Goudsche Courant, vrijdag 3 augustus 1894

5 8 XJ IO 8 48 8 40 11 08 08 t 8 47 8 10 8 4 8 17 10 01 8 88 7 80 08 10 10 UJO 8 48 4 18 4 4 81 T 07 4 8 7 17 f f 08 7 84 f 8 0 7 81 4 08 4 40 18 1 7 87 HIAG OOUUA 118 181 88 8 1 8 45 8 48 4 1 4 48 17 7 1 44 I r 4 48 ff 7 08 1 48 f ff ff ff 7 11 1 8 f ff ff 7 80 8 04 ff ff ff ff 7 88 8 0 ff ff 0 7 81 AaoKevaogen 1 Mei TUd vsn 6re Bwleli Directe SpoorwegverblDdieg met goUÜA Zomerdleost 1694 95 r = GOU B 4 ROTTKRDA M KOTTII DilU 8 11 9M lO U lO St 11 0818 48 8 80 f 4S 8 11 4 18 4 48 8 80 1 47 7 48 8 88 10 10 10 88 CTBKCHTGOUD A IUlreokt 6 88 7 80 9 8811 84 18 08 ll O 1 88 8 10 8 814 48 0 86 S Ot B bO 10 84 Woerden MO S U 10 18 18 84 4 1 s 0 1110 11 Ondeviter 7 07 8 19 10 84 11 48 g 4 84 m t 0 Gouds l80 8 88 8 84 10 87 18 06 IS fiS 1 88 8JB7 8 50 4 87 8 80 7 08 8 419 8811 07 AM8TIBDA M 6 O U D A AmsterdsaiC 8 8 9 40 ll lOs 11 87 Mt 4 10 10 f 88 M Aw4aidaiai Wa 8 80 8 18 9 11 ll tl J1 4S Mi 4 M 448 1 80 M IM M IMi UJt IMI Ml kN 4t Ml IIM 1 taAo l faaülaf inhoodenda eaae waarda val O 000 francs Door dftn vinder werd de portefeuille aan den ontatelden eigenaar ter hand gesteld die ham tot belooning één frank wilde gevan welke edelmoedigheid de smid echter fa ieefd van de band wees BilNlMiihig U gMésdbiad im ia oaen in g Tur breogt a die rirór op Urt rao bargemwNter en wethooden met pensanganu Kdiotu gedMinfaetMrd Beter eene on gronde Terontscholdigiog dan in tgenee gaen denken de meeste menKhen Daarvoor aeoige roorbeelden Koetsier vlugger rgdffu anders krijg je geen fooi Mynbear ii ook met gaaw tevreden Ik heb reeds twee personen overreden Jnist wilde bet paard eepe onde dame omverloopen toen do koetsier bet met alle kracht tot itsao bracht sBrKVo bravo I riepen de toeschouwers Ik zoo haar om alles ter wereld niet overreden willen hebben antwoordde de paardenmenner want zg sou in deze maand de dertiende geweest zyu en dertien is een ongetuksgetal Ontsteld aiet mama dat haar zoontje een sigaar rookt Maar Hans je r okt 0 neen mama ik boud de sigaar maar even voor een anderen jongen aan Het water ii daardoor oobniikbaat geworden en daarom ign alle Diez pompen baiten dienit geatald De barbarij is gewaarKfaawd noch het water noob da riicfa nit da Djew tennttigeQ terwyl in de behoefte au d iakwater wordt Toorziaa door twee bnlppypen der waterleiding Ken ecbrgft oit Eozenda l De beioekeri Tan de AjitwerpMba tentoonatalUng knnnen niet genoeg gewaarecbawd worden rooral zorg bT dragen honoe portemoonaiei goed weg te teken Niett enitaande da itationchef te Ëescben in de Tiüitatiezeal a ia de wachtkamers twee geheime politie g wit aa laat sarteilleeren en op rerschillende fwatsmi sPast op de dieren heeft laten aanplakken gaat er geen week roorbg of parsonen meestal dames komen tot de trenrige ondervinding dat zg de dnpe zgn gawordao r i ilnwe reisende pickpockets Slim f In Beieren kwam eens een geestige n aims verwisseling voor tosscbien twee bouthakkers die voor bet gerecbt gedaagd waren Scbnofel en Pimmelbnber zoo heetten die vernuftige lieden kwamen met een wagen vol gestolen hout uit bet koninklgk bosch toen zg een gendarme op zich zagen afkomen Om dezen die hen natuurlgk wagens betgestoiene aanbonden wilde op een dwaalspoor te brengen spraken zg vlug af hem door het opgeven ran valsehe namen te bedotten wat zg op de volgende geniale w se ten uitvoer brachten De gendarme vraagde aau Schnofel uit Ebartshaasen Uoe heet je waarop U antwoordde Pimmelhuberi beet ik en woon daar boven in Gnmpolzkirchen De gendarme noteerde dit in zgn zakboekje Ea ggV vraagde bg nn aan Pimmelbnber waarop deze eren zoo geslepen als zgn dorpsbnannan antwoordde Ik ben Sohnofel nit Ebertsbansen c Ook dit werd genoteerd Kort daarna werden beiden voor bet gerecht gedagraard en waren teer rarwonderd hoe men hen niettegenstaande hnone goed overlegde naamirerralsching toch had kannen ontdekken Otttereo aóo schreit de berichtgsTer van het N V d D C was ik te Ësschen ook getuige dat twee damei met tranen in de oogan baar wedenraran mededeelden Uit bet gedrang dor visiiatiesaal in de wachtkamer komende misten beiden haar portemonnaie waarvan de een f26 de andere f180 beneTaaa slenteltjes en spoorkaartje beratte v Naar R r A c mededeelt zal Woensdag 8 daier aan proces worden gevoerd Tan De Baanbreker tegen de gemeente Leiden Tegen dlaa datnm is da bui emeester door Van der Wallen voor het kantongerecht gedagvaard tot betaling van i 54 84 wegens tcbsde aan hem bw Akaad door onrechtmatige belemmering ia l i badrgf au bet oataemsn ran bladen B vonnis van 1 Angastns is het tegan W tan Hamertt koopman te Nienwerkerk aan den Uaal aiigeiprokan faillissement opgeheven M Aasatardam meldt man dat men zon tcaditMi de pablieke rarkoopingen wegens balastingscbnld weder publiek te maken door dete niet langer vóór de psrceelen maar op een der stMisplainan te doen plaati vinden Als een roorbeeld hoe Bomtgds de welmeenendste raadge ringen ran autoriteiten t eo het georuik van water nit besmette rivieren worden opgevat en nagakomen meldt een der oorrespondentun van het N v d D uit Ngmegen het rolgende Oiiteren wandelde ik langs den Waalkant en zag eene vroow uit de rrier de Waal water scheppen Ik sprak baar aan en herinnerde lü aarsta proef in die richting beden genomen mag nist gelukkig geslaagd heeten De inboedel van eenen Herkelder aan de Lgnbaansgracbt werd in eenen meobelwagen naar da Noordermarkt vervoeg om daar Terkocht ta worden Reens kvram ditmaal met een grooter gevolg den ooit opzetten De politie hield eene ruimte open Toor den deurwaarder de te verkoopen voorwerpen en Reens dien men op verzoek de dearwaan t ongemoeid Het Doizeoden werden dus doors baar dat deze rivier onlangs besmet was ver de politieagenten die den deurwaarder ter l klaard doordat er uitwerpselen ingeworpen Asistentie waren gezonden op een afstand ge H q p l mand die aan cholera was over ledea en raadde haar daarom aan het water véttg ns voorwjirift eerst ta koksn Kn welk aniwoort kreeg ik lik en mQu kerel en mgn keinders zulten z6ö drinken oa4p dan geleuven as da ge dan Me kolé ra nia kreeg Onze lieve Heet heet t wBoter zó6 gegeven en zóó zuwwe t suupen ook D nk9 nou da we ons aon de praotjes van en eCi grootelan zullen sleuren Awwe Mfi knegea oé we dan t waotor gaor of onlaor daar houden Raans alleen niet Diens manoeuvre is op data wyr alzoo eenigermate gesanotionneerd De gewone loop van zaken het rsststallajt vak den koopprys door Keens niét het bieden op eenig stok huisraad werdeeu oogenblik gestoord door Manus den Vreter en ttitdn er uit de buurt hy bood vgf galden op een spiegel kast e met het ge olg dat ijjn mond ODmiddellgk gestopt werd met eén nnilpaar walke bpm aan goed heenkomen deed fto ea Door da sDelftsche Werkmaasveraeaiging de afd van den R K Volksbond eo de schildersvereeniging Oemeenschappel jk belangt wordt gecombineerd een adres aan dan gemeenteraad van Delft gericht waarin wordt rerzoobt lo dat bg alle pnbUeke aanbestedingen ran genwentewerken in de bestakkan bepalingen worden opgenomen waarbg alle werklieden benoodififd bij de nitvoefing dier werken Da inboedel bracht veertien centen ops het wdlslagen der onderneming werd ook deze maal éoor Btalloose toeachonwers die zich gebruik makende ran de op de markt Hji nde stapels oud bont ran da raarkttenten de hoornen en de lantaarnpalen amphitheate sgewgs hadden opgesteld met een driewerf boerab gevierd De verkochte meubelen werden weder jin den meobelwagen geladen sn naar de LgnbaAii S raoht vervoerd de opbrengst zal beswaarl k I kosten van het vervoer hebben kunnen dekken Gisteraa werd aan bet station Rozendaal 4oor aan der traiasmids gevonden eene porte p l 8t 18 08 18 11 8 40 10 48 10 8 11 08 11 08 njk u i 7 88 7 88 7 81 7 48 7 18 8 48 8 18 8 01 OMdi llMidMokt KUnmkwk 18 81 18 88 8 88 10 8 1 7 88 7 47 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 1 08 8 18 8 11 88 8 18 10 18 88 7 7 48 8 07 8 11 10 08 10 11 RlMwwkatlrVv h NMnUwlit i SODDl DEN Bi AS S7 11 0 U U 48 8 8 OcU U 7 80 8 40 8 00 8 7 10 4 11 11 18 811 01 1 17 8 8 8 8 4 48 8 87 88 7 18 Z T M 7 48 8 88 11 01 1 18 4 87 Ml Bl ICr 7 47 l l f ILb ir 7 8 01 11 10 U4 08 1 88 8 dL d 8 0l M 8 81 Voort t OT 18 11 88 1 88 80 8 88 10 10 Hin 1 18 f I8 8 8 10 07 11 87 18 4118 81 1 48 1 7 8 M 88 41 7 48 10 1 11 8811 48 OVDt V TUCHT daU 8 88 8 10 7 88 8 0 8 81 WoirtM 84 7 0 8 18 11 17 4 8 11 04 6 48 8 8 07 8 5 10 88 VM H 18 7 88 8 88 8 41 10 1 11 4 1 80 8 08 8 88 S BO 8 8 81 8 8 88 B U 10 8 11 10 SOCUl AMBTIIDAM I Ml M 41 Mf 11 18 IIJI kmikuitm Wi 4 47 88 T l lO U 1 4a 8 81 lO OSt 10 18 11 8 ll 2ï 1 8 a 18 8 U U 1 1 4 1 14 M 11 10 11 84 U8 M8 ranekerd moeien worden ItgNi erantoeel te bekomen ongelukken 2o dat die bepaliagen ook van toepassing znlleo zijn voor die werken welke Wg onderhandsche inschrgving voor rekening der gemeente worden uitgeroerd die werken zgn in den regel minder kostbaar maar lereren toch meestal niet minder gevaar voor den werkman op 3o dst eveneens dieaelfde bepalingen worden tof past voor alia werklieden in dianst der gemeente opdat ook die werklieden in dezelfde rechten mogea deelen van hen dia gemeentewerken verrichten voor rekening van den aannemer 4o dat de werklieden in kennis worden besteld in welke maatschappg zg verrekent zgn en dat alle uitkeering de verzekering betreffende steeds rechtstreeks aan den belanghebbende geschiede door de verzekering maatschappg of haren vertegenwoordiger Te Amsterdam is een proefnammer versebenen van de Arbeid t een dagblad voor de arbeidende klasse Ook is een proefblad verschenen voor de wederoprichting van een o ean voor bakkersgezelten mede te Amsterdam Carnot s moordenaar Casario is heden voor het criminieel gerechtshof te Lyon wrscbenen Hg blgft altgd nog even onverschillig In een restaurant Rne Amelot ta Pargs 7 gn zestien werklieden vergiftigd door bet eten ran spgzen welke in geozydeerde koperen pannen gestaan badden Zg zgn echter gelukkig door tgdige geneeskundige halp buiten geraar Volgens de Scblaner Zeitung heeft Vorst Bismarck Maandagmiddag op een rgtoer een oogenblik in gevaar verkeerd Ëen der paarden vsn ciJD rgtnig viel in een poel maar het rijtuig kon m intgds t engebouden worden en zoo werd een verder ongeluk voorkomen Hei daurde I uur voor bet psard uit het moeras waa gehaald Vorstin Bismarck lie dezer dagen juist op den 47en gedenkdi van haar huwelgk ziek werd is veel beter Een 36tal werklieden ran de briek der heeren Wm Bmit en Co te Slikkerveer hebben op kosten hunner patroons gisteren een bezoek gebracht aan de Antwerpensche tentoon steil iug De zomer ia vooral het jaargetgda waarin de acbimmel voorkomt t Is een zeer eigenaardige plant die schimmel Met t bloote oog gezien Igkt sg op een witte of grgze korst welke zich op eetbare of niet eetbare deelen heeft neergezet In de werkolgkheid is zoo n Bcbimmelkorst eeu boch van tal van planten Ieder van deze planten is uit een menigte boren elkander gelegen cellen opgebouwd Het eigenaardigste ran die planten ii wet de wgze waarop ze zich verspreiden of voortplanten Als een appel of een peer rgp wordt zie dan komt eindelgk de tgd dat die vrucht afvalt en op den grond ploft Qedeeltelgk ia t ook zoo met onze scni mm eicellen Zoo geregeld naast elkaar worden ze van bovenaf rjlp Is dat nu met een dezer cellen t geval dan verlaat zg hf t buis barer ouders die baar tot rolkomen ontwikkeling hebben gebracht om niet als de appel of de peer maar zoo dadelgk altijd Weer neer te ploffen naast bare rroegere verzorgers een zelfstandig leren te leiden masr om aich in de omgering op de lucht een poos drgvende en zwerende te houden Wat wi dat zonderlinge ding dan toch het kan zich immers vestigen waar t maar wil de gfbeele wereld behoort haar U 1 84 4 0 4 B7 04 11 80 18 8 1 0 1 18 1 1 1 88 84 1 44 4 GOUDA 11 0 18 80 1 4 l 8 08 8 08 S U 8 0 18 08 8 48 Toorb 4 K dL d Z Z W 08 Bl Kl l4 Zn H 8 I Orauli S 80r 10 80 10 88 10 41 Qesteld echter eens waarde I9zer dat u een uitgebreid grondgebied werd aangewezen en gezegd zie zoo daar kuüt ge u een geschikte plaats zoeken vuur uw bedrijfc soudt go dan niet zooveel mogelgk dia plaafa wotkw wifli alles wat gunstig op uw lakan kon weribtni roorhanden was Zoo gaat t onze scbimmelcal ook Die zoekt geschikte bodam aa dsarbg roordeelige Inebtstreek En als bat plantje of de aua een rocbtigen boden heeft gevonden en een warmen dampkring Un ook zal t niat tang aarzelen zich daar te vestigen en gedfjen doet bet er zeker Uit dat ééne celletje ontstaat een opeanstapding ran nellen aen plant ala de oade moederplant Ziedaar de geschiedenis ran de srhimmelplant in t kort me edeeld Die geschiedenii hondt meteen de middelen in waardoor wg den srbimmel moeten beetryden Wat licht aan schimmelen onder erig is moet mea koel en droog bcTaren Hebben we niet dikwgls Opgemerkt dat vochtig brood spoediger schimmelt dan droog Een bewgs dat schimmel ran rocht houdL En wie heeft nooit schimmel op de melk gezien Daarom z gen we houdt uw kei ders koel luchtig en droog Wg allen en rooral de bd kers kennen ook een andere soort schimmel een draadschimmel bg enkelen onder den naam zomer bekend Deze restigt zich in de eetwaren niet zoosear aan de opperrlnkte Breekt men bat brood waarin het roorkomt door en rerwgderd men de afgebroken deelen ran elkander dan spint deze schimmel zich uit als een draad loo n zelfs als een draad zoo fgn te h lüs een spinrag Wie deze schim meisoort in huis heeft raakt ze moeilgk kwgt Alleen netheid koelte en droogte moeten ook baar weren Eeu dief was in bet café ran DerKorvar te Willemsdorp geklommen en bezig te stelao toen hg gesnapt werd De man zette het op een loopen de politie achter hem aan De rlucbt ging orer de Dordtsche Kil langa Stryeuiaa voort door de polder bet Land ran Each en het Oudeland Aan het einde ran het Oadeland is eene eendenkooi De politie zat den dief kort op de hielen Snel beraden ging de vluchteling te water Alleen zgn hoofd atak nog boren ket eendeukrooa uit Zoo hield hg zich doodstil De politie zocht twee uren kng de man moest in de eendenkooi zgn dat waa gewis waar hg zïcb echter rerstoken bad Eindelgk kregen zg bem te pakken Hg werd nit het water g zeold kreeg de boeien aan an zoo ging het naar Dordtl De man ü een Duitscber nit Holstein Te Arnhem is een strooibiljet verspreid waarin de namen en woonplaatsen worden ger noemd ran drie personen bg wie moi n ejsb verkoop by executie zal plaats hebben wegens niet betaling ran pacht door den een rersohuldigd en waarroor de twee anderen hadden boig gesproken De pachtsom bedraagt f 56 Het strooibiljet bsrat eene oproeping aan de itadgenooten om de prgzan niet omhoog te drijren en de mededeeling dat Reens aich disponibel heeft gesteld om in dien zin te belpen Een winkelier nit de Vischste te Rotter dam ia het alaobtoöer geworden ran eenen oplichter die zagende Visser te heeten en hofmeester te zgn nit naam van eenen rechter in de arrondisaementa rechtbank eenige tooneelkijkers op zicht kwam vragen Met vgf kgkera die hg mee kreeg begaf de oplichter zich naar eenen winjielier aan de Qedempte Botersloot wien hg er ier te koop bood De winkelier die de zaak niet vertrouwde behield de vier kijken waarschuwde den eigenaar in de Vischsteeg en deze de politie Tot nog toe is de oplichter met den eenen tooneelkgker dien hg ni heeft niet gepakt 11 10 11 80 8 10 De Franscbe commissie voor de nationale verdediging belast met het onderzoek van uitvindingen op militair gebied krggt zonderlinge dingen te zien Zoo stelt aen uitvinder roor pestrli en te gebruiken ter rernietiging raq bet rgaodelgke legrr In groota zalen zouden Ml IM II 8 81 ff 10 JO 88 daM Gerties in kooien van gieigaas vorden bewaard Zy aooden bar hoiq tgdeB doch alleen nu en dan losgelaten worden om nit de kanstfanid ran poppen in Praisiacbe nniformsn gekleed listig daaronder aangebracht bloed te zuigen Een ieder nat in dat men in tgd van oorlog de kooian slechts naar bet dagrcld zon bahoeren te brengen en ze daar te openen om bet gebeele Prai ische leger door eenen ziyerm pestrliegen bedekt dea rgnnd dus weerloos an Fraakrgk gered te zien Naar aanleiding ran eene gedaohtenwiaseling gehouden te Neerboach op Hemelvaartsdag jt vaar rele oud weezen uit alle oorden des lands jeen waren tot het oprichten ran een bond van oudweenen werd op 20 Juli jl te Amsternam eene veigadering gehouden ten doel heb bende deze zaak nader te beaprekan Verschillende orerwegingen garen aanleiding tot het rastatallen van de volgende bepalingen Er wordt een bond opgericht onder den naam van Neerboech Weezenbond Deze bond zal bestaan nit rerachUlende rereenigingen welker leden hunne opvoeding te Neerbosch genoten hebben Het doel van dezen bond is De band onder de leden der vereeniging te bevorderen Dit doel tracht zg te bereiken a door op geregelde tgden ta zamen te vergaderen b door elkaar met raad en daad bij te staan c door de belangen der weesinricbting te bevorderen en te behartigen d op pbutaen waar oud weezeu zgn eene vereeniging op ta nchten e inlichtingen te bekomen omtrent oudweezen die de inrichting verlaten f leden der vereeniging maatscbappelgk en financieel ta steunen voor zoover de plaataeIgke rereeniging hiertoe niet in ataat is Gelden door den bond rerstrekt worden steeda beaehoowd als voorschot aan de pUatsetgke rereenigingen van welks bestuur de aanvrage om ondenteuDiog moet uitgaan Ver Iere regelingen roor den bond worden bij reglement op eene nader te bepalen vergadering rast eiteld Als algemeene bepalingen dié roor alle plaatselgke rereenigingen gelden worden genoemd elke plaatselgke vereeniging regelt hare zaken met inachtneming van bet doel ran den bood elke rareaniging draagt eene contributie bg foor den bond ran 50 cent per jaar en per lid terwgl roorts in de geldelgke behoefte ran den bond wordt voorzien door contributie van begunstigers enz leden van de vereeniging kunnen slechts zgn zg die hnone opvoeding ia de weaainrichüog te Neerbosch hebbeu genoten gewone vergaderingen worden uitsluitend door manuslgfce leden bezocht Oprecht Johan z aan mgn verloofde dat ik mij zeer rerbeug met dien schoonen bouquet alleen komt het mg wel wat te duur vocnr i Heb daarvoor maar geen vrees jai onw ik heb voor den luitenant reeds rele en nog wel mooiere ruikers gehaald maar nog nooit iets betaald De Initeuant zegt altgd Mga schoonvader lal na de huwelgkavoltrekking alles wel betelen Voor het hof van aaiues der Seine te Par s is een zaak behandeld die eenige maanden geleden heel wat opzien baarde Een avontnriarstèr van 58 jaar werd na 15 jayr den heer De Thoury als huiahondster te hebben gediend door dezen gehuwd toen hg zgn einde roeide naderen Ternglzg huishoudater was bg den heer Thonry bad zg kennis weten aan te knoopan met den heer De Montalembert door wien zg zich een schuldbekentenis van 100000 franea dead aderen Na den dood van De Tboury kwam zg als hoishoudatar bg dan baer De Montalembert in dienst lu 1888 werd hg erg ziek en zg profiteerde van i n gea ndbeidstdlktand door zich bg notarieele acte opnieuw een som van 100 000 francs te verzekeren Na den dood van De Montalembert betwistten de erfgenamen de wettigheid ran beide schenkingen en zoowel in earata als in tweede instantie werden zij in ba galik gestald Nu b on de weduwe De Tboury een woedenden lasteroorlog t en de erfgenamen van Montalembert door het doen drukken en ver treiden raq schotschriften waarit zg in het bgzonder den heer De Choiseul eeu der raadsleden van de erfgenamen verantwoordelgk stelde In het laatst van Februari stelde zg zich verdskt op voor de woning van den heer Cboiseal bs aen tg ia sren avond herhaalde tot zg den 7 Maart hiiar kana hoon zag eo twee revol verschoten op den heA Choiseul loste zonder hem evenwel te treffen Ter terechtzitting beweerde zg niet het oogmerk gehad te hebban den baer De èboisent te dooden alleen was bet haar doel daardoor schandaal tev awekken opdat zg voor de joq en voor de publieke opinie haar goed recht zon kannen bepleiten De jury heeft mevrouw de weduwe DeThotiryvrggaiproken maar zg is niet op vrge voetengesteld wgl zij weldra nn ttr zake van ai oog lal htkhm teraoht ka staan De hitte i in de yareenigde Staten is ont eUwd honderden burgera zakten op straat ineen Tien personen werden eergisteren te Neir York gedood door een zonnesteek of door een beroerte Ook worden oit de Vereenigde Btateo tal van ongelukken gemeld Te Philips kwamen 10 personen om bij een brand de sefaode wordt begroot op anderhalf millioen Te Weetborne had een boschbrand plaats het rour deelde zich mede aan een spoorwegbrug die afbrandde en het gerolg was dat een goederentrein in volle raart te water reed Gisteren herdacht de heer J J Walters adjunctbibliothecaris ran het Rotterdamsch Laeakabinet te Ilotterdam den dag waarop hg TÓor 25 jaren in dienst dier inrichting trad Door den loco voorzitter den beer P Haverkorn ran Rgsewgk werd den julnUris na een minzame toespraak waarin hulde gebracht werd aan zgn voorkomendheid en nauwgezette pÜchts betrachting nit naam der hoofdcommissie een soureoir in enveloppe aangeboden Ook ran de zgde ran den bibliothecaria eo bet dienstdoende peraoneel heeft het den jubelnriB niet aan baiielgke toespraken en stoffelgke bewgsen van belangstelling ontbroken Baltenlandsch Overzicht Het Lagerhuis zal roor iederen dag van de volgende week strafwerk opkrggeof zeide de Standard gisteren en onze lezers weten reeds dat het besluit waarbg dat werk aanbetlluia is opgelegd is genomen en wel nadat met eene groote meerderheid eeu tegenvoorstel van Balpur was rerworpeo De Evicted Touants billc moet das op 9 Aug beaten behandeld te zgn op dien dag wordt de beraadslaging onherroepelgk gesloten Men herinnert zich dat dezelfde maatregel in toegepast bg de behandeliug van de Home Kule wet Te recht rerzet de oppositie zicb heftig tegen deie beperkiog ran de rrgheisl van beraadslaging Toch moest de Standard erkennen dat de discuBsiën over deze wet iets minder onhandig zgu geregeld dan bij de behandeling ran Gladstone s laatste groote wetsontwerp Voor elke paragraaf van de yret is een bepaalde tgd aangewezen De sprekers die roor lange redevoeringen over een paragraaf ran minder beteekenis de bespreking der volgende belangrgke paragrafen zonden willen uitstellen zullen hun toeleg vergdeld zien De oppositie bladen rekenen er vast op dat de wet welke zg nog erger dan de Home Rule wet noemen door de Gemeenten zal worden aangenomen maar even zeker zgn zg er kffan dat de Lords haar zullen verwerpen En eigenlgk zegtde Timei 4 isdnt ook de wennch van de ministers en velen hunner partg Zg laten de behandeling maar zoo overhaast geschieden alleen om dez wet uit den weg te hebben eu haar plaats te laten maken roor ernstiger gemeende voorstellen De Times c noemt het alleen maar bard voor de rerdrer n lerscbe pachters die ran de wet voordeel denken te zullen hebhea dat zulk een Tantalus kwelling bereid wordt Nog zgn de diplomatieke betrekkingen tnsscben Gbina en Japan niet afgebroken maar inmiddels worden ran Jupanscbe zgde de rgandelgkheden aanvankelgk met succes voort gezet Men zegt dat China met de oorlogsrerklaring wacht tot de schepen en het materiaal in bet buitenland besteld zgu aangekomen Uit San Francisco worden rwds groote hoereelheden proviand enz naar China rerscheept Engelsche schepen doen daaraan mede De eigenaars ran het gezonken trusportschip Kow Song eischen door tuascheKomst der Engelsche r eering schadevergoeding van Japan wgl bet in den grond boren van hun schip geen oorlogsdaad was aangezien er geen oorlogsverklaring aan is voorafgegaan Verscheiden andere Chineescho tl nsportschepen die in het bekende gevecht befa okken sgn geweest hebben Korea niet kunnen bereiken en moesten naar Tsjefoe terug keoren zoodat misschiËn niet een ds helft der 10 000 soldaten getand is De Japauoeezen leggen thans in groote menigte toipedo s neer en doorzoeken alle schepen die Koreaansche havens bincenvallen Volgras particuliere berichten uit Timtsiu is het Ghineesebe pantsersehip Cheri uen bg een gevecht met de Japanners in den grond geboord Voorts zonden nog twee groote Chineescbe kruisers genoman of vernield zgn De Cbenquen was het grootste schip van de modOTDe marine der Cbineezen soodatdazan dit nrlw swoar iidlen voelen k Kan niet verwonderen dat de nadeelige gevolgen van den strgd reeds openbaar worden de büdel in Oosfr AziS staat er grootendeels door stit Toch meeni de cEcsnomist dat althana voor Engel d de oorlog niet schadelgk kan zijn Als bet wat lang danrt zullen beide partgen grooten krggHvoorraad vau allerlei aai moeten opdoen eo daarvan zal Eogeland zeker ean deel levom tarw l China de katoenen goederen die bet in den laataten tgd meer en meer nit Japan betrok zeker weer uit BogalMh ln aal ntbiadeBu Dtt wat da naaste toekomst batoft BUar verder geeft deie oorlog aan landen die met Cbina handel drgven veel uitzicht op groote leventntiën China zal wanneer het den strgd lang moet voortzetten inzien dat het zonder moderne hulpmiddelen er niet kan komen zoo moet het in de eerste plaats syn verkeersmiddelen verharen Thans moeten de Chineesche tifoepen nog honderden eu duitenden uüglen tö Toet en te paard afleggen en komen dan natuurlgk uitgeput op de plaats hunner bestemming aan Hoe bet met den krgg ook toopa China zal wel begrgpen dat in den t genwoordigen tgd spoorwegen telegrafen anz zelfs voor de zonen ran het Hemelsohe r k een no dzakelgk kwaad zgn geworden luu rermeerderiog van de vraag naar Engalsche artikelen voorziet de Ëcoaomi t in iader giral en daartegen kan de betrekkelijk geringe schade roor een tgd auu de handelsbewoging toegebracht door den oorlog niet opwogen Groote verrassing is te Rome gewekt door di uitspraak in het proces tegen de Banca Romans Er waa eeu talrgke menigte binnen eu buiten het gerechtigebonw Zaterdag aanwez die met spanning de beslissing tegemoet z4g Op zes en dertig rr en had de jury ta abtwoorden alle antwoorden vielen in ontkennenden ain uit zoodat da aangeklaagden zonder uitzondering werden rrggesproken De bloedverwanten vrienden en bekenden van IVolongo en Lazzaroni gaven op uitbundige wgze hun rrengdo t kennen De president deelde de uitspraak der jury aau de beschuldigden mede en zeide rerder niets andera dan Gg kunt gaau Nq verdrong de menigte zicli rond de bosèhnldigden ieder wilde hun de hand drukken Ben groote schare vergfSolde Tanlongo en Lazzaroni naar bnu woniogen waar onder de vensters een mauifestatie ter eere der vrggesprekenen plaats vond Minder verbigd dan de rolksachaar tomt zich de pers over de uitspraak der jury welke aan een sclierpe eritiok wordt onderworpen Of zooals gemeld ia thans direct een ander proces zat volgen over de verduistering van eeuige op het procus tegen de llanca Romaoa Strekking hebbande papieren is nog twpfelachtig Een der hoofdbesohuldigden zou natourlgk de ex ntinister presideot Giolitti gn lüaar dit proces zou aooveel onbehoorlgks en zooveel schandalen aan het licht brengen dat 4c regeering vermoedel k alles in het werk l stellen om het in den doofpot te stoppen pa gebeele toongevende wereld in Itatiaaoacbe politieke kringen heeft er vrgwel belang bg aat deze zaak niet wordt opgerakeld Overigens ip het bekend dat de rorduuterde documenten üog andere aanzienlgke personen betroffen dan Giolitti alleen Gebruik makend van de afwezigheid der Kamen en harer lastige controle houdt de baer Crispi zich bezig met het roorbereiden etiner wgziging van zgn kabinet Hij wil den minister van oorlog Meoanni die niet genoeg gezag heeft bg het leger en die van justitie Calenda di Tavani wiens gezindheid omtrent kerkelgke zaken hem mistiaagt vervangen laatstgenoemde door den beer iïaraztnoli thans minister van landbouw en koophandel De heer Uarazzuoli heeft in 1876 met den bjeer Perozzi de Toscaansohe afgevaardigden aan de rechterzgde onttrokken aldus den val des heeren Minghetti reroorzakende en de linkercgdt aan het bewind brengende Tot dusverre heelt deze partg geen gelegenheid kunnen of willen vinden om ham hare erkentalgkheid te toonen Dii zal dus nu geschieden Of dit blgk van politieke partijguost ook eenige hervorming ten gunste van het arme Italiasoacbe volk inzich sluit wordt er niet bg vermeld MA R TBBBIOHTBN QoudA I Augustas 1804 Granea ia 66a doen Vin Koolsaad wndsn ikek moosters getoond msest vsn onvotdooDde droogte Hixsd Miis belsogrijk hooger Tarwe Zoeuwtoho 8 50 6M Mindere dito ƒ 8 10 6 40 Afwijkende 5 80 k 5 76 PoUer 8 78 i 6 85 Eoode aoiafr l dito winter i Rogge Zeeowiche 6 10 k 6 80 Polder 4 BallenlandMjhe per 70 k 8 80 i 4 Gerst Winter i Zomer l Ohevallier 6 8oS è S6 Kavsr per heet 8 i 4 80 per 100 kilo 7 88 i 7 76 Henaapsaad laUndsob 10 86 k 10 80 BuiteoUadaohs é U k 6 50 Kansrieuad 9 85 i 10 80 koolsaad Krwien Mestbg 6 k 85 niet kokende k Boonen iBmiceboonan i WitleboMen il ƒ Oaiveaboonen 6 80 k 7 PttrdsDboonei k Kootaaad Dieuw 8 60 k T WUêi per 100 Kilo Bont AmerikaanBohe 6 88 k 6 80 Cioqnsntlne 8 k f 8 96 TESMAaKT Melkvee rsdel ssnvoer Hsndsl eo pri n zeer wet Vette varkens goede asnvoer luadel matig U k 19 et per kalf KG BtgRenvoor I gelaod red aenvoa kaadel flanw 16 a 17 ot per half KÜ lïagere Biggen goede aanvoer handel flauw 0 70 l 8 per Veek Vette sehspea redel saaroer hsndel matig 16 k 86 Lammeren vab geeoe beteekitois i ƒ Nnohtere kalveren eenige aanvoer handel vlag 6 i 14 OraskalvaM fioe a saaroer kaadel reel miadar M 4 f 41 Aaogeroerd 88 partüra kass Handel led Ie usL ƒ 88 k 98 8e aaal 18 k n Xwaardeia 86 k 87 Nooid UoW Itndscha 80 Ih 86 Boter red aaovoer haadsl rhg Goebotw ƒ 1 80 k f 1 40 Weiholsr 1 10 k f 1 80 p Kilo Wegens vergevorderd Seizoen worden de mt 0 KORTiyO rKBKOCBI L van OS Al 173 73 Beurs van Amsterdam 1 AÜ0USTU8 Vor kik tlf 1X1 1 f n 18 108V 4 88y 884 101 h 1 8 M Via 100 N 80 108 lOlV Va HO 104 4817 184 Itt 81 l a 108 ii V 108V IM a 44 88 18 W l 101 Va A 38 4 107 188 108 101 116 11 m IM SiDiiUMD Cert N 1 W S I lik lila dito a dito dito dito SV lloMAm OM OoiuU Itll M t iTtUl IiMobiliiiag llU il I ÜOSTKMK übl tupapior 1898 8 dito in Eilvflr 18A8 8 PoiTtisiu Ohlig mot liokit S dito dito S KciljtND Ubl Ooit I Seri 8 dito Omou 1880 4 ditol ltollii l88a 4 dito bu llop I89ll a0 4 dito in Koud Ihb 1888 8 dito dito dils 1884 8 SpiliJl tlfl lohtild 1881 4 tuEXIU GeprCooT Imq 1880 4 Om iBeoioK ioric D iM teoninKMnflU ZlnDArit K p S r M 1888 8 tbiIoo Obl Btlil Boh 1880 8 VlKnii l A übL 4 oiibap 1811 AmrilDiii Obllfpittgii titl I BoTTliDiM Stad Imh 1888 8 NlD N Afr llwdll Hud Axndab T b HU Oirtiaoatoii Dvii Mmttohftppu dito Aroh llfpothMko p Ddbr 4 ult Mij der Vontenl und i Gr HjrnolhMkb Mudbr 4 NtderUndiRh bisK uad Ned lUndelmtatMh dito N W k Vu Iln b pull 8 RoU HjrpothMkb pudbr 4 Utr IIjNpotbMkb dito 4 OoaTlMu Ooit HoiiK buklattd AulU H pothe kb nk pudb 1 AlUUU Baalt hjrpotli pudb 8 M KW L l l r Lien oort 8 NiD Holl lJ apoorw Hij u d UI Mij lot Kipl 1 81 Bpw und NkI Ind Suoorw m u d Kad Zuid Afrik Spn und 8 dito dilo dito 1881 dito 8 liuiKSpoorwl 1887 88 A Xobl a 80 Zaid It SpwmiJ A Il obl I FolUl WirKhiu Wunra uild 4 Kuil Or Buu 8pw M uad I B lliaeha dilo und Fulovi dilo und 8 Ivup Dombr dito und 8 Knnk Ch Aioir Sp k p uod 8 IxiKnro Sowut 8p UJ obli 8 IM i Va 84V 100 Orol ViUbik dilo oblif 8 Zlld WMl dito und 8 dilo dilo oblif 4 Amutt Cont Pu ap Mij obl Cbio k Norlb W pr ü nud dito dilo Win St Potn obl 7 DoQTor It Uia Ur Bpm oorl t Illinois Cotml obl in goud 4 Louiar k NMkTillK flrt v und linxioo N Spw Mij lahyp e ft Miu KuMi r 4 pot prof und N York OnUrio k Wm und dibi Fennt üblo obll Ortgon Itf U bvp in loud 8 3t Piul Mioo k Muit obl 7 Un Pto Hoofdlijn oblig 8 dito dito Ijino Jol la byp U 8 CimDt Can gontb Oart r und TlH O Rnllir fc Nnr la b d o O Amalard Omoibua Mjj und Eotterd TrftmwegMuta und fi BUd Amitardani und 8 Blad Roltordam und S BlUHI 8tad Antirorp nl887 l BlKi Hruafet 1888 t f Hom Tboiu tUgullr OoMlIich 4 Oonixit atutaloaning 1880 8 K K Ooit B Cr 1880 8 Srawl 8lad Madrid t 1888 87 Var KiD Bai Hrp BpoliloRt 8 108 34 6 Btaata lotery ia KlaaH Trokking n Uandtrdag i An M tlj No 18800 1600 Fr uo ran 0 h £ Pi i 830 1818 8101 8188 10887 Hfli 18401 lHi7 SI am 6488 8188 10888 14984 1 869 18897 Ui 86 6888 sa i 11101 16882 1 77 19088 708 1661 6780 8t 0 11871 16168 10916 1M B 818 l 90i 1I848 18818 I71 0 1 888 Kinn 1 6II 841 061 11747 16867 1717 19728 nn 4ni 478 i48 imi 16861 17188 10074 1888 4087 S8S1 4 7 11188 lil7 17845 10160 I6I 4111 70S7 9868 11047 11811 17788 10871 1SB7 419 1 7388 10869 1SS6S 18848 17971 80809 1772 4884 7 41061 18876 18868 18084 807 6 ssse 4868 084 10617 14608 18878 18490 80987 M08 Bill W U