Goudsche Courant, vrijdag 10 augustus 1894

Soada 180 7 85 Mooidr ht V 7 88 Kimwerkerk 7 89 OapaUe ff 7 48 Bottetdam 7 7 65 5 alt sen der broikbunte wojdt aangewezen De jeugdige gezichten blakende van gezond heid en opgewektheid zallen i it NienwertlaÏB verdwenen en het leger zal eene inrichting verloren hebben waar inlk degelgk kader gekweekt wordt Want al is de inrichting te Nieaweralaia slechts de eente pas en noet Kampen of SohooDhoven de opvoediag voUooien de gronden daar gelegd z jq solide eh laten verdere opbottwing gemakkeiyk toe Mocht dit schriiven al niet het gewenschte resnlttat hebben laat het dan gecooatateerd worden dat als een wanhoopsk eet of een onderdrukte snik uit de gelederen der oadonder officieren de roep ging Helaas ten doode opgeschijeveD c Iu Besaarabie is nog een rry groot gedeelteder bevolking der zwerveüde levenawyze getrouw gebleven Het is yolstrekt niet zeldzaam dat geheete dorpen met pak en zakverhuizen en geen spoor van herinueringmeer overlaten Een noojadenkolnnie pachteen landgoed voor een bepaalden tyd en bouwter woningen waarin zy sons vier vyf jaren zoo lang de pachttyd duuU bluft Komt rua aüoop van den termyn een andere pachterof wordt de pacht zoodanig verhoogd datde kolonie geen voordeel meer ziet iu hareonderneming dan breken zy eenvoudig hunnewoningen af laden alle vervoerbare zaken opkarren en trekken elders been tot yeopniepw een geschikte landstreek j JOS mB j bacblÖ gepacht hebben Deze koloniën bestaan voor het grootstegedeelte nit verarmde boeren en handwerkslieden Ook bij Duitiche kolonisten is b tgeval niet zeldzaam Een wreede vader Een boer in de buurt van Erfurt had een koe vejrkocht en twee briefjes van 100 mark in betfaUttffkgekregen die hg niet weggeborgan bad yn klein kindje had ze gevonden en in stukjes gescheurd Toen de vader binuenkwam greep hjj in woede eene byl en kapti het arme kiod twee handjes af De moeder snelde toe op de kreten van haar kind en het in dien staat vindend viel zg bewusteloos i neen en stierf Een aardigen trek van naïileteit van onze jeugdige Koningin Wilhelmina deelt de Beiersche Corr Wetzstein mede B j de reis vau H H M M uit Munchen naar i Holland hield de trein plotseling stil naby bet station B0hrmoo8 Beieren Of er i moest aan de noodrem getrokken zyn óf er was ieta defect geraakt dacht men Het persoheel van den trein stelde dadelijk met den veraitwoordeiyken koninkiyken reiacommissaris een onderzoek in de laatste ging den trein langs en kwam ook by den Bslonwagen der beide Koninginnen Juist stelde toen de commiaaaria een bediende de vraag wie dan toch aan de noodrem zou kunnen getrokken hebben Eensklaps kwam het hoofdje der jeugdige Koaingin buiten het venster en riep den donker kykenden ambtenaar toe Ik heb het niet gedi an Dealdni toegesproken ambtenaar had nau wel ks allereerbiedigst kunnen verzekeren dat een plotselinge storing ontstaan was toen bleek dat een verbindingabnis van den remtoiistel tasscheu twee wagens gesprongen was l waardoor de trein tot stilstand gebracht werd De schade werd na eenige miriaten hersteld en zonder verdere ongevallen werd de reis VDOrtgeset Het inmaken van appelen In Rusland heeft men de gewoonte de appeleui voor winterprovisie bestemd in te zouten t Liefst neemt men daartoe harde herfstj en winterappèls De vruchten worden gewasacheu en daarna gedroogd of alleen met een doek afgeveegd daarna in een vat gelogd en met pwel overgoten zoodanig dat zy geheel onder staan Hierna wordt het vat dichtgemaakt en op een koele plaats neergezet i De pekel bestaat uit een dridkglas zout opgelost in 30 liter water het mengsel wordt gekookt maar voor het gebruik liat men t eerst afkoelen Al naar den ai iaak voegen sommigen 1 K G rogge en tarwemeel er by wat aan de appels na verloop van tyd een eenignina snreu amaak geeft Inplaats daarvan voegen anderen wat honing veifkel komgu anga enz er bij De appelen blyVen het geheels jaar goed worden ten slotte mooi dooraohgnend en smaken uitstekend bn vleeaoh of ook afzonderlijk Kaar de Iiancet bericht z n door dr Haffkine in Engelsch Voor IndiS 5 000 menwben tegen de cholera ingeënt Hg bereidt daarvoor twee vaccins een zwakker en een sterker Na inenting mtt het zwak vaccin volgt eenig onwelzgn en coorta Na vgf di en volgt de inenting mei het sterke vaccin dat dan goed verdragen wórdt Naar dr C Simpson meSedeell ia van de Zomerdleost 1894 95 HOÜDA ROTTERDAM Directe K O T T I K D A M O O IJ D Isttefdu Oepelle Nlenwerkerk Uoordieelit Soude Oo U 7 80 8 40 9 09 Zer H 7 49 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 5S 9 01 N dL d 8 09 Vooib 8 07 9 1 Hige 8 18 9 18 9 19 Ooadt 5 16 6 10 7 65 Oudew 6 60 8 84 Weerden t 69 7 08 8 18 Utieelit 8 18 7 98 8 88 8 41 9 10 1 1 Oeede 8 40 AmtuiiM Wp 7 69 iUutudea oi I U I Siellniii personen tydens het heerachen der cholera te Calcatta ingeënt er geen gestorren aan cholera Volgens dr Klein zoude ook door inentingen met andere vaccins de kans om door cholera betmet te worden verminderen De proefnemingen worden intusschen voortgezet Tegen Reena is ook eene vervolging ingesteld wegens het houden van een optocht op 25 Juni op den Amsteldgk zonder vergunning van den burgemeester Voor bet kantongerecht te Leiden werd gisteren bebaodeld de vordering van J F van der Walle te Utrecht zich noemende agent van het soc democr orgaan De Baanbreker ingeateld tegen den burgemeester als hoofd der gemeente en strekkende tot betahng van eene som van f54 84 als Bcbadeloosstelling wegem beweerde onrechtmatige inbeslagonming op verBchütende data van exemplareu vbu bedueM orgaan Zuo men zich herinnert had die in beslagneming plaats omdat het rondventen van het Volksbladt aanleiding gaf tot de bekende opstootjes in Haarlemmerstraat en aangrenzende wpen op eenige achtereenvolgende Zaterdagen in de jongatverloopen maand Juni Voor de gemeente trad op als gemachtigde mr J H Goudsmit die in een uitvoerig pleidooi aanvoerde dat de inbeslagneming on geacht het bekende arrest van deu Hoogen Raad niet was geweest in strgd met art 7 der Grondwet dat iu ieder geval dat arrest niut vormde een constante jurisprudentie maar naar pleiter s oordeel slechts bindend was voor de zaak tuenmaals aan de beslissing van genoemd rechtscollege onderworpen dat de verordeningen van den gemeenteraad zoolang die niet vernietigd wuren door den burgemeester als hoofd der gemeente moesten worden uitgevoerd en dat zoolang art 12 der alg bep van wetgeving en art 153 der gemeentewet niet waren gewyzigd de burgemeester zich aan dien plicht der oitvoering niet kon ontrekken en deze zich bygevolg noch in qualiteit noch in privé aan een onrechtmatige daad kon hebben schuldig gemaakt Na verder te hebben aangetoond dat noch de gemeenteverordening is ongrondwettig dat evenmin in den zin van art 1401 van het Burgeriyk Wetboek hier sprake ia van het plegen eener onrechtmatige daad kwam pi tot de conclusie dat het instellen van den eiach eene ongerymdbeid was immers dat in ieder geval hier geen sprake kon zyn van eene ernstig gemeende vordering tot schadeloosstelling Met vertrouwen zag pleiter dus t moet dat de kantonrechter den eisch tot schadeloosstelliug zou ontzeggen Op verzoek van deu eiscber J F van der Walle in persoon ter terechtzitting tegenwoordig werd de verdere behandeling der zaak uitgesteld tot 22 Augustus a a ten einde den eiscber in de gelegenheid te stellen te kunnen overgaan tot wederlegging van het gevoerd pleidooi Op 74 J8rig6n leeftyd ia te Parys overleden de beeldhouwer Auguste Cain Hy was de zoon van een soldast van Napoleon en had in zy jeugd heel wat ontbering meedoorleefd Tien jaar oudi kwam hy by een decorateur in den winkel zoo goed en zoo kwaad als het ging legde by er zich op degelykor arbeid dan het gewone handwerk toe en kwam toen hy wat teekenen kon op het atelier van Rade Hier kreeg iedereen belangstelling voor hem met tonchante kameraadschappelykheid betaalden zyn kameraden het leergeld voor hem terwyi bij iu de meening verkeerde dat Rude geen leergeld meer vorderde In 46 debuteerde Cain in het Halon en weldm waren zyn kleine beeldjes van diereu en van groepen van dieren overal lakend Toen begon hy dierea van grooter arbeid van Barye waarop hy zich in alles inspireerde hy wist van diens heerlyk voorbeeld met gpeden uitslag party te trekken met GOUÜA 10 65 11 08 11 09 11 18 11 95 8 85 8 48 8 49 8 58 9 06 0 40 10 48 19 88 19 88 11 06 9 86 10 8 09 8 18 8 91 90 8 35 6 10 5 19 6 98 5 39 10 17 10 97 10 84 10 41 10 47 OOÜDl DEN HAAI 9 87 10 49 1411 18 91 1 01 1 87 8 99 8 56 4 45 6 97 5 69 7 13 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 6 11 18 6 99 6 31 8 86 1 13 1 18 1 94 1 83 1 88 9 87 11 05 11 18 0 49 11 99 1 88 6 80 8 86 10 10 10 07 11 87 Ukl 19 811 43 1 67 8 66 4 86 6 95 5 55 6 41 7 48 10 1611 88 11 43 O VD A U THE O HT 8 09 8 81 10 9 10 66 19 48 9 98 9 61 S 18 4 47 5 93 6 57 7 45 8 88 10 1410 88 11 09 9 37 6 37 7 69 10 87 11 17 8 45 8 11 5 04 6 45 6 86 8 07 8 56 10 36 11 45 1 90 8 08 8 8 8 50 6 99 6 216 66 8 98 9 1110 58 11 10 O U U A A USTKBDAM 1 8 8I1 9 10 Jl 10 Q6 10 56 18 11 9 6I1 4 47 6 88 7 46 10 14 10 t 18 19 1 8 40 1 48 6 88 9 49 11 18 9 57 11 8 1 18 8 8 1 10 11 10 1 I zyn dieren in Parysche parken zü or degelukkige bewyzen van ffT Het jubilé van Jobann Strauss dat in October te Weenen zal gevierd worden belooft iets buitengewooDs te zyn Onder de leden van het artistieke comité noemt men musici ala Brahms Goldmark Richter Jaher Fuchs Soppé De feesten zullen ongeveer een week duren en waarschynlyk besloten worden met de première eener operette van den jubilaris Miskoc getiteld Amerikaansche bewonderaars van den Walskoning hebben een inschrijving geopend om hem een zilveren lauwerkrans aan te bieden Het atoffetyk overblyfael van den vermoorde werd Maand met militaire honneurs op de b raafplaats voor Europeanen ter aarde besteld Byna alle militaire autoriteiten waren hg de treurige plechtigheid tegenwoordig Paatoor Fisscher gaf in eet treflFende toespraak uiting aan de deernis die allen zoowel met den verslagene ala met diens oudeu vader hadden Kapitein De Beyer dankte namens de familie van den overledene en zyne kameraden voor de betangatelliog bg de teraardebeatelling getoond Een man zoek Aan de Tielache Ct wordt het volgende uit Geldermaiaen geschreven In verschillende bladen is vermeld dat de heer Timmermans verdwenen ia dat er geïnformeerd werd by zyno familie dat er gedregd werd m de Linge gedreven door bet vermoeden dat hy daarin omgekomen zou zyn alles tevergeefs De Geldermalaer meldde onlangs dat iemand T in Deo Haag gezien bad en dat hy er niet srentenierachtigc uitzag doch inbeelding zal hier waarschyniyk een groote rol gespeeld hebben Kort en goed Timmermans is weg Niemand weet waar Te Steenwyk kwam in een woeste vaart een paard van E Last gespannen voor een boeren wagen de Onnastraat nithollen De voerman die voor bet rytuig hing met de eene hand lennende op het eenspan en met de andpre hand de teugels houdende deed vrnchtelooze pogingen om het paard tot staan te brengen Na eerst een eind het adarktplein te zyn opgebold sloeg het paard reohta af de Koniogsstraat in waar de vagen iu aanraking kwam met den muur van het postkantoor en men het dier machtig werd 1 De voerman Maartena werd hevig aan het hoofd bloedende in bet waagfeboaw gedragen en aldaar onder behandeling an Dr Middendorp geateld die hem ofschoon de wonde aan het hoofd vry ernstig is in het leven hoopt te behouden De eerste hulp werd trerleend door den heer Postma apotheker Maar aan die Timmermansverdwynings geachiedeuis is iets voorafgegaan De heer T had zich bijzonder geïnteresseerd voor eene kersen pi ukkery in een boomgaard gepacht door G Zondag Hy sorteerde hy tracteerde etc etc eo de afloop der plukcampagne was dat Timmermans ia het dorp Metereu allerscbaodelykst mishandeld werd De onbezoldigde gemeente vetdwachter Van Meegdenburg voud hem in een betreu reus waardige n toestand en bracht hem een eind op weg om hem verder te beachormea Kan er ook verband bestaan tusschen de verschillende mishandelingen en het daarop gevolgd verdwynen van Timmermans Het heeft bepaaldelyk reeds velen bevreemd dat de justitie zich nog niet met de duistere zaak bemoeide In Geldermalseu weet men dat Timmermans gruwelyk afgeranseld werd in Den Haag Van onderzoek van processenverbaal etc is aangaande de treurige geschiedenis nog niets vernomen Te Scheemderzwaag Gr ia Zondagmorgen de meid van den landboawer Sypkena terwyl zy bezig was da kalveren t voederen door een tot heden onbekend persoon op ergerlybe wyze mishandeld Op t bulpge chrei der meid verscheen een arbeider en i u nam de aanvaller de vlucht en verborg ai h in een kamp paard en boon en Den volgenden morgen kwam de aanrander terug en bracht de meid eenige diepe wonden toe Weer vluchtte de aanvaller iu deuzelfden kamp paardeboonen De kamp werd nu door een veertig tal personen onder geleide van de politie onder zocht maar de dader was ontsnapt De mare chaussée doet nader onderzoek Inmiddels brengt men deze aanranding in vffl band met het feit dat de dienstmeid vroeger aanleiding heeft gegeven tot ontdekking van den dader van een diefdtal Deze heeft een gevangenisstraf ondeigaftu van twee jaren en ia nu onlangs nit de gevangenis ontslagen £ en zeldzaam staaltje vaa brutaliteit bracht gisteren een 16 jarig kermisreiziger op het bankje der beklaagden ter arrondissementsrechtbank te a Graven bage Voorgevende huisvader te zyn van een tatryk gezin door treurige omstandigheden tot den bedelstaf gebracht had hy een brief geaohreven aan eene dame wonende op een villa te Ryawijk en haar zyoen zorgvollen toestond in scbrille klearen uiteengezet terwyl hy onder bedreiging met moord om f 7 50 had gevraagd De dame liet zich evenwel niet bang maken maar waarschuwde de politie die den brutalen knaap arresteerde toen by aan de villa het antwoord kwam balen Het O M vorderde 1 jaar gevangenisatraf De sergeant geweermaker De C te Medan in garnizoen had een wrok opgevat tegon den sergeautmajoor geweermaker Schmitt Hy besloot hem te vermoorden en vatte daartoe Zondag 1 Juli post op den hoek der Esplanade van waar hy nit een Beaumontgeweer een schot op zyn superieur locte die in de cantine met andere onderofiBcieren zat te praten Het rywiel komt ook in dienst der kerk De PauB beeft naar le FigB mededeelt bealitt dat de geestelykeu gebruilc mogen makenvan een tweewieler als dat noodig ia by hetvervullen van bon ambt i Velen beschouwen ook een geesteiyke ali uitvinder van den tweewieler namelyk den abt Planton die er reeds in 1845 gebruik van maakte ten behoeve van zyne arocbianen Het schot trot echter niet den persoon op wiens leven het gemunt was maar den aergeont staftamboer Kresner die door den kogel in het oog getroffen onmiddellyk een lyk was Een tweede schot door den onverlaat gelost maakte gelukkig geen verdere slacht offers De moordenaar nam dadelyk de vlucht over de Esplanade maar werd door een inlandsch fuselier op het midden van het plein ingehaald AangevaogeD 1 Mei TUd vao Greeow cli 7 10 1 84 6 68 8 03 8 10 17 6 88 11 08 4 60 4 67 5 04 5 11 6 90 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 18 68 1 06 1 18 1 19 1 88 11 10 Il tO 7 80 11 50 4 45 4 65 6 01 6 09 5 16 7 0J 7 17 7 94 7 1 7 8I 1 45 1 65 8 08 8 09 9 W 8 10 I 4I 9 80 a 8 8 80 10 ÓC e si 1 44 4 10 8 10 BUN 18 08 4 08 H A 8 4 40 OOUDA H go 6 48 7 80 7 48 1 8 9 4610 1 11 8819 15 1 68 9 16 9 45 3 48 4 16 4 4S 6 17 7 8j06 9 S 10 10 10 18 4 48 7 06 7 11 7 90 7 88 7 81 Toorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zer U 6 19 1 44 1 49 9 81 t 10 10 80 10 86 10 41 6 1 68 8 04 6 09 8 09 Onud 6 307 5 8 13 9 8 10 1810 68 18 0819 46 8 90 9 46 3 16 4 18 4 43 6 90 6 47 7 49 8 85 10 10 1 U TJ OH T G O D D F Utrecht 6 38 7 60 9 9 68 11 MM 9 60 8 66 3 10 3 69 4 48 6 36 8 09 8 5010 84 Woerden 6 58 8 11 10 16 W ll 4 16 9 Ü 10 61 Ondewiler 7 07 8 ir 10 84 19 49 4 84 9 l6 Gouda 7 80 8 89 0 34 10 37 1 6 18 65 1 88 8 87 8 50 4 37 6 90 7 08 8 419 3 11 07 AUSTESDA H 6 O U D A AmeterdunCB 9 40i 11 10 11 87 40 4 10 4 10 1S 48 Aluterdu Wp 6 60 8 16 9 68 11 6 11 49 61 4 8 4 it I U IIUO eeiide 7J0 04 1 44 1 18 1 M Ml tM IIM B IsncHionirer ia bet dorpje Oadegt Hem Oldaph en Noordw wilde dezer dagen een in t land staaiiden boop hooi op zgn agen leden toen opeens niet minder dan zeren bunzing er nit sprongen alle ran een flinke grootte Sene poging om ze meester te worden mislukte Toen men met de vracht in de schuur was en haar hier bg het aldaar liggende hooi wilde voegen iprong er tot zgn grooten schrik nog een van de wagen Ook deze ontkwam Dat zg geen van alle gevangen werden is te betreuren niet zoozeer om hunne waarde die tegenwoordig bgna niets in deh winter echter van tl k f2 50 maar om de schade welke zg dikwgls in kippenhokken aanrichten Hoogwater Dat het er in vele plaatsen van ons land treurig uitziet begrijpt men Uit Hardenberg wordt daaromtrent aan de Zw Ort gemeld Het 7 iftt er te Hardenbercf met het water ook 1 bert uit de Vecht toekent 8 66 M A P d t is 1 94 M hooger dan de laagste gronden In het waterschap Molengoot hebben 30 hectare van de 1500 hectare onder water gestaan niettegenstaande er dag en nacht is geetooiBd doch thans is het binnenwater akkende Onder het aterschap Radewijk Baalder zgn de Vechtgronden voor een groot gedeelte door binnenwater ondergeloopen zoodat hg Brucht het binnenwater hooger is dan de Vecht en zich aldaar weder ontlast Gelukkig dat het hooi zoo goed als binnen waa eer het binnenwater zoo hoog stond De zomervrochten zgn allen van water vrg gebleven behalve een stukje in de Korte Steeg dat moet zgn verdronken door de onhandelbaarheid van een ingeland Het kon toch afvloeien en de waterleidingen zgn in orde gemaakt Onder Badewgk is het allertreorigst daar staat alles hooi en de meeste weidegronden onder water behalve die waar kaden zijn ge maakt en het binneniv ter op lagere puuten der Badewgker beek uitloopt Daar de waterleidingen goed in orde waren zgn de aardappels en zomervruchten vrg van water gebleven Uil Steenwgkerwold wordt geschreven De aanblik in het lage land onder deze gemeente is allertreurigst Sinds 1S66 beeft men daar een dergelgken toestand niet gekend Niet alleen dat de hooioogst totaal verloren is en dat is nog al van eenige beteekenis het staat er voor de verveners ook lang niet rooskleurig voor Door de aanhoodende sterke weetelgke winden is het ater nog steeds wassende Er zgn turfmakers die anders op lage schoenen of klompen naar huu werk gaan doch thans van een vaartuig moeten gebruik maken Hier en daar stroomt het over de potderdgken en daarin hadden door den sterken aandraag van het water reeds onderscheiden doorbraken plaats De turf die oog zoowat op t droge staat is door de aanhoudende regens ook niet geschikt voor den verkoop hoewel de schippers tot inladen gereed zgn eu met ongeduld wachten Komt er nu maar een sterken Z O wind zeggen de verveners dan kan hoewel we al reeds belangrgke schade hebben nog veel terecht komen Blgft het echter nog eenigeu tgd dit weer dan is alles verloren Wat zon bg een tegenwoordigen toestand een stoomgemaal ons uitkomst geven hoort men thans door menigeen beweren Ken ond edelman een hartatochtelgk jager vertelt na een verhlgf in een badplaats het volgende Neen mijne beeren een badplaats helpt ook niet voor alles Ik zal u eens vertellen hoe het mg daar gegaan is Toen ik was aangekomen liet ik mij een dokter holen en zei hem dat ik mg amor gens altgd onwel gevoelde en dat ik was gekomen om van dat ongemak beirgd te worden De dokter voelde mjj de pols en vroeg Drinkt n misschien wel wat veel c Wat zegt n ik drinken Volstrekt niet Zoo zei de dokter dan hebt n misschien te weinig beweging Ik vertelde hem dat ik zeer uitgebreide goedereu bezat en dientengevolge doorgaans voortdurend reisde Zoo zeide de dokter dan hebt u misschien door de een of andere oorzaak dikwgls reden om u boos te maken om u te ergeren Ergeren ik ben goddank rgk ik kan doen en laten wat ik wil en behoef me dus niet te ergeren Nu zei de dokter varW u mij dan eens hoe u gewoonlgk den dog door brengt Ik vertel hem toen Ziet n dokter om negen nur sta ik op dan drink ik éen of twee cognacjes Dan stgg ik te paard en ga voor zaken nit of met mgn windhonden op jacht Als ik terog kom ontbgt ik maar met warm eten eu gebruik dan een fleech Hongaarschen wgn komt er een vriend dan twee of drie sooals dat gaat Na het onbgt ga ik op een chaise longue de couranten lezen maar niet om mg te ergeren alleen om te lezen Dan g ik naar den stal om een paard dat ik den vorigen dag gekocht heb te zien Dan dineer ik en drink ik een flink glas Bordeaux komt er een vriend dan twee of drie of vier naar dat bet uitkomt maar een vriend komt er altgd Bg de koffie natunrigk een likmrige eok wel twee of drie of vier maar altgd goede oude Als we na bet diner een dutje hebben gedaan laat ik inspannen en ga een praatje met den een ander of maken opwinden of ergeren doe ik mg echter niet Als we dan weer thuis zgn drinken we een grocje of twee of drie maar altgd van goede rum f 10 de flesch Daarna spelen wg kaart en driuhen daarbg Hongaarschen wijn Bg het avondeten heel eenvoudig koude schotels kreeften majouai e paling koud vleeach of iets dergelgks en drinken daarbg echte Knlenbacher Kort voor het naar bed gaan haal ik uit den kelder nog een paar flesschen van die heel echte oude Hongaareche dikwijls blijven we dan nog een poosje zitten zooals dat gaat en slapen dan uitstekend Ziet u dokter zoo leef ik nu alle dagen maar wat zal ik u zeggen den volgenden morgen gevoel ik mg altgd onwel Te Zevenaar zgu twee tot dusver onbekende personen uit den in volle vaart zgnden sneltrein naar Duitschland gesprongen Toen zij den sproug hadden gewaagd stonden beiden op en liepen weg of er niets gebeurd was Politie was er niet en dus werden zij ook niet achtervolgd Jan Dalmargn te Amsterdam had het geluk Maandag niet minder dan 5 menschen uit het water te redden Deze meuschenredder heeft reeds 2 zilveren medailles ontvangen voor het redden vau drenkelingen De opening der jacht op klein wild is voor dit jaar in de provincie Zuid Holland vastgesteld op Zaterdag den len September aanstaande met zonsopgang met uitzondering van de jacht op fazanten waarvan de opening is vastgesteld op Maandag den lenOctober aanstaande terwgl van die opening voorts is uitgezonderd de uitoefening van bet jachtbedrgf vermeld in art 15 lett e der wet van 13 Jui 1857 Staatsblad n 87 De korte jacht mag dagelijks en de langejacht slecht driemalen s weeks en wel Woensdags Vrgdags en Zaterdags worden uitgeoefend Do leden der Pawnee Bill die thans inde omstreken van Ginneken verblijven hebbeo van den burgemeester dier gemeente vergunning gekregen voorstellingen te geven Te dien einde wordt een groot perceel bouwland gelegeo tusschen de hotels Duivelsbrug en Dennenoord en behoorendo tot de domeingoederen in gereedheid gebracht De aansluitingen zjjn nog niet verbeterd meldt de directie der Maatscbappg tot Exploitatie der Nederlandsche Staatsspoorwegen op het eerste ontwerp voor den winterdienst die nu reeds onder de oogen van het pnbtiek gebracht wordt Het is te hopen dat dit stuk door belanghebbenden zoo in studie genomen wordt dat naar hunne aaowgzingen de directie bg definitieve aankondiging ral kunnen verklaren De aansluitingen zgn aanmerkelgk verbeterd De Fransche ontdekkingsreiziger Dntreuil De Rhins is iu Thibet vermoord Hg had van de Fransche Eegeering een toelage van 100 000 fr ontvangen voor een reis in Thibet die hg in 1891 aanvaardde Het laatste verslag dat hij vad daar aan het Fransche Aardrgkskundig Genootschap zond dateerde van 1893 Volgens een ambtelgk bericht van Chiueesche zijde vertrok hij in Maart uit het binnenland van Thibet naar Sining en bereikte hg op 5 Juni den stam der Groote Koode Hoeden Hjj had onderweg twee paarden verloren en wilde er twee nemen welke aan dien stam behoorden Daardoor ontstond een gevecht en Dutreuil werd gewond aan handen en voeten gebonden en in een rivier geworpen De gouverneur dar provincie heeft van dechineesche Itegeering bevel gekregen het Igk te laten opzoeken de moordenaars te straffen en voor de veiligheid van Dntreuil s reisgezelschap en zgn verzamelingen te zorgen Dutrenil was oorspronkelijk koopvaardijkapitein en begon zün ontdekkingstochten in Anam In 1882 gaf hg een kaart van IndoChina uit die in 1882 door een boek over Centraal Azië werd gevolgd De Lismore Gastle van de Castle lgu die Zaterdag uit Southampton naar de Kaap vertrok is Maandag weer te Plymouth binnengevallen Bg Quessaut was zg in een dikken nevel in aanvaring geweest met eene onbekende stoomboot vsrmoedelgk het Duitsche schip Porto Alegrei van Brazilië naar Hamborg dat midscheeps door de Lismore werd aangevaren en spoorloos verdween Men vreest dat bet met man en muis is vergaan daar de Lismore er niets meer van zag hoewel zg op de plaats des Onheils bleef tot de navel was opgetrokken Een jong Italiaansoh officier luitenant Blanc Taasinaridi Gnido is tot 6 maanden en 20 dagen gevangenisstraf 500 frs boete en de kosten veroordeeld wegens mishandeling van een soldaat welke den dood tengevolge heelt gehad Uit het proces is gebleken schrijft de Frf Ztg dat de officier den cavaletist Evangelista die zeer bang voor paarden was op het paard vastgebonden had hem emmers water over het hjf had doen gieten hem gedwongen had de hand in een kaarsvlam te steken enz Toen de soldaat hjj een val van het paard een sohedelbreuk had bekomen liet Inilonant Blanc hem bg de beenen naar het hospitaal sleuren zoodat het hoofd herhaaldelgk tegen de keien bonsde Ten gevolge van deze onmenschelgke mishandeling overleed Evangelista BulteoiaDdscb Overziöht China bereidt zich blykbaar voor op een langdurigen oorlog De Chineesche inwoners van Indianapolis in deu staat Indiana bebben van de regeering te Peking het bevel ontvangen naar ban land terug te keeron en wel tengevolge der vyandelybhodeu tusschen China en Japan In iAraerika verwacht men ot men het ook hoopt wordt niet vermeld dat de oproepiag tot alle zonen van het Hemelsche liyk zal worden gpricbt Bat Li Hung Chang Europeesche manieren geleerd heeft blykt uit do volgende feiten welke worden meegedeeld Deu Japaoschen gesant die bij zyn vertrek uit de havenplaats Takn door ChiueeBohe soldaten werd beleedigd heeft Li Hung Chang de veroatschüU digingen der regeeiTOgi aangeboden en de onderkoning heeft eveneens aan den Britachen consul te Shanghai zyn spijt betuigd over bet gedrag van Chineeachü soldaten dieteTongknaan boord waren gekomen van de Chung King eeu Bcbip varende onder Britsche vlag en daar een zestigtal Japanners meest vrouwen eu kinderen hadden mishandeld en velen van hen gebonden op den wal hadden geworpen Li üong Chang had bevel gegeven dat de Japanners terstond losgelaten en da Chineesche soldaten gestraft zouden worden Van het oorlogsterrein zyn bgna geen berichten ontvangen Alleen wordt door een agentschap verteld hoe het bg de laatste nederlaag der Cbiuee en zou zijn toegegaan De Chineezen die uit hunne versterkingen werden verdreven trokken terug naar Hong Chow Daardoor werd hun hoofdkwartier te Yasan byna geheel van troepen ontbloot en door de Japanners bezet De Cbineezen die te Hong Chow vervolgd werden vluchtten naar de kust b ykbaar in de hoop Koreaan sche schepen te vinden om daarmede naar China terug te keeren Haalt China uit Amerika versterkingen ook Japan kan als het wil uit de Vereenigde Staten hulptroepen krijgen een groot aantal Bohemera en Poleu die in de mynt n van Pennsylvanië werken hebben Japan huune diensten aangeboden Nu is het offlcieele bericht uit Kopenhagen alweer tegengesproken en dat op afdoende wys De feiten hebben gesproken Het geheele ministerieEstrup hoeft zyn ontslag aangeboden dat door den koning is aanvaard Toch gaan niet alle ministers heen Het kleiUate deel maar want de overigen die den nieuwen koers wèl ultwillen hebben zich een nieuwe benoeming laten welgevallen Dat Estrup echter aftreedt en voorgo zegt duidelijk genoeg dat men een andere richting zal inslaan Tot minister prpsident en minister van buitenlandsche zaken is de tegenwoordige minister van buiteulandscbe Reedtz Totth benoemd de minister van justitie Nelieman blgft voor dat departement generaal C A T Thomson wordt minister van oorlog voor marine blgft de heer Raon voor openbare werken blyft de heer Ingerslev voor financiën treedt de heer C D Luettichau op de heer Bardeofletb voor eeredienat en openbaar ondervrgs en eindelijk de beer Hoerring thans minister van binnenïandsche zaken ad interim blijft bg dat departement De meeste Fransche bladen nemen uit de Express du Midic van Toulouse een relaas over betreffende een inierview van een der vrienden van dat blad met den Graaf van Parys Deze lachte om de berichten als zou bij Casimir Perier gefeliciteerd hebben met diens verkiezing maar gaf niettemin den wgzen raad aan zyn politieke vrienden d i de royaliaten zich van elke stelselmatige vyandigbeid tegen Perier te ontbonden Hy heeft i in uiterst moeilyke omstandigheden met moed en vastberadenheid een zware taak aanvaard j en zich voor de handhaving der orde borg ge steld zei de Graaf en de vaderlandsliefde verbiedt ons die moeilgkheden nog te vermeerderen al weten wg ook dat zyn pogen vergeefsch zal wezen Om aan de anarchie een eind te maken is eeu wet met zeer buitensporige bepalingen waarvan de gevolgen zich eenmaal tegen de makers zei ren zullen keeren voorzeker niet voldoende al waren zekere buitengewone gestrengbeden tgdelgk noodzakelijk Neen daartoe moetFrankrgk worden losgerukt van de radicale comités eo de vrgmetBelary daartoe moet het administratief beheer geheel worden herzien en gedisciplineerd de rechtspleging onaantastbaar worden gemaakt en bovenal God weder erkend worden in de school en de wetgeving Dit belet echter volstrekt niet dus vervolgde de Graaf dat wij Casimir Perier bg zyn pogingen naar ons best vermogen kunnen steunen zg het ook zonder vertrouwen iu zgn slagen Ëen president die met een 30 tal stemmen meerderheid eu voor een bepaalden tijd gekozen wordt heeft niet het noodige overwicht op de vaak onatoimig bewogen Volksvertegenwoordiging en daarom knu ten laatste alteen de Monarchie de rampen herstellen die door de Republiek over FraDkrgk gebracht zyn Meer dan ooit moeten we dus op die toekumst het oog gevestigd houdeu maar voor het oogenblik moeten we als goede burgers van het dierbaar vaderland onze loyale medewerking verleenen bg de var dödigiug der raaatachappg De Monde € verkifurt zich met dit standpunt van den Gra f volkomen ingenomen maar xPEolair deelt nu op sgn benrt een interview mede dat een zgner redacteurs met een zeer bevoegd legitimistt gehad heefC Deze was van oordeel dat het relaas van den Express dn Midi apocrief is daar een afstammeling vau Hendrik IV onmogelgk aldui kan gesproken hebben aangezien dit nagenoeg gelgk zou staan met abdicatie De legitimist vermoedt dat het relaas de wereld is ingezonden door deneelfden persoon die indertyd een valsch rapport schreet omtrent een onderhoud met den graaf De Chambord eggende als hy het tegenspreekt bobben wg hem in onze macht en zwggt by dan maakt hg zich onmogelgk Ook de graef van Pargs pas van een zware ziekte hersteld waarvoor zgn echtgenoote inderhaast uit Mariënbad moest overkomen evanals ook de overige familieleden ontboden waren kan zegt de legitimist bezwaarlijk protesteereö daar wel de crisis is geweken maar zyn kwaal kanker in de iegewanden de vermyding vau hevige gemoedsaandoeningen noodzakelgk maakt Buiten zyn familieleden ontvangt hg niemand en daarom is ook niet aan te nemen dat het interview waarvan spraak is werkelgk heeft plaats gehad Het ware beter geweest meent de Eclair zgn ziektetoestand minder angstig geheim te houden en de gebeden der vrienden te verzoeken De tVèrité vestigt de aandacht op em zonderlinge vergissing in het dezer dagen tegen Cornelius Here gevelde vonnis waarbg hy tot vgt jaar tuchihnisstraf en 3000 frs boete veroordeeld is wegens zijn oplichterg ten nadeele van Joseph Iteinach terwgl Jacques De Reinach bedoeld werd Men vraagt zich af of bg geval moedwil in het spel Is geweest om aan Herz gelegenheid te geven tot aanvraag van cassatie Aan den Temps c wordt nit Rgsel gemeld dat de Ind Beige aldaar in beslag is genomen wegens het openbaar maken van een uittreksel uit het factum dat Caserio bg debehandeling van zyn proces heeft voorgelemnen welks openbaarmaking door het gereohtverboden is Daarentegen achgnt tegen de ItoJiaansohe Tribuna die eveneens een vry uitvoerig verslag er van heeft medegedeeld geen Auaatrejpl van eenigen aard in Frankrgk geoofben te zgn ïot dusverre heeft men nog niet vernomen dat een ander buitenlandsch blad het factntai heeft medegedeeld Het stuk behelst trouwens niets dat bgzondere aandacht verdient Het kan beschouwd worden als een soort van tweede editie van de verklaringen die Emits Henry indertgd voor het hof van Assises heeft afgelegd In den 8ecolo van Milaan heeft de moeder van Carnot s moordenaar Caserio te MottaViscontie het over haar zoon uitgesproken doodvonnis gelezen Do arme vrouw viel in onmacht Tal van medelgdende personen beijverddn zich om haar tot het bewustzijn terug te brengen en de diep beklagenpwjMirdi moeder te troosten Sedert dien tyd verkeerde de vrouw in een toestand van de diepste verslagenheid slaakt hartverscheurende kreten doch opnieuw herleefde by haar de hoop en klampte zy zich als den drenkeling aan den stroobalm vast aan de vage verwachting dat de president Casimir Perier haar kind gratie zal schenken Zg wil zelfs naar Pargs vertrekken om de tusschenkomat van mevrouw Cflrnot eo mevrouw Perier in te roepon en wellicht bevindt zg zich thans reeds te Pargs Te St Petersburg is Maandag het howelgk voltrokken van de 19 jarige prinses Xenia dochter van den Czaar met den 29 jarigen grootvorst Alexander Michoïlowiets een zoon van s Keizers oom Michael De plechtigheid werd bygewoond door de geheels keizerlgke familie de koningin van Griekenland en haar kinderen icolaaa Andraat en Maria prins Christiaan van Denemarken de prinses van Wallis en hoar dochters Victoria en Mand den groothertog van Mecklenbnrg Schwerin en zgn gemalin de leden van de synode de ministers het diplomatieke korps enz Nadat da opperceremoniemeester gemeld bad dat het toitei der brnid gereed was vormde zich een schitterende stoet die naar de kapel trok De