Goudsche Courant, dinsdag 7 augustus 1894

iSMuMemmsm Te Interlaken in Zwitseriand hebben de aldaar vertoevende Nederlanders Donderdag den verjaardag der Koningin Regentes feeetelgk herdacht Des middags was er aan het diner in het Zohweizenhofc van den beer Stübin een afzonderlgk menu voor onze langenooten In de Eurzaal hing de Nederlaudsche vli en werd het Wien Neerlandach bloede gespeeld dat staande werd aangeboord en daverend toegejuicht Vrgdag te kwart voor 12 brachten de Koningingen een bezoek aan de bloemententoonstelling te Baarn Bg den ingang stonden de leden der commissie en boden de freules De Beaufort en vanBeyroa bouquetten aan De Koninginnen waren vergezeld van de dames van de Poll en van Ittersum en de heeren Sirtema van Grovestins en London De Koningin Regentes was gekleed in zwart zgden kleed de Koningin in het licht met groote groene strik Met belangstelling bezichtigen HH MM de verschillende inzendingen en ondfrhielden zich even met de meeste inzenders Na een half uur op het terrein vertoefd te hebben vertrokken de Koninginnen weder naar Soestdgk Te Wageningen werd gisteren 5 Aug de jaarlgksche vergadering gebonden van de Vereeniging van Kantoren van vaste Goederen in Nederland Besloten werd de 4e uitgave van de Geilluatr rde Woninggids te continueeren Tot bestuursleden werden herkozen de heeren van BIten te Arnhem Voorz en La Gro te Groningen Secr Namens de afd Hilversum werd aan Pres en Secr een lauwerkrans overhandigd De volgende jaarvergadering zal worden gehouden te Ngmegen Na een rijtoer door da omstreken vereenigdeu de leden zich aan oen diner in het hotel De Wereld c t welk als om strijd werd geroemd Te Longes kanton Connrieu Frankrgk beeft men Zondag een nieuw kerkhof ingewgd o a met een banket gevold door een bal De prefect en verscheidene afgevaardigden Senatorren aoheinen aan dit eigenaardig feest te hebben joomen Door het inlaten van bet Schib en Delflandschwater zgn de binnen en buitengrachten te Schiedam in de laatste dagen vooral s morgens als de fabrieken het meest gebruiken zwart en stinkend zoo zelfs dat de verbruikers tot hun groot nadeel verplicht zijnin hunne fabrieken het benoodigde water vande waterleidi ig te gebruiken Msb c Nabg Ems in Opper Oostenrgk is een spoor weginspecteur de ingenieur Ëckel ternauwernood aan een wissen dood ontkomen Op een lorrie inspecteerde hg een gedeelte der Ign toen de sneltrein naar Ostende die een aanzienlgke vertraging had ondervonden met zeer groote snelheid naderde De werklieden wisten zich door een fiinken sprong te be gen de ingenieur wilde zgn toevlucht nemen tot hetzelfde middel maar geraakte ia zgn mantel verward en viel tnaschen de spoorstaven Aan opstaan was geen denken meer met groote tegenwoordigheid van geest trok Eckel zgn voet die op de spoorstaaf lag weg en drukte hg zich plat op den grond De machine van den sneltrein wierp de lorrie op zijde de trein ging over den ingenieur heen kw met enkele schrammen vrg Directe Spoorwegverbinding met GOIDA Zomerdlenst 1894 95 AaogevaDgeD 1 Mel TUd vaiJ Greenwicli J 9 1 7 36 S S6 g OS 40 10 4 0 S5 11 08 18 18 18 S8 l t4 S 6 4 50 24 6 58 7 10 8 43 9 40 U OS 11 10 KOTTIRDAM9 51 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 DA lfié kMUUk die de heeren baiUn de gemeente en vandaar naar Ësschen hebben gereden z n in Terhoor genomen Een gelukkig echtpaar te Gennep sag zich met een ryfda dochter geiegand De vader maakte zich zoo booa er over dat het lot hem geen stamhouder had toebedeeld dat hp een zwaar etnk talhout nam naar buiten liep en zoo geducht losranselde op bet varken dat buurman hem vroeg of hg niet wet bij t hoofd was Ne6 jong dè t nie t antwoordde de teleurgestelde vader maBr ik kan m n wnud nie knlen dè talweer u meid it c Tooh flohynen er ambtenaren te zgn naar wier oordeel de vragen op het belastingbiljet door de bnrgers in te vullen nog veel te eenvoudig zyn Aan De Tgdc werd door een belastingplichtige nit een district buiten Amsterdam een biljet getoond waarby hg door den inspecteur der registratie werd uitgenoo igd lyn aangifte nader toe te lichten Aan de gedrukte uitnoodiging wns door of namens den inspecteur toegevoegd Beleefd ferzoek ik u mg te willen opgeven naam voor naam woonplaats en bedrag van elk uwer scholdeisohers c Het baden in zee te Katwp Het treurig ongeval dat Zondftg te Katwyk aan Zee plaats had waarby de eenige dochter der wed AUard Yan Oe en uit Haarlem bij bet baden in zee het leven verloor noopt den heer H van O öen in het Nieuws c eenige r gelea te acbryven tot waarschuwing aan onders of voogden om hunne kinderen niet zonder behoorlyk toezicht zeebaden te laten nemen en vooral niet te Katwyk waar bet badtoezieht zoo niet slecht dan toch veel te wensohen overlaat Want zoo ichrgft de heer Van Oegen wat is hier bet geval De dochter mgner zniter een 19 jarige die nog nimmer in zee was geweest en ho enaamd iets van de zwemkunst verstond werd geheel alleen zonder begeleiding eener badvrouw tot het nemen ran een bad in zee toegelaten en alzoo onbekend met het gevaar verder is gegaail dan zg mocht en zoodoende spoedig in nood verkeerde Haar broeder en baar verloofde welke beiden ook op eenigen afstand in zee waren ook onervaren jongelui en ge n van beiden kunnende zwemmen moesten haar voor hunne oogen zien verdrinken zonder hulp te kunnen verleenen Op hou herhaald roepen om hulp kwam eerst een badkneebt aansnellen doch te laat ook wilde deze niet naar hsi gezonken meisje duiken om de eeuTondige reden volgens zgn eigen verklaring hg zulks niet kon Nn vraag ik in gemoede waarom was dje man of meerdere badkneohten niet in de nabgheid van die badenden om als het uoodig was onmiddellgk hulp ta kunnen verleenen tevens onbegrgpelgk ie het mij mensohen die voor een rcddingstaak zoo slecht zgn opgewaeeen als deze man getoond heeft te zgu door de bad directie in dienst worden gqpomen want ware die man direct op het eeriti geroep om hulp by de hand geweest en ware bt een flink zwemmer en duiker weest dib had wellicht mijne zuster baar innig geliefde dochter haar broeder geen dierbare zuster haar verioofde tgn aangebeden lieveling en ik geen lieve nicht te betreuren € Wat door het bedrag van een schuldeischer te verstaan is zou taalkundig moeielgk zgn nit te maken De persoon die de uitnoodiging ontving zal echter de juiste beteekenis wel geraden hebben Weer een juweelendiefatal wordt gemeld ditmaal in de villa van prinses Soltikoff te Blougb bg Londen Terwgl de prinses zich met twee dames die haar bezochten onderhield klommen een paar dieven met behulp van een ladder in haar boudoir en ontvreemdden een gedeelte barer juweelen die een waarde vertegenwoordigen van f 120000 De diefstal werd gepleegd omstreeks tien nnr De huishoudster hoorde rumoer in de kamer en wilde de deur openen maar deze was gestoten £ r werd onmiddellgk alarm gemaakt De dieven maakten zich echter terBtood nit de voeten zoodat zg hun werk niet geheel ten einde konden brengen Toch was rewk een ko£fertje opengebroken en gejieegd De waarde van hetgeen de dieven aau idianmnten ringen broches en andere verIsierselen medenamen bedraagt 1 40 000 Van de dieven ia nog geen spoor ontdekt De 50 000 dollars in goud die gestolen waren van eene bezending voor een Pargsch bankifcrshuis bestemd zgn aan het station te Havre teruggevonden In een hoop steenkolen naby de goederenloods werden een dozgo zakken gevonden waarin het geheele bedrag op een kleinigheid na aanwezig was De dieven hadden het daar voorloopig geborgen maar waren niet in de gelegenheid het geld weg te halen omdat het terrein voortdurend streng bewaakt werd Drie mannen en een vrouw zgn als devermoedelgke daders van den diefstal in hechtenis genomen Tot de aanirekkeiykhedon van de Autwerpiche tentoonstelling behoorde ook de Pawnee bill eene verzameling van Amerikaansohe ryders die zeer stoute toeren te zien gaven Het bljjkt dat de saken slecht gegaan zyu althans deze week werd tot inbeilagoemiog van het geheel overgegaan De dames en heeren roodhoideii stoorden zioh echter daaraan niet maar stegen te paard en reden medenemende wat zy nog machtig konden worden in de richting van Breda en Bergen op Zoom weg Te Prinsenhage werd halt gehouden en nadat getracht was eene voorstelling te geven wat echter geweigerd werd is men overgegaan tot het hier en daar verkoopen van een paard en tracht het in deerniswaardigen toMfcand verkeerende troepje oen goed heenkowen te zoeken Een gewoon mensch zon meenan dat de voorschriften en formaliteiten door 9è wet op de bedrijfsbelasting voorgeschreven reeds omslachtig genoeg zyu en het den helastingschuldipen reeds laRtijï genoeg maken 10 66 11 01 11 09 11 18 11 86 8 SI 8 4 4a 8 58 0 7 8S 7 ï 7 S 7 48 7 85 Qnim Moorinakt Hiamrnkwk Qipdlt KoUvdau ii 10 I 7 5 7 47 5 5 10 6 1 6 18 6 81 8 01 1 é ll 8 10 8 S6 BottnduB OtMlle Niwwnlinrk lloordraolit Qoiids 8 18 lO OS 10 11 7 45 8 07 OODDA DEN RAGoud 7 80 8 40 9 0 9 87 10 49 18 11 18 81 1 01 1 17 8 19 8 56 4 46 6 87 5 69 7 18 9 SJZer M 7 418 61 11 01 1 18 4 67 U 9 4 Bl Kr 7 47 Z Z gw 7 8 9 01 9 97 11 05 11 18 Eenige dagen geleden maakten wg melding van de ontginning kn woeste grondeq in Drente door de gemeenten Havetteen Vtedderi In de Friesche Ct wordt er thans door Agricolac op gewezen dat een dergelgke ontginning van gemeentewegevroeger niet zoo vreemd werd gevonden als tegenwoordig De Groningache veenkoloniën zgn daar bet beifrga van Alle gronden waarop thans de groote dorpen Hoogezand Sappemeer Zuidbroek Nieuwe en Oude Pekela zijn gelegen werden sedert het begin de 17e eeuw door de stad Groningen van woestengen in vruchtbare landouwen herschapen en zg heeft daar thans nog uitgeatrekte bezittingen Daarentegen hebben in het onmiddeliyk nabg die veenkoloniën gelegen Weaterwolde waar de grond in privaat bezit is gaen ontginningen plaatsgehad Door het voorbeeld der stad Groningen aangespoord werden spoedig daarna in Ooab Friesland door particulieren een aantal veenkoloniën gesticht Hg al deze stichtingen was het natuurlgk enkel om winst te doen een goede directie ontbrak zoodat zg na het verdwgnen van het veen voor landbouw en ngverheid onbruikbaar bleven li en In de kolonie Papenburg daarentegen werd de ontginning door den bisschop van Munster ter hand genomen 1630 In de hertogdommen Bremen en verder sloeg de regeering van Hannover de hand aan het werk 1750 En juist hier werd weer hetzelfde Bucces verkregen als in de Groninger veenkoloniën 9 58 11 10 N d I d 8 01 Toorb 8 07 9 18 iHlge 8 11 9 18 9 8 1 18 I 6 161 14 5 08 6 11 I 1 88 K n lÊ H H 6 81 t f K n OoiÜ Olldmr Wowden Vtnolit 11 11 1 88 6 10 6 36 10 10 0 07 11 17 11 41 11 611 48 1 57 3 66 4 16 6 15 5 55 6 41 7 48 10 1611 88 11 43 O l D A U T II C H T 6 85 6 10 7 66 6 0 8 81 10 1 10 56 18 48 8 88 8 518 18 4 47 6 88 5 67 7 45 8 38 10 1410 8811 0 8 87 6 87 7 69 10 87 11 17 1 46 8 U 6 04 6 45 8 86 8 07 8 65 10 36 6 11 7 18 8 88 l 41 10 61 11 45 1 10 8 08 8 88 3 60 6 8 6 81 6 66 8 88 ll 10 58 11 10 O O O U A A M8TKBDAM 7 45 9 41 17 lO M 11 18 11 18 6 13 8 86 I0 4 47l 46 6 i 61 40 a 5i U llt 1 TMt 10 55 11 1 11 84 10 D8I 10 86 U IO 8 11 10 Il Oooda 6 40 Amitordui Wp 7 69 AMtvdoi Oi 1 14 1 Badtniii Verieden jaar werd genoemden van IJzendoorn een arm afgereden Hg was toen in dienst van Je exploitatie maatschappg De man was ongehuwd en woonde te Breukelen nabij Bokstel Hr Mr ooriogsschip Reinier Claeaaenc te Nienwediep vertoevende tot het inschieten van torpedo s heeftL zooals roeds is gemeld groot gevaar geloopen te zinken Terwgl hei f ohip Woensdagavond in de haven aan den wal gemeerd lag stroomde door een gebrek aan eene der buiten loord uitkomende kranen plotseling eene groote hoeveelheid water de machinekamer binnen zooveel dat het schip slagzyde ging 1 ggen Om op eventueel zinken voorbereid te zgn liet de commandant de kapt luit ter zee Jansen van Afferden in overleg met deh schont bg nacht Uhlenbeek en met de hav ndirectie het schip naar eene ondiepe plaats ih de baven sleepen Terwgl het daar reedi lag steeg het water in de machinekamer zoo hoog dat het electrische licht werd gebloacht Waardoor de verdere werkzaamheden b gewone scfaeepslantaarus moesten worden pit evoerd Met eenige brandspniten die van de marinewerf aangebracht ea aan het pompen gezet werden wist raen Donderdagochtend h t water in het schip zoover meester te worden dat het lek van de biononzgde kon wofden gestopt Het schip werd daarna naar de werf gesleept en in het droogdok opgenomen Het schgnt no niet uitgemaakt of het ongeval aaa nalatigheid dan wel aan andere oorzaken moet vprden toegeschreven De schilder Schmitt die de Vrglandexpe ditie als natuuronderzoeker en niet als Vrglanderc vergezelde beeft uit Lamoe aan het Neue Wiener T gebl geschreven dat de mislukking der expeditie eenvoudig toe te schrgren is aan de slechte organisatie Tn de eerste plaats bad de expeditie geen geld Dr Wilhelm de leider had 4500 Mark voor 26 Europeanen die een expeditie gingen ondernemen in de binneolnnden van Afrika Op aanvragen om meier geld ontving b het weinige troostrgke antwoord wachten t of op het oogenblik ouinogelgk c Dan was de keuze der leden al zeer ongelukkig De leider had zeer weinig invloed op de deelnemers Slechts een enkele Undbouwkandigo vergezelde de expeditie die zonder geneesbeeren nit Hamburg was vertrokken £ en Oostenrgksoh kapitein dre zgn exercitie reglement uitstekend kende wekte onwil door zgn pogingen om een militairen geest in de leden te brengen Ëeo gewezen Engelscb kapitein had de eigenaardigheid op de blikken watervaten te schieten welke de zwarte slavinnen op het hoofd droegen Maar al te dikwgls trof hij dan een slavin Eenige leden waren te ze0r bevriend met de jeneverflescb een ander bracht de expeditie door tal van finaocieete knoeiergen en door aanknopen op hare rekening in groote moeilgkheden Een gedeelte trok het binnenland in met het doel bgenwas op te koopen en deze op de Europeesohe markt van de hand te zetten Alle deze dingen kwamfin den sultan van Zanzibar ter oore die daarop zgn wensoh te kennen gaf dat de expeqitie opgeheven sou worden en den intamlera streng beval den Vrglanders geen levensmiddelen te verkoopen Onder deze omstandigheden scbryft Bcfamitt en indien het geen bg verbaalt waar ia zal ieder hem daarin gelgk geven moest de expeditie mislukken Woensdagavond omstreeks 10 uur is even voorbg het station Bokstel zekeren IJzendoorn door den goederentrein 128 overreden Het hoofd werd den ongelukkige van het lichaam Een oneerbiedig caricatunrteekenaar bad dm heer Tracy Tyrnerelli gerekend onder de negen Engelache dichters die volgens hem aanspraak zouden hebben om lord Tennyson als gelauwerd Hofpoëet op te volgen Ten hoogste verbolgen beeft genoemde heer daarop het volgend manifest uitgevaardigd 4 50 4 67 6 04 6 11 5 80 6 58 6 0S 8 10 6 17 8 18 9 40 9 47 lo oi lo iö 18 68 1 05 1 11 1 19 1 88 Ik verklaar plechtig en ik verzoek de Pert mgne verzekering Op te nenen dat ik liever tot schoenpoetser van de Koningin on nl de 7 80 4 10 lUO lÜO 1 44 0 O C D A 11 50 18 80 8 48 4 45 4 65 6 08 6 09 6 16 1 46 1 66 8 01 8 09 8 16 8 10 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 9 41 t 0 18 8 80 10 08 18 08 18 40 8 16 8 48 3 10 4 08 4 40 6 17 7 8 06 9 S 10 10 7 06 DÏN HAAB GOUDA H gli 5 48 7 80 7 43 9 88 9 4610 1811 38 18 16 1 88 8 16 1 46 8 48 4 15 4 4 48 10 18 10 80 10 36 10 41 1 44 1 49 1 68 1 04 1 09 7 11 7 10 7 86 7 81 6 09 10 Voorb 5 64 N dL d6 69 Z Zegir6 08 Bl Kr 6 14 Z T M 6 1 Qfiud 6 807 6 1 36 8 0 8 6010 34 l 110 51 9 1 7 08 8 41 0 88 11 07 4 1 1 4 11 i 4 10 4 86 45 1 00 7 8B 7 10 il 8 13 9 68 10 1610 6119 03 lï 4 1 10 8 45 3 15 4 13 4 43 6 iO 6 47 7 48 8 35 10 10 10 86 U T B E O H T p O D B A Ulreoht 6 88 7 60 9 9 63 11 84 12 02 11 60 8 66 3 10 8 58 4 48 fWoerden 6 68 8 11 10 16 18 34 4 16 üudek ter 7 07 8 19 10 84 18 42 4 14 Gouda 7 80 8 32 B 34 10 87 18 0612 66 1 88 8 27 3 60 4 87 6 20 AHSTEHDA M 6 O U D A Am tcrdaiu C 8 8 8 40 11 10 11 17 1 40 iLluterdaiu Wp 6 60 8 16 6 11 16 11 41 1 51 Owd 1M M M 1I 16 li i Prinsen en Prinsessen zon worden benoemd dan gerekend te worden onder het geslacht der dichtershuurlingen wier lofverzen met een jaargeld en een vat wgn door de Kroon worden betaald Eene geruchtmakende zaak Op een avond in de maand Mei ging zekere heer Rascb te Londen houder van een reataurant dat veel door Polen en Duitschers werd berocbt met zyn vriend Schmerfeldt wandelen Van zgn afwezigheid maak n de Kookzula a man en vrouw gebruik om zyn echtgenoote te vermoorden en alle voorwerpen van eenige waarde mede te nemen De Kockzula s werden gevangen genomen Kort na deze arrestatie vernam de politie dat Schmerfeldt getracht had zioh van het leven te berooveo zoodat het vermoeden gewettigd wu idat deze de rol van medeplichtige had vervold en Rasch uit zgn woning had gelokt om den moordenaar gelegenheid te geven hun plan te kunnen volvoeren De toeleg van dezen medeplichtige ia miaInkt wel had hg door het openen van een slagader veel bloed verioren doch hg stierf niet integendeel hg ia geheel hersteld Het drietal heeft thans terecht geataau Huiveringwekkende bgzonderheden zgn tydena het onderzoek aan het licht gekomen Zoo is o a gebleken dat terwgl Kockzula naar de eerste étage ging om daar zgn elachtofFer 1 vermoorden zgn vrouw de kindersn van Rasch dwong op de piano te spelen om daardoor het hnlpgeachreeuw der nloeder te overstemmen De kinderen hoorden evenwel het gekerm en hielden op met spelen doch de vrouw van Kockzula zette hen aan voort te gaan en sloeg zelf met de vuist op de toetsen Tevens is duidelijk gebleken dat Schmerfeldt medeplichtig aan den moord was hg waa het dw voor het echtpaar Kockzula een huis gebuurd had waar zg zich gedurende de eerste dagen konden verbergen De eigenaar van dat huis zekere Kempf was ook in de zaak betrokken doch heeft de vlucht genomen en bet is nog niet gelakt hem terug te vinden Kockzula au Schmerfeldt zijn ter dood veroordeeld maar de vrouw van Kockzula werd vrggesproken De jury oordeelde dat zg toen zg de kinderen dwong muziek te maken op de piano in de meening verkeerde dat het hier slechts een eenvoudigen diefstal gold Dese beslissing der jary wordt door de meeateLoodensche bladen zeer vreemd gevonden Het Willemsfonds te Brussel heeft maanden geleden Vlamingen en Nederlaoders opgewekt tot een gemeen scha ppelgke reii naar Noord Duitschland om het bezoek door de Hanzeaten in 1884 aan Nederland gebracht hofielgk te beantwoorden en tevens op Helgoland bg het gedenktoeken van Hoffmann von Fallerslebeo hulde te brengen aan de nagedachtenis van dien vriend der Nederlaudsche taal Het plan werd met ingenomenheid begroet maar tot dusver hebben zich nog alecbts weinig deelnemers voor den tocht aangemeld en meu moet omstreeks half Augustus vertrekken De gegadigdea worden daarom dringend nitgenoodigd zich ten spoedigste aan te meideu by den Heer Jullius Sabbe Potterie rei 35 te Brugge die nadere inlichtingen geeft Het gezelschap zou in twee afdeeltngen gesplitst worden De eerste zou Bremen HambDrg Helgoland Lubeck Schweriu Wismar oberan Rostock en Warnemunde Maagden l org Brunswgk Hildesheim Hanover en Keulen bezoeken wat 14 a 17 d en in beslag Hemen en naar men berekent ongeveer f 125 kosten zal De tweede afdeeling zou van Boitock uit verder gaau naar Beriyn en Sakseu tot Praag een reis welke 28 dagen duren en f 200 kosten zal Wie was Jan van Gyaen Velen onzer lezers maar vooral de ouderen zullen zich uit hunne kinderjaren nog bet liedje herinneren Daar was ereis een vrouw Die koeken bakken zou En het meel dat wou niet ryzen i De pot viel om j f En de koeken waren krom En de man heette Jan VanGysen Wie was die Jan van Qgsen Snuffelaars en navorschers die nit oude papieren al zoo menige aardige curiositeit hebben opgediept weten het ons te vertellen Zg hebben een begmfeniabrieQe zooals er lang in vervielen jaren in de mode waren opgespoord Een briefje dat curieus genoeg is van vorm en van inhoud om het hier over te schrgren De atrekkioff van die briefes blgkt dnidelgk genoeg nit de regelen aelven Zie hier dan bet bedoelde briefje waaruit men zal zien dat Jan van Qijsen te zgnertydeen Amaterdamsch poëet wBB een man van gewicht en van reputatie Anno Een dugzeud Zeven hondert Twee en Twintig in Vreden Een derde van den sprokkelmaand werd UE ter begraving gebonden Met het Igk van JAN VAN GIJZEN Profeet die nimmer schreef dan op de Maat Het lyk zal uitgedragen worden in Egelan Ten huize van Bellefam Haarsnyder daar hg woonden En aan de Banren steeda zgn goede guusteu betoonden t Ia aan de Zuidzg bg de derde Dwaratraat om wel te verstaan Eu om niet verkeerd of door abuis voorby te gaan Zoo znlt gg daar de Baar voor de Gang zien pralen Daar men t Igk met ordentelgkheid op zal halen ÜE Naam zal gelezen worden 4om te gaan met verlof Tegen Drie Uuren na t Karthugzera kerkhof Gedrukt uaar het origeneel door A Tolk G F BaitenlaDdsch Overzicht De Japausche regeering ontving de volgende dépêche van generaal Ohahima den bevelhebber der Japansche troepen in Korea Den 2Ben Juli zijn na oen hardnekkig evecht van vgf uur de Chineesche verschauBtngen te Cbanhow nabg Aaau stormenderhand ingenomen Van de 2800 Chineezen zgn r 500 gesneuveld wij verloren 5 officieren en 70 mau De Chineezen zgn caar Hangchow gevlucht Wy maakten vier kanonnen en veel materiaal buit en hebben het hoofdkwartier des vgands bezet c Een manifest van den keizer van China dat bestemd ia om aan de mogendheden te worden medegedeeld gaat vergezeld van eeu considerans waarin de verhouding van China tot Korea breedvoerig wordt besproken China handhaaft de rechten van suzereiniteit die het reeds eeuwenlang heeft uitgeoefend China aldus vervolgt het stuk heeft tot dat doel onlangs troepen naar Korea gezonden en Japan dat er volstrekt geen reobt toe had zond ook troepen die het later weigerde terug te trekken De andere mogendheden verklaart de keizer hebben de handelwgze van Japan dan ook eenparig afgekeurd De militaire autoriteiten worden allen onder bevel van Li Hung Chang geplaatst en hebben order gakregeu alle Japansche schepen waar zg die ook mochten aantreffen te nemen en te vernielenj hetgeen zeker gemakkelijker gezegd dan gedaan is In latere berichten oit Shanghai wordt nog weer van de terugroeping van Li Hung Chang gewaagd het heet dat de chef der Engelache douane bg den keizer zyn best doet om den in ongenade gevallen onderkoning in zgne positie te herstellen Intusschen blijft het aan gegronf en twijfel onderhevig dat de keizer werkelgk met zgn besten staatsman en krggsoverste zou hebben gebroken want in de telegrammen uit Tientsin de residentie van den onderkoning wordt er niet van gerept China heeft voorloopig bat zenden van troepen over zee naar Korea gestaakt en de vloot neemt eene afwachtende houding aan Van de limdzyde daarentegen blgveo de troepen Korea binnentrekken een korps van 8000 man is nu weer op weg uaar de Koreaansche grens terwgl 20 000 man zich op mardch naar de hoofdstad Seou bevinden Evenals de andere mogendheden heeft ook de Duitflche regeering maatregelen genomen tot bescherming der Duitsche belangen De kruisers i Alexandrine Arcona en Marie op het oogenblik ter westkust van Amerika hebben order ontvangen zich onmiddellgk naar het oorlogstooneel in Oost Azië te begeven Ook de Bpaansche regeering heeft een kruiser daarheen gezonden Een der Duitsene schepen die zich reeds op het tooneel van den stryd bevinden de kanonneerboot IltiB c woonde het gevecht tusachen de Japanners en Chiaeezen bg en maakte zich verdienstelijk door het redden van 154 menBchen De Chineesche regeering heeft door haren gezant te Berlgn daarvoor haren dank laten betuigen Gaserio de moordenaar van Carnot is ter dood veroordeeld Vó6r de procureur generaal het wuord nam werd eerst nog de getuige Leblnnc gehoord die het bestaan van een complot tot het vermoorden des presidents aan het licht bracht Caserio noemde echter alles onwaar wat deze getnige verklaarde De procureur wees in zgn requisitoir op het afschuwelgke van de misdaad gepleegd door een twintigjarige Het was echter gelukkig dat de moordenaar geen Pranschman ia hg behoort t geen enkele nationaliteit want hg ia een anarchist d w z hy behoort tot dat samenraapsel van boosdoeners die ala wilde beesten de beschaafde maatschappg vervolgen en zoowel de laagsten als de hoogstgeplaataten treffen Aan het slot zgner rede bezwoer bg de juryleden om een daad vanhooge en voorbeeldige gerechtigheid te verrichten Toen kwam de verdediger aan het woord Mr Dnbreuil die Caserio s ontoerpkenbaarheid bepleitte op grond van erfelgke depositie en den noodlottigen invloed van de maatscbappelgktf omstandigheden waarin hg waagftkoraen lutusBchen gaf Caserio allerlei teekenen van ongeduld en trachtte zelfs de woorden van den advocaat onverstaanbaar te maken eerst toen de president dreigde hem weg te laten brengen hield hy zich stil Eindelgk droeg de moordenaar zelf zijn verdediging voor een soort van anarchistisch vertoog waarvan de publicatie volgens de bepalingen der nieuwe anarchisten wet verboden werd Slechts vgf minuten beraadslaagde de Jury ze antwoordde bevestigend op de twee haar gestelde vragen 1 Of Caserio schuldig is aan den moord van den heer Carnot En 2 of hg met voorbedachten rade hefft gehandeld Zoo werd Caserio dan ter dood veroordeeld de executie zal te Lyon plaats hebben Mé president deelde hem nog mede dat hg drie dagen tyd had om van dit vonnis in cassatie te kortien maar de moori enaar viel hem in de rede met den uitroep Leve de sociale revolutie Terwgl de gendarmes hem wegleidden riep hg nog met schorre stem iLeve de anarchie Het ia nog zeer onzeker ot de p ingen van Graaf Zichy om een clericale parg in Hongarge te vormen zullen gelukken ook al spaart hg geld noch moeite Het tgdstip is voor de vorming van zulk een partg met slecht gekozen want de nederlaag welke de katholieken in den atrgd ora het burgerlgk huwelijk in Hongarge geleden hebben heeft de geestelgkhoid op het verminderen van baar invloed gewezen Aan den anderen kant is die nederlaag niet zoo zwaar geweest dat de katholieken behoeven te wanhopen Maar Graaf Zichy rekent bg de vorming zgner partg ook op de niet Magyaorsohe volkeren der Hongaarscbe monarchie En het beroep op deze vganden der Magyaren kon wel eens tengevolge hebben dat ook goede katholieken opder zgn partggenooten in een laad waar het nation aliteitsgevoel tot nog toe alles waa zioh niet bg hem zullen willen aansluiten Tusschen den Duitschen Kgkakanselier Cnprivi en den Pruiaiachen minister van Financi€u Miquel was sinds jaar en dag een papieren oorlog in het geniep gevoerd maar thans is hij openlgk geworden De Norddeutache l gkbaar door Caprivi geïnspireerd klaagt over het stelselmatige ophemelen van één miniater alsof alle andere nieta waard waren en acht dit schadelgk voor het aanzien der regeering Het blad spreekt dan ook de verwachting uit dat de minister van Financiën die onmogelgk zulk een overdreven gver zgner officieuzen kaa goedkeuren daaraan paal en perk zal weten te stellen En ala die uitval door verschillende bladen ala rechtatreeks tegen Miquel gericht werd besproken kwam de Nordd den volgenden dag met een nog kraxser artikel waarin zg ontkende den minister Miquel peraoonlgk te hebben aangevallen en er op laat volgen dat haar artikeltje alecbts één eerste schot van tegenweer was na honderden schoten van het vyandig leger Een waarschuwing tegen de voor de goede orde en de Monarchie zoo schadelgke ophitsers kan toch geen aanval heeten En dan somt ZIJ eenige tegen den Rgkskanselier gerichte artikeltjea van den cHamb Corresp en andereu op fdie zoo scherp afstaken by den tot een walgelijk uiterste opgevoerdeo lof voor de onmetelgke verdiensten van een anderen minister Zulk een onafgebroken intrigueeren tegen den Rykskanselier zegt zg zulk een ellebogen politiek en konatmatig aankweeken van ministerieeleo nagver is niet alleen zeer ouverkwikkelgk maar verlamt ook den samenhang der partgen en de kracht der liegeering tegen de revolutionnairen Juiat tegenover hen zoo besluit het merkwaardige officieuze artikel zgn nauwe aaneensluiting en samenwerking noodig en mag vooral de zelf discipline niet verzuimd worden Niet zonder spaaning verbeidt men den afloop van dezen atrgd van man tegen man zooals sedert Euleoburg s afmaking door Bismarck in het door den regeeringscommisaaria Rommel voorgelezen scbrgven in den Kgksdag niet meer is voorgekomen Het hoeft er veel van of ditmaal Miqueltje ook gerommeld moet worden In Nieuw Zuid Wales schgnt een opmerkelijke sjsteemsrerandering op til want ook in deze Australische kolonie heeft het protectionisme alechts bittere vruchten opgeleverd De minister president sir George Dibbs heeft z jn ontslag genomen en de gouverneur air Grant Dnff heeft niet gelgk men verwachtte sir Henry Parkes maar mr George Houston Raid met de vormiug van een nieuw kabinet belaet Toen sir George Dibbs in October 1891 de regeering aanvaardde verklaarde sir Henry Parkes die zoolang de leiding der kolonie in handen had gehad dat hg zich uit het akdeve politieke leven terugtrok en den rest van zgn leven alleen aan de literatuur zou wyden De heer Reid waa toenmaals de leider der oppositie Toen daarop echter weder een heftige parlementaire strgd uitbrak kon sir Henry evenzoo als Gladstone onder gelgke omstandigheden zioh niet stil honden maar het gelukte hem toch niet meer den onden invloed op agn partg t rng ta wiottao wel echter is het aan de rivaliteit tnaschen P 4ea en Reid toe te schrgven dat het ministerie van nr G iga Dibba sioh aoohutg mmi de regeering kon handhaven De nienwe premier van Nieuw Zuid Wtles sir George Houston Reid is de zoon van feu Presbyterian nsch geeatelgke en thans 49 jlÉir ood In 1880 werd hg het eerst tot lid jer volks vert enwoordiging der kolonie gekoton drie jaar later was hg reeds minister fan onderwija in het kabinet Stuart Reid is van beroep advocaat een voortreflfelgk debater en by bezit het vertrouwen zgner party in hooge mate De hooffizaak echter h is Vïghandelaar en dat een rrghandelaar de regeering der kolonie wordt toevertrouwd daarin ligt hel merkwaardige Reid heeft onder den titel Vgf essays over den vrgen handel een werk uitgegeven waarvoor hg door de Cobden Club tot eerelid werd benoemd Men verwacht dat de nieuwe premier de kolonie een flink vrgzinnig bestuur zat geven Wegens vergevorderd Seiifoen worden met 200 KOHTING VÉMKOCBT L m OS Al e 73 73 Beurs van Amsterdam 4 AÜGüSTUa A W Vor kïi 91V k ny sy 1041 Ik W 60 101 101 86 669 606 101 76 loay 8091 129 loif 101 38 100 68 S lOSf 101 18 136 101 161 O 1S8 100 1061 188 108 1081 96 188V 1381 8 A 80 IBl 86 80 18 101 y 110 1021 SI 19 101 ISO 1671 107 losV 101 102 116 118 S Vl 108 lOolktwn 1 101 m 88 NBDBELANn Oert Ned W 8 a i dito dito dito 3 dito dito dito SVi HoNGA Obl Goudl 1881 88 4 Italië Insohrynog 1868 81 S OoBTENa Obl ÏD papier 1888 5 dito in silver 1868 5 PoKTUOAL Oblig met ticket 8 dito dito 3 RusLANn übl Oost Se Serie 6 dito Oeoona 1880 4 ditobü othB 1880 4 dito by Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spanjb Perpet sotiuld 1881 4 ToEttiiJ Gepr Conv Isen 1890 4 Gec ieening lerie D Geo leeaÏDK serie U ZiiiDAra ILBp Beo v obl 189S 6 Mbxioo Obl Suit Soh 1890 8 Vbnbzubla Obl 4 onbep 1881 Amstekdam Obligatien 1861 81 RoTTBaoAM Stad leen 1886 8 Nbd N XSt Handelav aand A sndsb Tab My Cortifioaten D iiMaBtMh ppy dito Amh Hjpotheekb paadbr 4 Cult My der Vorstanl aand b Gr Hypotlieekb poiidbr 4 NfldeHandBohs bank aaad Nfld HaudelmaBtBoh dito N W Ie Pao Hyp b pandbr 51 Bott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTBKB Ooat Hong bank aand Bdsl Hypotheekbank pandb 4V Amkoika Equit hypoth pandb 6 Moiw L 6 Pr tien eert 6 Nbd Holl IJ Spoorff My aand My tot Etpl V 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito B lTALii SpoorwI 1887 89 A £obl 8 60 Zaid Ital Spwmy A H obl 8 Polen WarBchau Weenen 8and 4 Bdsl Gr Buaa Spw Hij aand 5 Baliisohe dito aand 10 66 961 FsBtowa dito aand fiIwang Dombr dito aand S KMnk Ch Azow Sp kap aand 6 Loaowo Sevast Sp My oblig 5 Orel Vitebsk dito oblig 6 ZoidWeBt dito aand 5 dito dito oblig 4 8 A MiaiKA Ceiit Pao Sp Mij obL 6 Chlo h North W pr ü r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Bio Gr Spm eert v a lUinoÏB Central obl in goud 4 Louisv NaBhvilleCert v aand Mexico N Spw My lehyp o ftl MiBB Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario West aand dito Panni Ohio obUg 8 OrKOD Calif Ie hyp ia goud 6 St Paul Minn fe Manit oW 7 Un Pao Hoofdlijn oblig dito dito Lino Col Ie hyp O 5 CiHADA Can 8outh C8rt v aand Vbh C Rallw Nav Ie h d c O Amaterd OmnibuB My aand Kotterd TramwegMaata aand Nbd Stad AmBteidam aand 8 Stad Botterdam aand 8 Belöie StadAntwerpenl887tVB Stad BruBBoI 1886 2Vi HoNG Theias Begullr Geaellsch 4 OoeTBNR Staatsleening 1860 K K K Ooat B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1808 Ver NBD Bflï Hyp Spobl oert 6 f ii