Goudsche Courant, zaterdag 4 augustus 1894

No 420 33ste Jaargang Zaterdag 4 Augustus J804 m mm coüraivt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken t De Jitgave dezer Courant ge8 iiiedt d a g e I ij k s met uilzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Alzonderiyke Nommers VU F CENTEN ADyERTENTIÊN worden geplaatiit vmii 1 h regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I EIN Dames bediening Blanwstraat ITo 11 Zeer Uette Gesteendrukte HAAÏEAABTJES worden GELEVERD door A QRINKMAN ei Zn Éiir rIUk stand GKBOaSN 31 Jali Kliutxth ouders W Htm an E B m OVERLEDEN 30 Juli J A de Jong 7 j 9 m 31 M E Binne U m W Bojiwal 14 u H J Andera bninr T n J Vm m 71 j 1 Aoguitn W F Mt S m H WoerlH 77 j lEHDWD 1 Auguitnn J Fnrrn en J M WiezMf T 8 nT r en l W NUnwcnhugMi F A na der Hooft en J t ii Drielen A M D Tbetiogh en M lUibeeo J K 81ootweg en Zaadetra UaaatiMht GEBOREN Maria Oerarda ondan W Jinffr en J U atirre GETROUWD B C ran t Hoog en J E M Kikkart 0 fan Dam w Z n rIM BMnwUk OEBOBBN Marinu on Iers C tan der Woli ei M OoiUrom ADVERTENTIfiN Zoo de Heen il hopen mgn i H fihi Fleegoodars P ZILVBB L riSBBB S3 Aüfiutiu hann 8B JaiHge Xehtvtr0 nigUtg te herdenken Bnnae dankbue Pleegdochter J P AKPKB Bertlloi ran een welgeicbapen Zoon A BOSMANTA Xiomia Oewfe 81 JaU 0 J de Voogt ARTS is Trexla Tj isd naar de Westhaven B 145 bg het VEIB8T I Da ondeigeteekende maakt bg deun bekend dat het Lokaal der B K LSESVEBEENIQINO gedurende de Kermiatjjd op de be kende oonditiiln opengettetd U voor Niet Loden han Dunes ea KindereD Hiniaam aanbeTelend de Kaatelein G J HEETMAN WeaUufen B 159 Door boreaataaad adrea wordt beleefd aanberoles het lom beroemde Trappisten Sier sit de Branwei de SCHAAPSKOOI LAGER GEKSTE BIER uit de Brouwerij de gekr P te Delft en LANS MXTRA STOFT TE HU UK GEVRAAGD net Burgerhuis op netten ataad 6 Kamera Keuken Meidenbunerlje Uefat met Tnin Venoeke nadere büxonderbeden buurprga eni aan W J P 8LA0 Derenteratraat ZmlU NleuwndUk 241 Eerste kuis v d Dam AMSTERDAM T dftrtÉ Lion Blits TE C0N8UI U BEN Uaattdag fo n wen VHjdaa na 10 tot Srturen Markt IM Gouda aiwla Baelpendruk raa A BaiauuN k iuo Sekuwlmrg Van LIER StandpUutU Oroote Markt U Gouda Vrijdag 3 Augustus 1894 8 nur OP rSBLAVOXS BOaSB SAf Het Treurspel der Smeden in 5 bedrgren ot 6 Ufereelen door NESTOR Dl TIÊBE BOZE KATE Mej JDLU CÜYPEBS I Groot socces te Amslerdain I m Prjaeo 1J15 f 1 0 16 f 0 40 18 AboBaementaktarten Ie Bant 10 ook abonderlgk Terkrjjgbaar bg I 8 KEISEB Korte Tiendeweg Phuttebeapraking op de apeeldagen aan dw ackonwburg h 10 ets extra per plaata i Terwaeht Zaterdan 4 Aug DE KLEINE TAIKOEN DE SPREI van het Roode Kruis GETBOKKEN OP 1 0 71 Brouwerij en IJsfalriek P A VA17BEBCm Z00N HOOFDAGENT voor GOUDA en OMSTREKEN G J Heetman Westhafen B 159 Peperstraat K 11 Se Ambaditstand Vereeaiging levert heden SO et per pond Banket Ham i say ot per pond Stollwerck B H tt r t C a c a O Hoogste iwit huogite th obromin gehtltt Jèrz Caca Voordaeligl Hart Oaoao i Aiiinte PoedorOacio In bui vtinn g jM wd S MM iK oi luniiHtrhêid fljne fwiT deliciewe snBnfc tee n j Blijkm tigh id dw druki la Hikliaa hiasM 2S Cacsa lisrtaa 45 M t 1 Cataa iurt 1 S ent = 1 l t Citi V rki Jgb r bu H H ConBiKiu Baokelbakkeii elil EugT KF i d ir JuUua Mattenklodt Adi i Mlam Ktlrenilrjut ll ii ADVERTENTIEN N alle binnen en Buttentandêche CoU ranten worden dadelijk opgeionden door bet Gekomen Gekomen Gekomen Wat is er dan toch grekomen Eet stig liekende Thelter ITaüonaal u op de KERMIS alhier en beeft Btandplaata op de GROOTE HABKT tegenoTer het Stedelgk Hnaeom OpeniogS VoorstelÜDg hedeo WOENSDAG AVOND teo Sur pted Dit jaar de Eennia bezoekende met eene achitterende elite tron a4 Artiaten waaronder zullen nitmnnten den Heer MARONELLl Tan Chma grootste Jongtettr bn Eqnilibriat werkzaam met het achip Wilhelmina Mad ZERLINI de Dnirenkoningin drta eer GEBABD8 Champion in zgne Arabiache aprongen Schitterende Tableani Tan Uarmer beeldeD en TOT SLOT DBE VOORSTELUNG DE WILDEMAN Groot Melodrama PaHtomime in 8 aeten Uitgevoerd door HS personen en gemonteerd naar de Bomeineehe eH l met optochten gearrangeerd volgens het Groot Theater CarsU Opgeluisterd door schitterende lichteffecten Verdeelingc Ier Actes 1 Het Steekapel bg Keizer Julins 2 Het gerecht met den Wildeman door den Priaa Tan Nnmidiü 3 De moo op Keizer Jnlius en ooaohnldig Teroordeeldtotdenbrandatapel 4 De Prins Tan Nnmidië iin de geTangenis 5 De misdadigers ontmaskerd Telistboelyes van de Melodrama Pantomime verkrijgbaar aan het Theèter ENTREE Ie rang 0 75 2e rang 0 50 Se rang 0 30 Kinderen Ie rang 0 50 DONDERDAG en vervolgens lederen dag ten 2 ure mm EN FAHIlIE TOOBSTELUra met medewerking van het geheele gezelschap Op alle rangpen half gfeld Tot slot der voorstellingen de Lachwekkende Pantomime Het Amerlkaansclie Leven of het Verstoorde Huisgezin Afgewisseld door Blaas en Strgkmnziek Tan de Marburger Capelle beataanda uit 10 y personen lederen dag verandering van werkzaamheden Plaatsen sijn te bespreken vanaf des voormiddags 10 uur it 10 elê eaotm Hoogachtend en aanbevelend JOH VAN ZUYLEN PRINGËLLI SCHENTKE EEGÏSSEÜR SUiaECTEUE Waaxom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat geneziiig aanbrengende middelen toerallig ontdekt worden die in da banden van een bekwaam gsnoosbeer een goed larcea hebben Wm niet Pnesnitz de geloerde reitiger eer waterkuur metbode wiens woonplaats een bederaartaoord voor de lydende mentobheid geworden ia den eenvoudige boor Me ft niet een Zweedsob ni oor Tbura Brand genaamd een iddet tegen rrouwenziekten aan de hand gedaan die het lanoet der ohtrurgen reeds minder nooduk jk beeft gemaakt en tbans gemeengoed van allo geueesheeren begint te rordeu Ook op bet gebied ter beperking van teuuwziekten begint er liofat to komen en ook bier ii een weg geopend gewerden die op de eenvoudigtte en nituurtijkate mamer reaal atea oplevert welke wel m staat zyn de sedert jaren oareraaderd aangewende genoeskandtge hulpmiddelen zoo als büroorb Bromium Yzer Arsenioum enz geheel te verdrisgen Kr zgn vete meDBotien die noch ziek noch gezond xijn en toob klagen dat zy zich in Itabaam en sielalleabehaire wel gevoelen het geringste niet velen kuunon en zelfs door een vlieg getergd wordetn en 100 lioh eelvon en anderen tot last E jn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeseijke angst ot door droefgeesligheid kunnen niet slapen en worden door benauwde uroomen gekweld Dan zjjn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn oongaatie zwakheid van geheugen oonuiwn en toevallen Ëmdel k lyden de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftyd onder elk gealaoht en eiken stand vindt zyo zenawsiek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tgd Wie tot eene dezer oategonen van lijders behoort en ingelioht wensoht te worden over de wer king eeoet nieuwe methode adreaaeere zich aan Amsterdam M CLEBAK Co Heiligeweg 4S Rotterdam F E van SANTEN KOLFF K orto Hoofdsteeg 1 l trecht LOUR ¥ k PORTON Oudegraeht bq de Oaardbrog F BI door wien een onderrichtend Koschriftje over Zenuwziekten en Beroerte voorkoning en OeMilog gratis en franoo verkrijgbaar gestold woidt § 11 FHANSCHE STOOMVEEVEBU a Cbemlseke Wiswkery Piano Muziek QebreVeteerd door Z M den Koning der Belgen Hóoiddepdt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spwialitat toot bet atoomen m j tnn Tan alle Heerenen Damesgarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale iorichtiag voor bet atoomen Tan plncbe nuntela rearen bont ena Gordijnen taialkkedan eni woidan oaai de nieuwste en laatste niétbode geTwM Alle goederen hetzg gestoomd of germ worden onschadelgk Toor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbrmding der abriakm ign de prgien 25 gedaald Te stoomen goederu als ni w aflnarhaar in 3 dagen te TerTei goederen in eene week BINNENLAND GOUDA 3 AngDstoe 1894 By kon besluit is benoemd totkantonrechter plaatsTervan in het kanton Goada mr M H Schim van der Loeff advocaat en procareur alhier Bg kon besloit is aan mevr J Caan of Van Caan wed M J van Dagteren in leven leeraar aan de R H B S alhier een pensioen verleend ten bedrage van i 450 Gedorende de maand Jnli 1894 is in de Nnte Bi arbaDk ingelegd f8928 97i terugbeta ld f 9678 23 Bij den schietwedstryd te Loosdoinen behaalde in Cat orie U 1 e heer Van Wjjugaarden alhier den eersten pr s Door de politie i ds dese week aangehouden zakkanroHef naar Utntcht getransporteerd als zijode bg mindeijarig De laatst aangetaste van pokken in deze gemeente is hersteld zoodat er geen Igdara meer ia behandeling z n De Industrieel vaa Pont Avesnes gisteravond bg van Lier g even zal den meuten bezoeken niet teleurgesteld hebben Dit tooneetipel van de hand des heeren Ohnet U in Gooda niet onbekend een ander gezelschap beeft bet hier reeds opgevoerd Ën toch wa de tent vrg goed bezet een bewgi dat men gaarne met dit gezelschap kennis maakt of de kennis hernieuwt De rot van Claire de Beanlieu in faaodeo van mejofifr Jalia Cuypen gelukkiger keus was niet denkbaar Het spel van die actrice was OQJk gisteravond zoo bgzonder aai dat bet alle aanwesigen ten zeerste boeide en er na elk bedrgf aan het applaudissement bgnageen einde scheen te komen Maar ook da mede spelers zetten hon beste beentje voor en gaven een geheel dat met recht zeer schoon genoemd mag worden De atrgd tosscben aristocratie en dsmooratie waarbg het ridicule tevens niet ontbrak genn aan zoo p stuk eea bigvende waarde daar immers die strgd nog niet geheel opgelost is We vinden het een gelukkige gedachte der directie stukken op te voeren die reeds seker populariteit hebben het succes kan dsardnor niet DHblgven Een avond bg van FEViL LETOIV De laatste eener Pa ülie atUr mm Jnvatttkl OS Br is geen sprake ran mjja huwelijk viel freule Bartan den ouden man in de rede eeoiifszijii ont stemd over jn praal jes die zy hoogst onbescheiden rond Ik kom om u te sproken Over het testament dat weet ik reeda seide de ODveratoorban notaris Maar het lal mij toch wel veroorloofd züb te wensoheo dat de afstammelinge van een der oudste geslachten van ons land in Bretagne bowl Want ge s jt van Bretonsobe sfkosaat fnule L ir overgrootnder werd hier geboren Hy en de grootvader van den graaf Van Tnchtvoorde hebben naast elkander in de raadssaal gei teo Hun maonelqke nakomelingen tyn met bgsooder gelukkig geweest De arme E If die df UuUala vaa zijn geslacht ia bssit aleohn een luttel ovarblij el van hetgeen eenmaal het eigendom der bailio was De naam van Bndolf deed Blise sidderen Zij was er volstrekt niet op verdacht geweest hem uit den mond van den beer t laiatel te booreo en dan soo geheel tonder eenig varband met de zaken welke sy kwam bespreken Het meisje vroeg uofa dsdelyk af of de notaris het aïtgesprolÉea had met een bepaalde bedoeling vik iVèet seer goed ttviüLe ging de itijfhoofdige notaris voort fik wast saar goed dat wQlsa uw va Lier doorgebracht is en blgft toch steeds bet meest genotvolle van de heele kermis Mejoffr A L Heermn van Voss te Krimpen a d Lek slaagde te s Gravenhage bg het examen Hoogd taal I o ec de heer P van Balen van Bodegraven idem voor de hooHakte Gisteren sloeg de bliksem in de landbouwerswoning van A de Jong te Nieuw Lekkerland welke geheel afbrandde De Ba sche correspondent der Zaaol Ct is Inog al ontsteld door het bericht dat dezer dagen in de bladen de ronde deed omtrent de opgaven door den Minister van Biaueulandsche Zaken aau de gemeentebesturen gevraagd in verband met de door hem voorgenomen regeling van het kiesrecht op breedeo grondslag Hg kon zgo oogen oiet geloovsn toen hg ias dut de heer Van Houten die zoo vnrig beeft gestreden tegen den betastiiKcensufi had gelntormeerd naar de minimum belastbare inkomens in de plaatselgke directe belasting en naar den minima m aan lag in die belasting alsmede naar het getal dergenen die voor niet meer dan t l of f O öO zgn aangeslagen MiescMen wil de Minister dit wetan met het o op de kiesrecht hervorming voor da gemeenteraden maar waarsohijntyk acht de briefschrgver dit toch niet t Zat er wel op uitioopen geen betasting aanslag geen kiesrecht Als dat inderdaad het geval mocht bigken te zgn dsn wacht z i den minister een duchtig échec want voor zulk een reeling zal geen meerderheid te rindob zgn len ganseh het liberale land zal daartegen opstand komen c Voert hg ons nu tot den census tot het verband tasschen belasting aanslag en kïeagerechtigdheid terug dan verloochent hg zgn ganseh verleden en bereidt zich zelf met eeu gewoon échec maar een smadelgken val voor eeu val waarvan hg zich nooit weder zal vermogen op te heffen omdat men hem dan sat beschouwen aU een man die om der wilie van de tgdelgke glorie van t ministerschap zgn politiek verleden heeft verloochend en alle etschen van consequentie en beginselvostbeid met voeten heeft getreden Eenige dagen geleden was te Leeuwarden een valsch bankbiljet van f 25 in omloop Een winkelier die het in goed vertrouwen had ontviangeo zou het weder uitgeven toen hg op de valschheid werd opmerkzaam gemaakt Het der markies Bartan sIIm verloren beeft evonats de vader van don graaf van Tnohtvoonie maar nu tien jaar geledon heeft uw famihe er zich weder boven opgewerkt door een huwelyk Rn dat nog wel londar daardoor te verminderen in rang want de heer van Hansweerd was van een leer goede familie uit Mormandie en bovendien zeer ryk Ik hoop dat de laatste der van Triohtvoordea e en gelukkig ui ign al gy Dat was te veel en Ëlize verloor het gddnld vMgnheer zeide j ik verzoek u zeer dringend my t willen aanbooren Ik beo besloten de erfenis van mgn zwager te weigeren en mgn bezoek heeft g cn sader doel dan om te verzoeken zoo spoedig mogelijk het stuk giraed te maken waarin ik a tand doe van die igkdommen Afstand doen vnn em erfenis die jaarlgka aan inkomen honderd daizend galden afwerpt t scheelt ten minste heel weinig riep Plaintel veroatwaurdigd Dat meent ge niet in ernat freule 1 Dat COU krankzinoigheid zyn vik ben er vast toe besloten En mag ik ook vragen ho ga op die allernood lott gste geachte gekomen zytl Omdat die erfenis aan myn zuster toekunl Daar ver t ge u in ftsule De vrouw ia niet de nataorly erfgenam i van haar echtgenoot Zy kan zelft gean enkel recht doen gelden rDs h r van Hanaweerd bad zyo geheele fortuin vermiaktfaan zijn vrouw Hal eenta taatament he hg ecbter herroepen wat daarvan de redea li weet ik niet ia ar in elk geval ia de gedachte hoogst onaaageDaam my te varrgkao net hetgeen Bfjn toekomt 1C biljet werd by het agentschap der Nedertand ohe Bank te Leeuwarden gebracht Te Zgderveld beeft sich een vermoedelgk geval van cholera Asiatioa met doodelgkeu afloop voorgedaan bij eene vron filgkens eeu medadeiling ia de cPr Gr Ci van de zich noemende ftuancieeU commissie waarin ook dr L A Bübler zitting heeft waren de gelden die mdertgd gevraagd werden om den heer Van Deth itt de gelegenheid te atelleo de bewgzen te leveren van de kwade Uonw des heeren Van t Lindenhont bestemd om in Amerika de noodige bouwatoffeu op te doen Althans wg leien daarin het volgende Het iB der financieele commissie m uke Nearbosch ho st aangenaam bet Nederlandache volk te brengen uit zgo twgfel en vesdenking tot die mate van lekerbeid welke zg wlve kan gdvea omtreq de oittandigbeid van den heer Van Deth Te meer daar allen die aan onze oproeping hebben gehoor gegeven recht bMttten op onze inlicbtmg sVan Deth ia in de gelegenheid gesteld om sgn bekende belofte te gaan vervollao Met de bonoodigde som van 2 00 in handen is hu deu 14deD Juli naar Amerika vertrokken Door de aanwezigheid der hoogst gowiohtige getuigenissen ia Amerika ware zgn hia daar heen zonder samenhang met zgne tegenwnordige verhouding tot onze justitie noodzakelgk Buitendien had bg al van dr C J Calkoen een gastvrije nitnoodiging naar Amerika ïBlgkens een telegram uit New York is Van Detb reeds m Amerika aaggeland Nu zou dus onze commissie alleentgk n de verantwoording van den baer Van Detb na zgne terugkouvt in het vaderland behoeven af te wachtesj indien niet de bepaling waaronder aan da commissie de ronde som vau 2500 is overgedragen liaar vacantia vooralsnt onmogelgk maakte Want van parttcutiere zgde is ten behoeve van dezaakNeer bosch die som van 2500 slechts a taao bg wgie van voorschot Wat aau bgdragen ingekomen is een bedrag van 700 berust nog steeds bij den penningmeester der rmaDCioelo commissie maar zat derbalve met al het geld dat nog moge toevloeien aan den gever van diU voorschot worden uitgekeerd Voor vrywillige dienatoeming bg bat In structiebatajjou te Kampen is het aantal liefhebbers minder dan het aantal vacaturea dat togen 15 Aug e k op 50 ia bepaald itGe zijt zeor edelmoedig d t moet erkend wordm Maar gg gelooft blgkbaar dat uw opolTunng bet door u gewenschie gevolg kan hebben Daann vergist ge u deerlijk freule Mevrouw van Hansweerd zal r geen cent meer om erven t iM is dat mogelgkP vro freule Bsrtaa inde hoogste mate verbaasd Omdat de gwieraal dit geval voorzien h Hg kende u wal Hg wist koe edelmoedig gg waart en begreep dat ge in staat zoudt zgo zgn vrggerigheid ten uwen opzichte waartoe hij wettig volkomen gerechtigd was af te wgien Ga voort P Welnu tofn heeft hg z n voorzorgen genomen om te verbinderen dat zijn fortuin naar uw tuatcr terugkeerde 11 heefl aan zijn teitamant eens bepaling toegevoegd Ëeae bepaling I nep Ëhze er nog nietje vanbegrgpende tm ffJa freule zeide de beer Plalatal mti Badruk de generaal heeft onder het stuk waarin hij u aanwgst ata zgn eeniga erfgenaam een paar woprdea geaohreven dia aldu taidea Toor het gevat jonkvrouws Blue Bartan mgn ohpoonsualer mocht wsigereo om mgn erfeniate aanvaarden vermaak ik mgo gdieela roaread ea onroeiwid vermogen aaa Walao ga voort mgukearr Aan d Staat om er naar willekear gebruik van ta A la Ojj liaf dus frMita dat uwe balan geloosbai niet ten goJle zoo komen aaa uw zatter Wat er ook moge gJotnno mevroaw Van Haaswaard sal Booit arvaè vas haar aohtgsnoek Men schrgft uit Beheveotiigan Een gnmiige ontmoeting bad ik op m a tocht door het dorp Ken man met eoa flink open uiterlgk en leti vriandelgks in t gelaat zindelgk maar armoedig gekleed komi ngo recht op ne af ËsD woordje aijsbliefk meoMr I sogi b met een lachend geaicht en ago pel afnainoaé Wel Meneer hoefl o bijgeval drie eantjas Drie centjes V Ja die heb tk Waoranf Wel lUMioar gaat hg lachend voort dio son ik dan wal graag wÜlea hebbM Zi 4u meneer vervolgt hg op jovialsn tooa ilk moet voor mgn vrouw een paar boodsehappandoen en nu kom ik een ceot of wat te kortNu spreek ik zoo hier en daar een goed maMchaan en zoo kom ik er wal Ik gaf den vrooinkaa afsettar de gavraagdt 3 centen en tarwgl by ie in dan lak ilaki zei hg met een aardig bakhuis Ziet u meneer ik zeg maar ah je nel en prettig opgemimd gezicht by da mensoboakomt Inisteren ta nog wsl naar je maar aaidie lange gezichten met die op sterven na doodfltemmen h ben ze ongemakkeiyk t laod Fnssche morgen meneer wel bedankt 1 Lachend groette ik dan vroolgkan badelaar een nisuw type dat zeker van tallooten en belasting van 3 oentjee tal heffen zoodat bB misschien ten atotta een bed goed taaltja ff doen Zoo vindt men xet£i in d hoiida on weêmtindagen nog nienwe typao De kantonrechter te Sohiadam heafl eoo vrouv te Maassluis veroordeeld tot 3 dagao hechtenia Zij had tweemaal ean gezin t Itotterdam bezocht waar zg wist dat de pokken beer chteD en vas toen naar hare woning te Maasslóis gegaan Behalve zy lalve a n daarop in haar gezin oog les persooaa door die ziekte aangetast waarvan drie s jn overleden De ksntonreahter grondde vgn vonnki art 8 der wet van 5 D i mb r 1872 Htbl 134 op ai No Het be ld van Miohiel Adriaanu de Royta dat in de Kon Fabriek der heeren Van Kempoaeu Zoon te Voorschoten vervaardigd en door é ingezetenen van Vliuingen kan onzaKoaingiageschonken wordt zal geheet van zilver zga staande op een zwart raarmeren voetstukwaarop tevens al de opschriften zullen worden aangebracht die het beeld zelf JuLde h ronthutliDg zal Art tn JHf Bovendien wordt op ee zilveren plaat op b t voetstuk d opdracht aan H M de Konïnginf aangebiwht Kn toan li iz met weinig taroeor gasli an bal Bwggen bowaarde ging bg voort Ik zie hierin het onweerlegbaar bewijs dal uw swa er teer vast besloten was mevrouw Van Haasweent tk Interven De generaal heeft blijkbaar lot siohwlven gesagd M a sokoonnsler is in staat het fortuin te weigeren dat ik baar wil nalaten mal gebacle uïtsluitiu van mgu vrouw Jadisa ik voor bet geval zg de ferfems afsloeg mgn fortuia naliot aan bloedverwanten of aan ds armen of voor ds siicbtiog van een ziekenhuis of voor welk liefdadig werk dan ook uu freule Bartan nog beswaar maken bet te aanvaarden uit vrees de ongelukkigen mgn fortuin ta onthouden Daarom laat ik allee na aaa den taM als zy t met wil aanvaaideo De staat la niet leta peraoonlgks en boe belangeloos s ook mg ign zal zg ai t weigeren ter wille van dan staati dat IS tsrwille vau de tegsnwocrdige n fsrtnf dia Boch iB baar noch in mgn smaak valt Kyüldua wel gedwoagea sya va my te erven L tyn redaneariug was juist baaloot da aataris na eenige oogeablikkeo geiwegen ta habbaa wantin date omstMidlghedeo ton em wai WBg gaiykstaan nat en baleediging van de nagedaabienisvaa den geoeraa Iedereen son t in u afkeuren aawat qiaer t gy toodt ow ih d siat beraikan datoogatwyfeld ia bet verzekeren van ea goede toakonst vaa mevroaw Van Haaawewd Als ga aannaai in b bMit zyt vaa het fortuin tal niala nverhiaderea r e e gedaella vaa af te staan aan awvrouw van Hansweerd taazy l j wyia vaa gift oadartevenden eidoor haar Jelkena eeu som tar hand tastelten hetg hi tskar hst aenroodigata aa vowiidt tifsta sou i D ifferJt mn