Goudsche Courant, donderdag 9 augustus 1894

dai ntmiddiigs ten 1 ore op het Budhnis gelegenheid ia om bezwaren tegen de gerraapde Tergunning in te brengen en dat gedurende drie dagene TÖ r dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennie genomen GOUDA den 8 Aoguetne 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN 5 De Secretaris BROUWER 33ste Jaargaog INo 6435 Vrijdag 10 i iigustus J894 Onfeilbaar Uiddel TKOBN Influenza Hoest Borst e mmxm NieuwS en Advertentieblad De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagpelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs lier dne maanden is ƒ 1 25 franco perpost ƒ 1 70 j AfzonderlijkeVommers VIJF CENTEN voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Wegens vergevorderd Selnoen worden met 0 KOBTISO VBRKOCBT A m OS At E 73 73 Beurs van Amsterdam MELIANTHE Superior Borst Hooig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gonden Medaille GENT 1893 Gonden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gonden Medaille 1893 World a Hygienic Exposition Chicago 7 AUGUSTUS NinnuHS Gert Ned W 8 l i dito dito dito 8 dito dito dito SV HoKBU OU Ooudl 1B81 8S 4 lTi ul jDiobrnving 1868 81 S OomNB Obl mpapior 1868 6 dito in silver 1868 S PoKTUoii Oblig met ticket 8 dito dito 8 KmuHD Ubl Oost Se Serie 6 dilo Oeooos 1880 4 ditofaijBoths 1889 4 ditobüHopel83U 0 4 ditoin goud leaa 1888 6 dito dito dito 1884 8 SpuiJl Farpel aohuld 1881 4 Trauu Oepr Oonr leen 1880 4 Oeo leeoing serie D Qeo leeoing serie C l lIDAla B r Sec v obl 1898 8 Umao Obl Buit Soh 1880 6 VlKUniu Obl 4 onbep 1881 Aioiunui Obligatieu 1861 8 BoTTnBM Stad leen 1886 8 i NsD K Afr Handelsv aand Avendtb Tab Mi Certifioaten PvuMaatsehappil dito Arnh Hypotbeekb paodbr 4 ODlt Mij der Vorstanl aand Or Hypolheekb paudbr 4 Nedarlandsoha bank aaad Ned Handelmaatach dito N W Il Pao Hyp b pandbr i tt Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTIHa Oost Hong bank aand KogL Hypotheekbank pandb 4 AnuKi Eqnit hypoth pandb 6 ICaxw L G Pr Lien oert 6 Hd HoU IJ 8poorir Mjj aand Mi totBipl v 8t 8pw aand Nad Ind Spoorvegm aand Nad Zuid Airik Spm aand 6 dito dito dito 1881 dito lTU ll Spoorwl 1887 89 A Zobl S Zald Ital SpwmU A H obl 8 FOLIK Warschau Weanen aand 4 BnL Or Buia 8pw l ij aand i Baltiaoke dito aand Vaatoiva dito aand SIwau Pombr dito aand 6 KaïaK üh Asow Sp kap aand 6 Loaowo Sewaat Sp Mjj oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 6 ZaidWasI dito aand 8 dito dito oblig 4 AiaBiu Oant Fae 8p Hij obl 6 Ohio Il North W pr C r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 DoDTer fc fiio Gr Spm eert v a Hlinois Central obl in goud 4 Louisv b NashvüleCert v aand Hezioo N Spw Mi lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N York OnUrio West aand dito FeoDs Ohio oblig 6 Oregon Calif la hvp in goud 6 8t Paul Minn fc Maait obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 OaMADi Can South Cert v aand TlH O Ball k Nav la h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nio Stad Amsterdam aand 8 Btad Bolterdam aand 8 BfUn Sud Antwerpenl887 SVa Stad Bruasei 1888 iVi HoNa Thelss Begullr Oeseilseh 4 OoniNR Staataleentng 1860 5 E E Ooat B Cr 1880 8 SruHl Stad Madrid 8 1868 Ter N 0 B I Hyp SpobI eert 8 ilotkoera 103 98 Vor kra 917 108 8 i 7 7 V 8 A 83 78 967 98 96 104 60 88V losi 60 S6 lOO Vls iniv 86 6691 4 695 101 77 102V 209 189l 89 108V 101 188 100 69 IMV 101 188 186 105 46V 60 188 100 ei s 1 108 H8V 102 108 flV is 188 188 8 89 46V 88 80 18 100 78 110 108V 34 48 10 188 tiy 107 109 101 108 116 118 S7 106 Samengesteld uit de meest lieilzame bestanddeelen ia aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pnrgAtief Oeneest onmiddelKJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen bnisgezin ontbreken MELIANTHE is het beate middel der wereld H I vanSchaik Co Machinale Fabriek DE B0NI6BL0EM Vs 88 Sumatra straat 267 Pen Haag Verkrggbaar bij F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Wnl is de baste biwruvlag tegen Jioht JJ fihenmatiek Lendenp nen kortom te y Anker PainExpellBr Vat aet het lllll niEH aan ta wenden tegen 5 B wfcBr PainExpeller V Verkondl fgj moei dus steeds In ieder huisgezin STorfgg Anker PalB Expeller houden Prjjs 60 eeut 76 oaut en fl 2i de fleaoh voorhanden in de meeste Apotiieken en b j F Ad Richter k Co te Eottenlam Te Gonda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt TANUAIITSEN W J BUTS LIOHBLm Nieuwendijk 241 Eerste hnis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz 46 60 s 189 61 71 TE CONSÜLTEEBEN Maandaga Woensdags ea Vrijdags a 10 tot 3 uren Markt 1 4 Gouda 108 ï is 9 s FEANSCHE STOOMVEEVEEU Ghemisehe WasseherIJ TAN 8 l H OPPE HEIilER 19 Kruiskade Motterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Speoialiieit voor het itoomen en verren van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluobe mantelSf veeren bont enz 101 108 Gord oen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadel k voor de gezondheid en volgena staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 125 gedaald ADVSRTENTIfiN Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Er wordt een Uitalaitend voor Gedbonneerden op üe GOUDSCHE COURANT I iliMMl®Lir GEVRAAGD tot plaatsing van een PJAISO en OBOELHAOAZIJN Fr br onder No 2331 aan het Bureau dezer Coarant □ aar het Fransch van Xavier de Montépin 544 pag druk is aan het Bureau dezer Ooarant te verkregen tegen den spotprgs v d 410 C llf De voorraad is niet groot men t imd Siielpfrwlruk trd A Brinkman k Zoow profiteere das van de gelegenheid Nederlandsche StoomliooMllaatschappij De Stoomschepen BATAVIEB kapt J SAUEE en BOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatachappü Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brevrersquay de markt van Boter en Kaai te Londen Waarom word ik van mijn zenuwUjden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot is niet zelden dat genezing aanbrengende middolen toevallig ontdekt worden die in dahanden van een bekwaam geneesheer een goed sncoes hebben Was niet Priesnitz de geteerde vestiger eer waterkuur metbode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de lydende menschheid geworden is den eenvoudige boor P Henft niet een Zweedsoh m oor Thnre Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de band gedaan dia het lancet der chirurgen reeds minder noodsakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo gooeesheeren begint te worden f Ook op het gebied ter beperking vanxeonwaiekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en nstuurlgkite maaier resultaten oplevert welke wol in staat zg n de sedert jaren onveranderd aangawende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Yzor Arsenicum enz geheel te verdringen Er zijn vele menschun die noch ziek noch gezond zyn en tooh klagen dat zg zich in liohaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordela en 00 zioh zelvon en andereu tot last zijn zonder het te willen Vale worden geplaagd of door vraeseijke angst of door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomon gekweld Dan sgn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorsuiien en toevallen EindeHjk lijden de ergsten onder hen aar verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op olken leeftgd onder elk geslacht on eiken stand vindt zyn zennwziek Mmin of meer de slachtolfers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer categorién van lijders behoort en ingelioht wensoht te worden over de irèr l king eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H CI EBA V Co Heiligeweg 43 ÉMa Let rooral op de ECHT Jiaadteokett flfr tnet rooée letters JDberlahnstein Overal DlliaTEUItOlRVICTOKIAB tOH OBlRIAHIISTEIII verkrijgbaar Maatschappij tai JExploiUitie der Victoria Bron fimjesfifffl tp RotiPTfJam ZvidbloMk 8 Verkrijgbaar in t Hoofddepöt Toor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch a 18 cents per halve Flesch a 13 cents Krnik 17 Ernik i 13 terwgl voor de ledige Flesschen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents der halve Flesch 2 cents Krnik I cent Ernik 1 cent Q ebri Stollwerck s Chocolade en Cacao = ♦ q DtBimaÖge door de nieuwste xiitvindingon op niaciiinaal gebied Terboterde fabrlfitle en uitslmtend gebruik van fijne ea fijnste grondstofTün garandoerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkemig beaiitvfoordende aan den inhoud der reap Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleveraacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend f n Ëtbrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Noua vons déoemona una 1fedalll d or pi isilère clts He en oonQldóratlon devotre axoellenta ffcbrloft t ion de Ohooolat bonbons varlöe eto eto Stollwerck t fiibrikaat is Terkrygbaar bij U A Confiseurs Bankotbukkers ouz enzGeaeraalTert genwoordiger voor Nederlaiid Jnliiu Hattenklodt Amaterdam Kalverstraat 103 r Kraepelien en Holni s Qiiina LarocheQ u ififARSÏE is Af meest Krachtige en Versterliende KINA WlJiV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons 1 f 1 90 en f 1 Dep6t te Oouda by den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C TEUI Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist BINNENLAND GODOA 9 AngnituB 1894 Qfl 2e Init O J IJssel de Schepper van het 2e reg hnzaren is overgeptaatst van Venloo naar s Hertogenbosch Pe by bet Ie regiment infanterie benoemde 2e lait P H A de Bidder is ingedeeld by het 4e bataljon Tan dat korps te Leeuwarden VrijdagaTond zal ta Waddintveen in bet Café van den heer de Ruiter eene vergadering worden belegd ten einde de reijaardag van Hue Majeateiteit da Koningin aldaar feestelgk te fierea Met ingang ran heden is het telephoankantoor ta Waddingsreen vervangen door een rgknelegrai ntoor Vlfd Tt nd kvam de graanbandelaar W met 4 personen langs den IJseldyk bg Haastrecht rgden Bg de landbonwersvoning Woelvliet schrikte bet paard van eenige hoogataands bloemen waardoor allee aan den anderen kant van den boegen dgk ging en in de sloot terecht kwam Hot rijtuig weid erg beschadigd en de eigenaar viel voorover uit den wagen in de sloot en raakte onder den wagen beklemd Nadat de overige personen het rytuig hadden verlaten beurde men den wagen op en haalde den eigenaar uit den modder waar hj in een neteligen toestand verkeerde Het paard werd daarna ook op het droge gebracht De beide voordrachten voor zetters bg de directe belastingen te Berg Ambacht bestaan uit de heeren A Verkaik Pz A v d Straaten J A T d Straaten Sr en A Blanken Dz Op het adres van den Kerkeraad te Schoonhoven verzoekende da 2de openbare school te Betg Ambacht te mogen gebruiken tot Zondagsschool is toestemmend beschikt mitaeene jaariyksche vergoedingvan f 25 voor het schoonhouden enz der lokalen worde verzekerd De Harddravory vereeniging te Bodegraven beeft besloten om finanoiëele redenen dit jaar geen harddravery te doen plaats hebben FEVI LLETOM De l at te eener Familie 98 vTrouw hnu dso dien Arthur Dat is het eenige middel om lAy te bewijzen dat je geen bügedechte hebt bij de weonch om my uit Frankrijk te dnjren Huw hem ODQiiddellyk en laat mij handelen met Rudolf zooaU my behaagt Ik heb je raad niet Doodig ei je medeïyden nog minder Het hart van freule Bartan kwun eindelyk in opstand Zy hief t hoofd op keek haar zuster met een open blik aan en zeide Dat ia te red Je durft my te beschuldigen dien man te beminnen Welnn lant ham komen P lic ben beqteawd tot hoever by de bmtaliteit zal doJTen drjJTea EJn ik zfll hem zeggen boe ik over hem denk Maar herinner je dat je Tan dit uur af niets meer roor my bent dan een treemde Ik heb geen coster meer i Het sy aoo I Jy bent t die t 200 wiL Maar u Qi wegl £ n laat mg je nooit terug üen Vaarwel dan zeide Elize smartelijk ontroerd ffik bekUag je an zal Öod TOor je bidden XXX Om het hais Tan den dokter te bereiken behoefde frekto Bartaa het pfoin slechts over te steken Zij wwdde me nttv na Hansvwrd den rag toe dü Jl Zaterdag had te Oadewater by uitnoodigiag de aanbesteding plaats ran net looden zinkwerk TOor de io aanboaw z nde boterfabriek Inschryvers P Hoogendoorn f 251 50 H Van Kooten f249 P C Verheul f 225 26 Aan dcD laagstea inscbryver gegand Giatereo idem bestediog van het sohitderwerk Inschrgyere S J Montyn f 408 J A Meester f 389 A Gudee f 199 Nadat door den besteder den heer R t Holtenswerd aan den laagsten inBchryrer werd afgevraagd of er by zya inschrijTmgssom geen abuis bestond en door hem verklaard werd dat er geen abuis in zyn rekening begaan was werd hem het werk gegund Beide bestedingen hadden plaata aan de boterfabnek Op een adres van de commisaïe voor het Koningianefeeat te Schoonhoven om eene sabsidie nit de gemeentekaa beeft de Raad den weoBch te kennen gegeven dat vooraf degeldeiyhe atean van de ingezetenen dient te worden gevraagd De jaariyksche jubilé velddag van het L er des Heils is beden op Nimmerdorf het buiten van baron Van Boetzelaar hij Amersfoort gehouden Het feest bad byzondere beteekenis omdat generaal Booth daarby herdacht dat hy voor 50 jaren het leger stichtte Gewono en extratreineu brachten bit alle oorden des lands duizenden aan Op hot nrachiige buitengoed waren allerlei tenten zoowel voor consumptie als voor den verkoop van kieeding en sttribnten voor den heilaoldaat opgeslagen In het sparrehosch waa een reusachtige tri bune gebouwd waarop eenige muziekkorpsen en vele soldaten met eeb aantal veelkleurigo banieren gezeten waren De muziek ontving den generaal te 10 uur met de Hollandsche en Engelsche volksliederen De heer Booth werd ontvangen met oorverdoovende fanfares en gejuich en gaf een schets van het werk des Legers in de verloopen halve eeuw waarbij de heer Govaers als tolk fungeenle Onder de heilsoldaten bevond zich ook de heer Van Emmerik ondIndisch ambtenaar die een tulband droeg en over enkele weken met den stafka pitein Brouwer het werk des Legers op Java zal beginnen Er heerschte onder de menigte een zeer opgewekte stemming De werkstaking te Eyaen ia nog niet geëindigd Grootö troepen volk doorkruiaten eergisterenavond zingende de stad Er ontstond eene botsing tusschen de mareobausseea en politie aan den eeoen en de werkstakers en tal van nieuwagierigen aan den anderen kant haar zonder een traan te vergieten zag gaan misBcbieo voor altyd Het meiaje versnelde haar stap want zij vreesde te verzwakken in haar besluit on t zou weinig gescheeld hebben of zij was teruggekeerd om nogmaals een p iig te doen om haar ongelukkige soster ta ontntkken aan dea invloed van den afarbuwelyken Bu3olf Uaar Marianne bad de maat doen overloopen en het jonge meisje bood weerstand aan de verleiding om haar vergiffenis te acbenken Zy liep snel voort zonder op te kyken en zij legde juist de hand op de schelknop van de deur waarop op een koperen plaat de naam van dokter Bertrand prykte toen zij de oogen opslaande op eukele passen van zich af Budolf van Tnchtvoorde zag staan Hy liep vlak langs de huizen als een wolf die zich verbergt om een schaap Ie overvallen Hg moest Elize van verre reeds gezien hebben want hij had den hoed m de band en een glimlaob om de lippen Gy hier freule P begon hy Toen ik u to Trichtroorde verliet had ik niet kunnen hopen u zoo spoedig terug to zullen zien Elize kon niet verhinderen dat zy vuurrood werd maar deed tooh geen poging om hem te ontloopen De ellendeling boezemde haar gesu vrees meer m en zy was rast besloten er voor goed een einde aan te maken ffWat wilt ge van my meheerP vroeg zy met trillende tem iflk breng n nieuws van da Kuiter eo ik G vergeet dat men u wacht daar ginds zeide I met la hand naar de booiMn wjjiende rondom Biuatgenoemden maanden het volk ernatigaan uiteen te gaan aangezien echter aan de derde sommatie geen gevolg werd gegeven trokken de sabels en deden eene charge Bierbi liepen er velen aabelhouwen op Onder dit bedryf werd er uit het volk een schot gelost dat de marechaussees onmiddellgk mot drie schoten beantwoordden niemand werd gewond Er zgn twee personen gearresteerd De burgemeester heeft gisterenmorgen samenscholingen van meer dan v i persoaen verboden Een makelaar te Amsterdam heeft kennis gegeven d t hem een bedrag van f 1000 ontvreemd is door zyn boekhoader waarmee deze vermoedelijk naar Amerika gevlucht ia Men meldt nit Harlingen Een voerman van hier een gezelschap rondrgdende ontdekte dat aan den weg bg het naburig Pietersbierum eene vrouw aan den waterkant mot iets bezig was dat haar nogal inspanning kostte Door het riet kon hg niet zien wat zg daar uitvoerde maar naderbg komende bemerkte hy dat zy een knaap van ongeveer zes jaar mat het hoofd onder watei trwhtte te houden Eerst beproefde zg hem er voorover in te dowen maar door het hevig tegenspartelen van den jougeu gelukte dit niet toen wist zy hem achterover tot aan de borst er In te honden Opgeschrikt door het achreenwen van den voerman verwgderde de vroaw zich yiings met deu knaap Een schippereknecht die jaren zuinig geweest was en nu eindeiyk een som van f700 byeengespaard had kwam gisterenavond per spoor te Zwolle aan met het voornemen een scheepje te koopen Hy had zyn schut aan papiergeld m eeu zakje opgeborgen en ging met opgewekte schreden stadwaarts By deu scheepstim merman gekomen bleek hy echter het geld niet meer te hebben hg bad het verloren Alle pogingen sedert in bet werk gesteld om het verlorene terug te vinden zyn tot nu toe vruchteloos geweest Het nieuwe njksopvoedingsgeaticht voor jongens te Avereest Veldzicht zal waarschynlyk 20 dezer in gebruik worden genomen Tot hoofdonderwijzer aan het gesticht is met ingang van 16 dezer benoemd de heer J Varoasieau vroeger hoofd der openbare school te Myusheerenland thans wegens ophefHug dier school op wachtgeld tot Ie hulponderwyzer de heer Joman tbana in gelyke be tiet monument flMy I VVie wacht me dan Zy die dezen ochtend een bnef by u aohlergelaten heeft f Ëeo bnef dien ik niet ontvangen heb Tk ging ceer vroeg uit en ben niet te hnis geweest Maar gy spreekt van een vrouw ik ken er geen enkele te Üinan Vraag haar van waar z j komt P viel Elize hem hier in de rede voortdurend in dezelfde richting kykende De heer van Trichivoordo volgde haar blik en werd doodsbleek toen hij mevrouw van Hansweord met haastige schreden op zioh toe zag komen Thans stond Budolf tusschen de twee zusters en de beslissende slag zou onherroepelyk moeten volgen Maar de doortrapte schurk verloor nooit zijn tegf nwoordigbeid van geest Ëen minder slim man zou den angst om het hart geslagen zyn maar hy roeendo zioh wel te kannen redden uu deze moaiiykDeid Misschien hoopte hy zelfs thans eene gelegenheid te zuUeo vinden om zioh van de oudste zuster te oot doen Menschen ats Budolf zyn er trotsoher op een slag te winnen als het geluk hen tegen is dan in bot tegenovergesteld geval als de overwinning geen moeite kost fWatl zeide hy zonder blijk te geven van eenige onrust spreekt gy van mevrouw uw zuster P Dat had ik niet kannen raden maar die ontmoeting maakt my zeer gelukkig Laat ons haar tegemoet gaan freule Hier aan den hnisenkant is het te druk als wy willen praten is t beter om midden op het plein te gaan Ea zooder op antwoord van aule Bartan te waohten ging Budoli haar voor trekking werkzaam in het röksopvoedin p sticht voor jongens te Alkmaar Onder de uitspanningen die den fed Bond van OudOuderofficieren werden aangeboden gedurende de jaarvergadering op 4 5 en 6 Anga jl behoorde ook een boottocht van Utrecht naar Nieuwersluis tot bezichtigÏDg dw Pupillenschool tjpoedig na onze aankomst b on onder oom mando van een Ie luitenant de exercitie met het geweer Wy allen ond onderoffioieren konden hier ats bevoegde rechters optredenen er was slechta één roep over de kranige enflinke houding der jongelui onder de wapenen Geen korps ook het best afgerichte zoqin bonding of uitvoering iets kunnen verbe teren Daarna werd er oefening gehouden met het nitvalgeschut gevolgd door het 8l n van eene brug over de beek Kranig I flink I Nu was het schermen en de gymnastiek aan de beurt en ook dat is verre boven onzen lof Midden ia het turnen werd eensklaps hot signaal geblazen voor brand en daar storm den zy henen om in eeu oogwenk met de apniten uit te rukken en klaar te 2yn om water te geven Ten slotte werd onder leiding van een bu rger onderwyzer gezongen het Wilhblmos in de oude toonzetting opende de ry en men moest het hooren uit die Jeagdige kelen met welk een vuur en geestdrift gezongen werd Toen aan den kapitein comntandant het eerelidmaatachap van den Bond wefd aangeboden dat door ZËd heuselyk werd aanvaard barstten de jongens in een aadhoudenden jubel nit Leve onze kapitein hoera hoera 1 c er was geen bedaren aan te krygen In menig krygsmansoog blonk een traan vele der oud onderofficieren weenden en 1b een seik welde het uit de bortt op ten doode opgeschreven O dat de machthebbenden naar N ieawersluis gingen en zagen wat wy zagen voorwaar de Pupillenschool zou niet vallen Dèdr worden ze gekweekt de toekomstige onderoffioieren de kenr van het leger Daar wordt het zaad gestrooid in de jengdige harten waaruit tater de militaire deugden welig opschieten Daar wordt liefde voor Vorstin en Vaderiand aangekweekt en voorwaar geen trouwer zonen zouden zioh om den troon schar dan de jeugdige soldaten vao Nienwerslaia Gaat het leger rond vraag hier te lande of ia ons soboone Inaulinde naar de papillen en men loont u een onderofficier die nteestal Ëlise volgde hem Zii was besloten om alles te trotseeren ten einde haar zuster te helpen in dit gevaarlyk onderhoud om baar te steunen als z j zwak was en om den heer van THchtvoorde tot een leugenaar te maken als hQ t wasgde q verraad 1 ontkennen Marianne hod haar slbier weder opgeslagen en naderde het hoofd hoog opgericht en met fonkelende oogen De eigenaar van do FazantenhÖeve groette haar door diep zyn hoed af te nemen zooals by gegroet zoa hebben ls hy haaf op het drukst bezochte wandeling in Parijs ontmoet bad fik had niet kunnen vermoeden mevrouw d aar te zullen hebben u te Dinsn te ontmoeten bagoo hy op ean toon alsof zyn minnares bijna een neemd voor hen was Gij hadt moeten voorzien dat ik u zou kioniaa spreken viel merrouw van Hanstfeerd hem op een geneel anderen toon in de rade nS hebt my sadart je vertrek niet geschreven en ik weet wet er de oorzaak van is Dit antwoord hoe gemeenzaam t ook klonk was een oorlogsverklaring Budolf begreep dat h ia een leelijke moeilijkheid zat en zeer vooniohtig zou moeien pelen Elize stood er by bleek oiibewegel k recht als een kaars H voelde dat de blik van het josge meisje onafgewend op hem g rii t was jrMevrouw zeide hy bet verbaast mij dat gy de oorzaak van mjjn stUiwygeu nitt geraden hebt Gy en freule Bartan ge stelt beiden belang in dan ongelukkigen bosoliwaohter dien men in de gevangeail gesel beaft Worü tm i t§4