Goudsche Courant, dinsdag 14 augustus 1894

18 58 l H 1 05 1 18 K 1 1 1 88 1 44 M 0 0 1 D A U iO 18 80 lyke iubrekersbende onschadelyk te maken De bende werkte boofdzakelyk in de omstreken van Parijs waar sedert Mei in vele villa a a Dzienlyke diefatallen werden gepield dia ongestraft bleven De aanvoerder der bende zekere orbeau by Eenaamd la Morae een jongmeoscfa van uitstekende familie die zich onderscheiden bad op een der lycea te Farya werd na zyn indeeling by het leger tweemalen wegend misdreven tegen de krijgatucht ter dood veroordeeld Beide malen werd hem echter gratie geschonken Hij vluchtte naar Duitschland keerde onder een aangenomen naam naar Parys terug en stelde de beruchte dievenbende samen Hy verklaarde dat by noodzakelyk moest stelen om zyn zucht naar weelde te kunnen bevredigen luderdaad voerde hy een grooten staat hij hield dienstboden een kok paarden rytuigen enz Alleen voor zyn huiahoudiug gaf hy por maand niet minder dan 4000 fr nit De door de firma Gebr Bioger Warmoeaatraat Amsterdam aangekochte zetmachine is gearriveerd In de volgende week zal men daarmede proeven nemen om te zien of het ook hier mogelyk is den arbeid der letterzetters dóór de machine te vervangen Een Engelsch blad laat zich over deze maci ine aldua uit De vlugheid van het zetten ia Twaarlyk bewonderenswaardig Na eenige oefening brengt men het zouder moeite tot 10 000 letters per uur De marktmeester van de fruit en groentemarkt te Amsterdam die door B eu W om door hem gepleegde onregelmatigheden in het beheer der marktgetden onlaugs oit den dienat ontslagen werd ia op bevel van dtin officier van justitie in arrent genomen Men seint uit Batavia De Saaaks die aanvankelijk geweigerd hadden het Baliach bestuur weder te erkennen hebben er thans in toegestemd Aldus wordt op Lombok geen direct bestuur ingevoerd De schatting welke dd vorst van Lombok aan ons gouvernement heeft te betalen bedraagt een millioen gulden Te Bolswsrd hebben sedert eenige dagen voortdurend opstootjes plaats waarby zich verzet openbaart tegen de politie wanneer deze ter handhaving van de openbare orde optreedt Tot versterking der plaatselijke politie zijn daarom een drietal ryksveldwachters aldaar gekomen Een cnrieus schutter uit Wildervank stond Donderdag te Winschoten terecht Met zijn schuttertyke plichten had hy het zoo weinig nauw genomen dat hy zyn uniform chaco geweer en bajonet alsof het zy i eigendom geweest ware aan den koopman Cohen verkocht had De schuttersraad veroordeelde hem deswege tot f3 boete maar waa volgens den officier van justitie te Winschoten uietbevoegd ün deze uitspraak te doen Vandaar dst Harm K te Winnchoten terechtstond waar tegen ham drie maanden Het eerste nommer is verschenen van Vooruit Chriatelyk democratiache Orgaan uitgegeven door den Anti Sociaal Democratiichen Bond van Nederlandsch Spoorperaoneel Hecht en Plicht De kantonrechter te Heerle heelt W H Vlijen redacteur van de Voikstribuun te Maastricht wegens het dragen van verboden wapenen by een social istiachen propagandatocht te Heerlenheide veroordeeld tot eene geldboete van 10 Ten aanzien van het tweede feit waarvoor hy terechtstond nl het opgeven van een valschea naam aan den veldwachter hpeft de kantonrechter overwogen dat de door beklaagde aangevoerde verdediging als zoude hij dit feit beK an hebben om mis Directe SDOorweKverblndlng met GOUDA Zomerdieost 1894 95 Aangevangeo 1 Mei TUd vao Greenwich S 56 6 08 6 10 6 17 6 4 50 4 67 E 04 5 11 S iO 8 48 8 80 8 50 8 48 1 45 1 5B 2 08 8 09 8 15 18 40 8 48 3 10 4 08 DEN H 1 A 0 sHage 5 48 7 20 7 43 9 28 9 46 10 12 11 8818 15 1 88 2 15 S 46 S 4S 4 16 4 42 6 17 7 S Oh 8 B0 10 10 r t 10 18 1 44 4 48 7 08 u HUH 1 48 H n t f 7 11 10 80 1 68 5 7 80 V Ml 10 86 8 04 w ir f 7 86 10 41 2 09 n M M B O 7 81 10 Gouds 6 807 6 8 18 k 58 t0 16 10 62 18 0812 45 2 20 8 45 3 16 4 18 4 4S 6 20 5 47 7 43 8 86 ÏO IO 1Q SB UTRECHTGOUD A J 1Utreoh t 6 S3 7 fiO 9 9 68 11 84 13 02 18 60 3 55 8 10 8 58 4 48 6 38 8 09 8 6010 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 13 84 4 16 1110 51 ÜudüWBter 7 07 6 19 10 24 13 42 4 34 9 19 Gbuda 7 20 8 82 9 S4 10 87 18 06 12 65 1 22 3 87 8 50 4 87 5 80 7 08 8 419 8811 07 AMSTERDA M Q O U D A AiDBtrrdamC S 9 t 9 40 ll lOf 11 87 8 40 4 10t 4 10 7 88 9 41 AmtterdsD Wp 6 50 8 1S 9 SI 11 86 11 48 8 58 4 18 4 85 T fO 10 00 Goada 7 0 9 04 10 44 111 l M UW IM kit LM 11 00 HECHT 5 86 6 10 7 66 8 0 8 81 10 r9 l o 66 rsVe 8 88 8 61 S 18 4 47 5 83 6 67 7 46 8 88 10 14 10 Öud w 6 60 6 64 H 0 8 87 687 7 69 10 87 W Jm 6 8 7 08 8 18 r ll U 8 46 8 11 5 04 5 45 8 85 8 07 8 65 10 86 DI M 618 lillll 8 41 10 61 11 46 1 80 8 08 8 88 S 50 5 89 6 216 66 8 28 9 1110 58 11 10 Q O U U A 1 MSTKHDAM S llf 10 081 10 5B IS lli 9 10 10 5 It l9 Ml 11 10 11 84 7 46 lO U 9 48 U 18 9JH 11J8 hem op een nacht oit zgn hed geljaald en in de r ntenkamer gebracht had waar hg hem ene schilderg had aangewezen met eène inscriptie doelende op de erfenis Aan het politiebureel liet men hem scbryveD en het bleek dat zgn achrift OTeree kwam met de schrifturen door de familieleden jontTangen welke brieven zoodaoig waren gesteld dat niemand ze ton hebben beschonwdlanders dan ala van een eenigszins ontwikkeld f er80on afkomstig I Toch bleef de jongen nog onikennea de tchryver of Tordichter der zaak te zyQ totten laatste weesjongetjes werden opgespoord dieeen brief ter bezorging van hem ontvangenbadden Ook daardoor in t nauv gebracht bekende hü ten aatnte in tegenvfoordtgheidzgner familieleden en van den weesvader datde geheele zaak door hem was Iverzonnen waarroor hy echter geene reden wist op te goren De kennis der tbeorie van de ovprbrenginS der gelnidsgolvingen door de teleppoon beef aanleiding gegeven tot de vraag zou men ook lichtgolvingen door middel sq electriciteit kunnen overbrengen Een Ijevestigend antwoord op deze vraag is reeds gejgevea aoor eenige geleerdeni o a door Werner von Siemens Adams Bell e a die daartoe gebrnik maakten VAn een eigenschap van hei mptaal seleninm welks electriscb geleid ingg ver mogen ferandert naar gelang van verschillende graden van licht en schaduw waaraan h blootgesteld ia Men is toen verder gegaan en heeft een inrtbhting bedacbt waardoor mogelijk wordt dat men by het spreken doqr de telephopn tevens den persoon ziet met wien men spreekt Dit vraagstuk is voor de practyk owelost door den heer Amstotz uit Cleveland Ohio De inrichting welke by voor dit doel bedacht beeft is in boofdzasfk de volgende Voor den persoon wiens beeld overgebracht moet worden is een doorschynende pUat geplaatst waarop een reeks doorzichtige iynen zyn aangebracht die op alsbanden van 0 01 mM van elkacder staan en elk 0 005 mM breed zgi Lichtstralen van d u voor de plaat staanden persoon komendcj gaan door de doorzichtige stof en vallen op dei voorzyde van een draaienden cylinder doori welks as een geleiddraad loopt die in een iplaat van selenium eindigt De lichtstralen worden tot de leleniumcel toegelaten door een aantal op bgsondere wyze geplaatste gaatjes inl de voorzyde van den cylinder welks qbb wentelingssnelheid de lichtstralen welke Aoor de doorschonende plaat zyn gekomen noodzaakt een bepaalden vorm van golvende beweging aan te nemen Voor het overbrengen van het beeld van den eenen spreker zyn tweelynen noodig roor het overbrengen van het beeld van den anderen spreker eveneens Aan het einde waar men bet beeld moet waarnemen eindigt de lya in een kleine electrode die in de onmiddellijke nabyheid geplaatst is van eeu andere electrode welke verbonden is met de seleniumcel en met den grond Achter deze electrode ia een kleine spiegel opgesteld om het licht te versterken en het te brengen op de seleniumcel By den afsender zullen de lichtgolven elèotrische stroompjes veroorzaken die by den ontvanger in golvingen overgezet worden welke indentiek ryn net de afgezondene Ten gevolge daarvan zal op de doorzichtige plaat by den ontvanger het beeld verschynen van den persoon die aan bet andere station spreekt Hoewel by de telephoon slechts één persoon op hetzelfde oogenblik kan spreken sullen beide personen elkander kunnen zien zoolang sy voor den toestel staan Bü het ophangen van den geluidsontvanger houdt het draaien van den cylinder op en verdwyut bet beeld Sends ICoordrMht Kinwwkerk i J IO KÏmwirketk i Moonlrackt 0 Jï BottefiUm Qondk Gouda 8 40 Auatardam Wp 7 18 AAatardaM Oj 1 14 Snellrvtn Dat een SngeUchman de hulp van onze koningin Wilhelmina inroept om van een lastigen haan bevrijd te worden klinkt zeker al heel zonderling maar toch is het gebreurd en wel in 1890 Eerrt nu is de zaak aan het licht gekomen De bedoelde Kngelschman zekere heer Larmuth woonde destyds aan de Thornfield road te Londen Zyn buurman da beer Van den Berg kanselier der Nederlandsche legatie bouwde eeu Itippenloop waarin ook een haan werd gehuisvest Daar nu de haan byzooder kraailustig waa en de loop zich vlak onder de slaapkamer van Larmutb bevond had deze veel last van het gekraai Hy klaagde daarover by zyn bnnrraan maar deze sloeg hem de deur voor den neus dichtDe Ëngelachman wendde zich toen tot het Home Office € maar daar werd hem te verstaan gegeven dat by krachtens een wet nit den tyd van koningin Anna gegeeseld zou worden als hy hft dnrfde wagen een lid van een buiten la ndsche legatie in rechten te vervolgen Nu schreef Larmuth aan wylen den nederlandschen gezant maar deze antwoordde dat de zaak onder het departement van Buitenlandsche Zaken ressorteerde Inmiddels maakte de haan met zyn gekraai Larmuth het loven ondrsgelyk of altbana het slapen onmogelyk Als het een gewone haan was geweest zou by hem hebben doodgeschoten maar zyn kwelgeest stond onder bescherming der Nederlandsche legatie Ten einde aad schreef de geplaagde man aan Koningin Wilhelmina die naar hy gelezen had een charmiogyonug lady moest zyn Het gevfil zou waarschynlyk nooit ruchtbaar zyn geworden als Larmuth niet verzuimd had zyn zaakwaarnemer te betalen Deze diende een vordering van 82 19 s tegen hem in en de zaak die eergisteren voor de Londensche rechtbank diende bracht a raana Itjdensgeschiedeuis aan het licht De heer L Haflmans bespreekt nogmaals in het Venl Weekbl hetgebrek aan geneesheeren ten plattelande en wyst er op dat vooral de afstand tosachen patiënt en geneesheer het groote bezwaar oplevert Ala redmiddel beveelt de heer H nan alle dorpen telephonisch te verbinden en verder de geneesheereu van rywielen te voorzien Ook notarissen wil de heer H van een flets ïoorzion tan einde bg het maken van testamenten spoedig by de hand te zyn Inderdaad zonden deze uitvindingen van deu nieuweren tyd bij ruimere toepassing uitstekende diensten kunnen bewyzen In sommige landstreken van Noord Amerika bestaat de gewoonte om eeu onwillige betaler in plaats van hem een deurwaarder thuis te aturen door twee trommelslagers en een trompetter te laten manen De schuldeischer huurt namelyk voor een klein daggeld rie kerels die voor de deur van den nalatige van s morgens vroeg tot s avonds laat op de vreeaelykste wijze staan te trommelen en te blazen Men zegt dat de kwade betaler het zelden langer dan drie dagen uithoudt en dat dit de goedkoopste manier van procedeeren ia in de heele wereld Gelakte presenteerbladen ook Japansche mag men nooit inet heet water schoonmaken omdat anders het lak springt en afbladdert Men neme een zacht lapje giete daarop eenige druppels olie en wryve daarmede zoolang tot het blaadje weder droog ia Ziet het er erg vuil uit dan bestuitt men het met een weinig meel en wrytt het met een zachten lap af De rechter van instructie die belaat is met het onderzoek in de zaak Joniaux heeft te Spa verschillende getuigen gehoord die lid waren van den Cercle des Etrangers toen mevr Joniaui daar m 1887 vertoefde Zy moet zich toen aan vaUch spel hebben schuldig gemaakt waarom haar de toegang tot de apeelzaal werd ontzegd 18 08 5 38 6 8B 8 50 8 611 8 40 8 8 4 47i 48 6 L U8 Door verraad van een der leden is de ParÜBche politie r in Reslaaad een gevaar handeling te ontgaan aUessijis aannemelyk moet worden geacht en hy miiisdien op grond van art 41 der strafwet van die aanklacht behoort te worden vrygesproken Te Mannheim is het sociaal demooratiache blad de Volksatimme in bralag graomen omdat het een vliegend blaadje nit de revolutionaire dagen van 1848 had afgedrukt Dat geschrift begon Doitsche mannen en t slot luidde Laten wy de Paryeche rryheidsbanier ziende wapperen ook i eischen wat b volks rechte is Wordt bet ons geweigerd dan grijpen wy naar de wapenien om t te veroveren j Aanvankelyk zegt de Fraokf Ztg meende men dat de justitie zioh vergist had en dit historisch docomend voor een actueel stuk had aangezien Doch daar de directeuren en de redacteur than zyn gevangen genomen moet men aannemen dat het parket toch werkelyk in dat afdrukken van een stuk van 1848 hoogverriiadf tegen de regeering van 1894 ziet Zaterdag om 2 nor s nachts trad een jongeling Eusebio Castillo een speelhol binnen naby de Puerta del Sol in t centrum van Madrid en zette zich aan e ne speeltafel In eenige oogenblikken verloor hy al zijn geld alsook dat van eenen vriend Hy ontvluchtte zoo opgewonden de apeelzaal dat isdereen dacht dat hy zich ging van kant maken Een kwartier later keerde Oaatillo eet sklaps terug spreidde een zakdoek op de speeltafel uit en riep A1 het geld in myoeu zak Men meende dat hy spotte en speelde voort Maar een revolver nit den zak trekkende zeide hy tot den bankier xLach niet of ik echietc Terzelfder tyd raapte hy het gou 1 en de bank briefjes op de tafel byeen bond ze in zijnen zakdoek en vluchtte met den vriend die hem geld geleend had De geheele bende spelers vervolgde hem roepende Hoddt den dief Toen begon er eene menscheojacht op de Puerta del Bol eu in de omliggende altraten Van dichtby vervolgd loste Castillo ben revolverschot zonder iemand te treffen Een politieagent die in de nabyheïd was wilde hem aanhouden maar een kogel velde heia dood neer Een andere agent die hem wilde tegenhouden werd insgelyks doodelyk gdtroffeo Intusschen keerde de vriend van Oaatillo terug en ging zich verbergen achter eeu schutting voor een in aanbouw zynd huis in de Tetuanstraat hij werd ontdekt en gearresteerd De kreten en revolverschoten hadden de aandacht der gendaripen gewekt die aan bet ministerie van Binneulandsche zaken op wajcht stonden Zy wierpen zich met getrokken a bel op Castillo Een van hen bracht hem iverscheidene wonden in den rug toe en zou hem ongetwyfold gedood hebben indien Castillo zich niet ineens had omgekeerd en hem éen kogel in het been had gejaagd Castillo zetje zyn vlucht voort maar eensklaps kwam een nachtwaker en stak hem zyne piek tusschen de beenen en hy viel zwaar gekwetst neer Dd gendarmen maakten zich nu van hem meestei en brachten hem met zyne twee slachtoffers niar het hospitaal Castillo behoort tot eene goede familie van Grenada De gouverneur van Madrid heeft naar aanleiding van dit schandaal strenge maatregelen genomen tegen de speelclubs die hoewel by de wet verboden toch hun gang aan en vaak ambtenaren omkochten om het apd oogluikend toe te laten Vele geheime speelholen zijn reeds gesloten en de gouverneur heeft een achrjjven gericht aan de voorzittera van al de Mad ridscbe clubs waarin hij hun verzoekt hem op hi n eerewoord te beloven dat zy het spelen zuljleu beletten Uit Zevenwolden Fr bericht iluea De boeren hebben allen arbeid in de maden moeten staken Maaiers en hooieifs zyn naar huis teruggekeerd Dit is te wyt n aan bet 8 40 8 47 8 64 10 01 10 10 7 80 water dat in de laatste dnf en atétk in gp 4 80 4 48 4 55 5 08 6 09 5 16 7 07 7 17 7 84 7 87 8 10 8 41 8 80 8 66 6 51 4 40 GOUDA 8 80 10 06 De ra d ign een see gelgk waarin bet hooi ronddryft daarua op den bodem blyft l en en dan tot verrotting overgaat De se de is na reeds groot en zal by aadkoudenden regen nog grooter worden Er zyn rtoAti boeren die ofschoon het gras op hnnne perceelea reeds gemaaid is besloten hebben bg droog weder niet weer naar de maden te zonden Het gras is reeds zoo bedorven dat men het niet meer binnenhaalt De pachtvoorwaardeo laten dit toe deze spreken wel vsn t maaien der perceelen doch schryveu udet voor dat hi gras van t land moet worden gr baald Het water staat zelfs in de weilanden en sommige boereu hebben daarom bun vee op stal gezet De dieren konden bet in de drassige landen niet meer nithouden Niettegenstaande er zoo hard loogelyk aan de sluizen gestroomd wordt blijft cte waterstand zeer hoog Gelyk men weet meeneu sommigen dat de Mgels plaatsen waar cholera heerscht verlaten Of en iu hoeverre dit waar ia kunnen wy niet bevestigen In de Limb Koerier komt echter het volgend berichtje voor Mag men de te Maastricht waargenomen teekenen gelooven dan zijn wy aan het einde der choleraepidemie Er is nl opgemerkt dat de musschen zwaluwen en raten die sedert verleden Zondag de stad verlaten hebben er Woensdag zya teruggekeerd c In bet zoogenaamde armhnis van de katholieke kerk te Veendam leefde een oud man Bauus genaamd afkomstig van Muntendam waar hy te voren een huia bewoonde waarvan de ramen waren dicht espykerd Deze grysaard nu begeerde als by kwam te sterven met zyn ondergoed begraven te worden wat hem gaarne werd beloofd Voor ruim twee weken is hy overleden Toen een paar broeders van de Vincentius vereeniging een onderzoek instelden bleek faun dat de oude man in zyn ondergoed verborgen had eoj som van ruim 96 gulden aan ryksdaaldera guldens kwartjes en halve stuivers Men kan Londen vry goed kennen zonder ta weten dat er in Ujdepark eeu hondeakerkhof is In Engeland is de houd wat in Egypte de kat was Aoglomanen bootsen overal in de wereld dezen eeredieust vwa den hond na Op het kerkhof in Hjdepwk kost het graf drie gulden Extra komen da kosten der begrafenis en die van zerken eu monumenten waaronder er zyn waarvoor zestig gulden betaald moet worden Tachtig zerken liggen er naast elkander en wat bet kerkhof by houdenlieftiebbers van eiken atand een soort van wyding geeft is dat de oom der koningin de hertog van Cambridge er twee vsn zyn honden liet ter aarde bestellen Voor de rechtbank te Lodève dep Hérault heeft dezer dagen een meisje terechtgestaan dat in een aantal ongeteekende brieven vele inwoners met den dood bedreigd bad Zij verklaarde dat zy zoo gaarne Lodève zou verlaten maar hare ouders wilden daarblyven wonen Om hen tot verhuizing te bewegen schreef zy de ondergeteekende brieven o a een aan haren vader waarin deze met een bom bedreigd werd indien hy niet binnen 14 dagen Lodève verliet Zy hooptef dat de vrees voor een anarchistisch complot hare ouders zon bewegen uit de gehate stad te vertrekken Het kwam evenwel audera uit dan zy zich voorgesteld had Zy werd als de schrijfster der brieven ontdekt en veroordeeld met toepassing van de wet Bérenger tot 10 fra boete en de kosten Een veel zwaardere straf voor haar is eohter dat baar list mislukt is en zy te Lodève moet blyven Een dievenjacht per rywiel In oen koffiehuis van de Avenue de Ia Grande Armée te Fargs xaten eenige wielrijders die hun machines op de stoep hadden neergezet toen er eensklaps geroepen werd houdt den dief houdt den diefU Zy snelden naar buiten en zagen een joogmensch dat pijlsnel op een der bicycles wegreed In een oogwenk zat ieder op zyn wiel en er begon een verwoede dryfjacbt op den dief die blyken gaf een baas te zyn in de wielersport want hy liet zyn vervolgers verre achter zich Tot zyn ongeluk moest hy echter voorby een politiebureau m de rue Bayeu de agenten door bet geroep van houdt hem hondt hem i naar bniten gesneld zetten de niet zeer breede straat af en vingen het wild op Voor den commissaris gebracht gat hg Toor dat hy lich het rijwiel niet had vrillen toeëigenen maar zich enkel een grap met de sportmen veroorloofd had Men hechtte hieraan echter weinig geloof te minder daar hy juist de duurste der raaohines een van 800 francs voor zyn aardigheid had uitgezocht eu zond hem naar het depot Het bekende boekske van Baker en Kinderrijmen verzameld door dr J van Vloten ia thans by den uitgever A W Sythofi te Leiden in vierden drnk verschenen De heer H 0 Rogge beeft het werk van dr r VIotan opaieniy herzien en met behulp van den heer G J Boekenoogen die zooals men weet zich thans bezighoudt met een wetenschappelyke studie van onze volkarympjes ui ebreid en ingedeeld Dat drie groote oplagen reeds van dezen aardigen bundel zijn uitverkocht bewyst dat het werkje in den smaak valt Het is dan ook niet eokel voor kinderen maar evenzeer voor ouderen van dagen als herinnering aan hnnne kinderjaren eeu zeer onderhoudende verzameling Bg een groot deel der rympjea zyn door deu heer M S Brandts Boys de melodiën bygevoegd en een aantal keurig bewerkte koddige plaatjes versieren den tekst Het werk ziet er in zyn nieuw gewaad zeer netjes uit in een grys bandje mbr goud en mooien druk Een zekere heer Spiuette zich noemende agent eener verzekering maatschappii maakte een jong meisje te Brassel dat hy beloofd had te zullen trouwen het hof en had zich door haar een som van 650 francs doen ter hand stellen bestemd uaar by zeide om een café in de roe Van Artevelde over te nemen Ook slaagde hy er iu zich honderd franca Ier hand te doen stellen door den broeder van het jonge meisje voorgevende dat hij kleeren moest koopen om zich by de ouders van zyn aanstaande te kunnen preaenteeren Het bleek echter dat Spiuette reeds gehuwd was Toen hy het geld had verdween hy Zyn slachtoffers klaagden hem eveuwel aan en het gevolg was dat de zwendelaar tot achttien maanden gevangenisstraf veroordeeld werd Bij M Giesbers te Blerik ia ingebroken en zijn verschillende mans en vrouwenkleedingstukken gondeb en zilveren voorwerpen en een som gelds gestolen De politie zoekt naar de nog onbekende daders In de Priescfae gemeente Gaasterland wordt als voorbehoedmiddel tegen de vlekziekte by varkens door vele landbouwers gebruik gemaakt van zout dat zoowel iu het drinken als in het zoogenaamd droog voedsel wordt gedaan in t laatste geval er in gekookt Het vorige jaar achyut deze maatr gel aldaar goed gewerkt te hebbeu althans by velen die hem toeptuteo vertoonde zich de ziekte met terwyl van de auderen slechts enkelen gevrywaard bleven Vrydag 17 dezer zullen er op het strand te Ostende internationale wedstryden in t hardloopon gehouden worden ea eveneens op lü AugusioB te Antwerpen ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling De beer D H De Loos opzichter over dan gevangenisbouw te a Bosch is benoemd tot adjuuct dirocteur van het opvoedingsgesticht te Alkmaar Baltenlandscli Overzicht Mng men een bericht uit Shanghai gelooven dan heeft bij Weihai wei de Chineesohe haven ten Oosten van Tsjifoe weder een zeegevecht plaats gehad Een Japansch eskader trachtte tevergeefs die haven binnen te dringen door een der toegangen maar zou het nu nogmaals probeeren langs een anderen toegaug Volgens een ander gerucht zyn te Foesan op de ZuidOostkust van Korea tegenover de Japansche havens Nagasaki Hakata en Bimonoseki 12 000 man Japansche troepen ontscheept en te Joeensan nog 8000 dus te zamen 20 000 man die naar Beoel zullen oprukken op de uit Maadsjoerye naderende Cliineezen op te wachten terwyl generaal Ohahima in de oproerige znidwestelyke provinciea ten Zuiden van Asau ook nog den verslagen Chineeschen generaal Jeh in het oog moet houden Japan en China bestellen in Noord Amerika op groote schaal krygabehoeften Japan heeft onder anderen besteld een millioen nieuw uitgevoudeu bouiUon capsules waarvan elk heet gelyk te staan met een pond vleesch zoo zou ieder soldaat in staat zyn gesteld voor ettelijke maanden proviand mee te dragen Inmiddels openen de Amerikanen inschryvingen ten bate van de hongerlydende Koreaneu De gezant van Korea te Washington heeft daartoe aangespoord Een zendiDgsblad wil dnizend ton meel zenden mits de regeering der Vereenigde Staten vrijheid van vracht vau San Francisco af toezegt Volgens bencbt uit Tientsin heeft de Cbineeacbe Keizer aan de onderkoningen bevolen hyzondere oorlogaschattingen te heffen Ook is de Chineeache Regecring in onderhandeling over een bnitenlandsc he leening De ongeregelde Chineesche troepen die indertyd tegen de Franschen hebben gevochten bieden zich in menigte aan om dienst te nemen tegen de Japanners De Chineesche soldaten die de Japanners van het britacbe stoomschip Chung King hadden ontvoerd zyn gegeeseld De Pargscfae Figaro heeft weer voor pikant nieuws gezorgd Of het waar is moet nog blijken maar dit neemt niet weg dat men er iu Fraikrgk met veel beUngatelUng kuuüi van neemt Er is dan ook nu de Kamera op reces ayn weinig of niets aan de orde waarmee de bladen zioh kuuuen bezighouden en dat verklaart de aandacht die men aan de mededeelingen van het Parysche orgaan schenkt Natuorlyk zyn het weer onthullingen niet van de i Figaro zelf maar van een ander Het blad heeft er echter de primeur van en vertelt dat binnenkort een boek het licht zal zien in het genre als dat van Dupas over de onderhandelingen der Frausche regeering met den steeds onvindbaar V gebleven Panamaheid Arton Het nieuwe boek dan geschreven door zekeren heer Vitrac Desroziers die do regeering herhaalde malen bij onderbaudsche politieke ondernemingen ter zyde stond zal allerlei outhüllingen omtrent die ondernemingen bevatten en om den amaak van het op schandaal beluste publiek alvast te prikkelen geeft de Figaro eenige uittreksels van Dearozier a werk Oie uittreksels bevatten bet verhaal van het subsidieeren der Oocarde c tydens de gevangenschap van haren directeur eu van de pogingen van regeeringswoge aangewend om de Libre Parole het orgaan van deu bekenden antisemiet Edouard Drumout om te koopen Den eersten Augustus van t vorige jaar werd de heer Vitrac Dearoziers by den prefect van politie te Parijs Lépine ontboden die hem iu naam van het gouvernement waarvan de lieer Dupuy evenals thans het hoofd waa opdroeg onderhandelingen aan te knoopen metde Libre Parole Het Kabinet verlangde dat Drumout zyne aanvallen zon staken op den president der Republiek het ministerie den prefect van politie benevens tot aan de naderende algemeeue verkiezingen op de drie afgevaardigden die byzonder in de Panama zaak waren gemengd Ünrdeau Ronvier en Arène lAla loon voor deze dieoaten wilde het gouvernement zich verbinden Drumont a verkiezing tot afgevaardigde te verzekeren te Péronue en hem bovendien te doen toekomen oen bedrag van 10 000 fr in vier zendingen en een raaandelykache toelage van 3000 fr gedurende een haK jaar totaal 28 000 fr Zeer uitvoerig wordt verder door Vitrac Desroziers verhaald op welke wyze hy zich van de hem opgedragen taak kweet waarvan echter het resultaat geheel negatief was Drumout weigerde op bet voorstel der regeering in te gaan en stak er den draak mee levens belovende het tater eens ter sprake te zullen brengen Een poging oin deu heer Boissndré een zyner redacteuren over te balen Drumout tot het aanvaarden der mïnistoneole offerte te bewegen waarvoor hy Boisandrt 5000 frs zou ontvangen mislukte eveneons Gelukkiger was de regeering by de Cocarde welks directöur de heer Ducret golyk gezegd is in de gevangenis vertoefde wogena persdelicten De Cocardo staakte hare aanvallen op do Panamiateu on viel met buitengewone heftigheid do radicalen aan waarvoor deu heer Ducret van regeeringswoge een pakje bankbiljetten werd overhandigd in de gevangenis Zoo subsidieerde das de regeeriog een journalist dteu zy tot kerkerstraf had lateu veroordeelen en in den tijd dat doEOZijnkerkeratraf nog onderging Het klinkt waarlyk fabeliicbtig en t verwondert dan ook weinigen dat het geheele verhaal van hooger hand dadelyk voor verzonnen ia verklaard Maar natuurlijk daarincê is iu Frankryk tenminste zoo n zaak nog niet beslist De overige bladen aarzelen dan ook uug de ufficiease logenatraffing met onbeperkt vertrouwen te aanvaarden Dat de regeoriog horhaaldelyk bladen heelt geaubsidiëei d uit de gcheim e fondsen ia van algemeeno bekeudheid manr het onwaarschynlyke van Vitrac s verhaal is hierin gelegen dat de minister in plaats van dergelyke zaken zelf of door tusscbenkoti st van een vertrouwd persoon af te doen er anderen by haalt van wier troow en bescheidenheid hy volstrekt niet zeker is zoodat hy kon verwachten dat het geknoei to ooniger tyd aan de groote klok zou wordeu gehangen Ala de onthullingen waar ïjjn geven zij een armzalig denkbeeld zoowel vau de handigheid des ministers eu van deu politie prefect als van de beroepseerlykheid der peraouen die zy voor bun geheime zaken jj cbruiken Tegenover de officieuse tegenspraak beweert nu Boisandré de redacteur dor Libre Parolu c dat het relaas in de Figaroo waar is voor zoover hy daarin genoemd werd En vraagt men dan waarom de Libre Parolee niet zelve in 1893 de geschiedenis tegen het miniaterieDupny geëxploiteerd heeft dan antwoordt Boisandré dat zyn directeur en by de materieele bewyzen misten dat Vitrac kwam uit naam van bet ministerie In het Engelsche Lagerhuis heelt zich deze week een aardig incident voorgedaan waardoor bewezen wordt van hoe groot belang parlementaire vormen zyn en welke gemakkelykheid zy geven in de behandeling van zaken De minister voor Ierland John Morley en Balfour de leider der oppositie zyn op politiek terrein meestal geslagen vyanden Wanneer zy bet echter eens zyn dan is er niets dat ben verhindert zich te zamen voor een aak in de bres te atelien Toen dezer dagen ten wetsontwerp betreffende een ondergeschikt lersch belang door de rageering werd ingediend én de Speaker van het Leerhuis de gewone Taag deed wie deze wet wilde verdedigen antwoordde Morley eenvoudig mr Arthur ialfour en ik c Dit antwoord dat volkomaft raarheid bevatte lokte een algemeen gelach hit eu de oppositie bladen waardeereo het jseer iu den Chief Secretary voor Ierland dat by don steun vau zyne tegenstanders wapneer hy dien krygen kan gaarne aanvaardt 4 I=OSTElR IJ Elsr Lyat vno brieveu geüdresaeerd aan onbekeD den en verzonden gedurende de 2de helft der naand Juli welke door tnsschenkooist van het K stkantoor te louda zjjn terug te bekomen Verzonden tan GOUDA N Tolins Amsterdam J Vermenlen Boskoop Chr de Wolf s Bosch Schoonderwocrd Uotterdam A y d lieden Botlerdam Mut9aer8 Tilburg M Wouters Tilburg L Smuman Voorden Wed Nieaweuhnizen Zwammerdam Briefkaart J de Byi Gouda België üiecry Lnik De waarn Diracteat vau het Posftantixéi WOLTERSOM 346 Staats loterQ Su Klasse Trekking van Uaaodag 13 Augustus 1S84 No 80 ƒ 2000 No 4670 en 16820 IBOO No 11974 ƒ 1000 No 7 6 en 20700 400 No 2471 OU I7I98 200 No I8U0 2153 9838 13169 18084 i 19488 1 l i Prysen van ƒ 4 6 t 34 2492 6255 7800 U88C 13092 18899 18489 63 2660 5287 7813 9968 13148 16989 18418 61 2681 6295 7866 lUOOS 13160 16987 18489 72 2640 5304 7878 10080 13195 16024 18499 209 2641 6343 7907 10205 13269 16076 18608 216 2863 5362 7956 10228 13333 16153 18681 319 2096 5385 7965 10360 13348 16163 18561 368 2770 6690 8033 10367 13364 16180 18604 377 816 6607 8060 lOSSl 1S410 18216 188 458 2823 6051 8071 10436 13448 16210 186 4 494 2907 6664 8105 10437 13470 16372 1867a 656 2982 5660 8128 10439 13487 16377 18679 686 3IJ41 6688 8148 10456 13497 16453 18721 650 8070 5728 8166 10541 13616 16472 18775 724 3122 6764 8187 10649 18669 164J4 1 J91 778 3133 6783 8260 10627 19654 16496 18838 830 3U4 68U8 8266 10728 13666 I6 1I8 18848 840 3159 6819 8287 10769 18719 18543 18871 861 3182 5834 8398 10869 13719 16696 1S901 946 3220 5900 8307 10910 13763 16621 18968 1053 3393 5936 8816 10952 13789 16748 190 7 1087 3442 6948 8324 10966 13829 18768 19189 1093 34 S 5979 8826 10995 13922 16769 19869 1122 3468 6174 8369 11008 18948 16889 19806 1126 8563 6216 8880 11026 14043 16980 litllS 1133 3652 6305 8898 11068 14144 17082 19876 1190 3569 6372 8465 11162 14164 17106 194 1226 3634 6389 8470 11164 14194 17278 19618 1272 3664 0491 8471 11107 14317 17279 19548 1296 8790 6603 8523 11202 14818 17303 19581 1413 3833 B572 8658 11318 14378 17835 19601 1442 3981 6671 8667 M451 14446 17868 19668 1476 3963 6691 8676 1I46I 14618 17401 19709 1629 3976 6718 8695 11622 14619 17469 1970S 1605 1024 6721 8729 U750 14578 17596 19899 4042 6784 8828 11804 14683 17618 19849 4099 6793 8858 11812 14627 17673 1988S 1647 4171 6866 8859 11829 14640 17737 19908 1661 4272 7002 tOSl 11863 14767 17768 19948 1669 4352 7013 9030 11969 14314 17794 19986 1702 4369 7153 9066 12111 148 8 17806 1998 1707 4377 7211 9069 12163 14343 17810 19918 1817 4397 7216 9117 12224 14864 17856 200l 1862 4436 7297 9191 12284 14869 17872 20U48 1864 4488 7892 9128 12313 14380 17876 20066 1880 4492 7295 9194 12430 14891 17895 301691906 4528 7322 9267 12489 14926 17914 90989 1967 4593 7325 92F2 19491 16094 17991 20382 4620 1343 9368 12518 15116 17999 20888 4C22 7436 9434 12515 15166 18112 20414 2138 4688 7448 9466 12668 1521 18i15 90479 404b 7479 8469 12667 15280 18167 20640 220G 4664 7571 948S 12636 I542I 18168 206682204 1682 7634 9492 13639 15568 J8181 80599 2246 4726 7646 9514 13706 15615 18204 20622 4754 76S4 9544 12741 15631 18306 20661 1846 7727 9603 12755 16704 18310 20712 8279 4872 1752 9688 12860 16718 18870 20605 9360 4990 7768 9813 19960 16793 18386 90839 8379 4998 77 1 9831 12992 16740 18480 209949151 183 7796 9870 18021 15811 Ondertrouwd i W J B LANZING 1 Luil Adj der Inf I en C MAUHENBBECHIÜU Huwoljksvoltrekkiug U Ang 1894 MmUrComelit 22 Juli 1804 lUenigt en alijemeene kennüi eving ADVERTENTIÊN