Goudsche Courant, dinsdag 14 augustus 1894

No 64S9 Woensdag 15 Augustus 1894 33ste Jaargang jH Onfeilbaar Uiddel TBGRN Influenza Hoest Borst eo NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De CJitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met ui 7 ondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatei van 1 5 reg els k 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Voortpotdig barrilen vm m Zoon Merrouw HAGE KlIEHOF DinUloord 10 AngiMtns 1S94 Heden overleed naeenelangdortge ziekte onze innig geliefde Moeder Merr J VOOKBÜRGH geb Spruit in den oaderdom van ruim 82 jaren Hare diepbedroefde kinderen WIliLBM VOOHBUBGH ALIDA VOOBBÜRGH Gouda tl Augnstus 1894 Openlïaar Onderwijs Toelating v n Leerlingeo op de Tussohenschool D COMMISSIE van TOEZICHT op het LAOKK ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de InschrUvIng van Leerlingen wier plaatsing men met den October 1894 op borengenoemde gcbool verlangt geschieden Ml in het schooüokaal op DINSDAG 21 AU0D8TUS 1894 des namiddags ten TJjf nar Voor verdere bgaonderheden wordt rerwexen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris J H VAN DEB VOORT Oouda 7 Aagnatnii 1894 Er biedt zich aan denH E Huishoudster 27 jaar oad i iit den boerenstand bekend met bet rak Br tr onder No 2332 aan het Bnrean deier Conrant J C J DE HUITEH Tiendeweg fatTWit lich beleefd aan voor de levering van NIEUWE m GEBRUIKTE Velocipedes fan rerschillende iabrieken I Rsparatiën worden ten spoedig te bewerk telligd BIlOODWIMm TK HUDB aangeboden te Oravenhage een modern groot op een der volkrykste standen waarin een aantal jaren het MANOFACIUURVAK wordt uitgeoefend doch voor alle conrante laken geschikt ia Unurprijd ƒ 800 per jaar Franco brieven motto Winkelhuis aan Qebr BELINFANTE Wagenstraat 102 s GraMtnhage mm SAFET7 WIL te koop f 60 één seiaoen bereden met e tra iwaren achterband Te zien bg KAUFMAN en LANDHEER Wgnstraat Rotterdam Een ware Schat voor de ongelokkige slachtoffers der Zelfbevlekkingr Onanie en geheime uitspattingen is liet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKING Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevelgen van deie ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Qnuds 8aslpendruk vu A BamKUX k Zoon Teekenpap ier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier EANTOOR EN SCHRIJFBOEKEN en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWKG D 60 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in de handen ran een bekwaam geneesheer een goed sncoes hebben Was niet PriesniU de geloerde vestiger eer waterkuur metbode wiana woonplaats een bederaartsaord toot do Igdende meuscblieid geworden is den eenvoudige boor Henft ni t een Zweedsoh majoor Tbure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die bet lancet der chirurgen reeds minder noodzakel k heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesheeren begint te worden F Ook op het gebied ter beperking van uuuwsiekten begint er lioht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurtijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat z jn de sedert jaren on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als b voorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheet te verdringen Kr zijn vele menschen die noch ziek noch geaond ggn en tooh klagen dat zij zich ia lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en eoo zich eelvcn en andoren tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagdof door vreeseijke angst ot diior droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan xijn er weder andere die te kampen hebben met boofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen eu toevallen Eindelijk l den de ergsten onder hen aac verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zgn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der teefwgze van onzen tijd Wie tot eone dezer oategorien van tgders behoort en ingetieht wensoht te worden over de wer king eenet nieuwe metbode adresseere zich aan Amsterdam N CLEBAN Co Heiligeweg 42 Dag clijksche Stoombootdienst Rotterdam Leiden vice versa via Gouda Waddingsveen Boskoop Alphen Koudekerk Leiderdorp voor PA aSAGIEBa GOMDBKMS en TJEB met de Stoomschepen FORTUNA I en II S elste verbindiDg Bill kste tarieven Agent te Cfouda de Heer C van der GROEF StoombootenTeer alwaar steeds Goedereu in ontvangst worden genomen Voor verdere ioliohtingen vervoege men zich tot de ondernemers VAN GELDER LICHTBN8TE1N Co Nieuwe Haven 109 Rotterdam laeit rooml op de ECHT haadteeJfeniMiff a t roode letters Oberiahnslein OIR£CTEUR on VICTOKI IBItOH OBCIIl iHHSTllH verkrijgbaar MaatHeliappij tot ExplottaMe der Victoria Bron gevestiffd te Itotferetam ZuidbloMk 8 Verkr gbaar in t HoofddepAt voor Qonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch i 18 cents per halve Flesch ii 13 cents Kruik ik 17 Krnik 13 terwgl voor de ledige Flesscheu en Kruiken wordt vergoed dar halve Flesch Krnik 2 cents 1 cent per heele i lesch 3 cents Kruik 1 cent Hollandsche Maatschappij van Landhouw Afdeeling GOUDA eii Omstreken BIJ GELEGENHEID DEK VRIJE PAARDENMARKT op Vrydag 19 October a s Prijs per I ot 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BRÜ KMAIV en Zn Lange Tiendewegr D 60 MELIANTHE Soperlor Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BULSWARD 1893 Eere Diploma en Gonden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestauddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pnrgatief Oeneest onmiddelH k Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld 11 N van Schalk Go Machinale Fabriek DE HüNIQBLOEMc Snmatra straat 267 Den Baag Verkrflgbaar bij F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Abonneert U op het 8 KATHOLIEKE TUIVERSNAGAZIJN onder Redactie der beate Eatb Letterkandigen Maandel ks Tersch nen 48 pag groüt formaat over 2 kolommen prachtige lectuur ala jRotnans Novellen f Historische Verhalenj Poëzie AUerlei Baadselëf Logogrieff Sebtis enx enx voor den zeer lagen praa van 65 CSNT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste ina Ddschrift van P STOKVIS WATKBRBUB UlTOBTKE S BOSCH FBAHSCHE STOOMTEBVEiU an Chemische WtsscherQ VA H OPPE HEIMEB 19 KruUkade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven raa alle Heerenen Damesgarderöben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichtiug voor het stoomen van platme mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar da nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdel jk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbrsiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nienw afleverbaU in 8 dagen te verven goedereu in ene ireek BINNENLAND GOUDA U Augufltufl 1894 Benoemd tot onderwijzeres aan school II te Ouderkerk a d IJsel Mej E P J Schriek alhier Uy het ad missie examen voor toelating tot de TbeoK School der Ghr Qer Kerk werden vier adspiraaten toegelaten en zeven afgewezen De to elntenen zyn de heeren Do Boer Zieriksee Van der He jde Gouda Jonkman Nooideloos en Schouten Woerden Aan den kanaaldyk bij Jobs de Yos en in den Zuidplaspolder fa Noordegraaf heiden onder de ffemeente Moordrecht is sedert ruim een week het mond en klauwzeer oude het ee uitgebroken Door borden geplaatst op de Tenohillende lander eo in den omtrek wordt het aldaar rondloopende ree als verdacht bescfaoawd aangegeven Gisteren ia den namiddag vermaakten zich drie matrozen met zeilen in een klein visschersbootje op de zoogenaamde Reu onder de ge meeote Reeuw k en ofschoon het een flinke briof woei zoo scheen het die lieden toch niet snel genoeg te gaan Genoemde Ree scheen voor han pleizier te nauw te z n daar z althans met hun bootje het zoogenaamde Platteweijen op zeilden tot groote vrees van eenige toeschouwers daar de wind natuorl k op die plas veel sterker waa en z ook voor het ergste vreesden Toen zy een eind weegs de plas waren opgezeitd sloeg het ranke vaartuigje tot groote schrik van de toeBcfaonwers om Terstond werden alle maatregelen genomen om zich naar de plaats des onheila te begeven ten biade pogingen tot redding in het werk te atellen Op de plaats des onheils gekomen bleek dat zulks overbodig was daar zij zich zelven door zwemmen hadden gered on zich op een rietkrag gelegen in gemelde plas hadden begeven en besloten waren zich met zwemmen naar de vaste wal te begeven Dit behoefde uu echter niet Het eenite geval van mond en klaowzeer is te Bodegrave voorgekomen by het vee van den landbouwer C Veelentnrf Czn Het acbijnt dat de menschen zich langzamerhand met den vochtigen zomer kunnen vereenigen want men begint het water op tu FEVILLETO M De laatste eener Familie Naar het Fraiuch 102 Ik zal hem bovendien wel aan het verstand brengen dat die voorwerpen niet van jou komen door den list op je medgezel te sohuiven dien liij niet koude eo ja begrijpt dat ik mü wel zal wachten zijn naam te noemen Hij kan geloovon dat de heer die den toren bezocht heeft met u een vreem deling was waarmede jü toevallig kennis hebt gemaakt Overigens besloot dokter Bertraiid zal het beter zijn lat do cipier je niet ziet Wacht mij op den buiteasingel terwijl ik hem in hot gebouw ouder handen neem Ik ga ook mede zeido Kliie vaat boslotan HjUitmuntend freule I Maar geloof mij wij mogen gee tijd inoor rorliezen üeze schikking stond freule Bartan aan daar zij vosl boalotea was zich voor den vervolge onder de voortdurfluds hescherming te stollen van Arthur Zij Ban zioh voor hem later alles to zeK on wat zij niet kon vertellen in tegenwoordigheid vab don dokter Zü vestrokkoD met hnn drieën maar gingen buiten weder dadalyk uiteen Bertrand stapte Regelrecht naar het kaattet torwijl do beide jongelui zioh naar den Singel begaven waar zij op huu vriend zoudon waohteu De verloofd liepen eenigen tijd niuut elkander zoeken In do nfgeloopeu week vielen te VVaddingaveen niet minder dan zes meneehen in het water Vijf waren kinderen on werden allen gered de zesde vrouw v O tuimelde Zaterdag in de Gouwe maar werd nog tijdig op den wal getrokken door ongeveer oen half dozyn buurvrouwen De commissie door de jongste algeme ne vergadering der Vereeniging van burgemeesters i en secretarissen in de provincie Zuid iloUand belast met het opmaken vóór de aanstaande algemeene jaarvergadering an een compendium der door de practyk der gemeentewet in het iicht gestelde leemten in die wet teneinde daarop tegen de weldra te verwachten herziening de algemeene aandacht te vestigen heeft naar wg van bevoegde z jde vernemen hare taak volbracht zoodat openbaarmaking vaa het rapport spoedig kan worden verwacht De commissie bestaat uit de heeren A P Zaalberg burgemeester van Alfen en Aarlanderveen voorzitter J van Waning burgemeester van Ouderkerk a d IJsel secretaris mr J J Tavenraat secretaris van Rotterdam F A O de Ridder burgemeester van Katwijk 11 A Musquetier bui emeeater van Schipluiden Voor ongeveer een jaar of vier werd te Koewacht Zeeland de ryka veldwachter Adri anse vermoord De daders zijn nu dezer dai en ontdekt en wel op de volgende wijze Een ingezetene van Krimpen a d IJsel ging naar Amerika en kreeg kennis aan twee personen die hem in Amerika het voorgevallene mededeelde nu wil het toeval dat die persoon uit Krimpen weder naar zyn Vaderland terugkwam en zag ook een der twee personen die met hem medegegaan waren dat die eveneens weder naar het Vaderland ging Btj aankomst deelde hy zijn ontdekkiog mede aandenryksveldwachter W van Loon te Krimpen die proces verbaal opmaakte Ëen der daders was naar Zeeland gegaan waar hij werd gearresteerd en de hoofdschuldige wordt in Amerika opgespoord ten einde hier te lande tereoht tf staan Gisterenmiddag omstreeks hulfvier had in de Vlist een droevig ongeluk plaats De eenige zoon van 15 jarigen leeftyd van den winkelier D Yerwoerd bezig zijnde zich te oefenen op een rijwiel had het ongeluk niet ver van zyue woning in het water de Vlist te ryden De brievenbesteller J Jittenbogaard die het ongeluk zag sprong hem onmiddellyk na maar kon hem niet meer vinden doordat by dadelyk zonder te sprekon Ueidon hadden iets op hun hart Arthur nog moor dan Ëlizo Hij waa t die hot gesprek begon r Elizo zeide hij ik zal nooit geheimen voor je hebben Maar betaal mij roit gelijke munt Wat heb je toch tegen den armen Jluüolf Acht je my In stnat tegan mijn gevoel te sprekeu of iemand liohtvaurdig to booordeelen P rroog Ëlize ffZeker niet Welnu ik kan je op hot oogenblik niet zoggon waarop mijn oonleel boruat maar ik verZekcr jo dat de graaf Yuit Trichtvoordo oen hoogst onedel m n ia dien ik in staat acht tot de laagste faandelingon en die op de brutanlste wijzo speelt met jou met mij en Zij wilde er aan toevoegen en mot mijn zouter maar eweog nog juist in tljds jla hot mogelijk provolde Arthur god on nl verbazing i hÏV spreek de waarheid en kan jo eon trok vnn hem vertellen maar ook slechte een onketon liü hoeft mg gesproken over dat twcegovecht en beproefde mg te doen geloovon dat je partij getrokken badt voor een opera ilanseres rWat weorga dat is oen gemeone streek I Ka nu herinner ik mg dat hij mg witdo doen gelooven dat ffNu ga voort van hom zal niets mij verbazen BÜat jij verliefd waart op De Ruitor vHet Verwondert mij dat hü niois gera gezegd heeft Kn thans Arthur heb ik joeen gunst to vragon Het is do eerste en uker zat het niet de laatste zijn Ben vrouw hftsft altfjd lata ta vragea aaa haar eoht ia de diepte verdwenen was Later hebben ziJ hem met dreggen levenloos opgehaald De afdeeling Kralingen van het Algemeen Nederlandach Werkliedenverbond A ryhoid door Broederschap goedgekeurd by koninklyk bealuit van 18 September 1889 heeft vao II M de Koningin 200 en van II M de Koningin Regentea 125 ontvangen tot tegemoetkoming in de groote uitgaven die zich de afdeeling heeft moeten getroosten voor zieken geld aan do leden Met dankbaarheid zyn deze gÜten door de afdeeling aanvaard Door de Nederlandsche Bank is geweigerd in betaling aan te nemen oen rgksdaatder met den beeldenaar van Willem III en bet jaartal 1871 Do weigering geschiedde opgrond dat het muntstuk niet op de Nederlandsche Munt was geslagen By ooderzoek bleek dat deze valsche ryksdaalder een hooger zilvergehalto had dan zy hebben mocht ou dus meer waard was dan een echte Het muntstuk is niet door de fiauk ingehouden maar aan den aaubioder teruggegevenDece de heer De Jonge lid van de firma wedJ do Jonge Zoon heeft zich tot den minis ter van Financiün gowoud met het verzoek Roemeen te willen bekend makon hoe in dezen gehandeld moet worden daar waarschynlijk meer vau dergetyke overwaardige rykadaalders in omloop zullen zyn Kort geledeu werd te Roermond de kleermaker F B uit Nicuwenheira Prnisen uit de gevangenis ontslagen alwaar hy wegens diefstal gezeten had Jl Zaterdag werd laj andermaal daarin overgebracht wegeua diefstal in een logement te Veuloo Ëen Itenter ielegram meldt den dood van Karadja Pasja buitengewoon gezant en gevolmachtigd ministervan Turkyote sGravenhage De gezant is gestorven op t kasteel Bovigny te Qouvy in de Belgische provincie liaxemhorg waar hy sedert cenigon tyd vertoefde iVins Karadja vertegenwoordigde zyn regoering sedert 1882 in Zweden en Noorwegen en in Nederland landIn Zweden heeft hjj slechts een jaar gewoond daarna heeft hy zich in Den Haag gevestigd waar hy reeds vóór zyn benoeming tot gezant eenige jaren doel had uitgemaakt van t Turksche gezantschap lly was een man van geest bekwaamheid en karakter Zyn gade is een letterkundig ontwikkelde geuoot f Wil jo daarmede zoggen dat ik de gelukkige zol zijn Als ge nog altgil bü je voorneraoii blijft mijn vriend dan znllen wij zoodra de zaak van de Ruiter afgoloopen ia dou dag van ona huwelijk bepalen Maar beloof mij om van dit oogenblik af allo b treklcingon met van Trichtvoorde af te brokon iilk bploof t je Ik voeg er ochtor a in too dat t mooilijk zal iyn om t plotseling te doen Ik geloof niet dat hij proboeren al jo nogmaals te ontmoeten Maar ala hg t deed reken ik or op dat je hem onvorbiddelyk zult afwijzen Ik zal t doen En als hij rag daarvoor eono verklaring vrougt zal ik weigeren zo hem te geven en wel om do alles afdoende roden dat Dnt jo natuurlyk iiot weet wal ik togen hem hob Ik zal hot je zeggen zoodra wü gehuwd zijn Laat ona nu niet moer over hem sprekon üod geve dat hg jo niet in moeilijkheden gebracht heeft I Het touw dat hij cooala jo zegt aan do Ruitor heeft doou toekomoD 13 onder jou naam binnengesmokkeld Hg heeft vr lioh wel voor gewacht zich bekend te maken on i i ben overtuigd dat hg eon laaghartige bedoeling had met die zoogenaamde hulpvaardigheid l e heer van Trirhtvoorde doet niets zondor een hopaaldo baweogredoD Wat was zijn dool mooton wg vragon toen bij don gevangene do middelen om to ontsnappen deed toekomen Arthur zeide niets omdat hij niets ta zeggen had Het begon hem te apgton dat hij zooveel vertrouwen gesteld had in een man die zoo hard beoordeeld werd door freule Bartao De rsrloofd D warm thaai aan hit tiade vaa boa vrouw die eeuigo jaren getedeu het vcolgolezeu werkje EtiDcellet heeft geschreven Prins Karadja droeg het grootkruis der orde van den Nederlandschen Leeuw en van den Ëikenkroon Ter eere van de nagc Uchteuis van den staatsdienaar des Sultans is oen lijkdienst gehouden in de Grieksche kapel aan den Scheveningschon weg De uitslag van do gehouden wielerwedstryden te Antwerpen was deze Wedstryd over 1 09 meter Eerste A Lehr Duitachland in 2 m 53 aec tweede Jaap Eden Wedstryd over 10 kilometer niü Jaap Eden in 10 m 64 sec tweede I Green Engeland derde Brown Engeland Wedstryd van jnuiores liefbebbers over 1G09 meters Eerste Luijatèn ontwerpen tweedo Btendelt Mortsel derde Van Hees Groningen Het bericht dat genornal Booth aan de vroawelyke Heilssoldaten een uieuwen hoed heeft voorgeschreven vond zijn ontstaan in een En gelach blad maar werd toen onmiddellyk tegengeeprokeu door de War Cry het officieel orgaan van den Generaal De Haltelujahoad blyft das onveranderd Van het eiland Marken is een vau de oadhoden welke daar steeds do aandacht van monigen bezoeker trokken naar elders overgebracht Hot is een byzonder fraaie kast welke voor f 0000 is gokocht door den heer A T Van Spanje te Utrecht 1 adertyd had koningin Sophia die kast ook willen koopen De eigenaar de heer J Kea wilde er toen echter niet van hoofen Een arbeider te Amersfoort zekere P W werd Vrydag voor de d rde maal verblyd met de geboorte van tweelingen Den 27u September 1880 schonk zya vroaw hem aen jongen en een meiaje den lOn Aug 1890 twee zoona en den lUu Aug 1894 twee dochters Over eea jaar kan dus in dat gezin de geboortedag van vier kinderen tegelyk worden gevierd Er mi dan vreugde zyu maar de spoeling zal dunkt ons wei dun wezen Zaterdagavond j l vermoedelyk omstreeks elf nur is te Schagen een vreeuelyke misdaad gepleegd De 58 jarige weduwe j Bute winkeïierater in groenten vloeschwaren ene op de Lagezjjdo aldaar het drukste gedeelte der wandoling waar zij op dtn dokter zoudon wachton Zij stonden nan do achterzijde van he kostoet f I nar was hg opgotlotou niet waar P vroeg I iza Ja bgna onmiddellijk boven ona hoofd Dat venstar met ijieren IraÜM dat gg daar ziet moet de oei geweest zgn waiir hg gekerkerd zat Kijk de alaven z n nog volkomen gauf Hij he t dus niet boproefd to vluchten Alle duivels I Hot touw en de werktuigen moeten derhalve in de mand gebleven zgn en de cipier heeft zo zeker gevonden Klize legdo haar hand op don arm van haar verloofde en riep met blijden schrik Hij znl ze niet vindon kgk daar eens in do gracht TuHHchen do struiken ai daar ligt iets blinkonds 3a on nog iets dat tussohon de takken opgerold ligt Ik geloof wezenlijk dat hot eon touw ia De Ruiter z iu hot dan uit liet venster zijner gerangenii hebben Mooton worpau nHat verwondert mg volstrokt niet dat hij ge woigerd horft om to vluchton Maar dat louw uag □ iel gevonden worden Toe ga t halen Wjj mceton gebruik maken van het oogouhlik dat niemand ons ziet Arthur snolde naar do bewusto plok Klize zag dat bij zioh bukte on achteroenvolgena voraohitlondo voorworpen opraapte welke hg in don zak stak Het touw bracht hij mode in de hand wAIles ia er zeido hij ffalloi wat van Trichtvoorde hem zou zonden Alles behalve oeo vijl waarover hy mij gesproken heeft maar die wij niet gemakkelgk zullea vinden Wat raoeteu wij thans met dit touw uitvoeren Elize f ronM wf w