Goudsche Courant, donderdag 2 augustus 1894

De kieswet ligt lang reeds venraterd in t sigk En veel wat verwatert smyt man aan den dgk Verwaterd is bier en cog en jenever Verwaterd de sehapeD mét but ia den lever Verwaterd da boter da melk en de kaai £ an watrig zootje is alles belaas I Zoo plassen wg rend in verwaterde kleeren Verwaterd zgn kind ren dames en heeren Verwaterd zgn visscbea en vogtls d rm Verwaterd schier alles wat of het ook ag Illnsie en hoop zoo ook moed eo vertroowen Zgn worat lend om Jiet hoofd boven vrater te honen Verwaterd is tang reeds de soliditeit Verwaterd begrippen van zedelgkheid Verwaterd is zelfs ook reeda menige Christen Dit bigkt uit zgn razen en liefdeloos twisten Verwaterd is tvrgen en trouwen er bg Verwaterd de zomer dal schoon jaaigekg Als lang nog de r en zoo neerplasteo klatert Dan worden nog menscheo en dieren verwaterd Maar daizendmaal liever dan dat dit geschiedt Verwatre vrg dit zoo waterig lied Sch Crtf JAN COURAGE Te Sellingen Gr ontstond dezer dagen twiat over het bezit van een blJenzwerDi tuaacben den kleermaker K en de weduwe P Deze maakte zich hterby zoo booa dat z j met eeü schoffel op de byen aloeg De diertjea niet ten onrechte daarover vertoornd vlogen de vroaw in het gezicht zoodat er geen plekje onbezet was en atakeo haar bont en Wauw Nadat de gemoederen een weinig waren bedaard kwam men tot overeenstemming De kleermaker kreeg f 1 en deed afitaud van den zwerm In onderscheiden garnizoenen ia door de Dommaodeerende officieren bepaald dat met het o op de felle hitte de troepen zonder ransel zallen nitrakken Wg ontvingen een exemplaar van den GeïU luatreerden Prospectus voor het Plaatwerk over HollandHche Kunst ala Premie van het jaar 1894 te ontvangen door de Leden der Vereeniging tot bevordering van Beeldende Knnatee Opgericht in het jaar 1845 verspreidde deze Vereeniging tgdena haar bgna 50 jarig bestaan onder hare leden ongeveer 2000 kunstwerken Uovendien deed zij 45 Gravures waaronder verschillende Etsen vervaardigen die telken jare als Premie zgn uitgereikt Met recht kan dus gezegd worden dat zg een belangrgk deel heeft gehad in het verspreiden van Beeldende Kunat bier ten lande Sedert bare opricbtiDg werd alleen voor t aankoopen van knnatwerken als prijzen der verloting een bedrag van ruim vier en een halve ton gonda beateed Alle aan te koopen en te verloten Schilderijen Taekeningen etc zgn door Nederlands ache meesters vervaardigd zoo ook de bovengemelde Gravnrea en Kiaen Van eiken verkoop wordt 5 pGt gestort in bet Weduwen en Weezenfonda der Maatschappij Arti et Amicitiae waardoor eene niet onbelangrgke som aan gemeld Fonda ten goede is gekomen Het lidmaatschap Iwdraagt f5 sjaars waarvoor men een lot in de tegen het einde van December te houden verloting ontvangt benevens ala Premie 1894 het Plaatwerk over Hollandflche Kunat Correspondent alhier is da heer P de Jong Verwaterd ia allü dat ia niet heel mooi Verwaterd de bloemkool verwaterd het hooi Ëeo waterig zoot je wsar meo ook moog toeven Waarover liob veleh rechtvairig bedjroeven Ve waierd ia port en verwaterd muziek Verwaterd is zelfs ook al de politiek En eerstdaags zal men in de krant kannen lezen Verwaterd ia China door de Japanneezen Met watrige oogen tuurt ieder hier rond Verwklerd is t zwgn an de gans en da hond Zelfa eenden en kikkera beginnen te klagen En kunnen de plaaregeus niet meer verUragen ZomerdieDSt 1894 95 AaDKevaogen 1 Mei eOIJDt IIOTTIlDAII 11 01 U U II y MO l Oi ll H 1MI OTTIIPillt I 0 11 10 17 lOjJ 10 14 10 41 10 47 zgu Monbtdoie Hat dob nM Tariw d a rea ea biMf bij hun mugmomm bealnit oodat luB dui ook ten lattite nieti andtn onrbleef dtu elden trooat ta imkan Ongalakkig wM dat ddan hat kofflaknii waar in korten tgd met aaniga rargnnninkjaa da iorg Tan het hart ward gaapoald dock terana hat Wwaatcyn rerloor zoodat hg dan ook op wag ikaar hnia in hat plantaoan terechtkwam daar naeratreak en in alaap rial In dan morgtaatond ontwakende bemerkte by met ichrik dat men hat hem terwgl hij aliap blgkheargamakkelgk had willen maken door zgn jaa en aeboenen nit te trekken doch tereua dat nan Targeten bad deie kleedingatnkken naut hem near to leggen en borendien miiachien wel ala beloooing roor de bewezen dienitan ook oog zgna portamonnaae met inbond had me Lol die t watao konnan rarhalen dat het iete rreeaelgka ia een aap neer te lehieten de achntter geroelt zich in verkelgken zin ala aan moardanair Zooraa de aap den kogel roeit abat hg alaof hg een menacb ware 4a beide banden tegen de wondeplek en drukt bet rel eromheen met kracht met pünkracbt te lamen Ug Telt acbterorer neer en ateunt en kermt ala esn kind tranen rloeien ham nit de oogen zijn blik krggt iete ameakenda en iete rerwgtenda tarana dat ontroert hg hggt en ala het bloed harder begint te rloeien nit de wond kgkt hg er naar met ontzetting machtelooa bat hg tan alotte bet hoofd zinken zgn oogen bneken hg lonwt de banden aamen en aterft Ala een menacb aterft hg zoo galaten zoo Tolkomen zeker ran zgn toeatend Tan zgn nieta kunnen tegen den dood B Nbl Cr loopan in Rotterdam twee apen loa l Wat Neen geen gekheid twee maar t ia niet onmogaiyk dat er meer loiloopen maar t ia niet aan ona dat te oonatateeren Kén zit er zooale men weat in da Diergaarde é n aan den Bergweg op een boom en beide trekken ia heel reel belangiteilendau Vooral die op de Krniakade wordt druk bakakan en beiproken t Ia wel eena aardig te booren wat men alzoo ton beate geeft ala er aan oordeel gerraagd wordt of niet garraagd ordt Stillatjea laten zitten zegt een klaarmakar da werkman mot ook wat hebhen en een apie ia wel t aardigato wat ja zien kan t ia loeh nat een menacb kgk ereia boe reratendig ie zit te kgken naar den toren nn de kerk piaaiae of ia zeggen wil hoe laat ia et Ik ga m n onwe moeder halen t menacb heit in geen jaran een apie gaaien die lol mot ze toch nog 1 I kl n Het U D herinnert er aan dat op 10 Aug a a da bear C ran Nierelt 25 aren bg de journaliatiek werkzaam zal geweeatzgn Aanranketgk roor Ooet Indiach ambtenaar opgeleid zag hg zich na menige jaren ala adjunct controleur bg bet bionenlandacb beatuur in lodië werkzaam geweeat te zjju wegene gezondbeidaredenen genoodzaakt naar het raderiand terog te keeien en een anderen werkkring te zoeken Na eenigen tgd in Engeland Tertoefd te hebben met het oogmerk zich roor het geren ran onderwga in de Ëngelaoba taal te bekwamen ten einde naar een betrekking bg het middelbaar onderwga te dingen zag by ook Tan dat Toornemen ai om op 10 Augnatua 1869 zich sla redacteur aan de Nieuwe Rotterdamacbe Courante te rerbinden waar hg nog altijd werkzaam ia Zgne eeate letterkundige achetaan zoo voortreflelgk door rorm en inhoud zagen in het feuilleton ran dat blad het licht Aan de firma J J B J Bonrj te Dordrecht ia de reriaardiging opgedragen ran een rgftigtel ramen in Oud Rollandaohan atgl roor da Abdggebonwen te Middelburg welke met het oog op de komat ran de Koninginnen geheel worden gereeteareerd Laat ze dan maar lierer naar jon kgken onwatja ragt dan een atevige groenterronw aa naken leel te Teel poebaai roor zoo n baeatlaten ze het met ruat laten het doet niemandkwaad wal ja zeker De Beer B U Scbroren hoofd der achool te Dorenwerd die aedert eenigen tgd tgdelgk leeraar ia aan de Rgka Landbonwachool te W geningen bad tot Burg en Weth het verzoek gericht om bet geëindigde verlof thana weder te verlengen terwgl hg zich op nieuw verbond op zgne koeten een onderwijzer metboofdakte in zgne plaate te stellen In de jongst gehouden zitting van den Gemeenteraad wetd door den voorzitter mededeeling gedaan dat op het verzoek door Burg en Weth afwijzend ia heachikt Naar aanleiding van dit bealuit heeft naar men verneemt Heer Sohroven eervol ontelag uit zSne betrekl tg aangevraagd Natnarlgk krggen die twee rnzie en heel Mga rnzie want ze atallan elkaaf a bgzondere gaQjkania met bet Tierhandige acbepaeltje Toorop en apgt Darwin a leer ia de menacb op bat wgzen nn zgn OTereenkomat daarmee aUeabehalTe geateld Zon die nou geen honger hebben F informeert aio ander boe houdt ie t zoolang nitf Wel heel eenrondig krggt die ten antwoord een aap heelt wangnkken en daar bewaart ie Toor reertian dagen tegelijk zgnaten in Zoo toept er dan een uit ala ze one dan tqgb ran de apen gefabriceerd hebben baddan zè ona die wel kunnen laten hon wen t ia Teracbrikkelgk gemakkalgk Spreker heefttoevallig een gelaat dat ar wel eenigiziDa uitzietof het die twee naraurlgke proriaiekaaten beziten ala een der qmatandera een deabetreffendeopmerking maakt zeggen alle omatendera matTOtle OTertniging ja en allen lachen Vrooiykhaid u er genoeg Qiateren ia in Den Haag in arreat geateld A Op de L onderwgzer te Noordwgk en lid der Steten Tan Zuid Holland rerdacht van onzedelijke handelingen art 249 W van Str Te Tilburg wilde eenige dagen geleden de landbouwer V zich nog eena te goed doen aan de laatate keraen Hg waa daartoe in een kerseboom geklommen doch beging de onvoorzichtigheid om al de pitten in te slikken Het gevolg waa dat deze zich tot een vaatoo klomp in de maagatreek hebben neergezet en door geen der middelen van de kubat konden verwgderd worden Giatereu ia de jonkman die den ateun zjjna vader wa na drie dagen bavig pijnen te hebben geleden bezweken Ürie atudentencluba te Leipaig hebben bealoten bet gezamanigk biardrinken in den morgen Frabacboppea op te geven omdat dit t ia wel wat laat dat men dit merkt nadeelig werkte op hunne atodiin Ook de Keee op den Bergweg heeft niet te klagen er bIgTen er heel reien roor z n boogen woon ataan Jongena klimmen ar Taak hg maar tdiertje ia hnn natuurlgk te ring af na en dan bezorgt het aich wel eens een atille wraak door de pet ran een te dicht bgkomenda te kapan an er maa ran door ta gaan hoog in dan top waar het geraarlyk ii roor een menacb Toor een atraatjougen zelfa Den geheelen dag zijn ar kgkera op beide plaateen an heel druk wordt er geredeneerd Na dat ia natnurlgk baal goed maar ergerljik ia het ala men t da diertjea laatig gaat maken door ze met ateenen te gooien of ie te alaan met lange atokkeu Man moett ze met mat Uten za doen nie aad kwaad en na eenigen tjjj zullen ze beide wel terugkamen bg hunne meaatera daarom ia a ook Tan doodaebieten geen oogenblik aprnke aweaat t V aa dan ook niet waarachgnlgk dat manaan achnMer zon garonden hebben dia ar toahareid waa ta op honlle wó fmt IHncte Spoorwegverbliidliig met GOUDA I0 li U OI n o 11 11 I ll l 4i I l li Oi t 1 10 i ia I M T T H T H 1 W Ml 40 lO M Maaidraakt maawarkaik Oapallr Bottaidaa I Jl W 1 01 e ii 1 11 0 T M T 7 t NlMwaikark MaordraaU 1 07 I ll 10 01 10 11 1 17 11 0111 11 41 t 11 aODDA DKN Bate OtUt 7 0I 40 0 1710 4111 11 11 11 1 011 17 S ia I II4 4B N d I d 1 01 i as lil 11 48 Toorb 1 07 Il ll ti 1 11 f 1 10 10 10 aHaaa I ll I ll 11 07 11 17 11 4111 111 411 17 l tl 4 11 i il I ll 1 41 7 41 10 11 ll M aOl DlUTIICBT Ooada 1 11 10 7 11 l Ol 1 11 lO l 10 11 11 41 I IS I Big ll 4 47 i ll 1 17 7 41 I ll 10 14 lO H 11 18 11 88 G q D u a a MariiDtM OMda 8 40 l lla lO OIi 10 11 IS IK a ils 4 47i 1 18 7 41 Aiaalaidaai Wp 7 1 I ll 10 11 II IO 1 1 40 M 8 81 48 lOi 8 14 Ml l lt 11 84 UI Ml 1 1 1 17 Saaltiaia Doodffdag op den veijtardag dtr KoningioBageatM z te Burn de BloeoiM eo PlanteDtentoonstelliag Tan de Afdeeling Gooi en £ emUod der Nederlandicbe Maatuchappjj roor Toinboaw en Plantkunde geopend worden op een terrein onmiddellijk nabg het station Zg z l dnrM tot eo met 5 Aogoitos De openiag ii bepaald op Donderdag 2 AngQitai i middags om 1 30 onr Onmiddellijk daarna ia er concert door de Amsterdarosche Orkutrereeniging directaor F Wederaefler Vrijdag 3 Angnstna s avond 7 30 Concert door bet stafmaziekkorpi van bet 5e reg in fanterie uit Amersfoort dir G K G ran Aken Zaterdag 4 Ango ina t aTonda 7 30 Concert van het mnsiekkorps der d d tcbuttery uit HiWeranm Zondag 5 Augnatna a middags 1 30 Concert door het atafmoziekkorpe van het 5e reg infanterie nit Amerifoort dir G K G tan Aken en slDÏtiog van den tentoonaielling om 5 nor Op den dag der opening zal de toogangsprgs fl jk de drie volgende dagan f 0 50 per persfmi zgn Men schrgfl uit Lunteren van 28 Juli Deze week zag het er wegeaa de veUi regens in de Geldersche Vallei weer treurig oit Vooral in de Valk en onder Barneveld stonden vele wei en bouwlanden onder water De landboav7ers waren zelfa genoodzaakt hnn vee op stal tn houden Sedert vete jaren is het water hier niet zoo boog geweeat als ditmaal en meer dan ooit is de noodzakelgkbeid gebleken van een betere afwatering in de Geldersche Vallei Eeed gcruimen tgd hebben de gemeentebestoren getracht daarin verbetering te brengen doch tot heden te vergeefs Het is wel te verwonderen ddt de landbouwers in deze zelf niet meer medewerken opdat spoedig deie Sfftk haar beslag kan krggen De Tranavaalsche Volkastem deelt met groot leedwezen bet overtgden op 1 Juli LI made van den heer J A Willink Ketjen gewraen Nederlaodscb zeeoffioier en sinds geruimen tgd belast met een post van vertrouwen io het kantoor van registratie te Pretoria Hg werd algemeen geacht en gewaardeerd als mensch en als ambtenaar en zgn dood wordt zeer betreurd Zgne begrafenis werd bggewoond door vele vrienden en bekenden o a door den Staatssecretaris fieyds De heer M Cooper hield hg het graf een treffende topsproak waarin hg 4Au goede eigenschappen van den orerledenenerdacht Hollandsche Scl tsen III Van den JBaag naar Delft Hoe belangwekkend ook het doorreiaen van de Nederlaodsche vlakten mogen zgn hoe matig vooral iu deu zomer die groeneode landschappen zgn zulk een reis wordt eindelgk noodwendig eentenig De weg van Gouda naar den Haag biedt evenwel iete eigenaardige al orerechrgdt men weinig kaoaal al achjjuen de eindelooze vlakten altijd oumetelgke grasperken die tot weide zgn vervormd de bladerdos ia er rgker eu meer ontwikkeld Zonder de geologen te raadplegen bemerkt men dat de hoogte van den badem iets ia gestegen want de boachrgker streek ia minder moeraaaig Men laat aan den horizon een grooten en twee kleinere toiena links liggen omringd door winduiolena en fabriekaacboerateenen Het i het stedeke Delft het eindpunt Tan het uitetapje ran dezen dag De tocht door den Haag te roet geeft een leerrgk schonwapel tè zien NauweTgka het atetion rerlaten hebbende bemerkt men ala een wig gedreven in dèn oometelgken boizeoklomp hnizen alle blinkeoda van zind l kheid niet een atadaqnare of ean gewoon park maar ean boacb ean okt bo eh van hoog opgaand geboomte nat friaache en landelijke TUd van Greeiwleii 4 10 4 67 1 04 I ll t lO I M OS 1 10 17 a 4o 47 H 10 01 10 10 1 11 1 1 I ll 1U IMO I 1S 11 01 11 10 1 44 4 10 7 80 1 41 e 0 11 s i 11 10 I OS 11 10 I IO 7 07 7 17 7 14 7 11 7 17 1 41 MO I ll 1 41 1 1 01 rot l li 4 41 M 1 01 I M l li 11 01 M IO M I ll I 8 10 4 08 4 40 DEN HAAO eoSOA BUa 1 487 807 43t i8 t 4 10 1811 8818 111 88 8 15 8 45 8 48 4 1B 4 48 6 17 7 8 01 IM 10 10 4 48 1 44 1 4 1 18 8 04 8 0 7 06 7 11 7 10 7 18 7 81 10 80 10 88 10 41 Toorb 6 54 N d L d5 Z Zag 08 Bl Kr 8 14 Zev 11 8 18 8 0 10 OiHlda 8 807 6 8 18 8 18 lO K 10 68 18 0818 481 80 8 46 8 11 4 18 4 48 6 80 6 47 7 4S 8 86 10 10 10 8811 T K C H T 0 O n D Ulraehl 88 7 60 8 6811 84 18 08 18 50 8 56 8 10 8 58 4 48 88 8 0 8 6010 84 Woenlao 8 58 8 11 10 18 18 84 4 1 1110 61 Oiida aler7 07 B tl 10 14 18 48 4 84 18 OwOa 7 80 8 88 8 84 10 87 18 0818 66 1 88 8 87 8 60 4 87 5 80 7 08 8 418 8811 07 IMSTIIDAM flOVDA AmatrrdsB C 8 8 i 40i ll lOs 11 87 S 40i 4 1 i 4 10 1 8 4I Aa sterdaa W 6 80 l 8 11 ll lU 8 11 4 88 4J8 M lt M Ooida 7J M M l ll l il U M U 4 114 paden naat ean bertanpark de koekamp in het gedeelte dat aan de stad grenst waar men reeën in rrgheid liet ronddartelen Van het Boacb naar den Haag komt men sender overgang door indrukwekkende lanen tuaaehen twee rgen paleuen Ziehier linka den Schouwburg in den amaak dar rorige eeuw twee Bjmetriacho paviljoenen Tereenigd door een bolronden gerei dan rechte en voor ona nit oumetelgke vergezichten altgd overachadawd door honderdjarige boomen die de wegen bedekken met hun bladergewelf hun teppen nitetekende horen blaewachtige leien of roode bakateenen daken Te vergeefs zou men in Europa zooals Benri Havard heeft gezegd een ingang van een alad zoeken tegsigk grootscher eu heBChaidener aantienigber en huiaelgker Dau Haag dat men den biinaam heeft gegorea van het schoonate dorp der wereld heeft van een geleerden der 18b eeuw de volgende lofniraak ontvangen ViUanm ipltndor hex et honor Inderdaad dit dorp heeft meer dan honderd duizend inwoners maar daar het geen muren o wallen beeft zag het zich twee eenwen lang eau booger titel geweigerd tet zijn groot prcfijt overigena Wact de andere Hollandache ateden die elkander gverzacbtig de eer betwist zouden hebben do landaregeering te herbergen deden gereedelyk afstand van hun aasapraken ten voordeele Tan een open vlek waar da prina noch de Staten Gsneraal zich konden verachanaen om te beproeven bon de int te stellen of onder het juk Ie brengen Zoo zgn van die dubbele qnaliteit van erkalpe hoofdatad en dorp in naam het gevolg geweeat de eigenaardige aanblik de origineele pbysionomiü de eenige atelling van die Haag das Graven eerat jachthnis daarna zetel van bat gezag dia tegenwoordig den gemeenzamen au WMgt van Residentie anders gezegd n zetel der Begeering der Kamera en het Mof Onder den dobbelen naam heeft den Haag l t lang het brandpunt is geweest der Europwsobe kuipergen tegen ons binnen zgn munm het lot der wereld zien beslisaen Het ia dftn ook in Holland de arittocratiacbe stad bg Ditoemeodbeid gebleven de beschaafde elegante lÉad d r aanaienlgke manieren en van den g eden toon Al die historische herinneringen van dea taag zgn samengetrokken ei gecondenseerd ill een grooten on regel matigen vierhoek die Ibd naasten bg de afmetingen heeft van ons Itforre een groote opeenhooping van uiteenloopeude gebouwen nu eens van hardsteen dan weer van baksteen die alle politieke krach beu van den Btaat herbergen Het is het Binnenhof dat zgn hoogeu vierkanten toren verheft Of honderd meter afstand van den Vgver op lüt Stadhoudersplein Het centrum van het Plein wordt ingenomen door het colossale standbeeld van Willem I bggenaamd fdea Zwijger wiena nagedachtenis men vereert als die van den Vader dea vaderlands Het ministerie van koloniën die van Oorlog en Jostitie het koninklgk archief een groote en fraaie societoit De Witte of Litteraire sociëteit vereenigingapont van alle politieke mannen van den Haag deze zgn de Tooroaamste gebonwen welke de vier zgden vftn dat beroemde plein versieren In een van de boeken verheft zich het Manritshuifl het voormalig paleis van prin i Msnrits van NuwQt un een maaeum van schildergen Het is naar die galerg wier faam wereldkundig is dat men een pelgrimstocht komt doeO ter aanschouwing van de Anatomische les de Suzan na den Simeon in den tempel van Rembrandt en den Stier van Paulns Potter te midden van het overige van driehonderd andere wondwen Eenmaal het Mauritshuis voorbij ziet men een kleine sierlgke en coquette deur hard en baksteen dagteekenende uit het einde der lüe eeow en die vroeger door middel van een gracht en ophaalbrog den toegang tot het Binnenhof befaeerschten Laat ona die nanwe poort doorgaan laat ons dien grooten en somberen hof het Binnenhof betreden dat da kern der stad haar reden van beatun vn haar bakermat ia De gebouwen er om been eenigszios in het wilde opgebouwd naar de achtereeuvolgende behoeften van bet oogenblik vormen een der meeat Onsamenhangeiide groepeeringen van gebouwen welke zich oaiikui laat Maar als tooneel vau opzienwekkende gebeurtenissen ontleenen deze plaatsen al haar majeateit aan de geschiedenis Ter weeraagden van den hof de zalen van do StatenUeneraal rechts de Kerste links de Tweede KaBier Wat is die groote en majestaense gothische kapel die tot verbinding dieot na die twee vergaderzalen Het ia da oode Ridderzaal gebouwd door graaf Willem II Roomsefi Koning De golden letters van het fontispiea vrgzen ons haar nieuwe en v erbazingwekkende bestemming aan bet is de zaal der 3taataloterg Voorzeker de ligging van het asyl dat men heeft uitgekozen voor het openbaar spel toascben de beide tempels dèr Wet ia min of meer verbijsterend Onder de hiatorische herinneringen die men hier opmerkt gaat de geest onmiddellgk tot da meeat Uoedig Voor dea itoepteser kapel een webig rechts op een in een enkelen nacht gebouwd schavot werd o eenenzerentigjarigen leeftgd onthoofd een der rechtscbapenste mannen waarop Europa roem draagt Johan van Oldenbarnevelt raad pensionaris van HolUnd de stichter van de onaf hankelgkheid der Vereeuigde Provinciën Maat ala men langs een fraaie gothische fontein van gesmeed en verguld gzer en door bet logge portaal dat toegang geeft tot het Buitenhof bet Binnenhof verlaat wordt men weder aangegrepen door bloedige herinneringen Dat tware en ioeengedrongen gebonv aan onze rechterhand Is de Ge angenpoort en daar ook vloeide doorluchtig bloed dat van de beide groüte patriotten Jan en Cornelia de Witt die door een razende volkamenigte werden vermoord Blaar misn heeft haast die droevig beelden nit het verleden van zich t verjagen en dat valt gemakkeigk als men maar even een bük werpt op de prachtige havens die ons omringeii op dat achoone vergezicht opgeluisterd door rijke hotela op dien vgver omzoomd door vgrslelgke paleizen onregelmatig geschaard onder de schaduw der groote boomen op die landelgke pracht waarvan niets een denkbeeld geven kan Niet op één dag kan overigens het fraaiste dorp der wereld c ons alles geven wat het heeft Om dezen di van allerlei verrukking te besluiten gaan wg door het hart der stad door de winkelstraten bezet met modemagazguen koffiehuizen of hotels h ta fran9aise en stappen op de stoomtram die door boach veeleer dan door beemd ons in enkele minuten naar Delft voert JULES MICHEL Uit de Iibre Parole t PosterUeo en Telegraphie Met ingang van I Augnatus s s zal voor het vervoer van de ppst onder de zorg van de spoorwegbeambten mede worden gebruik gemankt van trein 81 Amsterdam s GravenbageRotterdam Utrech tAr n hem van Amsterdam te 3 0 a s Gravenbage te 2 45 a Rotterdam te 2 50 a Utrecht te 4 0 a te Arnhem te 5 G a in aansluiting op trein VII AruhemHen geloo Te rekenen van 1 Augustus zgu in het verkeer met Servië pakketten tot een gewicht van 5 Kilogrammen eu pakketten met aangegeven waarde tot een bedrag van ten hoogste 500 francs toegelaten Het in Nederland te hefTen recht en de aande vreemde Adminiitratiën uit te keeren vergoeding voor de pakketten met aangegevenwaarde bedragen respectievetgk 13j cents en 15 centimes Benoemd 16 Aog Tnt brievengaarder te Diesen N C W van Dgcfc Geplaatst 1 Aug De tot commies der telegraphie van de 2e klasse benoemde directeur van het telegraafkantoor te Kdam W F K Wethmar te Haarlem Verplaatst 16 Aug De commies der poatergen van de 2e klasse N W J Ëichholtz van Am sterdam naar Arnhem De commiezen der postergen van de 3e klesae C H Windt vsn Leeuwarden naar Amsterdam en J J GerlAch Ginuta d Albani van sGravenhage naar Leeuwarden 1 Sept De klerken der poatergen van de Ie klasse U W Detbmers van Utrecht naar Monnikendam en P Kater van Monnikendam naar Enkhoizea Eervol ontslagen op verzoek 1 Aug De brievengaarder M M van Dgekte Diesan GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Juli 1894 zgs de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd of aangegeven aan hei bureau van politie 1 knipmes 4 stoten en 2 hengsels 1 schroefsleutet i stok katoen 1 varkenskooi 1 broodmes in étui 1 bloadkoralen halsketting l dubbeltje 1 gulden 1 notitieboekje 1 gzeren rozenkrans 1 parapluie 1 armband fantaiaie 1 koperen gewicht 1 linnen handdoek 1 geel satgnen fonlard 1 gouden oorknopje 1 zilveren oorbel 1 koperen oorbelletje en 1 mes met schede De gevonden voorwerpen in da maand Februari 1894 en niet door de verliezers afgehaald zgn ter dispositie der respectievel p e eigenaars met inachtneming van art 2 H Borgt Wetboek Burean voor gevonden voorwerpen geopend van U 1 nnr morgens Gonda 1 Augnatns 1894 De Compiissaris van politie W Na Tur GARDEUEN Bnltfalandseh OvmlchL Het drievoadig verbond in België ia aooala men weet mialukt Oematigd liberalea radicaal progreasisten en sociahsten zoudan bj de atgemeene verkiezmgeo in het najaar een verbond aluiteu tegen de claricalea al e cMricaliame voil Tennemic zon de lens zgn M r de paging atuitte af op de groota TerscbUlen tusschen liberalen en socialiateu die op hun jongate oongrea het voorstel verwiatpeu Te vergeefa hebben Janson en üléron gepoogd de verachillende deelen der linkara de tet een te brengen Zondag hield de l rograsaiatische Bond te Brussel eeue vergadering waarin met algenueoe stommen do bealuiten der commiaaie in zake het samengaan bjj de verkiezingen goedgekeurd werden ea met aanneming van het algemeen program de mogelgkheid eener veratendhoudiug nog werd voorbehoeden Op die veratnudhoodiug ia echter weinig kana Er is een algemeene ontbinding ingetreden De socialisten staan alleen en zullen aedert het ODgelok dat Voldera trot in den verkiesingaatrgd tonder krachtige leiding zgn Het voorstel der evenredige vertegenwoordiging dat de gematigden tet ééo zon brengen werd door n vooruaaniiteu vootstenilor Beeroaelt ptgs ageveu ouder voorwesdael dal aaue in ontbinding verkeerende Kamer over een jlerge Igke belangrijke qnaeatie niet mocht beslissen en bet hangt op dit ougenblik tusachon hemel en aarde Het is zeer twgfolachüg of eene kiesrechtbervormiog die gegrond ia op het meervoudig stemrecht zonder evenredige vertegenwoordiging den liberalen nieuwe mandaten zal verachafien Ue clericalen zgn verdeeld in vrybandelsgezinden uit Gent en Antwerpen en protectionisten van elders voorstanders van de evenredige vertegenwoordiging en tegenstanders van de evenredige vertegenwoordiging in s wialistische en Individ naliatiache De kans van het tegenwoordige roiniaterieüe Borlet stent slecht maar die van De Burial s togenstender BeernaerI staat nog ongunstiger Woeste en hg beslrijdau elkaar met de grootete heftigheid De bisschoppen zgn meestal voor Woeste tegen Ueernaert de clericalen op bet land voor Woeste do steden voor Beernaert Ue clericalen van Antwerpen hebben de clericale candidaten openlgk bestte den en dit sinds jaren onneembaar geachte bolwerk van het clericalisme wordt nu bedreigd Indien de liberalen eendrachtig bigven kunnen zg wellicht de mandaten van Antwerpen veroveren Doch wanneer zg op het laatete oogei blik gaan twisten zooala de clericalen dan zullen ongetwgfeld de verdeelde clericalen over de verdeelde liberalen zegevieren Nog altijd verneemt men de ongeloodgkste dingen over de wreedheden waaraan Stemboelof zich tgdens zgn bestuur ou hebbeo schuldig gemaakt Zoo deelden de Bolgaarpche studenten te Leik die reeds vroeger dergelgka ontbultiogen deden aan de Iteforoie bet volgende mede Inden vreemde hield Htamboalof er apeciale agenten op na die in opdracht hadden de personee welke bera voor zyn mqoinitonaal bestuur gevaarlgk voorkwamen scherp in bet oog te houden ol te vergiftigen De bandiet Kolef en een korporaal de eeu tot 15 jaar de ander tot 10 jaar gevangeniastral veroordeeld kregen in April IH J2 gratie en ontvingen bevel naar Odeeaa te gaan en veracheideu Balgaarsche emigranten die zich daar bevonden door vergif uit deu weg te ruimen maar de Unasiache politie tgdig gewaaricbuwd door een wenk uit Coostontinopal liet beide spionnen oppakken alvorena zg hun opzet konden volvoeren In hnn bezit werd bet vergif gevonden dat bji het plegen van da iniadaiul moest dienst doen en eveneens een Igst in cgferscbnlt met de namen der slachtoffers Door allerlei vragen in bet nauw gebracht bekenden ten alotte beide achelmen te zjjn gezonden door Loecaoof prefect van politie te aofla Langzamerhand waren onder Stemboelofs beatnur de Bulgaaracbe gevaogontasen liet stille teoueel van ware pgnbankeU geworden De gevangenen werden gegeeseld met teuwen zweepeo mot zakVen gevuld met zand men hing hen bij de voeten op men trok hen de haren van baard oj snor uit meu plonate hen in ijakond water men trok hun met ngptengen de nagela af men bracht hun met gloeiende gzers brandteekenen in bet vleeaeh toe Zekere Soterof den 12n Maart 1891 in hechtenis genomen werd io een nauw cachot opgealoten dat vol algk waa en langa welka muren het vocht nit aan durboven gelegen meatvaalt droppelde over zgn Igf kropen wormen want hg moest vier maanden lang zonder l matraa zonder deken in bet sigk op den grond liggen i herhaaldelijk kreeg bjj ill dagen geen Toedael Later ward hg naar bat zwarte kabinet Tan den commiaaaria van politie Iladoncbe gevoerd een monster dat een zeer onzedelgk leven leidde In één woord wat de Bolgtartebe atndenten aededeelen over de barbaarschhoden dia door Stemboelof zonden zgn bedreven la zdó ataehrikwekkend dat indiei bljjkt dat faai op waarheid benut aa aaUa wanneer bat alacbte voor aen tieade gedeelte in i ia M Bi taracha valk allaaaine ladan beeft I péhér over den ral van zijn tiran t Wegena vernevordtnl SetMoen worden de met Sffl KOBTiye VSBKOCBT L van OS At E TS Beurs van Amsterdam SI JULI Vor kra 91 101 101 8 78 7 Vs 7 V slotkoan P i 1 4V l ia 841 16 lOBV 87 860 888 101 7 V irlit 101 IM IW 100 61 8oa 108 loiv 108 ♦ ni 100 81 71 108 11 Vs 10 m f 68 m i m r lit V 44 88 ift 36 49 ir i o7 HO 101 101 114 11 i fanaaUHD Cert Hed W 8 l s dito dite dito diu dito dito 9ViHoiiaia Obl Oeadl 18I1SS4iTtua Insohrijvieg 1811 81 OoaTtlia Obl ia papier 1188 I dito in zilver 1888 I PoaTOoil OUig mei ticket dito diu I ReaUND Ubl üoal ie Serie SdltoOeeons 1880 4 ditobgHotlii iaWtdito liji Hope l8S9 etdito ia rood leea 1888 8 dito dito dito 1884 I Snma Perpet schuld 1881 4 Tiiailu Oepr Conv leen 18 0 4 lao leening serie D Oee leeoiBK serie U ÜuroAra ttar R e v obl 181 1 8 MaiIco Obl Bult 8ch IBM iVzHzaiaiA Obl 4 onbsp 1881 Aatraauia Ohligatlen 1861 8 ftoTTaaoiM St l leen 1888 8 Nao N Xfr liandslsv aand A ndsb Tsb llg Certilealen D iiHastsoh ppi dito Anih Hypotbeetb pandbr 4 f ult Mij der Vorateiil aud s Ir Hjpolheekb paadbr 4 Nsderlsndnhe baak saad Nsd Handelmaataoh dito N W k Pao Hfp b paadbr I Itetl Hypothaakb paadbr 4 Utr Hypoibaekb dito 4 OosTana Óost Hong bank sand Rest Hypotheekbank oandb 4 l t AutalKA Kauit hypotb paedb 8 18H i Hbiw L O Pr Uaneart 8 Nbd Holt U 8poorw M j aand Mij tot Ripl V 8t 8pw aand Nad led Bpoorwegm aaad Nad Zuid Afrik Spoi aand 8 dito dito dito 18 1 dito I lTlut 8poer l 18B1 8t A Iabl 8 4 i itid lul 8p mg A li abl 8 PoLa Wsraohsu Weanen aand 4i EiraL Or Ruaa 8pw MiJ aand 8 Ballisehe dito aand iw 8 81 Fastowa dito aand 8 Iwaug Dombr dito saod 8 Kant h A o 8p kspaand I l o wo tiewut Sp m oblig 8Orel Vitebsk dilo ebll 8 ZtidWest dito aaad 8 dito dite oklif 4 Vl 10 I Aaaalli Cieiit Fae 8p Mij obl 8 Ohio k Nonb W pr C v aand dito dito Win SU Peter obl 7 Denver k Hlo Or Spm eert v a lUinoUUeotral obl in goad 4 louliv k Nuhville ert v aand Mezi N 8p Mi lshyp o a HIas Kansas v 4 pol pre aand N York OnUrio fc WetL aand dito Panna Obto oblig Oregon Calif Ie hvp iu goud 8 St Paul Mian fc Manil obL 7 Ua Pao Uoofdllln oblIg 8 dito dito Line Ooi la hyp O 8 Uiaio Oan Seutb Oort v aaad Vsd O IUIIw kNav Isb d o O Anuterd Omnibus Hij sand Bottord Trmmweg MaaU aand Nao Bud Amstordam aaod B Stad Koltordam aaod S Biuia Btad Antwerp nl887 SVl 8ud Hruasl 1888 S t Hoiio Thoi llrgullr OeMlIicli 4 Oosnaa 8ta Uloening 1880 K K 00 1 B r 1880 I 9Mlua Stad Madrid 8 1868 Var Nm Be Hyp SpobI eert 8 87 108 Ink HTiHuatr wauta uavA a mu db ov iiniiivt umurN vaaooazAKBK BIJROEMSËSTËR en WBTnODDËtlH van Gouda Oezien art 8 dar Wet van den iu Jnai 1876 tStaatebUa No UA Doen te weten Dat aji vsrgnnDing hebben verleend aan L Jaapera Oz en ague rocbtverkryganden tot het plaateen van een stoomketel mat grooter arbeidsrenaagan tar uHbreidiag i a bleekerg aan het Jitagpad geteakaad QNa TCkadaatot aectie A No 1155 QOUDA den 1 Aagattn 1894 Eurgomeeater en Wothoodera Toorooamd TAN BIROBN UZËNDOOBN Becretaria BKOUWIM