Goudsche Courant, woensdag 15 augustus 1894

6 88 7 48 10 14 it 9 4 11 18 iO i 11 18 Eien werkman aan de werf Conrad € ta Haarlem heeft bet ongeluk gehad om terwyl hy zyn jaa aantrok met een monw in aanraking te komen met eene machine tengevolge waarvan zyn rechterarm gedeeltelyk werd vorbryzeld en by deu elleboog ia moeten afgezet worden De verzoenende werking van grachtwater Gisteravond was de geheele Binnenkant te Amsterdam in opschudding Een geëngageerd paar liep langs de straat in geenszins eensgezinde stemming eindeiyk liep de twist zoo hoog dat het meisje in het water sprong Van alle kanten werd hulp verleend maar toch kostte het heel wat moeite om de toornige juffer op bet droge te brengen Ëindelyk gelukte dit aan eenige schippers Het bad had merkwaardig gewerkt De verbittering was volkomen geweken zelfs rees er by het meisje een gevoel van dankbaarheid toen zy zag dat haar vriend zich ook nu nog hoe nat zy ook was over baar wilde ontfermen Vol berouw over het voorgevallene trok zy aan zyn arm huiswaarts Men achryft uit s Hertogenbosch aan het N V d D Ik ben in de gelegenheid geweest om plannen en teekeningen te zien voor hot nieuwe post en ttilegraafkantoor alhier hetwelk eerstdaags zal worden aanbesteed en waarvan de begrooting ruim een halve ton gouds bedraagt In renaissance styi opgetrokken belooft het een gebouw te zullen worden dat een sieraad dezer plaats die trouwens niet rgk is aan schoone gevels al hapert het er niet aan kapitalisten zal uitmaken Het front in do Kerkstraat zal 23 dat in de Korte Putatraat 50 M beslaan van welke laatste afmeting een groot deel pl m 3t M de tegenwoordige fabriek des Hoeren Maurits van den Bergh voor den dienst der postpakketten zal bestemd worden De ingang van het post on telegraafkantoor zal op den hoek dier atraten zyn vanwaar men door een ruime vestibule toegang heeft tot eene groote wachtkamer voor het publiek bestemd die door middel van een sierlgk koepeldak zylicht ontvangt en waaromheen de expeditie seinen tëlephoon zalen gei ogen zyn Op de eerste étage vindt men de woning van den directeur die eveneens alle comfort biedt en zoowel op ruimte als op sierlykbeid mag bogen Het werk waarmede men half September a B zal beginnen zal 31 December 1895 moeten worden opgeleverd c Te Wageningen is Zaterdagnacht aan de steenfabriek van den Heer Mynliefi uit Renkum een turfloods met turf uitgebrand Door de beleidvolle tusschenkomst van den Heer Beek agent der assurantie raaatscbappy De Jong Co waarby alles verzekerd was is het woonhuis enz gespaard gebleven Do brandweer was den gebeelen Zondag aanwezig om den vuurgloed te bewaken Ëen Spaanscb barbier beeft onlangs te Madrid een dierentemmer in het leeuwenhok de helft van zyn baard afgeschoren Dat recordc ia nu geslagen door een jong Fransch barbier Garret naamd die te Lovallois Perret don dierontemmer Juliano in het hok by vyf leeuwen geheel geschoren heeft Nu zal er wol spoedig een haarkonatenaar komen die een dierentemmer te midden van 7yo wilde beesten niet alleen scheere maar hem ook bet haar knipt en een Shampooing geeft Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdienst 1894 95 Aangevangen 1 Mei TUd van Greejiwich OniinA ROTTTiliniM OOUDA SOTTXRDAH 10 46 10 86 18 08 18 18 18 68 1 84 8 68 4 80 11 08 1 06 4 67 11 09 1 18 6 04 U l 1 1 8 U 11 06 11 86 18 88 18 88 1 88 1 44 4 10 6 80 ItOTTERDA M o O D D A 81 10 17 11 60 18 80 1 46 8 10 87 1 68 10 84 8 08 10 41 I 8 09 10 47 18 08 18 40 8 16 8 Battardua OapeUe 10 18 Nieuwerkerk l Uoordnoht Qoada S SOUDA D£N HAAQ Gouda 7 80 8 40 9 09 9 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 89 8 66 4 46 8 87 6 69 7 18 9 87 11 08 11 18 1 13 1 18 1 84 1 88 1 88 Hm 8 18 9 18 9 89 10 07 11 87 18 41 18 81 1 48 1 87 8 66 4 88 6 86 6 66 6 41 7 48 10 1611 88 11 48 som A O TK ECHT Gouda 6 86 6 10 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 88 8 818 18 4 47 6 88 6 87 7 46 8 38 10 1410 88 11 0 8 87 6 87 7 69 10 87 It 11 17 8 46 8 11 8 04 6 48 6 86 8 07 8 66 10 86 88 8 41 9 Ji T0 81 11 46 1 80 8 08 8 88 3 86 8 8 6 816 66 8 88 9 1110 68 11 10 GOUD A A U8TIRDAM I 10 061 10 66 18 11 8 81l 4 47i 10 66 18 19 1 1 40 1 46 D IO li M UI Mi pUata n hare bg haar inwonende niobt Anna Beiers een meiije van raim 17 jaren sgn beiden in het door haar bewoonde bais op gruweiyke wyze vermoord Zondagmorgen vro te ongeveer 7 uren kwam een kind om groenten in den winkel waarvan de deur los was Toen er op zgn herhaald geroep niemand te voorschyn kwam verzocht het aan den naaatwonenden bourmaD De Haan of deze de weduwe Bute die vr doof was wiide waarschnweD dat er volk in den winkel was Toen deze buurman zich naar de vlak achter den winkel gelesen kenken begaf aanschouwde hy een vreesel gk schouwspel In een verstikkende atmosfeer van rook en brandlucht zag hg de vrouw met een diepe snede in den hals in zittende houding dood op een stoel terwijl hare kleereo welke blikbaar met petroleum overgoten en in brand gestoken waren voor een groot gedeelte waren verbrand Tn eene barer half verkoolde handen had ze nog een snijboonenraefije dat waarMhynlyk des avonds door haar waa gebruikt Een vr zware wond aan het hoofd doet vermoeden dat een slag met een byitje dat met bloed bevlekt op het erf achter het kippenhok wefA gevonden haar bewusteloos heeit gemaakt Toen de waarnemende burgemeester de heer W A Hazen de burgemeester de heer Bermon keert heden van een reis terug met de politie welke oogenblikkelyk door Oe Haan waren gewaarschuwd het buis verder onderzocht vond men in de slaapkamer achter het woonvertrek het nichtje Auna Beiers eveneens met een vreeselgke wonde aan den hals vermoord voor het bed op don grond liggen Beeds te bed liggende hetgeen zichtbaar was aan het met bloed bevlekte beddegoed is zy bg de waarschijnlyk met den moordenaar plaats gehad hebbende worsteling met den eenen voet in eene beddelaken verward geraakt in het bed blgveo hangen een kussen dat bg haar tgk op den grond lag was ook met petroleum overgoten e in brand geat ken Of echter de hoeveelheid petroleum niet groot is geweest in de slaapkamer evenals in de keuken heeft de brand geen voortgang gehad Daardoor is bat biykbare plan van den moordenaar of de moordenaars vergdetd om het onderzoek naar de gruweldaden te beletten De beide in de slaapkamer staaude linnenkuteo zgn opengebroken en de bovenladen met haren inhoud over den grond geworpen en verspreid terwgl een Eougenaamde kapdoos op de tafel was geaet zonder dat het daarin aanwezige gouden ooryzer daaruit is gestolen ereuzoo zgn eenige effecten en een portefeuille met eenig bankpapier in een kleine lade van een der kasten onaangeroerd gebleven Het is niet bekend of de vermoorde veel baar geld in huis heeft gehad hetgeen niet waarBcbgnlyk is doch wat er is geweest was verdwenen Vermoedeiyk is diefstal de oorzaak van de misdaad By bet onderzoek vond men in do keuken een met bloed bevlekt broodmes op de tafel liggen waarmede dus waarscbyniyk de weduwe is vermoord De moord op het meisje is waarschynlyk gepleegd met een groot vleeschmes hetwelk in den winkel werd gebruikt en dat met omgebogen pnnt bij baar lijk op den grond in de slaapkamer werd gevonden 7 86 7 88 7 8 7 46 7 86 8 88 8 48 8 49 8 66 9 06 6 Qoade Moordreeht Niaawerkerk Oepelle fiotterdam 7 11 01 U IO Ze M 7 48 8 69 Bl Kr 7 47 Z Ze ir 7 68 9 01 N d L d 8 08 Voorb 8 07 9 18 8 60 6 64 6 89 7 03 8 18 6 18 7 88 8 Oudaw Woerden Utreobt 8 811 9 10 Ml 6 40 1 WD 7 69 idiatoidwB OA 1 14 t BaelMtn Gouda Anutardam Wp Uit de verschillende gegevens blykt dat de moordenaar of de moordenaars niet veel langer dan anderhalf unr in het huis kanoen vertoefd hebben devryt iemand te ongeveer baU elf de weduwe door de openstaande achterdeur van den winkel in de door een lampje verlichte keuken in den stoel zag zitten slapen naar deze althans meende op te merken Te ruim elf uur boorden twee voorbyganger i toen alles in het huis donker was e n angstig gegil in de woning met den eenige malen herhaalden uitroep 0 God o God c Dewyl echter tusïchen de weduwe en haar nichtje meermalen een minder aangename woordenwisseling moet voorgevallen zyn meenden By te moeten denken aan een min of meer heltig tooneel tnsschen haar beiden en toen zy op hot pont staande het huis binnen te dringen niets meer hoorden en door de door7 ichtig gnrdynen liobt zi en ontsteken in de kamer waarin iemand heen en weer liep gingen zy huns weegs onbewust welke vreeselyke dingen daarbinnen gebeurden Te ruim twaalf nren boorde een der baren op zyn erf hetwelk grenst aan dat van de vermoorde weduwe eenïg gerucht waarop deze zijn hond losliet die wel hevig blaffende het erf rondliep doch hetgeen zonder verder gevolg bleef van de scbutting echter die de erven scheidt en vrg ond is waren naar men vermoedt by de overklimmiug van den moordenaar twee planken gebroken en nit het feit dat ook op een andere schutting overkliraming zichtbaar was maakt men op dat hy achterom over een stuk weiland is ontvlucht terwyt het iets later overgaan van de bel van de winkeldeur der vermoorde het vermoeden doet ryzen dat de tweede moordenaar verhinderd door deu inmiddels losgelaten hond bet huis door de voordeur heeft verlaten Zond middag met den trein van twaalf uren zyn uit Alkmaar overgekomen do boeren Mr H J Lulofi Umbgrove snbstitaut ofiBcier van justitie en Mr A C Lagorwey rechtercom misaaris vergezeld van den sabstituut gri£Ber en Dr J Thomas die met den plaatselyken geneesheer Dr Meicbior belast is met het visom repertum Op de plaats van de misdaad is een photogram genomen van de lyken welke des middags naar het lykenhuis op de algeme ne begraafplaats zyn vervoerd geworden De Transvaalsche Volksraad heeft het voorstel tot het instellen van een Transvaalsche ridderorde verworpen Te Mainz is Zaterdag voor het eerst onder de Regeering van den jongen Groothertog van Hessen een doodvonnis voltrokken De 20jarige kuiper Bohrbacber die een man van 72 jaren vermoord en beroofd had is er onthoofd Aan een broedermoordenaar die te Saalfeldt Saksen Meiningen ter dood gebracht zou worden ia op bet laatste oogenblik gratie verleend De jonge Keizer van China is volgens The Times de heerschappy van de Keizerin Weduwe moede en hy poogt zich daarvan te ontslaan De buitensporige feestelykheden ter gelegenheid van de 60en verjaardag zyoer moeder mishaagden hem zeer msar hy kon ze niet beletten Den eersten Kamerheer zyner moeder moet Z M dezer dagen eigenhandig een pak sla hebben toegediend onder toezegging dat een volgend maat zgn hoofd zou vallen De Keizer legt zioh met gver toe op de Ëngelsche taal waarin by groote vorderingen maakt Hy ia zeer streng tegen Chineescbe diplomaten in het buitenland die zich lieten omkoopen De gewezen gezant te Washington is ontslagen wegens diefstal van ryksgelden Zouder bet te willen zyn zy die den bedelaar mot hun gave vereeren de grootste bevorderaars der bedelary Dit zal ook wel de meening zyn van graaf Schuleuhurg landraad van het Lubbener district die een verordening beeft uitgevaardigd waarby een boete is vastgesteld van 30 mark subsidiair gevangenisstraf voor hem die bedelaars een gave overhandigt Dit zal een probaat middel zyn om de bedelaars uit te rooien Insecteusteken kunnen levenE evaarlyk worden wanneer zy in den mond of de keel plaats hebben 7 47 8 18 10 08 10 11 7 48 8 07 6 11 6 16 6 88 6 81 6 38 8 88 10 10 £ r is daarentegen een eenvoudig middel hetwelk bestaat in het nemen van een theelepel keukenzout met water aangemengd dit moet men zachtjes dooralikken dan verdw at de pyu na eenige oogenblikken en beeft men er verder geen hinder van tot nu toe een verklaard t nsUnder van wedrennen was nu in eena bet tegenovergestelde ia geworden Velen oneer lezera sullen zich nog wal herinneren dat de Sbah by zyn laatste bezoek aan Europa toen men hem naar een Wedren wilde geleiden antwoordde ïk weet wel dat het eene paard harder loopt dan het andere en het is mg onverschillig te weten welk paard het hardst loopt c Nu diezelfde Shah ia tot groote verwonderiag van zyn hofhouding eensklaps een bewonderaar voor de wedrennen geworden en beeft onlangs een Perztachen Derby ingesteld Onmiddeiyk waren daarvoor meer dan driehonderd paarden ingeschreven waaronder zevenen twintig paarden bohoorende tot den stal van den Shah De vorst begon met de inschryvingsgelden van elk paard dat zeer boog was te innen De inscbryvers vonden daarin niets vreemds en betaalden Ëindelyk waa de laoggewenschte dag waarop de Derby zoude geloopen worden daar Ëen groot publiek was opgekomen en ook de Shah met zgne ministers varen op de renbaab verschonen Algemeen geloofde men dat de eigenaar van bet winnende paard een groote som zoude ontvangen Doch ziet de Shah publiceerde het volgende besUit De paarden die niet gewonnen hebben ontvangen natuurlgk niets Wat den winner betreft die moet evenmin iets hebben omdat by zich de weelde veroorloofd hoeft de paarden van zyn souverein te slaan i og erger het paard dat aldus gehandeld hoeft beeft een misdryf begaan en tot straf daarvoor zal het ingelgfd worden in de stallen van den Shah Men zegt dat de Shah van Perzië voornemens is dikwyla couraes in dat genre te laten toopen doch het is twyfolachtig of er dan zoovele insohry vingen zullen inkomen als voor dozen eersten keer Aan hen die gaarne deu auteur van deae anecdote willen kennen zy opgemerkt dat het de Prins van Wales is Zaterdag zoo te Maassluis het lo ferachip Resultaat c op de haringvisschery uitgaan maar toon het unr van vertrek daar was ontbraken er nog een paar jongens die echter spoedig door de politie werden opgespoord in een herberg waar zg zich schuil hielden Na aan boord gebracht te zyn kwam de sleepboot er voor en ging het met stuom de haven uit doch even voor het schip de haven uit was wipte een der beihamels over boord en zwom naar den kant waar hg door middel van een trap op den vasten wal kwam on langs den acbterdijk het weiland invluchtte Het schip kwam nu weder in de haven terug en maakte de tweede belhamel gebruik om eveneens te ontsnappen en zyn kameraad achterna te gaan Het schip kon nu niet naar zee en moest wachten tot Maandag om met andere jongens naar zee te gaan en ia dit scdip alzoo twee dagen met de visschery ten achter Tegenwoordig komt het veelvuldig voor dat vreemde jongens na een reis te hebben medegemaakt er den tweeden keer geen lust meer in hebben In Sempervirons deelt de beer H Witte bortulanua te Leiden de verwoesting mede welke verleden week door den hagelslag of ysval in s Ryks Academietuin aldaar is aangericht Ëen alleraardigst aneodoto omtrent dfenShab van Perzië is In omloop Deae souverein heeft inderdaad een ingenieus middel gevonden aldus meldt de Ned Sportc om zyn bron van inkomsten te vermeerderen door middel van wedrennen Het vermakelykfite is dat de Shnh die In de Victoria kaa die pns geheel nieuw beglaasd was on uit dien hoofde dezen zomer buiten gebruik moest blyven waren meer dan vyfhonderd ruiten gebroken De grootste ruïne beerschto in de kweekkas Alles was overdekt mot glasscherven de paden waren één en al glas en stonden bovendien blank van het ingestroomd water zoo ook in de Orchideecnkas terwgl in betphotographisch atelier in het geheel drie ruiten heel gebleven waren Volgens een ruwe telling zyn er 2500 ruiten ingehageld 7 10 11 10 6 66 6 03 6 10 17 6 86 9 40 47 64 10 01 10 10 11 80 11 80 7 0T 8 10 7 17 7 84 7 817 87 8 48 7 80 8 48 4 80 4 48 4 66 6 08 8 09 8 16 8 60 41 9 60 9 66 8 80 10 08 I 8 10 4 08 4 40 DEN HAAO GOUDA iHage 6 487 807 439 88 9 4610 18 11 8818 16 1 88 8 18 8 46 8 48 4 18 4 48 6 17 7 8 08 9 t 10 10 7 06 7 11 7 90 7 86 7 81 1 44 1 49 1 88 8 04 8 0 10 30 10 86 10 41 8 09 10 Voorb 8 64 N dL d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 ZeT M 6 19 Onuda 6 807 6 8 13 9 68 10 16 10 68 18 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 43 6 80 6 47 7 48 8 S6 10 10 10 86 U T R K C H T G O U D A IUtreoht O SS 7 60 9 6311 84 18 08 1S E 0 8 66 8 10 8 68 4 43 6 38 8 09 8 60 10 84 Woerden fi 68 8 11 10 16 18 84 n 4 16 v 9 1U0 61Oudewiter 7 07 8 19 10 24 18 48 4 84 n w t 9 19 Gouda 7 80 8 88 9 84 10 87 18 06 18 66 1 S8 8 27 8 50 4 87 6 20 7 08 8 41 9 SS ll OT AM8TERDA II 6 O U D A AmttrrdunC S 8 9 40 ll lOs 11 87 8 40 4 10f 4 10 7 88 9 48 Amstardani Wp 1 60 8 16 9 61 11 16 11 48 8 61 4 Sft 4 8B 7 80 10 00 Qouda TJO 9 04 10 lt ll 11 11 1 10 i 10 I IS I U 11 00 De I kassen Noa 2 4 en 5 die met horden bedekt waren hebben weinig geleden maar ongedeerd ayn ze er toch niet afgekomen Sen calamiteit als doven is in de analen van onee ouden Hortus volkomen onbekend De kweekkas en do Orchideeënkas moeten geheel nieuw b laasd worden want aan herstellen of inboeten Tall niet te denken Zeli en na letterlyk open Op zich zelf hindert dit nu in dezen tyd zoo erg niet Men zou met deze temperatuur alle planten in Augustus in de open lucht kunnen bonden als men ze maar tegen te sterk nitdrogen kon beveiligen en dit zal door doelmatig schermen wel gaan Maar zeer nsdeeltg is het instroomen van bet hemelwater dat door de enkele heel gebleven ruiten werd opgevangen Dat de directe schade aan gebroken glas dus zeer groot is valt licht te begrypen over de indirecte schade aan de planten kan nog niet oordeeld worden dat zal pas later blijken t Kan meê t kan ook zeer tegenvallen dit hangt geheel af van het weder in de eerste weken want on dit is hot bedenkelyke van t geval alles kan maar niet ineens weer hersteld worden daar hot door do geheele stad en in de omstreken betzelfde is en dus allerwegen de beschikbare werkkrachten gerequireerd worden Zeer opmerkelyk is het dat er tweeërlei stukken ys vielen Hot meerendeel bestond nit aaiver eivormige stukken Deze waren kristalhelder OU men zag er duidelijk een mat witte groote hagelkorrel binnen in liggen uitwendig waren dezen zeer regelmatig van vorm Do anderen waren ruwe stukken js zooala men verkrygt wannöer men een groot yablok stuk slaat dus met zeer onregelmatige hoekeu en ponten Deze bobben zeer zeker hot moeste kwud gedaan Het beeft er allen scbyn van dat een wolk in haar geheel plotseling in ys veranderd neergevallen en door do groote snelheid van haren val vorgrnizeld is Meer en meer blykt dat de schade door de h lbui van 6 Augustus de bewoners van Asismeer zwaar heeft getroffen Het getal gewkeu glasruiten bij de bloemisten bedraagt omftreoks 150 000 waarvan de pryzen wisselen tusEchen 5 cent en 50 cent Aanmerkelyk grooter is echter do schade welke aan de planten in on buiten de broeikassen is toegebracht geworden De stekpinnten welke bfl velen reeds in do kassen waren geplaatst zyn by duizenden vernield Een aantal planten zyn voor deu verkoop ongeschikt geworden on worden weggeworpen De kostbaarste soorten zyn veelal ook de teerste en daaronder is dan ook de verwoesting groot Ook de groetentelers kebben zeer groot nadeel geleden De aagurken en boonen zyn door de gevallen ysstnkken gekneusd van bloem en blad beroofd en rotten nu door den velen regen geheel weg Vele huisgezinnen missen schier alle verdienste en sommige zyn geheel broodoloos Door een paar ingezetenen is een renteloos voorschot van 1000 verstrekt om in den allerdringendsten nood te voorzien In de gemeente wordt een collecte gehouden Ëen beroep op de liefdadigheid onzer landgenooten zal echter wel niet kunnen nitblyven daar de gemeeutenaren zelven onmogelyk voldoende hulp kunnen verschaffen en vele nyvero en oppassende gezinnen zouder hulp geheel armlas ig zouden worden De afdeeling Aalsmeer voor Tuinbouw en Plantkunde heeft besloten aldaar eene collecte te doen houden ten einde in den ergsten nood te kunnen voorzien Er moet alweer een nieuw ontploffiugsmiddel tienmaal krachtiger dan dynamiet zyn uitgevonden De uitvinder bood bet der Duitsche B oering aan die er proeven mee laat nemen By het spoor wegongel uk te Lincoln Nebraska hebben 24 menseben het leven verloren Kr is een neger gevat die verdaclit wordt de ontsporing veroorzaakt te hebben door het w nemen van een der rails De trein welke bestond uit een locomotief met kolenwagen en twee wagons ging na de ontsporing nog een klein eind weegs voort tot op een brug waar hy doorzakte De waggons werden door den val verbryzeld de machiue sprong en de brandende kolen die in alle richtingen vlogen dedeu de waggons en de brug in brand geraken In den rookwaggon vrelke tusschen de locomotief eu den anderen wagen l zyn ai de passagiers en een oon dactenr omgekomen De Uen schryft uit Rotterdam aan de iVlegraafc Een nieuwe storm is thans over Rotterdam gdcomen en heeft een groot aantal ingezetettSn gevoelig getroffen Deze storm is ontstaan nft het ontvangen der aanslagbiljetten voorde plaatael ke directe belasting naar het inkomen Wel is waar is de heffing maar ver boogd van tot S i ten honderd maar do Raad sohünt met de opgaven der bolastinglohnldigen weinig rekening te hebben gehou den Uw correspondent aiet zyn aanslag met 100 pCt verhoogd wat op verre na niet de grootste verhooging is Dat er dan ook heel wat gereclameerd zal worden valt te begrypen Een beschryvingsbiljet voor de belasting moet als een officieel stuk bescht wd worden dat stuk wordt ingevuld en geteekend eu waar de Raad nu bet of geven inkomen verhoogt geeft zy don iuwonors tevens kiezers een brevet van onbetroawbaarheid Na een landurig verzot heeft de administratie dor posterijen in Engeland ten laatste bepaald dat kaarten van de juiste groote waarop mededeelingen zyn geschreven voorzien van postzegel van een halve panuy alf briefkaarten Terzouden kunnen worden In Engeland zal men dus waarscbynlyk eveneens briefkaarten bedrukt met de afbeelding van een belangwekkend geboun monument of van een schoon landschap zien versohyuen De oorlog tusschen China en vTapan zoo berichten Engelsche bladen heeft al treurige gevolgen voor kunst en wetenschap De Mikado is er door gestoord in het schryven van zyn roman over het leven dor bonden c een werk in 108 doelen en de keizer van China heeft een oorlogshymne gedicht met het ziugon waarvan acht nren heoDgaan Baiteolandsch Overzicht Voorloopig schynt Japan meester te zyn in de Oele Zee Niet dat het daarvan veel voordeel t ekt Do twee aanvallen dia bet deed op Weihaiawei waar zyne vloot de sterke havonforten en het arsenaal hoopte te vernielen zyn afgeslagen Ook Port Arthur dat aan de andere zyde van de straat van Petchili ligt is door de Japanners beschoten maar zonder resultaat Daarna schynt er een zeegevecht te zyn gelegerd aan de Chineescbe kunst waarvan nadere berichten nog ontbreken Wanneer de Ghiceesche vloot daar verslagen wordt dan ligt de weg naar do golf van Petchili eu van daar zells naar Peking voor de Japanners open De volgende dagen zouden wel eens verraaaiugen kunnen brengen Het anarchistenprocoa voor het Hof van Asaisen te Parijs is gisteren atgeloopen maar de Regeering maakt er een zonderling figuur by daar slechts drie personen veroordeeld zyn eu wel uitsluitend van de die ven categorie daar op agitators de nieuwe Anarchistenwet nog niet kon worden toegepast Ortiz de vriend van Emile Henry en inbreker van beroep heeft 15 jaar dwang arbeid beloopen de Italiaan Cherichotti 8 jaar en do Italiaan Bertaui zes maanden Alle overigen zyn vrygesprokon dus ook Jean Grave 8 bastieu Faore de ambtenaar P énion e tutti quantic De jury achtte de samenspanningc niet bewezen eu daar de nieuwe wet geen terugwerkende kracht heeft kon voor het agiteeren geen straf worden opgelegd Van de 00 gearresteerden bad de Hegeeriug zelve slechts kans gezien om er 30 voor de rechtbank te dagen van wie er nog vyf uitlandig waren en nn bij slot vnn rekening worden er slechts 3 veroordeeld zoodat de anderen eraf komen met eenige preventive hechtenis Honderden gearresteerden waren reeds lang weder op vrye vooten en welke moeite de politie ook deed om hen evenals nog eenige andere honderden voor wier hechtenis zy zelfs geen termen had gehad in betoog te houden zy zijn naar alle richtingen niteoDgefltoven telkens van domicilie veranderende zoodat de politie thans met circa 800 anarchistische namen zit zonder adressen j Zy doet natuurlyk alle moeite om hun nieuwe adressen in Frankrijk in België vooral in Engeland en zelfs in liusland op te sporen en heeft tydens het proces reeds een 20tal nieuwsgierigen weder in het oog gekregen Zwitserland Italië Spanje en de Vereeuigde Staten vau Noord Amerika hebben sinds do vormoording van Carnot reeds strenge antianarchistische wetten gemaakt maar zoolang Engeland niet meedoet blyft dit een veilig toevluchtsoord voor de Fransche anarchisten om Aéóx hun plannen te smeden en de uitvoering er van voor te bereiden Lord Salisbury s voorstel om voortaan geen landloopera zonder middel van bestaan geen idioten en geen anarchisten meer als immigranten toe ta laten is afgestuit op de moeilykheid om uit te maken wie al ot niet een anarchist is zoodat de grootste willekeur tegenover onschuldigen te vreezen stond Indien er echter in Engeland zelf nieuwe aanslagen voorkomen zullen ook da r strengere maatregelen wel niet uitblyven Immers in Duitsi hland zelfs waar de Regeering van baar Bocialietenwet zoo weinig succes beeft beleefd gaan dagelyks meer stemmen op voor een nieuwe wetsverscherping B gelegenheid vsn het huwelijk zyner dochter Xenia heeft de Czaar bet aleis van wylen den grootvorst Nicolaas Nicolalwiets beschikbaar gesteld als opvoedingsgesticht voor 350 adellyke jongedames die half wees zyn De nieuwe stichting zal den naam Xenia 6Mticht dragen Op den di van haar huwelyk is Xenia aan een ernstig gevaar ontsnapt Toen zy des avonds met haar echtgenoot grootvorst Alexander Michailowiets van Poterbof naar het paleis van Ropachka reed schrikten de paarden voor het bengaalsch vuur dat langs den weg werd ontstoken en deden een zysprong waardoor het rytuig werd omvergeworpen De grootvorst kwam er ongedeerd af maar de prinses werd aan hot gelaat en de handen gewond terwyl ook de koetsier ernstige kwetsuren bekwam Het ongeluk gebeurde op korten afstand van Peterhof zoodat bot daar spoedig bekend we d en groote ontsteltenis verwekte hy den Czaar en do Czarewna die toch reeds niet op hun gemak waren wegens ontvangen anarchistische dreigbrievea en Fransche politiewaarschuwingen Uit voorzoi waren noch de Czaar met zyn Hof noch het jonggehuwde paar de prachtige illuminatie in het park komen bewonderen en bleven daar de Kozakken van de lyfwacht voortdurend patrouilleereu Öes ochtends had de Czaar op zyn waacbtafel drie doodsbedreigingen gevonden waarin hem verweten werd dat hy geen amnestie had verleend gelyk by vorstelyke huwelyken gebruikelyk is Eu daarna waren Fransche geheime politie agenten verschenen met de mededeeliug dat er anarchisten uit Frankryk naar Rusland waren vertrokkenen plannen beraamden by gelegenhsid vau het huwelyk der grootvorstin Xenia Was het wonder dat de Czaar ontstelde toen men hem een aan zyn dochter overkomeu ongeluk berichtte Onmiddellyk vertrok hy mot do Keizerin naar Ropachka doch bevond gelukkig zyn vrees overgeven Donderdag gaf het jonge paar receptie iu het Winterpaleis waar het eenige dagen zal verblyven De ex koning Milan van Servië heeft het verzoek van zyn zoon niet kunnen weerstaan en is gisteren van Woenen waar hy met den kanselier Kaluóky een langdurig onderhoud had reeds naar Nisch teruggekeerd verklarende voortaan voorgoed in Servië te zullen blyven Als nu Natalia ook komt is alios weder bij het oude De toestand in Amerika is nog steeds onveranderd De suiker senators xooats Engelsche bladen de leden van den Senaat die de hooge rechten op den suiker wenschen noemen laden wel een zeer zware verantwoordelykbeid op zicb Do arbeider heeft in Amerika thans misscbien reeds twee jaar lang geleden onder do onzekerheid waarin de industrie verkeerde omtrent de rechtoD die iu 1894 en daarna off verschillende ingevoerde artikelen zouden worden geheven En thans na de ervaringen opgedaan te Chicago na Coxey s Nyverheidsleger na een aantal verbitterende werkstakingen durven enkele mannen ter wille van hun eigen beun en die hunner vrienden een beslissing omtrent de inkomende rechten zoo lang aanhouden dat do tijd weer te kort zal zijn om ia don toestand der arbeidersklasse vóór den winter eenige verbetering te brengen Geen wonder dnt men in verschillende streken reeds nu vreest dat de feiten die zich in het voorjaar te Chicago hebben voorgedaan zich daar eu elders weldra zullen herhalen En om een voorbeeld te noemen de arbeidtrsbovol king te Neiy York is zoo arm dat eenaantal bierhuizen eft herbergen ijn gesloten en vele andere zicb met moeite ntaandc houden belaas een vr goede maatstaf voor de welvaart van den New Yorkschon arbeidersstand De financieelo plannen van deu Ituliaanschen premier Crispi en de wyze waarop hy tot bezuiniging wil komen schuilen nog in t duister Toch wordt dienaangaande reeds een en ander gemeld dat niet onwaarschynlijk klinkt Een van de grootste bezwaren waarmode de regeering te kampen heeft is de zelfstandigheid dor staten waaruit bet koninkryk ia samengesteld en de onderlinge naijver Mag men een modedeehng uit Rome gelooven dan zou Crispi het kwaad by den wortel willen aantasten en in de eerste plaats do omslachtige administratie hervormen Het aantal der provinciën zal van 69 tot 23 worden verminderd waardoor natuurlyk een aanmerk dyke bezuiniging zou worden verkregen vooral wegens de beperking van bet groote aantal ambtenaren die door een dergelyke inkrimping der provinciën mogelyk wordt Voorts bestaat het voornemen om de cassatie rechtbanken Ie Palermo Napels Florence en Turyn op te heffen terwyl tevens het aantal der universiteiten door dèl £U i betaald beperkt zal worden Twc0 j i nM versiteiten éën te Rome en één J Qi zouden voldoende zyn Do kostei andore academies veroorzaken voor rekening worden gelaten van de gemeenten waar zo gevestigd zyn Bovendien worden nog aaumerkelyke bezuinigingen aangebracht op de begrootiog voor oorlog Volgens den correspondent van een BerIjjnsch blad heeft do minister van financiën aan Crispi een rapport overgelegd van den totistand dor financiën en verklaard nog 55 mill lire noodig te hebben tot dekking van het tekort Tot dusver heette het dat de minister Boselli slechts 20 000 000 lire noodig had en daarom klinkt het wel wat rreemd dat dit bedrag in eens met 35 mill is vermeerderd De minister is echter niet vanzini nieuwe belastingen voor te stellen hy hoopt bet geld byeon te krygen door hervorming vau de bestaande en door wyziging vrin het monopolie stelsel IN GEZONDEN Oeaehtê Redactie t Of er op 31 Aug al of niet fe t gevierd zal worden is op t oogenblik de vraag van den dag Ieder wiens hart warm klopt voor onze geliefde Koningin zal die vraag bevestigend beantwoorden Die laatste Augustusdag moet een feestdag blyven we moeten telken jare toonen hot voorrecht te beseffen dat Nederland bezit in die laatste telg van een zoo vereerd geslacht Maar ia het nu wel noodig alles op een zoo groeten voet iu te richten als verleden jaar V Kunnen we geen feest vieren zonder optochten zonder publieke Ipndervoeding zonder vuurwerk ja zelfs zonder commissie Ik geloof van wel Laat dien dag een vrijen dag woWeu en liet publiek zal 7ich ongetwijfeld best amuseeren Ai die opgeschroefde festiviteiten voldoen gewoonlyk aan weinigen Een beetje moziek op de Markt daarvoor zou bet muziekkorps der Schuttery wel zorgen eu dan maar alles overgelaten aan het particulieir iniatief Maar dan zal er zoowat niets gebeuren boor ik my toevoegen Als dat waar is dan viert men ook bet feest niet van harte en hoe eor men zulks dau nalaat boe beter Toch zal het zoo n vaart niet loopeo daartoe heerscht er teveel liefde voor het Kon Huis in onze stad En zy die wat te missen hebben weten ook z ker wel hoe dat bet bost te besteden Na hartelykon dank voor de plaatsruimte Uw Dw V Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Aug Antopius Maria ouders G Bouters en C F Ogier II Maria Antonetta ouders A van dor Kuy en J Leeuwenhoek Aaltje ouders E Hegmenberg eu D van Oosterom 12 Antoon ouders C van Willigen en M van Dinter Pieter Johannes ouders L vao Duuren en P Dankaarti 13 Susanna Maria ouders I T Berlijn en S Koppendraaijer Petrus Johannes ouders N J de Jong en P Krajo Gerarda ouders B Boere en P Boero OVERLEDEN II Aug J Spruyt huisvr van W Voorburgh 82 j L Kruyt 4 j 11 in 12 J C Nieuwen buy zen i m Haastreoht OVERLEDKN K WoUeswinkel 49 j P van Leeuwen 15 w 346 Staats loterij 8u Klauo IVakluDg vait Diosdag 14 Auguatui 1804 No 46S0 ƒ 25000 No 4821 mi 17268 400 No 1811 200 No 0085 11868 11749 en 1978 100 Pryzeii van 4 5 30 8199 4771 7240 15588 12943 16887 18809 37 2218 1795 7276 10147 13000 16693 18881 64 2264 4808 7319 10167 18008 15782 18410 02 2271 4874 7379 10188 13014 16908 1S420 67 2296 4910 7438 10278 13068 15927 1848 99 2306 4905 7608 10279 18107 16940 18468 166 2361 4970 7703 10404 13118 15946 18804 179 2364 6021 7804 10408 13128 1699 18664 202 8381 6038 7864 10421 18130 16999 18684 267 2410 6069 7908 10438 13141 16014 18719 262 2426 6097 7930 10466 1314 16031 18749 330 2477 6106 7971 10600 13222 16100 18754 348 2r 32 6131 8034 10510 13889 18 07 I870U 420 2572 5175 8090 10661 13894 16124 IS816 439 26B8 5196 8168 10668 1S428 16134 18886 463 2738 6197 8247 10689 13438 181 j7 18929 468 2767 6201 8263 107 13478 1616 18936 537 2874 6202 8308 10844 13476 16271 18940 542 3022 5218 652 3072 5271 567 3126 5294 628 3166 6386 868 3180 6345 8613 11 674 3181 6398 8623 Hf 8402 10932 13494 18280 19009 9430 11037 13547 16 01 19019 8460 11072 13581 18380 19048 8648 11079 13812 16376 19060 IHS 18616 16414 19061 l 13691 10468 1 185 701 8262 5437 8832 11188 13718 16470 19191 3268 6683 8701 11228 13806 10686 19198 3268 6816 8707 1126 18814 16694 19247741 3882 6620 8783 11309 13817 10894 19291763 3333 5638 8819 1137 13882 16807 19364818 3340 6866 8860 1148 13885 18836 19371914 3414 5870 8881 11600 13927 16893 19421965 3488 5692 8980 11614 13978 18963 19617 1008 3602 6962 9003 1649 18084 16974 19648 1016 3 44 5995 9083 U623 14100 18992 19861 1062 3567 0088 9112 11633 14127 17040 19666 1062 3605 0119 ♦ l83 1172 14378 17098 19678 36 0 6141 9136 11828 14386 17099 19696 3861 8192 9286 II988 14408 17188 19718 1208 3674 8218 9412 11949 14400 17811 19745 1236 3678 63 39 9417 11957 14498 17276 197471394 3898 640 9437 11968 1464 1 357 19852 1406 3810 6629 9440 11988 14679 17433 1 13 1486 3831 6646 9477 18061 14872 17439 19937 1496 8847 8657 9568 12196 14680 17463 19944 1514 3890 6611 9814 18801 4882 17446 19978 l5 7 8892 6646 9688 12404 14758 17671 19094 1683 3 13 6651 9863 12406 14842 17612 80036 1691 8918 6664 99 1H04 14960 17614 10084