Goudsche Courant, woensdag 1 augustus 1894

33stè JéiargAnfg Woensdag 1 Augustus $ 94 No 6417 WKIDSCHE ö NieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uiizondering van Zon en Feestdagen De prys jier dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers V U F CENTEN hoekjt jti Kftten van sga oei te doorzoekea on er ztob van ta overtuigen dat r niets aobtargaltlfiveB W8B wat hem zou kunnen verraden ll j zag niets anders dan de leege oesterschelpen en na de tafel die voor het venster gestaan had weder op haar nlaau gazet ts habbes bllas h aek4lrtuitenuDd baar het touw en het andere gereedschap aohteroa Hg bewaarde het doosje met lucifers diU hem van dienst kon tqa daar meo oogtuikmd tealist dat h rookte en hi kon altgd volhoi en als man het vonit dat hg t nit da oantioe gekregen had Toen dit alias gedaan was sloot b bet venster en daarop wierp bg zich geheet gekleed op bed uit vrees dat er anders blo dvlekken aaa de dekatta souden komen Deze voorzorgsmaatregel was onnoodlg waal hlS had de woad goed afgestoten met een aakrioek m tij bloedde met meer maar De Uiiitar wilde nM verzuimen om tooh maai vooral aan den otpier te verbergen wat er dien nacht voorgevallen was Men zal wel kunaen begrgpen dat hg sleobta oiterst weinig sliep Toor een gevsagenc is dapeloosheid da rreeael kste marteling Uren aektereen kon hg den slaap mat vatten maar wierp sieh telkens om en om Het soheeo ben toe dat bet nooit dag zou worden en de slaap kwam evenmin Ëindel k bespeurde b een flaaw UohlsohgnBel en langumerhand werd het dag Ken wintermorgendonker jUf koud De Ruiter stoad op eobegoDijjn c V o M neer te loopeo om zich een weinig te vereis de wiukelier bjj wien ze gekocht waren den JL v mfii a a ook zija st f been te ontspannen H persoon herkende die ze gehaald had De kaars bleef thans nog over Hg bediende erjfjl Wder é al ta saer ia te spannen xiok van 0 met de grootst sorgvaUigbeid al é li ADVERTENTIfiW De ondergeteekende bericht door deie neTenB tjjn Apotheek thans ook de gelegenheid te hebban GEOPEND de Voorsehrtften der Homoeopatliisclie Qeueesmiddelen te bereiden Aanbevelend C LU6ER Apotheker GopaerinBois 1 1 40 da Lil r firma dx LAAT en tak SON Markt 139 h t vefaMle land om Sftregoodo tuMduigliodBD Ranitlg beluBd wordt geleverit In TBrngeld bomude fleiHheD nn 6 Lttar Isboad Toorzien vkn h tklu il TUiDr P f VANHAMELaoOa Uiumitond varkrUgbMr bU P H J v WANKUM firma Wed P J MELKERT OoBtbaren B Ui Gouda s II BMÜENSE BE WM Piano Muziek Oamesbedfening THOÏN MueBza Hoost Borst ei Elauwstraat No 11 MELIANTHE Superior Borst Honig Extr ct Bekroond met Eera Diploma en Oondeu MedailU GEtn 1893 Gouden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Diploma en Gooden Medaille 1893 World Hygienic Exposition Ckieago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagverstorkend en zacht purgatief Geneest onmtdOeUiJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken IMBLIANTBB is het beste middel der wereld H I vanSchaik Co Machinale Fabriek DEHONIQBLOEM Hnmatra itraat 267 Den Haag VerkrSgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Café Centraal IToodgodsteeg ITo 174 Gedurende da EEBMIS lederen dag optreOen van de beroemde OUherapMerln mmwi mu Daitsche Hollandsche en Hongaarsche DameabeMening VKRSCHB ZENDING PORTUVNBER EZPOHT BIER 10 et per glaê uitsluitend voor Geabonneerden op a G0UD8CHE CODBANT naar het Franseh ran Xavier de Montépin S44 pag drnk is aan het Bureau deier Courant te verkrijgen tegen den apotpr s van eeitla De voorraad is niet groot men profiteers dus van de gelegenheid Om aan de steeds toenemende cliëotëlle te Gouda tegpemoet te komen bericht de firma A BILLEN SigrarerLfaToriels te DELFT opgericht in A 1770 DEPOT IS GEOPEND Lange Tiendeweg D No 2S TE C30TJIDA op m A AN DAG 50 Jf LI 1894 FILIALEN en DEPOTS zijn gevestigd te Amsterdam s Hag e Scbevening en Delft ttotterdam Utrecbt Dordrecbt Goes en Middelburg Let wel Groot Hyppodróine of Rijmanége is van dit jaar wederom gearriveerd en staat over het Koffiehuis HARMONIE Men wordt attent gemaakt op het prachtvolle schilderwerk van buiten alsook van binnen voorstellende de Legende uit Duizend en één nacht Tevens is de Directie voorzien van een doz n nieuwe welgedresseerde HIJPAAHDEIT welke ten dienste staan zoowel Toor Damea als Heeren Zy huopt dan ook eveaals het vorige jaar met een talrgk bezoek vereerd te worden 19 U entrée prijs is 10 cent Rytoer inplaats zooals verleden jaar 25 cent thaiX 15 cent per rit KINDEREN entree S cent Hytoer by dag 10 cent De Directrice Weduwe XIIAFLAIRE Hollandsche Maatscliappij van Land ouw Afdeeling GOUDA en Opistreken BIJ GELEGENHEID DER VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BRII K1IAI en Zn Lange Tiendeweg D 60 Kraepelien en Holm s IQuina LarocheQ u iSrSocHE Is dp meest Rrachllge en Versterkende RINA WIJN aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKEN Dlf LOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons il f 1 90 en 1 Depdt te Gouda bg den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Waarom word ik van mijn zenuwüjden niet genezen omdat G tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hat ia niet BeldeD dnt geoetiDg iuiabreng aade middelen toevallig ontdekt Tonlen die in de hsmlen vsn een bekwaam jjenoesheet ees go i nooo hebben Was niet Prieinita de g eltertle veatiger er waterknur methode wiana oonpla ta een bedevaarlaoord toor de lijdende menicllheid geworden is den oenvondige boer F Heeft niet een Zwewleeh majoor Thnre Brand genaamd een middel te en rouwensiektea aan ds hand gedaan dia het lancet der chirurgen reedi minder noodsakel jk heeft gemaakt en thana gemeengoed van allo geueoeheeron begint te worden t Ook op het gebied ter beperking van tennwiiokten begint er licht te komen en ook hier ia een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste en natuurlljkite manier resultaten oplevert welke wol in staat ign da aederl jaren onraranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen loo all b j oorb Bromium ïser Araenloum ent geheel te verdringen Br sijn vele meoeohou die noch liek noch geeond siju en tooh klagen dat ag liob in lichaam en siol alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en lelfa door een riieg getergd wordein en soo lioh elven en anderen tot laat aijn londor het te willen Vele worden geplaagd of door treeseijko angst ol door droei geeatigheid kunneu met slapen Sn worden door benauwde droomen gekweld Dan ijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpuij congestie iwakhei l van geheugen oorsuizen en toevallen Eiedelük Igdeo do ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende liekto Al dese ongelukkigen die men op eiken leoflijd onder elk geslaoht en eiken stand vindt ijn lenuwsiek en min of meer deialaohtoffers der leefwgse van onzen tijd Wie tot reoe dezer categorien van l jdera bekoort en ingshoht wenscht Ie worden over de wer king eensr nieuwe methode adreaaeere zich aan AnutcnUni H OLEBAJf Co HeUigeweg 1 FEAITSCHE STOOMYEEYEEU BK Chemische WisscheriJ ViS H OPPEKHEIMER 19 Kruiêkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hooiddepót voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoedei n Speciale inrichting voor het stoomen vu pinche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar da nienwsto en laatste methode geverid Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prözen 25 o gedaald Te stoomen goederen als nienw afleverbaar in 3 dagen te vereen goederen in eene week Een ware Scbat voor de ongelnkkige slachtoffers der ZeUbevlekking Onanie en geheime nitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG Hollandsche nitgave met 27 aib Prgs 2 galden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks dnizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJiX ouder Redactie der beate Kath Letterkundigen Maandelijks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomana Novellen Htatoriaehe rerhalen Poüxie Allerlei Baadaela Logogrief Bebua enz etyt voor den zeer lagen prgs van dS CMHX per 3 maanden franco per post 80 cent Goeilkoopsle inaandschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS ÜITOBVER S BOSCH Wie zeker zyn wü do Eehto Eikel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vele proDfnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Michoelis Terraardigd op de beste machines in het woreldborcemde 6tabblissement van Qebt £ BtOllwerok to Keulen elieha J r n2ie ztLeU9 Cikel acao in vierkanton buasoiL Deze likel Cacao ia mot molk gekookt eene aangename gezonde dmk Toor d gelijksch gebruik een t 2 thedefdi van t pcBder voot een kop Chocola Als geneeskracbtigo drank by govd T n diarrhee slechts mot vator to gobmiken Verkrijgbaar by da Taoma auta B H Apothekers one s Ka ƒ K pwsflm f 1 80 a 0 90 e 0 35 Oenoraal vertQgouwoordiger voor Nodor land Mus MatlenUtdl Amsterdam KalToistnui 103 UOPjfc PDIKE OUDE ▼ SCIHEDAMMER GEHEVEE Merkt NTGBLTCAP Verkrijgbaar blf Jz M PBETER8 N B A ls beirgs ran eehtlieid oaohet en kurk teeds roorEÏen Tin dan naam der Firmt P HOFPK Good Snelpendra tui A Bkihkmut Ii Soon BINNENLAND GOüDA 31 Jali 1894 Hedenmiddag werd teu Raadhnize dezer Getinte Banbeataed a Het uiUoereD vaa buiten rërfwerken aan eenige Opmeentegebouweu iDgeacbreveu werd door J Roat Werkinrichting 270 Gymnartiekichooi 95 B Broawer Werkinrichting ƒ 247 GymöBBliekBchool 91 M BiöDendök Werkinricbting 232 Qymnaatiekiobool 70 b Het Terwen Tan de acboolbanken der Tweede KoatelooM School ïogeschreTen werd door J Rott 392 M Binneodgk f 295 B Broawer 275 De firma G B ran Goor Zonen albier is op de Antwerpsche tentoonstelling bekroond mft de gouden medaille voor eene inzending Tan door haar nitgegeïen boekwerken Op den 29n Juli ia in de Zweminricfating ontTreemd een siWer horlf e met gouden ketting ten nadeele van een 12 jarigen knaap door de bemoeiing ran de politie a n dezelve Maandag te dezer stede in beslag genomen terwijl de dader C v L oud 16 jaar tevens ie gearreeteerd Zondagavond omstreeks 10 uur vfurm te Gouderak drie militairen van het garnizoen alhier twee hunner keerden terug Je derde evenwel had wat op het g nio i bleet achter met den nachtwaker tevens onmzotdigd rjaksTeld wachter Stigter die ging sur veil leeren liep hy mede tot dat by bg het overzetveer zgn bajonet nam en daarmede genoemde nachtwaker beeft gestoken deze evenwel zgn stok by zich hebbende gaf hem daarmede een klap en heeft hem met behulp van een burger gearresteerd Maandagmorgen ii hg aan de militaire macht orergeleverd Het meest aantrekkelgke op de Markt naar de opening waarvan hunkerend wordt uitgezien is OBgetwgfeld de Schouwbnrgtent der heeren Van Lier Bg gelegenheid der kermis ten Torigen jare heeft de directie ons reeds Tei ait op werkel k achoone stokken maar ook nn komt se weer met pnike waar voor den dag De beide reeds geannonceerde z jn FEVILLETOIV 9 laatste eener FamHe Naar het Frattek M Maar in plaats van eeoe poiiog te doen om den man te redden die zich voor haar opofferde had s hem willen doen ontkomes Dit wat bet eenvoudigsta en sekersie middel on z d mood te sluiten 1 den eeoigen getuige uit deo weg te ruimen die haar geraarlyk kon worden Uevroaw Van Hansweerd was een moDStar De sluisr die door een dwazen harUtocht ofot de oogen vaa De Ruiter 1 versohsaide plolseUng S B hart kroop ineen en bet begoa h m te speten dal bjj den dood niet gezooht had door sich op de retMD te pletter to laten vallen Hij vervloekte baar thans en vroeg er niet meer naar wie de medepliohtige was van die vrouw de man die aan dea Toét ran den toren wachtte Haar nieuwe minnaar wellicht of de een of andere haurling die sekitterend door haar betaald werd Tot aar van De Kuiter moet gesegd worden dat bjj geen o enbHk op de gedacttte kwam Arthur Erase te besobnldlgen van deze laagheid Htj bleef hii ayn overtuiging dat de zee offieier sleobu een iQdelqke rol gespeeld had en bet doel waarvoor bij gebraikt werd oiet kende De boaohwacbter was er lalfs op bedaaht de noodlottige gevolgen te voorkoaian dis dese saak soa kuBBMi hebban voor dan saeofloiar als man tot da een gang naar de tent ten Totle waard Roze Kate op Woensdag a s heeit OTeral vele bezoekers getrokken en zal dat stellig hier ook dodn We laten hier nog volgen iï t de Iieidsche Courante van 25 Juli j l over de opvoering van genoemd stuk daar ter stede zegt Onder de getrouwen die nimmer in gebreke blijven de Leidache kermis te bezoeken mag een eerste plaats worden toegekend aan de firma Gebrs A van Lier die ouder gewoonte eene sierlyke Schouwborgtent hebben opgeatageu op de Douzastraat en ziob ToorateUen met de éhte van hen gezelschap een reeks toonefllproducten voor het voetlicht te brengen welke aan redelyke eischen van kunst en kennislievend publiek kunnen voldoen De ry der ySorstellingen werd gisterenavond geopend met het alom sensatiewekkend trearapf l der smeden Roxe Kate welks boofdinhoud omtrent bereids in een onzer vorige aommers uitgebreid Teralag werd opgenomen Als gast trad daarin op mej Julia Cuypers welke Vlaamsche artiste met de vertolking der titelrol was belast Was de verwachting ten opzichte van haar optreden in dit drama hoog gespannen die verwachting werd nog verre overtroffen en haar uitnemend spel in deze hartstochtelijke rol gelegenheid gevende tot veraanachouweiyking van de meest dramatische toestanden bezoi e deze jeagdi o en veelbelovende artiste een onverdeeld uitbundig succes Naast haar traden op de dames Van Beem en Potharst en de heeren Potbarst Morrien en Ducaju de beide gebroeders Verhagen Lageman en anderen die het aucces der voorstelling hielpen verzekeren De tooneelachikking was goed verzorgd en de voorstelling in haar geheel gaf zooals dit trouwens bg de directie der heeren Van Lier verwacht mocht worden algemeen stof tot toejuiching Wg vertrouwen derhalve dat ook te dezen jare bonne onderneming ziob in volkomen ancaes zal mogen varheugen De heer N Bejje van Ondewater behaalde giateren te i Gravenhage een aanteekening voor de Engelache taal Zondagavond is te Haastrecht een arbeider nit Polsbroek door de wiek van een watermolen zoodanig geraakt dat men voor zgn leven vreest De dokter constateerde dat hij inwendig ernstig gekneusd was Te Waddinxveen was Zondag 11 op de stoomboot zekeren v W mt Boskoop die dronken als hg was bet den pa sa iera nt al lastig ontdekking kwam dat hy in de poging tot ootvluohtiug da baad had gehad Als da bewakers de losgebroken gzaren staven ontdekten en het touw dat aan een er van bevestigd waa zouden zg zonder moeite begrqpen dat dit touw en andere werktuigen afkomstig waren uit da mand met oestan welke gezonden was door den heer Erzee jrDie kerels zullen ar niets van zieq bromde de Kuiter tuBBoban de tanden Zg zouden hun moad miaiciiien wal honden omdat men ben gebrek aan ijver zou verwijten maar tis tooh voorzichtiger alles te doen rerdwgoen Dat is veiliger Hg dacht niet meer aan zijn verwonding die gelukkig oabedaidend genoeg was n baar te kunnen verbergen AU se mat spoedig wilde heelen zou hij da hulp van dokter Bertrand knnnen inroepen wam hg was besloten dezen alles te zeggen en hem raad te vragen Als de Kuiter niemand meer behoefde te sparen zou hij zijn braven vrimd liet nachtelgk avontuur wel kunnen tosvertronwM Kn misschien was het wel mogelgk geweest dat de beer Bertrand hem er toe gebracht ad tegenover de juiy de geheels waarheid te erkennen Maar sooals wg zullaQ zien zouden de beide mannen elkander niet meer onU moeten voor de behandeling der strafzaak Hg was totusschen reeds begonnen om aWojt in z n cel weder ia den toestand te brengen waarin zy was toen de cipier hem verliet u het laatste bezoek De mand was gereed want hg had de oesters er weder ingeworpen Het vooraaamste werk wsi de ik rea sUven weder op bun plaats te brengen want h had se ilseku losgemaakt an niet dwiievqa maakte en zelfs met een zgner medereizigers wilde vechten met een mee waardoor hg aan wal werd gezet Hier mocht hy zich echter niet lang in ign vrgheid verheogen want door het flink optreden van den veldwachter v d G werd het publiek van hem ontslagen d w z hg werd naar het arre tanten lokaal gebracht eene woning die hem weinig scheen te behagen want hy aanvaarde deze gemeubileerde kamer niet dan onder hevig protest De wedrennen te Bossum ign Zaterd tot aller genoegen afgeloopon De Koninginnen volgden de ritten met da grootste betaugstetling Koningin Wilhelmina teebende den uitslag telkens in haar programma aan De prgswinners reden na afloop der wedstrgden tot voor de tribune der vorstinnen meermalen gebeurde bet dan dat Koningin Wilhelmina den bergdor geUikwenBoUte en diens roa liefkoosde Aan het einde werden door Koningin WiU heimina de door haarzelve en door hare moeder uitgeloofde eereprgzen voor de handicaphordenren en voor de militaire jachtrit aan de rechthubbendeu met eenige vriendelgke woorden ter hand gesteld waarna de Koninginneo van de bestuurders der Amsterdamscbe Sportclub en der Atgemeene Uarddrnvery vereenigtng afscheid namen en per rytuig naar tjoestdgk teragkeerden Wie zullen nu de Bedrjjfsbelasting het patent heeft vervangen voortaan kiezers voor de kamer van koophandel zguV Tot dusver waren kiezers voor dat hchaam zg die minstens f 16 in de patentbelasting betaalden Ala antwoord op die vraag diene dat deze zaak door de Regeering nog niet geregeld ia De in 1892 vastgestelde kiezeralgflten voor de kamers van koophandel zgn van kracht tot November 1894 De directie van het Knrhaus te Scheveoio en zal den Terjaardag van H M de Koninginliegentea even aU andere jaren herdenken maar niet op den dag zelf w ena de feesten in Den Uaag De viering heeft plaats op Zaterdag 4 Augaslus d v door een groot bal in de Kurzaal en een bal in de openlucht op het terras dat verlicht zal zgn Kerst baalde htj liet tcüorit iiaar binnen en daarop zette hg de staven in de roegeo een werkje dat reel tyd vereischte Het gelukte en met stof en kalk 7ulde hg de openingen tussoben de iteenen zooveel mogelijk aan Ktt was de vraag wat bjj met het touw moest uitvoeren Het onder bet bed verbergen P Dan zou het aeker gevonden worden door den gevangene die aangewezen waa om den rotgendeo ochtend de oei te reinigen Het verstoppen onder bet matrasP dan zou bat vroeg of Iaat tooh gevonden worden Het verbranden in bel lioht dar kaars Dat zou een arbeid zgn waarmede de gebeele naoht gemoeid was en de rook de aach en de lucht zoudan hem verraden hebben Alles wel overwogen achtte hg t het best bet touw uit het venster te werpen Het zou vallen tr de uitgedroogde gracht die des wiaters steeds modderaoUtig was terwgl er des zomers onkruid in groeide Niemand zou het daar gaan zoeken en als het bg toeva gevonden werd was t toch nooit te bewg ieo dat hej boren uit een der toreovensters naar beneden was gaj orpen Hg wierp het dus weg en de schaar de rgt eo ds agptaog volgden denzelfden weg l e gedachte kwam bg hflna op dat de schurk die op hem geschoten bad zioh iijf cbien nog wel op den singel bevond maar daa zou df ellendeling die voorwerpen daar tooh alet laten liggen fta cijn plao mislukt was Zs zouden bem kunnen verradeti Voorts iB het aan de directie gelokt dien dag de beschikking over het gebouw Seinpost te Terkrygen om daarin door het gezelschap onder leiding van Frita van Haarlem van 3 tot 5 nor namiddag een galavoorstelling te doen geven nitsluitend toegankelijk voor ge abonneerden op bet Kurbaoa waaronder ook de te Scfaeveningsn rerblgTande TorflielQlu £ amiliSn bahooren Zondagmorgen te ongeveer 5 uren werd te Leiden door een politiebeambte ontdekt at er brand was ui ebroken in een peroeel in dn Haarlemmertjtraat hoek Sionsteeg waarin gevestigd is het cafó Ephraimc De brand bleek ontstaan in het achtergedeelte tan de zaal op den zolder waaronder een tooneel is opgeslagen waar ter gelegenheid van de kermis caf4concert werd gehouden en hetwelk nog tot 4 uur als zoodanig in gebroik was geweest Door de krachtige hnip der brandwoer apoedig ter plaatse aanwezig was men den brand weldra moester echter niet dan nadat het achtergedeelte van het gebouw zolder tooneal kleedkamer en een deel van den inventaris van het koffiehuis eene prooi der vlammen waren geworden Te 7 uren kon de brandweer inrukken doch na den middag moest opnieuw water worden gegeven doordien uit bet smeuleDde vuur de vlam nogmaals vrij heftig opflikkerde Bg dezen brand had tevens een Mtreurena waardig voorval plaats Ken jeugdig huiasohildersgezel dienst doende als spuitgast en in die hoedanigheid zich op het dak bevindende werd getroffen door een omstortend stuk muur ten gevolge waarvan hg viel en eene eroskt sefaedelwonde bekwam Overgebrnoht naar bet academisch ziekenhuis werd s mans toestand reeds terstond hoogst bedeukolgk gevonden en het niet waarsobgulgk geacht dat bg het hem getroffen onheil zal te boven komen Ëen gelgk geval als to Alkmaar heeft ziob te Deutiohem Tooigedaan In het Hotel Hademakerc aldaar logeerde Vrgdagnaobt een net gekleed brar voorgevend te heeten J V Weaaela Hg zeide Zondag sgne ondets te wachten die mede eenigen t kwamen logeeren Zaterdagmiddag deed hg een rgtoertje in de omstreken en beatelde bg zgne terogkomst een di ier Vooi evende eene briefkaart ter post te willen breegen vertrok hg zonder terug te komen Een pakje dan hotelhouder in bewaring gegeven en naar tgn zeggen waarde inhoudende word later owuf tcwKioht geopend en bevatte waardelooze papieren De tot lerenalange gerangenisstraf veroordeelde ontslagen Harlingsr predikant Barger heeft geen cassatie aangeteekend van het daartoe strekkend armt van het gareohtibof te Leeuwarden bemerktev st genoegdoening dat bg kon loopaa = nnen m