Goudsche Courant, woensdag 1 augustus 1894

I Artikel 1 Onverminderd de bepalingan dar Wet van dn 28a Joai 1681 Stuatablail BO I 071 ia ieJai dia aan lavement elaapitede kol I fiehntB bierhuis tapperg of andere iuriohting I tot verbniik van eet en driakwaren oprieht I overneemt houdt o verptntet verplicht binnen I acht dagen daarvan echriftelijk kenuia te geven I aan dan Bnrga u iae at a I Art 2 De logement en elaapitedehondera I moaten dagelgki vdór e avonds tien are nn I bet Bureau van Politie inleveren een uM rek I sel uit bet Register dat zü volgens art 43S van het Wetboek van Strafreobt verplicht aga te houden door hen onderteekeud an bevattende opgaaf van al de personen die op dien dag I b j beu sgn aangekomen en naohtverbiyf bonden I Wanneer s avonds na tien ure nog personen aankomen moeten tg het uittreksel waarop die personen zgn vermeld s morgens vóiSr negut ure aan het Bureau van Politie inleveren I Art 3 De bonders der bnisen in art 1 I vermeld zgn verplicht die te middernacht te luiten en tot den volgenden ochtend vier ure I gesloten te honden I Het is hun verboden in dien tnsaohentgd I bezoekers te ontvangen of aalwetig te hebben I Art 4 Zg zgn verplicht te middernacht I den bezoekers aan te zeggen dat deze behooI ren te vertrekken en blj weigering of nalatigneid om aan die aanzegging te voldoen daü1 van dadelgk kennis te geven aan de PoliU S I Indien pa middernacht in hunne hoizW I bezoekers worden aangetroffen zgn die straf I baar I Art 5 Onder bezoekers worden verstaan I alle personen die met welk doel ook tich ophouden in de in art 1 bedoelde hnizen met uitzondering van lo de leden van het hnisgetin I 2o de buitenshuis wonende bloed of aan I verwanten van ded hondar van het hnia of van I diens echtgenoote tot dan vierden graad ingesloten I 3o ben wier tegenwoordigheid aldaar vorI eischt wordt 4o hen die in de daarvoor bestemde hti I zen nachtverblgf bonden en I 5o buiten de Gemeente woonachtige perI ionen die zgn uitgestald hg stalhouders die I tevens een der in art 1 genoemde huizen I houden dorh alleen gadnrande den tjjd die tot I inspanning noodig is I Art 6 Gedurende de kermis en in bgtoitI dere gevallen kan de Burgemeester vrgstelliog I vsD de bepalipgen van art 3 on 4 varleenen I Art 7 In de hg art 1 bedoelde huiaen I moet op eene zichtbare plaats in de galaakaraer 1 aanwezig zgn een exemplaar dezer Verordening I welke tegen betaling ter Secretarie dezar GeI meente verkrggbaar ii I Art 8 Tot bet constateeren van de overI tredingen dezer Verordening zgn ook bevoegd I al de Beambten der Gemeente I Zij maken daarvan proces verbaal op I Art 9 Aan de beambten van Politie wordt I de laat verstrekt om de hnizen der in deze I Verordening bedoelde personen bons ondanks I ten allen tgdo en dns ook tusschen zonsonderI en zoQsopgang binnen te treden met inacbtI neming van de formaliteiten voorgesobreren bg art 3 der Wet van 31 Augustus 1853 ytaata I blad no 83 ten einde lioh te verzekeren ai I de bepalingen dezer Verordening worden DaI gekomen I Art 10 De overtredingen van deze VerI ordening voor zooveel daarentegen niet bg I eene Wet algemeenen maatregel van beatuur I ol provinciale Verordening straffen zgn baI dreigd worden gestraft als volgt I die van art 1 2 3 en 4 met eene geldI boete van ten hoogste v ftien gulden of I hechtenis van ten hoogste drie dagen I die van art 7 met eene geldboete van I hoogstens drie golden I Art U Bg hot ia werking treden dezer I Verordening bondt op tegelden de Verordening I op de logementen kofBehnizen bierhuizen en I tappergen te Gouda van den 2 in H i 18Ï1 nde deze Verordening aan de Gedepnteerde Btaten van Zuid ilolland volgens hun bericht van den lG 21 Juli WH in afschrift medegedeeld En is hiervan afk9ndiging geschied waar het behoort den 28 Juli ft94 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAM BEBOKN UZËNDOÜHN De Secretaris I BROUWER werken Als zoodanig it Iteosnd Mq M Eocb aldaar Tevens zal wegens overlwrolking van een der klassen aan het beatnui nn het Departement worden voorgesteld het getal onderwgzers thans viar bedragende ongerekend den hoofdonderwgzerdirvcteur den Haer van Nienwenburg althans tgdelgk iaat ita te Term eerderen De blanke leerlingen aener koloniala school te Pargs en de kleurlingen dia aan dezelfde school zich bekwamen Toor koloniaal ambtenaar kunnen het niet b st met elkaar riuden Dezer dagen heeft een blanke een klenriing uitgedaagd en geiiacht dat de Creool bUnken als secondanten zoo stellen Hieraan is niet voldaan Het duel heeft echter toch phuta gehad gevolgd door een tweede tweegevecht tusscben de eerste secondanten der partgen Een Creool is door een piatoolachotaan de dg een blanke door een degenatoot aan den buik gewond De oorzaak van de oneenigheden is de minachting welke de blanken voortdurend voor hunne gekleurde medeleerlingen toonen Endit gebeurt in het land dat zich zoo gaarne het beschaafdste ter wereld noemt Te Daarlerveen en te Vroomschoop la inde vorige week zooveel water gevallen dat men aan een wolkbreuk dacht Eenige dgken zgn bezweken voor den last en een aantal kndergeu staan bedekt met water Oude en nieuwe turf komen van alle kanten aandrgven en eenige verveners hebbeu onberekenbare schade terwgl de kleine landbouwers met angst denkeu aan het verlies van hun verbouw Gelukkig is er dezer dagen geen wind bg anders was de schade nog heel veel grooter geworden Te Ngmegen kreeg dezer dagen iemand onder het scheren door zijn barbier een klein wondje in het gelaat hetgeen als gewoonlgk bg scheerwondjes weinig aandacht trok Thans is echter zgn halve aangezicht hevig rood opgezet en deels met nitalag overdekt terwgl ondragelgke pgnen hem kwellen De geneesheer heeft bloedvergiftiging geconstateerd ontstaan door het bezigen van een besmet scheermes of wel door de gebruikte zeep De man zal vermoedelgk eene operatie moeten ondergaan om ernstiger gevolgen te stoiten Zondagvoormiddag omstreeks 8 nur bespsurde de Heer v D te s Hertogeubosch die per rgtuig naar zgn buiten nahg Vucht wilde rgden dat het landhoofd van de brug welke aan den Vuohter uitgang over den Dommel ligt bezig waa te verzakken De Heer v L keerde terug en van dat oogenblik af is de passage voor rgtoigen en trams tusscbou sHer togenbosch en Vucht langs den gewonen weg althans gestremd De verzakking zelve welke nog steeds aanhoudt heeft reeds eene afmeting aangenomen van 17 18 meter in omtrek terwgl de diepte van het gat reeds moer dan 2 meter bedraagt De muren van het land of brnggehoofd alhoewel bedreigd en reeds onder den invloed van de verzakking in de onmiddellgkee nabgbeid staan nog doch aan de buitenzgde van den eenen is eene zich daar bevindende gemetselde trap voor geheel verdwenen Aan de oostzgde van de brug heeft zich in den Dommet een draaikolk gevormd en de voortdurendd werking daarvan schgnt van groeten en nadeetigen invloed op de omringende kunstwerken te zgn £ eu aantal menschen zgn niettegenstaande den rustdiig onverwgld aan bet werk gesteld zoowel om de straatkeien die iu het verlakkende gedeelte wegsteken op te ruimen als om door middel van het doorgraven van een landtong asn bet Dommelwater eene andere strooming te geven waardoor men hoopt de vermoedelgke oorzaak den draaikolk zoo even bedoeld in verband men den snellen stroom dien de Dommel daar ter plaatse altgd heeft weg te nemen Het groot getal leerlingen der Nutssohool te s Hertogenbosch heeft de commissie over die school er toe doen bealniten om naast de beide onderwgzeresaen aan die inrichting verbonden nog eene jnfiTrouw uan te stellen meer bepaald voor de lessen in de notti e en fraaie hand OOUDi ROTTKBDAM KOTTIKDA H O O D D A B n r K r l U k e B t n d GEBOREN 27 Juli PieUr CornelU ouders H K de Waal en J Dnbbet Pieler ouden W vau Vliet en H A Zwaaneveld 28 Gerarda Magdalena onders J P vsa Reeden en A Blanker 29 Pieter onders P van der Klegn en J van dor tjlooj Barendina onders P Boer en A Bnsscher 30 Magdalena Geertrui ouden I C deu Edel eu W M Wiltenbnrg 31 Johanna ouders A de Jong en M Botterop Willem ouders A Bosman en A van Loeoen OVERLEPKN 28 Joli J Blom 59 j 29 F van Utrecht 19 d Oadaw Woardaa j Vtiatkl Souda Do bm F M KnoM unkgriutigd vonaUgciunal dar Nederlanden in Periië Uwn met rerlof sidaar en igne echtgeaoote cgn gisteren bg H M de Koningin Regntee op Soeetdgk te dineeton genoodigd Ook de heer Baitz preiident tan den OranjeVrgitaat it au de koniaklgke Ufel te SoMtdgk genoodigd l Allertrenrigst het gesteld door den hoo an waterstand ran de Berkel Alle landergen daaraan gelegen zgn orerstroomd en zelfs tot kort hg het dorp staan vele stokken met aardappelen en koren gaheel onder water Een groote hoeveelheid hooi hetwelk gema id was gaat verloren en de schade voor den landbouwer is groot Van het Volki7 ebad U Schereningen ia Zondag door 740 penenen gebrnik gemaakt Het monument Toor paatoor Bronwtrt door Dr Gnypere ontworpen en te Koermond rerraardigd in diena atelier i gereed Deur dagen wordt het te Borenkerk Terwacht De onthulling lal op een nader te bepalen dag in Anguttni plaata hebben Het WM Zondag te Schereningen den ganMban dag enorm druk de tram der H IJ 8 M Ttn den Haag naar Schefiningen terToerfe mim 17 800 peraonen het hoogtte cjter dat tot nn toe in dit oiioen werd bereikt In het Sociaal Weekblad heeft de heer A K erdgk onlangs nogmaals aangedrongen op een verhoogd rentegevend maximum bg de Rgks Postspaarbank Men heelt toen ign aandacht gevestigd op de omstandigheid dat meer eu meer werklieden en dienstboden zich vervoegen bg de instelling van het Ryk terwgl daarentegen de klandizie der particuliere spaarbanken iu toenemende mate te vinden is in andere kringen Daarom waa meende men voor de door hem gewenechte verhoogiug geen argument te vinden in het leit dat tegocd bddragen boven de f 800 f 1000 in de particuliere spaarbanken vermeerderden Daar het gebleken ie dat hel verdachte tiektegetal an eene Troow aan boord Tan een eonip te Ijobit geen cholera aaiatica ia geweest en er dut geen Treet voor besmetting Tan het water in de Waal meer bestaat is gisteren te Zaltbomnel de bad en zweminrichting weder Toor het pabliek geopend De stoomboot Concordia c die Zondag een pMiiartooht Tan Arnhem naar Rotterdam naakte is op de teragreis nabjj Kailenbnrg in aanraring gekomen met de sleepboot Simsom die den verkeerden oeTer hield en te laat trachtte te wgken Zg bekwam daardoor een groot gat aan den TOorsteTen Te Knilenburg Terlieteu 200 Tan de 250 personen die aan boord waren de boot Dank ig het waterdichte beschot nas er geen geraar Toor hen die op de boot bieren Eerst gisterochtend kwam de Concordia gesleept te Arnhem aan Volgens bericht nitVreetwgkisde Simson geaonken Het personeel aan boord dezer sleepboot werd gered Het teTenjarig lOontje an den spoorwegesadnctinr Qieien te Nieawesohans dat op den achtersten ran twee in gang zgcde gekoppelde wagens met grint wilde klimmen had het ongeluk daarbg te Tallen waardoor het door de iwaar beladen wagen overreden werd Bat kind was terstond een Igk Hij geeft thans toe dat er een behoorlgke beroeps statistiek van spaarbank deelnemers ontbreekt Reeds bg de Postspaarbank ia zg nog gebrekkig onder anderen in zooverre als voor da bnitengewoon tairgke categorie der kinderen niets biykt omtrent den maatschappelgken kring waartoe dezen behooren Wat de particuliere spaarbanken betreft daaroodet zgn er zeer veel de meeste waarschgnlgk die van aanteekeningen op dit stuk zich onthouden £ n voorroover er wel aanteekeningen gehouden worden mist men den waarborg dat overal nauwkeurig dezelfde grenslgn is getrokken tusachen hen die niet als werklieden te beschonwen zgn Maar nu hg toch aan de spaarbankcgfers is geeft hg het volgende Uet getal particuliere spaarbanken bedroeg in 1882 282 in 1891 254 Het getal spaarbankboekjes in omloop in 1882 242 538 in 1891 309 945 Het totaal tegoed der inleggers in 1882 f 40 279 878 in 1891 f 59 180 573 De Rgks postspasrbank had in 1882 46 242 en in 1891 319 106 spaarbankboekjes in omloop terwgl het tegoed der inleggers in 1882 f2 018 975 en in 1891 f24 013 724 bedroeg De totaalMïijfers zgn respectievelgk voor 1882 283 288 780 en f 42 298 853 voor 1891 255 629 051 en f 83 194 297 Dit maakt zegt bg m die tien jaren tgds in het geheel een vermeerdering van het aantal spaarbankboekjes met bgna 118 pCt van het totaal tegoed met ruim 96 pCt Dit Hsppel wordt gemeld dat het water in de liatata nivn in die mate is gewassen dat met de siniien op de HoogCTeensche Taart en op da Drentache hootdraart niet meer kan geschut worden aoodat de scheepraart geheel en al stilstaat Alle stoombooten en marktscbtp B die binnen de Meppelersinis lagec naaroodai de Fanl Krugeri ran Rotterdam kunnen niet Ttrtrekken Alleen eene Amatardamtche boot die niet meer binnen kon komen kon aer afraren Op Tele plaatsen is het ree op stal gehaald Hen Treest dat hoogtr op dammen sgn doorgestoken JSen later bericht meldt dat het water gelukkig vallende is voor de particuliere spaarbanken ondanks de opheffing van een 28 tal en ondanks het optreden van den Staat met zgn zooveel gerieflijker organisatie een toeneming der hoofden van rekening met bgua 29 pCt van het gezamenlgk bedrag aan inlagen met ruim 47 pCt Wie oog heeft voor de zorgwekkende verschgnselen in het maatschappelgk leven onzer dagen behoeft en behoort het daarom voegt hg erbg toch niet te sluiten voor de verblgdende Kan Scboonohanddaeken maatschappg behoort wsarschgulgk tot het noch nie dagewesene Eenige ondernemende Amsterdammers hebben de exploitatie op het oog van eene reusachtige hoeveelheid handdoeken in dezen lin dat ig aanbieden op de handelskantoren hier ter stede eiken dag een schoonen handdoak in da plaata van den gebruikten naast het gebrnikelijk ifontein ec op te hangen tagen eene Tergoeding ran 7 cent per week Velen hebben uan een grap gedacht toen zg in een Berlgnacb blad het aaostaandtf huwelgk aangekondigd vonden van den behanger Ëmberg te Leipzig met eene Dahomejaansche jonge dame ex amatone in koning Behanzin s leger Bn toch is het geen grap Emberg heeft zich werkelgk laten bekoren door de zwarte Manieh en de schoone amazone harersgds is bereid bevonden om in wettig huwelijk s werelds lief en leed met den blanken man te deelen Directe Spool 8 uia 8 80 MeardreeU Mleawerktrk kpeUa Xetltrdam 7 rwegf 7 08 7 88 7 80 7 48 7 88 erbln 8 88 8 48 8 40 8 88 08 8 18 08 18 18 10 88 11 08 11 08 11 18 11 88 Er bestaat intnsscben een flauw vermoeden dat Emberg s liefde niet geheel belangeloos is en er van zgn kant een klein speculatietje in het spel is Hij zal namelgk de bebangerg laten varen en een koffiehuis opzetten waar natnnrigk zgne Dahomejaansche betere helft achter het buffet zil staan misschien wel nn en dan in den intiemen kring der stamgasten eenige krggsdansen zal oitvoeren 11 06 18 88 19 88 88 10 7 88 10 17 10 97 10 84 10 41 10 47 8 10 8 1 8 88 8 89 mnwaitsik Moordrttkt 0 08 0 18 8 81 8 8 0 88 7 48 8 07 8 18 10 08 10 11 aODDl DEN Bits Gouda 7 808 400 0 87 10 48 18 11 18 911 01 1 97 8 8 8 88 4 48 8 87 8 8 7 18 87 11 06 11 18 11 01 4 4 67 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Ztv lt 7 48 8 88 BLKr 7 47 I Jww 7 88 8 01 nI b oi Toorb 8 07 0 18 11 10 11 8 0 88 8 08 8 11 6 18 8 88 8 81 8 90 8 88 10 10 sHtgt 8 19 0 18 8 10 07 11 97 19 41 19 81 1 48 1 67 8 66 4 86 8 96 8 66 0 41 7 48 10 1811 88 11 48 Ol DA DTHXCHT 4 47 8 88 6 67 7 46 8 18 10 14 10 88 Omda 6 88 8 10 7 68 8 0 8 81 10 1 10 68 18 48 1 88 9 618 18 8 80 0 64 11 0 9 87 8 17 7 6 10 97 6 6 7 08 8 18 11 17 8 46 8 11 6 04 8 46 8 86 8 07 6S 10 86 0 18 7 88 8 88 8 41 10 81 11 46 1 80 8 08 8 81 8 60 6 1 8 916 60 8 18 9 1110 68 11 10 e O V U 1 a HSTEIIDIU I 10 14 I 11 18 11 1 8 4 8 11t lO OOf 10 68 18 11 8 81 4 47t 6 18 7 48 Wf 1 88 0 10 10 88 19 1 I 8 40 6 48 1 88 0 48 ai 1 14 38 11 10 II U 1 18 8 88 8 8 80 8 87 SitlMhb De teBonuger van Ojck haaft ie Bayrenth als Lohengrin c buitengewoon groot succes gehad Men bracht aan bet slot van het laatste bedrjjf den zanger telkens herhaalde ovaties vele kransen en bloemen werden hem overhandigd kortom de holdabetuigingen duurden wel een kwartier lang Vooral de aanwezige Pranaohon betoonden veel geestdrift Vele pUttelandsbewonert op Znid Bevelaud misschien ook in andere streken hebben de verkeerde gewoonte wanneer de geheele familie nitgaat ter kerke of naar het veld den sleutel der woning te verbergen hetzjj in de dakgoot of onder eene dakpan wanneer bet een schamel hutje ia hetzg door opschniving van een raam in het vensterkozgn of op eenige andere bepaalde plaats Dit levert bet groote gevaar op dat een al te deelnemende dorpsgenoot die deze bergplaats kent soms de verzoeking niet kan weerataan eens een kgkje in de woning te gaan nemen Zoo kwam jl Zondag een winkelier te Heinkenszand tot de min aangename ontdekking dat hem eenige winkelwaren ontvreemd waren terwgl hg met zgn gezin naar de kerk was De sleutel lag by zgne thuiskomst op deialfde plaats waar hg door de bewoners geborgen waa maar bet vermoeden ligt voor de hand dat men zich toch daarmede toegang heeft verschaft want er was niets van braak te bespeuren De dader is nog niet ontdekt De Am t Ct bevat het volgende verhaal Zwaar was het weer vanmorgen maar zwaarder nog de tocht naar bet stadhuis van een bmid en bruidegom uit de Jordaan Terwgl de regen neerviel in dikke droppels de donder rammelde met wotst geweld en de bliksemflitsen de lucht doorkliefden en de stad zetten in een blanwachtigwit de oogen pgolgk aandoend licht reed een man vader van eenige kinderen die van zgn vorige vrouw WIS gescheiden met een nieuwe liefde naar het stadhuis Achter het rijtuig waarin hg met zgn bruid wa gezeten volgde een rgtuig met de getuigen en daarachter niet in een rgtuig msar hollend en blazend eu hggend en druipend de vronw van wie hg was gescheiden vergezeld van eenige buurvrouwen die de kinderen droegen Voor het sudhnis toen het bruidspaar en de getuigen binnen waren nataurlgk een heel opstootje en aan iedereen die het maar hooren witde vertelde de vrouw voortdurend naar adem happend vau haar ongeluk en van den schoelje van een man die non si voor de zevende maal aan het trouwen waa c De poiitie ageot de oude die al jaren achtereen voor het stadhuis op post staat had de handen vol om de menigte die steeds grooter werd en schik in het zaakje had in bedwang te houden maar toen nn het paar weer in het rgtuig steeg waa het gedrang verbazend iedereen wilde den man die nn aan zijn zevende vronw bezig was wel eens zien Met horten en stoeten en stompen en dnweu kwamen ze eindelijk nadat de bruigom door zgn gescheiden vrouw en haar gpzellin herhaaldelgk in bet gelaat was gespuwd weer in het rgtuig en voort ging het weer in dezelfde volgorde de brnidskoets het getoigenrgtnig en de vrouw met haar kinderen en haar buren Na een wilde jacht over den Voorburgwal langs het Rokin en door de Nes waar zg ook nog door een politie agent werden aangehouden omdat zg die straat in verkeerde richting inreden kregen de getuigen blgkbaar medelgden met de als een razende hollende vrouw ig lieten hun rgtnig stilstaan enTroegen de vrouw of zg wilde meergden Nou wat groag dst hoef jeniet te vroage kwsra er hggnnd en proestend uit en teen l Aangevaogeo 1 Mei TUd vao Greenwicll 19 88 1 08 1 18 1 1 1 88 4 50 4 67 6 04 8 11 8 80 6 66 8 08 8 10 8 17 8 90 7 10 40 47 64 10 01 10 10 11 08 11 10 7 80 0 41 1 8 11 90 lÜO 8 48 11 80 1 48 1 66 8 08 9 0 9 18 8 81 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 4 48 4J8 6 08 8 0 6 16 8 48 8 10 4 08 4 40 DEN HAae OODUA sHsge 6 48 7 807 43 98 4810 1811 8818 18 1 88 8 18 8 46 S 4S 4 16 4 41 6 17 7 8 06 tM 8J0 10 08 10 10 1 44 1 4 1 8 1 04 1 0 7 08 7 11 7 10 7 96 7 81 10 80 10 80 10 41 6 6 0 0 81 v 10 Voorb 8 64 N dL d6 6 Z Zegw8 08 Bl Kr 8 14 Zev H 8 1 Gnuda 0 807 8 8 18 68 10 1010 6118 0818 48 8 10 1 46 8 16 4 18 4 48 6 80 8 47 7 48 8 86 10 10 10 80 ü T H I O H T 0 OUD Utrecht 8 81 7 60 811 84 19 01 11 0 1 6 8 10 8 8 4 48 0 88 8 0 8 010 84 Woerden 0 8 8 11 10 18 11 84 4 18 1110 61 üudewater 7 07 8 1 10 14 11 41 4 94 l Oonda 7 10 8 38 S4 10 87 18 00 11 6 1 88 8 87 3 60 4 87 10 7 08 8 41 S1 11 07 IHSTIlDtU OonDt AmatcrdimCS 8 40 lI lOi ILS7 8 40s 4 10 4 10 7 88 0 46 AKaterdaB W 8 0 8 18 0 6 11 18 tl 48 8 88 4 18 4 1 T 1 10 00 OMda IJO 04 10 04 I 10 U 8 1 10 M Ml I U lUM binnen was ging ze leunend op haar ellebogen met het geheele bovenigf door het portierraampje hangend den volke verkondigen wie es wat haar geveiett ketel óganlgk vooreen sTent was en shoe die er behandeld hadv Maar nu spreekt het el van zelf dat da zevende verbeterde editie van de kgvonde vrouw d er niks op gesteld was dat haar lieve man soo werd uitgemaakt en ook zg ging uit het portier hangen en begon te kgven Den woordenvloed die de beide vrouwen nu onder allerlei gebaren over de hoofden der verbaasde voorbggnngers uitstorten te beschrijven ia ondoenlgiï eerstens om de snelheid waarmee de woorden elkaar opvolgden eu ten tweede om de overgroote hoeveelheid alleen TOor jordanen rtrataanhare of enmogelgk in een dagblad weer te geven woorden die de beide ngdige en verbitterde vrouwen elkaar naar het hoofd wierpen Dat het een allervermakelgkat tooneeltje was en dat vele er eens hartelgk om lachten zal men zich echter wel kunnen begrgpen Te Aarlandervean is in den ouderdom van 77 jaren overleden de heer J C van Kerkwgk die van 26 Augustus 1863 tot 19 Mei 1886 de betrekking van raadslid bekleedde en van 24 Juni 1870 tot laatstgemelden datum tevens het wethouderschap vervnlde De overledene was zeer bemind en vooral de armen en onhemiddeLdeu zullen zeer veel in hem verliezen Uit goede bron wordt verzekerd dat de Utrechtsche professor Freiherr von Eiselaberg zgn stellig voornemen zon te kennen gegeven hebben om eene benoeming aan de universiteit te Praag in geen geval aan te nemen Als eene bgzonderheid wordt gemeld dat de heer Gt Regerse lid Tan de kolfsocieteit De Prins fan Oranje te Goes dezer dagen bij het kolven 160 punten heeft gemaakt in eene sari van 15 slagen Uet boogate aanul in aolk eene serie te maken bedraagt 180 en bg den wedstrgd van den Natienalen Eolfbond in 1889 te Goes gehouden behaalde de beer C Witteveen uit Haarlem den eeraten prgs met 124 punten Het zou ons niet verwonderen als de beer ftegerse bet record op het gebied van kolven geslagen heeft Deser dagen ontving het postkantoor te Straatsburg een briefkaart van boomschors waarin dn tekst met een mes gegrift was De afzender is de heer Rudolf Ororina een outdekkiogsreiziger Aan het hoofd van het adres was geplaatat Post van de maagdelgke wouden van Amerika De kaart droeg de stempels van Montrealen Straatsburg De geadresseerde heeft deze eigenaardige briefkaart aan bet postmusenm te Berlgn geschonken Een Franach klokkenmaker te Geneve heeft een klok vervaardigd die de uren roept iu plaats van ze te slaan Door middel van een phonograaf hoort men Het is zes our Het ia halflisnls enz Op de wielerbaan te Arnhem zgn Zaterdag door den heer J R Feckema nieuwe record gemaakt op safety voor 6 kilometer 8 m 50 sec voor 7 kilom 10 m 18 sec voor 8 kilom 11 m 48 seo voor 9 kilom 14 m 42 aec Jaap Eden verbeterde het record van de Engeleohe mgl en bracht het 2 m 5 i eec Te Arnhem verdronk Zaterdagmiddag bg het zwemmen in den Rgn een oppaasend 21 jarig jongeling Nanwelgks in het water gekomen zonk hg waarschgnlgk door kramp bevangen in de epte weg Het Igk werd tot dusver niet opgeviecht Te Roermond is van een rondreizende menagerie de oli mt uit de tent ontsnapt Na eene wandeling in eenige tuinen gehaakt te hebben waar hg veel vernield heeft werd hg weder opgevangen VIRGADERINfiVANDENfiEMEEPilERAiD DINSDAG 31 JULI 1894 VoonitlBr Mr A A t d Bngen IJmddoorn Tegenwoordig de heeren Noothoren van Goor Fortaën Droogleever Jager vbd Veen Tan Vreomingen Tan der Post DerckBen Koning Prince Hoogenboom Hoefbamer Strarer Dening ran der Garden en van Iterson De Notnlen der Torige vergadering worden Toorgelesen en onveranderd goedgekeurd De Vooraitter deelde mede dst door Gedepateerde Staten waren goedgekeard de raadsbealaiteo waarbg beiloten waa tot het in oassatie gaan nn het Tonnis ten nadeele der Gemeente geweien en tot nitgifte Tan gerioleerde grond Augenomen Toor keoniigeTiiig I Ingelfiomea wsrea I 1 Het Ktpport der Raad H m 6 belast I met het onderzoek der rekening dezer gemeente 1I OTur 1893 tot goedkenring sdviseerende 1 I Door den voorzitter werd de commissie dank I I gmegd waarop de rekening met het rapport I ter TÏaie wordt gelegd I 2 De becrooting der dd Sohntterg voor 1895 I Deze wordt gesteld in handen eener CommisI sie waarin werden benoemd de hesren HoogenI boom Jager en Hoefbamer I 3 Da Rekening en Verantwoording j n I het Toorraalig arrabeetuur TanSteinorer 1893I Ter visie I 4 SoUicitatiSn voor Ge meen te On tvangar I Tan D Bloeueas te Detiticheai en L TiersI te Medemblik I Aangenomen voor kennisgeTing I 5 Ëene aanbeveling van B en W voor j I de betrekking van Gemeeate OQtvaDger waarop I geplaatst zgn de heeren 1 J SNELLEN te Zierikzee I 2 K 008 te Monster K Ter visie en benoeming in I eene volgende yergadering I Aan de orde I 1 De rekening vnn de Schuttery over het I dienstjaar 1893 I Wordt goedgekeurd I 2 Het voorstel betreffende de regeling van I den borgtocht van den Ge meen te O nt anger I Wordt goedgekeurd I 3 Het voorstel betreffende het verteenen der I bevoegdheid aan den heer Mijnliefi Tz om in I den IJsel te doen begeren vóór langs aan de I Gemeente toebehoorende porceelen I Wordt goedgekeard I 4 De benoeming van eenen Leeraar in de I Nedertandsohe taal uu letterkunde aan bet I Gvranaaium I Benoemd wordt de heer J H van den Bosch I te Zierikzee met 16 stemmen I Alvorens de Voorzitter de vergadering sloot I werd door den heer Dercksen het woord geI vrasgd naaf aanleiding van den diefetal aan I de Gemeente gasfabriek daar toch volgens het I verslag In de Goudache Courant de officier I van justitie had gezegd dat de snrveillance te I wenschoa overliet hg vroeg of de directeur I de veraatwoordelgke persoon niet was en of I er nieta aan te doen was dat de surveillance I beter geregeld werd 1 De Voorzitter wist niet of de ofiBcier van I justitie op de fabriek was geweeitt en wist I evenmin of de officier van justitie die woorden I gesproken beeft dan dat hy alleen ia afgegaan I op woorden door getuigen gezRgd Hg deelde I mede dat de persoon die des nachts met het I toezicht waa belast ontslagen was omdat h i I zgn plicht niet had gedaan en een onwaar I rapport had ingediend t welk hg desmorgeus I moest indienen I De heer Dercksen vroeg nog of na de direoI teur volkomen vrg is hg gelooft dat het noodig I is dat de Directeur den ersoon die des nachts I toezicht moet houden noodzaakt zgn plicht te I doen waarom het noodig zoude zgn dat hij I op ongelegen tgden eens op de fabriek kwam I Da Voonaitter deelde mede dat zolki geI Bohiedt maar juiat doordien het rapport niet I goed was is die persoon verwijderd I De heer Deising vroeg in hoever het aan I raadsleden vergnud was de verschillende geI meente gebouwen gemeentewerken enz te gaan I zien I De Voorzitter gaf den heer Dessing te kenI nen dat het voldoende nas indien bg daarvan I aan B en W bericht gaf I Niets meer aan de orde zgode wordt de I Vergadering door den Voorzitter gesloten Baitenlandscb Overzicht Na een langdurige rumoerige en verwarde discussie heeft de Pranacbe Kamrr eindelgk de anarchistenwet aangenomen en de Senaat beeft het votum der Kamer bekrachtigd zoodat de afkondiging in het Jonrual OfSciel onmiddellgk kon volgen Dit besluit was van het begin af te verwachten en als men de debatten nagaat moet men wel den indruk krggen dat de hardnekkigheid en vasthoudendheid waarmede ieder woord van de wet werd bestreden en verdedigd tot het verkregen resultaat in geen v rhanding staan Behalve tot veel pertooolgke onaangenaamheden die builen de Kamer sar Ie terrain tot min of meer bloedige oplossingen aanleiding zullen geven heeft het debat ook geleid tot het opwekken van iVee dooden die iuen reeds begraven waande het Boulauginne endePaaamaquaestie Het eerste is in het debat gebracht door Paul de Caasi nac die naar aanleiding van hetgeen daarover in de Kamer is gezegd in de Autorité de geschiedenis vertelt vandeu mislnkten aanslag van Boulanger en het Comité der Zat tegen de rageerittg en den president der Bepobliek een geschiedenis die nn niet zoo heel vorewend ia voor sommige leden der reehterzgda en niet pleit voor het doorzicht van eakele leiders dor nitersto liokerzyde En de andere is door Janrès en Jonrdan opgewekt en beeft aanleiding gegeven tot de rahabilitatio vaa Boariar dia sioh in een nit mniitende redevoering verdedigd heeh tegen I de nog altoos op hem rustende verdenking 1 toch eigenlgk ook chèquard te zijn 1 Naast deze beide feiten treedt de beteeke 1 nis vau de auarchisteuwet erg op den achter 1 grond Deze wet zal wel even weinig bg I dragen tot het uitroeien van het anarobüime 1 als tot het voorkomen van aanslagen De 1 aanneming ervan is eigenlgk alleen een soort J symbolische handeling het ia een aitdrukkin I van vastberadenheid tegenover het donker i gevaar dat m stilte wordt voorbereid en waar t tegen de regeerisg voelt toch niets te vermogen I De maening werd loowel gedeeld door de 1 oppositie sooals bigkon kan uit haro amen 1 dementen als door de regeering De wet beeft alleen het doel te demonstreeren t e I allen die van de llepobliek iets anders ver wichten dan de meerderheid der Kamer de I kracht te toonen der partg die Csiaimir Perier 1 aaii het bestuur heeft geholpen en die zich I Iiu uitspreekt tegen elke poging tot revolutie Die meerderheid gevoelt dat zg haar positie 1 met band en tand moet verdedigen dat de nieuwe denkbeelden buiten het anarchisme I steeds meer winnen in kracht en aanhang en dat zg om het gezag waarmede zg bekleed j is eene tgd lang te kunnen handhaven alles I op het spel moet zetten Of dat voorzichtig is lallen wg in het midden laten Zeker s het dat de Fransohe regeering en de Kame I hoog spel spelen en dat de toepassing de anarchisten wet zoo zg niet met groot belei 1 j geschiedt voor Frankrgk de noodlottigste ge volgen kan hebben I j Op zgn Oostersch sgn Chineeïen l apaa 1 □ ers alreeds aan het vechten gegaan vdór d I oorlog verklaard is voor de onderhandelingeu 1 van den Japanschen gezant te tonden ea j Berlijn met de Britsche regeering zgu afgo I loopen besprekingen waarvan volgens d 1 meening te Berlgn de beslissing over oorlo 1 of vrede afhing Drie Japanscheoorlogsschepe 1 1 ontmoetten een Cbiueesch convooi namen éé I I schip en boorden een snder in den grond Ee ander maal deed een Japansche torpedobfot 1 I een Cbineescb transportscbip zinken Japa 1 I sohgnt het voordeel te willen hebben rau dea 1 eersten slag Ook in Korea waar de Japan I Bcbe regeering aan den kouing kortweg voor 1 1 stalde te eifichen dat de Chineesche troepe 1 I het land zouden ontruimen Natourlgk wei 1 I gerdu de koning en dit was aanleiding genoag 1 I voor de Japanners om het paleis te bezetten 1 I De koning heeft de bemiddeling der Earo 1 I peesche mogendheden verzocht Hg is dui nog 1 I euigermate vrg iu zgn bewegingen Maa 1 I het is het geval vrm Öauqno Macheth zeide 1 I de tgd is voorbg dat een man sterft die zg I hersenen kwgt is Door de werking van een I I ontwaakt geweten was Bauquo te getgk dood I I en met dood Bg lag in zgn graf en zat te 1 I gelgk iu eeu staateieatoel aan het feest Onge 1 I veer evenzoo staat bet met den koning van 1 I het schiereiland 11 is gevangen maar zit oog 1 I op zgn troon I I Ook vnsegar is Korea door de Japanners i I bezit genomen maar met de hotp der Chi 1 I neezen werden tuen de overweldigers verdreven 1 I Verscbillend oordeelen deskundigen over den 1 I strgd die tbaos begonnen is Begonnen i I I zoover dat de Japanners beweren 500 000 1 I man te hebben klaar sUau terwgl geestdrift I lieerscbt onder de jongelingschap uit welke I velen dienst nemen als vrgwilligers begonne I I behalve door de vermelde krggabedrgven door I I dien de Chineezeo Japan verlaten en hun I I leger de Koreaansche hoofdstad steeds mee 1 j nadert 1 I Sir Tb Hutherland president van de P O I gelooft dat China op deu duur zal overwin I I nao Zgn hulpbronnen zgn onoitputtelgk zg 1 I r kdom is oo wgrenad Doch iemand die jare I I ia Japan gewoond he ft wgit pp de uitete 1 I kende inrichting van do krggsmacht der Ja I I panners ban technische bedrevenheid Z 1 I zgn moesters in het iogenienrsvak en make I al hun geweren hebben hun eigen kanonnen j I gietergep Naar de meening van dezen zegs I man ia de afttand tusscben Korea eo Chini I grooter dan tusscben Korea en Japan De I zee is een geringer afscheiding dan het groote 1 I gebied dat de Obineesche soldaten moeten I doortrekken om tJeoul te bereiken Het kost 1 I schatten om hen gedurende dezen lange 1 I tocht te onderhouden Wie de atedeu Geusan 1 I Fnsan en Chemulpo heeft ia in het bezit va i I Korea Zgn de Japanners eenmaal zoo ver I dan kannen zjj er zich ook wel handhaven 1 I Toch zeide de legsman van den corre pon dent der Pall MalT hoAwel bg roet de Ja I I pannera sympathiseerde dat bet in t belang I I van Engeland was China te helpen Als ik I eerste mioister was zeide hg sou ikmisschiai I bidden dat China wun mei een kleinen voor De BURGEMEESTER en VVETHOUDEUS van GOUDA doen te weten dat door den Kaad dier gemeente in Zone Vergadering van dan 6 J li 1894 ie vatlgeatdd de rdgende VEKOKDENING op de logementen elaap teden koffiehniaen bierhuizen tappergen en andere inrichtingen tot varbniik tan et en drinkwaran I sprong c I