Goudsche Courant, zaterdag 4 augustus 1894

No 6431 Maandag 6 Augustus 1804 33ste Jaargiang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 6 Grand choeur Majeur Alia Handel Abvertentisn Zoo de Heere wil hopen rnfln geliefde Pleegoaden P ZILVER Ondertrouwd W F T N ESSEN Umtair Apotheker 2 U en M 0 DUPPEB GoLL I 2 A g 1894 h VISSER 22 Aagasfcas a b hunne 3S Jarige Sehtvereeniging te herdenken Hnnne dankbare Pleegdochter J PAEPEE If rf Voogt ARTS lis naar de Westhaven B 145 bg het VEERST L De oudergeteekende maakt bg denen bekend dat het Lokaal der R K LEE8VBREENIÖINO gedurende de Kermiatgd op de bekende conditiën opengesteld is voor NieWLeden hnii Dames en KiniiereD Minzaam aanbevelend de Kastelein G J HEETMAN WesthaTen B 159 n Door boTenstaand adres wordt beleefd aauberolen het alom beroemde Trappisten Bier nit 4e Bronwerg de SCHAAPSKOOI LAGER GERSTE BIER nit de Brouwerj de gekr P te Delft en ZAlfS SXXBA STOUT g Onfeilbaai Middel IS st Borst en MELIANTHE Saperior Borst Uonig EitriiGt Bekroond met Eere Diploma en Gooden Medaille GEIST 1893 Gonden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gonden Medaille 1893 Worlt 8 Hygienic Exposition Cftüago Samengesteld uit de meest heilzame be standdeelen is aangenaam Tan smaak maagverstorkend en zacht purgatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Miag in geen hnisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld I I van Schalk Co Machinale Fabriek DE BONIGBLOEM Somatra straat 267 Dm Haag Verkrflgbaar bj P fl A WOLFF Drogist Markt Qouda uitsluitend roor Qeabonneerden op oe G00D8CHE COURANT naar het Franich van Xavier de Montépin 544 pag druk is aan het Bureau dezer Courant te Terkrggen tegen den spotprgs ran 40 ee tê De voorraad is niet groot men profiteere doa van da gelegenheid Gekomen Gekomen Gekomen Wat is er dan toch grekomen Het gunstig 1 ekende The ter ITationaal is op de KERMIS alhier en heeft Standplaats op de GROOTE MAEKT tegenover het Stedelgk Mnseum Openjfigs Voorstelling heden WOENSDAG AVOND ten 8 uur precies Dit jaar de Kermis bezoekende met eeue schitterende elite troupe Artisten waaronder zullen uitmunten den Heer MARONELLI van China grootste Jongleur en Equilibrist werkzaam met het schip Wilhelmina Mad ZERLINI de Puiveukoningin den Heer GERAHDS Champion in zgne Arabische sprongen Schitterende Tableaux van Marmer beelden en TOT SLOT DER VOORSTELLING DE WILDEMAN Groot Melodrama Pantomime in B acten Uitgevoerd door S8 personen en gemonteerd naar de Bomeinsehe stijl met optochten geai angeerd volgens het Oroot Theater Carati Opgeluisterd door schitterende Uchteffectem Verdeeling der Actes 1 Het Steekspel bg Keizer Julius 2 Het gevecht met den Wildeman door den Prins van Numidië 3 De moord op Keizer Julius en onschuldig veroordeeld tot den brandstapel 4 De Prins van Numidië in de gevangenis 5 De misdadigers ontmaskerd Tekstboekjes van de Melodrama Pantomime verkrijgbaar aan het Theater ENTREE Ie rang 0 75 2e rang 0 50 3e rang 0 30 Kinderen Ie rang 0 50 DONDERDAG en vervolgens lederen dag ten 2 ure EINDEB EN PAILIE TOOSSTELLIMN met medewerking ran het gebeele gezelschap Op alle rangfen half geld Tot slot der voorstellingen de Lachwekkende Pantomime Het Amerikaaosche Leven or het Verstoorde Huisgezin Atgewiaseld door Blaas en Strykmaziek van de Marburger Capella bestaande uit 10 personen lederen dag verandering van werkzaamheden Plaatsen ifn te bespreken vanaf des voormiddag 10 wir a 10 ets extra Hoogachtend en aanbevelend JOH VAN ZÜYLEN PRINCELLI SCHENTRE lEGISSEUR DIRECTEUR HoUandsclie Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BIJ GELEGENHEID DER VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BRI K I1 A9 en Zn Lange Tiendeweg D 60 Kraepelien en Hohn s Qiiina LarocheQ c SSSSE is de meest Krachtige en Versterliende KI A WIJ aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Yerkryghaar in flacons a fl 9Q en ƒ i De iAt te Gotida bj den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het ÏB niet zelden dat geDeziag aaabrengeode middolen toevallif oDtdelit worden die in de bandea van eeo bekwaam geneesheer eea goed sacces hebben Was niet Friesnitz de geleerde vestiger eer waterlcuur methode wiena woonplaats een bederaartsoord roor do lijdende menachheid gewordea ia den eeoToudige boor F Henft niet een Zweedaob majoor Thure Brand genaamd een mtddel tegen vrouwenziekten asQ de hand gedaan die bet lancet dar cbirargen reeda minder noodaakeigk heeft gemaakt en thans gemeengoed ran allo geneesheeren begint te worden P Ook op het geoied ter beperking ran zeuuwziekten begint er lioht te komen on ook bier is een weg geopend geworden die op de eeoroudigste en natuurlykste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren on eranderd aangewende geneeakundige hulpmiddelen z6o als byroorb Bromium Yzer Arseaioum eaz geheel te verdringen ïlr zijn vele menschon die noch ziek noch gezond xgn en toob klagen dat zij ziob in lichaam en zialalleBbebalre wel gevoelen het geringste niet velen kunnen eo zelfs door een vlieg getergd wordeln en £ 00 ziob setvon en anderen tot last zijn zonder het te willen Vete worden geplaagd of door vreeseijke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan c jn er weder andere die te kampen hebben met boofdpyo congestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toerallen Eindelijk lijdea de ergsten onder hen aac verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftgd onder elk geslaeht on eiken stand vindt Zyn zenuwziek en min of meer de slacbRsffera dar leefwijze ran onzen tyd Wie tot eene dezer catogorieo van Ijjders behoort ea ingeliobt wenscht te worden over de wer king eenei nieuwe methode adreaseere ziel aan Amstordun H CLEBAAT Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 1 l trecllt LOBRt £ PORTON Oudegraoht bij de Oaardbrog F SS door wien een ooderriohtand gescbriftja orer Zsnuwziekteu en Beroerte Voorkoming en Geoeting gratia en franoo verkrggbaar gesteld wordt Schouwbtirg Van LIER standplaats Oroóte Markt te Qouda HoUandaeh Tooneelschap Directie A vah LIER van AmtUrdam Zaterdag 4 Augustus 1894 DE KLEINE TAIKOEN Amerikaansche Operette in 3 bedrgven vrg bewerkt door C P T BIGOT Muiiek van W Spencer en 3ol J Kinsbergen Schitterende Verlichting De hoofdrollen worden vervuld door de Dames ALBREGT EsaiiLMi ANDRÉ Mbbuwisse COHEN KINSBERGBN RmtMBBSTBE HENS Jr KONING v WAABDT enz en de Heeren ISOUARD vak LIER BOUWMEESTER v DIJK v NIEUWLAND V SPRINKHUUSEN VBR8TBAEL KOSTER enz Aanvang 8 nnr PRIJZEN DEE PLAATSEN Ie Rang ƒ 1 2S 2e Bang 1 3a Rang 0 7S 4e Rang 0 40 10 Abonnementskaarten la Kant 10 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Dr Retau s z ËLFBEWARIi G HoUandache uitgave met 27 afb Pr s 2 ffolden Ieder die aan de verscfarikkel ke gevelgen van deze onden d Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks dnizend van eea zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Mi azin te Leipzig Neomarkt 34 franco tegen inzending van het bedriu ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland tSOPj PDIKB O DDE 9 8 iEDAMMER GEÏTEVEE NiaHTCAP Merkt Verkrijgbaar by M PEETERS Jz N B A I3 bewijs van echtheid ii cachet CD kurk steeds voorziea van dan naam der Firma P HOPPE 1 I GEBR TERWINDT Waalsrecnfabrikanten JAARLIJKSCHE PRODUCTIE vau I § 26 Millioen Steeneu Fraaie Kleur Scherp gevormd üitmuntpide Kwaliteit Concurreerende Frezen Grootste Stoom waalsteenfabriek tn Nederland Vraagt Prijxen en Monsters Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJN onder Eedactie der beste Kaih lietterkundigen Maandel ks yerschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als MomanSf Noveen Historische Verhalen Poë ie AUerlei Maadséls Logogrief JRebiM enz enx voor den zeer li en pr s van isS CJSJÜT per 3 maanden franco per poak 80 cent Goedkoopste fflaaodscbrift van NlulerlaBd P STOKVIS WATEREEÜÖ ülTGKVÜtt 3 BoflOH ïnudt SDelperadrak van A BBOtEiuK k Koon BINNENLAND GOUDA 4 Augustus 1894 In Ons Genoegen c was het gisteravond zoo stampvol dat men biyde mocht z u om in een hoekjo wat van de vertooningen te kannen profiteeren Het gezelschap bezit goede elementen bepaalde artisten in het genre daarbQ de prettige afwisseling geen wonder dat er plaats te kort komt Maar dan ook aan het loket gewaarschuwd voor men de entree opstrijkt in de kleinste tent toch doet men zulks Zy die een plaats machtig werden hebbeu zeker geproAteerd Ëeu oude kennis de heer Jan Cbarlier toonde gisteravond dat hy de knnst nog niet was verleerdt zyn voordrachten munten steeds uit doordat ze zoo hoogst komisch zijn Jammer dat enkele Goawenaars zich niet schenen te amuaeeren en meenden dat hun gefluit zooveel hefeiyker klonk Zulke welopgevoede lui moeot men uit de zaal verwgderen ze hadden dan hun plaats aan wat kalmer personen kannen afstaan ing in de Groote 5 7 Augustus 1894 den heer J H B Alolpfa Hesse S de Lange f Het program der of St Janskerk op Dim doa namiddags 2 aar door Spaanderman luidt aldus Praetildium uud Fnge if Fantaisie Sonate No 2 a Maestoso b Andante c Allegro con fuoco Moderato 3 a Elegie Solo voor Echo Joz SchraveBftnde G F Handel Ch H Riuck Edvard Grieg Trompet Largo Eerste deel Fluit concert a Letzter Frühling b Dnettoaus Lieder ohneWorte Solo voor VoiHumana F Mendelssobn Bartholdy Ré Alex Guilmant De Schouwburg van den heer Van Lier was gisterenavond goed bezet en het publiek heeft fich weder verlustigd in het gevoelvolle aangrijpende spel van Mej Coypers Over iBoze Katec behoeven wg niet meer te spreken Wel een woord van lof aau de voornaamste vertooners die allen medewerkten om het stok tot z n recht te doen komen De directie zorgt voor afwisseling Hedenavond gaat de kleine Taikoen eene operette TEViLLETOX De laatste eener Familie fA aar het Frantci 94 Gji kunt zelfs mot baar deelen zonder dat iemand er iets op zal kunnen zoggen Mevrouw Van Hansweerd die zioh zondar u zeer zou moeten bekrimpen kan thans even ryk zijn als gy Wat wilt ge meer F Maar daarom ia t ia de eerste plaats noodzakelijk het testament te aanvaarden want anders blijft gij beiden even arm Dat prachtige fortuin zou door den staat opgeslokt worden zonder dat iemand er van genoot Zou t niet jammer zijn als er allerlei kleine tekorten van werden aangevuld P De redeneenng van den notaris waszooduidel k dat Elize er door getroffen moest worden Zg gevoelde wel dat het dwaasheid zou zgn om de edelmoedige te spelen au die edelmoedigheid niemand zou baten ffZijt ge thans overtuigd freuleP vroeg do notaria Ik zal dokter Bortrand eerst om raad vragen antwoordde Elize ontwgkend Hy had mg niota verteld van dat toevoegsel aan bet testament Om de teer goede roden dat ik er hem niets van gezegd had Waartoe zou dat gediend hebbenP Ik ben geen oogenblik op de gedachte gekotften dat gg zoudt kannen weigeren Maar win zijo raad in freule Ik weet wat hij u zal antwoorden want hg is eaa verstandig man en ik geloof niet dat iemand aet geiond ventaad op dat punt ran een andere die allervermakeiykst is en geknipt voor hen die met de kermis gaarne eens lachen Yermoedeiyk i door inkUmming bij van Es wonende PlantsoMl bij de Doelesteeg een som van f 70 ontfceemd Het trommeltje waarin die golden zatoa is door de politie gevonden overigens ontbil ken aÜe verdere aanwijzingen Heden nacht is een poging beproefd om de deur te openen van een huis op de Eattenaingel waar voor de glazen een briefje stond niet te huisc Brieven en boodschappen enz te bezorgen by Er scharrelt veel bedelvolk by den weg De politie beeft heel wat menschen in de gemeente doen aanhouden om zoodoende de veiligheid te betrachten De agenten hebben strenge orders om te waken tegen deze bedelar en landloopery eo by gelegenheid der kermis is natuoriyk veel vreemd volk en daarom is het dikwyis zeer lastig om de goeden van de kwaden te onderscheiden Een ieder zorge zooveel mogelijk in eigen omgeving en men late zyu huis niet onbeheerd staan om kermisvreugde te gaan genieten Woensdag 8 Aug heeft op het landgoed Nimmerdorc den velddag van het Leger des Heils plaats waarby Generaal Booth zelf tegenwoordig zal zyn Vertrek van den trein van öonda 7 38 voormiddag aankomst te Nimmerdor 9 10 voormiddag vertrek van den trein van Nimmerdor 7 09 namiddag aankomst te Gouda 9 18 namiddag De prijzen met inbegrip van programma u 40 et dat toegang geeft tot het iini errein zyn Ie klasse f 2 40 2e kl f 1 90 3ekJf i i De voordracht voor het college van ïetter i te Haastrecht door burgemeester en wethouders opgemaakt bestaat uit de heeren 11 Uittenbogaardt en D Verkerk Naar wy vernemen heeft de heeff Jac van Waning borgemeester van Onderkark a d Use en hoofd redacteur van de Ned Politiegids zyne candidatuur voor het lidmaatschap van het hoofdbestuur van den Alg Ned Politiebond niet kunnen aannemen wegens drukke werkzaam beden en om bet onafhaokelyk standpunt dat zyn blad in de politie wer el tl inneemt te knnnen handhaven meening zou kunnen ztjn dan ik De heer Rudolf van Triohtroorde met wien ik gisteren sprak was t volkomen met mg eens Wat I riep Elize bebt gij hem van dat testament gesproken Ge soudt mij genoegen doen met te zeggen welk doel gij daarmede badtP Met welk reoht bemoeit de beer Van Triclitvoorde zioh met mga zaken nBeeohuldig mg niet van oubescbeidenheid antnoorddo de oude notaris gtimlaebend De geheelo stad woet thans dat de heer Van Hansweerd u zijn fortuin vermaakt beeft Ik heb gezwegen maar ds heeren reohlers hebben mgii voorbeeld met gevolgd Iedereen to er vol van dat gg zeer rijk zgt geworden Het IS zeer natunrlyk dat de menschen die hier komen er over spraken In onze stille struok waar zoo weinig belangrijks gebeurt is t dan ook geen kleinigheid dat een schatrgk man zgn vrouw onterft om alios na Ie laten aan zgn soboonsuster dat zult gij moeten erkennen En beschuldig dien armen Budolf toch niet dat hg zich met zaken be moeit die hem mets aangaan Ik bon zijn notaris na de notaris geweest te zgn van gn vader en ik behartig zgn belangen hier in de provincie Uij tracht een kooper te vinden voor de Fazantenhoefe Ik hoop er een gevonden te hebhen Rudolf kwam mg vragen hoever wg gevorderd waren met de onderhandelingen Hij schijnt dus plan te hebben het land te verlaten P ff Waarscbgnlgk wel De voornaaajétÉ den daartoe is de ongelukige geschiedenis m ien boschwachter Zijn pachter zal voor de fcpnbank raraobÜDen als voonitaoute getuige nUuir die kere In den a oud van Donderdag 2 Aug zyn oi der BergAmbacht nabg de hofstede van W Bor eenige boomen door den bliksem getroffen Op eene te Berg Ambacht gebonden vergadering ten hni e van den heer G Bezemer is bepaald dat op Donderdag der kermis eene ringryderij zal gehouden worden door paren Een der beiden moet een ingezetene van BergAmbacht wezen Onder den veestapel van de wed T Huisman te Vlist is de beamettelyke tongblaar uitgebroken Donderdag 1 1 ia te Boskoop het ouweder ingeslagen by den schilder G Ëenige ruiten en meubelstukken werden verbryzeld doch er ontstond geen brand Persoonlyke ongelukken kwamen niet voor Tot ouderwyzef aan de openbare school te Nootdorp ia met ingang van 15 Aug a s benoemd de heer J de Koning van Delft Op de voordracht ter vervulling van de a s acature van onderwyzeres aan de openbare lagere school II te Ouderkerk a d IJsel zyn il or burg en wetb g9 ilaa tst m E P J Schriek te Goada en C J C Worrell te St Filipsland Niettegenstaande de jaarwedde f 550 bedraagt hebben zich slechts twee soUicitauteD aangemeld Een 68 jarg mao te Kralingen reeds eenige jaren weduwnaar besloot voor de tweede raaa zich in het huwelyk te begeven en wel met eene 64jarige vrouw AMe toebereidselen voor de bruiloft waren gemaakt eene woninj gebuurd en ook de dag bepaald waarop men zich in het huwelyk zou begeven De aanstaande bruidegom begaf zich op het bepaalde uur naar ziine verloofde doch moest tot zyn bittere teleurstelling van baar vernemen dat zy van het voorgenomen huwelyk afzag Het diploma A voor de zuivere toepassing van het correspondentiescbrilt en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéryc is verstrekt aan mevr E dea Tombe en aan de heeren J van Aalfl Amsterdam J C ten Pas Olden zaal en H Urbaous Helder Over het proefschrift van een candidaat voor diploma A moent afwyzend worden beschikt achgnt eeo zeer dubbelzinnige rol gespeeld te bobben Door 2ich van zgn boeve te ontdoen is Rudolf tegehjkertgd ontslagen van dien man Zooals Ik u vertelde kwam bg mg sprokoq over den verkoop en in het gesprek kwamen wg toevallig op het testament van den genoraal Hij beklag mevrouw Van Hansweerd maar is gelukkig dat het fortuin van uw zwager aan u komt daar gg er zulk een goed gebruik van zult maken Ik moet er bijvoegen dat hg vast overtuigd was dat gg hol fortuin zoudt afwijzen Ik heb hem bewezen waarom zulks onmogelgk was en hg was geheel van mgn meening dat gg een dwaasheid zoudt doen een erfenis van vier mtlhoen te weigeren eenvoudig met het gevolg dat die som verdwijnen zou in de bodemlooze cohatkist van den Staat 0p t oogeubhk gelooft hij derhalve dat myn znster bijna arm is Eu ilat ts de waarheid omdat zooals ik u reeds gezegd heb mevrouw van Hansweerd in geen eval eeu cent kan erven van haar echtgenoot Klize gaf geen antwoord Zg roeide wel dat er tusschen de redeneering van den notaris geen speld Was te steken en zg was zoer geneigd don raad te volgen dien bg haar gaf Maar thans bogreep zg ook zeer goed waarom de heer van Trichtvoorde baar het hof maakte Zg had zioh zalve reeds de vraag gesteld wat de reden was dat bij zich plotseling weder met baar inliet nadat lig zoo lang gewacht had haar op te Hoeken Zg bad wei vermoed dat er iets niet pluis waa maar vermoedde de waarheid toch niet Thans verdween het laatste greinde van achting voor hem zy zag duidalgk dat de sohfjobaar xoo bemioueni De heer J Esmeyer te Rotterdam heeft de Stenographie volgens hei stelsel Stolze Wéryc in het leerplan van de 3 hoogste klosten vao zyn Instituut opgenomen Men Bcbryfi aan het Handelsblad uit Venetië De Khedive van Egypte die hier eenige dagen geleden met zyn prachtig radarstoomjacht Mahroussac is aangekomen is over Milaan en Zurich naar Bcheveningen Vertrokken De jonge vice koniog denkt ia Nederland drie weken te toeven en ook Amsterdam Haarlem en Friesland te bezoeken Te Scheveaingen zal hy waarachynlyk intrek nemen in het Oranje Hotel Na een verblyf te Scheveningen keert de Khedive direct naar Kaïro terug De minister van justitie beeft by de politie te Amsterdam inlichtingen gevraagd omtrent de oprichting van de vereeniging wier hoofdman de socialist Reens ïu de laatste weken zoovele gerechtelyke executies veredeld heeft Volgens de Wet op het recht van vereeniging behoort deze als strydig met de openbare orde onder de verboden vereenigingen Art 3 der wet noemt toch als zoodanig elke vereeniging welke ten doel heeft lo ongehoorzaamheid aan af overtreding van de wet of een wettelijke verordening enz terwpl art 4 de deelneming van een verboden vereeniging voor de oprichters oi beataurders strafbaar stelt met gevangenisstraf van één tot zes maanden en geldboeten en voor de overige deelgenooten met geringefe straffen en boeteb De bestuurders zyn reeds door de politie gehoord N V d D Een bardoekkig deserteor Twee recberchqprs hielden Woensdag in een tappery aan het Gedempte Franschewater ie Rotterdam een marinier aan die zyn garnizoen te Hellevoetsluis was ontloopen Zy stelden hem ter beschikking van de militaire autoriteit en brachten hem daartoe aan boord van de in de Nieuwebaven liggende kanonneerboot xDufa Vau daar wist hy weder te ontsnappen hetgeen hem evenwel weinig bate De agent van politie W J Srhaffere hield hem des namiddags ten tweeden male aan op de vliering van een pand aan het Roodraand hoek Leenwenlaao waar hji ziob onder een kleed verstopt had By het examen te Arnhem voor apothekenbediende is van de 3 vrouwel candidaten geslaagd mej J 0 Roog geb te Aarlanderveen waardige jonge man slechts een brutale gelukzoeker was Na de minnaar van mevrouw van Hansweerd geweest te zgn zou hg baar gaarne gehuwd hebben als zg vier malen millionaire was geworden zooals hg gehoopt bad Maar verHemende dat de generaal haar onterfd had teo bate vaa freule Bartan bad hij zich gehaast van batterij te veranderen Als een man die niet over een naoht ijs gaat had hij ziob bij de beste bron op de hoogte willen Btellan Voor hg verder het hart van Elize belegerde moest hg den heer Flatntel gaan raadplegen om zioh volkomen op de hoogte te stellen van den geldetgken toestand der beide zusters Marianne bad niets meer dan haar bruidschat en Klize was schatrijk De keuM van don hoer van de Eazantenboevo was oogenbtikkelgk gedaan Wat kon t hem schelen dat mevrouw van Hansweerd zijn minnares waa geweest en zioh voor hem m opspraak bad gebracht Hg verliet haar zonder de minste gewetenswroeging en daar hij door haar persoonlijk op da hoogte was gebracht van de genegenheid welke Elize roor hem koesterde hoopte hg daarvan gebruik te maken om de werkelgke erfgename te huwen Hg was reeds aan bet werk gegaan De ontmoeting bg den tuinmuur van het kasteel was vooruit beraamd en bij had zoo goed gesproken dat freule Bartan met genoegen naar hem geluisterd had Hg vleide er zich mede op haar diepen indruk gemaakt te hebben en hierin vergiste hg zinh niet geheel Bovendien had bij meer pglen op zgn boog en de diensten die hg meende te zullen bewijzen aan Piet de Kuiter waren van dien aard dat hij aanspraak zou kunnen doen gelden op de dankbaarheid van Elize rsnftfffrve