Goudsche Courant, woensdag 8 augustus 1894

No 6424 Donderdag O Augustus 1894 33ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uily ondering van Zon en Feestdagen De prijs jier dne maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des middy Ahonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEKSNAGAZiJN onder Redactie der beat Kath Letterkundigen Maandelgks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Honianst yoeeUen Historische Verhalen Poèxia AUerlei Baadsels Logogrief Rebus en en voor den zeer lagen prgs van QS CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goediioopsle maaodsclirin van Nederland P STOKVIS WATERREDB üiTOKvaa s BosoH ADVERTENTIE in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadalgk opgeaonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN fc ZOON te Qauia H Faag en A van Leeuwen Antonia Maria KUsabeih Anna oaders R van Straten eo C H Faay Marie onderi P Verhart en J Lorié OVERLEDEN 4 Aug P H Lagerenberg 2 m 6 J F Liepelt 8 w Zevenhuixen GEBOREN Hendrik ouden A Schinkelihoek en E de Wit Adriana oudor A van Rflfl en T Buitenhuis OVERLEDEN A van den Akker 11 ja r Wegene vergevorderd Seittoen worden met aO l KORTING VMBKOCHT L van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam 6 AUGUSTUS alotkoera 91 101 108 Vor kra 911 lOlV lOZ s 087 76 79 79 3V 3 76 95 961 96 i loTv 1 881 16 1081 60 101 1011 86 6891 696 101 76 102 800 ly 189 89 101 101 1881 100 62 1081 101 188 186 104 46 60 188 100 681 71 106 U8 109 108 8 6Vl 7 Vi 88 8 1041 4 87 36 StanlMB Gert Ked W S dito dito dito S dito dito dito SV HSMU Obl Qoudl 18S1 88 4 1TU IB IniobriJTing 1863 81 6 0 NB Obt in papier 1868 5 dito in zilver 18SS 5 PoaTUOlli Obtig met ticket 3 dito dito 8 Kinuiin Ubl Ooit Ie Serie Jdito Qeoom 1880 4 ditobijBothi l88 4 dito bij Hope 188il 0 4 dito ia f oud leea 1888 6 dito dito dito 1884 8 Sruijl Ferpet jebiild 1881 4 Tnuiu Oepr Conr leen 1890 4 Oeo leeoing aerie D Geo leeniuK lerie C SmsiAn Blr Bee r obl 18 S 6 Mixioo Obl Buit Sob IMO 6 VlHuviu Obl 4 oubef 1881 AnnusiK Obligetieu 1881 3 BnrriaDAM Sted leen 1886 S NlD N fr Hacdetir siod Jt andib Tab Mjj CertiloBtea D n Ma at obappi dito Arob Uypotheekb paodbr 4 Oalt Mij der Vorateul aand l Gr Hypotheekb paudbr 4 Nederlandaohe baok aand Ned Handetmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 1 Bott Hypotkeekb pandbr 4 Utr Hypothaekb dito 4 OocTiNa Ooat Hong bank aand RnsL Hypotheekbank pandb 4Vi AHKalKjL Kquit bypoth pandb G 461 138 68 Uaxw L G Fr Lien eert 6 Kan Hoü IJ Spoorw M j aand Mij tot Bipl y St Spw aand Ned lad Spoorwagm aand Ked Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 lTUn Sj oorwl 1887 80 A EoU 8 Zuid Ital Spwmq A H obl S PoLBK Wanobau Weenen aand 4 Bnai Or Buii Spw Mij aaad BalUaohe dito aand 6611 100 8 lÏÏ lïÖ 101 101 1161 Vaatoara dito aand 5 Ilraog Dombr dito aand 8 Karak Ch Aaow Sp kap aand 6 Loaowo Sewaat Sp Uij oblig 8 Oral Titebak dito oblig 5 ZaidWaat dito aand 6 dito dito oblig 4 AiaBllA Oent Fae Sp Mij obl 6 I 100 1881 1881 g 8 89 86 80 IJl loo 781 iiof 10 341 49 W a 188 1671 107 108V 101 lOi lis 118 37 108 Ohio k North W pr O r aand dito dito Win St Peter obl 7 Benrer k Bio Or Spm eert T a llUnoia Oeotral obl in goud 4 lieaiar k Na hTiUeGert T aand Ueaioo N Spar Mg lehyp o 6 Uiaa Kanaaa t 4 pet pref aand N Tork Ontario k Weet aand dito Fenn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 8t Faul Minn fc lilanit obl 7 Un Fae Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 6 GlMana Can South Cert r aand Ttx C Ballw k Nav Ie h d o O Amaterd Omnibua M j aand Botterd Tramweg Maata aand Nao Stad Amaterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 Bn sii gtadAntwerpenl887 21 Stad Bruaael 1886 i l HOHS Theiat Begullr Geaelliob 4 OoaTlNR Slaatileening 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Sfumb Stad Madrid 8 1868 Ver Nan Bez Hyp SpobI oert 6 ADVERTENTZSN Er wordt een GEVRAAGD tot plaatsing ran een rXAVOen OJtOMLUAOAZIJW Fr br onder No 2331 aan het Bnnan dezer Courant Gouda Snelpenuirok van A BaiNKMaN k ZuoK Schouwburg Van LIER Standplaatê Oroote Marlet te Oouda HoUandsch Tooneelschap Directie A van LIER van AimUrdam Woensdag 8 Augustus 1894 Arschelds Voorslelling OP AFBETALING Nieuw Engelsch Tooneelspel in 3 bedr Qeyolgd door Juffrouw ANTJE Blgapel met zang in 1 bedryf Aanvang 8 uur PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Rang l gB 2e Bang 1 3e Rang 0 7S 4e Rang 0 40 10 ibonnementskaarten Ie Bang l Openljaar Onderwijs Toelming van Leerlingen op de Avond of Herhalingsschool op de Kosteiooze en Bewtarschoien De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den Itte October 1894 op een der borengenoemde scholen verlangt geschieden zal ia de achoollokalen op DINSDAG 21 AUGUSTUS 1894 des namiddags ten vyf nnr Voor verdere byEonderbeden wordt verwezen naar de aanplakbiljetteo Namens de Commissie De Secrttarii J H VAN DEB VOORT Oouda 7 Angastas 1894 S F J i LETEIAB is van 8 31 AUGUSTUS niet te Consulteeren Brouwerij en Ijsfabriek P TE IDELIFT A YMBEECEEL ZOON BOOJFDAGENT voor GOUDA en OMSTREKEN G J Heetman Weathaven B 159 Peperstraat K 11 TANUAHTSEIV W JJUTZ LlONBLnS NieuwendIJk 24i Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSÜLTEEREN Maatukigs Tf oenêdags en Vrijdags ikh 10 tot 3 uren Markt 1S4 Gouda gGEBR TERWINDT tel IS II S Waalsteenfabrikanten I JAARLIJK8CHE PRODUCTIE van g 26 Millioen Steenen g Fraaie Kleur Scherp gevormd Uitmuntende Kwaliteit td Ooncurreerende FrUzen Grootste Stoomvraalsteenfabriek in hj Nederland Vraagt Prijnen en Monster Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier ZAÏTTOOR m SCHRIJFBOEZEF en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 60 Kraepelien en Holm s Qiiina LarochcQ u i SS HE is de meest Krachtige en Versterliende KINA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneeaheeren Bekroond met EEREN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkragbaar in flacons il flJÖO en I Depat te Oovida bj den Heer A H TBEFE Apotlieker voorheen C THÜI Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Hollandsche Maatscliappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BU GELEGENHEID DER VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot ƒ 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BIU K ll tlV en Zn Lan e Tiendeweg D 60 Stollwerck s Hart Cacao Hooflite Biwlt k lioogste theobromm oehalte Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING i ï Caca Hollandsche uitgave met 27 aib Prhs 2 solden Ieder die aan de Tersebrikkelgke gevelgen van deze ondensd lydt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Voordesllgl Hart Oacao is fijnnte PtHiderCacao fa liart vorm puperrtil Spoedigi cploHbiiarUeid HJiie genr dnlicfonse smaak ntecd gfihjkmabjjlitild dua draiiks in blikken busson a 2S Caoao faarten 45 cent 1 Caeao Iiart = 1 S ent = 1 lop Ckwi Verkrijgbaar bij H H ConflseorH Danketbakkora Engros ExpediHfl JuliuB liattenklodt Am3ri d ini Kaivemtraat lOÜ Onfeilbaar Uiddel TBGKN Inluenza Hoest Borst en ileelaandoeningen MELIANTHE Superior Borst Honig Eitract Bekroond met Eere Diploma en Gonden Medaille GENT 1893 Gonden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Diploma en Gonden Medaille 1893 World a Hygienic Exposition Chicago Samengesteld nit de meest heilsame bestanddeelen is aangenaam van smaak uiaagverHbërkcud ea zacht pnrgatiöf Oeneest onmMdeUiJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H N vanSchaik Co Machinale Fabriek DE HONIOBLOEMc Snmatra straat 267 Den Boog Verkryghaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda BINNENLAND GOUDA 8 Augustus 1894 De heer W dan Hoed alhier behaalde gistere te sOravenhage de hoofdakte De heer D J Drsgt onderwgzer aan de school voor C N 0 lange Groenendaal alhier rerkre gisteren te Zwolle de hoofdakte De gemfenteraad van Woerden nam met algemeene stemmen de voorstellen aan van zynen adviseur den directeur der gasfabriek ftlhier De prya van het lichtgas werd gebracht van 10 op 8 ets die van het kookgas op 5 ets de stère de meterbuur op 10 ets per maand Leidingen in huis en kooktQ stellen zullen tegen zeer laag tarief verhuurd worden Besloten werd een directeur aan te stellen waartoe is benoemd de beer H Lenderiuk thana opzichter aan de stedelijke gasfabriek alhier J H 44 jaar fchryDwerker te Amsterdam en raan die al herhaalde malen naar de kolonie is opgezonden en ook wegens diefstal reeds is veroordeeld stond voor de Ari ond Kecblb te Rotterdam terecht wijl hg op JuU U hier op een van den openbaren weg waarneembare w ze bedelend om een aalmoes bad gevraagd ten huize van den beer VorstmaD De beklaagde zeide aonder werk te z q geweest en vroeg ditmaal niet naar de kolome te worden gezonden wyi bij gaarne voor zyu oude moeder nog zou werken Het O M by monde van Mr H J K D ckmeester vroeg 12 dagen bechtenig waart en de bekl nieta bad in te Te Haastrecht ten hnize van mevr Le Fèvre de Montigoy hadden op 12 Jnli gebedeld de GO jarige werkman J v d M en de 48 jarige wever A V zooali zig ter terechtzitting verklaarden alleen met het doel om naar de kolonie te worden opgezonden daar zy beiden bmten werk waren De president mr H A V Rees bracht den len bekl onder het oog dat niet aan zyn verzoek zou kunnen worden voldaan wijl de geneesheer der gevangenis verklaarde dat hy tot werken ongeschikt is Het O M requireerde voor den len bekl 12 dagen en voor den 2en 3 dagen hechtenis en 1 jaar opzending naar eep werkinrichting kon besluit is benoemd tot ontvanger FEVILLETOX De laatste eener Pamilie Naar het Fransch 97 Toen verborg je niets voor my en later nog i je bQwelQk haddra w geen geheimen voor elkander Ten mioste ik geloofde het en ik dweepte met de gedachte je dooit te verlat a Uet ontwaken is afBchawelijk geweest AU je eens wist wat ik gevoeld heb toen ja mij zeide Er ïa een man by mg verbovgeo I t waa alsof ik een atoot middea in hel hwa kreeg AU ik had kunnen voorzien wat er gevolgd i geloof ik dat ik van amart ge torvea zou zyQ Elize zweeg Haar ontroering wne zoo groot dat zy aiet meer kon spreken ODtroering is oanstokelyk Martanoe had tranen in de oogen f Je weent 1 rtep Ëlize W mag dus hopen dat je berouw hebt Het ia nooit te laat om een fout Ie herstellen ea je kunt nog veel goed maken irHoe dan F antwoordde de lohuldlge vrouw trDoor den ellendeling die je in het verderf gestort heeft weg te zanden Je zult mij wellicht zeggeo dat je daartoe niet den moed hebt Welnu vlucht dan t Verlaat Frankrijk zooaU toch reeda je plan was Men ziet wel dat j niet weet wat beminnen U Ja gelooft dat de wil voldoende zou zyn om uit myn h rt deu harlatocht te vorbaaooi die my inwendig der dir belast invoerrechten en acc nzen te Kampen ca de heer J P Reede ontvanger derzelfde middelen te Woerden Te Stolwyk breidt het mond en klauwzeer onder het vee zich meer eu meer uit Kog dagelyks worden nieuwe koppels aangetast De ziekte is daar epidemisch en begint ziob over geheel do Knnipenerwaard te verspreiden üit goede bron verneemt het Vad dat men ook aan het departement van koloniën nog geen verdere berichten aangaande Lombok heeft Den 13en Juli kwam het bericht dat in alle eiscben was toegestemd maar sinds dien tyd kwamen er geen nadere telegrammen van eenige beteekenis Wel weet men dat onze troopftn zich langs de kust bebbfln verspreid maar verder verneemt men niets De gevolgtrekking ligt voor de baud dat de expeditie nog niet is teruggekeerd want anders zou daarvan wel nieedeeling z n gedaan aan dea minister van koloniën Tegen 7 September is Eeens de man Tan de antibelaatingbetaUng gedagvaard voor de arrondissements rechbank te Amsterdam ten einde terecht te staan in zake het opzettelyk belemmeren van een execntorialen verkoop door 4e omstanders by dien verkoop herhaaldeiyk toe te roepen biedt niet doch laat alles aan my over en door indien iemand een bebooriyk bod deed uit te roepen mannen daar wordt geboden weg met dien indringer c Uit het krankzinnigengesticht te Medemblik is ontvlucht Jan Wagenaar dezelfde persoon die in het begin van dit jaar de cellulaire gevangenis te Sneek in brand stak Twee Hilversummers hehiJMn Zondag in een kuil op de beide tusschen Laren en Hilversum een paar OJde schoenen en een vrouwen kleO dingstuk gevonden wat weder aanleiding heeft gegeven dat in den omtrek naar het lyk van mej Schmitz wordt gezocht Volgens het laatste no van de Fiscus c ia de deurwaarder T v L te Zaandam tevens penningmeester van den deurwaardersbond verdwenen zonder orde op zyn aken te stellen en is by dientengevolge ontslagen Naar aanleiding biervan zal binnenkort eene vergadering van den deurwaarderabond worden gehouden verteert 1 Je begrypt niet dat ik aan diea man geketend ben Ik veracht hem en toch heb ik hem nog hef liet heratel van hot kwaad is de vlucht ëd aU je voor mjj nog oen weinigjo genegenheid koestert vertrek dan ik smeek er je om 1 Vertrek sender hem terug te zien en zonder hem te zeggen waar je heengaat Je zult er onder lijden dat zal je straf zijJQ maar op den duur vindt je troost door hem te vergeten Wil ja met mg vertrokken P vroeg mevrouw van Hansweerd driftig Ik zou niets lievar willen maar tis onmogdlijk Ik heb beloofd tot l el einde toe den ougelukki e te verdedigou dien men vaUchelyk verdeukt Ka Arthur eou mij beschuldigen de zaak te verlaten die hjj mot my dient Arthur P Ben je dan besloten hem to huwen P la als hij my nog liefheeft Twijfel je dan daaraan F Ik cou het reoht hebben aan hem te twijfelen Siads ik uit Farys vertrok hee hij een tweegevecht gehad ter wiUe van een tooneeUpeeUter Dat ia onwaar Hij heeft gevochten met eeu kiiaap die kwaad van mij sprak Wie beeft je verteld dat teen tooneeUpaelster betrofP Spaar mij hot verdriet je dea kwaudspreker te moeten noemen vBudolfl O de ellendeling Hy heeft gelogen om te stoken tusschen jou en Arthur I Nu geloof ik je Hij wenaoht je fortuin en om vry spel te hebben hesohutdigt h Artfaar je te bedriegen Nu komt t er voor hem nog sleobta op aan zich van te ontdoen AU hy my op da bank der be raü De wevers in de nieuwe fabriek der firma Ter Horst Co te liysen hebben het werk geitwakt OorBaak hiervan is de tydeiyke verwydering varf een vyftal jongens waartegen de wevers zich verzetten De fabriek ïs gisterenmorgen stil gezet Er zyn eergiateren avond reeds negen marechaussees aangekomen ongeregeldheden zyu tot dusver echter niet voorgevallen Naar de P D C verneemt is door D Neisingh te Assen by de justitie een klacht ingediend tegen den uitgever of redacteur van bet Soc Deni blad De Wachtere ter zake van de lasterlyke aantyging in dat blad als zoude Neisingh bezig zynde om ratten te dooden door spekzwoerden met arsenicum gezegd hebben i Dien kost moest men aan de arme lui geven dan had Armenzorg er s winters ook geen laat vau i Do Nederlandaohe Scbuttery kader bond zal zyn ö jaariykscbe algemeene vergadering houden te Arnhem in Musis Sacrum op Zondag 19 dezer De opening van de vergadering heeft plaats door den eere voorzitter majoor A M Tromp van Holst te Amersfoort Ter voorziening in de vacatnre ontstaan door het periodiek aftreden van den onderv4K rzitt r en den 2e commisBaris worden doot het üoofdbestuur aanbevolen voor ondervoor zitcer N Amiabel adjudant onderofficier te s Gravenhage H A Balahrega adjudantonderofBcier te Haarlem en J A Pysetman adjudantonderofScier te Tiel aftredend en voor 2e commissar is J E van Soest serg majoor te s Gravenhage A V M M Vernimmen serg majoor te Zwolle en L van Zeben serg majoor te Zutfen Onder de punten van behandeling behoort nog een militaire voordracht door den beer J W van Alpheu le luitenant adjudant by het 4e regiment infanterie en donateur van den Boud te Haarlem Onderwerp De Nederlandache Bchuttery onze legerreserve De archieven te Roermond Gisteren is het appel op het vonnis in kort geding door den rechter te Roermond gewezen weder voor het Hof te s Hertogenboach gebracht Mr Loeff optredende voor den Rykaarchivaris concludeerde dat bet Hof den president der Rechtbank onbevoegd zou verklaren van de zaak kennis te nemen en op nieuw rechtdoende den Kyksarohivaris in bet getyk zou stellen Mr Helleman optredende voor de I Bohuldigdea kon brengen naaet de Kuiter zou h t niet laten ffËindelyk beoordeel je hem juiat Moed Marianne Luister naar de 8 em van je suster die je bezweeri te vertrekken en die do armen liefdevol voor ja zal openen aU je genezen terugkeert Laat dion ellendeling io het geloof dat ik het fortuin van jo echtgenoot voor my zelve behoud Hy gelooft t reeds want hy weet dat het aan den Staat zou vervallen aU ik er afstand van deed Flaintel heeft t hem gezegd en Us hem het alut van het testament voor Maar de hoer van Tnchtvoorde weet niüt dat ik het fortuin slechts aanvaard om het jou later terag te geven Maar nu nog niet Hy zou totjoterugkeeren en je zoudt je waarschynlyk weder door hem laten inpakken viant hy speelt uitmunteud comedie Ik beloof je echter dat het geld je eigen ilom blyft Ik zat het sleohta bewaren Kn ik ben zoker dat Arthur het zal goedkeuren jrJa hy heeft je lief ter wille van jo zelven zeide mevrouw van Hansweerd op bitteren toon Maar wat geef ik om dat fortuin myn leven la thans geëindigd Neen want jo behoudt my dan toofa nog Ik bezweor je pleelitig dat wjj elkander terug zullen zien en dan hangt taloobts van jou af dat wy met meer scheiden Maar vertrek thans Ik heb je de oogen geopend Vlucht in het oogenbhk waarin jo ontdekt dat de man die je ten verderve gevoord heeft je onwaardig is Je wacht deze hier zeg ju mij maar fajj is gelukkigervryzo nog niat gekomen Wacht geen mi juut langer Ga torig naar Farys en houdt je or niet op Over eeo uur vertrekt er een sneltrein Laat my met je modegaan tot aan gemeente Roermond verzocht hierop te replï ceeren den 21ett van deze maandt waarmede mr Loefi genoegen nam Wegens de vacantie stelde de preüdent T n het Hof de verdere behandeling der ziuüc echter uit tot 4 September In de afgoloopen week werden de bekendt Beemstermarkten gehouden Oe veehouder G R te Heiloo die met eene goed gevulde portt monnaie van dia markt huiswaarts keerde legde zioh in de open lucht te slapen Toen hy circa balfelf in den avond wakker werd ontdekte hy dat men zyne portemounale met 300 had we enomen Te Schoouebeek Dr kregen twee herderaknapen van 13 a 14 jaar twiat ove de weide op een afgemaoiden rogge akker welke oneeuigheid zoo hoog liep dat de een den ander een zekeren Kolenbrander een slag met de schop een herderstaf gaf Deze alag op bet hoofd van den ongelukkige jongen kwam aoo ernstig aan dat hy t en den grond za en onmiddellyk geneeskundige hulp welke verleend werd door Dr Fledurua van Nieuw Amaterdam moest worden ingeroepen De getroffene verkeert in levensgevaar en zal wellicht altyd ongelukkig blyven Tegen den dader ia proces verbaal opgemaakt Uil Aasendelft N H achryft men De nieuwe Hervormde kerk allijer bqplit hare voltooiing te naderen Gslyk men weet werd het vorige gebouw omtrent e a jaar ge leden door brand verwoest Deze nieuwe kerk ia opgebouwd in Holland schen renaissance styl met een omvang van 23 by Iti meter de hoogte ia 16 m de toren is 43 meter hoog De opbouw is geschied onder leiding van de beeren De WolS en Van Foreeafc architecten ta Beverwyk De aannemingisom met inbegrip van banken eu preekstoel ia ongeveer f 27 000 De aanbouw is in Maart begonnen en zal met half October geëindigd zyn In het midden der gemeente gelegen omgeven door boog geboomte biedt dit gebouw een aangenaam itzicht aan In bet noorden mag de grooie Katholieke kerk welke ook voor weinige jaren nieuw gebouwd werd eveoeena een pronkstuk voor die gemeente genoemd worden Eene juffrouw die op den Kanaalw in den Haag met bare t vee kinderen in een wagentje gedurende het onweer vin gisterafond een onderkomen zooht had juist de kleioen uit het wagentje genomen toen de blik em er in alo en t gedeeltelgk vernielde het station Marianne antwoordde nUt en Klize zag dat zy roudkeek alsof zy iemand hoopte te zien O 1 zuchtte hot jonge meisje ik zie wel dtt ik je Dog niet bekeerd heb Je hoopt hem nog te outmoeten Ka aU dat eens waar waa 1 riep d e rampzalij vrouw AU ik oeus zekerheid wilde hebbes dat hy my bedrogen hoeft I Jy beWeert hel maar bij zal t wellicht ontkennen Waarom zou ik hem vezoordedlen zonder hem te hoeren P Als t je weerzin opwekt hem te zien kan je gaan Ik tk hem wel zosder jou ondorvragen Zy zyn ongeoeeslyk de vrouwen au het karakter di zcr weduwe aU zo Sonmaal werkelgk beminneD Ëon oogenblik kon Muifanne luiateren naar de stom van hot gezond verstand maar de hartstocht die haar verteerde keerde aterker dan ooit terug en de goede Voornemens gingen op in rook Ket ongeduld had zy goluiatord naai Ëlize en thans steeg bet bloed haar naar hot hoofd Zy werd verleerd door drift en yvorzucht een woeste yvorzueht die evenzeer haar ontrouwen minnaar aU haar zuster trof Ik wil weten wie vaa a beideo de waarheid spreekt hernam zy NieU bewyst dat jy bent Ën dat je er zou op gesteld bent my van hem te vorwydereo komt enkel omdat jy hem my wiltontnemeo Je hebt hem bemind ea je bemint hom nog Je veinst le zullen huwen met Arthur maar je hebt hem niet Hef Je droomt jo een geheel andenu oohtgenoot ifPoei I preveldo Ëlize verontwaardigd j Wordi