Goudsche Courant, dinsdag 7 augustus 1894

No 64d3 Woensdag H Augustus 1804 33ste Jaargang lyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd ADVERTENTIÊN ♦ j Op den 25 Juni overleed te Atjth plotseling ten gerolge ran een zonne teek mgn dierbaren Zoon H G J PKBTERS Kapitein in InP b h O l Leger in den onderdom van raim 40 jaar W w I B PEETERS geb Vlkk JlmiUrdam 5 Ang 1894 Voor de tele bewflzen Tai jbelangstelling op 29 Juli jl ons betoond betfgen ondergeteekenden hnnnen opiwhten danl M SPRÜIJT I J M SPRul Oouda 6 Angnitos 1894 iramra m Het yeifwfliiiig rsfM hare adAtefltie i n a Jnni j l b ioht de Difecti aer NoanpwMTïaii iHD Piciïrij Hïpotkkek isk itat de daarin TOrmelde mt elote 5 pCt PandbHeven Tan 1 Septembinr e k af dagel ikB tnnohen 9 en 12 nre bj 4Mi ao w Como al iiB en bij den Heer P ftfl Mwmïo te B erdam Sotbaar zgn Wf de in te leteren stokken moeten TergeMU zgli Tan nntamerlgeteli aan da kantoren TOOrmWd lerkrjjgbaar TeTons bericht zj dat de met 1 September e k TerTallende COUPONS der PASDBBIMTMS Tan de NoErawBstaa AXD PiBiMO BipoTHiKKBiiiK Tan dien datum iaf betaalbaar zrai bg de Aêtociatu Casia alhier en bg de Heeren I D A WimiLiiiii I Al tm E C BxaiLBElTd Co Jiithm Vah DIB Uua h ZouilB SreJa ViN Dl MiKDlLi t ZosiSN Dal I 0 ViMIltl JoHl Demilér Otto di Kat Zoon Dordrecht ViN Hmt Co Go en to Tkotm C M GuSBlii Co Oorimim WlD Ksoi fc DoBtLAMD Oovia Htllja H9 k Slotbooh i Oraven iajii Dï MuHCK Co armitu m WraxlBKAPPEL t Hoorn Haarlem P FoBTHDlu k Zoos UarlMgen en Ie Franeker LoTloHins t Co Belmond Wbd Joh F vab Eucketob SEL t Zo EN fHerlofenioaci T D Wolft CouBBEcHii Zn floor L V WAinnaiiii Janssens UuUt 1 H T DtsSEN Jb Kampen OlB Obitama Leetncarden A L Reihbbinqe Zonen leiden HlBlNS VBlTHorr fc Co HaattrKht I A Zip i Van Tbïunqen MMeliurg P Gboen fc Zoon NimmJiep ComiANDrriiBi Baneïebbinioino A NoQBDuyn Zonen Ntjmeim ScHHASI NackeN Itoermmd W LaaJI Smendaal Y I MlNDEEOP Sollerdim W Jansen fc Co Schiedam Bruninos fc Ten Cate Sneei C H TiiANds fc Zoon Tul A J LOBAN Zoon VIrechl on to Venloo a 1 fc A E Geoinetiid IFimcholM Wed J tb Vbmbbp fc Zn Zaandam P F C BbüniKos fc Co Zut en DoiEB Kamp Z Amittrdam 6 Angostns 1894 Dordrecht STEKDS VOORRADIG Co ptw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Dolen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Dolen PUathout Ellens Joffers Kolders Sparren enz enz LAQH PBIJZBy Oouda Snolpandiuk van A Bbinexan fc Zoon Schouwburg Van LIER standplaats Oroote Markt te Oouda HoUandich Tooneelschap Directie A vtH LIER van Armterdam Dinsdag 7 Augustus 1894 DE mm JACQUES Groot beroemd Drama in 8 taf naar het Fransch Tan D ENNERU door H P BOÜDIER Aanvang 8 nur PRIJZEN DER LAATSEN Ie Rang ƒ 1 2S 2eilRang 1 3eKang 0 7S 4e Raug V 0 40 10 Aboiin entskaarM lo Kwic ƒ 10 Cognac fin BoU na dB Boêiiti Anonume door het sehMle luid o hoedinlglieden gui wor t P H J vi i UELKERT t X 40 do Lllor firma Wed P B 14 u 7i U 2a i Eeii ware Scb Toor de ongélnkkize chtoffers beTlekking Onanie én geheime tingen is het beroemdK werk Z Dr Retail s ELFBEWA liG Hollandsche nitgaToJ met 27 alA Prgs 2 gnlden Ieder die aan de Terecbrikkelgke goTslgen Tan deie oïiden d Igdt moet het lezen de oprecht leermg die het geeft redt jaarlyks luizend v een zekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bei rag ook in postzegels ett in eiken boekhandel in floUand FEANSCHE STOOMVEEVEEU ES Chemische Wasscherij TAS H OPPEKHEIMER 19 Krulêkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pruzon 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week TAMDAHTSEn W J BUT2 LI0NELIIZ Nieuwendijk 241 Eerste huis r d Dun AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEERSN Maandags Woensdag en Vrijdags van 10 tot 3 uren Markt 1S4 Gouda Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAA TJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Overal fGEN t verkrijgtiaar Maatachappij tot Mxploitutie der Victoria Bron ffeveMifffl te Ktrtlerrl nm Zuidbladk 8 Vei krggbaBr in t Hoofddepót voor Qonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co f per heele Flesch ik 18 cents per halve Fllsah 13 centt Kmik i 1 Krik k 13 k rwSl voor de ledige Flesschao en Krniken wordt vergj ed per heele Flesch 3 tets Kruik 1 cent der halve jesch 2 cents I Sïuik 1 cent Hollandsche Maltscliappij pn Landliouw fdèeling GOUDJ jen On 8treh ii m gelëgëb ëid om VRIJE PAARDtel rijs per Lot ƒ llJ BRINKMAN ARKT 4 Vrijifag 19 October a 8 Il Loten V0Ö1 10 te bel omen bij Ziv L nff Tiendetveff D 60 Waarom word ik van mijn zeniÉ lijden niet genezen omdat Gij tot heden het reohte pad ter genezing niet Jeerdet kennen Hot is niet zelden dat enezing aanbrengeade middolea toevaUi ï dntdekt vorden die in da handen van een bekwaam geneeueet eea goed sueoeB hebben Was niet Priesnitz de geteerde vestiger eer walerkuur methode wiens rM nptaatB een bedevaartsoord voor ds lijdende mensohbeid geworden is den eeavoudige boor Henft nielf een Zweedach m oor Thure Brand ganBamrl edn middel tegen vrouwenziekten aan de band gedaan pie het lancet der chirurgen reeda minder noodaakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo g ïneesheeren begint te worden F Ook op bet gebied ter beperking van zeuuwziekten begint er licht te komen en ook hier ii een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium ïzer ArseaiouOi enz geheel te verdrin gen Er zijn vele menscben die noch ziek nooh gezond gijtl en toah kiften dat z j zioh in lichaam en zielalleabehalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vU getergd wordeln en Boo zioh zelvon en anderen tot last syn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeseyke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde uroomen gekweld Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorauizen en toevallen Kindel jk lijden de ergaten onder hen aau verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongetukkigen die meu op eiken leeftijd onder elk geslaeht on eiken stand vindt zijn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwgze ran onzen tijd Wie tot eene dezer oategonén van lijdera behoort en ingeliobt wenscbt to worden over de wer king eenei nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H CLEBAN Co IloUigeweg 42 Rotterdam F E van SJLHtm KOLFF fCorto Hoofdsteeg 1 Itrecht LOBRY POH rO Oudograoht by de Gaardbrug F 22 door wien een onderrichtend geschrifijo over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Genezing gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen np mactitnaal gebied Terbeterde fabricatie en uitaluitend gebruik van fijne en tijnate grondstofibn j nrandfier6t len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nuuwlieuiig beautwuordendc aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HoflereraHCIer ii Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs Tan uitmuntend lijn fabrikaat Keeds 1874 schreef de AccaJemie national de Paris Nous vous déoemona une Sledaille d or pr mlère clawae on oonaidöratlon de Yotre axoeUent flabrloatlon de Obocolat bonbons varies eto cto Stollwerclc l fiibrikaat is verkrijgbaar bij H H Coi fit eurs Bankotbokkera onz enz Generaalvertegenwoordi er voor Nederland Jnlios Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Mederlandscbe Stoomboot lUaatschappij De Stoomschepen BAXAVIEB kapt J SADEB en BOLLATSD kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Toor vracht of passage vervoege men zioh bj de Cargadoors der Maatacttappj Boompjes 72 te Botterdam De Stoomschepen losBsn te Brewersquay de markt van Boter en Ka 6 Londen BINNENLAND GOUDA 7 AugaatuB 1894 Oiat renmiddag kreeg op de Kattenpingel eeb Tn 6mdeHng een Aoeval Na bygebracbt te z D de men by de omatanders eene collecte ten einde dea maa ia een logement te i laten Terblgven Naar de Bakkery Tentoonatellingc werd gistereDaTond voor een zeer goed bestette zaal opgevoerd in da Schoüwbnrgtent van Van Lier De heeren C P T Bigot Pilger Th goten Malberbe benevens de dames Jul Ude enM Weeterhoren kweten rich uitstekend omhet geheel te doen slagen en het kluchtspel totE@a ToUe recht te doen komen i De heer W H Naber onderwyser met hoofdacfce te Haastrecht heeft met goed gevolg te sGravenbage afgelegd bet examen voor ncte FranBche taal 1 o Te Waddinxreen ontstond op de stoomboot Voomitgang welke ter gelegenheid van de Gondsche kermis in den nacht van Zondag op Maandag H te een uur een extra reia van Gouda naar Boskoop deed een herig gevecht tasBchen zekeren A v D ntt Boskoop en een aantal Waddinxreensche inwoners Hetgeheele achterdek was één schoppende stompende en slaande kliek De politie welke aan wal was werd door de equipage van de st oomboot verzocht aan boord te komen aan welk verzoek echter geen gevolg werd gegeven Toen de Waddinxveeners de boot eindelyk verlieten was de vechtpartg geëindigd Ernstiger verwondingen dan schrammen en bloednenzen kwamen niet voor De werkman K Wolleswinkel te Polsbroek die acht da n geleden onder Haastrecht door eene molenwiek werd getrofieo is jl Zaterdag aaa de gevolgen overleden Te Montfoort zal de Koninginnedag Inisterrqk worden gevierd Maandag 3 September JDes voormiddags zal een ringrydery worden gebonden met pareo op tweewielige rytnigen gezeten pryzen i 25 f 10 en f 5 inleggeld 50 cenl en des namiddags eene harddraTerij met paarden onder den man die nimmer een prya hebben gewonnen prys f 100 en premie f 25 inleggeld f 1 Des avonds zal het feest FEVILLETODI De laatste eener Familie Naar kei Franaoh 96 Ik logeer hier niet Ik ga heden avond met den trein terug als ik iemand gosprokea heb dien ik hier wacht Wie dfn ifDaa gaat je niet aan Maar ik ik wil weten koe jij je tyd hebt doorgahiaoht sedert je m verliet ffïk heb getracht bewljzeu büeen te brengep voot de 0Q8chu d van den man dien men bosobuldigt je ec enoot virmoord te bebbep Je hebt duB het land afgeloopen Dan heb je den heer van Triohtvoordo moeten ontmoeten Slize h vqor haar zitatar niet meer dezelfde gevoelens aU voorheen Mevroniv van Haasweerd bo zem4s haar zelts een gevoel van waersin in dat cij te vergeefs trachtte te overwinnen Zg had gehoQpt baar nimmer terug te cien want zij bad eindelijk begrepen wat ar op den avond van Sint Hubertas op het kasteel gebébrd was en bet ovenpet gevolgd door een moord vorvulde haar met afschuw Zg kon liet niet vergeten dat Marianne er te Farijs oen wreed vermaak in had geschept haar de bekentenis te ontlokken dat z Budolf vku Trichtvoorde beminde Zij vermoedde wel dat de barones tbani te Dtuan was gekomen om haar minnaar te ontmoeten maar sQ bad niet knnoion denken dtt Marianne worden besloten met een vnurwerk op den IJsel Men meldt nit Baarn Vrydag vierden de werklieden van het domein met hunne gezinnen het verjaarfeest van H M de Koningin BegenteB Uitgenoodigd door H M kwamen s middags te 2 aren ongeveer 400 personen in eene van de lanen by het paleis waar alles in gereedheid was gebracht om zooveel gasten to ontvangen Eene zware regenbui verdreef hen echter naar do naby ynde oranjerie ruim genoeg om het dubbele aantal persooen te kunnen herbergen De heer Okbuizen uit Rotterdam met eenige helpers en een korps muzikanten zorgden voor vermakelykheden ryk voorziene buffetten voor het inwendige en een groote voorraad speelgoed diende om blijde harten te maken onder de jeugd HH MM kwamen te 3 uren ook in de feestzaal en verbleven er byna een unr zelven den gasten geschenken of versnaperingen aanbiedende Het feest werd des avonds te 7 uren besloten met onder leiding van den intendant den heer Groeneveldt eene wandeling door het park te maken De muziek liet zich weder lastig hooren en het moet voor HH MM een aardig gezicht yq geweest koo een reeks van blyde gezichten vier aan vier eene wandeling door het park te zien maken Bjj de onderhoorigen van H M zal die dag nog lang in aaogeoame herinnering blijven Ëen conflict zoo wordt gemeld tusschen Bommigti ouderwyzers der rijks normaalles9en te Alkmaar tevens leeraren der hoogere burgerschool en den inspecteur en districtsschoolopziener rakende den duur der zomervacantie is oorzaak dat op voorstel der autoriteiten de minister van binnenlandsche zaken heeft besloten de inrichting op te heffen en al de onderwyzers te ontslaan het eenige middel om voor de onwilligeu andere onderwyzers te benoemen by de wederinstelling van de lessen De iNederl Bell Telefoon Maatschappij heeft de voorwaarden waarop de gemeenteraad van Hilversum haar vergunning heeft verleend tot den aanleg van een telefoonnet aldaar aangenomen en is reeds begonnen niet het uitzetÏpu der palen voor de geleiding De vergunning is verleend voor 10 jaren onder voorwaarde dit lo het politie bureau en de ge meentegasfabriek kosteloos worden aangesloten 2o eene telefonische verbinding worde gemaakt de vermetelheid zoo ver zou drijven om haar ove dien man te spreken Bit was te veel eu Elize besloot er een einde aan te maken yja zeide zij koel fik heb den heer van Trichtvoorde ontmoet en hij is t die deze ontmoeting gezocht heeft ffHy beeft je dus oangesprokau wat beeft hg je gezegd F vroeg Marianne bleek van woede Hij beeft beproefd mjj te doen gelooven dat bij ng beminde A Je liegt Ik heb nooit van mgn leven gelogen en keur het in iedereen af onwaarheid te spreken De heer van Trichtvoorde is daar zelfs niet hg gebleven Hg heeft mij gezworen met geen andor doel in Bretagne te zgn gekomen dan om mg te helpen de Ruiter te redden Met andere woorden hg kwam om mg te ontmoeten ffWat heb je hem geantwoord F Dat ik niemand noodig bad om een onschuldige te verdedigen Verder nam ik den schijn aan alsof ik het overige niet begreep En heb je ham niet teruggezien F Neen Maar als ik hem terugzag en hij t waagde mij aan te spraken m k ik hem verbieden nog een enkel woord tot mg te spreken Waarom B n je dan genezen van dien fraaien hartstocht voor hem F vroeg mevrouw van Hansweerd op bijtend scherpen toon De beer van Triohtvoorde is een ellendeling Hg wilde mjj huwen omdat hg weet dat ik vait mgn zwager erf Hg beeft de moeite genomen om iioh op da hoogte te stellen bg notaris Piointelfdte tnaechen het pohtieburean en de eventueel op te richten politieposten tot een maximum van vier 3o de Maatschappy iedereen in de kom der gemeente des verkiezende moet aansluiten 4o het tarief zoolang de vergunning duurt niet meer zal bedragen dan ƒ 40 per jaar Te Businm hebben twee gemeenteveldwach terti zekeren B de B op heeterdaad betrapt op diefstal door middel van inbraak in een villa bewoond door den kunstschilder J Veth Ta den Haag vertoeft sinds eenige dagen een Amerikaanach letterkundige de Heer Hopkinson Smith die voornemens ïs eenigen tyd hier te lande te blyven tot het verzamelen van bouwstoffen en indrukken voor een werk dat by wil achryven over Nederland en zijn bewoners De gezant der Vereenigde Staten staat zyn landgenoot gedurende diens verblyf in de residentie met de meeste wel wil lend heid ter zgde De heer M die Zaterdag te Ylissingen by ongeluk door zyn zwager den heer B met do volle lading nit een jachtgeweer werd getroffen is overleden Het treurig ongeval moet zich volgenderwyze hebben toegwlragen De heièr B liep met zyn geladen tweeloops jachtgeweer dat hy met gespannen haan ongeveer horizontaal in de hand droeg op ongeveer 10 passen afsta d chter dëü lioo M Op nog altyd onverklaarbare wyze ging de haan over en het sehot af en kwam de volle lading in het hchaam van den heer M terecht Tengevolge van den geringen afstand was de schotwond ernstig Het bloedverlies was groot Uit Den Haag wordt gemeld Na een dag van drukkende warmte ontlastte zich gisteren na 5 uur in den namiddag weder een vry hevig en langdurig onweder boven deze stad hetwelk nadat de lucht eenige uren tot rust was gekomen zich tegen half acht ure herhaalde beide keeren vergezeld van zware stortbuien De eerste maal vielen hagelsteenen van een grootte als menschen van leeftyd zich niet herinneren ooit gezien te hebben Zy waren als pruimen zoo groot en sommigen vormden een ysklomp die vrjj zwaar iu de hand woog In verschillende huizen zyn de hiuuenlantaarna en vensterruiten door de kracht der hagelsteenen stvk gesl en £ n dat midden in den zomer I In het Scbereningsch park het testament van den generaal kent f Je badt bet voornemen afstand te doen van de erfenis Het scbgnt dat je van ptan veranderd bent Of ik haar aanvaard of niet jij kunt in geen geval erven Je echtgenoot heeft aan bet testament een zinsnede toegevoegd waaidoor jg geheel uitgesloten wordt En de beer van Triolitvoorde kent die toevoegüig Verwonder jij je daar nog over jg die je man bedrogen hebt F Bedrogen Hoe durf je t wagen dat te zeggen F Ik weet alles Noodzaak mg niet in nadere verklaringen te treden Welzeker Ik eisoh zelfs dat je die woorden opheldert Ëisch je dat Dwing je mg je er aan te herinneren dat op den dag toen het ongeluk voorviel eenige uren voor den dood ran je echtgenoot je mij gevrai d hebt ja behulpzaam tezg ti bg het redden van een man Dis man die je verborgen badt m de torenkamer moet ik je hem noemen Wil ja dat ik je zeg hoe hij ontkomen is Ik wil dat je mg zegt hoe je dat alles weet Wat komt dat er op aan Ik weet t en heb er het onwederlegbaar bewijs van O vrees niets Ik zal er mij niet van bedienen om ja in het verderf ta storten Ik zweer je dat ik je vergiffenis geschonken sou hebben hoewel je zeer misdadig bent na al hetgeen je te Trichtvoorde gedaan hebt maar ta Fargs heb je mg trachten te bedriegen ja hebt t gewaagd mij aan te raden met den heer ran Trichtroorde te huwen I Ziedaar dat is t wat ik J8 nooit vergeef Dat deed ik om je op ids proef te iteilea Ik v s jkloerseh en troohtta r achter te komei of hy heeft de hagel belangryke verwoestingen aangericht Het Parkhotel in de Schereningiche Boschjes had in het bjjzonder van den hagelslag te lyden Alle ruiten aan den voorgevel zyn verbryield Alleen de ramen onder de balkons zyn gespaard De leien dakpannen zyn meest alle van hun plaats verschoven of uit de voegen geliobtf Het yzerwerk aan verschillende gedeelten van het fraaie gebouw is stak geslagen De keukens zyn ouder water gezet en daar door het breken der ruiten de regen ia de vertrekken vryen doortocht kreeg hebben de ryk gemeubelde bovensalons groote schade geleden In de stad zyn tal van glazenmakers bezig de gebroken rniten te herstellen of door nieuwe te vervaugen Te Voorburg vielen hagelsteenen van ma cM middellyn Aan den Hoek van Hollandt werden door den hagel een groot aantal ruiten verbryzeld Men meldde gisteren in den laten namiddag uit Monster Een hevige hagelbui richtte groote verwoestingen aan tallooze rameu op het noordwesten zyn ingeslagen boomgaarden en veldvruchten belangryk beschadigd Men vond stukken ijs van 8 centimeter Een arbeider te Rinsnmogeest Fr die onder het mauien te veel karnemelk had ge dronken kreeg hevige diarhée en stierf binnen weinige aren Hy laat eene weduwe metiiteu kinderen achter Onder de runderen van den landbouwer A van D in den Prins Alexanderpolder te Nieuwerkerk aan den ïJsel is het mond en klauwzeer uitgebroken Gisteren werd ten huize van den slaapsteéhouder De Groot aan den Ganzevoortsingel te Groningen een drama afgespeeld taiichea twee bekende personen n l zekeren Jan Voornhout scbarenslypsr van beroep en Lena Feenstra met wie hy leefde Gisteren hadden ze reeds den geheelea dag met elkander getwist zóó zelfs dat Voornbont een ander slaapetee had opgezocht Heden morgen wist hy stilletjes het huis van De Groot binnen te sluipen Htj zocht zijne minnares weder op en lokte haar mede naar beneden in den gang Hier bracht hy haar met een scherpe vyl eene diepe wonde iu de linkerborst toe Aanstonds werd de hulp van dr Bolt ingeroepen die last gaf haar naar het ziekenhuis te transporteeren Inmiddels werd de man door de politie gearresteerd De toestand van de vrouw is op dit oogenblik vry redely k je bat bof maakte Je erkent dat hjj t thans nog doet Den dag waarop ik zaker zal zgii dat je de waarheid spreekt zal ik hem zgn verraad duur laten betalen Ik twgfelde reeds Toen hg Fargs verliet en naar Dinau ging om de Kuiter te redden heeft hij mg gei woren niet naar Triohtvoorde te Eullon gaan en mg eiken dag te schaven Rn sinds h j vertrok heb ik niets van hem gehoord Ik kon t niet langer uithouden eo ben gister avond vertrokken Ik weet waar hg te Uinan woont Zqodra ik daar aankwam ben ik naar zgn woning gegaan Verbeeld je hg was niet te buis en t was zeven uur in den ochtend I Ik heb een hrieQe voor ham aebtor gelaten waarin ik mededeelde dat wjj elkander hier konden ontmoeten Ik wacht hem nu Dan verlaat ik je Ik wil ham niet zien Veen jo blgft Ik wil hem in ja tegeifwoordiiFheid ondervragen en bem verpletteren want als jfi mg da waarheid gezegd hebt zal hg in jon tegaoiH woordigbeid niet durven ontkennen Wat I zou je wensoben dat ik tegenwoordig was bij een twM tUBBohen jou eu dien manP nooit I t Is reeds te veel dat ik weet dat hg je minnaar geweest is I Je minnaar herhaalde het jonge meisje met onbesob ijfelgke bitterheid Ja kunt niet begrgpan wat ik Igd als je mij dwingt dat woord uit te spreken Mij je zuster I mij Sliee Bartan I Je bent dus geheel den tyd vergeten toen wij by onzen vader leefden P Ik was nog slechte een kind toen j reeds een heele dame waart maar wij hie den innig vael van elkander Wij hadden dezolfde genoegens en hetzelfde lead