Goudsche Courant, vrijdag 3 augustus 1894

Vrijdag 3 Ailgustbs 1894 33i te JaargM Pïo 6419 l ieuwê en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekm 1 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks k Sk P APVERTENTIËN worden geplaatst v B met uitzondering van Zon en Feestdagen T StlH Di Hl r els k 50 Centen iedere regel meer De prijs ler dne maanden is ƒ 1 25 franco per H O ® berekend post ƒ 1 70 i ÖiaHöy i naar plaatsruimte 7 Afionderlijke Nommers VIJF CENTEN naar plaatsruimte Inzending Tan Advertentiën tot 1 uur dee nKht i d46 Staat8 loterQ te ElMM Trekkiiif fu WoeiuiUg 1 AuguXu 18 4 No 4TT4 MIM No 1771 1I53 eD 177M lOOO No ISeS US 1 en 17880 00 No 4M 1881 l i50 eo t0 8t iOO No 144 M 80IS fM8 10877 n 18178 100 Prüua Tu 80 I 1888 8484 7888 10888 18887 18885 18684 tl itS4 8818 7887 10884 1S408 18008 18898 t7 t8Sf 8887 8001 10 8 18411 18018 18841 117 1841 8888 tost 107 U 18480 UOil 18848 147 8I4S 8877 8044 10748 18488 18084 18718 188 1880 8708 8088 1074 18888 18088 18784 841 1880 6711 8108 10788 18880 18080 18880 846 1784 6717 8108 10780 18848 18084 18908888 8786 8787 8118 10788 13889 18087 18988 897 8778 6887 8884 10901 18968 18171 1S99S 411 8888 8888 8868 10988 14088 18176 19080488 3088 8988 8488 11081 14086 18801 19167 t 8087 6944 8484 11084 14078 18888 18818816 8098 8980 8478 11088 14088 18881 19889 847 8187 8888 8480 11116 14181 18888 19880 781 1176 6991 8608 11848 14148 18873 19887 7 0 tl94 8018 8819 11876 14888 18878 18870 T8I 8104 8048 8647 11888 14889 10881 19877 788 8448 8087 8668 11889 14888 18868 19488108 8478 8808 8890 11 80 14848 16367 19470 898 8486 8118 8898 11410 14846 16486 19689 81 8667 6881 8744 11446 14417 18468 19666988 8718 887 8769 11489 14488 10518 19666 1017 3780 6891 8788 11880 14467 16589 1 869 Ulo 3794 6841 8817 11676 14478 18898 19878 1189 8867 6844 8818 11678 14686 16704 19576 1100 8869 6408 8910 11688 14889 16768 19667 1884 8919 8467 8988 11694 14838 16780 19671 1186 8944 6488 9081 11809 14658 16848 19677 1140 8966 8644 Wit 11848 14564 18847 19761 1163 4019 8168 9081 11890 14566 16048 19788 1887 4081 8595 9088 11891 14891 17O08 19819 1898 4075 6681 070 11909 14787 17060 19891 1864 4108 6056 107 11989 14788 17103 19888 1485 4141 6698 9108 11980 14764 17198 19909 1440 4187 8716 9147 11979 14948 17366 19960 1414 4886 6788 9188 11089 14988 178t6 80018 1470 4888 8771 9809 11061 16088 17877 80086 1604 4488 6118 9408 18088 16184 17681 80073 1688 4468 6888 496 18096 11181 17658 80118 1718 4489 6111 9869 18147 16197 1 660 80810 1748 4887 8960 0864 11114 16813 17608 80884 1770 4876 8977 9848 11861 18810 17689 80187 1786 4899 8M4 9844 18868 16888 17708 80815 1791 4796 Wil 9948 18888 16881 17761 80346 1188 4819 8996 9978 18418 15407 17761 80395 1874 4887 6898 10081 11837 16419 17801 8O410 1 18 4888 7041 10088 18641 11460 17810 10486 llIa 4 81 7184 10168 11888 16608 17883 80470 1186 4988 718610188 18004 18657 17844 80518 1148 4894 71 410844 18909 15577 17916 80641 118 8004 7810 10817 11918 16689 17979 80547 1160 6080 714810341 18931 15678 17993 10087 U18 8 48 787110401 18978 15691 18073 80696 1114 8 49 7888 10408 18686 16788 18094 80734 Itl9 8147 7897 10414 13047 15884 18144 80836 1 46 8184 744010488 13083 16846 18196 80986 1400 8 17 747710478 13816 16896 18908 80950 1484 8841 I l f 8 18166 11916 18418 80969 4M 1817 787110686 1 178 1896 18418 10918 UlO 8897 7884 ADVERTENTIfiN De COUMISSIB na BUDACTIB Toor den mMikt bekend d t d u binnen eenige dagen ttl Tenohijnen Zg noodigt allen die tot op heden Tonaimden hnn naam oi firma met beroep ter plaateing in het daaraan rerbonden adreiboek op te geren en dit alinog weneohen te doen nit een en ander 4 AUaOBTÜS a aan den ondergeleekenden in te unden Na dien datum wordt er niete meer aangenomen Mameni de Commiieie roomoemd T CREBAS StmUmi 1 AÜ0U8TU8 1894 De ondergeteekende maakt bg deien bekend dat het Lokaal der R K LKB8VKR1£NIOING gedurende de Kermittgd op de bekende oonditiSn openge Md U voor Niet Leiiei bu Daoes eo ÏJakna Miniaam aanberelend de Kaetelein G J HEETMAN Weetharen B 15 Door boTanitaand adrea wordt beleeM aanberolen het alom beroemde Trappisten Sier nit de Bronwera de SCHAAPSKOOI LAGER GERSTÏÏ BIER 18 da Brouwers de gekr P te Delft en ZAXa mXIBA STOUX Geilde Saelpendiiik tu k Bantiuii k loon COfMMISS A BISSEN der SPAAR en HLLPBANK alhier maken bekend dat wegfens de Kermis ZATERDAG 4 AUGUSTUS van 8 10 uur en MAANDAG 6 AUGUSTUS van 8 9 geen AVONDZITTING zal worden gehouden doch ÜAANDAQ 6 AUGUSTUS van s middags 18 1 gelegenheid tol inleg en teragbetaliiigzal bestaan De ontvangst van aflossingipn in de afd HULPBAMIi zal op den gewonen tijd 4 AUGUSTUS van 6 A y i geschieden Uommiaaarieeen Toornoemd Dr W JULIUS Waan VoortÜUr D RUIJTER Steretari Gekomen Gekomep Gekomen Wat is er dan toch gekomen Eet stig bekende Theater ITationaal il op de KERMIS alhier en heeft Standplaate op de OROOTE MARKT tegenOTer het Stedelgk Mnaeum Openlngs VoorstelllDg heflen WOENSDAG AVOND Un 8 uur pnsaes Dit jaar de Kermis bezoekende met eene echitterende elite tronpe Artieten waaronder zullen uitmunten den Heer MARONELU ran China grootste Jongleur en Equilibrist werkzaam met het schip Wilbelmina Bdad ZERLINI 4 Duirenkoningin den Heer GERARDS Chaitapion in igne Arabische sprongen Schitterende Tableani Tan Marmer beelden en TOT SLOT DER VOORSTELLING DE WILDEftlAN Oroot Melodrama Pantomime tn O aeten Uitgevoerd door98 personen en gemonteerd naar de Bomeineehe t ll met optochten gearrangeerd votgena het Oroot Theater Cartti Opgeluitterd door schitterende lichteffecten Verdeeling der Actes 1 Het Steekspel hg Keizer Julius 2 Het gerecht met den Wilderaan door den Prins van Nnmidiü 3 De moord op Keizer Julius en onschuldig veroordeeld tot den brandstapel 4 De Prins ran Nnmidië in de gevangenis 5 De misdadigers ontmaskerd Tekstboekjes van de Melodrama Pantoniijne verkrijgbaar aan het The4ter ENTREE Ie rang 0 75 2e rang 0 60 3e rang 0 80 Kinderen Ie rang 0 üO DONDERDAG en vervolgens lederen dag ten 2 re mm EN FAUILIE TOOBSTELLINra met medewerking van het geheele gezelschap Op alle rangen half geld Tot slot der voorstellin n de Lachwekkende Pantomime Het AmerlkaaDSChe Leven of het Verstoorde Hulsgezin Aijgewisseld door Blaas en Strgkmnziek van de Marburger Capelle bestaande uit 10 personen lederen dag yerandering van werkzaamheden Plaateen tUfn te beêpnken vanaf des voormiddagê 10 uur AIO cta extra Hoogachtend en aanbevelend JOH VAN ZlYLEN PRINCELLI SCHENTRE REGISSEUR UIRBCTBDR Nederlandsche Stooraboot Maatschappij De Stoomsohepen BATAViBB kapt J SAUER en BOLLASD kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en 2Jaterdag Voor Tracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomiohspen loMon te Brewenqaay de markt van Boter en Kaas te Iionden EollaAdsche Maatschappij van Landbouw Afdeelin g GOUDA en Om streken J BU GELEGENHEID DER VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot 1 11 Loten voor f 10 te bekomen by H BRiniKlIl AN en Zn Lange Tiendeweg D 60 Sdiouvlnirg Vu LIER standplaate Groote Markt te Gouda Donderdag 2 Augustus 1894 8unr Optreden van Mejuffrouw JULIA CU YPB BS De Indtisthëel van Poat Avesnes Le Maltre de Forges Tooneelspel in 5 Bedrgven doorO OHNBT Prgzen LUS f 1 f 0 7S f 0 40 Abonnementskaarten le Rani ie H J de Voogt ARTS is verlx ai sd naar de Westhaven B 145 bg het VEERSTAL TXSBN loIiieBza Hoest Borst en MELIANTHE Saptrior Borst Hoaig ËiUruit Bekroond met Kere Diplom en Gonden Medaille GENT 1893 Gooden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition Oueago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneest onmiddelUJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken MELIANTBE is het beste middel der wereld H V van Schaik Co Machinala Fabriek DE HOMOBLO EM t fh Snmatrs straat 267 Dm Haag VerkrggbMr bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda § 11 mmm be ssms Piano Muziek Damesbediening Blanwstraat ITo IL TANDAHTSElf f j iiïï i m w NieuwendUk 241 Eerste kuis v d Dun AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TB C0N8ÜLTEEREN Woensdagsm rrf do gvan 9 tot 5 ulwn Markt 1 4 Gouda ï 4 GRATIS beklimt elke baer van dKUKl h t niet sUeea T r llskea msar ook voor a si esiss hesis t Maairllka en aattlie nek K WIEW ia MtlEI mt briettssrt Boekhandel t 1 AV M 1 BINNENLAND JK I DA 2 Augustus 1894 Ter gelegenheid ran den verjaardag ran H U de Koningin Weduwe Regentes werd bedendoor het 5e Batt 4e Reg Inlanterie eenegroote parade gehouden op de plaats der Kazerne en gecommandeerd door den KapiteinJf F C W Adels commandant der 3e GomftfH Chsterenavond is op de kermis op het drukste jpdeelte tea ongereer kwart roor tien een beurs met geld gerold Tan eene hier ter stede gelogeerde dame Het is de politie mogen gelukken dan dader aan te houden Geslaagd te s Grarenhage examen Engelsche ènl 1 o mojuffir A B Orink alhier Giiterenarond ongereer zes nren viel een negenjarig meisje in het water van deKaraemelksloot doch werd spoedig gered door een Trouw die zich daar in de oomiddelgken nabybeid berond zooder dat het eenig letsel had bekomen Na al hetgeen reeds otw Rose Kate U ons blad gemeld is blgft ons alleen over te getnigen dat men werkelgk met heeft oTerdreren Het stak als stuk heeft de verdiensten dat het karakters teekeat Tooral in de hoofdrollen is die teekeaing zoo bgsonder fraai maar boe weinig sou het stuk treffen als de Tertooners er niet Tan maakten wat er met mogelijkheid van te maken is En dan moet ons in de eerste plaats ran het hart dat het spel Tan mej Julia Cugperi boren onzen lof staat Men kan bewonderen Terbaasd staan maar begrgpen hoe één persoon zulk een diepte van bsrtstocht kan te aanschouwen geren is bjjna ondoenlgk Om eerlgk te zgn komt ook aan de hhr Pothartt Morrien Dncaju Lageman en Verhagen een woord van lof toe dat s Roze Katoc zoo waardig ter zgde stonden Yrgdag wordt naar wg rernemen dit stuk naderma opgeroerd die gisteren afwezig aren badden ongelijk hiten ze dan hnn schade maar inhalen ze zullen zich niet hebIm te beklagen Dat nloet men gaan kgken is gewoonlgk de raad die de een of andere clown ten beste geeft en is het wonder at men menigmaal bedrogen uitkomt Ook ons werd die raad FEViLLETOIM De laatste eeaer PamiHe Naar kit Frattdi Toeo sq afooheid nn elkuder Qimsa om te gun nut D kwrnmen zij oToroen dtt de dokter dien ocbtand tirw l hy sgn zieken bezocht een onder i loek soa ioitetleD uur de Terb fpluti vaa den heer Enee en dat freule Bartan een bezoek zou brengen ain deD notaria die het laatate tMtameat tao dea generaal onder zioh bad Zji wflB nog steeds vast bealoten de aanraardiog trail de erfenis te weigeren daar het testament haar tliater onterfde Zoo spoedig mogelijk wilde zij bg Wïlariwto acte afstand doea van al baar rechten e Qotari de beer Plaiatel Woonde niet rer fan den dokter ïo eea oud huis d zgn person was in volkomen orereeaateaming met het oude gebouw dat big sedert reertig jaren bewoonde Zga rader M zijn grootrader die hg oi erolgd waa bewoonAm hst foor bwa en hg wai e n waardig rertégea wooidifer van een lange rg notarisa n Dagelijks t vtfMg 9f hek kantoor altgd gekUod in het swaxt wt witte du bracht hg bet lefcn door in een ver tnk opgeiiüd met papieren gezeten uQ ego achrgftafel IvigMtMui door een klerk die in atlea e i Uimw erenbeeld wu ran z n meester Mur de man mocbt in a n optredao en omgenag Ml iiina ouderwetaeh zgn een fett ia dat Mj ook Al toUm ia dM wootd n door en door eerlek gegeven om eens het Theatre Nationale van den heer Pnnceüi standplaats tegenover ArtiLegi te gaan bezoeken We Tolgden dien raad op en op onze beurt geren ook wg den raad dat moet men gaan zienc Voor een betrekkelgk lage entre kan men eenige uren zich uitëtekeod amuseereo Een clown eenig in zgn soort doet n Ischen dat de lever schudt maar werkelgk genot geeft de heer Maronelli een jongleur a equilibrist van den eersten rang terw l Mad Zerlini de Dnivenkoniogin en de heer Gerards met zgn stoute sprongen hem waardig ter zijde staan en een klaverblad vormen waarop het Theatre met recht trotscb mag zgn De tableaut van marmerbeeldeu zijn niet onverdienstelgk en de verschillende pantomimes zgn zeer te prgzen De heer Pnncelli daarvan zgn we overtuigd zal zgn t ot eiken avond overvol hebben men kan daar met recht genieten Gisterenmorgen om 10 uren had beneden Haastrecht op het land bg de Tiendeweg een trearig ongeval plaats Er was een zoontje van W V oud bgna 4 jaren op een bek geklommen met het noodlottig gevolg dat het hek omgevallen 18 en terecht gekomen op het hsUje van et kind en dat zoodoende gestikt is Dr Idenburg en G J Idenburg semi arts te ytrecht waren spoedig op de plaats aanwezig nU al de kunstmiddelen nog aangewend te hebben konden de doctoren niets anders constateereo dan de dood Op den 30 Juli heeft te Haastrecht de rerpacbting ran appelen en peren ran 5 boomgaarden plaats gehad welke te zamen hebbeti opgebracht de som Tan f 567 Tot geneesheer der knechtbosse te Haartrecht is benoemd de heer P h Deterding met 4 stemmen tegen 3 op den heer J C Idenburg Het 7 jarig zoontje ran den landbouwer 3 K te Stolwgk was gistermorgen bezig met slootje springen en had daarbg het ongeluk een been te breken De heer P W v MiUan te Lekkerkerk is benoemd tot hoofd van school H te Middelbuig Op de Zat jongstleden gebonden vergadering van den gemeenteraad te Berg Ambacht zgn de bestekken en de begrooting van het te boaven nieuwe gemeentehuis goedgekeurd Tevens werd bepaald dat de aanwgziug op H Aug a 8 en de aanbesteding op 15 Aug s 8 zal plaats hebben en ook eea kundig man was Mijlen in den omtrek WM hg de raadgever van allen en bij had eijdh gelyka niet in bet aohatten der wur lea rap huizen en pMhthoeven want hg kmde alle eigeosobappen dff roereadt goederen op zijn duimpje H was op de h gte van alle families in het land van hun afl mst ban geschiedenis en fortuin Zelden werd een rgk huwelgk gesloten zonder dat hij geroepen was geworden om inlichtingen te geven omtrent den waren stand van zaken i De beer Plaintel was een toort van levend boek en van hetgeen hij wist mukte hg ateeJs een goed gebruik Zijn besobetdenhaid weird evenzeer erkend als ziJD kunde en da bewoners van Dinan noemden zgn werkkamer jrbet graf der g heimen De heer Platatel verdiende dus ten volle het vertrouwen dat de generaal hem geschonken h sedert hg d r de tuaschenicomit van den notaris bei kasteel Trichtvoorde gekocht had De heer Van Uaniweerd had het landgoed later uitgebreid en zgn raadsman had er toe medegewerkt om hem voordeelige tioopen te laten doen Ala de heer Van Hausweerd hem persoontijk wilde zien moest hg de moeite doón uur zijn woning te gaan want de goede nun kwam nooit uit zgn huia Da heer Plaiotel was dan ook niet bekend op het ksatael Noch de barones noch Ëliae hadden hem ooit gezien hoewel zg dikwgla over hem hoorden eprekeo Met d s dokter daanntegM kiram hjj dikwgU in uarakitig en ook den aigenur vaa de PaiaDteiihoeva kende hg sedert laag waDtdebeertn Plaiotel vader qn zoon hadden altj de zaloa vaa da graven Vaa Tmhtvooide bebartifd Gisteren ii van de werf De Hoop van de heenn C van der Giessen en Zonen te Krimm a d Usel te water gehtten bet gzeren l inschip Sopbie groot € 25 last gebouwd voor rekaning van de heeren D Stempel te Pnisburg ea H Bnehl te Mabiheim a d Ruhr Daarna ia de kiel gelegd voor een dergelgk aehip groot 475 last te bouwen voor rekening aa dan hwt F MMwnborn te Uohlbaim a dErfw Bij den landboower A De Vries onder Hoenkoop zgn Tallen Tan mond en kUnwleer oader zgnf koeien voergekomsn Dat men niet te voorzichtig kan rgn met het omrgden an hoeken zag men jl Zondag weer aan de GIgbaan le Vlist toen twee vélocipèdisten iu volle vaart tegen een tentwagen kwamen largdaa hals orer kop van hun machine sprongen om een botsing te voorkomen en op hetsalfds oogenblik onderstboveo werden gereden door een derden sportman die ook met zijn rgwiel ter aarde viel t Duurde een heelen tgd v66r het kluwen van voerlui en voertuigen we r behoorlgk was ontwsrd Eeu paar der wielrgders hadden averij i bun machine wat vooral voor een die nog naar Rotterdam moest een aHesbehalva aaugenaam oponthoud gat In eene op piusdag gehoodsn gecombineerde rergadenng van het bestuur van het waterschap Polsbroek met ingelanden werd met meerderheid van steibmen besloten de aau het waterschap beboorende hofstede met den Voorboezero staande eo gelegen onder Haastrecht aan den tegenwoordigeu huurder C Ijekkerkerken voor den tijd van zes achtereenvojgendc jdren met zes jaren optie onderhands te verhuren voor de lom van f UOÜ s jaars Vrgdag wordt te Soestdgk aan het personeel der UofhoodiDg een feest aangeboden waarvan de leiding is toevertrouwd aan Jen heer M P Okhngzen te Rotterdam Een der meest bekende teekenaars van Pargs s de beer Steinlein sinds jaren medewerker van le Gil Bias en die ook toekent voor een socjalistisch blad beeft Fiankrgk verlaten uit vrees voor da nienwe anarchistenwet Door bemiddeling der Vereenigiog tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg die zich daartoe in contact had gesteld met een der Parüsche Preuie Bartan ooniK ius tfp do hoozte gebnirht door dokter Hertrand zag er volstrekt niet tetren op den grgsutd op te loaken diea zij peraoonl k niet Langs een sleobt varliebte tmp kwam zg in een rttiaie achterkamer wur een muffe Ineht beersohta dio haar in het eerste öogenbtik eenigszins onpasseI k mukte Dur zat op een oadeu stoel een nog onder klerk gebogen un een scfary fel Twee jongere bedienden zaten ook gvarig te schrgven en de stilte werd door nieta verbroken dan door de peaoen die over het papier knutetf Toen Blize binaentrad bieren zg Uen tegelgker t d bet hoofd op en kekeii haar met open mond u i want bet gebeurde niet dikwgla dat deie kamers bezocht werden door zulk een lief unvaltig persoootje Klize vroeg nur dan beer Plaintal en zonder een woord te spreken we de oude klerk met ea deftige handbeweging uaar een deur achter iq het vertrek Bg dozen notaria van dan ouden stempel wm bot wachtwoord zwggen of slechu fiuutrfreud spreken evenals in oen kerk Het Jonge meisje begreep dfjAewaging en opende de aaagewexen deur Nu stoaa zu plotaeliag tegenover den notaris die un zgn ouderwetaohe aobrqftalel druk zat ta werkeu ïlij had eea goedhartig gezicht rond en glad geBohoreo en laege witte bareo die lot aahter in den hdis Ttoten Zno donkere oogen waren levendig an de mond glimlaóhend Hg stond op met een beloofde büiginsr on wees et de ha d nur oen ouden wrakkün leunstoel Toea KHxe ban naam itooBide boJdwd nja gïM op toeristenbureau s IS die stad dezer dagaa zocht door een gsztilaohap damss en hu WMi nit Pargs die o a ook aau Dombarg en VaiHI em bezoek gebmofat hebbon Naar wg Tarumu varen d Traandslinguizeer roldaan over huik uitstapje naar Walcheren en heeft de eriegenwoordiger ran hetbedoelde Pargvche bnreaa de toezegging gedaan dat dóór bemiddeling vau zijne maatschap zoo mogelijk een lokwd jaar meer peravnahhet eiland zullen bai n U a Oe Arraa M M Oinnit U heeft een nieuw portiel Tan H M da gin Ilegentes in den handel gebracht dat uitmunt door gowis galgkenw en aorgvnIAigt uitvoering Het is eek groot geelaeadrwt portret busU na hst zelfds iormaat ala in 1887 door denselfde kunsthandel in den handal werd gebracht Op daaelide TOorwaai H nl als pendant ook ab aisaw portcat Koningin Wilhalffiiui Op bet Muziekfeest te Bchaveningan wsfJUn Dinsdag drie concerten gegeven een des voor middags een das aantiddags en een dea avoad De Pruisische kape uit Munstsr spesida daai vooren dea namiddag voor aan niet aser talr k publiek mi handhaafde haar goeden laam In da ranl van hal Korhtas tnd dea avonw wser het fsestrierands orkest zelf m oadai leiding Van dek Umi Manostadt Ook t3sia was bet publiek njajt soo talrijk opgekomasi als dsn eersten avond he oen zeker voor aw deel muet geweten wurduti aso de omstaiidig l beid dat abuiinement u met gangbaar waran en een gulden moest krorden bggepast Tooh waren naar schatting tfog ongeveer twee duUaudl muziekliefhebbers bgeon Het progtaniuia was gsheel gaw d mm Beethoven Meesterlük warden uitgeTOctd éé ouverture Coriolan da tüM sjrmpbóal an de ouverture Laimore Voor de uitvoering van het viool concert ap de Romance m G had Mannstiuit de medawerking weten te verkrggen van den bskendwi violist Hugo Heermann uit Kraokfort a H wiens spet met warmte werd toeg oioht Na d Toardracht ran de Uomanca werd hi l0t Tier malen teruggaroepen hg gaf toaa 4 ül nne van Bach Te s Hertoganboach alwaar tengerolga fHi de ontstane rerzakklng en daarmede Tsrbaod houdende werkzaamheden de Hinnen Dieze welke de stad in hare volle lengte en met Tele kronkeling doontroomt roor een groot deel haar watir verloren heeft en door ban wïk wachtte u freule zalda bU met een buiging Ik wist dat ff bij m n vriend ertraad wurt la een kl in stadje weel men dadalgk allee noot mg 0Kit buldiR ii a aiet opgeaoaht to kMm Oo ogn laeftgd gaat meo met meei uit Het hoofd te nog goed nur de bemen welgerea don dleaat Kr was overigen a ook geen haast bg Ket taataaMt ia dutdslgk en kan niet bestreden worden ffJaist ik kwam a spreken over dal tesUmeat vaa mgn zwager antiftrardde het jonge meisje Hm u volkomen Ai orde uitnaateod lo orde en die arme generul laiat n oen praehtfg fortuin aa Bouwgrond weiden boaaehen en kasteel z a eea millioen waard Het huu te Parijs minaUai 100 duizead Het jaiato ejjfer van de waarde van IMiibilair ae effeoten ken Ik oog niet mur Ik weet d t bet over de twoe mill pen loopt Ku zoodra fctt prooei rao dien ougelukkigen bosohwaebtn afgoloo Ma ta kuat gii het b Eit uavurdan f Vergeef me mgnheer t maar hoeft de dokter a dan met gezond dat Hd beeft m egd dat bjj aooala Ik hem veiw zoohfTad mevrouw van Kaniweerd in kennis gostold heeft met de lutUe heebhikkiugeu ran hur gemaal en dat de baronea die slechte tgdmg melde uiterste t edaardheid ontring Ve en in haar plaats souden er hoogst pgnlgk door getroHeo zgn worden Hot u wur dal de geoerul b het huweli k aea aaazienlgke som op hur hoofd heeft vastgezet Bovoa dien heeft ag geen kinderen ea het fortuin oa l tar loob UB a gekomen z n fraaie Clg houdt voel vaa elkander ea niala verhinderd a meHliik e W rtn bviD ala hnwt