Goudsche Courant, zaterdag 4 augustus 1894

40 a lla 10 01 10 11 ll Ui l lla 4 47l l ll 7 41 10 14 Amatcrdam CS 8 1 40 T l 1 1 10 11 1 1 1 1 40 1 41 1 81 1 41 11 B AutaiduLW I IO 1 11 II 1 14 Jl 11 10 11 4 UI I II 1 1 10 II 11 11 GMda TJO 1 04 11 44 Ta Zwolle ia deaer dagen eene broodbakkery Mopend door dan Heer W de Jong broodbakker te Kampen met beete Iaohtoveas van bet Technisch Boraau C A Rombach Czn ta Amsterdam volgent een geheel nienwe door dazen bedachte vinding Desa ovens geven eane bespering lan 50 pOt in brandstoffen oodat een dubbele oven in werkingi eobts40 eants aan brandstoffen in de 24 nur verbruikt De bovenoven is door eene warme kamer van dan banedenoven geeobeiden in welka kamer aan beide zyden van den oven zyn aangebracht 16 régulateurs welke de waglite q daardoor dan bakvloer naar verkieaing kannen regelen waardoor men in staat wordt gesteld in dep bovanoven roggebrood malsch eu sacht van korat gaar te maken terwyl in den benedenoven geregeld wordt doorgebakken Tot dnsrer werd in ons lamlhetroga ksMd in gean heeta lDoht oven gebakken da kont waa dan veel te hard en het brood 4foog Ook is xorg gedragen dat de wasem onont beerlek voor het bakken van goed brimd niet verloren gaat en geholpen door den stoom welke uit den waterketel in don oven kan worden gebracht deze tev ns geschikt in tot Directe SpoorwesverhlsdlDK met GOCüA Zomerdlesst 1894 95 AanRevaogeo 1 M Tyd vao Greeowkili XOTTIRDIMlO lT 10 10 S4 10 l 10 4T 1 1 41 4 M 8 10 01 DIK H1 1Q 60UUA Hi 5 417 10 7 48 ia 4110 1111 3811 111 18 8 18 1 41 8 41 4 11 4 411 17 7 8 01 MB 10 10 1 44 1 4 ni 1 0 a ia SS lo ia lo ii ii os ii a io i 4t a ii 4 1a 4 4a 1 jo 1 47 7 41 i ii 10 10 lo st T 1X C a T Q o V D 1 58 11 84 11 01 11 0 1 518 10 8 514 41 S SB 8 0 8 1010 84 lO lS 1II S4 4 B 11 10 11 10 14 11 4 4 7 SfK B SI 0 84 10 17 11 0111 55 1 81 1 17 8 10 4 87 I IO 7 0S 1 41 IHSTIlOl U e O D D A U lOa 1LI7 l 40 4 10a 10 U ll 11 41 t 11 4 11 4Ji 1I 1I 11 11 Ui 14 1 11 l l DÏ èft il iB dan mkéta t d bg vtle gMbomieerden op de gemeeoteiyke watarletabg de dsgelykfche renpilUDg vkd water ge tegen tot op oagereer 100 IHcn per hoofd De Baadieominifae Treezeode d t op dia WQze allicht stagnatie zou koDoen komen in deo geregelden toevoer Tan water heeft eene circulaire aao de geaboonnaarden doeo toekomen waario dringend wordt verzocht het misbroik van water meeatal door ondergeeehiktea looreel doenigk tegen te gaan torvyl met a oyding ran den toeroer van water wordt gedreigd indien het miibrnik biyft aanhondpD In bet algemeen belang wordt mede bepaald dat besproeiing van de itraat niet verdar mag gaan dan 4 meter bniten den gevel het bakken ran pun de tnia on ffaeaer brood Op de tentoonstelling te Qent in April 1893 werd deze vinding bekroond met een gooden medaille eereprgs en eere diploma alzoo de drie hoogste oodencbeidingeo Het Hbladt ontleent aan een paHiealiereohrijven van een der p seagiers a b van hetgexonken as Castor het volgende Op 28 Jnli waren wy des ochtends Dungeness gepasseerd zoodat wy er op rekenden Zondagmorgen te Amsterdam te zyn Ik lag eenigsxios ongesteld te bed toen ik tegen 5 aar de stoomfluit bg voortdoriog hoorde gaan De machine werkte zacht aan en bat schip liep zeer weinig vaart Da klokben met hare kiekeni ii nog al eana aangehaald ala toonbeeld van moederliefde en dat iQ niet ten onrechte zolk een goade repotatie heeft daarvan heeft men ooUaga bjj een brand te Baldern io Wartemberg een voorbeeld gezien In het brandende hnia zaten de knikeot van een klokben onder een trap Da vlammen kwaiaen daar dichter an dichter by en de anj tige moeder trachtte ban jongen door dringend geroep daar vandaao te lakken Maar eindelyk toen zg zag dat al hare pogingen tevergeefs waren ging zy by de kuikentjoa zitten met de vleugele beachermend oveA ben aitgeipreid en weiaige oogenblikken latfr v ao ben en kiekeoa verbrand De loods was reeds aan boord fiaders had ik gedacht dat wy daarop wachtten Nu echter begreep ik wel dat het mistig moest zyn hoewel wy slechts even te voren bet ss liembrandt van dezelfde Maatschappy ge tt weerd waren en de beide booten elkander gesalueerd badden zoodat bT toen nog een goed gezicht was Dit Utracht meldt meo dat de vermaarda Rambrandt in bet bezit der familie Van Weada Taa Dykveld beecbikbaar ia geiteld voor de tentoonitel ling van onde lohilderkonit Ik maakte my dan ook volstrekt niet ongerost daar ik deo kapitein op de brag wist en liep slechts even naar boven om uit tekyken Het was zéér dik zoo zelfs dat ik van nït de kajoitikap de brag niet of slechts zeer ondoidelyk kon zien Daarop begaf ik my weer te bed doch nanwelgks lag ik toen ik opgeschrikt werd door een hevigen stoot gevolgd door een knarsend krakend geluid jaist alsof het schip op de klippen liep of over den grond sehuorde zoodat ik my dit laatste hy myne onbekendheid met ze aten werkelyk eeoige o enblikken verbeeMe Ik s iihoot haastig eenige kleedingstokken aan eu vloog naar dek juist toen de kapitein met stentorstem in de kap schreeuwde passagiers onmiddellyk boren koBiencI Maa mtldt nit Haarlem Terwyl de ichntteri ter inipectie opkwamen tartprai en twee banner Jelle Batema en Ruyi in nniform opraiende biljetten uitgaande van deu eociaal democratischen militairen bond In die biljettan werd gewezen op de werklooibaUin den somer teu geooege vandegrooten maar voor eigen centen Aangeraden werd zich aan Ie aluiten by den S D M B dan zou ipoedig da lenze weerichalleo leg de wapens neder c Verder wai er in afgedrukt art I van het reglement van den bond waarin wordt aapgeri eo by oorlog eene militaire werkstaking Op den Doelen werden beide personen gar arraateerd ontwapend en in arrest ffebraoht Zjj sollen TOOr den Mhuttersraad terechtstaan Een tooneel van verwoesting vertoonde zich aan myn blikken De Castor was aan stnurboordz de een weinig achter midscheeps door een groote yseren bark iogeloopen De scherpe steven van dit vaartoig dat ondanks deo mist met volla zeilen was blyren doorvaren bad een renaachtig lek beneden de waterlyn gestooten door welke opening het water met groote stroomen drong terwyl ziJn boegspriet groote schade op ons achtArdek had aangericht Onze machine stopte en de stoom ontsospte met geweld uit de veiligheidskleppen die door den chefmachiuist waren geopend De gale Belgische poitaegel van 2 centimes iê Tarrangan door een van roodbrnine kleur Een gedeelte van de bemanning was reeds in den eersten ichrik op het aanvarende schip overgesprongen voor de rest wan dit onmogelyk wel was er een troa uitgebracht om de beide schepen by elkaar te houden maar de kapitein van het Duitsche zeilschip sneed dese koelbloedig door eu zyn vaartuig verdween langzaa m naar achteren in deu nevel Met bewonderenswaardige zalfbeheersch inggaf de kapitein der Castor zyn bevelen Hoewel er visschersraartnigen in de nabgbeidwaren was hut zaak spoedig de bakhoordasloepte water te brengen daar bet stoomschip snelzonk Gemakkelyk waa dit niet by het klein getal handen die aan boord restten daargelaten dat het geluid van het water dat nu met dooderend geweld door het lek naar binuen droog de stoutste harten van vreee deed kloppen Het word meer en meer tyd het water stond reeds bgna gelijk met het dek en het schip kon elke minuut ja elke secoude ouder onze voeten zinken Maar niemaod verloor het hoofd met reuzenkraohteo werkten ftlleo met deniupitein aan de pita door binnen £ minuten was de sloep te water en wy sllen sprongen er in Nog een oogenblik stond de kapitefn op het dek en litft den blik over zyn schip gaan toan sprong ook hy in de sloep de laatste die van boord ging Nog geen rainaat daarna zagen wy het Khip snel zinken Wy waren gered gelukkig maar het was op het kantje af zooals men zegt Intu schen IfjOl 11 11 11 01 11 00 11 10 11 i ao lO M 9 0 SmkU llMtdnekl Hlnwtrlnik OqMUa laitwdui ytM t Oi T H T Bt T t T 4t I li M II K ll Oi li T 4I 01 11 1 II I I 1 10 t io t lt t ll T ii I 4T WnmAirk Maordrwlit l li lO Ot 10 11 I OT I a 87 11 01 U IS aOVDt DEN H t AO Ookd 7 10 1 40 0 01 1710 41 11 11 U ll l Ol 1 17 Il II 4 41 1 17 l ll 7 IS 1 87 Z M T 4II II 11 01 l ll q 4 17 4 11 41 Bl Kr 7 4T 11 i l It W T I 01 11 10 1 14 1 08 II li MJ L d l OI IM i Toofb 1 071 18 11 11 1 11 1 Hu 1 11 l ll 10 01 11 17 11 41 11 11 1 411 17 8 11 4 11 l ll l ll 41 7 48 10 1111 8811 48 O 1 D D I I O H T Oaada l ll 10 7 11 8 0 Il 10 1 10 11 11 41 I IS i ll 8 11 4 47 1 111 17 7 418 8110 1410 11 Oiukw I IO 1 14 11 0 1 87 I IT 7 1 10 17 WMid i i 7 081 11 n iT 1 411 11 O V U V V rin Ulnaki ll 7 111 18 1 41 10 11 11 41 1 10 i Oa l ll 8 10 l l t ll 18 8 19 ll 10 18 11 10 fi O U D 1 1 MITIIDIH laaiadUi Oi Baattrsla vu da bMittingoB dar oprareodeit kon niets worden geborgen wij brachten er het leven af maar ook niets meer Opmerking maar zeker geen waardeering verdient het feit dat toen de personen die aan boord van het zeilschip onxe pogingen sagen om de sloep boiteo te krijgan vreeaende dat WIJ Diet daarin zoudeo slagen deo Duitachen kapitein verzochten zyn stoep die gereed hing te stryken dit verzoek door den gezagvoerder werd geweigerd Ko toch sooals uit het bovenstaaude blykt was het eene qaaestie van seconden en van Leven of dood voor twaalf menscheo VisBchersvaartuigen namen ons allen aan boord en brachten ons behoadeo teFolkaitone aan wal Nog eens ik kan geen woorden vinden om myne bewondering uit te drukken over de kalmte en den koelbloedigen moed van gezagvoerder en officieren Deze heeft ons allen het leven gered Van het oogenblik der aanvaring tot het zinken van da Cantore verliepen slechte 10 ii 12 minuten Te Karlsruhe is een ond aUeenwoaendheer met zwakke geeatvermc ns het slachtoffer geworden van aen doortrapte dievenbende welke twee meisjes van 13 en 15 jaren als hare werktuigeu gebruikte Beide meisjes lichtten den man eerst voor 15 mk op toen lij evenwel zyn ongelukkigen toestand bemerkten maakten zy daarvan gebruik en in 7 er korten tyd was de man voor eeo bedrag vaa 12 000 Mk bestolen en bedrogen Zeven medeplichtigen waaronder de onders van de meifrjes zyn wegens heling en valschheid in geschriften in hechtenis genomen vele anderen zyn voortvluchtig De ontroowe beambte belaat met het ophalen der gaarechten te s Hertogenboscb is te Antwerpen gearresteerd Te New York blyft bet nog steeds rerschrikketyk warm Dinsdag stond de thermometer des morgens op 105 in de schaduw en vóór 2 uur waren reeds 33 gevallen van zonnesteek bekend geworden De bezoekers van den Zoologischeo Tuin te Kopenhagen waren dezer dagen getnigen van een even merkwaardig als treurig tooneel In een groote papegaaien volière vlogen plotseling alle vogels bij elkaar behalve één een kleine groene papegaai die naar t andere eiud van de kooi vloog en daar in elkander dook Een korte beraadsli rJQg Tolgde en plotaeling vl en allen op het kleine groene dier af dat in een oogenhHk doodgepikt en geplakt werd Een der wogeU scheen het te willen verdedigen maar die werd zoo hevig op den kop gepikt dat hy omvertoimelde De opzichter die op het rumoer aansnelde kwam te laat om de terechtstelling te yerhinderen De Zondig te Brussel gebonden allegorische optocht van bloemen moet byzonder fraai zyn geweest Een ruiter met blonde hareu en een stralenkroon dragende gekleed in goadlakeaf telde den zoune tod voor Jonge meisjes in het wit met goud een gonden ster aan het voorhjofd leidden syn paard by gooden guirlandes Hen volgden Ridder Lente in licht gebloemd satyn ook met een lyfwacht van meisjes en herauten met zyden banieren enz Het viooltje de hagedoorn de lelie het vergeetmynietje alles was vertegenwoordigd en hot geheel moet een allerbekoorlykst kleureütalereel hebben opgeleverd De stoet was ontworpen door den schilder Den Duyts Een correspondent van da Westminister Qazette c die een reïtje door Nederland maakte schyft o a 5 59 a os I IO 17 II 1 14 4 10 4 17 1 04 l ll I IO ll BB 1 01 1 11 1 1 l ll l 4 10 eODDA 11 10 IIJO 1 41 1 1 1 01 1 0 ll Ot 11 40 l ll 1 41 10 18 w ao 10 81 10 41 Vooclr 1 54 N d Ud5 5 Z Z ira 08 qi Kr l4 8 U l QiHidi SO 71 Vtneït 18 7 80 Woordan S ll l ll Uudgwiter 7 07 8 11 Gouda De Hollanders zyn ver in onderwysaao gel enhetlen en selfs een progresHive lid van den Londenschen Sclaool BOBtA iNI ieti kioinen leeren van dcdorpechool teOrouw Jongena en meisjes leeren te tanen eene veratasdtge regriing die veel nuttaloose uiitnven en leeroseeatars en ook allerUi leermiddelen nitspaart Het licht en de ventilatM syn volnsaakt de teakenjngen kaarten en platen aan da moren uitstekend elke byzonderheid tot den vorm en de afmetingen der achoollwoken zgn volgens het beste jsteem met het oog op de gezondbeid ao het gemak Óer kleine scholieren ingericht Zalke uitstekende inrichtingen in een betrekkelyk afgelegen dorp geven een goeden donk voor de zorg der Hollanders voor het onderwys hunner kinderen Dezelfde reiziger bezocht ook het eiland Urk en ware het niet om de schilderachtige kleederdmcbt der eilanders en de eigenaardige iurichtiug van sommige woningen dan sou ik niemand aanraden er heen te gaan De eilanders zyn risschers ruw ea onbeleefd en eeni ios roofzuobtig van aard Ook Marken werd bezoeht maar troap i toeristen nemen de irischheid van het eiland weg en de inwoners zgn ruw en niet primitief geno om belangwekkend te zgn c De laatst verschenen afievaring vaa Bet Leeskabinet c behelst o a eene afbeelding van bet nienwe spoorwe tntion te Nym en met een bgschrift va Johan Gram Het Buitenland soo zegt de schryver is onbekrompener dan wy by het bouwen van inrichtingen van openbaar verkeer Men zie spoorwegstations als die te Hannover men denke aan pos en telegraatkantoren als dat te Heidelberg Calmar een Rtadje van 20 000 inwoners bezit een postkantoor in Duitache Renaissance zooals ons geheele lan er geen drie kan aanwyzen Wij zyn na den schitterenden bloeityd onzer kanst allertreurigst gedaald En ofschoon er sedert een kwarteeuw beterschap is gekomen wat we eenmaal waren zyn va aog geenszins Zie de meeste onzer stations cubussen met gaten en verder geen onkosten ItitusBchen er w verbetering gekomen Het station te Amsterdam as het eerste mouaraentale gebouw voor den spoorwegdienst Sn zoo werd ook het bcawen van het spoorwegstation te Nymegen opgedragen aan een kunstenaar den rüksboawmeester C H Peters Het gebouw ia rank door den schoonen trapgevel en door de slanke hooge ramen levendig door den vorm rooden baksteen en roomkleurigen zandsteen Het bezit een h lle als te Amsterdam en in den Haag Bovenal treffen O io de vestibule de schoone ranke lynen waarmede uit de kapiteelen der kolommen welke met hunne halfrondbogen de opengewerkte binnenmuren dragen de calounetten groeien op welke de verschillende gewelfbogen rusten die zich vergaren in doorbnngende gebeeldhouwde slaitsteenen Een fontein van steenen stralen eene symphonic van steen waar ieder zielloos deel plotseling zyn stomll id aflegt levend wordt en medewerkt iu eeu hymne aan de kunst en wenifschap van onzen tyd En alle leveraoties voor dit gebouw zyn in verschillende gemeenten des Ryks gedaan Moeten wy zoo vraagt de Heer Gram niet op dezen weg voortgaan en de kunst ontwikkelen met kracht en met ovejrleg selfde kunst waarin wij eeoweu geleden hebben uitgemunt Het papier der Engelsobe banknoten ia tegen heel wat bestand Een banknoot vao vyf pond welke een dame in den sak vaa haar oohtendjapou had laten zitten ging maa in de waschtobbe onderging al da bewerkiagen mee waaraan die japon onderworp i werd en toen de eigenares zich weer daarmee kleedde vond zy in den zak een hard klompje dat nat gemaakt en uitgevouwen de vermiste banknoot bleek te zyA Het britQ was wat gekrompen maar ongeschonden en de Bank wisselde iiet zonder brawaar 7 10 8 41 1 40 1 47 14 10 01 10 10 11 10 IIJO U SO 7 07 1 10 7 17 7 14 7 11 T I7 7 10 i oa ¥ 9 i al 4 41 4 11 5 01 i O l ll I IO 10 0 4 40 11 4 41 7 01 7 11 7 l 711 l ll l 0 i 1 07 7 aa 41 T M 10 00 u H oo MI 1 10 ll Ia kM foawaaw isstaaiaat ia Weenen kwam deser dagen een elegant jong paar dat door zyne echt aristooratische manieren al terstood den bedienden groot ontzag inboezemde Die heer en dame beitelden een fijn diner dat hun bigkbaar goed smaakte Na tiet dessert terwyl mynheer een glaasje fine champagne en mevrouw chartreuse dronk vroeg de jonge man om mynheer te spreken an toen de restaurateur kwam moest by veraemen Amt de beer en dame ni t konden beUlen Maar mynheer t gaat maar soo niet zei de spyziger der hoogerigeo wiens zonnige glimlachjes du in een wolk van verootwaardiging wares schuil gegaan Dat weet ik wel was het antwoord ik wil ook dat gy betaald zult worden en daarom laat ik u mijn vrouw als pand De restaurateur had geen zin in die grap vooral niet toen de jonge man zyn naam noemde den naam van een heer die wegens verkwisting onder curateele was gesteld Maar b p pt ge dan niet dat als gij weigert myn speculatie gehral mislukt Wy moeten nooddwang bebben bet mooiste wat er is Laten wy het msar voor afgesproken honden zei de jonge man beslist De restaurateur berustte er in De schoone jonge vrouw bleef by hem in pand en den volgenden morgen kwam men haar trioiufanteiyk inlossen met het verschnldigde geld Vier moeders in één bnisl Te Mierloo Noord Brabant trouwde dezer dagen een joiikmau met een weduwe Die jonge weduwe had twee kinderen en was das moeder bovendien bracht zy haar eigen moeder en de woeder van haar eersten man mede da jonge fflan van n kant bracht zyn eigen moeder aede Als bet jonge huishoudentje goed gaat mag men van getok spreken B $ beer Bertels van het laodgoed De ttezen onder Barneveld vindt vooral nu het weder den laatsten tyd zoo tegenloopt in de Groninger en aaugrenzende Drentsche veenkoloniën wat syn pers voeder systeem betreft reeds vele navolgers De bekende hoopen ge perst groenvoeder ziet men reeds by verscheidene landbonwers voor den winter klaar staan Enkele boeren gebruiken ook voor stalvoedbring hetzelfde mengml van zaden als de heer Bertels en hebben daarmee zulke goede uitkomsten dat verwacht mag worden dat nog Velen ban voorbeeld sallen volgen en de veeteelt in de veeukotouiën verbonden aan zomerstal voedering zich allengs zal uitbreiden Iu bet belang der landbouwers Kelre zal dit seer zeker wèl zyn Een andere vraag is echter of ook bet algemeen of ook de arbeidende klasse er goed by varen zal vooral met bet oog hierop dat veeteelt veel minder handen werka vordert dan landbouw Na de verschillende partyen de revue te hebben doen passeeren opent de heer Schaapman in cHet Centrum eenige artikelen over ój6 Katholieke party Onder KatholiekTpartij worden hier versti au de Katholieken ip Nederland Het vergende is ontleend aan het eerste deser artikelen Men pleegt van de Katholieken in Neden land te ze en dat jy zyn behoudsgesind By sommigen ia dit zeggap een lofspraak by anderan een soort verwijt Zy die het als een lofspraak op ons toepassen gaan dan uit van de stelling dat de Kerk aitleraard conservatief is dat sy te recht de groote conservatieve maobt wordt geheeten dat zy is i ne grande ècole de respect en dat eerbied voor al wat bestaat de onontbeerlyke voorwaarde is voor orde en 1 de De heer Schaepman erkennende dat ook de tronwste sonen d erk onder elkander kannen versebillen over d wenschelökheid van vaster behoud of steviger vooruitgang acht hen ééo en oQverbreekbaai óen in de belydenis van Qod als bron van alle gezag en a tmldigeo den koning Christus ook op staatkundig en maatschappelyk gebied naar de door Hem gestelde wet als den weg de waarheid en het leven Verder terugkomende op het conseAatisme der Ned katholieken zegt de he S De bshoadszin onder de Nederlandscbe Katholieken is iets anders dan een rustig o uasm me op koloniaal financieel of algemeen wetgevend gebied Hy is volkomen verklaarbaar nit bet verleden en hangt met somm e dingen in het heden te zamen De Nederlandscbe Katholieken leven op dit oogenblik onder een wetsbedeeling en verkeereo in een toestand dien iedere Katholiek in den vreemde hun gerustelyk ma benyi en Maar aiet sondar langen stryd zijn sy tot dien toestand gekomen en langen tyd is bet anders geweest De lange stryd doet hen hoogeu F prys stellen op hetgeen verkregen is en maakt hen zooal niet haiverig voor dan toch ttiet b eerig naar verandering ledere verandering ia geen verlwteriDg en dit is waar het haa aigan recbtsrerhoading betreft een ooloooheabaia waarheid Jniat hierdoor zien zy iedere verandering in het algemeen met wantronwan aan In hun vroegeren toestand waren zy van het openlHUv leven uitge loteo Van deze oit loiting is ook nu nu zü roet volte rechten toegerust daarin kunnen oi treden nog wel eenige heugenis overgebleven £ y zynnamelyk door deze uitsluiting zoolang aan een stil huiselyk bedryf gewoou geworden dat zg teoty waar bet noodig is het plein rermyden De openbare zaak als zoodanig trekt hen niet aan ledere zonde wreekt zich De wyae waarop onder de Republiek en ua dl Republiek onder denzelfden geest die de Republiek bebeerscnt op de katholieken een stelsel van uitsluiting is toegepast heeft gemaakt dat het openbare leven vroeger voor hen niet toegankelijk nn bun minder begeerlyk achynt nit al lea is volkomen verklaarbaar en heeft niets dat tot eeu verwyt wettigt Integendeel er is nog me r dat ter verklaring strekt Wat by onze naburen geschiedde was waarlyk niet ongeschikt om t voorzichtigheid aan te manen zy die daar den vooruitgang voorstonden deden dit op eene wyze dia moest doen gelooven dat vervolging der Kerk haar behoorde te vergezellen Het is nu niet de vraag of men hy bet zoeken naar de oorzaken dezer vervolging altyd de juiste trof of men niet aan staatsvorm of aan ataatkuodige ontwikkeliug toeacbreef wat men had moeten toescbryvan aan het ongeloof dat sicb vsu dezen staatsvorm of deze ontwikkeling bediende Het feit lag er £ n het feit gaf aanleiding tot strenge uiterst strenge en dus éenzydige gevolgtrekkingen Men was en te recht volstrekt gekant t en de beginselen der Revolutie en men meende op den rechten weg te zyn als men op de geheele geschiedenis en ontwikkeling onzer eeuw het tpoit hoc propter hoc bet NA baar dus dooe haar onmeédoogenloos toepaste Dit alles verklaart de kalme langzame behoedzame voorzichtigheid dit alles kweekt den behoudszin aan c Nuttige bezigheid Een Zwitsersche dokter is op het denkbeeid gekomen om gedurende een geheel jaar zyn voetstappen te tellen Hy heeft in ronde cyfers een totaal bevonden van 10 millioen passen nauwkeurig 9 760 900 dus gemiddeld 26 740 per dag zouder het been en weer loopeu binnenshuis te rekenen Van die 10 millioen passen zyn er 600 000 op trappen gedaan dns 1500 per dag By een middelbare snelheid van 2 passen per seconde en een lengte van 2 Oieter per o passen bedraagt de afstand die per di is afgel d l kilometer Een veehonder te Gïeaendam heeft een varken gemest dat volgens schatting 300 pond zou wegen In den laatsten tyd bemerkte men dat het beest niet meer tierde en met den dag meer wegkwijnde De boer en de zyu gingen op informatiën uit met het gevolg dat men tot de vreeselyke outdekking kwam dat het dier hetooverd was De boer heeft koor knor toen onmiddelliik geslacht en het betooverde spekje Voor appel en ei verkocht Aangezien de kaas ook telkens uit elkander valt meent men dat ook hiej in de toovergodin de hand heeft Wat zyn er toch oog aartsdomme mensoben in de wereld De kapiteio G W de Ronde van het regiment grenadiers eu jagers is op syne aanvrage op peuHioen gesteld f 1430 Te do Bilt ütr is in 82 jarigen ouderdom overleden da oudstry er drager van het Metalen Krnis en de CitadeUMedaille L van der Feist Vanwegtf den waterstaat is op de Bieningen aan den benedenmond van het Upui te Amsterdam een nieuwe vaargeul gemaakt van 100 meter breedte ea voldoende diepte zoodat de scheepvaart daar by laag water geen veitraging meerondervindt a BBltonlandsch Overzicht Eindelyk is de oorlog officieel verklaard en heeft de Japansche R eering daarvan gisteren aan de bnitenbmdsche vertegenwoordigers te Tokio en ook o a aan het Foreign OfBce te Londen officieel kennis gegeven De Brit sche minister van Buitenlandse he Zaken lord p imberley gaf zynerztids terstond ook kennis aan de te Londen gacc iteerde vreemde gezanten opdat zy de gnhgvoerders der koopvaardyschepen konden waarschuwen Nanwelyks was bet feit der officieele verklaring Ie Londen bekend geworden of de amhas adei van China en Ja mn werden bestormd door allerlei leveranciers van krygsbenoodigdheden en ook door rustende fficieren die in den oorlt willep dienstnemenv De Indo Chinese Bteam Navigation Company die eigenares is van het aan China verhoorde en door de Japanners in den grond geboorde transportschip Kow Sjing alsmede de firma Jardine Mathason k Co dia het gecharterd bad hebben op hun sÏKh tot schadeveigoeding eangunatig antwoord van de Japansche RageerkigontTangen die volle ve poeding toas f omdat de oorlog nog niet verklaard was en het achip onder britsehe vlag voer eu onder bevel stond van een britacbeo gezagvoarder kapitein Galsworthy Deze toezegging heeft de poblieke opinie te Londen weder vaal gunstiger voor Japan gestemd Het heet overigens dal de Japansche officieren die alvorens het vonr geopend werd aan boord der Kow 8jing kwamen om het koers zetten naar Japan te eischen by bno vertrek nog aan den kapitein en de hemannuig dezer opneming aan boord der Japansche schepen had aangeboden hetgeen echter door Galsworthy geweigerd werd Toen daarop het vaar geopend was werden de masten en alles wat zich op bet dek bevond weggeschoten en eerst daarna twee torpedo s onder het schip gArscht om het te doen spriogen Van de circa 1500 drenkolingen alle officieren waren reeds op dek gesneuveld werden niet eens 40 maar gelyk thans gemeld wordt slechts II man door den Fraoschen krniaer Lion opgepikt Wat bet tweede zeegevecht op jt Maandag betreft waarin het Ohioeesche oorlogsschip SJ6n Joe€n Chenyaen heet in den grond geboord te wezen daaromtreut syn n geen bijzonderheden bekend evenmin als betrefiende bet Undgevecht bü Jasan op Korea en da Times aarzelt zelfi om aan de juistheid van het heele bericht te gelooien daar dn opgegeven plaats te rer verwyderd is van de richting waarin dat schip na het gevecht van Vrydag gevlucht heette te zyn Uit Peking verneemt hetzelfde blad dat de vernieling der sKow Sjing een uiterst pynIgken indruk heeft gemaakt in de Chiaeefcbe regeeringskringen waar nu aelfs de vroegere nog verzoeningsgezinde weifehurs vorig den ootiog tot het uiterste verlangen De onderkoning U HungSjang vericlaarde io een intervieuw dat nu de oorlog eenmaal bronnen ts hy zonder gaoade moet worden duorgazet China beeft dan ook onmiddellyk in Amerika 25 000 ropeteeigeweren besteld en nog grootere bestellingen worden via Vanoouver verwacht By bet landgèvecht te Jasan of Jaijau opKorea naarbij de Japanners werden iernggeworpen moeten zy tégenturer de Chineeesobe keurtroepen gestaan hebbon die bovendienaistekend verschanst waren De Britsehe Regeering heeft gisteren oniniddellgk haar neutraliteit aangekondigd maar tevens de noodige stappea gedaan tot bescherming van de britsehe belangen En ilan wordt nit Shanghai geseind dat o6k acht russische oorlogsschepen met troepen aan boord met gebeime orders uit Wladiwostok naar Korea vertrokken zyn Het Engelsohe miniaterie yerkeert iu de onaangename positie van iemand die onder de grootste moeilijkheden bezig it een werk tot staftd te brengen waarvan hy zeker weet dat bet nauwelijks gereed terstond ui worden vernietigd En deze positie wordt to ouaangenamer wanneer het ministerie voelt dat de tegenstanders van haar Evicted Tenants wet eigenlyk gelyk hebbeo Sn dit zon bet ministerie wel eens kunnen gevoelen wanneer bet bedenkt dat de minister voor Ierland John Morley ta elfder nra nog acht bladsgden groot folio vol amendenienten pp de wet heeft ingediend afkomstig van zyne eigene party De overwinning van het minüteria is dan ook erger dan een Pyrrhoa verwinning I yrrhas kon zijn volgenden slag nog winnen Bir William Harcoort weet zeker dat by de volgende maal de nederlaag zal lyden De Uoioniaten hebben zooals reeds gisteren uit eeu Ulegram bleek eenstemmig besloten niet te opponesren wanneer hun niet de tyd werd gelalen hanne bezwaren beboorlyk uiteen te zetten Morley zal zich dus alleen te verdedigen bebben tegen de Parnellisten Wanneer hy naar zyne lencbe raadgevers luistert zal zijn maatregel langzamerhand heel iets aod rs worden dan di waarvoor hy de stem van zyne partj enootec hreft gevraagd doet hg het niet dan zon by de zelfde mioacbting toooen voor dan raad der vertf enwoordigers van bet lerscbe volk die hy den Unionisten steeds beeft verweten In het nuBimar van 7 Jnli vao de Diamond Fields Advertiser een blad dat te Kimberley uitkomt vinden we een mededeeling welke ons zeer belangryk voorkomt Het blad zegt Onder meerdere aangelegenheden den OranjeVrystaat betreffende vefoemen wy dat Koffyfontein diamanten van het eerste water en in groote boeveelheid oplevert Wy zagsn verschillende partyen die buiten wooe steenen inhielden en uitmunten in zuiverheid water sn vorm OntwijiBlbaar gaat Koffyfontein eene groote toekomst te gemoet vooral indien eane verbetering van de diainantmarkt pUats vindt In andere distrieten van den Vrystaat wordt yverig geprospeoteerd gezocht hoofdzakelyk naar steenkoolbeddingen doch ook naar diamanten en minersliën in bet algemeen en wy zijn van oordeel dat spoedig de woorden van den president ReiUr door bem bg de opening van de Koflyfanteiowaterwerken sitgesproken verwezentlykt zolleo worden namelyk dat vrouw Natunr geen deel vak Zaid AfHka ryker beeft bsgijftigd mat oadergroadseba sehat s dMi d a Vi slaait De Bolgaarsche regeering heeft geaprokan In haar blad het cSwobodoo Slowo vaiklaait ze dat de leider der russophielen di als kaa di4aat voor het mimaterambt zyn rusaophial program in eeo brief aan de Peterbargsoba Swet heeft ontvoawd daartoe door de regearing niet was gemachtigd en dat de regeeriag hem uiflt kent Verdel deelt het officieele blad een brief moe van Peter Stantsjef een leider der geëmigraerde Taankowisten aan zyne trienden in Rnalaod waarin da volledige onvoorwaardelyke onderwerping van het vorstendom aan Rnaland wordt verlangd en de afdanking van den prins vaa V K geeiaoht De regeeringskrant geeft baar vatontwaanliging over dien orief te kennen en spreek als baar gevoelec uit dat door de uitvoering van Stantsjef program t laad in een bnrgeroorl eu onder een dictator aon raken De verkliiring van v tSwobodno Slowo hebben beteekenis omdat daarin voor den eerstra keer de Tsankowisten op hun pluta zyn geaai In 8oBa hoopt man dat de terechtwgziiig wheuring onder de Tsankowisten zal veroortaken Wegens vergevordenl Selitoen worden de met 0 KOBTIVQ VSBKOCBT L van OS Ai S 73 73 Beurs van Amsterdam AUaUBTUB Vw kn t NiiniuiiD Otrt Nfd W 8 VU k dilo dito dito I 101 dih dilo dito IVi 101 HoHaAi Obl Uoudl 1881 1 4 8 ITALII Inulirlj mg 18S1 81 I 7l U niR OU in ptpisr llll i 7I dilo in lilnr 1811 I 7 V PoETUQ L Oblig mat tiokat 8 ll ni dito dito I II aviuND UbLIUoU I 8 ria I 74 dito Omodi 1110 4 f VU dil byBolh lll 4 4 dilabiilio l88 0 4 dito ia Road 1MB 1888 8 II 4 18 107 iiV I7 100 101 igi 110 101 76 dito dito dito 1884 I apAliJl PwHl Mbuld 1881 4 Tutu Oi Oonr Iwn 1810 4 Uw loooing wri 0 Om liMBiUK lerifl C et iu A r Klr B O r obl llll I Huioo OU Buit 8oh 1810 8 ViiiuDiu Obl 4 oiib i I 81 illlRUDa Obll ligD 1881 i RoTTlmlUM 8tKl Iwo 1888 8 Nm N Jkfr IludeUf uud A andllb Tab Hü Cartiiaaten D n Maataohappir dito UI 10 10 ly 100 1 lis 100 81 188 i 104 1I4 X 100 loiy ii lOI l IM i uW 181 II 44 81 W a iiV lOI UW lOl a 34 40 lOM IH 107 loi A loiV loiV lU 88 10 Anih Hrpotbaallb pudbr 4 üult Uy dar Vontonl aand a Or Hyoothoakb paadbr 4 Kaderianuaoha baak aasd Kad Haodalmaalaoh dito N W k Pao Ujp b pandbr I Rott H potba ltb puidbr 4 Utr Hjrpotbaakb dito 4 OoaTltiE Ooat HonK bank aand EtiaL Hypotbaekbank pandb 4 i AHKIUX4 Kquit hjrpolb paodb ft Muw Fr li oarL 8 i 1 4 NlD Hall U 8poonr My aand Hij tot Eipl 81 fip aand Nad lod BpoorwagDi aand Nad Zuid AMk Spn aaod I dilo dilo dito llll dito I 4 l lT U a oontl 1887 11 A Kobl t ZnidlUl Spwniü A U obl 8 PoLXM Waraehau Weaneo aaDd 4 Il Eoal Or Buaa Spw Hf aand I Baliiaobo dito aand è r t Paatowa dito aand B IvanrDombr dito annd B Karaü Cb Alov Sp kapjund I IxHovo Sanat 8p ud oblig i Oral Vilabab dito oblii I ZnidWaal dito aand B dito dito oUi 4 AMlttiA Unt Pao 8p Hy oU 8 Obio k Nortk W pr O aand diloditoWin at Polar obl 7 Uonror k Elo Or Spin eart v a liliDoi Cootral obl in goud 4 Louiif It KaakriltaCart v aaod Mexico ü Hpv M lehyp tr 6 1 klii Kaaaaa r 4 pet praf aand N Iork OoUrIo It tVnt aand dito Kanna Obio obtig 6 Ora on OaUf l k p lamdl 81 Pa il Mwn k Maait oU 7 Uo Pao iloafdlljn oblig 8 dilo dito Lino Col Io bn O 8 Camada Can Soutb J rt f jnd Vu C BaUw k Nar la b d 0 O Anaatenl Onnibtti MU aand Aottard ramweg Maata aand NlD 8tad Amatordaoa aaad 8 Stad Rortenlani aand 8 BlLaU Blad ADt Mnl887l Blad Bruiaal 1888 S l Hoao Tbeiaalli gullr OoaallKh 4 OoainiR StaaUlMning 1880 8 K ICOoat Cr 1880 8 8FA in Stad Madrid I 1888 Tar Niii3ai H7p Bp blocrt l