Goudsche Courant, maandag 13 augustus 1894

ik nsdag 14 Augustus J804 33ste Jaargang Dagelijksche Stoombootdienst Rotterdam Leiden y via Gouda Waddingsveen Boskoop Alphen Koudekerk Leiderdorp voor PASSAGIEBa OOMDMBBN ea TBJE met de Stoomschepen FORTUNA I en II Snelste Terbinding Billykste tarieven Agent te Qonda de Heer C van der QROEF Stoombootenveer alwaar steeds Goederen in ontvangst worden genomen Voor jsrdere inlichtingen verToege men zich tot de ondernemers VAN GELDER LICHTBNSTfflN Co Nieuwe HaTen 109 Botteriam NcC6428 Wat Sc tawrütiag tagea Jioht Bhemnattek LenJenrnjam loitom tegen pJiasiiTiii 11leriel aaid fiOriMIE GOüRifr NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ithetk WM ïï oi iMii hhh mu w wenaen legei f B Anker Pain Expeller ITlt J in ieder kiusgeiin s f AnkerPainlxpeller H aan te wenden tegea ADVERTENTIiÊN worden geplaatst vwi 1 5 reg els è 50 Centen iedere regel m Bt 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgfave dezer Courant g escWedt dag elijks met vfitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post l TO j Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ii t vooral op de ECHT tB0C JP90W9 letterv JDberlahnstein OIRSCTEUROMRVICTOKUBIiOH OBCRLAHHSTeni J Overal fCENTg verkrijgbaar MnafsclMppij tot Jixploitatie der Victoria Bron ffpvenflfKf tp Jfn prfl4tm Zvidblaah 8 Verkrjgbaar in t Hoofddepót Toor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch 18 cents per halve Flesch a 13 cents Kruik it 17 Ernik ï 13 i terwgl TOor de ledige Flesschen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 centa der halve Flesch 2 cents Kruik 1 cent Kruik 1 cent Hollandsclie Maatscliappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BIJ GELEGENHEID DER VRIJE PAAROENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot ƒ 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BR11 KMA1 1 en Zn LangfeTiendewe D 60 H H Vleeschliouwers ili e riüke Btknd GEBOREN 9 Angmtne Antoon ondere W J Pieper en H J Jansen Helena Wilhelmina Maria oudere W Dille en A Uetem 10 Adrianua ouders A Q Snel en C H den Hertog Pieter Martinnn ouden P Baks en J Holihuysen Jansje onders 6 Laker eld en C yan der Hefl Christiaao ouders S van Loon en W Jansen 11 Marcus Adrianus ouders H Engelbard en G M Leeflang ONDBRTEOUWD 10 Ang J Toiloo 24 j en R Wildschut 21 j W de Hoop 28 j en C Harreman 24 j OVERLEDEN 9 Aug J Gibbon 4 m K Klooa 3 j ADVERTENTIËN Beralleu ran een Jongen C P B0ÜTBR8Ooiia Qouda 10 Aagaatns 1894 De COMMISSIE in 1893 belast geweest met de regeling van de Feettvierlng ter gelegenheid Tan den Verjaardag van H M Dl KONINGIN heeH gemeend zich te moeten ONTBINDEN Het batig saldo fan het Torige jaar zal aangewend worden om de Terpleegden der Werkiuriehting op 31 AUGUSTUS feeatelgk te onthalen Namens de ontb Feestcommisaie Job Q ARENTZ Pretident M O TA FRANKENHUIJ8EN iSeerttarü Open1 a r Onderwijs Toelating ua Leerlingen op de Tu$schenschool De COMMISSIE Tan TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de inscbrljvlng van Leerllogen Ier plaatsing men met den lit October 1894 op boTengenoemde school verlangt geachiedeu al in het aohoollok al op DINSDAG 21 AUGUSTUS 1894 des namiddags ten Tflf uur Voor Terdere byzonderhsden wordt Terwezeii naai de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarie J H VAN DER VOORT 0oui2a 7 Angnatus 1894 OPENBARE VERK00PIN6 De Ie Laitenant KwartiermeeHter toegevoegde Officier zal op VRIJDAQ den 24n AUGUSTUS 1894 s middags ten 12 ore in het Garni voeusEleeding Mi zyn te Gouda pubUek verkoopeu Sen party buitendienst gestelde Militaire Kleeding en fjitrustingstukken welke van af 9 ure s morgens tot den verkoop xgn te zien De iuschryvingsbiljetten op ongezegeld papier kunnen tot des midds s 12 uren op het Bureaa van den Administrateur worden bezoi d De adTertentiekosten komen ten laste Tan den kooper De Ie Luitenant Ewartiermeester toegeroegde Officier G O DB BLAUW Qouda n Augi 189i Er wordt gevraag d eenflinke Jongen om in de SLAGERIJ opgeleid te worden by C A VEBZIJL Spieringatraat Weda M MOL Korte Ticndüweg 1 3 is het goedkoopste adres vau Nieuwe parapluien ea reparatie Uitslaan v an BOKKEN EN LUIERS hotidKi Prijs 60 oant 76 eent en ƒ 1 25 de üesoh Teorfaaiulan in de mseato Apotheken en bn I i d Biditer Co te Eotterdam Te Gouda bg A WOLFP Markt A 144b en DE LAAT 1n VAN SON apotheker Markt Openbare VrUwllllge Verkooping met rechteriyke machtiging in het Verkooplokaa van het Café 9 Het ScHAAKBoanc aan den Eleiw ten overstaan van den te Waddinxveen gevestigden Notaris Mr 1 MOLENAAR BÖ Telling i op 1 30 Augustus i BS afslag JDONDKRDAG 8 September P beide dagen des Middags ten 12 ure Twee Kapitale c a genaamd De WUlem shoeve en De Anna shoeve met de daarbij beboorende ARBKI0EB8 WONINGEN o a beneTens diTerse perceelen beste Bouw en Klaverlaaden een en ander ter gezamenlgke grootte van 16S Heelaren 83 Aren S8 OeniU Lren allergunstigst gelegen in den Znidplaspolder van Schieland aan deu hoofdweg van Moer capellé nbar Moordrecht genaamd de Middelweg tttsschen dien weg en de vgfde tochl eu den veldweg langs de zesde tocht binnen de WADDIIVXVEEN De veiling zal geschieden in 14 by den afslag te oombineeren en in massa aan te bieden perceelen in bet breede omschreven in gedrukte notitiën waarin tevens voorkomen de voornaamste verkoopvoorwaarden lasten enz en welke van den Ie Augustus 1894 af op franco aanvrage gratis te verkrygenzyn evenals alle verder verlangd wordende informatien ten kantore van de Notarissen VAN OBSOIJVfiËRËN te Arnhem en MOLËNAABgenoemd Brouwerij en IJsfatriek 1 P A VAN BEECEEL ZOON BOOFDAGENT voor GOUDA en OMSTREKEN G J Heetman WesthaTen B 159 Peperstraat K 11 Firma J WELTEE WIJDSTRAAT A 42 Orlhopaedische Gorsetten en BBCaTBOVDMBS Katoenen Blouses van af 75 et LINNEN STOFFEN en ZIJDEN REISROKKEN KOUSEN en HANDSCBOENEN in alle soorten Qnudt Soelpendnik rao A BmiNKH N fc ZooH I Een J0NGMEN8CB zag zich gaarne verplaatst Er zal meer op eene goede behandeling dan op hoog salaris gelet worden Br fr lett W bfl den Boekh J HEEK te Hilversum PARAPLUIES EN EN TOUT CAS voor Heeren Dames en Kin deren Met Zyde Sanelle en Gloriastof Zie de prgzen in de Uitstalkas Repareeren en Overtrekken J QILEIN Lange Tiendeweg D 61 Café Centraal XOODGODSXEEO Echt Dortmunder Bier 10 CENT PER GLAS Nieuwe Dames bedlenlng tfOI J PD IK E O DDE m SCHIEDAMMER GEBTEVEE wrJ H Merk t NiaHTOAP Verkrijgbaar hq M N B PEETERS Jz Als bewys van echtheid ïs cachot en kurk eteeda voorzien van den naam der Firma P HOFPB W J BLITLLI0NB1II2 Nieuw endijk 241 Eerste huis v d Dam A MSTERDA M Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEEKEN Maandags Woensdags en Vrijdags van 10 tot 3 uren Onia mKEL OI Markt 1S4 Gonda Agentnnr bg de Firma Wed BOSMAl teGogda Groote OPRUIMING Tan EEDDEir en DEKEITS zoowel VEEREN als E AFOKBEDDEN zwaar gevold van 20 voor den spotprgs van f31 met toebehooren n de FISALM VITVBBKOOP bif I S KËISER Korte MewegD 88 BINNENLAND GOüDA 13 Augustus 1894 Zaterdag had te Haastreoht onder beheer van den heer F van der Straaten bouwkundige tHhMt de aanbesteding plaats voor het bouwen eener steenen schaur beaerens eene Thundering BMi het pannendak der bo owmans woning van den heer Verkerk te Haastrecht Br waren TOor bet Ie perceel metselwerk 9 Inlletten ingekomen van de volgende heeren J van Delft te Haastrecht 1532 C ran der Lecq te Reeuw k 1490 A Bontor te 8choouhoTon 1375 J Bierhais te Bodegraven 1372 Th Hooft te Haastrecht 1181 T Koot te Stolwgfc 1165 J van Dam te Stolw k 1155 A van Dam te Stolwgk 1095 C Mohr te Ooderkerk a d IJssel 995 Voor het 2e perceel timmerwerk enz 6 biUetten ingekomen van de volgende heeren J Wensveen ie Stolwyk 999 99 Jobs Jansen te Haaitrecfat 998 50 6 de Hoog te Reeuwgk 960 J Rietveld te Hoenkoop 937 50 J Vermeer te Hekendorp 918 W de Kramer te Hekeodorp 893 50 H6t werk is aan de lat ste inscbr vers ge nd Onder bet vee van den veehouder P Kool te Haastrecht ia het mond en klauwzeer uitgebroken Mond en klauwzeer is geconstateerd ouder het vee van de landbouwers F Paul en H Jongeneel te Zevenhuizen Vrgdag badden de jongelieden Paul leerling by de telegrafie Verhoef leerling stunr man op stee en Jaarberg aanstaand predikant uit Zevenhuizen zich met een klein zeilscbuitje op de rivier de Rotte begeven om watertochtjes te maken Ëen 100 meter vau den wal z nde genekte door een rukwind het schuitje vol water kantelde en de jongelingen waren od genoodzaakt te zwemmen hetgeen alleen Verhoef de leerling stnurmauj kon die zyne kameraada zoolang boven water heeft gehouden tot er hulp kwam Dinsdagavond 21 Aug by gelegenheid der Landbouwfeesten te Woerden zal WoerdeuB Mannenkoor in het lokaal van n heer van FEVILLETOM Naar kei Traniei 101 fDaa weet gy er meer vbd dan ik freule riep de docter Haar laat ons au nïot meer spreken over het duel dat reeds van ouden datum is Ik heb nieuws voor n dat frisscher en meer helangwekkeud is Elixe vroeg sioh reedt angstig af of de heer Bertraad haar zoa gaan spreken orer merroav van Haosweerd hetgeen baar hoogit pQnlijk geTreestxou BJJD vooral in teg woordigheid van haar verloofde Zq werd echter spoedig geruit gesteld lyln de eerste plaats zeide de dokter moet ik n vertellen dat de Bniter naar Sint Brieno orergebraoht il op laat van den officier van justitie Hij ü kedenoobtend rertrokkea Ik sag hem aao het atstioD begeleid door twee veldwachters Hij liep eeaigsrins moeilijk en jfHebt ge hem gesproken P viel freule Bartan haar vriend in de rede Het was mü onmogelijk Se veldwachters stonden mü niet toe naderbij te komen Ik ging het hotel binnen waar de beer Erzee afgestapt is vlak tegenover bet station en daar trof ik hem toevallig aau Ik vertelde natuQrlijk wat ik een oogenhlik te voren ffecisQ had en toen heeft hg mg gezegd maar dat kan hjj u beter yertellsa dan ik wa jt de ge ohitianis is aogal iagewikkald der Pyi eene nitvoenog geven met medewerkinig den beer J M van Zutphen alhier die alsdSbster afwisseling van het vocaal gedeelte een pa r nummers op piano en violoncel zal voordWen Genoemde heer is gedi Ide HaagBche Mttïieksohool ïoo wel als door de Toon kunstenaars vereeniging We twgfelen dus niet of er zal naast het vele waaraan die dagen het oog zich kan vergasten ook op vocaal en instrumentaal gebied veel te genieten vallen W v W t Een bloemist te Kralingen werd de dupe van een oplichter Met praatjes wist deze bem te bewegen 500 bloemen en potten aan hem af te geven die by binnen een paar uren zon betalen Later is gebleken dat de bloemist is bedrogen en van zyn geld geen cent zal ontvangen In De Schoolwereld keurt de heer C Van Essen van Lekkerkerk de vraagstukjes af dio in veel verzamelingen voorkomen waarby men leeftyden moet samentellen b v A is 20 jaren oud en B 30 jaren hoe oud zyn ze zamen Hy die hierop antwoordt 50 jaren zou op de vraag hoe lang de 30 jarige en de 80 jarige oorlog te zamen duurden ook moeten antwoorden 110 jaar of sterker oog als antwoord op het vraagstuk naar den tyd dieo twee menschen te zamen gehuwd zyn ala zij hnn gooden bruiloft vieren moeten geven 100 jaar 1 H M de Koningin Regentes heeft benoemd tot Commissaris der Koningin in Nourd Brabaut den heer mr A E j baron van Voorst tot Vocffst lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland Een grensbeambte maakte ons de opmerking dat de vier inbrekers te Emmerik die aan de Dujiische justitie werden overgeleverd ook in ons land dieoden terecht te staan wegens smokketary Zij hadden toch de gestolen horlogen naar Holland vervoerd zonder aangifte aan het grens kantoor Arnh Ct Een der hoofden van scholen te Ginneken kreeg op zyne vraag waarom Dina w B niet schooi was ten antwoord Meester ze moest kyken of het varkeu jongde en dan moest ze vader roepen c Het schoolhoofd wist niet precies onder welke rubriek dit aoboolverzuim gebracht moet worden Waarvan is er dan toch sprake Ëlize richtte deze vraag tot Arthur die wel verplicht was ophelderiog te geven Op mijn woord nichtje zeide hg ik moet je bekennen dat ik niet weet hoe to begintien In de eente plaats sat ik moeten opfaetderea waarom ik je geen teeken van leven gegeven heb sedert je ver treic uit Parijs en dan wensoht de dokter dat ik je sal spreken over feiten die wellicht de oorzaak zijo van den tegen dien armen d Bniter genomen mautregel rBegin maar met je te verontschuldigen waarom je mij vergeten hebt antwoordde het jonge meisje glimlachend Ik geef je daartoe het recht en ver zoek je er zelfs om Ik wil niets haver De zaak waarop onze vriend Bertrand doelt komt later Weet dan Elize neen e weet t reeds dat ik sedert onze ontmoeting bij je zoster een dwazen twist gehad heb Ken tweegevecht woi er het gevolg van en ik werd gekwetst Ik verzocht Tnchtvoordo aan u en aan uw zuster te zeggen dat ik mijn voet verstuikt had zoodat ik gedurende eenige dagen mijn kamer zou moeten houden Ik wilde niet dat gij zoudt weten dat ik een tweegevecht had gehad Kudolf zal mqn opdracht waarschijnlijk slecht uitgevoerd hebbon Slechter don gij denkt t Komt er niet op aan als gij t mg maar niet kwalgk neemt Terwjjl ik mij tehuis bevond is Budolf m komen zeggen dal gg vertrokken waart om uw intrek te nemen hg de moeder van deo boichwoohter Hij vertrok ook en stelde mg voor b g hem te Diaan te komen om gezamenlgk voor de ftuitar te v keni aoodra mjjD wood het veroorloofde Een agent van politie te Amsterdam zag in de vroegte een groote roode vlag met de woorden in witte letters leve de anarchie in den top van den hoogen telepboonpaal aan den Amatel bg de Blanwbrug Eiy klom tegen den paal op en haalde de vlag omlaag Nn zich in het Vaderland wederom hier en daar sporadische gevallen van cholera voordoen kan t misschien zijn not hebben te herinneren aan t getn pastoor Seb Kneipp erover zegt Wat is men bang voo cholera Zy s een vreeseiyke verschijning eu eischt talrgke offers Om zich tegen overstroom ing te vrywaren legt men dyken aan men regelt bet stroomgebied By den boscbbrand graaft men greppels om de verwoesting van het vernielend element te beteugelen Zulk een dyk zulk een greppel tegen de cholera dien ontzettende vgand van het menschetyk leven is het water 3et redt uit bet gevaar en als een dyk of greppel omringt het hen die er gebruik van willen maken Uy cholera geldt de hoofdregel Wie spoedig zweet is gered Wie niet spoedig transpireert gaat verloren Oe toepassing van bet water als behoedmiddel tegen de cholera kan men vinden iu Mgne Waterkuur Kneipp s bekend werk dat verkrygbaar is in eiken boekhandel Een droevig ongeluk heeft te Zevenhuizen Groningen tydens bet laatste onweder plaats gehad Voor het hevig onweder beangst heeft de vrouw van den werkman Linker die zich voor den huoioogst in het veld bevond en daar deu nacht overbleef zich naar bare buurvrouw willen begeven die op nog geen vijf minuten afstands woont Zg nam hare drie kinderen mede Door bet felle bÜksemlicht misleid naar men vermoedt is zg in hei kanaal laugs den weg geloopen In het holle van den nacht het moet ongeveer 3 uar zyn geweest heeft niemaad haar hulpgeroep kunnen hooren Toen de moi en aanbnk zag men het oudste kmd scbreiend aan den wal zitten en klagen moeke ligt in t diep t Men vond kort daarna do lijken van de moeder en de twee kinderen het jongste had de moeder nog in den arm Te Wageningen zgn vuor de eerste maal ingevolge art 86 der algemeene politieverordening eenige woningen ongeschikt ter bewoning verklaard omdat bij onderzoek van de plaatselgke gezondheidcommissie waa gebleken dat ze wegens hare gebrekkige m Ik het mij daartoe overhalen hoewel k t veel aangenamer gevondttn zou hebben u te Triobtroorde op te zoeken Ik schaamde mg een weinig verwikkeld geweest te zija in een zaak van eer waarvan eeu tweegevecht het gevolg was £ en verloofde mag dergelijke grappen met meer uithalen sooder toestemming VBD zijn meisje Ik zoo het je toageitaan hebben als je t mij gevraagd hadt mnar ik zou wel eens willen weten wat je t Dinan sedert je komst hebt uitgevoerd F Hoe was t mogetijk zelfs geen beioek aan dokter Bertrand te brengen AU je de moeite genomen hadt hier lacgs te komen zou je mij ontmoet bebbeti En in plaats van je te vertoonen sluit je je op in een klein hotel Ja dat IS zoo ik wilde u niet zien voor ik u een goede tyding zou komen brengen Triobtvoorde bad zicb in het hoofd gezet de Butter in de gelegenheid te stellen te ontvluchten Ik had er tal van bezwaren tegen maar eindigde er mede zyn plan goed te keuren en voerde t zelfs gedneltyk mede uit Ik was overtuigd dat het dezen nacht moest gelakken Tnchtvoorde had alles voorbereid een touw om uit do gevangenis neer te daton een visscherssohuit om naai Engeland over te steken Verbeeld je nn mijo verbazing en schrik toon onze vriend Bertrand mij kwam mededeelen dat de Ruiter zooeven naar Sint fineuo vertrokken was begeleid door twee veldwachters Wg hebban onzen slag gemist dat ia doidelijk Ik bracht Bertrand op de hoogte van de geschiedenis en hfj beweert dat ik mg in een hoogst neteligan toestand bevind Ds hoofdcipier i een ood zeeman die mg kanL lig weet dat man in mfju naam een nuod met oeaten geson richting worden vermoed nchadeiyk te ign voor de openbare gezondheid De eigenarw der woningen waren in het eind van Mei door B en W aangeschreven binnen 4 weken de noodige verbeteringen aan te brengen doch zy hadden dezen termgn laten Toorbggaan zonder aan die aanschryviug te voldoen Oagetwgfold zal dit besluit een prikkel a n tot verbetering van andere woningen welke dftt behoeven Een liefhebbend echtgenoot Ben zekam 8 te Appelscha heelt zgn klein kind van enkele maanden eene vreeselgke verwonding toege bracht door het in woede een tang op bei hoofd te slingeren De aanval was gemunt op de vrouw des huizes doch hg miste bqd doel De toestand van hel klaine wicht wu hoogst bedenkelgk De burgemeester van Ooststellingwerf vergezeld van enige marechaussees stelde nog den eigen dag een oodersoek in loco in Een miljoenen leugen ïn htt Leidsch Dagblad lezen wg de volgende vreemde geschi0 denis Sedert eeniga maanden loopt het gerucht dat onderscheidene personen tot éan famïUe beboorende gelden te vorderen badden van het Protestantsche weeabnii te Ltiden en wel naar beweerd werd tot een bedrag vaa ong veer 17 miljoen galden hetgeen zonde voortspruiten uit een aan dat gesticht in 1774 gedane leeuing van f 100 000 door een hunaer voorvaderen Dat gerucht werd nc versterkt toen aan die familieleden hetzg per post hetzy door weetjongens brieven werden gebracht waarin hunne rechten zouden beschreven zgn terwgl hg die brieven met den geiykkhnkenden naam van den vader van het gesticht ook oeue oproeping was om tot ontvangst der gelden in den Haag te komen hg een notaris met woonplaats aangeduid doch dia niet was te vinden Toen die personen in het vaste geloof op hunne rechten ten laatste meer zaketgk tegaa regenten en den vader van bet gesticht optraden en t bun zelfs lastig maakten werdds zaak in handen der pohtie gesteld Het bleek al spoedig dat een werkzaam aandeel in de geheele zaak had de 17 jarige weesburger Jacobus Filippo die door de politie on vraagd in tegenwoordigheid van zyne familieledeu en den weesvader volhield dat de werkeiyk handelende persoon van wien de gegevens waren uitgegaan in dezen was de weeavader zelf Hij verhaalde o a dat deze I den heeft waarin Trichtvoorde bet toow eo d werktuigen varborgeo had waarvan de Uuiter aeea gebruik gemaakt heeft en welke men oatwgfelmar zal moeten vinden ala de mand geledigd wordt O Artbort prevelde EHze Wat heb je daar nu uitgevoerd P Kd koe heb je d a mod knonen volgen van dien man Wie bedoel je met dien maoF Wg spreken van Uudolf Ik zal je later wel zeggen hoe ik ov hem denk Maar boe is t mogelgk dat je niet begrepen hebt dat als de Kuiter gevlucht was hij zga toestand eenvoudig verergerd zou hebben Vluchten zou geIgk gestaan hebben met een schuldbekenteais Wat hij moet willen wat ik wit is zijn volkoaoB vrg spraak En da heer van Trichtvoorde beoogt iets anders dan wg wMijn lieve EUze je sobgni wel een weinig vo ingenomen tegen hem Sta mg toe hem ta verdedigen Je kont hom zoo straks verdedigen Arthur viel de dokter hem is de rede Maar doe mg nn eerst het genoegen net rag mede te gaan Ik ga naar het kasteel den ctpior opzoeboa onder voorwandael dat ik wil vragen waarom nen hem zgn gevangene afgenomen heeft Hg zal mg wel vertellen dat hg onder in de mand verboden voorwerpen gevonden beeft Ko als hg dia ontdekking gednan heeft zal ik hem trachten over te kalen om te zwggen in z eigen belaaf itforii 9irtoi0i