Goudsche Courant, maandag 13 augustus 1894

r t Directe 8i oorwegverblndlng met GOIÜA Zo nertleii8t 1894 95 AaoRevaogeD 1 Mei TUd vao Greenwich OOBDA ROTTKKDAB 1M8 18 18 7 10 8 60 8 41 4 10 3 10 4 08 4 40 OEN H AAS OOOUA sHage 6 48 7 807 489 98 9 4610 1911 8819 161 88 8 16 8 46 3 48 4 16 4 48 6 17 7 8 05 9 88 10 10 1 44 1 4 1 68 9 04 9 09 8 1S 9 68 10 16 10 6S 18 08 18 4fi 2 S0 Mfi S lfi 4 18 4 48 MO 6 47 7 48 8 86 10 10 10 86 UTRECHTGOÜD K Utrecht 6 88 7 60 9 9 68 U 84 12 08 18 60 2 66 8 10 8 68 4 48 6 36 8 09 8 1 010 84I Woerden 6 68 8 11 10 16 18 84 + 16 9 1110 61 Uudewiter 7 07 8 19 10 84 18 48 4 24 i 9 19 Gouda 7 80 8 82 9 34 10 87 12 06 18 56 1 88 8 87 8 60 4 37 6 80 7 08 8 419 8811 07 AMSTBRDAMOOUDA Am tcrdam CS 8 9 40 U lOi 11 87 8 40 4 10 4 10 7 8B 0 41 AKsterdan Wp 6 60 8 16 B B6 11 16 11 48 1 66 iM 4 86 7 50 10 00 Gouda TJO 1 04 10 4é 11 11 11 11 1 10 1 10 UI 0 81 11 00 Ook voor de betrekkingen van de schepelingen ia dit bericht natanriyk zeer aangenaam Een persoon zich noemende W van der Vyver zoon van Frans van der Vyver groothandelaar iu koloniale waren te Rotterdam kantoor Koestraat welke opgave is gebleken onjoist te zyu heeft door bedriegeiyke voorgevens getracht by een tweetal winkeliars te HuUt guld lu untvsQgst te nemen DezeperBooo wa i zeer goed bekend met de zaken van de firma F van der Vijver en Co te Rotterdam hy gaf voor te komen ia plaats van den gewonen reiziger kende de namen der afnemers wist het bedrag te noemen van door dat huis gegeven quitantiea en wekte daardoor het vertrouwen op Zoodoende ontving hy van den winkelier A ds Witte uit Hulst een bedrag van f 203 en beeit daartoe twee quitanties valschelyk gC quiteerd met den naam W v Vyver Id den avoud van 4 Aug jl is hy van Hulst gereiad naar Antwerpen hy gaf voor naar Rotterdam terug te keeren De luitenantdii trict commandaot der koniaklgke marechaussee te Sas van Gent verzoekt opsporing aauhoudiug en overbrenging naar den brigade commandant der marechausseu van Hulst om ifltt Toor de kinderen te balen zag ze een man in de keuken en het raam opge schoren Op haar geroep dieven I Tlnohtte de man door het raam en bleek by onderEoek dat hü medegenomen had f 3 50 eea fooi welke de dienstboden den avond te voren hadden ontvangen en op een schoteltje in een glazenkast badden gelegd De politie met de zaak in kennis gesteld onderzoekt rerig De Koninginnen in Zeeland De tMidd Ct geeft het prc ramma voor het bezoek vsn Hare Majesteiten de KoniDginoeti aan de provincie Zeeland Bet Inidt als volgt Hoewel de brng over de sloiasloot te Zaandyk nog niet gesloten was liet men den goederentrein van kwart voor 2 toch het station Koog Zaaodyk verlaten De brugwachter deed alle moeite den machinist op dezen toestand opmerkzaam te maken dan of deze de roode seinvlag in het geheel niet of te laat gezien heeft de trein reed door zoodat de brug door de locomotief geopend werd en deze geheel toevallig en hoogst gelukkig met het voorste gedeelte op de overzyde kwam te staan De locomotief vormt dos als bet ware de brug Machinist en stoker bleven gelukkig ongedeerd en alle wagens bleven op de rails De inspecteur was spoedig aanwezig tot het instellen van een onderzoek Het treinen verkeer ondervindt geeue vertraging aangezien er eene dubbele brug is Dinsdag 21 Aagastns 9 5 unr vertrek van bat station 8o t 12 10 anr aankomst U Middelburg 12 45 aar dejeuner in het gouvernemen tshotel 1 30 aar balde aan Hare Majesteiten te brengen door de schoolkinderen op het Abdyplein onder de leiding der vereenigiog Uit het votk Voor het volk voorstelling van meisjes in de verschillende kleederdrachten der provincie 2 30 4 aar Audiënties aan inwoners van Zeeland door Hare Majesteit de EoninginRegentei te verleenen ia het gouTernementihotel 45 15 uur Kytoerdoorde stad en bezoek aan bet Kaadbais 6 30 uur Diner in de Statenaaal der Abdy aan Hare Majesteiten aangeboden door dé Staten der Provincie Zeeland 8 30 uur Bytoer door de stad Bezichtiging der illuminatie Woensdag 22 Aug 6 45 uur rytoer naar Veere 10 30 uar aankomst te Veere Bezoek aan bet raadhuis en aan de Groote Kerk 11 uur vertrek naar Domburg Bezoek aan het kasteel Westhove 12 45 uur aankomst te Domburg Dejeuner in het bad hotel 2 15 uur vertrek naar Weatkapelle en Middelburg 5 unr terugkeer te Middelburg 6 30 uur diner in het gouverne meatshotel 6 uur raoüt in het gonvernementshotel Naar het H B vernremt zullen voortaan alléén des Zondags en wel tusschen elf en vier uur bezoekers op het kasteel De Haer t worden toegelaten Aaaleiding tot deze bepaling is de opgedane ondervinding dat gedurende het ërk de bezoekers wuUicht aan gevaar zyn blootgesteld hetgeen by zoo een uitgeatrekten drukkeu bouw wel niet te voorkomen is In het laatste nummer van De Arnarchistc wordt voorgesteld o □ te Amsterdam een nationale conferentie van Hollandfich sprekende anarchisten te houden Men zal daar voorDtelleo om A Dykstra te benoemen tot adminiatrateur exped ur en corrector van bet blad op nader te bepalen salaris Tevens wenacbt men aan die conferentie te verbinden een gropte openbare vergadering op 16 September Donderdag 23 Augnstos 10 30 nar Vertrek par extratrein naar VtissiDgen 10 3 uur Aankomst te Vlissingen 11 11 45 uur Tocht per stoomboot van de Maatschappy Zeetand 12 15 nar Dejeuner ii het nieuwe stationsgebouw aan H H M M aangeboden door den gemeenteraad van Vlissingen de directie der Maatscbappy tot Exploitatie vau Staatsspoorwegen en de directie der Stoomvaart Maat chsppy Zfteland Kon Nederl Postvasrt 2 aun Inkomst in de stad per stoomboot 2 15 uur Bezoek aan het raadhuis en De Rugtercten toonstelling 3 uur HerontbuUing van het verplaatste standbeeld voor Michiet Adriaanszoon de Rugter 4 uur Rytoer door de stad en naar het badhuis 4 30 uur Bezoek aan het badhuis 5 30 uur Terugkomst te Middelburg 6 30 uur Diner ia bet gouvernements hotel H M de Koaiagin dineert afzonderiyk Toen Maandagavond het ouweder losbrak bevond ik my juist te Scbeveniogen in zee om een bad te nemen schryft iemand aan De Residentie bode c Dat bet regende kon my natuuriyk minder schelen k was toch nat Maar die hagel die hagel I Daar heb ik my niet voor kunoeu beveiligen Gauw naar myn koetsje te loopen was wel het werk van een oogenblik doch die schaiU plaata vond ik door wandelaars bezet zoodat ik er niet in kon Blijven staan wilde ik ook niet want dan zou de bugel die juist begon te vallen een al te groot mikpnnt gevonden hebben k Besloot daarom maar weer naar zee en daar zooveel mogelyk onder water te gaan Maar dat bekwam my ook al niet best Als ik even ademhaalde nam de hagel de kans waar om my een steen op t hoofd te gooien en niet zachtjes ook I k Heb wel zes builen op niijrl schedel Vrydag 24 Augustus 10 uur Bezoek van H M de Koniogin Regentes aan de Nieuwe Kerk en bet Gasthuis Bezoek van HH MM aan het Gerechtsgebouw en het BLirgerweeshnis 12 30 uur Dejeuner in het gouveruements hotel 2 4 uur Bezoek aan het OudeMannen en Vrouwenhuis en Arm weeshuis Bezoek aan het Museum van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen c 6 30 uur diner in bet raadhuis aan UH MM aangebo den door den gemeenteraad vao Middelbarg 8 45 tot 9 30 our rijtoer en bezichtiging van den gondeltooht Zaterdag 25 Aug 9 40 uur vertrek naar Soestdyk 12 45 uur aankomst aan bet station Soest Hat eiland St Heleoa zal ingericht worden tot herstellingsoord 10 55 ll Oi 11 0 ii i 11 95 8 S5 8 4S Ai 8 5S a 05 6 7 86 7 8 7 7 4 7 55 Ooada Uoordnolit Nitamrknk OoimU Kottwdui Door de welwillendheid van den kommandant van Hr Ms politieschip Sommelsdyk is door tasschenkomst van den watersohoat te Sobeveaingen aan een aantal reeders aldaar bericht gezonden betreffende banne inde Noordzee iirHttide haringsehepen aan enkele zelfs met vermetdiog van de reeds gemaakte vangst a as 10 U 06 11 18 18 88 UOTTIRDIM 7 85 6 08 6 1 S 8 81 6 80 6 85 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 ottoidui Nimvnlufk Moordnekt 5 10 5 19 5 88 5 88 61 8 07 7 16 SOUDA D£N H A A Goud 7 80 8 40 9 0 0 97 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 89 8 66 4 45 6 i7 6 60 7 18 8 18 10 08 10 11 S7 9 49 1 06 11 18 4 67 11 01 u io S U 6 16 6 88 6 81 8 36 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 S5 T M 7 49 8 58 Bl Kr 7 47 Z Z gw 7 68 9 01 N dL d 8 09 Voort 8 07 9 18 5 80 11 98 Hwg 8 11 9 18 9 89 10 07 11 87 19 41 18 51 1 48 1 67 8 65 4 86 5 95 5 66 41 7 48 10 15 U S8 11 43 Sftld 6 86 6 10 7 65 8 09 8 91 10 19 10 56 18 48 8 83 8 61 8 16 4 47 6 98 6 67 7 46 8 38 10 14 10 68 Oodiv 5 60 6 54 11 09 8 37 5 37 7 59 10 87 WowdH 6 69 7 08 8 18 11 17 8 46 8 U 6 04 6 46 6 8 8 07 8 55 10 36 Vtnokt 8 18 7 98 8 88 8 419 10 51 11 46 1 80 3 08 3 89 3 60 6 89 8 816 66 8 88 9 1110 68 11 10 GOUD A A M T B R D A M Qirnd 8 40 8 9Ia Amitsrdui Wp 7 8 iutotui oi 8 1 9 10 41 1 Badtniii 10 081 10 56 18 11 8 51i 4 47l 5 83 7 46 10 14 10 15 19 19 1 8 40 5 46 6 85 9 48 11 18 11 10 1I M 1 18 8 6 8 8 10 9 7 11 98 AU ik weer ga baden en er is een bni in aantocht neem ik een paraptoie mede I Ongeregeldheden te Zutphen Den 26en April jl staakten de arbeiders in de sigarenfabriek van den heer P Broere aldaar ten getale van 27 het werk De oorzaak van die werkstaking was dat de werkÜeden Zaterdags zoogenaamd stripwerk moesten verrichten en de lokalen schoonmaken hetgeen niet betaald werd Gedurende de werkstaking verbouwde de heer Broere zyn fabriek en de arbeiders die van den Bond van Sigarenmakers een gedeelte van hun weekloon ontvingen bleven kalm Eens per week ging eene commissie uit de werkstakera naar den heer Broere om te vragen wanneer en onder welke voorwaarden zy het werk weder konden hervatten Nn de fabriek gereed ia heeft echter de heer Broere verklaard dat by wel eenig n der werkatakers weder in dienst wil nemen doch in geen geval allen en hy tracht nn ander werkvolk te verkrygen Een sigarenmaker van elders heeft zich verbonden voor hem te werken en dat werk wordt niet in de fabriek in da Weststraat maar in den winkel van den heer B op de Houtmarkt verricht Deze man die zyn kosthuia in de Waterstraat heeft ivordt nu geregeld door de politie van en naar zgne werkplaats gebracht Gisterenmorgen door slechts twee inenten begeleid werd hy aangevallen en kwam met zyn begeleiders in het gedrang waarby byeenzwaren stokslag op het hoofd kreeg De van het politiebureau toegesnelde politie maakte met de sabet ruim baan doch om 12 uur verzamelden zich de werkstakers en een menigte volk weder voor den winkel van den Heer Broere waar de man echter gedurende den achafttyd bleef Weder werd het volk uiteengedreven Des avond om 7 uur had zich eene dichte volksmenigte op de markt verzameld doch de politie versterkt door de Rykaveldwacht en de marécbaiusée haslde den mnn met tien agenten af en bllcht hem vergezeld door eene joelende en opdringende massa naar het kosthuis Tot tien nur s avonds bleef het zeer woelig in de stad en moest politie en bereden marechaussee herbaaldelyk het volk uiteendryven De burgemeester leide in persoon het optreden der politie Heden morgen om 7 uur werd de man weder door zeer sterke politieigeleid doch hoewel een aantal menschen op de been waren bleef alles kalm Midden in het Dreotsche heideveld aan deo z g Mantingerdyk gem Westerbork zal door de firma Wagner te Brussel eene groote parfumeriefabriek worden gebouwd Voorbereidende msatregelen zijn reeds genomen en de genomen proeven met het daar aanwezige water hebben bevredigde uitkomsten opgeleverd De Oosteorykscbe acbryver M te Berlgn gevestigd kreeg daar onlangs in een koffiehuis twist met een bankier zoo erg dat er tot een tweegevecht besloten werd De tegenstanders en de getuigen kwamen met dat doel in het Gruoewald samen Maar daar bleek dat de getuige die roor de napeneu moest zorgen het kistje met pistolen vergeten had M werd daarover woedend Hy nam zijn rotting en sloeg onbarmhartig los op zyn t enstander de getuigen en zelfs op eenige nieuwsgierigen die kwamen kyken Eerst na veel moeite werd men den razenden vechtersbaas meester 5 66 8 08 8 10 6 17 8 88 4 60 4 67 6 04 5 11 5 80 18 68 1 06 l li 1 1 1 88 1 44 4 e O D D A 11 60 18 80 1 45 1 56 8 08 8 09 8 16 18 08 Toorb 6 64 N d L d6 69 Z Zegir6 08 Bl Kr 6 14 ZeT M S 19 Onuda 6 307 6 10 80 10 88 10 41 De onlangs overleden Oosteiiryk sche Aartshertog Wilhelm heeft den Aartshertog Eugeniaa benoemd tot zyn nniverseel erfgenaam Zyn terttament bevat eene bepaling in de laatste uren van zyn leven gemaakt dat het paard hetwelk zyn dood veroorzaakt beeft levenslang genadebrood moet eten engeenerlei werk meer verrichten mag Men had het paard willen afmaken maar dat gebeurt nn natuuriyk niet Een Franscfa mitlionnair PoAeaiUi genaamd een gewezen schoenpoetser die in Amerika fortuin maakte had hg zyn dood een aom van 150 X 0 francs veri aakt aan Me Marquet uit te betalen op den dag van baar hawelgk Mej Marqaet i echter niet getrouwd maar zy wilde het legaat wel hebbeu ea zg wendde zich tot het gerecht om mschtigiog ter uanvaarding daarvan De Rechtbank der Seine heeft echter haar verzoek afgewezen omdat niet aan de gestelde voorwaarde was voldaan Er zit dus nu voor Mej Marqaet niets anders op dan een man te zoeken De eerste vronwelgke achryuwerkuri zel te Berlijn ia thans bg een firma aldaar werkzaam Het is een jonge dame uit Kopenh en die een zorgvuldige opleiding genoten heeft en nu op deze wijze hare prüctische kpiitiis wil vermeerderen Zy zal later ook te Weenen Parijs en Londen gaan werken Een verschrikkelyk drama is te Moat ïl Leax op de Franach Belgische grens voorgevallen Een man die gescheideD leefde van zgne vrouw welke hy herhaaldelyk zwaar mishandelde had zyn zoon verboden zyne moeder te bezoeken Toen hy dezer dogen den zoon ondanks dit verbod uit de woning der moeder zag komen wierp de ontaarde vader zich op den Jongen man en bracht hy dezen een groot aantal measteken toe De toestand van dou zoon is hopeloos de vader i voortvluchtig De inechryving door en comité van Fransohe vrouwen geopend voor bydragen tot het stichten van een philanthropisehe instelling ter nagedachtenis van Carnot bedraagt reeds meer dan 100 000 fr Het comüté beeft nn bekend gemaakt wat het met deze gelden aal doen Overeenkomstig den wenseh van mevrouw Carnot zal een fonds gesticht worden ten behoeve van weduwen uit den werkenden stand die kinderen te haren laste hebben daardoor zal men voortzetten wat altyd een werk der liefde van president Carnot is geweest Prof Lombrosso de bekende taliaansche criminalist zal een werk uitgeven over het anarchisme Hy bespreekt daarin ook de maatregelen welke volgeus hem genomen moeten worden ter bestryding daarvan De doodstraf wenscht hy niet toegepast te zien dan op personen wier bestaan bet leven van vele brave lieden in gevaar brengt Gewelddadig onderdrukken acht hg verkeerd en internationale maatregelen zullen volgens hem onvoldoende blgken Als het meest afdoend stelt hij voor het volk vryheid te geven tot manifesteeren tegen do anarcbiaten desnoods met daden van geweld en zoo hen te beatrgden met mannen uit de kringen waar zg de meeste volgelingen aanwerven een soort van vogelvryverkiaring dus en ongetwyfeld een geneesmiddel dat wel eens even ei zoo niet erger zou knnntn worden dau de kwaal 11 08 11 10 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 80 11 80 7 80 9 08 Keryolet de naam klinkt reeds alsof hij thuis behoort by Douarnenez of Plougastel is een kasteel in Bretagne dat door den lastaten eigenaar den Graaf de Chanveau vermaakt werd aan het departement du Finistèra onder den last vau het kasteel een museum te maken waarvoor in de eerate plaats de curiosa van het kasteel zouden dienen Onder die zeldzaamheden bekleed een voorname plaatn een verzameling groote pannen die men op het eerste gezicht misschien voor keukengereedschap zou houden maar die in den tgd toen zg gebruikt werden een geheel andere rol te vervullen hadden dan die van braadpannen Het zyn tien of twaalf beddenwarmers waarvoor de Graaf de Chauveau die ze verzameld bad den grootsten eerbied bezat ze hingen ineen gang die naar de slaapkamer leidde steeds even schitterend zonder een 8 10 4 46 4 65 08 6 0 6 16 7 07 7 17 7 84 I I1 7 87 6 51 8 80 10 08 7 06 7 U 7 90 7 96 7 81 9 1 10 6 0 9 41 9 10 9 88 a buitengewoon beroemde personen hier was de beddewarmer van Anna de Bretagne daar die van Agoes Sorel van Maria Theresia van de gravin Du Barry en verscheidene andere zeer bekende vronwen uit de geschiedenis Die verzameling was de curiositeit van de streek maar het was niet gemakkelyk toega g te verkrijgen tot het beroemde gangetje De graaf de Chauveau is een ontydigen dood gestorven wie neet of hy yverig zoekende niet nog by een of anderen uitdrager de beddewarmeis van Cleopatra en Semiramis had ontdekt Op het landgoed Solazzo Ambola is een bende van zes roovers de bende van Maurina door den eigenaar van dat landgoed en een vyftal helpers gedood De roovers die langen tyd den omtrek onveilig maakten en wel vyftig moorden begingen hadden zich op dat landgoed verscholen en den eigenaar i edwongej hun wat voedsel te geven Toen zy b avonds bezig waren vleesch te braden terwyl een hunner op schildwacht stond kwam de eigenaar van Solazzo Ambola met zgne drie zoons en twee boeren onopgemerkt naar hun schuilplaats om hen te dooden Ieder mikte op zyn man er knalden zea schoten en de zea roovers lagen neergeveld Ben paar waren terstond dood de anderen war n gewond zy grepen hunue geweren maar by een tweede salvo werden zy gedood Slechts een greep zyn dolk en bnproefde op te staan maar een der boeren maakte hem af Daarna riep de landeigenaar de politie en Het haar zien wat hy gedaan had Een zyner zoons is aan den hiel gewond door een kogel van de roovers de anderen zyn allen ong eerd Ëen spoorwegWachter te Laeken België zag Woensdagavond eeu kind op den spoorweg dat hy het sluiten der boomea daarbinnen was gebleven De trein was vlak by en het kind zag hem niet De moedige wachter het gevaar ziende sprong op het kind toe greep het en slingerde het op zy toen de trein nog een drie meter was verwyderd Nog even streek de trein langs den redder heen maar deerde hem niet Het heldenstuk was gelukt en de held waa behonden Boltenlandscb Overzicht De wet op de toelating van anarchisten in de Vereenigde Staten heeft het grondgebied waarop de theoretische ol practi lohe omwerpers in de maatschappy veilig zyn weer aanmerkelyk verkleiud Amerika is een land van ervaring op het gebied van wetten op de toelating van vreemdelingen Geen armen geen menschen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien geen menschen met besmettelijke ziekieUf geen ongevaccineerden geen menschen die zich verbonden hebben hier of daar by een werkgever in dienst te treden eens is zelfs een predikant die in Amerika beroepen was op grond dezer wet teruggezonden naar Engeland geen Chineezen nu ook geen vreemde anarchisten e Amerikanen schynen niet te viudan dat het zeer moeielyk is uit te maken wie anarchisten en wie andere politieke misdadigers c sya Inspecteurs in du havenplaatsen zullen dat hebben nit te maken evenals zy moeten bealissen of iemand al of niet in zyn eigen onderhoud kan voorzien Op deze moeietykheid is de wet door lord Salisbury in Engeland Toorgesteld afgestuit In Engeland zyn velen die dit zeer betreoren te meer nu Amerika de anarchisten ook terugstuurt en Engeland dus veel kans heeft hen die tot nu toe naar Amerika vluchtten in zyn gastvrye havens te zien aanlanden En zy die naar de Vereenigde Staten gingen waren gewooalyk de meest brutalen en blo dorstigen onder de compagnonsc The Globei hoopt maar dat Amerika niet ook nog een wet zsl maken om de vreemde anarchiiten die het thans huisvest nit het land te zetten Engeland zou d weinig aangename taak krygen ze met open armen te ontvangen Een telegram van het oorlogsterrein meldt nn weer Li Hong Chang is niet van zijne waardigheid en zyn voorrechten ontzet misschien mag hy zich zelfs nog wel kleeden in het veelbesproken Gele Vest een generaal dien het publiek gerucht a dood gemaakt had blykt nog onder de levenden te behooren een Gfaineesch schip dat reed op den bodem der zee heette te Hggeu schyot nog op de oppervlakte te dryven Thana wordt in een particulier telegram aan de Time8 medegedeeld dat da onderkoning van Kwangtnng 5000 zwartvlaggen heeft gehuurd de forten aan de Cantonrivier versterkt en vier kanonneerbooten heeft geatationneerd bij bet Tyger eiUnd Ook meldt dit telegram hetgaen bevestigd wordt door een draadbencht van Lloyd s dat de Chineezen eenige knstlichten aan de zuidkust o a die te Amping an Takao hebben weggenomen een tiding welke voor do oheepvaart zeker van belang 1 kan genoemd worden Of deze telegrammen juister zyn dan de tot nog toe medegedeelde is moeilyk uit te maken Zeer rertrouwbaar daarentegen is wat het Engelsche Parlementslid George N Curzon een man die van het Oosten van Azië een byzondere stadie gemaakt heeft over den oorlog tusschen China en Jtipnn mededeelt in e n brief aan den Times Deze schryver is zeer overtuigd van de grootere kracht van Japan zoowel ter zee als wat zyne landmacht betre t maar nfflt miuder van het groote geduld en de vasthoudendheid van China dat wel alectits 35 000 man goed georganiseerde troepen heeft en voor het overige slechts koelies gewapend met pyl en boog of onde geweren maar vau deze laataten znlk een groot aantal dat het den oorlog jaren en jaren kan volhouden Het belangrykste is evenwel dat Curzon mededeelt over de houding der niet oorlogvoereode mogendheden dia by den oorlog belang hebben De waarschuwingen die Frausche blad n aan hunne regoeringen geven dat zy wel op mag passen dat Engeland niet tracht vao deze gelegenheid gebruik te maken om een deel van Korea in bezit te nemen waardoor j het evenwicht in Ooat Azië zoo worden verbroken acht de schryver geheel en al overbodig Engeland beeft m 1886 door het vrgwillig verlaten van Port Hamilton voldoende bewezen dat het ook niot anders verlangt dan het evenwicht te bewaren en zyn handel in het Oosten te beschermen En ook Rusland zal niets anders willeu Toen Engeland PortHamilton vry liet heeft de Uussiacbe regeering aan China de bepaalde verklaring gedaan dat het Korea niet zal bezetten zyn j verlangen naar een boter gelegen meer zuideI lyke haven dan Wladiwostock heeft het hlykbaar opgegeven In ieder geval heeft Rusland j geen belang by een verandering aan de oostI kust van Azië vóór de TraDsiiberische spoorweg voltooid ia I Toch is er eene mogelykheid dat Rusland I niet uitsluitend zal blyven toekyken en dat is wanneer Japan mocht overwinnen en Korea annexeereo Op zulk een buurmau zulk een jongen heethoofdigen chauvinint iu plaats van den meer bedaarden en conservatieven l uur van thans zal Rusland niet erg gesteld zyn En een der gevaren waaraan Japan by een overwinning blootstaat ia dat het Rusland en China in elkanders armen zal jagen en dus twee vijauden zal hebben in plaats van één en wel naaat zyn ouden een modernen De slotsom waartoe George N Curzon I komt ia deze niemand kau voordeel trekken I van den oorlog noch Korea dat zeker zelfs I zonder dat het zelf aan den oorlog deelneemt I van links en van rechts slaag krygt en niets kan winnen noch China dat veel te verheI zen en weinig te winnen heeft noch Japan I dat zelfs wanneer het wint nieta doet dan I bei gevaar voor de toekomst te vergrooten I De Koreanen hebben zeer zeker meer symI pathie voor de Chineezen met welke zy in I afkomst gewoonten en godsdienst vrywel I overeenkomen dan voor de Japanners die I zy nog steeds haten sedert den oorlog van I 1592 98 toen Japan de oonaak was dat het I geheele land verwoest on al wat er weelI derig ryk en schoon was vernield en veruieI tigd werd Meer en meer gaat men vragen I waartoe deze zoogenaamde Beachavingsoorlog In het anarchisten proces voor het Hof vat I Assiseu te Panjs beeft het Openb Ministerie I waargenomen door den adv gen Bulot zyu I requisitoir genomen Hy verweet den beschulI digdea hun ergerlyke hooding tydens het pro I ces ala gold het een opóra bou e en verze I kerde hun dat thans het oogenblik van ernst I gekomen was Tevergeefs geven zy zich het I air van politieke dwepers zy zyn slechts I gemeene misdadigers niets meer dan dat Wel I moet by hen onderscheid gemaakt worden I tusschen agitators en dieven maar allen zyn I beginsellooze misdadigers die niet de eene I Regeering door een andere willen vervangen I maar alle gezag trachten omver te werpen I zonder eenig politiek stelsel daarvoor iu de I plaats te stellen Tot de agitators behooren I Jean Grave Sébastien Faure Paul Bernard I Bastard en Hatha tot de dieven Ortiz I Chiericotti en Batani I Voor de eerste categorie eischte bij tuchtI huisstraf voor de tweede de hoogst mogelyke I gevangenisstraf Voor den ambtenaar Féoéon I en zes anderen nam hy verzachtende omstanI digheden aan terwyl hy vpor de vrouw van I Chiericotti en de mattresse van Ortiz vryapraak I vroeg Het speet hem zeer dat de Bru selI Bche professor Elysée Reclos broeder van den uitlandigen Paul Reclus die met Jean Grave I in Imefwisseling stond nief onder de gedaagden voorkomt want zulk soort vau theoretiI sche drogredenaars die de hoofden der zoog mannen van de daad op hol brengen acht hy de ware schuldigen wier bestraffing echter voortaan krachtens de Anarchisten wet ook mogelyk is Het bericht betreffende een ernstige ongesteldheid van den graaf van Parys is door den heer DufeniUo die by afwezigheid van den graaf d Hausaonville den graaf van Parys in Frankryk vertegenwoordigt ïn een interview I met een redacteur van den Matin f tegen gesproken Wel zegt hy heeft d J Graaf na een vermoeiende reis in Spanje eenjaanval van rhaumatiek gehad en lydt hy soms pynen iu de nierstreek maar er is geen spraak van 1 kanker in de ingewanden c en ook is bedoelde aanval reeds voorbij n eobtgeuoote was met haar zoon en dochtera werkelyk uit Marienbad overgekomen maar de zoon de hertog van Orleans is daar reeds weergekeerd om i zyn badkuur voort te zetten en de Graaf zelf heeft zyn correspondenties hervat en zal heden Vrydt zelfs eenige politieke vrienden ontvangen aau een dejeuner Hy is dus zegt Dufenille alleszins in staat om zich rechtstreeks met ke politiek te bemoeien En inderdaad was dau ook het door de Express du Midu gepubliceerde lolaas betreffende een interview tusachfin hem en oen vriend van dat blad volkomen authentiek en door den graaf zelvei vóór de openbaarmaking geviseerd De Figaro geeft eenige uittreksels uit een boek dat binnen eenige weken zal verschynen en waarvan de schryver Vitruo Desroziers de Regeering herhaalde malen by politieke onder handelingen ter zyde beeft gestaan De genoemde uittreksels bevatten het verhaal van het subaidieeren der Cocarde tijdens de gevangenarhap van haar directeur en de niet minder merkwaardige maar nog niet uitgelekte ge scbiedenis van eeu poging door het ministerie Dupuy aangewend in 1892 om Druniont den directeur dor Libre Parolee zyu aauvalleo I tegen de Regeeriog en haar oandidaten by de algemeeue verkiezingen van dat jaar te doou staken Met een zetel als afgevaardigde en eeu som van 28 000 frs wilde de Uegeering dat zwygeu koopen De terechtstelling van Oasetio zal vermoedelgk in de eerste dagen der volgende week plaats hebben Het schavot zal niet als gewooalyk op het plein Charrabara maar vlak by de gevangenis op deu hoek van twee straten worden opgericht ten einde een groote troepen en politiemacht wnnoodig te maken daar het aldus gemakkelyker is meteen geringe maoht het publiek op eenigen afatand te houden Het dossier is nog in handen der commissie voor de gratie verzoeken die echter ongunstig adviseeron zal Zoodra dan CasimirPerier het dossier met afwijzende beslissing naar de kanselary zeudt wordt onmiddellyk aau den scherprecbter Deibel last gegeven naar LyoQ te reizen om de doodstraf te voltrekken De moeder van Caaerio die in wanhoop ia over haar zoon heeft aan mevrouw Carnot eeu uitvoerigen brief geschreven waarin zy baar verzoekt by den President der Republiek tusschenbeide te komen om haar zoon van de j doodstraf te ontheffen Caserio heeft Vrijdag terstond na zyn ver I oordeeling uog een briefje oan zyn moeder geschreven van don volgenden inhoud die maar al te zeer van zyn verstoktheid getuigt Lieve Moeder ik achryf deze paar regels om n te doen weten dat ik ter dood veroordeeld ben I Denk niet al heb ik die daad gedaan dat ik een moordenaar een booawicbt gewrorden beo Gy kent myn goed hart en weet boe zachtaardig ik was toen ik by u was Welnu ik heb nog hetzelfde hart Als ik die daad heb bedreven dan was het slechts omdat ik niet langer zulk een eerlooze werold kon aanzien Ik dank don Alefsandro die my bezocht heeft maar ik heb niet willen biechten Voor heden genoeg ik zal u later nog eens schryven Ik groet u en al myn broers myn lieve zuster en schoonzuHters en verdere familiebetrekkingen Weea daizeodmaal omhelsd vau uw toegenegen zoon Santo Aan t Hongaarsche departement van binnenlandsche zaken is een wetsontwerp gereed gemaakt over de nomadische Zigonnera Voor dit ontwerp heeft t ministerie eenige belanryke wenken gekregen van aartshertog Jozef opperbevelhebber der Hongaarsche landweer Met de wet wil mon de rondzwervende Zigeuners dwingen vaste woonplaatsen te kiezen In Hougarye zyn 270 000 Zigeuners waarvan men thans aan de 35 000 die nog rondzwerven vaste woonsteden wil bezorgen In elke gemeente worden volgens het ontwerp niet meer dan zes gezinnen geplaatst In Boedapest Fiume en in de koninklykevrye steden komen er in het geheel geen PosterUen en Telegrapble Te rekenen van I Augustus II wordt voor den duur van den bacltyd te Scheveningen voor vervoer van de post onder de zorg van de spoorwegbeambten gebruik gemaakt van trein 5 Amsterdam sGravenhage van Amsterdam te 5 55 m te sGravenhagete7 39 m Te rekenen van I Augustus jl wordt voor het vervoer van de post onder geleide vao een postbearabte op werkdagen mede gebruik gemaakt van trein 7 Tilburg Breda van Tilburg 5 57 a te Breda 6 16 a Tydelyk belast 16 Augustus De commies der telegraphie van do 1ste klasse H Croese thans beheerder van het bykantoor Handelskade met het beheer van het bykantoor Prins Hendrikkade te Amsterdam de commiaa der telegraphie van de Iste klasse J J dn Saar thans beheerder Tan het bykantoor Veemarkt met het beheer van het bykantoor Handelskade te Amsterdam de commies der telegraphie van de late klaaseF H Dangremond werkzaam op hot bykantoor Prins Hendrikkade mot het beheer vanhet bykantoor Veemarkt te Amsterdam I Verplaatst 1 Augustus De tot commies der posteryen van de 4de klasse benoemde surnumerairs J W Bouwmeester van Koevorden naar Harlingen en M E A Bachiene van s Qravenhage naar Nymegen 16 Augustus De klerk der telegraphie van de 2de klasse F J Weber van Amsterdam naar Bokstel Verlof verleend voor 3 maanden met inhouding van traktement en stilstand van anciënniteit 16 Augustus Aan den klerk derposteryen van de 2de klasse F A Moors te Boktsel Eervol ontslagen op verzoek 1 Augustus De vrouwelyke klerk der posteryen van de 2de klasse A J Eggink te Delft de vrouwelyke klerk der telegraphie van de 2de klasse H Brethonwer te Rotterdam 16 Augustus De brievengaarder B N van der Wall te Ondeschans Wegens vergevorderd SeiMoen worden met 0 KOBTINQ VMMKOCST L van OS At E 73 73 Beurs van Amsterdam 10 AUGUSTUa Vor kra 109 MV 76 79 Vl r 96 1041 69 88V 109 60 a 100 Ol a 88 B90 101 76 loj y 909i 199 8 10 Va 187 100 69 108 100 188V 18B lOB 46 BOVi 139 100 6 V 70 106 118 199 109 6BV 100 188 182 89 BO 86 14 l 101 74 lllVa 109 34 46 10 188 167 108 oï A 102 US u 119 S7 106 ilotkoara 93 108 103 987 86 ISO 90 NüUMLiSB Corl Ned W S 91 dito dito dito 8 dito dito dito 31 HoNOi OM Goudl 1881 88 4 iTiLl IuMhr j ing 18011 81 i UomKL Obl ia p piiir 1861 dito in Eilver 1808 8 PoBTUSlL Oblig mat tioket 3 dito dito 3 auaUND Ubl Ooit 9a Serie 6 dito GeooDl 1880 4 ditobg lotb 18B 4 dito bg Hopi 18S 0 4 dito ioioud jgen 1888 dito dito dito 1884 6 8pa j Porpel ohuld 1881 4 TuKKlu Gepr CoDT laoa 1890 4 Geo leening KrieD Geo leenintf lerie O 46 Bi Maiw h O Pr Lien oerl Mm Uoll IJ 8pooiw Mu aand Mij tot Eipl ï 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Nod Zuid Afrik 8pm aand dito dito dito 1891 dito 8 hu n 8poori l 188T 8 A Kobl 8 Zuid Ilal Sp aiü A ll obl PoLlK Waraohau Weenen Band 4 Sdbl Gr Buia Bpw Hy aand i Baltiaohe dito aand 109 102 96 ïaatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kerak Ob A 0 8p kap aand 8 Loaowo Sewaat 8p M obllg t Orel Vitebak ilito obllg B ZnidWeit dito aand 6 dito dito oblig 4 10 BOJ 99 14 107 V a 109 AMMiKA Oent Pao 8p Mtj obl 8 Ohio k North W pr C t aand dito iiVi Win 8t Peter obl 7 Denrer It Rio Gr 8pm oert T a lllinolB Central obl in goud 4 Louiar k NaahvilleCert v aand Meiioo N 8pw Mij lohjp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pot pief aand N ïork Ontario fc WeaU aaed dito Panna Obio oblig 6 Oregon Calif lo hyp in goud 5 8t Paul Minn k Manit obl 7 On Pao HooJdlijn obllg dito dito Ijino Col Ie hyp O B CiMADi Can 8outh Cert T aand Vm C Rail k Nav lo b d o O Amaterd Omnibna Mij aand Botterd Tram egMaaU aand NlD Stad Anutardam aand 8 Btad Roltenlam aand 8 BlLOH 8t il Antwerponl887 8 i 8ud Bruaael 1886 9 i HoNo Theiaa Begullr Gosellioh 4 OOBTINR aiaaUleening 1880 B K t Oo t B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ver Nüd Bm Hyp SpobI oert B