoo g unstigf bekende LAHS EZTM STQDT akn de Brouwerij gfejbotteld ook bij hem verkrijgbaar is Aanberelend i i Calé Restaurant het Schaakbobd KLEIWEG E 97 ECHT mmt rotkk lettaim Jbet vooraJ op de jDberiaKnslein DIKttTEUnDlK ¥ ierOHMB tO l OatKlAHHSTtlH 4 j Ihrmir ££ CiN25 verkHjgbtar Jtfaaf eArapp tai Exploitatie der Victoria Sren ffeDeafiffd f e HnHertl nm ZtHdbltMk S Terkrjgbur in t Hoolddep4t roor Gonda en Omstrtken SLOTEMAKER en Co pet heele Flescb 18 cents per halve Fleich 13 eenla Kroik il 17 Kmik k 13 tmrjll TOM de ledige Fleaachen en Kruiken wordt Tergoed per heele Fleaoh 3 cents der halve Flaach 2 oesia Knik 1 cent Kraik 1 oeB Schoawburg Van LIER standplaat Oroote Markt ie Gouda Woensdag 1 Augustus 1894 8 unr Openingfs Voorsteüing Optreden van Mejuffrouw JULIA CVYPBBS van het Sationaal Tooneel te Brussel E0E1 Eat 1 Het Treurspel der Smeden in 6 Bedrsven van NESTOK o TIÈBB 1 Kroot succes t Amsterdam P ZILVER lïof le v er axicier bericht aan zgne geëerde begaastigerB dathü by gelegenheid Tan de Kermis met zyn welingerichte WAFËLKRAAM ÏB geplaatst op de Martel tegenover den Heer G HOUTMAN Door de levering ran de van oods bekende beste WAFELEN gemerkt P Z en mjin daarvoor bekenden goeden naam is alle verdere aanbeveling overbodig Bestellingen worden aan huis bezorgd Laat met geen Wafelen langs de huizen venten Het ia nn 30 jaar dat ik de Goudsche Kermis bezoek Dankbaar voor het gedurende dien tyd genoten vertroaweni beveel ik my beleefdeiyk aan Lange Groenendaal Gouda Gedurende de KKRMIS vanaf MAANDAG e ANB CAPE CONCEBT lederen avond optreden van HETHOLLANDSCHE DUETTISTENPAAB des heer Frank en mej Eoza WV Extra geëngageerd de beroemde gedachtenlezer den heer BERLÉ Aanbevelend VRIJ ENTREE Na nogmaals mgn dank betuigd te hebben voor de genoten gunst by het LANDBOUWFËK3T beveel ik mg opnieuw oon mgne Stadgenooten vriendel k aan Wed SIBBES Foffer es en Wafelbakster alhier Standplaats MARKT bg ds Tiendeweg BestéUingen vmrden spoedig aan huis hemtrgd De Ambachtstand Vereeniging pert heden SO et per pond Banket Ham ik 3 l et per pond fflüiK ïii m De ondergeteekende hoadt zich aanbevolen tot het leveren van Ie Rang Biljetten tegen de bekende prjzen van 10 atuks 10 Per stuk 1 10 KOKTE TIENDEWEG Plaats bespreken geschiedt door my kosteloos DE DUIE HOEFIJZERS KLEIWEG i o 4 PRIMA HE lll DUUXSTEE Firma J WELTER WIJDSTRAAT A 42 Orthopaedische Corsetten en BBCHTHOUDERS Katoenen Blouses van af 75 et LINNEN STOFFEN en ZIJDEN REI8ROKKE KOUSEN en BANDSCBOBNES in alle soorten jflorgen Zondag OPENING VAN Het nieuwe CAFÉ CENTRAAL iiim i lil liames Bediening Dortmunder Exportbier 10 CENT per GLAS Een ware Schat voor de ongelakkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARING Hollandsehe ui avOf raet 27 afb Prgi 2 galden Ieder die aan de verschrikkelijke velgen van deze ondengd tgdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magudn te Leipzig Neumarkt 34 franco t j inzending van het bedrag ook in postz ls en in eiken boek handel in flollud ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandtehe Couranten worden dadel k opgeionden door het Advertentie Bnrean van A BBIKKMAN t ZOON te Omtda Oiiad Saslpendnik vu A BumuuJl k ba BINNENLAND GOUDA 30 Jnli 1894 Bïen zeldzaam schoon concert werd gia1 raVond in Ons Genoegen door de Kapel OBder directie van den heer W van der Linden gegevDQ Alle nnmmers waren even fraai maar tooh scheen men de meest indrukwekkende stukken te hebben bewaard tot de tweede Afdeeling No 7 iLes Erinoyee van J Massenet en vooral BO 9 FantaiRie de l Opera Un songe dune nnit d étéc ran A Thomas hadda i een volnladtt Buccee en werden met volte aandacht ocdcor een doodsche stilte aangehoord Zelfs de lai bniien den tuin anders nog al eens ramoerig schenen eveneens onder den indruk dier schoons klanken er niet aan te denken hun gewone lawaai te maken Jomnur dat betrekkelyk zoo weinigen van deze Boo Bchoone gelegenheid om wat goeds te kunnen hooren profiteerden het scfaoone weer had wellicht velen tot een uitstapje verlokt Hedenmorgen tverd door den heer majoor Commandant van het 5e Bataljon 4e lieg Infanterie de zilveren medalje voor 24 jarigen trouwen dienst voor het front van den troep uitgereikt aan den adjudant onderofficier W F van der Bijl van gemeld Bataljon Van verschillende zgden ontving den jubilaris bft vgzen van achting zoo o a van H H Officieren e n gouden remontoir van het kader onderofficieren een stel prachtige schilder eu terwyi op de laatste vergadering van den Ned Bond van O O afd Gouda waarvan de heer B mihtair donateur ia hem een kristallen sïgarenstandaard met zilveren voet en inscriptie nameuB de leden werd aangeboden waarbg de Voorzitter den wensch uitte dat de heer B nog lang een steun en sieraad van de afdeeliog mocht zgn Liefhebbera van een goede sigaar behoeven in Gouda niet met de handen in het haar te zitten de noodige fabrieken en depots neirens tal van kleinere winkels zorgen voor de noodige qaantiteit van verecbilleude qualiteit Oppervlakkig zou men zoo zeggen dat een nieuw depot alhier ten minste overbodig was maar ook bg dit artikel ia met een kleine variatie het bekende spreekwoord vantoepassing Afwisseling van spgs doet rooken De in Nederland zoo gunstig bekende sigarenfabriek van den hner A Hillen te Delft die reeds filialen heeft te Amsterdam b Gravenhi e Schoveningen Delft Rotterdam en Utrecht depots te Dordrecht Goes Middelburg FEVILLETOIM De laatste eener Familie Naar het Franach 89 xxTii Bijna had hq zija doel bereftt toen bij iwak en Qit de verte het geluid eetier losbranding hoorde od tagalykertyd kwam een kogel net doffeu alag tegen ds steeaeD van den toren ia eïjq oBmiddellijko nabqhi id H tiet dat ik hem ontsnappen zal en tracht mij te dooden uide Da Ruiter bg cicbzelf H heeft gelakkig gemist Bijna dadeiigk daarop wearklonk een tweeds schot Deze luer had ds schutter beter gemikt De Buiter voelde pijn aan de dg een eigenaardige pgil alsof hij plotatding een stag kreeg met een stok bat ia een gevooa verachijnsel als een kogel in het vleesoh driDg t hq wist tbq ondemndiDg daar hq te Mstz twee malen getroffen was geworden Hg wist ook dat de uitputting ten gevolge van bloedverlies niet lang kon nitblqven Maar voor tgn been den dieast weigerde noest hg een bovenmeDicbslgke poging doen Hfj spends zich ontsettsnd id en werkelgk grfnkta t hem jnitt ia het oogeobtik toan hfj bgna siet meer kon met de beide handen den peeren staaf te grijpen waaraan fa y het toaw bevestigd had Nd kwam neg een moeilgk gevaarlyk knnststiA HQ lUHSt aem kaar h a kHMsen Bitti en Delft zal hedenavond in de stad onzer inwoning en wel op den Langen Tiendeweg D 26 een depot openen Sigaren van eigen fabrikaat van af f 12 tot f200 per mille toe alles handwerk geimporteerde Havanaeo Manilla sigaren in aierlgke verpakking tot Y40 kist toe ci rettea onder volle garantie van echtheid waaronder Egyptische Tnrksche Aigiersche Indische Fransche Dnitache Uassisohe Amenkoansche Ëngelsche en Hollandsehe zgn m de beste merken van de meest bekende fabrikanten te verkrijgen We waren in de gelegenheid vooraf reeda een en ander iu o euschouw te nemen en kunnen met anders dan coDstateeren dat bedoeld depot waarin de étalage niets te wenachen overlaat op ons den indruk maakte dat bet aan bezoekers niet zal ontbreken Wanneer men zoo dezer dagen deu Tiendeweg eens passeert verznime men niet een kgkje en een proefje te nemen Goede wgn behoeft geen ki Qs goede sigaren en daarvoor staat ODs den naam van den fabrikant borg evenmin t Is dan ook alleen ons do l op deve gelegenheid te wgzen zouder meer Zaterdi middag hebben dijkgraaf en heemraden van den polder Prins Alexander te £ ralingeD in het Algemeen Verkooplekaol te Rotterdam aanbesteed a het onderhoud van den dag der guuning tot 15 Juli 1895 der kunstwerken behooreode aan den polder benevens het bguB geheel vernieuwen van een vaste en een ophaalbrug van den polder Hiervoor waren ingekomen de volgende biljetten A van Staveren te Kralingen f 3744 50 H Verheul te Katendrecht f 3894 W van Verre te Kapelle a d IJsel f 3960 D van Vliet te Nieuwerkerk a d IJsel f 3960 A de Jong Azn te Ouderkerk a d IJsel f 3985 50 W J van Dort te Krahugen 4145 C Buis te Kapelle a d IJsel f 4200 en G van Leeowen te Nieuwerkerk a d IJsel f 4458 b het onderbond van den dag der gunning tot 15 Juli 1895 vnn gedeelten straat en gpintweg djjken en de Rottekade van den polder Ingekomen drie biljetten W Lohe f 2545 D Kroit f 2615 en F Verzegden i 2620 allen te Kralingen Beroepen bg Ae Ned Hervormde Gem te Ouderkerk a d Uael ds W R Kalahoven te Kesteren Ta Hekendorp is een vgQarig meisje in Wiereke gevallen en verdronken legde bij zijn eone been op hot koziju en toon bet andere Benmasl soorer f ing hij op ziju buik lig gen en schoof langzaam met het hoofd naar voren door het venster tot t hea gelakte d n stoel te grepen die op de tafel voor de opening stond Hy sleepte rich voort naar zya bad en ging zitten Het eerste wat bg moest doen was de wond te onderzoeken Om dit te doen stak b de kaars op en ontdekte dat de koget slechts even door het vleesoh was gedrongen Kea gedeelte van de huid was medegenomen msar geen der edele deelen was gekwetst Het geval zou aftoopen met wat pijn QMar overigens was hij overtuigd dat d Wonde zich zeer spoedig zou sluiten Hg wasohte de wonde met het water uit de kruik welke dagelgks voor du gevangenen gevuld wordt Daarop verscheurde hij zqn sakdoek bond deze om zitjn been en vond zich aanmerkolgk verlicht door dit hulpveriiand Uij gevoride zich innig dankbaar aan bet gevaar ontsnapt te zgn t Was een wonder dat bg met te pletter was gevaltan op de rotsen een wonder dat hg dankte aan den val van een steen die te langen tqd noodig had gehad om te vallen De scbnrk die hem den valstnk gelegd had door een te kort touw te zMidea was zoo belust op zijn dood dat hg hem vervolgde set revolrersoboteo Het geaobenk was gezonden docr Arthnr Krzae daaraan viel niet te twijfelen BCaar hg geloofde niet dat Aithnr wist wat de mand iiüiietd en hq kon t niet geweest zgn die aan den voet van den toreo op dra dood van den gevangene gewacht bad De Ruiter kende hem weinig maar aehtte t onmogiÓjfk dat oea Fraassh officier mh umAm ea eoi Woensdag l U hield de Katholieke sociëteit te Oudewater een onderling kolfconconrs De zeer geaoimeerde wedatrgd punctueel aangevangra ten 7 ure eindigde ten U are De eerste prgB een prachtige kolf vervaardigd door den heer Bonman mr smid aldaar werd behaald door den heer T A M Thier de eerste meraie een paar schildergen voorstellende een Mater dolorosa en een Ëcce Homo werd behaald door den heer H Linnebonk terwijl de trooatprija en premie bestaande uit een kruis en een Japansch theeblad respectierelgk werden gewonnen door de heeren J F Viehofi en C van Wgk Bg da voorjaars examens te B Gravenhage Toor de provincie Zoid HoUaod zgn voor de likte van onderwgzer en ondorwgzeres art 56a dsr wet von de 303 candidatcn 213 dus 70 percent geslaagd De examens duurden ruim twee maanden Naar men verneemt hebben de leden van den gemeenteraad te Herwgnen maatregelen genomen om aan J v d Metden die op de bekende treurige wg zgn bezitting heeft verloren het terrem met een huisje weder in bezit td geven De hotelhouder Schwanner te Alkmaar hotel gukamp is opgelicht door een net gekleed persoon met beschaafd tiiterlgk die voorgaf te zgn P J van Stierum uit Arnhem Nadat deze persoon een paar d en in genoemd hotel had gelogeerd onder voorwendsel dat hg zgne ouders aldaar zou afwachten voor wie bg aldaar een paar kamers bad besteld ging hg Donderdagmiddt een rgtoer maken Alvorens in te stappen overhandigde hg den hotelhouder een gezegfld pakket met beleefd verzoek dat zorgvuldig te bewaren het bevatte geldswaarde en hg wilde dit niet onbeheerd op zgne kamer achterlaten Tegelijkertgd rraagt hg f 50 io te wisselen doch om deze drukte te voorkomen zeide hg Ge moest rog even f 15 geven scbrgft deze maar op de nota dan zullen we het totaal bedrag hiervan van avond wel vereffenen c De heer Schwanner geen kwaad vermoedende geeft hem het gevraagde bedrag Wer kelgk kwam hg van den rijtoer aan bet hotel terug bestelde diner en na dit gebruikt te hebben vertrok hg ziende naar de muziek in den Stadshout te gaan luisteren doch k wam toen niet meer terug Vrgdagavond omstreeks 10 unr is nabg Scheveningen ter hoogte van hetiHotel Uojal denaar zuu zijn Do heer Krzeo had mot anilcrs kunnen zijn dan bot onbowuste werktuig van een vgnnd van den boschwaohter Deze ilimme en gevaarlgka vgand had sioh vaa den tae oüEicier bcduind De beer Ërsee was w zeker op gesteld geweest eon taeken van belangstelling to faveu voor den jaohtopzicbtor en had zich tot den een of anderen bandelsar to Dinan gewend om hom oesters te bezorgen De mand waann deze verpakt werden was blikbaar voor Bij in de gevangenis kwam door anders banden gegsan dan de zgne jrDoor wiens handen Kn wat voor rad n bestond er voor dien slacht gekozun tusscheopersoon om hem zoo te haten dat hg zijn dood beoogde De Ruiter was bgna onbekend te Dinan voor da traungo gebeurtenis die zgn naam op aller lippen bracht Kp als men den dokter eo den oipier mocht gelooven was de oponbara meening ham volstrekt niet vyandlg De valstrik was dus waanehgnlgk atet gelegd dóór een der inwoners Het gehsim sebmlde ergens anders Als De Ruiter geweten bad dat ds heer Van Triohtvoorde niot dcKHl was zou bg niet lang gezocht hebben Maar dokter Bartrand had bem toevalligerwgzs niet gesproken over den Bigeoaar der Fazantsn hoeve en De Ruiter dia drie dagen na de misdaad gearresteerd was en latsr niemand mesr gesproken bsd geloofde nog steeds dat de minnaar van mevrouw Van Hansweerd verongelakt was id den toron waar bij dien Smt Hubertusnacht verborgfo was Om dezelfde reden kwam hg i een ooganblik op do gedachte dat Van TncbtVoorda de gevangenis bezocht had io geselschap van Arthsr Erxae Terw l hy iat ta psiassot drong nek een een 52jarige bediende van dat hotel door de stoomtram aangenrden en oogenhlikkelgk gedood De man slapte oit een rgtuig en liep Over de rails juist toaa er eeoe inun aankwam Zgn tgk werd d of de nolitie per roderboar naar de algemeene begraafplaats vervoerd Door den directeur der iMaat happg van tVeldadigheid te FJrederiksoord Wilbelmins oord en Willemsoord den heer Job Van der Uave is de volgende circniaire verspreid die wg in da aandacht van onse vermogende landgenooten aanbevelen Te midden van den stryd om bet bestaan die thans aller vegen heerscht en waaronder Onze landbotiwende bevolking maar al te zeer gebukt gaat vervult de Moatachappg van Weldadigheid uog steeds haar verheven roeping met eere Zy opent nieuwe bronnen van bestooDf door heidevelden te benchsppen iu boioha bouw en weidelanden en door het doen aanleeren van verschillende soorten van industrie Ion arbeid die een baitaau opleveren Zg stelt voor velen de gelegenheid openom door eerleken en productief en arbeid zicheen onbekommerd bestaan te verschalTen en ueen onwaardeerbare steun voor zoovelen die alleen staande den strgd om bet bestaan nirtkunnen volhouden Zg tracht iMveu allee doar onderwgs en opvoeding een beschavenden invloed uit te oefeueu op allen die aan buu zorgen zgn toevertrouwd Aan schoolonderwga wordt buitengewoon veel zorg gewgd De godsdienstige vormjng in overeenstemming met de gezindte wordt ernstig ter band genomen terwijl voor allen die leeren willen den weg wordt gebaand om ala bekwame arbeiders handwerkslieden tuiniers bloemisten booinkweekers boschbazea on vele andere vakken zich een eervol bestaan te verwerven De zegen die van deze Maatschappg uitgsat is moeilgk te schatten Wy roepen daarom met vrgmoodigheid de medewerking van alle weidenkenden in den lande in Het Kon bui éti de Kon familie gingensteeds op onbeki ompen wgce voor Vele aanzienlijken in den lande offerden groote sommen op het altaar der weldadigheid Aaa meer algemeene medewerkiag hebben wg behoefte de medewerking van allen die het kunnen zonder oodericfaeid Wg roepen alten toe Komt en ziet one aan het werk Frederiksoord is vooral in den zomer eenbezoek waard wie hier komi wordt gewoonlijkeen medewerher pgnlyka iKTinnnriiiit op una duu geest van dan 00gelukkigon man Hg herinnerdo zicb do vreugde welke hq ondervoiidsii bad toen hij tot da overtuigtug was gekomiu dat mevrouw vau Uasswesrd lyu vlucht wilde vargemakktlgken Ug bad haar uit den diepstea groitd t os barton i M gsod tein hg in ds mond gezondun dour deu nee mn de barones een touw en allerlei breek werk tuigen gevonden bad Hg bad gedroomd hanr terug te suliba zien eu verweet zich haar besohaldigd te hebban van onversohilligbeid Hg had gatmcbt tichzeUen ts oveitaigen dat sij noch voor ds meusebeo Doah voor OmA verantwoordelijk was voor de misdaad door een onbakende bedreren Hg bewondarda baar m da slimheid waarmede zij het middal bedacht bad bom in ds gelegenheid to stellen te vhichien Htm ds arms aardworm die verliefd was op een bemstsebe star Het ts waar hij waagde zgn leven loet te ontVluchten maar bg deed bet omdat hg buiten Frankrijk de vrouw hoopte terug te vinden dia medsijiden ma t ham had Kn na had b j moeten oeUlekken dat ondsr die schqnbare hulpvaardigheid een vreêsaljjke valstrik verborgen was I Kwam zij Van baar dis bsdHegeIqks bulpP lid het i oofd voor h vlaebtte Hg bad tal vao oitmantaDde redenen gsvoaden om zich te overtuigen d zij alleen bet plan ter ontkoming had icnnoati beramen Deze redenen blsven even goed van waarde oa de poging om te ontvluchten Ds Ruiter ovardaebt ts uog eens de een oa de ander o kwam weder tot dezelfde slotsom Het zoogenaamde gsacheak en de brief konden ran niemand anders zgn den van mevrouw Van Hansweerd Wm4i wntifi