Goudsche Courant, maandag 6 augustus 1894

Dinsdag 7 Augustus 1804 SSste Jaargang No 64 mmmt cohamt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 reg el8 k öO Cenfen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Ambachtstand Vereeniging levert heden a 50 ct per pond Banket Ham a 3 V ct per pond FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische Wasscherij H OPPË HEIMEB 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt Toor GOD DA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van ploche mantels veeren bont enz Gordjnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd OnudB Saelpersdrak van A Bbihkuan It Zoofr Thwdoini onders Q Zererboom sn M Reebeen Headrica Theodor ouders B KBlraevjerenH T Tan den Eng 3 Cecilia Theodora ouders 0 Wimer en M van der Klej 4 Antonius onderi C de Korte en C W vander Hoeve OVERLEDEN 2 Ang W J van der Valk huisT van T van der Hoeve 55 j 4 R Breedijk 5 m ONDERTROUWD 3 Aur C J RcpI 24 j en A Ureedveld 21 j M van Heöningen 25 j en E van Eflk 24 j W T n Hoorn 24 j en 9 Banacboten 23j P de GrnSl 25 j en J C Ijeeflang 20 j C Tan E 23 en A P Voordenhaak 19 j P Fuinet 22 j en M do Rnijter te Hardiniyeld 20 j 0 C Schouwert te Utrecht 48 j en I Tan Tok 33 j W P Tan Essen 24 i en C M Dnpper 24 j F S Stoltefni te a GraTenhage 40 j enA A Tan Xanlen 25 j A F NnTelstjjn 21 j en C de Brnin 20 j Hoordrecbt GEBOREN 23 Jnli Martinns ouders T Tan Blitterawyk en H Noordegraaf 28 Wonterina onders J Noomon enP W Boom Huttreoht GMüWD G Dekker van Snelrewaard an A L Hofland ADVERT£NTI£N Zoo de Heere wil hopen mön geliefde Pleegouders P ZILVER IN L VISSER 22 Augastas a s hunne 35 Jarige XeMvereeniging te herdenken Hunne dankbare Pleegdochter J PiEPER V De ondergeteekende betuigt by dezen zgnen bartelgken dank Toor de Tele bewjzen Tan belangstelling onderTonden op den 30 i Juli j l waardoor dien dag Toor hem onTergetelgk is gtworden W F TiK Dl BUL A jndant Onderofficier 5 Bataljon 4 Regiment Infanterie Gimda 5 Aug 1894 St janski rk ORfiËLBËSPELIIVG D00 den Heer J H B Spaanderman op DINSDAG 7 AUGUSTUS 1894 des namiddags te 2 uur H Programma s a 10 Ct teTens dienende als toegangsbewgs Terkr gbaar by de Boekhandelaars J tan BENTÜM ZOON en by den Koster Brouwerij en IJsfatriek P TE IDELE T A VMBEEC ZEL ZOON HOOFDAOHyT voor GOUDA en OMSTREKEN G Ja Heetman WesthaTen B 159 Peperstraat K 11 Weda M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres Tan Rienwe parapluien en reparatie Uitslaan Tan ROKKEN EN LUIERS WalgJlï S aSSarAo r ay s A fcer Palii ExpBller ygfX ismetliettntinniiauite wenden tegen jüB AnkBrfain Expeller Ynf moet dus ateeds in ieder hmsgeziii S Anker Pain Expeller hondm Frjjt eo cent 76 oent an l W m ai Tooriianden In da muste Apotbeten en by g Ad Biohter t Co t EoHeniain Te Gonda by A WOLFF Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt Schouwburg Van LIER StanapUutts Oroote Markt te Gouda HoUandsoh Tooneelsohap Directie A tak LIER Tan Amtterdctm Zondag 5 Augustus 1894 DE KLEINE TAIKOEN Amerikaansche Operette in 3 bedryTen Try bewerkt door C P T BIGOT Mnriok Tan W Spencer en Sol J Kinsbergen Schitterende Verlichting Maandag 6 Augustus 1894 Naar de BakkerU ientoonstellIng te Amsterdam Nieuw klnchtspel met zang in 4 bedr door JAN DB BAKKER Mise en Scène TauC P T BIGOT Ie bedr Naar de Bakkery tentoonstelling 2e bedr By de Bakkery tentoonstelling 3e bedr Op de Bakkery tentoonstelling 4e bedr Na de Bakkery tentoonstelling AanTang 8 uur PRUZEN DER PLAATSEN Ie Rang ƒ IMB 2e Rang 1 3e Bang 0 75 4e Rang 0 40 10 Abonnementskaarten la Kaui f 10 W J ELIT2 Lm BLITS Nieuwendijk 241 Eerste huis ï dDani AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSOLTEERBN Maandags Woe adagsm Vrijdags ita 10 tot 3 uren Markt 1S4 Gouda Twee bekwame SIQASENMAKEBS Toor VOBMWERK Vast werk Adres A A POST t Delft m immnm Hen wordt verzocht op t HERH te letten UIT HBT Magazijn tan M RAVENSWAAY ZDNEN QORINCHEIS Deze THEEËN worden afgeleTerd in Terzegelde pakjes Tan ry twee en een half en een Ned one met Termelding Tan Nommer en Prys Toorzien Tan neTcnetaand Merk Tolgena de Wet gedeponeerd Zich tot de nitToering Tan geeerde orders aaobeTelende J BREEBAAUT LZ EENIG DEPOT der fijnste Haagsoho Beschuit Om aan de steeds toenemende cliëntëlle te GovDA tegfemoet te komen bericht de firma A HILLËN Sig arexxfalorielc te IDBT rT opgericht in A 1770 DEPOT IS GEOPEND Lange Tiendeweg D No 25 TE Ca OTJID op MAANDAG 50 JI7LI 1894 FiLIALE en DEPOTS zijn gfevestig d te Amsterdam s flagfe Scheveningen Delft Uotterdam Utrecht Dordrecht Goes en Middelburg De Ondergeteekende bericht dat het zoo gunstig bekende UNS EXTRA STOUT aan de Brouwerij gebotteld ook bij hem verkrijgbaar is Aanbevelend ID 2v £ Caté Restaurant het Schaakbord KLEIWEG E 97 Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KANTOOR m SCHRIJFBOEZEIT en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 60 PARAPLUIES EN EN TOUT CAS TOor Heeren Dames en Kinderen Met Zyde Sanelle en Gloria stof Zie de prezen in de Üitstalkas Uepareeren en Overtrekken J CfILEIN Lange Tiendeweg D 61 Firma J WELTER WIJDSTRAAT A 42 Orthopaedische Corsetten en ÜBCHTaOVDMBS Eatoenen Blouses van af 75 ct LINNEN STOFFEN en ZIJDEN RE18R0KKE KOUSEN en HASDSCHOBNBN in alle soorten ADVERTEN TIEN in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadeiyk opgezonden door het Advertentie Burean ran A BBINKMAN ZOON te Gouda BINNENLAND GOUDA 6 Augustus 1894 Door de politie alhier zqvl Sin minderjarige jongens uit Rotterdam aaugehouden Zaterdag en Zondagarond rergaitte het tooneelgezelschap Vap Lierc den bezoekers op een alleraardigste operette De Kleine Taikoent Ëen oude generaal heeft een allerliefste dochter die hg wil uitbuwel ken aan een halfgare lord Het meisje ia verstandiger dan papa en geholpen door vrienden van den persoon dieozewerkeiyk lief heeft en vriendinnen van haar weten ze in drie bedrgven de zaken toch zoo te sturen dat allea ten slotte natuurlgk goed aitkomt tïs een al Ier ver makel gkate CarnavalGe Bchichtec zonden we zoo zeggen Men zoekt natnarl k tevergeefs naar een intrige naar een zekere actie t isuitslaitend bestemd om de lachspieren in beweging te brengen en dat gelukt zeer goed Dames en heeren vertooners ze wedgveren met elkaar om dit atuk aan zyn roeping te doen beantwoorden en het moet gezegd worden ee slaagden daarin voortreffelgk Wat een prettige jolige geest witten ze onder de bezoekers aan te brengen een wonder dat men voldaan huiswaarts keerde Kitty en Miss Hnricane boeiden ons het m eeat vooral de eerste als matroos was om te stelen terwgl de wat corpulente en st ve miss toch de stem baars harten met kon smoren De coatames en decoratiën waren allerfraaiat het laatste bedrgf blonk vooral uit door kleurenpracht en schitterende lichteffecten Als die overige spellen en spelletjes ons nu reeds gaan verlaten geen nood Van Lier bigft goddank nog een paar avonden Zon dit gezelschap ons in het winterseizoen nog niet eens komen Terrassen Het kan van een goede ontvangst verzekerd zgn de kenzu der stukken en de vardienateiyke opvoering daarvan hebben dit geeelscbap in Oonda populair gemaakt In het hotel de Pauw wordt sedert vele jaren een caféconcert gegeven gedurende de Kermis en waar ieder van kan profiteeren dit concert staat onder directie van den ganstig bekenden heer SoesmanDit jaar zgn twee HoUandsche komieken n l de heeren de Leeuwe en Soesman opgetreden beide hun best deden om het grootst mogel ke succes te verwerven wat hen goed gelekt is o n de parodie op FEVILLETOX De laatste eenerPamilie Naar het Franach 95 Hig moeBt dus rekenen op een gemakkelyke ovgrwinoiag aa wachtte waarsok olijk sleohts op eeo cieuwa griegenheid om de goad begonnen ovenviaDÏQg te vottooiea Dat deze gelegenheid ziok voordeed daarvoor kou b wel zorg dragen Hij vennoedde natuurlijk uiet dat freule Bartnn wist welke waarde zij moesi hechten aan zijn liefdcBbetuigingeD sedert zij een bezoek had gebracht in d torenkamer Hij boezemde haar afsohuw in eu ta daoht or sleehtB aan hem te ontTluobten Mocht zj het ongeluk hebben hom n maals te ontmoeten dan zou zij ham ronduit verklaren dat zij hem minachtte zonder hiervoor echter de reden op te geven ffThana moet ik u no eena spreken over mija waarden vriend zeide de notaris die het zwegen van bet jouge meisje verkeerd uitlegde Vs houd zeer veel van hem en t zon my zeer gelukkig maken als hij door een goed huwelijk uit de moeilükbeden kwam Vergeet niet dat hij een der oudste namen uit onze provincie draagt Kudolf van Trichtvoorde is bijna arm en men kan hem niet beschaldigen zijn fortuin opgemaakt te hebben want daaraan draagt ziJD vadar sehuld Met het weinige dat hem overbluft weet hij uitmantsod om te springen en hy leeft ala mq ventandig duw Wat z Q peraoonl ke de Margarineboter viel bgaonder in den maak Ook mej Seliue de Leeuwe een soubrette comique die hare toehoorders uitstekend weet te boeien benevens mej Helme Soeaman en Sofia Friezer z n zeer goed voor hunne taak berekend daar komt oog bij djat de heer J Blazer aecompagneur is zooals er weinigen zyn Wij hopen het genoemde gezelschap nog vele jaren op de kermis alhier te zien optreden Verleden week is te Waddiniveen een kind van den landbouwer V door een wielrijder overreden Waardoor het eenige niet geiaarhike kneuzingen kreeg Het is niet reckt duideiyk of het kind er niets geen schwd aan had doch het is bekend dat mynheer de sportman zeer hard reed iets wat ö de Goudkade waar het gebeurde minder wea fchelyk is vooral daar het een pad is waar geen paarden welke voor een wagen gespannen ii n mogen komen en waar het verboden is op een wagen met éen hond of ezel bespannen te gaan zitten Zaterdag werd Waddinxveen verrast door een bezoek van het Lege des Heils Hier en daar werd stilgestaan gezongen en gesproken doch daar de toehoorders niet al te kalm waren kon van het gesprokene met veel gehoord worden het is niet recht daidelyk wat het doel van dit alles was Men zegt streden tegen de kermis Onder de toespraken poogden dames en heeren heilaoldaten de Oorlogskreetf te verkoopen De stoet ging tot Boskoop en keerde met de stoomboot iVoornitgang zingende terug Te Woerden geraakte een onbeheerd staande kinderwagen van v d D waarin een kind was vastgebonden iu den K jn Onmiddellijk sprong G Langbroek te water en had do voldoening beiden op het droge te brengen zoodat bet kind gelukkig gered werd Donderdagavond liep te Oudewater het gerucht dat de schoenmaker C V zich door ophanging van het leven had beroofd Al spoedig bleek het gerucht waar te yn Sedert eenigeh tgd was V malende Naar den zolder gegaan zynde om leder te snijden bleef hy wat lang weg Toen men nn ging kyken werd hl hangende gevonden Men sneed hem dadelijk los en nep geneeskundige hulp in Niets mocht echter meer baten de man was reeds een lijk Door H M de Koningin Regentea is op een verzoek gesteund door vele ingezetenen hoedanigheden aangaat kent ge hem freule en ga weet dat hy een ridderlijk edel man is Uie lofrede op deu laataten der ran Trichtvoordes geleek zoozeer op een voorlooper van een hnwelijksaanvrage dat Elize opstond vreozende geen veerstand te kannen bieden aan de verleiding om den heer Plaiutel te zeggen hoe zij over zijn beschermeling dacht ffVaarwel mqnheer reide zij frik dank u zeer mij op de hoogte gebracht te hebben en zal nadenken ever den raad welLe g mij gegeven hebt Gaat ge roods weg nep de notaris Ia t mogal k dac ik u zonder het ie willen beleedigd heb ffin geene daele Maar ik 8tol met het minste belang in den heer van Trichtvoorde dien ik zeer weinig kea Sta my dua toe mg te voTwyderen £ u zonder zich te laten weerhouden door de verontschuldigingen en pr atjaa van den notana groette freule Bartan en verwijderde zich snel De notaris geleidde haar tot de trap i n keerde naar zijn kamer terug 7ich te vergeefa inspannende om de vraag te beantwoorden waarmede hij het miBnoegan opgewekt bad van de erfgename van geueraal van Hanaweerd XXIX ËUz verlangde er naar den dokter te ontmoeten om hem te spreken over de toevoeging van het testament waardoor zij verhinderd werd het fortuin over te dragen op haar zuster En ook wilde zy gaarne weten of hy ontdekt had in welk hotel Arthur Enee zijn intrek genomen had Meer dan ooit verlangde zy er naar hulp en steun te vragen aau den röaden zeenuuit die door dan heer van Oosterwolde en Fochteloo de gevangenisatraf van 2 maanden waartoe de bejaarde J K K te Fochteloo was veroordeeld door de rechtbank te Assen wegens het koopen van goederen van een verpleegde uit Veenhuizen veranderd iu een geldboete De Maatschappy tot opvoeding van weezen in het hvÏBgezinc ontving de vorige o nd o a 500 zyude een legaat vf n wylen en 4ieir P Rueb te Rotterdam ƒ 300 van K N t Z en nog verschillende andere giften van xainderi drag De ditecteur geoeraal der Staataapoorwegen heeft een Zeer vleiend en waardeerend schrijven gericht tot den kapitein directeur der Pujiillenacliool om hem en zyne onderhebben den da te betuigen voor de hulp en medewerking betoond bij het ongeval by het station Nieuwersluis op 15 Juli iU De vischtorpedo van d n monitor Beinier daeszeujc die dezer dugén ter reede van Teasel by het inschieten verloren ging is nog niet terecht Voor bet vindtm er van wordt vanwege het departement van marine eene premie v i f 250 uitgeloofd Te Schoonebeek zyn in het ondervMn gevonden twee beitels twee messen een speerpunt eenige ringen en een voorwerp van byzonderen vorm alles afkomstig uit het bronstydperk Dit alles is opgezonden aan deu directeur van het rijksmuseum te Leiden die den vinders arbeiders een winstje van f 60 toezond Wij vernemen dat bij vonnis van den krijgsraad te s Gravenhage van 24 Juli j l de le luitenant plaatsdlyk adjudant te Leiden H K van Diepenbrugge is vervallen verklaard van zyue militaire charge en buiten het grondgebied van den staat is verbannen Na approbatie door het hoog militair gerechtshof IS dit vonnis in den krygsraad uitgesproken Vrijdagmiddag kwart voor vyven is de tram welke aan het station te Heerenveeu naar Gorredyk rydt op het puntgeweest in dediepe kolk van de vaart te Heerenveen te storten Keeds herhaalde malen was vroeger gezegd dat wanneer de tram op die plaats eens bniten de rails raakte groote ongelukken het gevolg zooden kunnen z n Het voorste wiel was Van Trichtvoorde belasterd waa Of hy al dan niet gevochten had voor een tooneelsppeUter zou hy toch niet weigeren zyn nicht ia raden en te beacharmen in den moeilijken toestand waarin zy zich bevond En sedert het meisje wist wat Marianne en haar minnaar waard waren het Ëhze volkomen recht wedervaren aan Arthur die haar aedert drie jaren beminde en niet om haar fortuin daar hy zelf den raad gegeven bad de erfenis van den generaal nf te wyzen Was hy werkelijk schuldig aan lichtzinnigheid zooals Rudolf beweerde dan achonk zy hem ganme vergiffenis en als zy hem nog niet beminde zooaU hy verdiende bemind te worden was zy toch volkomen bereid hem te huwen nU hy haar nog wildo hebben Zij twijfelde er geen oogenblik aan of de dokter zou hem wel gevonden hebben en het verwonderde haar zelfs eünigszina hen nog niet ontmoet te hebban Dinan was geen groote stad n ora naar den notaris te gaan had Ehze de drukst bezochte straten gevolgd Z j keerde langs denzelfden weg terug en moest thans om hot huis van den dokter to bereiken het groote marktplein nog oversteken de meest geliefkoosde wandeling der bewonera van Dinan De dagen als de muziek van een der twee regimenten oavalene die er in garnizoen liggen een concert geven op de markt ia het er buitengewoon druk want de menschen in het landstadje hebben weinig ontspanning Daar ontmoet men dan al do sohoone dames uit den omtrek en de officieren dor cavalerie ontbreken natuurlijk niet De daniea zitten en de mannen wandelen rond gedurende het concert Maar deze concerten hebben sleohts plaats in de open luoht gedurende het sohoone jaargetgde en des reeds over den balk heen en stond reeds het zware keergrer dat tot veiligheid op deb balk is geplaatst Gelukkig dat nog juist bytijda door krachtig remmen de machine werd bedwongen Het personeel en de passagiers sprongen allen zoo snel mogelyk uit de waggon en van d6 machine Zy kwamen met den schrik vry Onder Numansdorp Boekaéhe Waard heefieeoe moeder in eene vlaag van waanzin hetjongste harer vyf kinderen een meisje vananderhalf jaar naar men zegt allerwreedaardigat vermoord Eerst Maandag vernam depolitie wat er gebeard waa Het tykje werdin beslag genomen en Dinsdi gereobtelykgeschouwd Ëen halv peer met dan steel eraan die zy het kind in de keel ou gestokenhebben werd nog in den slokdarm gevonden blauwe vlekEen aan den hals schenen aan teduideoi dat er ook pogingen tot verworgiaghadden plaats gehad da oogappel oH ware gekwetst en ook overigens waren er eene menigte wondjes aau het gezichtje De vronw ia nog by b ren maM en barekipderen Zy doet haar gewone werk Alser eene vlaag komt gaat de oudste zoon eendertienjarige z n vader roepen die in de nabyheid op het veld weckt h Heete tranen schreiende kwam onlangs een jong ondorwyieresje Loulsje B zich op een politiebnreau te Farya beklagen over het verlies van eene bears met 200 frcs haar spaargeld van een geheel jaar waarmede zy twee maanden by eene bejaarde tante boiten had willen gaan doorbrengen Men trootta haar en achreef de klacht op en het bedroefde meisje wilde jnist heengaan toen daar een jong ambtenaar binnenkwam met de op straat gevonden beurs in de hand Louise was zoo verrukt en dankbaar dat zij den eerlykra vinder c om den hals vloog en op beide wangen kuste De jongelieden verhaalden elkander hun levensgeschiedenia en zoodra Louise van hare tante terugkomt zullen zy trouwen De Wachtmeester der marechaussees te Rozendaal heeft by de EUichtbauk te Breda gedeponeerd de twee d ens de fleach en de met bloed bevlekte lap welke gevonden zyn in een sparreboach naby Rozendaal op de plaats waar Graaf d Elva en de Heer Drumont hebben geduelleerd De justitie gaf aan deu wachtmeester hare verwondering er over te kennen dat hy tegen de personen geen proces verbaal had opgemaakt winters is het plein bijna geheel verlaten behalve op de Donderdagen als er markt wordt gehoudeu Hot plein vormt een groof vierkant afgezet door oude boomen en lela verder door buizen die er redO lyk goed nitzieo Midden op de markt verhe zioh bet standbeeld van den beroemden veldheer Bertraod Dugueaolin op de plok waar hy in het jaar 13B0 den Engelecheu edelman Tbomaa de Kantorlj versloeg Het beeld is zeer middelmatig maar de Bretons zyn erg trotsoh op dezen landgenoot den beroemden krijgsaanvoerder die de Kngelsahen verjoeg en zy zyn tevreden met dit magere gedeakteeken dat in 1823 opgericht word Om de woning van dokter Bertrand ts bereiken moeat Elize vlak langa bet monument gaan waarom been het stadabestuur eenige banken bad doen plaatsen Ehze had haast en lette niet op een dame geheel in t zwart gekleed en met oen zwarten sluier voor hot gelaat die op een der banken zat Maar die vrouw zag haar sprong onmiddellijk op en zeide op het meisje toesnellend terw l zij den sluier opsloeg Wat doe jij hier yMarianne I riep freule Bartan zeer ontroerd Waarom ben ja niet te Trichtvooido P vroeg mevrouw van Hanaweerd Ik kom er van daan en keer dadelijk terug Maar jy P Ik beo heden ochtend van Parijs gekomen Waar logeer je te Dinan P By dokter Bertrand en te Triobtvoorde by de moeder van De Euiter Wordt vemAgi