Goudsche Courant, dinsdag 31 juli 1894

j Directe Spoorwegverblndlog met GOUDA Zomerdieost 1894 95 AangevangeD 1 Nel TUd vao Grefliwicb 7 S0 HOTTEKDA H O O U B i 11 50 II ÏO 9 S0 9 50 3 48 9 48 3 10 4 08 4 40 Dtll H AA 0 OOUDA iH 5 48 7 907 48 0 98 9 4810 1911 3319 15 1 88 9 15 9 46 8 48 4 15 4 49 6 17 7 8 08 9 88 Voorb 5 54 10 18 1 44 4 48 7 08 K dL d5 50 1 4 7 11 Z Z gw 08 10 80 1 68 6 7 90 Bl Kr 14 10 88 1 04 7 9 ZaT K l 10 41 1 0 I 6 0 781 10 Goodi 80r 6 8 139 58 10 1810 69 19 0319 46 9 90 9 46 3 16 4 13 4 48 6 90 6 47 7 49 8 36 10 10 JJ T B C H T G O C D 1 Ctreoht 8 38 7 60 t eS iri4 19 09 19 60 9 86 8 10 3 614 48 88 8 0 8 6010 84 Wotrd 68 8 11 lO lt 19 84 4 18 9 1110 61 UudeDlter 7 07 8 19 10 94 11 41 4 14 9 19 Goud 7 90 8 39 9 84 10 87 19 08 19 66 1 81 SJ7 3 604 37 6 10 T 08 8 41 9 88 11 07 AMSTKlDAMeODDA Anitrrdug CS 8 9 40 11 10 XLS7 9 40 4 10 4 10 7 88 AsiimlUiWp 6 60 8 16 66 11 16 11 41 8 66 4 88 4 8 1M 1M 8 04 1 U U 11 16 8 68 6J 14 Mt Zaodi oni uw geWI leiidt ons nw weezenter oproeding in het hnisgezin en ter rormingToor het leven Stenot odi met uw liefdeen met nw Tooriprakk dau waar het noodig ie Als men op deze wjjze alom in Nederlandwilde werken zonden van lieTerlede werklooiheid armoede en elke reden tot onteTredenbeid zeer rerminderen zooal niet geheel Terdwjjnen t ptSM partoota dievenlueifers kaarsen Isntaarns geweren sabels maasen dolken revolvers boksbeugels in alle soorten Te Borger Compagnie waren drie knapen gaan baden in de Taart JSeDskUpe zonk een hnnner in de diepte weg Zgne makken gingen nit bet water kleedden zich en riepen toen om hulp De drie pereonen die daarop hulp boden haalden het Igk van den knaap uit het waUr Onder den titel £ en koopman van den eehten stempelt heeft de beer G KnapperKz in de Vragen van den Dag een artikel geschreven over wglen den beer S B Zeverein dat m weerwil van beschouwingen over financieels en economische aangelegenheden meer uitsluitend voor financiers van belang ook hem die in deze dingen leek is boeien kan aU de biografie van een self made man vol geestkracht werklust ondernemiogsmoed eo plichtsbetrachting Ëen griendwerker te Oud Beierland aan zyue werkzaambeden zgnde iloeg met een bgl op een pakje hetwelk in de griend Terborgen lag Bg opening bleek dit pakje Terechillende gonden en zilveren sieraden te beratten alles afkomstig Tan eeu diefstal een paar weken geleden gepleegd ten nadeele van den Isndbouwer Bleidorp aan den Ond Beierlandechen dyk onder Mënsbeeranland Van deze rondst is aan de r jksreldwaoht kennia gegeven Sako üeyl Zevergn werd geboren op 30 Juli 1833 Zgn wieg stond te Joure Maar hg deelde niet in het geluk van de meeste kindereu dat zgn moeder hem de tradioneele bakerrgmpjes leerde en zgn vader hem op de knie liet paard rgden Reeds op zgn derde jaar was hg toevertrouwd aan de zoi zguer grootmoeder Op de sei eter Valcaansoord te Terborg ODtstonden hg de uitbetaling ongeregeldheden doordien een gedeelte van het loon werdgeweigerd Met behulp van de politie zoowelvan daar als elders werd de rust hersteld Ëengroot gedeelte van het werkvolk staakte denarbeid In b t sJonroal de la sooiét t Belgische wordt opnieuw een pleidooi gevoerd ten gnnste van het nog steeds hoewel ten onrechte veraftohttwde en vervolgde nuttige dier de pad bnfo valgans calamites en andere soorten De beschuldiging ftli zoude een pad op de eone of andere wijze venpu van sioh geven wanneer men haar plaagt of Kg zich beangstigt ia nog door niemand bewezen evenmin als andere misdaden die haar ten last gelegd worden Dat de pad een groot aantal ohadelgke en lastige insecten op de landeryen en in tuinen ook in ome kelders wegvangt is ten onzent altyd nog niet genoeg bekend De Sngelscheu zien reeds gedurende langen tgd het nnt der pad in Joarlgki worden door hen een groot aantal paddan in Frankrijk opgekocht die aan de overcgde van het Kanaal in tuinen geplaatst worden Deze vrouw die als jonge maagd het sterkere geslacht in bekoring bracht niet alleen door haar schoonheid maar vooral door htar levenslust haar geestigheid en gevatheid wekte door haar beslist optreden in lief en leed zooteer de bewondering van allen die haar kenden dat nog heden ten dage te Joure van haar gezegd wordt zg kon mei haar rechteriiaod een tronwbrief met haar linker tevens een rouwbrief echrtjveu c Als twintigjarig meisje huwde zg met den tolgaarder die het logement het Tolhuis bewoonde Daar haar echtgenoot ongeveer twintig jaar ouder waa en zg bg zgn doud de woning aan zgn opvolger al tolbws zou moeten afstaan dus zonder middel van bestaan zou achterblijven werd later ten deele Dit eigen middelen ten deele met de hulp van eenige vrienden een andere herberg het Zevergnshuisc gebouwd en tot hotel ingericht Westheimteen der welvarendate dorpen van Beieren is eau het uitsterven Op het oogettblik telt het nog 226 inwoners maar het uelental neemt langzaam af daar hoogst zelden geboorten voorkomen £ enige dagen geleden werd er een kiud sedoopt sedert twee jaren het eerste Op de dorpsBchooI gaan slechts 22 kinderen eeu getal dat indien de bevolking in de zelfde verhouding blgft afnemen na 7 jaar tot twee gedaald zal z n De meeste inwoners syn rgke boeren Aan ambachtslieden heeft het dorpje slechts een smid een ohoeo en een wagenmaker D r zon zg in het onderhoud van haar gezin kunnen voorzien als haar gade vóór baar mocht komen te sterven Inderdaad werd zg spoedig door het uoodtot getroffen De watervloed die in 1825 ons land teisterde bracht in zgn gevolg een epidemische ziekte mede die haar in het volgende jaar tot weduwe maakte Toen stond zij geheel alloen in de verzorging van vgt jeugdige kinderen maar zg versaagde niet Met opgewekten zin en taaie volharding sloeg zp zich door de moeiten en zoi en des levens heen en natiën jaren weduwe geweest te zgn had ze oogden moed de opvoeding van haar driejarig kleinzoontje op zich te nemen Zg volbracht die taak met looveel toewgding dat Zevergn aan haar meer dan aan iemand anders zgn sae ces te danken bad zg ontwikkelde in hem door leering en voorbeeld die karaktertrekken waardoor hg tot eer en aanzien kwam Binnen enkele dagen cal te Brussel een merkwaardige tentoonstelling gehouden worden Zg zal bestaan uit werktuigen uu j llerlei inotrumsnten en gereedschappon die de dief bij ayn werk gebruikt Het ten toon stellen van die voorwerpen ia meteen een goede gel enheid voor jonge agenten om met dit gereedschap en de werking daarvan op de hoogte te komen Alle werktuigen die eens corpora diUoti waren en ter griffie der gurechtshoven werden bewaard zullen voor deze gelegenheid afgestaan wonlwi Het zal een prachtige verumeliug zyn Mm welker o nbrengiug veel tgd is besteed Er aallen een 400 tal verschillende voorwerpen te zien ign waaronder breekyzers ngptaiiffon boren zngen valsch sleotel hakfln Na het verlaten der Frausche school ging Zevfargo met zgne grootmoeder naar Harlingen Uier kwam hg eerst bg een houthandelaar eo vervolgens omstreeks 1850 hg de curgadoorsfirma ï ti Wiarda op het kantoor Daar de firma uitgebreide zaken met Engeland dreef besteedde Zetergn zgn vrgen tgd in de eerste plaats aan de studie van het Ëngelsoh Boewei de middelen ontbraken om les te nemen bleef toch de hulp niet uit Door zgn beminnelgk karakter gevoelden velen zich tot den jongen man aangetrokken de commissaris van politie uit BrilschGuyana afkomstig leerde hem de Engelsche taal niet alleen correct schrgven maar onk loeiend spreken een der predikanten breidde gu kennis van het Fransch uit en eeu er leeraren van de zeevaartschool behandelde met hem louter uit liefhebberg de beginselen van de stuurmanskunst In 1853 verloor Zevergn zgne grootmoeder Die slag had noodlottig voor hem kunnen worden als zgn patroon hem niet door verdubbeling van salaris in staat gesteld had om in eigen onderhoud te voorzien Ër waren echter voor Zevergn redenen om eene andere betrekking te zoeken Vooreerst waa er bg de firma Wiarda voor hem geen uitzicht om een z lfstandige positie teverkrg g 40 10 4 ll Ot U 18 i 0 t 9S 4i B 01 7 M 7 7 7 7 a ld Uoorlnelil mtunrkvk 10 i U 0 11 09 U l la is 1I SI a H 10 7 Bottvdam 11 05 9 51 10 17 10 17 10 S4 10 41 10 47 7 01 II 11 SB i io i lO i SI USawtrtok Moordnokt 7 47 7 45 ir07 ril 10 08 lO u aODDA DIN BAAS OmM 7 104 40 O t7 10 49 11 11 19 91 1 01 1 97 3 99 S 5B 4 45 5 97 5 59 7 18 0 37 11 05 11 18 ltT Il 7 491 59 11 01 1 18 4 57 4 11 9 49 Bl Kr 7 47 f I 1 1 1 I ZAfW lMiM 11 10 1 94 5 08 1 99 9 68 M dJLd l Ot 1 88 81 Voork 8 07 1 11 9 1 88 8 90 8 10 10 iHua 8 19 9 18 89 10 07 11 17 19 4119 111 48 1 57 8 55 4 SB 5 95 5 55 41 7 48 10 1511 88 11 48 O l A B T X I C R T Goidt 5 85 10 7 58 8 09 8 91 10 19 10 55 ll48 9 88 9 818 18 4 47 5 98 8 17 7 48 8 88 10 14 10 88 OÖlfW S tO 54 11 09 1 87 6 87 7 59 10 97 Wandn 6 69 7 08 8 19 11 17 9 46 1 11 6 04 6 45 8 86 8 07 B 6S 10 36 Vbwkt 8 18 7 98 8 98 8 41 9 10 51 11 45 1 90 3 08 8 11 3 50 5 89 91 6 8 98 9 11 10 68 11 10 Q O U 1 A A HBTIKDAH i MO I U BHUnfak Ma MO l llf lO Ot 10 65 19 11 9 61i 4 47 5 88 7 46 10 14 fwlMbB Hf 1M I I0 i 11 19 1 1 40 6 46 8 86 9 48 U 18 11 10 18 84 1 11 1 66 6 IT 1U8 gen omdat de zoon van den chef tot compagnon was aangewezen Bovendien verlangde hg de wereld te zien En hoe gaarne zgn patroon hem wilde behouden Wiarda voelde zich toch gedrongen hem zgn vnrigsten wensch te helpen vervullen De gelegenheid daart e kwam in 1855 toen de Nederlandsche Handelmaatschappö eene oproeping deed voor een paar employés Zevergn gewapend met zijn kennis en met eeu aanbevelingsbrief van de firma aanvaardde hoewel aarzelend den wedatrgd legde met meer dan 40 candidaten bet vereischte examen af behoorde tot de aitverkoi enen en werd in Juli aan het kantoor der raaatschappg te Amsterdam hg de boekhouding geplaatst op een salaris van f 500 Van zulk een iukomeutje in een groote stad kamerhuur voeding kleeding bewo hing en leermiddelen te betalen en bovendieo een voorschot af te lossen hem verstrekt om zgn mtzet aan te koopen dat alles vereischte financierstalent Intnascheo werd hg bevriend met eeu confrater die kort na hem saakwam en al even slecht bg kas was als hg Zg gingen om lief en leed te deelen samenwonen op den Nieuwendyk en moesten zicb nn en dan zóó duchtig bekrimpen dat bun middagmaal soms dagen aaneen enkel uit brood met worst bestond Hoewel Zevergn bg de Nederiandsche Bande lm aatschappg geplaatst was om in Holland te blgven werd hg op zgn herhaald verzoek in hot laatst van 1857 naar Indië gezonden en hg de factorg te Batavia als boekhouder aangesteld Hier bleef bg tot 1859 Zgn boezemvriend die toen bg de firma J F van Leeuwen Co te Soerabaya in betrekking was werd iu Mei van dat jaar aangewezen om voor deze firma een huis te Macassar te vestigen en daarvan de leiding op zich te nemen Ër moest toen voor het kantoor te Soerabaya een geschikt persoon gevonden worden om den nienwbenoemden chef te vervangen Natuurlijk viel het oog van dezen het eerst op Zevergn De beide vrienden traden met elkaar in correspondentie en het resultaat was dat Zevergn ala boekhouder correspondent aangesteld werd Hg nam die betrekking aan omdat er dadelgk een goed tractement aan verbonden was en er naar zgn meening ook voor hem hg dfr firma Van Leeuwen wel een zelfstandige positie te verkrggen zon zgn Zgn vriend introduceerde hem hg eenige familiSo te Soerabaya Tot de familie van den president der Wees en Boedelkamer gevoelde hg zich het meest aangettokken Hg slóet er weldra in het vooruitzicht op een eigen haard gelnkkige dagen aan de gde van de dochter des huizes roejuffrouw Christina Wilhelmina van Oordt met wie hg in 1862 in het huwslgk trad Van nn af bracht elke stap op zgn levensweg hem een sport hooger op de maatschappelgke ladder Reeds een jaar na zgne komst bg J F van Leeuwen Co werd hg lid van de firma en kort na zgn huwelgk droeg men aan hem de vestiging en leiding op van eenbranche te Padang waar hg tot 1879 bleef In dit jaar werd hg chef van het huis te Batavia en zes jaar later keerde hg naar het vaderland terug om te Amsterdam de zaken der 6rma te leiden Hier trok Zevergn hoewel te bescheiden om zichzelf op den vooi rond te plaat eo binnen korten tgd de aandacht der toongevende mannen door zgn onbesproken levenswandel zgn rnstelooze werkzaamheid en zijn uitgebreide bacdelakennis Hoezeer deze gewaardeerd worden blijkt uit zgne benoeming in 1885 tot directeur van de Nederiandsche Bank Na een paar jaar de belangen dezer inrichting behartigd te hebben trad hij uit de firma J F van Leeuwen Co om zich voortaan hoofdzakelgk aan het bankwezen te wgden De regeering zette in 1889 de kroon op dezen arbeid door hem te benoemen tot president van de Javasche Bank te Batavia DAU 1 14 TTIl U ti l OS l li l lt l M B 56 03 10 17 t 4 50 4 B7 5 04 B ll B IO 5 4 4 10 1 45 1 56 9 09 9 0 9 15 19 40 19 08 Gg zult waarscbijnlgk reeds vernomen hebben zoo schreef bg destgds aan een zyner vrienden dat ik met mgo geheele gezin naar Indië teruffkeer Ik had niet gedacht da ik Holland weer son veriaten Eigvnlgk meende ik dat ik te oud was geworden voor een der gelgke onderneming maar mgn huisdokter heeft mg onderzocht en verklaard dat ikge nut kan gaan dat voor mg bet gevaar om itt IndiS ziek te worden niet grootor ia dan voor ieder ander die voor het eerst derwaarts gaat Op die verzekering afgaande heb ik de benoeming aangenomen daar de betrek king mg in menig opzicht toelacht en ik veel van Indiê hond Dat wg er onze twee oudste zoom en de moeder mg oer vrouw te rugvinden is natuurlgk voor ons ook een ernstige overweging geweest Daar het een benoeming geldt voor 5 aar is het mc elgk dat ik iu 1895 terug kom Ik boop dat we dan elkaar in welstand weder mogen ont moeten Helaas het zon hem anders vergaan In het midden van 1892 ontwikkelde zich de ziekte die hem ten grave zon sleepen en tegen het einde van het jaar was ze reeds zoo unraatbftfend toegenomen dat een gevaarlijke operatie alteen nog redding kon brengen Toen repatrieerde hij Na de kunstbewerking koesterden zgn familieleden en vrienden nog geruimen tgd hoop op herstel maar tevergeefs de ziekte hervatte haar sloopingswerk en de wetenschap bleek verder machteloos Zevergn stierf op 11 December 1893 Indien het waar is dat de levensbeschrifviDg van een kundig en braaf man nuttig is tot leiding en opwekking van anderen dat van zelfvertrouwen en taaie volharding vau onkreukbare trouw en onbezweken eerlijkheid de kracht uitgaat om edele karakters te vormen dan is bet leven van Zevergn voor dit doel als het ware aangewezen Op de vraag of bg een genie wai en daaraan zgn succes te danken had moet met een beslist neen geantwoord worden Hij was volstrekt geen merkwaardig natourverschgosel dat wèl ter bewondering maar niet ter navolging kan worden aangeboden Wel stond hg boven bet gemiddeld goede onzer samenleving maar niet te boog om voor de meesten onbereikbaar te zgn Hg waa eea man van den wil en van de daad Zgn wilskracht baande hem door het verdrietigste werk door de dorste onderdeelen der wetenschap heen den weg tot rgke kenhii Zy bracht bg hem al het goede dat in den mensch zetelt tot ontwikkeling zij voerde hem ook te midden van zorgen en ontbering tot strenge en kloeke plichtsbetrachting in één woord zg vormde hem tot een man van karakter Kep merkwaardig staaltje van waskracht van volharden werkzaamheid gaf hg nog tg Jens gu siekte Toen zgn gestel reeds ernstig opdermgnd wai begon hg een stok over bet muntwezen te achrgven voor het Engelsche tgdscbrift The Economist Er moest een groot aantal documenten geruftdpleegd worden waardoor het werk zóó afmattend werd dat hg het telkens moest staken Maar telkens werd het hoewel met moeite en inspanning weer opgevat en voortgezet tot het voltooid was De rechtbank te Dordrecht heeft vrggesnroken de vgf personen uit Herwgnen die veertien dagen geleden terecht stonden wegens bedireiging van den denrwaarder en depolitie beambteo belast met de tenuitvoerlegging van een voünia tot ontruiming eener woning te Herwgnen Het O M had tegen hen 10 d en gevangenisstraf geëiacht Uit de ringvaart van deu Haariemmermeerpolder by Sloten is het lyk opgehaald vau een tot nu toe onbekend net gekleed omHrael s 18 jarig jongraensch Op het Igk zgu gevoudeu een notitieboekje en een zilveren horloge staande op tien minuten vóór drieën De brugwacbter had het Igk halverwege opden kant gebaald omdat de politie eerstmoest komen I Te Goes maakte een elfjarige knaap het op 11 OS 7 10 g 40 9 47 9 54 10 01 10 10 o os 11 10 ii ao 7 07 8 10 1 7 17 9 60 7 14 i Jl V ff 7 7 8J0 I0 0 8 08 9 88 10 10 17 5 31 4 45 4 B B 09 09 5 15 5 51 MJ liM IMO ILH dn schonl bij Irrlmlinjr oo ortiij dat In t hoaM dumn bem ten dotte moeat egmden De kwajongen had de brntaliteit den meester een pek Blaag te beloven en wat erger was hg Tovoerde dat plan Zatardagavond toen bg den onderwgzer op den Ooatnngel tegen kwam Hg bracht deze met eon dik tonw dat hy bg zich bad Tereehillende slagen toe ook in het gelaat Toen twee Troowen den aangevallene te bnlp schoten maakte de belhamel zich nit de voeten De politie zal hem echter wel aan het verstand brengen dat dergilgke brataliteiten niet ongestraft blgven Verbroedering der volken door een wereldtentoonstelling Avond aan avond kan men tegenwoordig in de Brederostraat te Antwerpen wa iu verschillende huizen Turken an andere Oosterlingen gelogeerd zgn opstootjes bgwonen Die mensohen slaan of zitten dan aan dedenr en maken zooveel drukte onder elkaar dat de buren en voorbggangers blgven staankgken Dit maakt de Oosterlingen kwaad die zeggen in bet genot van hun avondlacbtjeniet gestoord te willen worden Dit was Dinsdag weer bet geval JEr stond wel 500 man voor de herberg waar zg gelogeerd zgn en bet lawaai waa zoo groot dat men weldra tot een ernstig gevecht zou gekomen zgn bad de politie de straat niet doen ontruimen Toch werden er nog flesschen bierpotten en steenen geworpen waardoor een spiegel verbrijzeld en eene Turksche vrouw n ien arm gekwetst werd Slechte controle De verdwenen gemeente beambte te s Hertogenbosch die belast was met de inning der qüitantiën van de gasfabriek heeft niet ovsr strenge controle te klagen gehad Dit blgkt o a uit bet volgende Voor een maand ongeveer vond iemand op zgn bureau 6 qnitantiSn tan verbruikt gas voor een bedrag van ongeveer f 40 De brenger zou wel aankomen Nn na verloop van ongeveer 44 dagen kwam deze ook aan en ontving het geld De vraag mag hier gesteld worden Hoe kon hij zich zoo geruimen tgd tegenover zgn chefs verantwoorden zonder qüitantiën en zonder geld Bg een ander bracht de man de qnitantie en liet ze daar de heer des huizes niet thuis was achter met de woorden Kgk ze maar eens na ik zal wel terngkomeo want ik heb het geld zoolang maar voorgeschoten Intusscben is de voortvluchtige te Antwerpen aangehouden Zgu vrouw en drie kinderen t a te s Hertogeubosch Een der amazonen van Koning Bebanzin welke op het oogenblik te Berlgn zgn heeft in Duitsbland eeu man gevonden In de Yossische Zeitung wordt onder de advertentiëu bericht Verloofd Franz Emberg van Leipzig en Manich van Dahomey than i verblgfhoodende te Berlgn Aan de Arnh Ct scbrgft men De aanachrgving door den inspectenrge neraal der postergen tot heeren uitgevers van verschillende bladen gericht om hnnne couranten Kooveel mogelgk niet op Zaterdag te doen verschgnen ten einde den postbeambten maer Zondagsrust te bezorgen zal weinig nsultaat opleveren Van de 740 bladen die ia GOS land verschgnen zgn er circa 300 bladen die een of tweemaal per week en dan op Zatrrdag verschgnen waaronder 60 van bepaald Christelgke klear u worden de Uidea dia heeten Zaterdag te verschgnen door den uitgever gewoonlgk Vrgdagavond verBonden doch bereiken de meeste dorpen eerst Zaterdagmiddag In vele dorpen geschiedt de bestelling in de kom van het dorp tweemaal daags in de bmrtachappen slechts éénmaal per dag en dit Isa morgens De couranten die dns Zaterdagniddag op de plaats barer bestejnming komen btqven tot Zondagmorgen voor de buurtschapMn waar de postboden bet zwaarste werk ttabbei liggen Nn zou men dit kunnen nrhelpen zoo men vour den Zaterdag middag aan hulpbode in dienst stelde Zooala nit de Friesche Ct c m de Ainhemsche Post bleek uilen de uitgevers geen plan hebben bun eoflrant vroeger te laten verschgnen daar de hadkeawm skoUi op Zondag tgd hebben bladen en dns ook de aJvertentiën te lezen Het jniste der opmerking over de gebrekkige bestelling bigkt mg wanneer ik zie dat de postboden die Zondagmorgen 8 uur bet kantoor verlaten eetst tegen één nur of half twee des middags met bnii loop klaar zgn en dit meestal door conranten die reeds Zaterdagmiddag ten pcatkantore bezorgd waren In Japan ign een paar honderd jarigen die bat voorraaht hebben hunno beide onderi nog ie bezitten Te Sawade namelgk is aengerin van 14 personen waar de vader 133 de moeder 135 en de twee oudste kinder n 108 en 105 jaren oad agn Minnie Hank Vrgvronwe Von Hesae artegg is thans in Japan en de beroemde zangeres wint in het lalJd van den Mikado even groott bewonderin j sis in Europa en Amerika AHoop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VERKOOP 30 JULI Huia en Erf de drie Snoekjest Korte Groe aendaal I n 202 vöér de veiling nit de band verkocht Hui en Erf Keizerstrsat K 128 825 k F v d Hee Idem Komgnsteeg K 40 f 600 k C Versobut Idem idem K 34 f 620 k H v d Honk Idem Raam O 39 f 520 k T Hageman Idem Idem O 63 f 755 k N L van Blokland Idem Idem O 78 f 545 k P van Dam Idem Idem O 221 f 1000 k S Boot Idem Vlamingstraat O 465 f 460 k P van Vliet Idem Idem O 387 f 890 k T Hageman Idem gang Vlamingstraat O 385 f 300 k S Boot Idem Idem O 386 f 330 k W Verschut Jr 2 Idem idem o 391 en 392 f 670 k S Boot Huia en Erf Groeneweg L No 6 voor de veiling uit de band verkocht Huis en Erf Zak L 282 f 480 k J van der Valk Idem daarachter L 283 f 480 k C van Tongerloo Idem idem L 284 f 500 k E de Leenw Idem Vogelenzang M 90 f 400 k C van Tongerloo Baiteolandsch Overzicht De Bocialiatische Fransche Kamergroep heeft heden eene vergadering gehouden en een zeer heftig manifest opgesteld waarin de anarchisteuwet wordt g ualificeerd als een wet tegen de persoonlgke ivrgheid en Is een misdadige wet In het manifest wordt de raad gegeven met minaehliog deze wet te ontvangen die de jury afecbaft en waarbg het mogelgk wordt iemand in de gevangenis te zetten vooi een redevoering ean artikel het zingen van een liedje een zoekgeraakten brief of zelfs een gebaar Ten slolte wordt de raad gegeven do noodige koelbloedigheid daartegenover te stellen om niet in de strikken te vallor van deze coalitie van het panamieme met de reactie Eenige zekerheid omtrent een ofScieele oorlogaverklanng bestaat er nog met Wel ontving de Peninsular and OrientalStoomvaart raaatschappg te Londen van haren agent in China bet bericht dat de Chineesche regeeriug den oorlog zou hebben verklaard en werd hetzelfde uit Hongkong aan de Hambui iBche Böraen Halle c geseind maar daarentegen meldt een Keu tér telegram uit Tientsin dat een oorlogever klaring nog niet beeft plaats gehad en ook vooreerst niet wordt verwacht Ingeval de onderhandelingen die nog steeds gevoerd worden tot een minnelgke schikking mochten leiden zonden de botsingen die reeds hebben plaats gehad van weerazgden niet erkend wor deu in bat tegenovergestelde geval zouden zg een CB8na helH vormen Al is er dan nog geen oorlogsverklaringgedaan de vijandelgkbeden zgn reeds begonnen en de optimiaten die beweerden dat del hineezen en Japanners alleen op vanrachermen vechten hebben zich vergist De aanvalder Japanners op de Chineesche transportschepen had plaats terwgl de Cbineezen bezigwaren hunne troepen op de kust van Koreaaan land te zetten Het waren elf Chineescheen gehuurde Engelsche etoombooten waarop 10 000 man deels van h t staande leger vanhet noorden maar meerendeela slecht gewapendekoelierecrateD De Cbineezon leden groote verliezen het gerucht zegt iat zg bgna geeu weerstand boden I De Times verneemt nit Tokotaama dat delalgemeene verkiezingen voor het Parlement deivolgende maand zullen gebonden worden maar dat alle politieke qnaestiin door dan aanstaanden oorlog op den achtergrond zgn geschoven De toon der pers ia zeer oorlogaznchtig enhet vooruitzicht van een oorlog met Chinawekt in het geheele land geestdrift Mocht de vrede blgven bestaan zonder dat een politieke overwinning was behaald dan zon hetmisnoegen der bevolking zoo groot zgn dathet kabinet van graaf Ito zou moeten aftreden De Japansche ingezetenen van 8an Francisco hebben 10 000 dollars bgeengebracht omde r eering in den strgd tegen China te helpen ook wordt een bataljon troepen gevormd enmet Amerikaanscbe geweren gewapend om tegende Chineezen te gaan vechten Het gerucht dat Li Qoni de koning van Korea door de Japanners is gevangen genomen wordt door den commandant van het Amerikaaneche oorlogsschip Baltimore c in een telegram aan zgne regeering bevestigd De Amerikaoen hebban troepen aan wal gezet om het gezantechap te Seoul te beschermen Op goed gezag wordt uit Petersburg gemeld dat de geruchten betreffende een gewapende tnsschenkomst van Rusland van alten grond zgn ontbloot Roaland heeft dan ook alle reden om een zoer voorzichtige hooding aan te nemen verzekert de Peterbui cho correspondent d r K6ln Ztg f Ziehier waarom Het groote gouvernement Kustgebied c met de belaogrgke oorlogshaven Wladiwostock grenst ongeveer over 200 kilometer aan het noorden van Korea de gewichtigste politiek e en hnndelibeUngen staan daar op het spel vaan China zelf grenst Rusland over een lengte van circa 7000 kilometer Daarom doet zich de vraag voor welke troepen Rusland ingeval van nood kan opstellen Hierbg kan natonrigk geen sprake zgn van het geheele reusachtige Chineesche grensgebied maar alleen van die goovememonten uit welke de troepen in enkele w eu beschikbaar kunnen zijn hetzg om Korea binnen te vallen oi om tegen Peking op te rukken de Chioeescbe hoofdstad ligt op den kortsten afstand ongeveer 1200 kilometer van de Russische grens Voor de berekening van de beschikbare tro open macht komen alleen in aanm rkiug het Kustgebied het Amonrge bied en Transbaikalië met de hoofdstad Irkoetsk Naar Ënropeesche begrippen is de Bassiscbe troepenmacht daar zeer gering Bg de geregelde troepen zgn de bataljons op 600 man te berekenen want daar de reserve pw scheepsgelegenbeid uit Ëuropeesch Rusland moet komen zoo het maanden duren om de bataljons op oorlogssterkte te brengen De correspondeut somt nu op hoeveel bataljons er in korten tgd beschikbaar zgo en daaruit blgkt dat de geheele beschikbare macht ongeveer 20 000 man zou bedragen Tegenover China en Korea mnar vooral tegenover Japan beteekent zulk een geringe macht niet veel Daarom neemt Rusland zulk een voorzichtige houding aan in dit conflict dat haar eonige jaren te vroeg kwam De Russische politiek streeft van ouds met groote bedachtzaamheid naar haar doel hierbg wsgen enkele jaren niets De aanleg van den Siberischep spoorweg waardoor de Èuropeesche strijdkrachten van het reusachtige rgk Ook naar het uiterste Oosten kuunen gezonden worden is in de verre toekomst bedoeld tegen China en Korea Maar het duurt nog jaren eer deze Ign gereed is en daarom kwam de Koreaaniche quaestie der regeering hoogst ongelegen Hat Hoogerhuis is met do behandeling dor door Sir William Harcourt ingediende begrooting begonnen de Engelsche grondwet verbiedt bet nihendeeron van financieele wetten di ur bet Hoogerhuis on daar dit het liind niet bloot Zal willen stellen aan de gevolgen der verwerping eener door het Lagerhuis goedgekeurde begrooting is de aanneming er van zoo goed als zeker Algemeen wordt de begrooting zooaH die dank zg het krachtig optreden van 8ir William in het Lagerhuis ia goedgekeurd eei Werkeiyke reformwet genoemd Bg de discus iën erover deden de vereenïgde Tories en iberale secaionisten al hun best de belastingYi Voorstellen die tot sluiting van do eiudcgfers noodig waren te doen vallen Hootd akelgk Op aandringen der conservatieven waren verschillende uitgaven o a voor de ver terkmg der vloot toegestaan doch toen de kanselier der schatkist om deduardoor ontstane tekorten te dekken voorstellen indiende waarbg ile meer bezittende zwaarder werden Inlost boden de Tories hardnekkig tegenstand De hertog van Devonshire en de hertog van Westminister de rgkale lieden uit het rgke Kngeland beklaagden zich erover dat zg op de o fde wgze zouden worden aangeslagen in de inkomstenbelasting aU een fabrikant De rgke brouwers iu het Lagerhuis verzetten ïicb tegen de verhooging der belastingen op bier en sterke dranken en do millionaire en grootgrondbezitters raakten buiten zichzelf als zg dachten aan de verhooging der succeasiobelasting Om de nietigheid der oorzaken voor dien tegenstand te gevoelen zal het voldoende zgn van enkele der voorgestelde heffingen de Itrekking na te gaau De verhooging der successie belasting had hoofdzakelijk ten doel de ongelgkheid weg te nemen die tusschen het recht van over ng voor roerend en voor onroerend goed bestond Dit laatste was tot dusver boiten mate begunstigd thans is het auccessie recht gelgk gemaakt Bovendien is rekening gehouden met den graad van bloed ver wan tsohap inaschen den erflater en den erfgenaam £ en der redenaars in bet Lagerhuis vond bet hemeltergend dat men voortaan wanneer men tan een wildvreemde een erfenis krggt daartan 18 pet successierecht moet betalen Ook tegen de gelgkstelling van het roerend eo 9nroerend vermogen bg successie is heel wat oppositie gevoerd vooral door den oudka iie jier der schatkist Qoschen die zich thans daartegen verklaarde hoewel hg zooala de Daily News herinnert vroeger een boek geschreven leeft tot aanbeveling van het beginsel Tt onyrma de heer Goschen critiseerde elke her Vorming niet uit beginsel maar omdat li if jiberala opvolger het voorttelde Hg wu te gen de otttbaffing der kleine inkommi kgwas tegen de verhooging der beUsÜDg op bi rea sterken drank hg was er tegen dat het Sinking Fund zon gebruikt worden om schalden af te betalen die hg zelf gemaakt hdd en waarvan hg de aflosaiug aan zgn opvolgershad overgelaten De financiëele an belasting hervormingen van Gladstone bewogen zich steeds in deze richting zg verzekerden den vrgen handel en bevorderden de vervanging van indirecte door directe belastingen Op dien weg ia Sir William Harcourt voortgegaan Daar de boeren en de kleine kapitalisten naar zgn meening te zwaar belast wareu in verhouding tot de groot grondbezitt rs en de groot kapitalisten heeft hg gepoogd den last beter te verdeelen en daarin ia hg uitmuntend gelaagd Zgu voorstellen hebben er dan ook zeker toe bijgedragen de positie der liberale pnrtp in Engeland aaumerkelgk te verbeteren Dit blgkt uit de jongste aanvollingsterkiezingen en uit het feit dat de geruchten over het ontbinden van het Lagerhuis eu het uitschrgveD van nieuws verkiezingen verstomd zgn Ëen deel der radicale partg toont haar veronlrnating over de toenadering tusschen de liberale noionisten en de regeeriug en vooral de heer Labouchere staat alarm in ign Trnth omdat het kabinet lioh niet tot een vorraelpen veldtocht tegen het Hoogerhuis laat bewegen Doch in waarheid sohgnt het kabinet Rosebery vaster te staan dan voor eenige maanden en stenu te zulten vinden bg zgn voornemen het Newcastle program tot uitvoering te brengen Daar behoort ook de hervorming van hot Uoogerhuia toe en voor de Lords lal icker ook de ure der vergelding eens slaan Maar de meerderheid der liberale partg in Kngeland erkent dat er dringender en noodiger hervormingen zgn die de regeeriug eerst moet ter hand nemeu Eu met die meerderheid achgueu Lord Rosebery en zgn kabinet het eens te zgn 346 Staats loteriy ie Klan Irekkiag van Maandag SO Si liitr No U67 SOOO No 864 HOO No llit sD 77M lOM No 1J3S 00 No s o fm No 4 49 lUISt en 194 100 Prijien v o 80 81 2325 4 6 1944 102 1 lOOaS UtlO IMt8 n nu 4701 1346 loiva IS012 iioit itsoi 101 2360 4716 7358 1082 18082 16048 18386 112 2391 4156 7481 10863 18088 16088 l 3tO 135 2478 4767 76B0 10601 13108 160B6 lH4i1 148 2483 486 7717 10600 13196 16106 18516 200 2607 6048 7721 10698 18868 16131 18516 206 1612 5101 7786 10703 13338 16 9 18581 230 2523 6173 7768 10818 13446 16200 15688 274 2544 6198 7771 10881 13499 16122 18788 369 2648 6206 7778 10838 13681 16294 18770 408 2671 6251 8008 10866 18642 I894S 18888 620 2619 5264 8008 10868 18688 16296 18818 628 2139 5275 8080 10988 13706 16298 180 1 5t 8148 5330 8061 10991 13139 16884 19008 678 2879 5356 8069 11041 18787 16496 19011 626 2910 6407 8189 11168 13889 16514 19016 2925 6480 8284 11166 14U60 16671 I9I68 2963 6431 8312 11269 14185 16678 19176 681 2967 6476 8929 11288 14114 16685 19206 683 3032 6496 8913 11861 14186 16611 19384 685 9080 6634 888 11458 14801 16646 19408 100 30U3 6010 8416 11510 14320 16676 194IM 762 3181 5791 8600 11526 14996 16619 11410181 3146 6850 8675 11638 14481 16699 19480 897 8190 6890 8604 11564 14648 16826 19474 904 9298 6990 8612 11676 14004 16893 19588 901 8261 608 8617 11695 14610 16908 18688978 8282 6210 8681 11696 14625 10978 19688 1018 3304 62BU 8111 11144 14660 11094 19140 1181 9861 6328 8850 i1 0 14191 11106 10817 1211 3434 636 8962 11841 14828 11101 19898 1839 9496 6441 8981 11649 15008 17110 19914 1285 3444 6493 9064 11860 15018 17126 U084 1906 8688 6181 9086 11819 16078 17861 19918 1333 3566 6637 0194 11958 16090 17986 19989 1337 3169 6642 9214 12188 16097 17821 18942 1310 3898 6641 9816 12158 15181 17878 19147 1392 8597 6660 9916 12286 15178 17887 19977 1487 3760 6596 9898 12247 15182 17461 20148 1580 3761 6647 9626 18881 16183 17616 8011 1511 8771 6748 9530 18333 16186 17685 20268 1606 9712 6160 9646 11844 16492 11696 20270 1620 8818 6767 9613 18360 16496 1766 20826 1660 8825 6834 9650 12869 16621 11611 80409 1662 3981 6898 9103 16388 16629 11640 20441 1684 3987 6994 9142 12400 16650 11668 20490 1691 3 4 6 88 161 18466 16620 11677 9049 1114 8918 1017 9753 12402 15626 17695 20502 1824 4007 7079 9765 12681 15641 17718 20598 1922 4156 7082 9794 12580 15662 17784 805 1 1924 4211 7100 9808 12646 15674 17809 20518 1991 4926 1108 9849 18682 16619 17890 20681 2086 4864 1118 9849 126 9 16686 11847 80801 2088 4876 1141 9864 12151 16688 11862 90678 2081 4386 7163 9883 12804 15701 17907 20690 2097 4406 7251 9943 12806 16864 17913 80816 8149 4426 7263 9991 19883 16810 17971 80819 2228 4459 1286 10128 1289 15876 18247 20811 1236 4494 1296 1014 12988 16882 18286 20882 8268 4584 7326 10164 18007 16981 16288 80977 2289 4694 7838 BargarlUk StandZevenlinlaen OEBOREN Anlje ondera l Krggaman en M Tniniaad ONOEBTBOUWP i H Badder en J na Roogen