Goudsche Courant, maandag 6 augustus 1894

msmm émismi mi i mm mm 7 46 10 14 Amatordalu CS 8 9 42 11 18 Amatordan Wp 6 60 8 16 9 67 ll i Ogadi MO 1 04 Yoor de rechtbank te i Gravenhage had zich gister een 25 jarige koopman uit Zegwaart te veraotwoorden wegens diefstal van een raatje boter hetwelk hg door een kleinen jongen ran een wagen te Delft liet wegnemen en later naar Botterdam deed fervoeren Beklaagde het doen wegnemen en verroeren erkennende beweerde echter te goeder trouw geweest te sgn en gehandeld te hebben op laat van een ander wiens naam hg wel noemde maar wien hg niet kon aanwgzen Te Rotterdam nam hg de boter in ontrangst en bood ze voor f 19 aan iemand te koop aaDf omdat zeide hg de persoon voor wien ze volgens zgn lastgerer bestemd was niet was te vinden Het O M achtte de verdediging niet aannemeiyk beschouwde het ten laste gelegde en z i bewezen feit ala zeer ernstig en vorderde in aanmerking nemende dat bekl reeds vroeger en wel wegens diefstal van vee uit de weide werd veroordeeld eene gevangenisstraf van twee jaren De verdediger mr Visser concludeerde tot het opleggen van eene lichtere straf Uitspraak over 8 dagen Te Rochester in de Ve Staten n door Edmond Redmond een uitvinding gepatenteerd die als zg opgang maakt een plaag kan worden Hg hecht aan een twee of driewieler een toestel door middel waarvan de wiolrijderopzgn weg korte advertenties op wegen of trottoirs kan drukken Het toestel bestaat uit een inktlontein en de inkt wordt vandaar door eene vernuftige inrichting naar den band van het achterste wiel gebracht De rgder heeft slechts een kruk te bewegen een wiel met letters door inkt bevochtigd drukt tegen den wielband en deze brengt den kruk op de straat De advertentie nan naar willekeur gewgzigd worden en het gehes le toestel weegt ilecbts een kleinigheid en kan voor een gering bedrag gekocht worden Wuarschgnlgk zal dQ uitvinding spoedig naar Europa komen ea daar evenals andere nieuwigheden spoedig in toepassing gebracht worden als de politie ten minste op grond van de ploatselgke verordeningen geene bezwaren maakt Het bezoek van generaal Booth en de vierin van den jaarlgkacjien velddag van het Lege des Heils zal dit jaar iets geheel bg onders zgn daar bet niet ialleen den 29Bten jaardag vanhet I eger des Heils betreft maar tevens het60ste jaar dai igeneraal Booth zich wgdt aanhet n isizgn der mensobheid m t L d H viert lb byna 40 lapden het jubiié I van generaafu Booth in deb een of anderen vorm In Mgeland vierde het des e opc erkelgke gebeurténU in het Crystal Palace te liondeu toen dU tf 400 vertegenwoordig er8 ran andere natiën waren qm den s neraa ll t laegloeten en hem v verre landen de zegeilweiiachen over te biwgen van de nillio enti die y vertegen woordifSen i Meer hn 8 j X j pewuen namen deel win deze vort ai eringeo Daar Nederland zod dicht b ij geland gelegen was men in e raogelgkh d deii lge i neraal uit te noodigen nog eens jjreer t aar1 deze gastvrge strandep oVer te stekeiif en l n jobilé ook in dit land jte komen vi Um 0 Nimm dor zullen alle takk van het werk vertegenwoordigd zgn Daar zullen ge hfinden worden kinderen hyeenkomsteo offidiereh die JB V a gaan openen zullen atsoheid bemen daar zullen maatschappelijke bijeenkomsten en zal eene groote heiligingsbgeenkomst zijn met een platform waorop 500 personen kunnen plaats nemen terwglvoor 1000 anderen gelegenheid tot zitten zal zgn buiten het plattorm daar zal een reusachtig theefeest zgn naar Engelsch model er zullefa zeveD muziekkorpsen speleBy beKtaande uit geredde mannen die geheel vrgwittig en zonder eenige geldelgke betooning hunne diensten verleenen tot de uitvoering van deze methode om de menschen te bereiken Op 21 AngQstns a s zal terechtstaan voor de rechtbank te Breda G v Deth laatst wonende te Amsterdam zich noemend makelaar en nitgever ter zake dat hg den o£Bcier van justitie te Arnhem in eene vergadering te I Bergen op Zoom op den 27 Mei j l opzettelyk heeft gehoond en beleedigd 1 Naar den Oranje Vrgstaat j De Indepeudance beige c heeft den heer Beitz president van den Oranje Vrgstaat die iOp dat oogenblik te Brussel vertoeft doen interviewen O m verzekerde president Reitz dat personen bekwaam in sommige vakken als tiiïtnierlieden en metselaars hg immigratie naar den OranjeVrgstaat zeker wel zollen varen Een oppassend en gverig werkman verdient er gemakkelgk een pond sterling f 12 per dag Maar zoo zei hg erbij de immigranten moeten in grooter of kleiner aantal tegelgk komen en voor eigen rekening knnnen werken als aannemers anders knnnen rg gevaar loopen de vgandige guzindheid te ondervinden der gevestigde patroons die de nieuwe concurrenten weinig vertrouwen Aangaande het monument voor pastoor Brouwers meldt de Nieuwe Koerier t uit Boermond In het atelier van kerkelgke kunst der firma Gngpers Co te Rotterdam werd het monument met grafzerk voor pastoor Brouwers vervaardigd Alberdingk Tfagm Brouwers en Gngpers de A B en C van het alphabet der nitstekende Katholieken waren groote mannen die tevens ook vrienden onderling waren De twee eerste zgn overleden de dritte im Bnudec had het voorrecht treurig voorrecht zoo ge wilt voor zgn beide rrienden een ge denkteeken te leveren En aan beter handen kon de teekening daarvan niet opgedragen worden Overhuifd door een gemetseld kapelletje zal de zerk en het gedenkteeken op de begraafplaats te Bovenkerk de plaats aauwgzen waar het stoffelgk overschot van den geëeiden en door vriend en tegenstander geechten pastoor rast Het monument van üdelfangemteen is meesterlijk gebeeldhouwd Op bet onderstuk staat in reliefletters te lezen Aan pastoor Brouwers zgn vrienden en vereerders Waaronder het wapen van den pastoor met het onderschrift God zg eere Prachtig maas en loolwerk en sierljjke bladvulling omringt in h t bovenstuk een medaillon waarin het welgelgkende portret van pastoor Brouwers prgkt Aan weerszgden ziet men een lauriertak in een zeer diep uitgehouwen arcatunr De zerk is van granietsteen Roodan en medaillon bevattende de embleoien nu liet Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdlenst 18M 95 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwlcli ItOTTERDAH10 17 10 S7 10 34 10 41 10 47 Aotterduu dpelle NieuwMlark Moordnoht Ooada Oouda Oudew Woardea UtrMbt Gouda 6 40 AmatardaiB Wp 7 5 AüUtodaB 0 8 1 14 I Snaltniii priesterschap staan in een vierkant de monogrammen van O H Jezas GhristuB en de grieksche letters A O t b in en t einde Op de vier hoeken Ter zerk zgo de beeltenisseu der vier evangelisten aangebracht en de data van geboorte van plaatsing te Bovenkerk en overlijden te Manstricht Ook de zerk is met talrgk ornament gesmukt Een redacteur van het Rott Nbl heeft den heer Charles Rochusseu een bezoek gebracht op dieufi 80a verjaardag en deelt daaromtrent het volgende mede Van zgn leven vertelde de schilder ondermeer Ik ben Rotterdammer mgn vaderwas zeepzieder hg had zgn kantoor in deHoogstraat je weet wel waar nu het magazgnvan Polak is Eerst heb ik als katoorbediendegefungeerd maar dat beviel me niet In 37 ging ik naar Den Haag waar ik met goedvinden van mgn familie een plaats kreeg inhet atelier van van Neuen en Waldorp datboven de tegenwoordige I iotergzaal gevestigdwas Ik bleef daar tot 39 toen stierf Neiiienen ik zocht van nu tot 49 hier en daar mijngeluk altgd in den Haag In t laatste jaarging ik naar Amsterdam daar bleef ik twintig jaren en in 69 vestigde ik mij te Rotterdam j Ik heb in mgn tgd heel veel gedaan veel gelithografeerd veel geschilderd ook wel decoratief dat gaat zoo als je lang leeft dan doe je van alles Mgn eerste historische scbilderg dateert geloof ik van 52 ik had toen al illustraties geleverd hg De goudeta bruiloft van Willem Messcoert Over succes heb ik nooit tej klagen gehadde mensohen varen altgd heel welwillend voorme M o goeie tgd was het toen Kf van Lénnep nog leefde die was mgn intimis een besteknappe kerel die van Lennep het illustreerenvan zgn romans is mgn liefste werk eweestiIk was ook bevriend met Potgieter met dqGenestet en met vele anderen ook met Schimrmei voor wien ik op dit oogenblik SiojeunSemegpsc illustreer Ik heb ook vignetten gemaakt vopr Tollens Tollens was mgn vaders boezemvriend c 1 U is nog steeds goed gezond hietwaar O ja gelukkig ik kan nog altgd werkeu en dat is maar goed als je niet meor werkenkunt wordt het ei Schilderen d ik nietmeer daar wordt ik te oud voor hoewel mgnoogen zgn nog puik j Ik heb veel gereisd zooals u weeualle landen van Europa heb ik bezocht in f rankryk ben ik vaak geweest en ook in Engeland in 61 was ik op de Internationalen t Iionden lid van de jury die eer heb ik trouwens meermalen gehad Kenachetsead voor Rochussen a nobel karakter was zgn antwoord op onze vraag hoe hg over de moderne richting in de schilderkunst dacht Och meneer wat zal k u zeggen ik heb in mgn leven al zoo razend veel zien veranderen ik heb al zooveel riohliagen zien worden en ontwikkelen en altijd heb ik het goede er ia gezocht Dwaas vond ik immer het afkeuren van t werk der velen die de dingen anders zien dan wg Maar nn ben ik oud het zou niet goed wezen ala ik thans nog mgn oordeel zei Een zonderlmg ongeluk wordt uit Teraspol in ZuidRusland bericht Daar is een drgvend badhuis op de Dniester omgeslagen De 500 bezoekers mannen vrouwen en kinderen lagen allen hulpeloos vs het water te spartelen onder jammerlgk geschreeuw Gelukkig werden allen behondvn oit het ondiepe water geholpen Maar hunne kleederen waren er niet en zg moesten naar hnis in paradgs costuam maar in een stemming die alles behalve paradgsaohtig was De badinrichting was bouwvallig maar door den eigenaar niet gerepareerd omdat hg een kouden zomer verwachtte Het weer was echter dien dag zeer warm het badhuis werd overvol en bet bezweek onder den onverwaohten zegen 18 18 a o lO St 11 0 u o II U 8 3 S 4 IM 8 5S M 6 S IO t ia B i l 8i Boud Moordreelit Kiaamrkerk Onptlle Bottordam 7 25 7 82 7 a 7 4 to ir ts 15 10 li SS t OI 8 1S 8 21 8 2 8 86 7 26 9 46 7 46 8 07 GOUDA DEN BAIO Gouda 7 80 6 40 9 09 9 87 10 4 li U 12 21 1 01 1 27 8 29 8 66 4 46 6 27 6 69 7 13 Zb M 7 48 8 6i 11 01 1 18 f 4 67 U i BI K1 7 47 l l Z ï gw 7 68 01 11 10 1 24 6 0 8 18 10 03 10 11 6 82 6 81 6 86 9 37 11 06 11 131 9 49 1 88 1 88 N d L d 8 0i v rh 7gi3 ll ii 1 88 6 20 6 86 10 10 hZ 8 li l 9 8 10 07 n i7 12 41 12 61 1 48 1 67 8 66 1 26 6 26 6 66 6 41 7 48 10 1611 83 11 43 nago i eoi D A VJTEEOHT 6 86 610 7 66 8 0 8 21 10 19 10 66 12 48 2 23 2 613 18 4 47 6 28 6 67 7 46 8 38 10 14 10 88 6 50 8 64 ff ff 11 09 2 37 6 87 7 69 10 27 6 6970881 11 17 2 468 11 6 04 6 46 6 86 8 07 8 66 10 36 6 18 7 28 8 88 8 41 1 10 61 11 46 1 20 8 08 8 82 3 60 6 29 6 216 66 8 28 8 1110 68 11 10 eOU D A AU STERD A M I 8 21 9 10 Mi lO Oe 10 66 12 11 2 61 4 47 5 28 10 66 li l9 1 8 40 6 46 6 86 11 10 11 84 1 18 1 66 t t iO ging de eisobende partg had de schaldenaar van al zgn verplichtiogen opheven De quaestie is eigenjfgk deze dat de notaria Blaisse te Huisen die namens baron Brant n V d Zgp heelgraa had veracht en volgens gebruik de nog te innei Wden reeds aan den eigenaar had uitbetaald pn dubbeltjes van den ruim goed geachte pachler kon bekomen Eindelijk liet hg dezeb en ook diens borgen dagvaarden en zou het ten slotte verkregen vonnis t n uitvoer oen leggen toen Baron Brantsen naar men bewwt bevreesd geworden door de verspreide opniende strooibiljet n den notaria liet wetw dat hg die in d a heereu Br nts eu s naarflfliad hebaudeld z ne bcvoegdheüd te buiten jims gegaan en de zaak onmiddellgk moest inti I ken hg de eigener zou de schade voor ziöhji nemen Van de zgde des eia tiers de notaris was er voor ge orgd dat a Lnoodige bieders vap elders tegenwoordig wi n om te waken dot het tekoop aangebodetn i een behoorlijken prgs opbracht terWgl van noliiiewege de noodig macht aanwezig was l i hen dte het bieden aan andere dan 1 Reens m de zgnnen vüdeii beletten onmiddelgk w le palmen Men schrgft aan dé De Baagscqe corres egt deze week naar era publjek gemaal Iwn banden 1 Vata l t tegenspraak f oAi j ft Beeds vóór l it nieuwp der wen roor mg en welUchi sen nieuws me$r t hooren klinke vrienden van d inste vvet tot kt e Bisschop van in zgn diecees fi oli t elegraaf € honden I Of dik uhooni aak lewifjbt in pe schai bod 1 is üitgevaaru en r Sp d riedd dlwar n er in dieè ao a ïDgeyi iau dat i er non verootvvaarig ot ir uitfibrakeik filtijd id stilte Wanthen giM dit r iij W voor niets anders dit S s i ötitie ll3 Méei ropot hij zelfo da totaal vwdietig an politicus Bg dezelfde gelegenheid Idat mg bovenstaande werd toevertrouwd vernam ik nogiets dat naar jjk meen nok nog niet bekend is Nu het eerette door de betrokken personen onaangeroerd blgft is bet tweede misschien ook wel waar Wie weet Ziehier Dezelfde vrienden van dr S vei telden toen met nog grol ter verontwaardiging dat mr Borret te Btïverwgk gekozen na zgne vertciezing van dedzelfden Bisschop een wenk heeft gekregen om zgu gedrag in de Kamer in overeenstemming te doen zijn lo met heti uitgevaardigde manifest 2o met nog later te ontvangen instructien Mr Borret moet den Bisschop er onmiddellgk op gewezen hebben dat zoo n gedragsIgn in Ignrecht n strijd zou zgn met zgn eed lis volksvertegenwoordiger en hg moet zioh bg den Paus beklaagd hebben over don ontvangen wenk van Haarlems Bisschop er Middelb CodrAnt c leiding vtai hat door nieuws Schaepmau m r dan pt i en echter nim q jclle corresii Eflent fierkondigde V s dit r meer anderen twk ed nd ietj n nch eltedje lê i iman i ken maar m tejwi dr S v4rb e edevoermgen r of ti dens deL t zul e Mfei tFJBit d ï s niet 4 Over de mislukte reis van Reens naar Arnhem wordt van daar aan het D v N geschreven Een reiziger in den trein van Hengeloo richting ZwoUei schrgffc dat het er in die streek op vele plaatsen door het overtollige water treurig uitziet Vooral bg Almeloo Wierden en ieuderen staat veel wei en bouwland ouder water en ziet men hier en daar nog slecht de koppen van schoven koren en hooi die men niet tgdig kon binnenhalen boven het water uitsteken Wat daarvan terecht komt behoeft men natuurlijk niet te vragen en oolo het overige beschot zal door het vele water erg Igden Voor den landbouwer alstpede voor de vele arbeiders die zelven een stukje grond bewerken ia het te hopen dat de weersgesteldheid spocdijy gun tijrer worde Nadat dit door strooibiljetten en reclameborden den volke tgdig was kenbaar gemaakt arriveerde hier gisteren iu levenden Igve de bekende Reena uit Amsterdam die thans te Arnhem eone eerste proef zou afleggen van zijn talent om het doel van een executorialen verkoop te vergdelen Hg begaf zich onmiddellijk naar dat deel der stad waar hg volgens de aankondigingen te spreken zon zgn ea waar hg zich bovendien verzekerd kon houden het hoofdcontingent zgner aanhangers te ontmoeten Trouwens in die buurt Klareodal moesten ook de executies plaats vinden Na vele heftige besprekingen en eeue krachtige aansporing om den volgenden dag in grooten getale bg den verkoop tegenwoordig te zgn ging men eindelUk uiteen M 1 24 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 tO 6 66 6 03 8 10 8 17 8 28 12 8 1 05 1 12 1 19 1 28 1 44 4 6 O D D 1 11 60 12 20 1 46 2 80 2 60 3 48 4 20 1 66 f 2 02 2 09 12 08 12 40 2 16 2 48 3 10 4 08 4 40 DEN II AAO GOUDA sHage 6 48 7 20 7 48 9 28 9 4810 18 11 8312 161 Voorb 6 64 N dL d6 59 Z Zegw6 08 Bl Kr g l4 Ze M 6 19 Gouda 6 307 6 1 44 1 49 1 68 2 04 2 0 10 80 10 86 10 41 Toen nu van morgen op den afgesproken tgd eenetamelgk groote menigte waa samengestroomd en reeds een paar uur reikhalzend had uitgezien den aanvang der verbeide gebeurtenis verspreide zich langzamerhand het gerucht later zekerheid gebleken dat de executie niet door 18 9 40 11 02 11 10 9 47 f ff 9 64 ff 10 01 ff ff 8 10 10 11 80 U 80 4 46 6 81 7 07 s id 41 4 66 7 17 1 i lO 6 02 7 94 f i 6 09 7 81 w 6 16 6 61 7 87 6 S0 10 06 1 43 4 16 4 42 5 17 7 8 06 9M 10 10 4 48 7 08 7 11 f 6 7 20 ff 9 61 g V ff 7 26 ff ff w 6 09 7 81 ff 10 8 18 9 E8 10 1610 62 18 0812 46 2 20 2 45 3 15 4 13 4 43 5 80 6 47 7 42 8 86 10 10 10 86 UTEEOHTGOUD A Utrecht 6 83 7 60 9 9 63 11 84 12 02 12 60 2 66 8 10 3 62 4 43 6 36 8 09 8 6010 34 Woerden 6 68 8 11 10 16 12 34 4 16 i M üudevater 7 07 8 19 10 24 12 42 4 84 ff 9 19 Gouda 7 80 8 82 9 84 10 87 12 0612 66 1 22 3 27 3 60 4 37 6 80 7 08 8 419 8211 07A 11 8 T E B D A U O O V D A 9 40 11 10 11 27 2 40 4 10 t lO 7 88 46 6l 11 26 ai 42 2 66 4 86 4 86 7l60 10 00 10 M Vl op het oogenblik sehgnt hierop echter nogweinig kans te zgn De i ord in de Ceintuurbaan te Amsterdam E l j SinK 0u vroeger verdacht van den moord op èï B flfager Schut heeft in dronkenschap uitdruBcingen gebezigd die de politie aanleiding galMlIijttot een hernieuwd onderzoek Zgn wg wel ingelicht dan ia er in de woningvan dezen ma een mes gevonden dat menvermoedde behoord te hebben tot den inveutaf is van de slagerg van Schot zoowel de bedoelde man ala een vriend van hem zgn daaropdoor iden rechter van inttruotie gehoord jiBeilden zgn echter nietin hechtenis genomen hit bewga dat het mes aan Schut heeft bshoord sdigdt nog niet te kunnen worden geleverd hoewel de leverancier eeu soortgelgk mes aanSchuif heeft verkocht N v N iap de verslagen derarbeids inspecteurszgn de volgende mededeelingeu ontleend Groot was weder het aantal fabrieken en we kpllaatsen dat in 1893 door de inspecteurs wetd bezocht In de Ie inspectie werden 503 fabrieken en groote werkplaatsen in de 2 490 in de 3e 510 bezocht behalve nog een aantal kleine bedrijven sommige ontvingen tweeq aal een bezoek Ten aanzien van de naleving en den invloed der Tarsohillende bepalingen der arbeidswet i er afzoiiderlijk blijkt o a het volgende Art 3 Verbod om door kiilderen beneden 12 ja ai beid te doen verrichten Tur zake van 46 overtredingen van dit artikel wjird een veroordeelend vonnis iitgesprokeu In de 2e inspectie kwamen m daarvan voor wa ronder 19 in het schipperélpedrgf li oe mt et Art 5 Verbod om door jeugdige personen en vronwen taeer dan gedurende M nren per etmaAl arbeid te doen verruihtenj behoudens de bjervoor door den Commi ris dër Koniagin of den burgemeester ontvangen verdunning en ve l d om den arbeid vau jeugdige personen en Vrouwen vroeger te doen aanvanien dap te 5 uur des joormiddags of later te doen eipdige dan te 7i uur des namiddags behoudens de 0 benige bedrgven bg kon b sluif gestage uitzonderingen Den inspecteur der Ie inspectie komt Tiet ïv lj r dat de bepalingen iu dit artikel in groote Werkplaatsen weinig overschreden worden De inspecteur der 2e iijapectie vernam geen gegronde bezvraren tegen de naleving dezer bepalingen daarentegen vernam hij herhaaldelgk dat er geen nadeelige gevolgen voor de productie van werden ondervonden Op verscbiUefidft Bteeitfabrieken waren tengevolge der bepaling ook de werkuren van de mannen verminderd f e inspecteur 4er 3e inspectie zegt dat de naleving van de bepalingen in fabrieken regel is het minste is dit evenwel het geval in kleinere werkplaatsen en wel inzonderheid in die der damesconfectie De inspecteurs klagen er over dat vele ongevallen niet werden aangegeven Zg vernamen Verscheidene eeret door de couranten Als een bewga hoeveel er op bet gebied der veiligheid nog ontbreekt kan de mededeeling dienen van den inspecteur der 3e inspectie dat hg volgens zgne aanteekeuingen 823 drgfwerkeo werktuigen werktuigdeelen enz aanwees waarvan beveiliging geweoscht was Bovendien vestigde hg in 222 gevallen nog de aandacht op het ontbreken van voldoende beveiligingen bg liften luiken bordessen trappen enz terwgl hg in 17 fabrieken 98 kookof andere toestellen vond die gevaar voor ontploffing konden opleveren De bepalingen van het koninklijk besluit van 18Ö1 werken indirect ook gunstig voor de niet beschermde personen die tegelgk met de beschermde arbeiden Het getal van 1800 dwangarbeiders dat Toor de expeditionaire colonne naar Lombok noodig was kon niet volledig worden gemaakt zoodat pogingen werden aangewend om vrge koelies aan te werven De Soerab Ct achrgft dienaangaande Zg die meenen dat dwangarbeid nog niet bepaald hetzelfde ia als bg gel enheid te dienen tot schgf of aanvahobject van den vgand zullen zeggen dat daarmee begonnen had behooren te worden en eerst wanneer het aantal vrge koelies aiet voldoende bleek de toevlucht tot gevangenen had behooren te worden genomen Doch dit meeningverachil daargelaten er komt door de moeilgkheid om den trein compleet tekrggen weer opnieuw aan het licht en scherper dan ellenlange vertoogen het zonden kunnen doen hoe ellendig de sanitaire toestanden in de meeste Indische gevangenissen zgn De voeding der gestraften is in Indië goed voor de meesten beter dan toen ze in vrgheid werden gedresseerd in fcoffietuin of op den grooten weg Han kleeding is niet schitterend maar toch niet slechter dan de groote meerderheid is gewend De arbeid dien zg verrichten moeten is zeker niet afmattend en toch sterven er van hen bijna zeven percent per jaar Van de politionneel gestraften de zwaarste politiestraf is drie maanden tewerkiteiling voor den kost zoader loon be draagt het sterftecgfer nog bgna vgf percent Die ontzettende sterfte kan daar de overige levensomstandigheden der veroordeelden goed zgn aan niets anders geweten worden dan aan den slechten bouw of de slechte inrichting onzer gevangenissen die voor het meerendeel door ben ben zgn besmet De vraag hoe daarin verbetering te brengen ia moeilgk op te lossen In de gevangenis te Singapore waar een aantal jaren geleden de beri beri bedenkelijk heerschte werd de ziekte tgdelgk door een verauderd en zeer gevarieerd dieet tot staan gebracht Op onze oorlogsschepen heeft men de bestrgding dier ziekte op dezelfde wgze beproefd Men zou die voorbeelden ook kunnen navolgen in de grootere gevangenissen misschien dat het eenigen tgd helpen zou De hoofdfoot ligt echter aan het strafstelsel dat den dwangarbeid zeer onvoldoende regelt en voor de minste kleinigheden een onbesproken man eenige dagen in de gevangenis brengt Moreele invloeden doen zich gelden als phyaieke wanneer ge iemand die gewend is te leven in de vrge natuur voor het grootste gedeelte van den dag met eenige tientallen anderen opslqit in een klein benauwd en mnf lokaal in gezelschap bovendien van het uitvaagsel zgner raaatschappg dan moet zoo n man wel ziek worden van heimwee en verdriet i Een mgnheer erg netjes gekleed met een hoogen zgden hoed en een zwart pak ging de vorige week te Amsterdam trouwen Zgu bruidje mooi in t wit had nev n hem in de trouw koets plaats genomen en zoo reed men gew lgd door koetsen waarin de wederzydscbe fai ilieleden naar t stadhuis Doch aan do poort aldaar bad zich opgesteld eene juffrouw met drie spruiten die alle drie eens gehoopt hadden tegen den bruidegom die zoo netjes in t zwart was papa te mogen zeggen De bruid was reeds uit het rgtuig gestegen en naar binnen gegaan om met het standje uiets te doen te hebben De bruidegom riep plotseling verteëderd de wachtende moeder met haar drie kinderen liet ze in het rgtuig plaats nemen en met een flinken zweepslag werden door dén koetsier de paarden aangezet die er al9 de wind vau door gingen Het teleurgestelde bruidje keerde schreiendhuiswaarts waar onze brnidegom met zgnoudere hefde en dier panden is heengegaan isonbekend Amst In de sluis te Roelof Aren ds veen had een voorval plnata dat zich vermoedelijk wel nimmer meer zal herhalen Drie kinderen van den tijdelgken sluiswaehter waren met eene boot in de sluis gevaren Toen de buitendeuren zich sloten en het water met een sterken stroom door het geopende luik naar binnen vloeide kwam de boot in draaiende beweging en geraakte zóó in hare lengte tusschen de zijmuren vastgeklemd Terwijl het water aanhoudend rees begonnen de kinderen in gevaar te verkeeren daar de boot reeds half vol water was zonder los te konieu Dooreen moedigen sprong van een metselaar in de boot kwam deze uit hare beklemming vrg en werden de kinderen uit hun hachelgken toestand gered IN GEZONDEN Mijnheer de Redacteur Gisterenavond de voorstelling in de Sociëteit Ons Genoegen bggewooud hebbende moet ik als vreemdeling mgne ontevredenheid uitspreken over de minder fatsoenlijke houding die door het publiek werd aangenomen Stel u voor ten ongeveer 8 uur waren de beide zalen geheel gevold en in de achterzaal de Kolfbaan waien biljetten opgehangen dat het verboden was op tafels en stoelen te staan maar waarom werden die biljetten niet opgehangen dat bet staan in de tooneelzaal verboden was en vooral door het bestuur nageleefd indien men vooraan gaat staan is het natuurIgk dat men achter qok moet gaan staan wil men voor zgn entree iets genieten en daar komt men toch voor in 0n8 Genoegen In Rotterdam mgne woonplaats heeft in den Doelen niemand de aardigheid te gaan staan doet men dit het Bestuur en de bedienden beletten u dit waarom wordt dit in de Sociëteit ook niet toegepast Verscheidene personen hebben om hun entree aan het bureau terug gevraagd omdat zy toch niets konden zien hetwelk zij niet terug kregen Mgnheer de Redacteur dank voor de opuame noem ik mij UEd Dr N V D Baiteolandscb Overzicht Er lyn thans nieowe byzonderheden bekend geworden omtrent het vernielen der Kow 8jing door de Japanners De duitsche kapitein Von Hanneken dien men verdronken waande blykt door Koreaansche TÏsschers gered en op 28 Juli behouden te Tsjemulpo Chemulpo aangebracht te zjiu waar hij onder eede verslag heeft gedaan aan den britachen conaol Langs dien weg werd vervolgens de te Tsjifoe Chefoo gevestigde correspondent van den Times ingelicht die het verhaal van Hanneken thans per telegraaf wereldkundig maakt En wat bljkt nn U Vooreerst dat hot gevecht of liever de vernieling niet op Vrjjdag 27 Juli maar reeds Woensdag den 25n hoeft plaata gehad 40 mjjlen ten westen van Tsjemulpo Stop Anders zgn de gevolgen voor uw rekening seinde het Japansche vlaggenschip En toen de Kow Sjingc het anker had geworpen zette de Japansche kruiser Naniwa een sloep uit waarmede een officier aan boord der Kow Sjing kwam en na inzage der scheepspapieren den commandant Galsworthy hevel gaf het Japansche eskader te volgen Hiertegen protesteerden de Chineesche soldaten allerheftigst posteerden zich hy het anker en beletten dat oit gelicht zou worden verklarende liever te sterven dan in Japansche krijgsgevangenschap gevoerd te worden Wel wilden zjj in stede van de reis naar Korea voort te zetten terngkeeren naar China maar in geen geval naar Japan Galsworthy protesteerde zyoerzyds even nadrukkelijk tegen het miskennen derBritsche vlag en de schending van het internationale recht in vredestijd De sloep keerde naar de Naniwa terug an waar nu geseind werdt Verlaat onmiddellp het schip Onmogelijk l seinde Galsworthy terug maar de Naoiwa heesch slechts een wimpel m top legde zich in positie om te vuren en gaf op nanwelijks 200 M afstand aan de ICow Sjing tweemaal de volle laag terwjjl een torpedo werd afgeschoten die den stoomketel deed springen De Chineezen badden nog nit alle macht met geweren en een paar bergstukken ternggeschoten maar uu het schip uit elkaar vloog lagen rj ip het volgende oogenblik bg vele honderdtallen iu het water te spartelen en onderling om lijfsbehoud te worstelen De Japanners zetten toen een gewapende sloep uit naar het thans van hun 7 jde heet om drenkelingen te redden maar volgens Hanneken om ze bij menigte door geweerschoten af te maken Omstreeks een ISOtal Chineezen bereikten al zwemmende oen klip of hadden geljjk Hanneken zelf het geluk door vissohers te worden opgepikt Sedert het bekend worden van bovenstaand verhaal te Londen heerscht daar een algemeene verontwaardiging tegen de Japanners die zegt de Times met slechts de Britsche vlag beleedigd maar een ware slachting ar ngericht hebben der meest barbaarsche tijden en der meest wilde volken van Azië waardig Ook de Standard noemt het gebeurde een beestachtige slachting En schier de geheele Britsche pers roept om wraak zoodat de burggraaf Kawase Japansch gezant te Londen en diens secretans üchida Jasuja alles behalve op hun gemak zgn Kawase maakt duizend excuses belooft schadevergoeding voor het schip en betuigt zjjn leedwezen over de 1500 drenkelingen tevens voorgevende dat de commandant der Naniwn eerst te laat vernomen had dat de Kow Sjmg een Engelsch schip was Do artikelsgewijze behandeling van den Evicted Tenants Bill in het Eogelscbe Lagerhuis is thans afgeloopen Het ging dus heel vlug maar men weet waardoor de oppositie bleef buiten alle debat nu door het voorstel van Harcourt aan hun obstructionistisch verlet Pen eind was gemaakt Toen tot de tweede lezing besloten werd ipet een meerderheid van 32 stemmen was er slechts één lid der oppositie dat den moed had voor een maatregel te stemmen waarvan de rechtvaardigheid door alle parti en nog pas drie jaren geleden werd betoogd de heer Leonard Courtney de oud president der commissie uit het Lagerhuis Het ontwerp van Morley bedoelt het borstel der pachters te vergemakkelijken ip de hoeven waaruit zy sinds 1879 verdreven zyn door de toepassing van een soort overeenkomst tusschen de grondbezitters die weigerden de onmatig hooge pachten te verminderen De minister stelt voor eeu scheidsgerecht te benOjBmen dat voor elk geval oen onderzoek zal instellen Is de hoeve nog niet bezet dan zal de landheer verplicht worden den verdreven pachter in zyn woning te herstellen heeft de landheer zelf de exploitatie der hoeve op zich genomen of is een nieuwe pachter aangesteld dan zal de pachtsom door de commissie worden bepaald en de nieuwe pachter worden schadeloos gesteld Weigert de landheer in deze voorwaarden te treden dan zal hg genoodzaakt kunnen worden de hoeve voor een door de commissie vast te stellen som aan den vroegeren pachter te verkoopen Over de rechtvaardigheid van deze of dergeiyke maatregelen waren tot voor eenige laren de voornaamste mannen uit alle partijen het eens Wat toch is het geval Tn Ierland liet de landheer de kosten van verbetering der gebouwen en van den grond steeds ten laste komen van de pachters Als nu de toestand der pachthoeve tengevolge van de voortdurende zorg van den pachter en der door hem aangebrachte verbeteringen zoo geworden was dat de landheer meende meer huur er voor te knnnen krygen zeide hy den pacht r aan dat hij een hoogere pachtsom moest betalen en weigerde deze dan liet de landheer hem met de gewapende macht van de hoera zetten Terwfll in Engeland waar alle verbeteringen door den landheer vergoed werdon de pachtsom verlaagd werd onder den drnk der agrari he crisis werden de pachtsommen in Ierland vaak met 25 tot 50 pCt verhoogd Dat thans alle man der oppositie het ontwerp laakt het Ik bedoelt hieraan een eind te maken heeft zyn bekende reden Natunrljk zyn de hoeren in beginsel niet tegen rechtvaardige maatregelen o neen maar deze wet deugt niet Preciei als hg de home role bill En van enkele kleine leemten en gebreken welke wet is volmaakt maken ze dap gebrnik om kon het heel het ontwerp te doen afstemmen en de regeering by de kiezers verdacht te maken door haar nietsdoen Eerst echter heeft Gladstone daar een stokje voor gestoken nadat de oppositie al te veel nationalen tfld bad vermorst en nu zorgt Harcourt weer dat de hoeren niet slagen in hun opzet De wet komt er dan ook zeker door tenminste in het Lagerhnia de Lords zallen haar wel verwerpen Wegens vergevorderd Seizoen wordan met myu KOBTISG VBÜKOCBI A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 8 AUGUSTUS Blotkocüra 91 101 76 l 79 831 Vor kri NmiKiisn Oort Nod W S S i 1 1037 61 881 M s 86 107 60 871 loo v 101 86 669 610 101 761 loai 809 188 89 102 101 187 100 62 80 103 100 182 186 104 Vl 60 133 100 l s 71 106 189 102 1£8 b 104 36 dito dito dilo 8 lm dito dito dito Si 103 HoKOia Obl Goudl 1881 88 4 98 V iTAUS Inaobrij viDg 1863 81 b 767 OosTBNE Obl in papier 1868 5 79 dito in iilver 1868 5 787L Pearuoil Oblig met ticket S 83 dito dito S 831 BusuNn Ubl Oogt 8e Serie 6 74 dito Gaeoni 1880 4 KV dito bg Boths 1889 4 Vu dito bij Hope 183U 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 3p4NJB Perpel Bclihid 1881 4 TvaxElJ Gepr GoDV leen 1890 4 Geo leening serie D Geo leeaing serie O ZOTD A Fa Ilïp Bto v obl 189Ï 6 Meiioo Obl Buil Soh 1890 6 Vhnbzuila Obl 4 oubep 1881 iHSTKBUAH Obllgatien 1661 S OTTBaD LU Sted leen 1886 S Neu N Afr Haudelsv aand A sadsD Tab Mg Certifiealea DüiiMaatschappg dito Arab Hypotheekb paodbr 4 Oult Mü der Vorstenl aand s Gr Hypotheekb paudbr 4 Naderlandsoh bank aaad Kad Haudelmaatsoh dito N W li Pad Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheekb paodbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTEKa Ooit Hong bank aand RusL Hypotheekbank pandb i Aheeiea Ëquit hypoth pandb 6 461 60V Maxw L G Pr Lien eert 6 Ned Hotl IJ Spoorw Mij aand Mij tot Eipl V St Spir aaad Ned lad Spoorwegm aaad Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTiMESpoorwl 1887 89 A Bobl S Zuid Ital Spwniij A H obl 8 PoLEK Warsobau Weenea aaad 4 BuBL Gr KuBS Spw Mij aaad B Baltische dito aaad 6EV Fastowa dito aaad 6 Iwang Dombr dito aaad 6 Knrsk Ch Azow Sp kap aaod 6 Losowo SewBBt Sp Mij oblig 6 Orel Vitebgk ilito oblig 5 ZuidWest dito aaad 6 dito dito oblig 4 95 86 10 AuEEiEA Cent Pao 8p Mü obl 6 991 Chic North W pr C v aaad 138 dito dito Wia 8t Peter obl 7 138 Denver Rio Gr Spm oert v a 8 Illinois Central obl ia goud 4 987 LouIbv NaahvitleCert v aand 44 Mexico N Spw Mij lehyp o 6 66 MiBB Kansas v 4 pot pref aand 801 N ïork Ontario k West aand 18 dito PenuB Ohio oblig 6 lOOi Oregon Calif Ie kyp ia goud 6 78 3t Paul Mma fc Maait obl 7 llOl Un Pao Hoofdliin oblig 6 102 dito dito Lino Col Ie byp O 6 34 Canada Can South Cert v aand 49 Ven C Eallw Is Nav lo h d o O 10 Amaterd Omnibus Mij aand 186 Kottord Tramweg Maats aand 1671 Kbd Stad AmBterdam aand 3 107 Stad Botlerdam aaad 3 1 08 i Beloib Stad Anlworp8ul887 l l 101 $ è Sud Brussel 1886 2 IOI i UONG Theisk Begullr GesellBob 4 IIEV OoBTENR StaatBloening 1860 6 llS s K K 00Bt B Cr 1880 S Spakje Stad Madrid 8 1868 38 Ver Nbd Boz Uyp Spobl oert 6 108 Burgerlijka Stand GEBOREN 2 Augustus BarthcJlomeus Pieter ouders P van Vliet en M Snel 4