Goudsche Courant, woensdag 1 augustus 1894

Let wel Groot Hyppodróiue of Rijinanége is van dit jaar wederom gearriveerd en staat over het Koffiehuis HARMONIE Meo wordt attent gemaakt op het prachtrolle schilderwerk Tan buiten alsook Tan binnen Toorstellends da Legende oit Duizend en één nachü Tereaa ia da Directie Tooiziea Tan een dozgn nieuwe welgedresseerde RIJPAAHDEIT welke ten dienste staan zoowel roor Dames als HeeroD Zg hoopt dan ook erenals het Torige jaar met een talrgk bezoek Tereerd te worden 1 De entrée prijs is 10 cent aytoer inplaats zooals Terledon jaar 25 cent than IS cent per r KINDBBEN entree B cent Bgtoer hg dag 10 cent De Directrice Weduwe XHAI LAIRE No 6418 33ste Jaargang Donderdag S Augustus 1804 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant gfesohiedt d a g e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs ier dne maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vMi 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groot letten worden berekuid naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HoUandsche Maatschappij van Landlïouw Afdeeling tlOUDA en Omstreken a BU GELEGENHEID OEB VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij He BRIl KMAiy en Zw Lange ïiendeweg D 60 Nederiandscbe Stoomboot Maatschiftpij De Stoomschepen BATATIBB kapt J SAÜEB es HOLLAND kapt J SHIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor TraHht of passage TerToege men zich bg de Cargadoorader Haatsehappg Boompjes 72 te Rotterdam Dfl Stoomichepen lOBSen te Breweriquay de markt van Boter en Kaaite Londen Wigana V é r gm io r éltiré Betsoen worian de mtt lUyi KOBTIJia VEBKOOBT A 7aa OS A E 73 73 Beurs van Amsterdam o JüLt Vor krs m 74 88 104 W8 lOl 101 87 uo 888 101 i Vi iOB m 108 100 81 108 loiv 181 18 108 V 48 JoT mij io V 108 8 188 188 7V 44 88 19 14V 101 74Vj UK 101 38 48 iiov loiy 101 114 ll s 88 108 slotkoers l s m j 104 18J1 48 8 V 140 irnnum Oert Ned W 8 l i dtto dito dito I dits dite dilo HMMMObUOoadl 1811 lt 4 Itaui louhruTiiig l8M ai I OomxB Obt inptpior 1888 ft dito in tiWer 1881 5 PsiToaiL übU nettieket 8 dito dito I tuiuilD UU Gou Serie idiw Oeaoas 1880 t ditabjJBotks l88 4dito b j Hope 188 t0 tditoiagoud leei 1888 8 dito dito dito 1884 t IttMit Ferpal Mknld 1881 4 Tvuiu Oepr Coor lm isao 4 Oee leenlog serie D Oee leeaing serie U tvaAnJM Bee f oU ll l t Hub Obl Buit 8oh 1810 Vbmudbla Obl 4 oobep 1881 iimnaiM Obligslien 1881 8 i tummui Sted leen 1888 i NlD N iJr HscdelsT send Awdsb Teb HU CertiOoitesDuiUeelsehappy dito Arak Itepolbeekb peodbr 4 Oult lli der Vorstenl sand s Or Hysolkeekb pudbr 4 Nederlsndsehe beek sssd Ned Haodeliuetaob ditoK W h Pso Hjp b pandbr I eti Hjrpotkeekb peódbr 4 Utr Hjrjpotheekb dito 4 Oeami Oost Hoe beek a iid RvBL Hypotbeekbssk psodb 4Vi Amwih Seuit bjfotli psodb t Uaw L O Pr Uen eert 8 H Holl U 8poorw MU sind Mil tot Bipl T 8t Bpw stnd Ned led Spoonregn sead Med bid AMk Spa eend 8 dito dito ditoliOl ditoiItun Spoorwl 1887 88 Alobl 8I ld Ilal 8p rmil A H obl B PoLUU Wsrsebeu neeaeo ssad 4Ii n Sr Buss 8pv H send 8 Beltiseke dito siod etVs BV 100 f sstewa dito eend 8 Iwsof Dombr dito send 8 ICeisk 0bAiow 8p ksp seod 8 Losowo Bewsst Bp Ui oblig 8 Orel Vitebsk dilo oblii tblIdWset lito asnd ft dilo dito oblIg 4 Vi i V 107 Vs lÓÏVs 118 119 Annnx Oeiil P a Sp M j obl 8 Ckio k North W pr ü t send dito dilo Wie St Peter obl 7 Denrer k Rio Gr Bpm eert t b IlUaoisOeotral obl ie foiul 4 LouisT fc NsskTillaGerl r ssod Usxioo N Spw My lehyp o A lliss Ksnsss r 4 pot pref aaad N York Ontario k West aand dito Fenne Ohio oblig 8 Orsffon Oallf Ie brp in goud 8 8t Paul Mian k Manit obl 7 Un Pee Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie by p O 8 Oiiiau Can Boulb Csrt r sand Tm O Ballir k Nar Is k d o O Anstsrd Onsnlbas Mfj sand lotterd Timmweg Maats sand Ku Stad Ansslerdaaa aand 8 Stad Rollenlam aaid S BUSH Stad Anl erpenl887 i i Bud Bruisel 1888 i i HoHO Theiss Rsgullr Ossellscb 4 OasTIXK BissUleenIng 1880 8 K K Oost B Cr 1880 8 Spalin Sud Hsdnd 8 1888 Ver Nao Bes Hjrp Bpolil oert 8 346 Staats loterii te CIsHe TrAkibgnu Dinsdsg BP Jali 1884 Ne 18800 iOOO No 18880 490 Ko 1110 4S 1M14 18841 18710 eo 18188 100 Ptjjsea saa 80 1 ntt Uil t 48 10848 18711 18717 18811 IIIO 8871 7088 10874 18818 18747 18844 81 1181 1418 7 77 10879 18894 1I7BS 18847 89 8199 8418 8089 10480 18898 1878S 18814 no n84 8488 8081 10408 18848 18841 18880 118 8 74 1409 8O7O 10804 18881 16894 18898 l a 8401 8808 808B 10968 19881 11918 18889 tlB 1409 8809 8090 10881 18898 16946 18889 t49 1808 8888 8184 10880 IS0I8 16988 19013 188 961 8878 8B8B 10844 13018 16998 19030 81 ildl 8897 8809 10888 18081 18113 19048 Ml 1891 8710 8818 10788 13187 18118 19193 117 1881 6761 8834 10787 13188 18318 19161 47 1718 B941 84B8 10898 13188 16387 19188 11 777 B 8t 8491 10948 13193 18448 19338 403 1861 8008 8498 11907 18807 18483 19418 408 1868 0 t IfttO 11016 18340 18618 19 64 4H 8901 0B8 8698 11164 18381 18687 10679 89 8987 8091 8888 11118 18409 18809 19690 M 3088 8171 8710 11987 13483 18831 19696 88 3147 8199 8719 11144 13808 18888 19604 69 8170 811 8718 11148 18616 18881 19818 4 W i 8aO 8784 11168 13881 18884 19861 101 8 87 a 11870 13809 18708 lt884 it 1 11 1408 989 3611 991 8817 1017 8811 1074 8BS4 1098 8604 1118 3813 1111 3881 1181 8649 1191 8860 ill 3701 1143 3781 1 4 3809 1966 8863 1317 3868 1818 8874 1371 8885 1460 8911 1607 4040 1808 4147 1883 4184 1687 4998 1714 4317 1790 4889 1718 4484 1747 4618 1762 4674 1798 4719 1888 4781 1946 4948 1983 8016 1089 6046 9014 6061 1088 1069 1040 1149 1080 6168 1096 5818 SM 8809 8188 8888 6363 8905 6377 8976 8896 9068 8501 9061 8661 9093 6610 9149 8630 9146 6675 9966 6en 9996 6740 9405 6781 9413 6819 9491 6854 9498 6976 9189 7080 9666 7096 9614 7155 9843 7108 9847 7118 9680 7147 9889 7186 9704 7354 9716 7368 9747 7388 9798 9960 7487 9977745810118 7469 101197839 101717667 101747805 10214 789110191 7863 101497886 10275 10187 10833 ll 4l 137 IS 18735 13764 13769 13918 13911 18903 13995 14081 14046 14068 14218 ltS84 14405 14488 14494 14653 14569 14588 14758 14798 14808 14974 14983 16070 16111 16188 15889 15461 IftftlS 16643 15563 15678 18066 16880 15708 11197 11881 11401 11433 11443 114 0 11464 11481 11663 11611 11660 U686 11810 11837 11866 11908 11983 18079 11095 11111 19116 11168 11111 11951 11988 19970 118U 11361 11419 11478 11600 11618 11671 11696 11013 19608 1174e 18797 1M71 18899 19781 16 11 19774 18976 19789 16994 19807 17044 19118 17054 19848 17 IVO 19909 17115 30038 17119 10068 17198 10071 17119 10138 17195 10148 17198 10115 17348 90109 17801 10159 1 811 10307 17819 10868 17389 10411 17473 10411 17478 10450 17610 0465 17678 10511 17765 10685 17786 90558 17815 10554 17915 I0ft84 17963 10598 18014 10884 18100 10771 18103 10997 16168 10861 18197 80964 18357 90867 18194 20867 18877 80928 18463 90977 ADVERTENTIfiN Heden orerleed in het Gesticht vu den H Antonios te RoUerdam u een langdurig Igden in den onderdom Tan mim 81 jaren Mejaffironw BEBBNDINAPBTEONELLA JOHANNA DBBBINQ BBUQHUAN W G F VOIGT JAC TIK DIK HOOP IZK Ezcecntearen testamentair RaUtrdam 30 Jnli 1894 £ mtgv en alffememu kmniêgninff B0RGEMEE8TEB en WETHODDEBSvan Btrktnuioude maken bekend dat ingeTolge besluit Tan B B Gedeputeerde Staten dezer ProTincie d d 30 Juli 1894 Toor den tgd Tan drie maanden ingaande 1 AUGUSTUS 1894 de Brug in den Berkensroudaohen Hoisweg nabg de grens Tan Oudtrkerk a d IJtul regens Tornieumng roor het Terkeer zal zyn Afgesloten Voor de passage Tan roelgangera en rpen Toertnigen zal eene Toldoende hulpbrug worden geleed Btrhmwouit den 31 Juli 18U P 8 W GAÜTIER Burgtmeuitr U T4K DOBP H tt i A De ondergeteekende bericht door deze nereni zgn Apotheek thans ook de gelegenheid te hebben OBOPBMD dte roorsehriften der Bomoeopatliisclie Gfeneesmiddelen te berefden AanheTelend G LUGER Apotheker firma 01 LAAT en Tin SON Markt 139 Brouwerij en Ijsfabriek P TE IDEX4FT A 7MBSBCEEL Z00IT HOOfDAGSSI voor GOUDA en OMSTREKEN G J Heet man Wertharttn B 159 Pepentrut K II Schouwburg Van LIER standplaats Oroote Markt te Gouda Gaetvoorstellingen VA Uefuffrouu JULIA CVTPEBS van het Xationaal looneel te Brussel Woensdag 1 Augustus 1894 8 nur Upeningfs Voorstelling Het Treurspel der Smeden in 5 BedrjJTen door NEStOB di TIËBE 1 linwt sacces Ie Anslerdan I m Donderdag 2 Augustus 1894 8 n nr De Industrieel vaA Pont Avesnes Le Maitre de Forges Tooneelspel in 5 BedrgTen doorO OHNET Prgzen l B f 1 O TS f 0 40 10 Abonnementskaarten le Sang 1 ook afzonderlijk Terkrggbaar bg L S KEISEB Korte Tiendeweg Piaatsbeepreking op de speeldagen aan den Schouwburg k 10 ets extra per plaats tandAhtsbü I J liïï i Nleuweadijk 241 Eerste kuis v d Dam AMST DAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ULTEEBEN Woensdags ea Vrifdagsr a9ioi3uren Markt 1 4 Gouda Zeer Uette Q esteendrukte NAAUmSTJES worden GELEVERD door A BRii ILHAN en Zn Jicht kortom Wnf is de Issta iiwriJTiiig wn Ehonnisaek Undenpii fc Airter Piw Ex wHff Ifllt il out hef bMtl MM juuta deaden tofpn Verkoudheid yi fnoet doi gtmli P BO osBt 76 oeat en fl 2i de üesoli Tooriundeu in da meeste iOTtketsn en bg F Ad Rlditer A Co te Botteidsm Te Gouda bg A WOLFF Markt A Udb en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt JGÈBR TERWiNDTj g WaalsteenfabrikanteB I Bi JAABLUK8CHE PEODDCTIB ran 26 Uillioen Steenen g Fraaie Kleur Scherp geTormd Uitmuntende Kwaüuit feo Oonouireerende FriJien Qrootate Stoomwaalsteenfabriek in ij Nederland q Vraagt Prifzen en Monsters H PEANSCHE ST00MVE5VZEU OtoBbeke Wunker TiH H OPPE HEinER 19 Kruiskade Rotterdam Qebrereteerd door Z Bf den Kooing der Belgen HooHdepÖt Toor QOUOA d HhP A VAN 08 Az Speoialiteit roor het itoomen en Terres Tan alle Heeienen Oameigarderoben alsook alle Kiadergoecleren Speciiüe inrïohting voor hei itoonua na pla Hie man tela veeren bont ens Qordynen tafelkleeden enz worden naar de nieawite en luiste methode geverfd Alle goederen faetsg gestoomd of gererfii Moorden onschtdel k roor de gexondheid en rolgens itnal bnrarkt BINNENLAND OOCDA 1 Augustus 1894 Bet onderzoek Tan het water der Waterleiding had gedurende Juli het Tolgeudo resultaat 7 Juli 5 4 Mg permang kalicns per 10 OOcc 21 9 9 28 20 Aan het postkantoor Gouda en de daaronder resBorteerende hulpkaotoren werd gedurende de maand Juli 1894 in de Kgkgpostspsarbank ingelegd f 7594 43 terugbetaald f 4692 63 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekie draagt het nununer 3907 Wg ontringeo heden bet programma Tati de teestelgkbeden der Wielrydera Vereeaiging sDe AutUoop te geren op Zaterdag en Zondag 18 euH Aug 1894 hetwelk luidt als Tolgt Zaterdag 18 Augustus saToods 7 30 uur ontraogst in t Oondsch bondslokasl der deelnemers leden bondsledeo en genoodigdeu 8 uur Welkomstwoord des presidents der W V De Antiloop Deze arond zal worden opgeluisterd door mosiek en roordracbt Zondag 19 Augustus 12 30 uur bgeenkomstder dealnemers en leden in zaal Kunstmin c aooieteit Ons Genoegen c 1 nur Tocht derdeelnemers en faelangstelleuden naar het wedstfyds terrein te Stolwgkersluis 1 30 uur AauTang der races No 1 Nstionale wegwedstrgd 20 K M Tan meet open TOor leden van den A N W B Toorzien Tan rgbewgzen le prgs Terguld zilreren medaille 2e prgs lilrereu medaille 3e prgs bronzen medaille BoTendien een zllTereo medaille roor het eerst aankomend lid der W V üe Aotiloops mits drie leden startten Inleggeld f 1 Club leden f 0 50 Wordt niet gerestitueerd No 2 Wegwedslrnd Toor leder der W V De Antiloopt 10 K M met Toorgift leprgs zilTeren medaille 2e prgs bronzen medaille Inleggeld f 1 Wordt bg deelname gerestitueerd Ka afloop dar wedatrgden toch naar het Gondsch bondtlokaal Uitreiking der prgzen 6 15 nur Corso Tan t Goudsch bondslokaalnaar de Sociëteit Ons Genoegens V 5 30 uur Diner in de zaal Knn8tmint Sociëteit Ons Genoegens Deelname open Toor alle bondsleden mits TÓór 12 nur s middags aaugOTroagd bg den f FEVILLETOK De laatste eener Familie Naar het FranscA 91 Z Q rerwondtQg was onbeduideDd en hy twijfelile er niet un dat z zondvr geneeakundige hulp sou knoDStt noeWD Hg wut dst de oipijBr omttn l negen nur ver choen eo dokter Bertrand had beloofd binnaa drie dagen temg te konen Aan den gevaDgsnbewaai er had h i nieU te zeggeo maar aan den dokter vilde hQ al hetgeen er gebeurd was rertellen en raad Tngen ontrent hetgeeu hem te doao atond Hij voelde aioh niet in staat een besluit ts nemen toor h dokUr Bertrand geraadpleegd had en h wist dat da behandeling cynér saak spoedig op handen was I 6 cipier rersobeen een uur vroeger dan gewoonlijk en de Ruiter bemerkte dadelijk dat bel hameor Tan xgn bewaker sedert den Torigen dag geheel rerWdard wae De oade zeeman ug er staursch uit en nide plotselÏBg op eea toon die nieta goeds voorspelde irHet is rapdaag fWkt f Tro de geraugene vDe overbrsoging naar Sint Brieoc Ik heb het berel aooeven van den officier van joptïtie ootrangen le vertrekt heden ocfatend De trein gaat om ti i ur les en dertig niDaten en je bent om n au uren en veertig te Sint Bneac vWat I Heden ochtend 1 Ën ik daebt dat de imIc Mt k JtBUii beliudeld im vordiar Toorzitter der Tereeniging Prgs per couTert f 1 75 7 30 uur Harmonie concert te geren door het Stafmuziekkorps Tsn bet 4e Regiment ïnfsnterie directeur de heer W van Erp H H bondsleden niet te Gouds woonachtig hebben op rertoon Tan een bon der W V De Antiloop vrgen toegang Sa afloop Bal toegankelijk TOor hh werkende en knnstlioTende leden der W V De Antiloop met dames donateurs en introduces Het bestuur behoudt zich het recht Tan introductie TOor Introductie bewgzen zgn streng persoonigk Voor hb kuustlisTende leden en donateurs met hunne dames zgn plaatsen gereserseerd op het wedstcgdsterrein Wedstrijd bepalingen le Er zal gereden worden Tolgena reglement Tan den A N W B 2e De rgdera zgn Toorzien ran een nummer op den rog 3e Klachten moeten binnen éan nur na aankomst schrittelgk ingediend worden bg de Jury Het bestuur is herkenbaar aan een roo 1 wit rood lint om den hals gedragen De jury is herkenbaar aan een rood wit rood lint om den arm gedragen De reohtbsnk le Sotterdam reroordeelde gisteren A t d K J J t d H eu J P S allen zonder beroep wegens diefstal van steenkolen ten nadeelu Tau de gemeente Gouda ieder tot eene maand gOTangeuisstrafidemede beklaagden W B P T 8 J J A T en W K werden rrggesproken Door de Rechtbank te Rotterdam is het faillissement uitgesproken Tan W ran Hemert koopman te Nieuwerkerk a d IJsel rechtercommissaris mr A H van Tienhoren curator mr G A Bicbon Tan IJsselmonda adtoeaat en procureur te Itfitterdam De terjsardag onzer Koningin WUhelmina zal ook tu SchoonhoTen feestelyk worden geTierd De arrondiasements rechtbank te sGrareD hage heeft heden Teroordeeld den gewezen postbode te Vrgenban w ens Terdoistering Tan gelden door hem op poetwissels ontTangen tot 1 jaar den slager uit de Celebesstraat aldaar die moedwillig in een aldaar door hem bewoond benedenhuis brand stichtte waardoor goTaar Toor menschenleTsns en goederen te duchten as tot drie jaren Neeo de rechtbank komt nog voor het emde van het jaar m buitengewone sitting bgeen Zoo iets is nooit vertoond irKu Mllen se t eene doM Je taak heeft aoove garaoht gemaakt dat men er een einde aan wtl maken Ko dan aehjjnt men ook nog van meening dat je hier niet al te beat bewaakt wordl voegde de cipier er aan toe met eea ngdigeo lach Je hebj te veel vrienden in de Had en in de omatreksD ffik ken er slechts één Dokter Bertrand o die tou aich wel bedaard honden maar men vreest juist dat andereo je uit de gevangenis willen verlossen Wel dni els atsof ik de man ben die mg zoo laten verschalken Men zandt je naar de hoofdplaats ea als men er achter kwBOB dat ik toegestaan heb dat men je geiohenIten tood zott er voor mq wat zwauen Voor alle zekerheid zal ik die mand daarom maar laten weghalen en de rest van de oesters zal ik op jou gezondheid oppeuzelen mijn arme joogeDi Op mijn woord ik vind t beroerd je weg ie zien gaan Ik was aan je gewend Ga co met mg naar beneden je moet afgeschrevcD worden Ik tal dokter Bertrand waarschuwen anders zou hl misschien voor niets hier komen Hierop viel niets te antwoorden De Ruiter boog het hoofd en volgde den bewaker No lunchen ons beiden prevelde hg hierl g denkende aan mevrouw Van Hansweerd xxvni Tbam aoetn w oani temgkoerwi tot Klize BarUo dk v nrikUn ia M oogeBbUk ton i j loo f Da s Grarenhaagsche rechtbank Terklaarde aich onbeToegd om kennis te nemen Tan de taak Tan Van Doth daar deze te Amsterdam Toont en te s GraTenbage oietgeronden is en Terwees de zaak naar de rechtbank te Amsterdam Eene gelgke uitspraak deed de rechtbank iu de zaak ran dr Louis Bahler met rerwgziug Tan diens zaak naar de rechtbank te Groniogen omdat sg het misdrgf niet te sGraTenhage maar te Groningen geploegd aehlte Bg de Hollandsohe IJzeren Spoorwegmaat sehappg is met 1 Augustus aan bet hoofd ran de aldeeling Beweging gesteld do heer G K Schadd Wzn thans inspecteur ter inspectie Amsterdam en iu duns plaats benoemd de heer W Bauwenhotr thans aan het hooldbui au werkzaam Deze mutatie is een gSTolg Tau het eerrol ontslag Tan jhr J A van Kretschmar Tan Veen wegens diens bsnoemiog tot onderdirecteur der Zoidafrikaausche Spoorwegmaat ehappg GisteranaTond omstreeks 9 uur is te Dordrecht de ongehuwde 34 jarige Elisabeth S nahg de Laoge lJrerenbrng met haar 2 jarig kind te water gesprongen Het kiud werd onmiddellgk gqretl door een schipper de moedei echter verdween in de diepte en werd na eenigen tgd lerenloos opgehaald De oorzaak Tan dezen zelfmoord wordt hieraan toegeschreven dat de vrouw wederom in belangwekkcDdo omstaDdtgbeden verkeerde en dientengevolge oiiaaugenoanlbeden had gebad met haren vader lieeds vroeger moet zg zich Tan bet leven hebben wiUeu berooven D C De tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde gewezen predikant J Barger is heden uit hat huis Tan bewaring te fdeuwarden overgebraubt naar de bgzondere strafgevangenis het tuchÉnis aldaar Van eea der gebouwen dar rijksnniversi teit te Utrecht dat verleden jaar geheel nieuw afgeleverd werd zgn uo de opscbuiveudo ramen reeda aó i slecht dat zg met gutta percha band gehèe dichtgemaakt moeten worden Te Tilburg is Zondag een groole bondsvergadering gehouden der anti soeiaaldemoora tische spoorwegvereeniging slieobt en Pliehts uitgeschreTen door de atd Tilburg Van andere afdeeliugen ifaren door hare leden vertegenwoordigd Breda Rozendaal Bobstel de woning van moeder De Ruiier verliet la Ut oogenbtik was z besloten allee te rwtidlen aan dokter Bertrand alles zelfs de votidit die zij gedaan had ia dan geheimen gaim van Wa toren van het kasteel Trioht voerde Zij wilde hem ook verUllea dat de eigenaar van de Fazauteohoeve in die streek rondzwierf en dat z hem ontmoet had lifaar onderweg toen sg tgd bad om kalm na le denkea stelde zij zich de vraag of zij wet het recht had haar zuster Marianne in opspraak te brengen door aan den dokter te vertellen dat die zuiter eea minnaar bad ea of het met verstandiger zou zijn te zwggon over baar ontmoeting et het onderhoud met Rudolf Dokter Bertrand was een edel ea vol lumen te vertrouwen vnend Zooder eenig bezwaar loo Eliie hem gaatvrgheid vragen maar bg dat allM bleef h j toch voor haar een vreemde en voor zij er toe overging hem een familiegeheim te onlhullen moest zg zioh twee maten bedenken Het hoofddoel waarom zg plotseling aau Dinan ging was om zioh onder tiesclierming te stellen van Arthur Brzee Arthur haar volle neef kon zij het zeker toevertbuwen zelfs al kwam er nieU van een huweigk Na r jp overleg besloot Eliae dus bet droevig geheim voorioopig voor ziobzalve te houden en te Dioan aankomend reed zg voor zg zicl naar den dokter begaf naar het telegraaf bureau Het telegram dat t adresseerde aan haai neef te Pargs behelsde slechts deze woorden nKom Ik heb a nbodig Ik wacht u by docter Bertrand Freule BarUo kon niet verooderslalteo dat m bet oogeoblik toen zg dit dringend telegram verzond Arthur niat var van haar af vat Ujj vu diaosalfdan Uedal en Utrecht terwgl de afd Tilbarg ntt een leer groot ledental aanwezig waa Het voornemen beataat aan sigen a 8 i li op te richten dat te Amsterdam het liekl zal zien Een brandweer éjnig in haat soort Te Aalamoer sloeg de bliksem in b j dan heer t d U een kwartier buiten de kom d gemeente en toen de Tianunen naar bnitan sloegen was de brandspuit glings bg dahatid Uen zou water geven doch in der haast had men vergeten de slang mede te nemen lenHUHi uitgestuurd om deze ta halen kwam weldra bngend en afgemat terug Nu zou bet bhi schiugawerk beginnen Doch nu bleak M trsalpup absent te zgn Gen andere anelnx ter hygt naar het ipuithnis Toen deae gto wapend met da straalpyp terugkwam waajiilt de schuur waarin de bliksem was g Mllg l afgebrand an kon man waar huiswaarta kaana Het toelatings eismen Toar da Van Bwi taa Tuinbouwschool te Fredsriksoord is o a met gunstig gsTolg afgelegd door M da Omjlaf uit UAkerkatk Te Meeden Groningen werd Toor atiar kka jaren het armenhuis wegens bet ontbreken Tan armlastigen als zoodanig opgeheven en het gebouw aan verschillende peaonen Tsrhuurd Wyi echter door de tgdsomstandigheden dl gunstige toestand aanmerkelgk veranderd is heeft de Gemeenteraad besloten het anaenhoia weer voor zgn oorspronkelgk doel ta beatani Ts Herwgnen zon Zondag de harinneriagadag dar vixirBialigs kermis herdacht worden Meo was daarom ditmaal el aenigsains bevreesd dat de rust weder zoo verstoord wordra Uit bleek echter anders ta zgn want zoowel in de berbergen als langs den weg was het zelfs stiller dan op eeu gowonea dag De aldaar gestatiouearde Ogksveldwacht had aldus gelukkig geen werk Het Tolk is thans ook tasreden na da man dien iRien voorgestaan heeft eu die op da bekende treurige wgze zgn huisje verloor eau nieuw huisje op de oude plaatakrggt Te Utrecht kreeg een jvu u Zv J avond twist met zgn meisje welks aoo hoog liep dat zij tan slotte verklaarde nieta meer Tan hem te willen weten en heenging Honral de jonkman daarna alles beproefde om da vrede weder te herstellen bet mocht niet ocbleod vortrokken en kwam daa avmidls le utm uur te Diaan aan waar hg zga Intiek noi in hotel vlak b bet station Den volgenden dag veraam Etize de aankomst tu haar neef van den dokter dte in de g vaagenb ev r ham had hftoiw enrakan door den 4 lte eo dU nieuws verbaasde beiden ertinseer Arthur die bet telegram niet mear ontvai D had kon niat weten dat Kliie te Dioan was Wat kwam Mj m dan itToerasP Kn in wiens gezelechap had hy da gevaogonis bezocht waar de Ruiter zat F Freule Bartan die er bepaald op aandroDg hem zo spoedig mogelijk te ontmoeten verzocht den dokter hem op te zoekm lig moeet natunrigk afgestapt zgn aan eea botal en te Dioan zgn de hotels met talrgk pe goedhart dokter beloofde den volgenden peMend op oadefMM uit te gaan en gebruikte den avoud dm aas lut jonife naeuje zijn ooderbOtud jnet fir 4 MtW mede to deelen De wakkere dokter geheel in de wolkoa orar de fiinke houding vao t m gevangene was geroerd door zijn oiideiwerping en bgoa volkometi overtuigd van z n onichiUd maar gerust omtrent den uiielag van het strafgeiling was bg in geenen doele Hg aobtte zieh achter wvl bat mm e te onlmoedigeu dat meer dan ooit aaa de rrgspraak geloofde on er werd toaaohen hen geen woord meer gewisseld noch over mevrouw van Hansweerd oodi over Kadolf tmi Tricbtvoorüe noch over de Poorter de geraarlll eta getuige die bewaenle gezien te bebbm dal da Bolter het park Makaiieloop renUeeno