Goudsche Courant, maandag 13 augustus 1894

33ste Jaargatfgï Maandag 13 Augustus 1894 No 6427 fiOlMCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst vaU 1 5 regels è SO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekesijnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden ig ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN MD opMnTolging nn d den ran ds grootste willekear Een SpaADSob koopmaD dip £ ich z ODgenoegen op den hsN had gebaald veroordeelde hy tot betaliDg van 50 000 peaetaa en dat wel binnen 24 uur Dexa riep de hulp in van z n consul welke er in eUagde vgf dagen nitotel te rerkrygen Zoo het geld er dan niet waa 70uden èn koopman èn coq sul doodgeschoten worden Het geld was er op den bepaalden tpd De tegenwoordige regeering al nu wel aangesproken worden tot terugbetaling van de som Door willekeurige belastingwetten maakte ioh de president gebaat Zoo verbood hg b v den invoer van illver en maakte hjj van de dandoor veroorzaakte daling der wisselkoersen gebrnik om zgn zak te stijven De koffiebandel werd getroffen door een nitvoerrecht van drie pesotos per centenaar belgeen den preeident twee millioen opbracht In de laatste dagen vsn zgn wanbeheer beett Ëzeta niet minder dan vyftieo geachte bargers op één dag laten doodschieten en verklaarde h den oorlog aan Guatemala Hondnras en Nicaragua tegelyk Wegens vergevorderd Seitoen worden met ijfk KORTING VBBKOCBT L van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 9 AUGUSTUS Vor krs A 79V 84 96 i V 104 61 8 V 86 so 36V 100 lOlV 86 859V 890 T 108V 809V 188 89 losV 101 188 100 6J 1Ö3V 101 ISS s ise 106 46 60 IM s 99 6SVs 70 106V US lOS Vi 108 96V 99 US 9 89 48V 86 IV 18 V 00 Ill 108 34V 48 10 188 167V 108 109 101 lOSV 115 119 87 106 1 lotkoers losv 79V 79 84 104 36 189 90 NnmuKs Owl Ned W S l i dito dilo dito t dito dito dito HoifÖAi Obl Ooudl Sl 88 t Itilii Iniehrijviug 186S 81 ft Oowmiia Obl in papier 186 5 dito in silver 1868 6 PeaTDOii Oblig met liokel 8 dito dilo I Slisuils UU Oost ie Serie 6 4iM OsooDs 1880 4 ditobijBothl USt 4 ditob jHop 183 0 4 dilo in goud leea 1888 6 dilo dito dito 1884 it HUM Etrpel sehuld 1881 4 Tduiii aspr Conv Mo 1890 4 Oeo Iseuiag serie O Geo leeuiDK serie O limBAfa Elp Reo v obl 189 6 Mluoo Obl Buil Beb 1890 6 ViHuoiu Obl 4 onbep 1881 KwimoiM Obligalien 1861 8V Boniavui Sted leen 1886 Sl J NlD NVAIr Handelsv asud A endsb Tab Mü Cartifioalen DailMaalseliappU dito Amk Hvpotbeekb paudbr 4 CnltMij der TorstsnI aand s Or Hjrpolhsakb paadbr 4 Naderlandsehs baak aand Ntd Hasdelmaatsoh dito N Vr k Pao Hyp b pandbr lott Hvpalksakb paudbr 4 Vtr Hvpolheekb dilo 4 OosTlKa Oost Hong baak aand BVBL Hypotheekbank paadb 4 l kiaxojL Gnuit bypodi pandb tl 48 60 Maiw L O Pr lien oorl 6 Kis Holl U Spoarw Hg aand l Hij tot Eipl V at Spw aand Med lud Spoorwegm aand Nsd Zuid AMk Spit aand 6 dilo dito dito 1891 dito I lTUl 8poorwl 1887 8 A Eobl S Z id Ilal Bpwaig A H obl 8 Faux Warsohau Weenen aand 4 Eosl Or Buss 8pw Mij aand tBallisoke dilo aand l02 95 lOOV Faatowa dito aand 6 Iwang Dumbr dilo aand 5 Kirak Ck Asow Sp kap aand iLosowo Sewasl 8p UU oblig S Orel Vitebsk dilo oblig i ZiidWest dilo aand 5 dito dito oblig 4 9V soy 88 14 101 116 AHauu Cent Pae Sp Ujj obl 6 Chlo fcNorlh W pr O v aaad dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Hio Gr Bpm oerl v a Illinois Ceolral obl in goud 4 Lodisv k NaskvilleOerl v aand l Msiioo N Spw Mü l hjp o Uiss Kansas v 4 pol pref aand K York Ontario k West aand dito Peons Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hyp in oud S 81 Faal Minn k Uanil obl 7 Ua Pao Hooraiijn oblig 8 dilo dilo Lino Col le bjrp O 6 ClHlDA € an South Cert v asnd ViK C Ballir k Nav le h d o 0 Amaterd Omnibus Mij aand Botterd TramwegMaats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Slad Rotterdam aand 8 Btuin 8ladAnlwerpe il887 9 i Sud Brussel 1886 i J Hoxa Tbeisa Begullr Oesellseh 4 OoetlNR Staatsleening 1860 BnrcarlUks Stand Hoordrecbt OVKRtEDEN 5 Aug E B Verheul 2 m K K Oost B Or 1880 3 SriMJI Slad Madrid 3 1868 Var NlD Bes Hyp Spohl oert S ADVERTENTICN W J BLIT2 LI0NBLIT2 Nieuwendijk 241 Eerste buis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ULTEBEEN Maandags Woensdaga en Vrijdags van 10 tot 3 uren Markt 134 Gouda 1 gGEBR TERWINDT g WaalsteeDfabrikanteo iSRKa JAARLIJKBCHE PBÜDÜCT1E van 26 Uillioen Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd Uitmuntende Kwaliteit Concurrearende Pryzen Grootste Stoomwaalsteenfubriek in Nederland Vraagt Prijzen en Monsters Is 1 Onfeilbaar Uiddel TBGEN InflueDzaJoest Borst en MELIANTHE Superior Borst HoDig Ëxtr ct Bekroond met Eere Diploma en tionden Medaille QBOT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Ber Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Clntago Samengesteld uit de meest heilzame l estanddeelen ia aangenaam van smaak maagvereterkend en zacht purgatief Oeneest on middellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken IMELIANTHE is het beste middel der wereld H van Schalk Co Machinale Fabriek DE BOMOBI OEMc Snmatra straat 267 Dm Haag Verkrögbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt öouda CogDaefinBoh t X 40 de I lter D OOONAC FIN BOIB Tan de SttcUti Amnyme iloor hst Mheele Imd om har KOode koeoaniKliedrin gun tig btlioml wordt geleverd in ve 7tKeide iMni iide fleitsoheu VRn 5 Liter Inhoud voorrien van hot ttiHl van Dr P V VAN HA SIEI HOOS Uitsluitend verfertlgljaar bil P H J v WANKÜM firma Wed F J MBLKERT Oostharen B U Qouda Wie zeker zgn wu de Echte Eikel Cacao te ontrangen tesamengesteld en na vele prcofaemingen in don handel gekomen ouder den naam des uitvinders Dr Miohaelis vervaardigd op de beste machinea in het vrereldteroemde étabblissement van Oebr £ Stollwerck te Keulen Itcbs Bikel acao in vierkanten bussen Deze EOcel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelljksch gebruik eoi 1 2 thcele van t poeder voor een kop Ghocolata Als geneeskrachtige dnnk l ij geval van diarrhee slechts met water te gebralken Terkrügbaar by de voonuunste H B Apothekers ene PrüB Ko ♦ 0 proeftnijr f 130 o 0 90 OL 0 36 GenerattlvarteigeDwoardigernToor Nederland Mus Mattenklodt Amsterdam Kalveistnat 103 STiATSSPOORWBGlIN Op WOENSDAG 15 AUG a s zal voor vervoer van 3 i KI reizigers eeu EXTRATREIN naar XSCiSte isjTTL en tervLgT loopon an de S tions den Haag Voorburgf Soetermeeir Zeg waard Zevenhuizen Aloercapelle Gouda Rotterdam laas Capelle ieuwerkerk en Moordrecht Speciale Retourkaarten tegen den prijs van ÉÉN GULDEN zijn tot een beperkt aantal te verkrijgen van af heden tot Dinsdag 14 Aug des middags ten 12 uUr of vroeger indien het vastgesteld aantal zal zijn verkocht WÊf Zie verder Aanplak en Strooibilletten ECHT op de itaxMftoeJreaAMr IsHera Oberiahnstein DIR£CTEUIlDtHVICTOIItMBROH OB£KlAHKSTllll J Overal 4 ££ENT25 verkrijgbaar StaafHchappi i tot Jüxpioitatie der Victoria Bron f rvefififfff tp JtoilPTftam Zvidblaak 8 Verkrijgbaar in t Hoofddepót voor Gonda en Omstreken SLOTEMARER en Co per heele Flesch il 18 cents per halve Flesch a 13 cents Kruik i 17 Kruik a 13 terwijl Toor de ledige Flessohen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cent der halve Flesch 2 cents Kruik 1 cent Kruik 1 cent HoUondsclie Maatschappij v n Landl ouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BIJ GELEGENHEID DEK VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot ƒ 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BRIKKM n en Ziv Lange Tiendewe D 60 Kraepelien en Holm s IQiiina LarocheQ u iSSScHE Is df meest Krachtige en Versterkende KIIVA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEBEN DIPLOMA en GOODEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons 1 90 en 2 Dop t te Gmda bg den Heer A E TEEFE Apotheker voorheenC TM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Mederlandsche Stoomboot Maatschappij De StBomschepen B T rr B kapt J SAUER en BOLLJUÜD kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatacfaa Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Gouda SnelperBdnik raa A BaiNEilAN fc x BINNENLAND GOUDA U AugiiBtuB 1894 De heer A C C Verzyi ia hedenmiddag benoemd tot Directear der StearineKaaraen fabriek Gonda c alhier ZondagaTond zal er ia lOus Genoegen weer een Harmonie Concert worden gege en onder Ditectie van den heer W van der Linden Het Programma Inidt als volgt Eerate Afdueling Johannes HermannB Marsch W v d Linden ÜBTerture Egmood € L v Beethoven Futaisie de l Opéfa Pleur de Lys Delibee 4 La Czarine MasurkaOarac teriitiqoe Ganne 5 Fantaiaie snr des Motifs Sspagnol Gevaert Tweede Afdeeling t Oavertnre Migaonc A Thomas 7 Meditation adoptee an l Prel de de S Bach Gounod Serenade Widor Fantaisie de TOpéra de Mo zart iDon Juanc F Daukler De majoor G J D M Kiese m het 4e r inf is benoemd tot lid der commiesieten overstaan van welke in 1894 de eindexamens aan den Hoofdcarsns zullen worden sfgenomon Bq de in deze week te Arnhem gehouden examens voor apothekers bediende slaagden o a Mej J F Margadant te OudewaterenMej L W van de Weg te Gotida Voor het maken Tan eene waach en badinrichting in een aan te wgzen lokaal teSchoonhoven onder het beheer der Genie te s Gravenhage aanbesteed den 9 Ang te Gonda werd ingeschreven door K Oprel Schoonhoven f1325 J H Wolter Amersfoort 1390 J W Dogterom Schoonhoven 1400 P H Vos Zwolle 1440 T A V Berkel Gouda 1440 59 L Ufeber Schoonhoven 1532 De koopman S uit Gonda en een paar familieleden uit Ouderkerk waren met een part manufacturen naar Berkenwoade gekomen om een extra koopje te geven Toen men aan bet einde van hel dorp met den fait zon keeren deed men dit zoo onverstandig dat de FEVILLETOIM De Ui te eener l aidUe 100 ffBat is At verkeerde wenld uide hij lachend ffWerketyk freule meo zou kuonen denken dat ge miy ten hawelijk viaagtl Gelukkig ia er aiemaad bij die t koert ffXk ben er bij riep mevrouw van Hansweerd iren ik VM4sQg dat je antwoordt Je kont rcnduit spreken Müd zastw weet dat ie rn ix minnaar beat Bij dien onbeschtaraden uitroep verbleekte freale Bartaa van schaamte en toeli had zij zelve er aanleiding toe gegeven Marianne die ar rondweg voor uitkwam dat zg een ovenpolige rroaw wat vertelde haar niets nieuws maar een dergelijke uitroep in tegenwoordigheid van een man schokte haar tot in Het diepate van de ziel Rndolf verbleekte van woede Het geheels plan dat hy naar Eiga neeoing zoo kunitig ineen had geeet sedert bjj de besohikkingen welke door den generaal genomen waren kende stortte plotseling ineen Nu begreep hij den toestand en voelde dat t gedaan was met zijn huwelijkapiannen reale Barton wa er nimmer toe overgaan een mau te huwen die de minnaar waa geweest van haar zoster Zelft de kans om aaa de eene zgde terug te winnen wat hjg aan den anderen kant verloor troostte hem Biet want hy kon er sioh thaujsistmeermed wf en met z a inhoud in het water geraakte Zoo goed en zoo kwaad als het ging werden de goederen opgevischt en aan weerszyden der sloot in het gras gelegd Men kan begrepen dat by de verkooping die uu plaats had het niet aan hilariteit ontbrak De firma Yan Gelder Lichtenatein en Co te Botterdam zal met 15 Aug a s een stoom bootdieust openen tusschen Rotterdam Leiden via Gonda Waddingsveon Boskoop Alphen Koudekerk en Leiderdorp tot het vervoer van pass iers goederea en vee De dienst zal dagel ks plaats hebben de directie meent hiermede de snelste verbinding tegen de biUykste tarieven in het leven te hebben geroepen Voor verdere b zonderheden verwezen we naar achterstaande advertentie Door eenige inwoners te Waddiniveen was Vrgdag 10 Aug eene vei adering belegd ter bespreking van eene feestviering bjj gel enheid Tan den herdenking van den geboortedag van H M onze geëerbiedigde Koningin De belangsteliiag onzer gemeentenaren + 5000 in getal was niet groot daar alecbU 21 personen op de vergadering tegenwoordig waren Verschillende discussien over de wyze van feestviering voor t geval er geen centen waren daargelaten Na versoheidehe bedankjes Toor de eer van beatoerslid werden tot feestcommissarisen gekozen de heeren Mr I Molenaar L T Hoogendp T A v d Torren C W Corts P Laornsse Ds v Niekerk H Jongerbarger en K v d Torren Jz £ eo SQ tal schoolkinderen uit Kapelle a d IJsel wAjen gisteren onder geleide van hun onderwgaér op een uitstapje iü Den Haag en Scheveniilgen Aan De Bataaf werd eeuigeu tijd door het troepje verpoosd De bgn 70 jarige A S te Polsbroek die zich gisteravond op een stoep aohtcr z n woning bevond raakte te water doordien een paaltje brak waarom fa zgne eene hand had geslagen Gelukkig werd het ongeval opgemerkt door d P eeu zpner buren die de voldoening smaakte den ouden man weer op het droge te brengen Onder het vee van de landbouwers W P Hoogenboom en K Verburg te Haastrecht Z H en van A Nelemans te Vlist Z H is door den Rgksveearts mond en klauwzeer geconstateerd vleien dat Klize van de erfenis afstand zou doen om mevrouw van Hanaw ord te venijken Hem bleef dus nieta over dan een vrouw die hij moede was en zelfa verafschuwde sedert zy zijn plannen dwarsboomde vMaar io de eerste plaats kwam t er na op aan zioh met eere terug te trekken uit den valsohen toestand waarin hij geraakt was frffreule zeide bij met de snijdend scherpe stem waarvan h zich wist te bedienen als hij een vrouw wilde kwetsen de onverwaofate bekentejiis uit den mond uwer suster bevrydt m van de nèodzakehjkheid n te moeten zeggen dat gij oenige gezegden die wellioht iets verder gingen dan de meest gewone beleefdheid ereisohten als ernstig gemeend opgenomen bobt Ik weet niel of gy mg de eer hebt aangedaan aan my te denken maar ik verzeker u er nooit aan gedacht te hebben u te behagen L w zuster zon t mij nooit Tergeveo hebben en Arthur evenmin Hnw hem ik wensch u beiden bet meest mogelijke geluk toe En wat dieu bosohwaohter betreft waarin gij zooveel belang stelt verzeker ik u dat ik voort zal gaan op den ingeslagen weg en zoo min mogelijk vijandig tegen hem al optreden Daar tegenover zoudt ge my zeer verplichten de vertrouweiyke mededeeling zooeven door Marianne gedaan geheim te houden Dat Eudolf in dit oogenblik de weduwe van den generaal by haar voornaam noemde was byna een beleedigidg en Blize voelde het Het waa alsof de heer van Trichtvoorde daarmede wilde zeggen nik behoef er geen doekjaa meer om te winden dat BchepMil behoort mij en gcij süt haar zuster De ongelakkige £ ky op deu yze behandelde Onder het rnndvee van den vtehonder L Bol in Zuidbroek onder Berg Ambacht ishet mond eu klauwzeer uitgebroken Het driejarig zoontje van den landbouwer H Oadeaes te Berkenwoade geraakte in een onbewaakt oogenblik in het water Toen men het kind er uit haalde scheen het dat de levensgeesten al geweken waren Na een half uur de voorschriften voor drenkelingen toegepast te hebben mocht men het genoegen smaken het kind in het leven te hehondeo Het gemeentebeatuar van Berg Ambaoht heeft de buiung van den heer Hoornweg gehnurd om tot gemeentehuis te dienen zoolaug de boQw van liet te stichten nieuw gemeentehuis aanhoudt Van Montfoort op Woerden is een dagelyksche dianst opgericht van de algeraeene expeditie onderneming Van Gend en Loot H Colignon en Co De heer P W Van Milaan hoofd der 1ste openbare school te Lekkarkerk heeft tegen 15 Sept B 8 ontslag aangevraagd als ouderwgzer aan de Uyksnormaalleasen te Schoonhoven Op a s Dinsdag 14 Augustus zal de hard dravery vereeniging Voorwaarts te Oudewater behalve bare groote jaarlgksche barddravery ook eene nngrydery honden voor dame en beer gezeten in een tweewielig rytuig Om nu de kansen voor de meer bedreveoeu of meer geoefenden eu de minder Wfet ringsteken vertrouwden geiyk le maken heeft genoemde barddravery vereetiiging besloten om aan degenen die reeds meerdere pryzeu in een dergeiyken wedstryd gewonnen hebben een langere lans of steekwapen te geven in dier voege dat voor eiken door een mededingster gewonnen prgs de lans 5 cM langer wordt Natuuriyk wordt het juist steken in den ring moeietyker naarmate het steekwapen langer is Niemand behoeft hier dus terug teblyven omdat een meer geoefende mededingt maar ook is er voor de meer bedreven strydster grooter eer te behalen alazy niettegenstaande grooter moeieiykbeid tooh den prys wegdraagt Voorwaarts haar naam getrouw heeft voor dit jaar weder eene in deze streek onbekende nieuwigheid ingevoerd nl een totaliaator ten einde liefhebbers van wedden gelegenheid te geven tot het doen van weddenschappen Voor hen die meteen totalisator was baar minnaar dankbaar dat hq in tegenwoordigheid van Ëlize haar bij den naam noemde dien hij haar nooit guf als zy niel alloen waren Zij zag in deze gemeenzaamheid een loort van erkenning van de rechten welke zy op hem kon doen golden en daoht in itilte Hij zal my hawen En in hetzelfde oogenblik vroeg Rudolf zich af hoe hij zich van baar zou ontdoen Freule Bartan begreep dat haar plaats niet langer hier was Zij wachtte er nog op of Marianne haar de hand zou reiken Deze dacht daaraan eohter ntet maar nam den arm van haar minnaar Uit was de laatste slag Zy verwyderde zich met gebioken hart terwyl de andoren in tegenovergestelde richting gingen zonder het hoofd om te wenden Thans was t werkelijk waar Zy had geen zuster meer Zij had nog beproefd haar le redden Maar tegen haar eigen wil kon zy de waanzinnige uiet ternghouden uil den poel van verderf en zonde XXXI De woning van den dokter wee een veilige huilplaats voor dergdlyke ontmoetingen Elize siielde er heen on de dienstbode die de deur opende vertelde haar dat dokter Bertrand sooeven tehuis was gekomen met een heer ffDe hemel zij gedankt I prevelde het jonge meisje flHy heeft Arthur dus gevonden Als ze maar niet gezien hebben dat ik op het plein stond te praten met Ma ianne en dien man Niet geheel ten onrechte maakte zy zich daar omtrent ongerust want zy wilde hen niet vertellen hos diep baar taster gevallen was en vroeg zich onbekend zya die ie het volgende Het wedden geschiedt paard tegen paard en omloop voor omloop de som der inzetten op den winner en op den verliezer wordt na aftrek van 10 procent voor administratiekosten pondspondsgewyze onder de inzetters op het winnende paard verdeeld Zonder twyfel zal de totalisator de animo voor deze meer en meer bezochte harddravery nog doen toenemen Dat men niet straffeloos de bepalingen overtreedt van de wet ter beteugeling van het mond en klauwzeer heeft dezer dagen de landbonwer K V te Stolwyk tot zgn groote schade ondervonden Drie stnks vee ter waarde van ongeveer 450 zyn door den iospectear verbeurd verklaard Jammer dat nn ook anderen daarvan de gevolgen znllen ondervinden want naar het sehgnt zal in het vervolg d wet in al haar geatrengheid worden to epuA H M de Koningin heef f 300 en H If de Koningin regentes f 200 gMohonken aan 4 gekwetsten te Kykduin De officieren dar landmacht in den Helder hebben f 430 en die der zeemlacht f 270 voor hen byeengebrachk terwyi dè milicien kanonnier Van Nagterea wiens beide banden door kunsthanden ayn vervangen in bet genot geateld iftl wordtft vut ongeveer l 700 Tegen 10 personen die bü de begnfeoii van den socialist v V in den ifaag tegenwoordig waren is proces verbaal opgemaakt wegens verzet tegen bedienende beambten rebellie en bet deelnemen aan een verboden optocht Daaronder behoort zekere Snyder vroeger president van het comité der werkloozen maar niet Domela Nieuwenhnis omdat deze tydens de poHtiecbarge in het volgrytuig bleef zitten Gisteravond is door socialisliache vereenigiugen eene protest vergadering belegd Naar men verneemt heeft H M de Konin ginRegentes bet voorneroen vóór de opheffing der pupillenschool eene stichting van wyien H D gemaal deze inriohting met eenbeeoek te vereer en Wagenaar die uit het ryk krankzinnigengesticht te Medemblik waa ontvlocht is te Hoorn aangehouden Toen in den naoht van Zaterdag op Zon mevr V in de Veenstraat te Hiirerum omstreeks 4 nnr m de keuken kwam af wat zy lOQ moeten antwoorden als de heeren op de gedachte kwamen baar te ondervragen Zy maakte zioh echter ten onrechte ongerust Ds dokter en Arthur waren druk pratende langs de huizenrijl gekomen sooder te letten op den kleinen groep niddea op hM mArktplein oodêr de boomen van hot standbeeld Dat was een blydschap voor allen die ontmoeting in do kamer van den heer Bertrand een echte kamer voor een dokter in de provincie met een geboenden vloer stoelen met Utrechtsch tryp bekleed een klok uit deu tijd van het keizerryk en een groote boekenkast fflla h eule zyt ge daarl riep de goede map vroolyk ik heb heel wat moeite gebad om bet ucat op te sporen waar u nei rgestreken waa Stel a eens voor dat hy afgestapt is in een hotel vanden derden rnng waar ik hem natuurlijk niet zocht Maar eindelyk is t my gelukt hem op te sporen en daar heb je hem nu Arthur liet den dokter babbelen en eehoen niet volkomen op zya gemak te zyn Hy had £ 1ÜM nog niet durven aankykeo Weet ge wat ik ontdekt heb P herosm dokter Bertrand Mynheer hoeft zioh Istea neeslepen door zyn krygshaftige nataar en ontving eeo kleine aderlating Vraag hem eens zyn arm te tooneo die hy onder zijo jas verbergt De wond is geslotea rosar hot verband is nog niet verwyderd Kryg maar geen kleur neef zoide freule Bartan Thans weot ik waarom sn voor wie gfj gsvoohten hebt w