Goudsche Courant, vrijdag 10 augustus 1894

338te Jaargang Zaterdag II Augustus J894 No 6426 Polder S Jt i 688 Boode somor ƒ 4 ƒ dito winter i Bagge Zeenwsche 8 10 i D SO Polder f i Buitenlandsohe per 70 k ƒ 8 50 i 4 Gerst Winter a Zomer f i f CUoTsllier ƒ S SOii 6 86 Haver por boot 3 a 4 20 por 100 kilo 7 88 a ƒ 7 7B Hennopsaad Inlandsob 10 86 i ƒ 10 60 Buitonlandsohe 6 86 il 6 60 Kanariezaad 9 26 a ƒ 10 60 fCooliaad 6 i 7 26 Erwten Meeting f 6 10 a 6 30 niet kokende ƒ a ƒ Boonen Bruiceboonen ƒ a Witteboonen a Onivenboonon 6 60 f 7 Paardenboooen a ƒ Koolzaad nienw a Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansob f 7 n 7 S0 Cinquantm 6 a 6 26 Veshabxt Melkreo redel aanvoer Handel en prijzen matig Vette varkens red aanvoer handel matig 17 a 19 et per half KO Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 17 a 18 ot por half KG Magere Biggen goode aanvoer handel 1 0 70 i f 1 20 por woek Vette sohapen goede aanvoer handel flauw f H 9 f 82 Lammeren van geene beteekeuis ƒ a ƒ Nuchtere kalveren goode aanvoer handel vlug J 6 ii 16 Graakalveren red aanvoer handel dauw ƒ 20 a 38 Aangevoerd 148 partijen kaas Handel red v Ie qual ƒ 8S i ƒ 26 2o qual ƒ 18 t f n Zwaardore ƒ 26 i NoordHol landsohe 16 ü ƒ 23 Boter red aanvoer handel vlug Goobotor 1 30 ƒ 1 40 Weiboter 1 06 i 1 80 p Kilo Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier EAÏÏTOOE EN SCHRIJFBOEEEN ftOüMHE COISAMT i en verdere NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rfr j ADVERTENTIËN worden geplaatst yaii 1 5 regels si 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bereken naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd k De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 60 nfederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BATAVIMB kapt J SAUER en HOLLJND l apt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappl Boompjes 12 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Ka Burgerlijke B t a n d GËBOBSN 7 Ang Cornelis Zaoharias Pierre Wilhelmus ouders W J van de Kasteelen en M P A Willemae Jan Sikke ouders G Wagter en G de Rniter 8 Johannes Adrianns ouders A Schoonderwoerd en H van Drnoen Willem Fredrik oudere C de Jong en H van Bonred OVERLEDEN 7 Aug J H StraTer 3 m A A Ziere 5 m 9 C A Donnai 20 d GEHUWD 8 Aug W F Jaarsveld en M T Heisterborg N J Montagne en C Tan Hofweegen BeeuwUk GEBOREN Clasina Cornelia oudere T Moraal en O Varkevisser te Londen w ff Waarom word ik van mija zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat geueziag oanbreagende middolen toeralli ontdekt vorden die ia de bandeu ran een bekwaam geneesbeet een goed sncoee hebb i Was met Frïesaitz de geleerde vestiger eer waterkuur metbode wiena woonplaats een bedevaartsoord toot de lijdeade menechheid geworden ie den eenroudige boorP Henft niet een Zveedsob majcrar Tbure Brand genaamd eau middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die bet lanoet der obirurgen reeds minder noodaakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed Tan allo geueeeheeren begint te worden P Ook op hot gebied ter beperking van ïeunwtiekten begint e licht te komen en ook bier ii een weg geopend geworden die op de eeoToadigste en natuurlijkste manier reeultateo oplevert welke wel in ataat zijn de sedert jaren on randerd aangewende geneeskundige hulpmiddelen boo als hyToorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te vardringen Er zyn vele menschan die nooh ziek noch gezond zijn en toob klagen dat zij zich in liobaaot en zielallesbehaWe wel gOToelen het geringste niet Telen kunuea en zelfs door een vlieg getergd wordeln en £ 00 zioh zeWon en anderen tot last zijn zonder het te willoa Vele worden geplaagd of door vreesejjke angst ot door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde uroomen gekweld Dan xiJD er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorauizen en toevallen Eindelijk lyden de ergsten onder hen aac verlamming vitusdans en v llende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftyd onder elk gealaoht on eiken stand vindt zyn zenuwziek en Utin of meer de slachtoffers der leefwyze Tan onzen tijd Wie tot eene dezer categorien van lijdera behoort en ingelicht wensoht te worden over de ver king eeoer nieuwe methode adresseere zich aan AilUt rdam N OLEBAN Co Heüigeweg 4 i ilDVEIlTENTlSN Brouworij en IJsfaljriek P A VMBEECEELaZOON aOOFDAOBSX voor GOUDA en OMSTREKEN G J Heetman Wostharen B 159 Peperstraat K II Er wordt een GEVRAAGD tot plaatsing Tan een PIAflOen ORGBLnAGAZUV Pr hr onder No 2331 aan het Burean dezer Conrant TAHBAHTSEM W J BUTLLIONSUTS Nieiiwudijk24l Eerste knis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TB CON80LTEEBEN Maandags Woenedag m Vrijdags ytm 10 tot 3 uren Markt 154 Gouda Zeer Uette Gesteendrukte NAMAA TJES worden GELEVERD door A BRIi li ttAN eo Zn Giaar geleidde bruid en braidegom nur eea Terfaooging waarop de metropoliet van Peten burg Baar den orthodoxen ritog den plechtigen dienat hield en bet hnwelgk inzegende Een ealTo Tan 101 schoten Terkondigde het einde der plechtigheid Groetroratin Xenia droeg een kroon en oen mantel Tan karmotynkleDrig fluweel tbet herroelijn geToerd waarTan de aleep door Tier kamerheeren en den grootmeester Tan het hals Tan den braidegom gedragen werd Het feeat werd besloten met een feestmaal in bet paleis te Peterhof en een concert in de zaalf die naar Peter den Grooten genoemd in De tnin Tan het paleii was schitterend Terlieht Bet jonge paar is naar bet kasteel Boschka Tertrokken waar het de wittebroodsweken zal doorbrengen Wegens vergevorderd Seinoen worden met O KOBTimO rURKOCBT A van OS At E 73 73 Qeurs van Amsterdam 8 AUGUSTUS slotkoers 92 103 V6 1 7 84 Vor kra Bl Vis lOl a loaVi S Vs T V s 4 88 78 981 96 104 O 881 I4 86 108 60 86 1007 1011 86 6891 890 loiv 77 loai 091 1891 89 losV 101 1881 100 68 1081 101 183V 188 108 46 189 89 Hwaaum Cert Ked W 8 i dito dito dito S dito dito dito S i Ha iau Obl Qoadl I8S18S I u IntchriJTing 1882 81 8 ObsTIKK OU llpepiorlSeS 8 dito in Etlrer 1888 8 Paarnaii Oblig net tioket 8 dito dito S Rvauiis Obl Oost Se Serie 8 dito Oeeons 1880 4 ditob iBotha l889 4 dito bij Hope 188D 90 i dito in goud leaa 1888 8 dite dito dito 1884 5 Stul Perpet sohnld 1881 4 Tnuu Oepr CooT leen lat O 4 Oeo leening larie D lim leeniog serie C En9An UlF B O v obl 189S 6 Ibnoo Obl Buit Bob 1890 ViNliDIU Obl 4 onbap 1881 Aurnnui Obligation 1881 8 i Boniania Stad leen 1886 S Kin N A fr Handels aand A andib Tab Mij Cortiaoaten DauMaataehappü dito Arak HTpotboekb pandbr 4 Onlt Mif der VorstsnI aand s Or Hrpolheekb pandbr 4 Medarlandaehe bank aud Ned HandelmaaUeh dito N W k Fao H p b pandbr 5 Bott Hypothsokb pandbr 4 ütr Hjpotheokb dito 4 OoaTSK Ooat Hong bank aand Kmll Hypotheekbank pandb t Amkbika Kquit hjrpotk pandb 5 4 8011 681 Uaw h 6 Pr Lien oert t Nn Holl U apoorw Mg aand Uij tot Expl T St Bpw aand Ned Ind Spoorwegm aand Med ZuidAfrik Bpm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 iTAUI Spoorwl 1887 89 A Sobl S Zvid Ttal Spwmij A H obl S faux Waraohau Weanen aand 4 Kim Sr Busa Spw Mq aand i Balliache dito aand 961 49 81 ïutowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 8 Karsk 0k Asow 8p kap aand 6 Losewo Bewast Bp US oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 5 ZaidWeat dito aand 8 dito dito oblig 4 116 Aili mi Cent Pao Sp Mij obl 8 QUo fcNorth W pr O t aand dito dito Win 8t Peter oU 7 Benrer k Bio 6r Bpm oert T a llUnoia Central obl in goud 4 LouisT k NaibTilleCert r und Keiioo N Bpw Hij lehyp o S Uiaa Kanasa r 4 pot pret aand N York Ontario b West aand dito Fsnni Ohio oblig t Dragon Calif lo hvp in goud 6 8t Paul Minn ItManit obl 7 Ün Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lin Ool lohyp OB ClMADA Oan Bouth Oert T aand Vw O Ballw k Nar Ie h d 0 O Aauterd Ossnibus Mij aand BottBid Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand S Stad Bolterdam aand 8 BlLOn Stad Antworpenl887 V I Stad Brussel 1886 Hot Tbeiss B gullr Oesellsob 4 OosTlKa Btaataleening 1860 5 K K Oo t B Cr 1880 8 Spuui Sud Madrid 8 1868 Ver Kin Bei Hyp BpoM oert 8 71 106 BABaTBBBIOHTEH Oond 9 Augustas 1694 Granen mol weinig invoer De stemmieg was ilaaw hoewel moeilijk lager te koop was Bont Amorikaansoho Mais weder bolangryk hoogor Xwe Zeeuwsche O i v J dito 6 104 6 40 Afwijkende 5 60 a 6 76 44 GRATIS hokomt elke leserTan dit Wad het niet aUeen voor rieken maar ook tooi gezenden hoogst bolangrljko on nuttlje boek BE VMEID DEBIIEKII Men sohiTive eene briefkaart aan Hicbter s Boekhandel te Rotterdam JMÏE Dordrecht S EMDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en rima Delen Oregon Pine Balken en Delen geich en gepl Delen Plaathout Kllena JuSiers Kolders Sparren enz enz M LAGM JPSIJZSy MM Een ware 8chat voor de ongelokki e slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk ZDr Eetau s ËLFBE VARlL G HoUandsohe uitgaye met 27 nfb Prns 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeo d l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlflks dnizend van een zekeren dood Te Terkrggen bj hetVerlegs Magazin ie Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in poetzegels en in eiken boekhandel in Holland Ooudt Bnelpersdnik vu A Bukhulx k Zoon Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath Letterknndigen Maandelijks verschenen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomans Novellen IHstoriaohe Verhalen foéxia Allerlet ICaad aels Logogrief Rebus en en voor den zeer lagen prgs van dS CBNT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste maandsohritt vao NederUad P STOKVIS WATERREUS DlTGKVliE 8 BosCH PEANSCÏÏE STOOMVEEVEEU Ctteaiische Wasscherti VAK H OPPEKHEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep l voor GOUDA de Heer j A VAN 08 Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale ioriohting voor het etoansB van pluche mantels veeren bont eni Gordflnen tafelkleedon enz worden ntor d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gewindheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabri en zgn de prezen 2Bo gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbau in 3 dagen te verven goederen in eene week BINNENLAND GOtDA 10 AugMtuB 1894 TJitertt gezellig was het gisteren den geheeleo dag in 0q3 Genoegen c De pret der kleinen werkte aaDatekelyk zoodat ook de grooten zich beat schenen te amuseeren t Is bepaald jammer dat die pret maar een baWe dag danrt de tam ziet er met al die kraampjes drttaimolen enz zoo recht aardig uit De heer Prosper hield de jongeloi een paar uren met goochelen bezig een goed ge htagd kinderbal gaf afwisseling terwgl aan de oaderen later nog een groot baU werd aangeboden dat zeer geanimeerd was Verdrietig dat de regen het vnnrwerk deed mislukken De heer B L Posthamns alhier is beaoemd tot onderwflBor te Sassenheim Woensdagavond had zekere J T ie Waddinxveen die met een Hollandsch rijwiel zich vermaakte het ongeluk met dat vervoermiddel ia de sloot terecht te komen Door W F en diens makkers werd hij uit die voor hem aeer onaangename vorbiyfplaats op den wa gobaald De Kbedivo van Egypte wiens bezoek aan Nederland reeds vóór geruimen tyd werd aangekondigd bevindt zich thans te s Gravenhage Hg kwam rechtstreeks van Frankfort hierheen en koos tot zyn verblyf het Hotel dea Inde8 € alwaar tevens is afgestapt zgn gevolg bestaande uit een tiental hooge staatsambtenaren en ieden van zgn militair huis Abbas Pacha is o a op zyne reis vergezeld van den secretaris generaal van zyn Ënropeescit kabinet RouiUer Bey Abdol Halim Pachn eerste adjudant van den Khedive en Ahmed Chefik Bey chef van het bureau voor vertolking Gisterenvoormiddag ging Z H per rgtuig een toer door de stad en omstreken maken en werd in het Bosch halt gehouden by bet Huis ten Bosch dat de vorst met gevolg bezichtigde Zooals men weet bracht Abbas Pacha ook 4 jaar geleden toen hy nog te Weenen studeerde aan deze residentie een bezoek Bij ig thans 20 jaar oud Ijeonie Notelaar uit Groede is Woensdag door het gerechtshof te s Gravenbage wanr hare zaak in appèl werd behandeld geheel dos ook wat het verzuim vau FEVILLETOIM De laatste eener FasaïHe 99 Ik heb vernomen dal de Poorter mgn pachter hem beschuldigde Ik wacbtte met schr veo tot ilc hem oudervtaagd bad Dut is gfeschted Ik bob thans de zekerheid dat hy do feiten zeer overdreveo h eft ec ik mag u mededeelen dat hij bg de openIgke terechtzitting zyn getuigenis zeer zal verzachten Je liegt l Je bent mga zuster komen opzoeken ea hebt si het mogelyke ij edaan om haar te ontmoeten t Ie volkomen aar dat ik baar ontmoet heb niar t was aieohta eene toevallige ontmoeting Ik hoop toch niet dat ge salt roroHders ellen dat ik een a praakje met freule Bartan gemaakt had F ffNeen zeide £ lize op ijskonden toon vmjjn zuster doet mü de beleediging niet aan om te geloovcn dat ik met u een afsprak gemaakt heb Tao mijn kant ontmoette ik a heel toevallig De beleedigingP herhaalde de graaf Van Tricbtvoorde een mislukte poging doende om te gtimlaehen Bat is een wreed woord freule Ik zie dat ik t ongeluk gebad heb u te mishagen maar ik zal u zeer dankbaar züd als ge mü wilt zeggen waarmede ik u beleedigd heb Ik zal t u uggen antwoordde Elize vast bealotau om voor nad een einde te nwken aan den valMhen toeitud aangifte van den voorgenomen moord te Marolleput betreft De aigarenfabiiek van den heer Wisman te Utrecht is gister nacht uitgebrand Persoonlyke ongelukkeu zyn niet voorgekomen doch de meesterknecht der fabriek en zyn gezin hebben in alleryl de vinoht moeten nemen met achterlating van alles Van hun inboede was niets verzekerd de fabriek die gelegen is aan de Oudegracht daarentegen wel Rotterdam ïs wegens het voorkomen van mond en klauwzeer in kringen verdeeld verdachte en niet verdachte Het verkeer daartusacheu is gesloten voor herkauwende dieren Dat geldt dus voor runderen schapen herten kamelen drommedarisseo lama s maar ook voor de bokken welke de jongens voor hun wagenffje spannen Komt zoo n beestje op verboden terrein en dat gebeurt Aatuurlyk nogal eens dan moet de politie het herkauwende dier aanhouden waarna t 10 dagen lang aan het abattoir in observatie c blyft Of de jongens zullen wenschen dat de veeplat spoedig verdwynel Het jongemensch uit Geldermalsen die sedert geraimen tyd aldaar vermist werd is thans teruggevonden in Den Haag Hij zal nu spoedig in dienst moctea omdat hij gemankeerd heeft op de laatste inspectie Van Bociaal democrati iche zyde was te s Gravenbage vergunning gevraagd om den partjjgenoot die dezer dagen by het baden in zee verdronk ouder de roode banier grafwaart te mogen dragen Deze vergunning Was geweigerd doch daar de politie vermoedde dat men zich niet zoo kalm hy die weigering zon neerleggen wad een detachement agenten geposteerd onder commando van een hoofdagent in het posthois aan de Loosdninsche brug waar de stoet komende uit de Gaslaan moest Toorbytrekken Even vóór de brug werd uit de b venverdieping van een bakkerswinkel op het oogenbhk dat de stoet voorbyging eene roode vlaguitgehangen waarop in den lykstoet eveneenseene banier werd ontplooid De politie gelastte het doek onmidd ellyk op te bergen of af te geven waaraan niet werd voldaan Daarop volgde eene chaise dn vielen er natuurlijk klappen waardoor een persoon uit den volgstoet zoodanig aan het bo l fd werd gewond dat hy per raderbaar naar zyöe woning moest worden vervaerd Ondanks het hevig verzet nam de pblitiede Zij vermoedde dat Rudolf zou bepioeron ztcb uit de moeilijkheid te redden door oiitwykend te antwoorden en vreeede dat Marianne iich door die mooie praatjes aou laten inpakken ffGe hebt mg te verstaan gegeven dat ge m bemint zeide bet jonge meisje ven als ik u had wlUoo aanfaooren zoadt ge mij zooeven uw liefde verklaard bebben Durft ge dal te ontkennen F fflk zou wel zeer onbeleefd Kyn als ik mij verdedigde Is teen misdaad dat ik een oogenblik do vriendschap heb laten doorschemeren welke ik voor u gevoel freule F antwoordde Rudolf op opgeruimden toon ffOono uitvluchten mijnheer Heb toch den moed te erkennen dat ge mij roudt huwei omdat ik rijk beu Myn zwager heeft mij zijn geheele fortuin nagelaten Gij wist t reeds toen gij te Triohtvoorde zijt geweest maar ge hebt iji willen overtuigen dat men u geen praatjes op deji mouw badt gespeld eu daarom zyt gy bij notaris Flaintol geweest die het testament ran den beer vari Hansweerd opgemaakt heeft Ge zgt er thans zeker van en aarzelt nu niet langer Het hangt slechts van my af om gravin van Trichtroorde te vwordin Deze krasse taal in den mond van bet zapbte en zoo bescheiden meisje sloeg den eigenaar van de Fazantenhoeve geheel uu bet veld Hy had niet kunnen rekenen op een dergelykon uitval n daar by zeker meende te zyn van de liefde van het jonge meisje bad by verwacht dat zy tegenover mevrouw van Hansweerd eea weinig gedraald zou heblien om hem er uit te redden zouden Dat da twee zusters hem in deu hoek dringen bad bjj niet verwaokt bauier waaraan o a twee vrouwen zich zóó vastklampten dat zy zich er mede over de straat lieten sleuren in beslag Van het voorgevallene is proces verbaai opgemaakt Nog langen tyd bewoog zich eene opgowonden menigte voor bet politie posthuia den terugkeer van den stoet afwachtende Aan de algemeene begraafplaats stond eene taltgke politiemacbt opgesteld Op last van den hoofdcommissaris die zelf daar het bevel voerde werd aan de partygenooten die met banieren achter de lykbaar gingen verboden op de begraafplaats te komen Ook dit verbod gaf aanleiding tot opdringen door do socialisten en terugduwen door de agenten die niemand toegang verleenden dan de personen in de volgrytuigen gezeteu Aan het graf werd door verschillende partygenooten gesproken o a door Domela Nieuwenhnis die eenïge woorden uitte over het voorgevallene bij de teraardebestel ing Omtrent de botsiug met de politie in hetWesteinde wordt nader vermeld dat t e inspecteur van politie verplicht was zyn degente trekken By de charge maakten de agentengebruik van den wapenstok Door het tumultwas de stoet geheel verbrolien de lykwageubleef stilstaat en de volgrytuigen werden doorvrienden en geestverwanten onder welke Domela Nieuwenhuis verlaten By de schermutseling om de roode vleien zyn ook handtaatelykheden tegen de politie gepleegd een hoofdagent verloor zyn helmhoed Tegen verschillende persouen wordt geverbaliseerd wegens deelneming aan een verboderi optocht Eene der ontrukte vlaggen droog de Jacobynenmuts N R C Tot aanvulling van het bericht over hel gebeurde by de begrafenis van den metselaar J J v Veelen bekend woordvoerder van de sociaal democratische partij wordt aan de N R Crt f nog het volgende uit Den Haag gemeld Gisteren was vergunning gevraagd om den geestverwant te mogen begraven met een optocht van vakvereenigingen en vaandels eeu verzoek dat de waarnemende bui emeester heeft geweigerd Ondanks die weigering waren reeds van de woning Xaveiusstraat 35 de vaandels in den stoet medegenomen waaronder naar gezegd wordt de bondsvlag uit Amsterdam De politie heeft eerst geweld gebezigd nadat zy zeer berba idelyk verzocht en gesommeerd had geen vlaggen te vertoone i De drager van eene der vlaggen die door Krken ook hernam Elize dat go den heer Arthur Ërzee mijn neof en verloofde sobandolijk belasterd hebt Om te verhinderen dat ik met hem zou huwen vertoldet ge my dat hy een twist had gehad ter wüle van een tooueelipeelster Gii wiat zeer oed dat h t zich naugetrokken had dat men mijn zuiter in zyn tegenwoordigheia aanviel en beleed igde vFreule zeido Budolf zonder zyn tegenwoordigheid vau geest te verliezen als ge slechts de moeite wilt nemen om even na te denken zult ge moeten erkennen dat ik minder schuldig ben dan bet schijnt Go hebt my gevraagd waarom die beste Arthur te Parys was gebleven Ik heb u geantwoord lat hy gekwetst was in het tweegevecht Dat was de waarheid en door het te vertellen meende ik uw neef te verontachuldigen Gij hobt wtUen weten waarom hy gevochten heeft Als ik u gezegd had dat hij een vlegel afstrafte die den goeden naam uwer zuater aanrandde zou ik my niet gedragen hebben als oen edel denkond man in een dergelyk geval behoort te doen Ik gaf u de eersto de beste verklaring welke my te binnen schoot ik sprak haar uit zonder te bedenken dat zy slecht gekozen waa en meende later dat t Arthur niet de minste moeite sou kosten om zich te rechtvaardigen Wat myn bezoek betreft aan don beer Plaintet daarover bahoett ge u werkelyk ook met te verbazen daar hy hier in de provincie myn belangen behartigt Dio notaris is een akelige babbelaar dat hebt ge zeker wel opgamerkt Hy heeft mij over u gesproken dat is Haar maar geloof my dat Ik t niet gewaagd heb uw naam in ons onderhoud te betrekken een stok of sabelhouw getroffen werd is bewusteloos naar het Ziekenhuis gebracht Met nog 3 banieren van vakvereenigingen is de weg naar de begraafplaats verder afgelegd de overigens kleine lykstoet omstuwd door een dichte menigte Op het kerkhof deed de politie eenvoudig de hekken sluiten tot wering van het volk De vervolging zal plaats hebben wegens bet houden van een optocht zonder vergunniOg van den burgemeester Van de zyde dergenen die met de regeling der begrafenis belast waren althans zioh in deo stoet vau partygenooten bevonden wordt de volgende lezing van het incident met de politie gegeven De begrafenis door velen als toeschouwer gevolgd was zoo ordelyk mogelyk geregeld en niets deed vermoeden dat de orde zou worden verstoord De leiding was opgedragen aan de Kalk en Steenwerkersvereeniging die daar het de laatste wil van den overleden bondgenoot was dat dezelfde banier waarmede hg had gestreden hem naar zyn graf zou volgen aan den waarneiuenden burgemeester toratemmug had gevraagd om met banieren het lyk te mogen volgen evenals aan Heilsleger en stadenten vereenigingen steeds ia toegestaan Van dien kant verzekert men dat alle banieren waren opgerold en die der afdeeting van den soeiaaldsmocratiscben bond omfioertd was met een dik zwart doek Over de aanwesigheid van dit teeken in den stoet zon eene woordenwisseling met den iiupeoteur van politie hebben plaats gehad Van dezelfde zyde wordt verder medegedeeld dat bedoelde ambtenaar zich met agenten posteerende aan den Loosdumschenweg op een onverwacht oogenblik den stoet heeft tegengehouden en zonder sommatie 30 35 agenten op het volk het instormen met getrokken sabel of wapenstok teneinde het doek meester te worden hetwelk ten slotte werd ontrukt aan de handen van den driver die bloedige verwondingen opliep De prys van het volksbad te Scheveningen dat des Zondags vóór negen uur 5 cent btidroeg is nu wegens het druk gebruik dat er van gemaakt werd voor dien dag de eenige in de week dat de Hvagsche werkman er gebruik van kan maken tot veler teïeurstelliDg op tien cent bepaald Eergisteren stoeg de bliksem in eene woning te Broek in WaterUiud zonder daar evenwel brand te veroorzaken Een der bewoners een meisje werd door den schrik aprakeloofc en heeft sedert nog geen woord kunnen uiten Met gefronsd voorhoofd luiitorde mevrouw van Hanaweerd naar deze meer brutale dan aannemelijke verklaringen maar Ëlize laa op haar gelaat dat ze er niet ver van ver ryderd waa er geloof a n te slaan en daarom besloot zij bet verhoor tot aan het einde door te voeren ffM nbeer zeide zfj Rudolf strak aandiende lk verzoek H my zonder omwegen te antwoorden Als ik er in toestemde uw vrouw te worden zoudt gy mij dan huwen ja of neen P Deze vraag op den man af braoht Vw Tricbtvoorde in verwarring Het was onmogelyk een antwoord te ontwyken en b j begon te begfijpen dat de houding ran fieule Bartan het gevolg was van een gesprek tussohan de twee zusters jouMzedea mood gehad hebben op dien toon te jpreken alt mevroQw Van Haniweerd baar met opgsatookt hatff En hog was t mogelyk dat Marianne haar aoo boot op hem bad kunnen maken Uad zy misschienluebt gegeven aan haar yverzucht en wilde Elize thans den minnaar orttmasketen die den sehyn aannam de beide zusters tegelykertyd te beminnen P Maar hoe ver h j ook ging met zyn gisBuigen de juiste toedracht der zaak kon h toch met raden Hy zou niets liever gewild hebben dan de vreemde vraag van het meisje te boantwoord a met een gloeiende liefdwrerklariog Maar Marianne tend er b hem aankpend met haar groote warte oogen en hjj wist wel waartoe sy fn staat wat als lij tin haar hoofd kreeg zioh over zyn verraad te wreken Hy trachtte zieh nogtaaala met een aardigheid uit de moeUykheid te redden i i