Goudsche Courant, donderdag 16 augustus 1894

No 6430 Donderdag 16 Augustus J894 33s e Jaargang m mm amm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met m 7 ondering van Zon en Feestdagen De prijs jicr dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaat t van 1 5 reg els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Dordrecht STEEDS VOORRADIO Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken CU Delen ge sch eu gepl Deleu Plaathout Elleus Juffers Kolders Sparren enz enz IM ZAGX PBIJZEN GogDacriDBok t XrOCX da Lltar OOoAaC FIV BOU TWi de Soeute Arwni me Joor b t ffehHl land om hKre KOfldo hoeii niglied HD guQftig boknnil wordt gelGvnrd in Vhnspgelde beoi Oilo Heanclien v n 5 Lltar foboud Toot ou vut hotattfHi v n Dr P F VAM HAMEL KOtJS aitalultend verkjügtiur bU P H J V WANKÜM 6rma Wed P J MELKE8T OoalhaTen B 14 Gouda Een ware 8chat Toor de ongelakkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk ZDr Retau s ËLFBEWARING HoUandsche nitgare met 27 Prgs 2 gulden Ieder die aan de rersohrikkeïgke gevolgen Tan deze onden Igdt moet het lezen de oprecbte leenng die het geeft redt jaarlijks dniiend van een zekeren dood Te rerkrigen bj hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland l i Verkrijgbaar by M PEETERS Jz f B Alfl bewya van echtheid ii toiwhet on kurk atawls voorliea van den naam dor Firma P HOFFK Qaudi Sualpendnik tuA Bmxuuii k ZoM issg ssea W 3988 1761 4061 1778 4091 1843 4094 1882 4191 4211 42121981 44432046 44652064 46262077 46782167 46942186 4766 80117 017a 20197 20260 20878 20480 20516 20542 20618 20623 20666 20783 80956 1U86 12697 12614 12661 12666 12676 12690 12698 12703 12704 12785 11797 12146 12696 liOil 17727 15074 17912 16164 17943 16173 18063 16192 18088 15206 18186 16211 18138 16265 18163 16234 18188 15295 18233 15328 18241 1 375 18291 15668 20946 6688 971 6714 9734 6738 9786 9793 9826 0809 93676885 99416900 99516913 9992 9994 10009 6963 100117036 101187133 10129 GBOOTE 80KTBEBING mm PAMFLDIES voor Dame en Heer en L van OS Ai E 73 73 Beurs van Amslerdam 18 AUGUSTUS Vor kn 937 101 V a 103 98 76 7 79 24 281 76 95 95 96 104 62 88 87 1087 30 36 lOO V 101 86 691 91 1011 77 102 211 180 89 108 101 137 98 62 108 101 186 183 105 467 607 189 100 62 70 106 118 10 7l 10i 657 96 i 100 138 182 97 89 60 86 22 1 101 74 111 108 34 48 10 188 1 71 107 Vi 1097 102 102 11 Via 119 37 106 ilotkodrB 96V 103 7 V 79 26 NiuMiiSD Gert Ned W 8 2 i dito dito dito 8 dito dito dito SV HomAl Obl Ooudl 1881 88 4 lTi UI InMhrjjriDg 1868 81 5 OoiTlNK Obl inpapiarl868 6 dito in zilrer 1868 6 PoKTUQAL Oblig met tiolcet 3 dito dito 3 RoaUND Obl Ooit 2e Serie 6 dito Oeoonl 1180 4 ditobijEotbl 1889 4 dito bü Hope 1839 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpANJi Perpet loiiuld 1881 4 ToMlH Gepi Coni leen 1890 4 Geo leening aerie D Geo leeninx serie 0 SuisAn IlIP Beo T obl 1899 5 Muioo Obl Buit Soh 1890 6 ViNlilvILl Obl 4 onbep 1881 Aumtoui Obligitien 1861 31 RoTTUSAU Sted leen 1886 S i Nll N fr Handel und A acdib Tab l j Cerlifioaleu Duu Maataohappg dito Arnb Ilypotheekb pandbr 4 Calt Mij der Voratenl aand a Gr H nolbeekb pandbr 4 Kederlanuaohe bank aand Ked Handelmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb paudbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OotTIK Ooat Hong bank aand BusL Hypotheekbank pandb V AWMiA Equit hypolb pandb 6 Maiw L O Pr Lien oert 6 Nll Holl IJ 8poor Mij aand Mij tot Eipl T St Spw aand Ned Ind Spoorwegni aand Nod Zuid Afrik Spm aand 6 47 50 dito dito dito 1891 dito 6 lliuLSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 2uid IUl Spwmij A H obl 8 fDLlN Warsohau Weenen a8nd 4 Rvai Gr Buia Spw Mij aand 5 Bahiaohe dito aand 70 Faatowa dito aand 6 Ivrang Dombr dito aand 6 Karak Ch Alow Bp kap aand 6 102 102 66 95 Loaowo Sewaat Sp Uij oblig 5 Orel Vilobak dito oblig 6 Üuid Weet dito aand 6 dito dito oblig 4 AHiuKA Üent Pao Sp Hij obl 6 Ohio k North W pr C aand dito dito Win 8L Peter obl 7 lO l 76 Denver k Kio Gr Bpo eert r a lilinoia Central obl in goud 4 Louiav NaahïilleCerl T aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miaa Kanaaa r 4 pot pref aand N York Ontario k Weat aand dito Fenna Ohio oblfg 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 3t Paul Minn fc Manit obl 7 Ud Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Ooi Ie hyp O 6 iNADi Can South Cert r aand ViN C Rallw fc Nar Ie h d e O Amaterd Omnibua Mg aand Kotterd Tramweg Maata aand NlD Btad Amaterdam aand 8 8tad Bolterilam aand 3 Uumil SUd Antvirerpenl887 2Vi Stad Brusael 1886 8Vs HoNO Theiaa Begullr Geaellaoh 4 OoaTXNR Staataleening 1860 5 38 ADVERTENTIfiN Ondertrouwd W i B liANÜINü 1 Luit Adj der Inf en J C MAUBENBREOHKK Huwelflks ïoltrekkiug U Aug 1894 iftuter Conulu 22 Juli 1894 Eenifft en algemeene keimmjiving K K Ooat B Cr 1880 3 8PAKJI Slad Madrid 8 1868 Ver Nis Bea Hyp SpobI nert 6 Heden overleed na eene langdurige ziekte onze innig geliefde Moeder Mevr J VÜOBBUBQH geb Sraurr in den ouderdom van rniin 82 jaren Hare diepbedroefde kiudereu WILLEM VOOBBUBGH ALIDA VOOBBUBGH Goifda 11 Augnstus 1894 1 Heden overleed myn bartelgk ge 1 1 liefde Echtgenoot SAMUEL OE JONG I 1 in den onderdom van 47 jaar mg nala 1 tende 8 kinderen te jong om bon verlies te beaeffen Wed S DB JONG Catb Oouda la AugnstuB 1894 De zaak wordt op deztlfde voet voort guet M Openlaar Onderwijs ToelatJDg van Leerlingen op de Avond of Herblingsschool op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op bet LAGEB ON DEE WIJS alhier maakt bekend dat de InschrUvIng van Leerlingen wier plaatsing men met den l t October 1894 op een der boTengenoemde scholon verlangt geschieden zal in de Bcboollokalen op DINSDAG 21 AUGUSTUS 1894 des namiddags ten vgf aar Voor verdere byzonderheden wordt Terwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De SecretarU J H VAN DEE VOORT Gouda 7 Augnatus 1804 HAINIIFAGTIIGN Ten spoedigste gevraagd in eene Manu fact aak te Ooudat eene R K Juffrouw bekend met het vak Onder volledige opgaven refl onder lett B Bureau van dit Blad P ROr D Pz IJzerhandel Gouda verzoekt beleefd om vertraging te voorkomen de voorletter en f niet op t adree te vergeten P BOND P Gouda is echter voldoende Brouwerij en IJsfatriek P TE IDELFT A VMBEECKEL 200N aOOFDAGMST voor GOUDA en OMSTREKEN G J Heetman Weethaven H 159 Peperstraat K 11 f r FDIKE OUDE SCHIEDAMMER GENE EE j NIGHTOAP Merk Mederlandsche Stoomboot lMaatschappij De Stoomschepen BATAVIER kapt J SAÜER en j HOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracbt of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Botterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Waarom word ik 7an mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Hat il met zelden dat geaoziog aaabrengetiile middolen toerallig ontdekt worden die in de handen van ean bekwaan geneeeheeï een goed sacoei hebben Was niet PrieanitE da geleerde vestiger eer walerkuur methode wiens woonplaats een bederaartsoord roor de lijdende menubbeid ganrordea it den eenvou lige boor P He ft niet een Zweedsoh majoor Thura Brand genaamd een middel tegen rroowenziekten aan de hand gedaan dia bet lancet der chirurgen rsods minder uoodukeljjk heeft gemaakt en thana gemeengoed ran allo geueeiheeren begint te worden F Ook op bet gebied ter beperking van zeuuwziekten begint er licht te komen en ook hier ii een weg geopend gewarden die op de eeoroudigite en natuurlijkste manier resultaten oplevert welko wel fn staat zijn de aodert jaren on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bqVoorb Öromium Yzar Araenionm enz geheel te verdringen Kr zijn vele raenschun die noch ziek noch gezond sijn en tooh klagen dat zij zich in liobaam en ziolallesbehalre wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordela ao eoo zioh zalven en anderen tot last zijn Eondor het te willen Vele worden geplaagd of door vreeseyke an t ot di or droafgeesttgheid kunnen niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Ban zijn er weder andera die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizan en toevallen Kindelyk lyden de ergaten onder hen aaa verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftgd onder elk geslacht on eiken stand vindt zgn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen t d Wie lot eene dezer categoricn van lijders behoort en ing iioht veaaoht te worden over de wer king aener nieuwe methode adresseere aich aan Amsterdam H CLEBA i Co Heiligeweg 42 GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de niouwHte uitvindingun op inax hinoal gebied verbeterde fabrieatte ett uitajoitend gebruik van fijne eu fijnsto groridBtoftl ii ffftrnndoerei ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aaubevelenswaardig fubrikaut oauwliüurig beantwuordonüe aan den inhoud der r p Ktiketten De Firma behaalde 27 Brevets als lïofleveraaclerj 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmunteudf lijn fcibrika it Ueeds 1874 schreef de Accademie national do Paris Nous vouB déoemona une lledflllle d r première clasiae en oonBidérfttion dd votre exoellente ftibrloatlon de Ohoooïat bonbons variea eto eto Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij It il Cünfiseurs lïankctbukkors en © nz Generaal vertegenwoordiger voor Nederlaiid f Julius Mattenklodtr Amsterdam Kalverstnuit 103 GRATIS bekomt elke leier van dit blad het niet alleen voor rieken maar ook voor 8Zonden hooflst beiangrijke en nuttige boek DE VRIERD DER ZIEKER Men BohiiJTe eene briefkaart aan Biclit r s Boekliaiidel te M A Rotterdam Onfeilbaar Uiddel TEGEN Iniluenza Hoest Borst en en MELIANTHE Superior liorst Uonig Extract Bekroond met Eere Diploma en Uonden Med ille GENT 1393 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eera Diploma en Gouden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneest onmiddMijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hniagezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der werel d II van Schaik Co Machinale Fabriek DE HONIOBLOEMt Snmatra straat 267 Den Haag Verkrügbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda ADVERTENTIES inalleB nen en BuUenlandtelie Couranten worden dadelijk opgezonden door het AdTerUntie Bnrean ran A BBINKMAN k ZOON ta aoHda BINNENLAND GOÜDA 15 Augustus 1894 VERGADERING tad den GEMEENTERAAD op Vrijd den 17 Auguatua 1894 dw naraiddi ten 1 nre Aan de orde De Rekening en Verantwoording der baten en lasten ran het Toormalig Armbestnor ran Stein dienst 1893 De Rekening der Gemeente orer het dienst jaar 1893 Dö benoeming van eenen Gemeente Ontvanger Het opmaken eener voordracht van zes personen voor de benoeming van drie leden in bet Collegie van Zetters vour s Rgka directe belaBtingen De benoeming van eenen makelaar in roerende en onroerende goederen Donderdag 16 Augustus 1894 ten 7 ure 4e volksuitvoering door bet muziekkorpa der d d Sohnttery Het programma luidt aldus Wien mein Sïnn marscb Werner Ouverture de Concours Langloia Moaaiqae surrOperaiStradellat Iü asini Au pays bleu Walzer Klem Bellona polka voor Cornet G Fauat L eutrée en ville marscb Canivez Potpourri NebacVdonoser Kessela Souvenir de Schiedam p mazurka Kessels Faotaisie Ie Trouvère Verdi La légèrité pss redouble Canivez Hedenmorgen ten ongeveer 8 uur ia een der verpleegden uit het weeahuia A G door mis te stappen van een stelling gevallen van een in aanbouw z nd woonbuia op de Oosthaven Naar men ons mededeelt moet het rechter dybeen gebroken zyn Een drietal geneeaheereu was epoedig op de plaats van het ouheit aanwezig waarop de gekwetste naar bet gasthuia is vervoerd De 2e luit G A Leers van het 4e reg inf alhier wordt 1 October a s gedetacheerd by het Ie r vest art te Utrecht tot bet rolgen van een cursus Gisteren werden de volgende vonnissen gewezen door de Arrond rechtb J H 44 jaar scbrgnwerker te Amsterdam fEVILLETOM Si laatste eener Fanülie Naar het Tratuck 108 Bol het qp om je middel als een band Onder je jas merkt iemand ar leti van lyJa als ik de knoopea na nog maar dicht kan krjjgen aodan valt bet op Het zal een beele dikte lijn want bet touw ts nataurlijk lang Hè neen dat valt erg mee hoe gek K jk dan tooh eens lade Artbut tot Eliee die hem zooveel mogol k hielp trHet gaat maar een r ftien keer om mgn middel en ik ban tock niet dik Dai is BllerzonderlÏDgtt Op het oog OU ik seggon dat bet raam wel twintig meter boven den begaaen grond moet zyn ylk hoad t er voor dat het wel v jf en twintig meter ia fPan is tgafaeel onbegrypelglc Van Triohtroorde beeft mg verzakerd dat hg de hoogte gemeton had Hoe is t mogelgk dat h sich ia mik een belangrijk puni bg z n berekeniog vergist heeft vHg beeft zich niet vergist yDua dan souden wg het sgn dia de fout maken vNeeo Arthur I ei den man toch doorzien dien je ja vriend noemt Hg heeft met opzut een te kort touw gezonden Hg rekende er op dat de Huiter aan het einde gekomen sioh sou tateu vallen waarbg hg den dood gevonden sou hebben O dat zon nog erger geweest zgn dan een moord Tnehtroorde ia todt gaeo sohork En bovendin wegens bedelary te Gouda tot 12 dogen hechtenis J V d M 60 jaar werkman en A V 48 jaar wever wegens bedelary te Haastrecht tot 12 dagen hechtenis voor den len en 3 dagen hechtenis en 1 jaar opzending naar een werkinrichting voor den 2en bekl Dinsdagavond te 8 ure vergaderden ten tweede male eenige ingezetenen te Waddiogsveen tot de definitieve vaststelling van feeatelykheden op 31 Aug en het samenstellen van eeu feestprogram Mede tegenwoordig was thans de op 10 Aug benoemde eerevoorzitter onze geachte burgemeeater Na opening der vergadering door den heer K van der Torren Jz ontspon zich spoedig eene levendige discussie over de vraag of de foebteiykheden zich zoaden bepalen tot een kinderfeest of dat dit gevolgd zou worden door volkafeeaten Onze burgemeester verklaarde zich volstrekt tegen volksfeesten ZEd Achtb was van meening dat de omstandigheden vooral van Waddingsveen van te ernstigen aard waren dan dnt aan vermakelijk beden kon gedacht worden In de eerste plaats noemde ZEld Acbtb de nypenden nood waarin hier de landarbeider door den natten zomer verkeert en terecht want er wordt op t land niet verdiend in de tweede plaats ia de naderende cholera zeker geen prikkel voor het aanleggen van feesten De commissie evenwel te ver gigaan zünde besloot toch de volksfeesten op het program te houden Het eerevoorzitterschap voor de kioderfeesten nam de burgemeester onder luid applaus op zich Tot besluit van den dag van 31 Augustus 7a1 een vuurwerk worden gegeven Mond en klauwzeer is geconstateerd onder het vee van de landbouwer K Bulk te Haastrecht Dito bjj don landbouwer Ada de Joug te Vlist Des Dinadaga en des Zaterdags is een omnibuadienat geopend van Schoonhoven naar Utrecht n Polsbroek Benachop IJaelstein en Jutfaaa Gisteren had des voormiddags te Oudewater eene ringrijdery plaats waaraan 9 paren deelnamen De eerate prga f 20 werd behaald door Mej M Schoonderwoerd te Oudewater en den heer J Tauw te Alphen 2de prijs f 10 door Mej J C Boor en de heer A C Boer beiden te Ondewater wolk belang had bij er bg om zioh te ontslaan van den ongelukkigen boachwnchter dte hem nooit leed gedaan heeft P Als ik het je vertelde zou je mij niet gelooven Maar later zal je alles weten Ha daar komt dokter Bertrand Doe je jat goed dicht Mn ik smeek ja spreek er geen woord van De dokter zou mg dezelfde vraag doen aU jg en ik kan er niet opantwoorden Arthur gehoorzaamde zoo goed en kwaad als bet ging Uelukkig was zgn jas nogal ruim en do heer Bertrand die er niet de minate n den toe had om siJD jongen vriend oauwkeung op te nemen zag niet dal Arthur ie omvang verdubbsld was Ge kunt gerust zijd teide hij toon hg de verliefdeu bereikten Ik heb den cipier aangetroffen terwgl hg da laatate oestara oppeuzelde De leege mand stond naast hem Blijkbaar had de heer van Trichtvoorda er niets in gedaan Wij hadden ona niet ongerust behoeven ta maken vZooveel te beter riep ËHza met een zuoht die uit den diensten grond haars harten opwelde Tegelgkertgd keek zg Arthnr aan om hem nogmaaU zwijgen aan te bevelen Wat heeft hg u van De Ruiter verteld P Dat hij het bevel tot overbrenging naar Sint Brieuc dezen ochtend ontvangen heeft Üe zitting wordt aanstaanden Maandag geopend eene buitengewone zitting is t Dat is voldoende om het vertrek van den gevangeue te verklaren Do Huiter heeft overigens geen enkele aanmerking gemaakt Maar bü scheen ladende en ik heb self ook opgemerkt dat hg met het been trok De cipier gelooft dat men hem niet te Dioaa heeft witten laten omdat by hier to veel Vfisodea had Dal er eebler reeda wsi 3de prys f 5 door Mej en den heer Van Mierlo uit Cabau 4de prija f 2 50 door Mej A v d Heuvelen den heer A W y d Heuvel beiden uitWilleskop Des namiddags bad de gewone joarlykache harddravery plaats uitgeschreven door de Harddraverg Vereeniging Voorwaarts i Dank zp da flinke prgzeu en de door deskundigen geroemde korte btan c mag de Vereeniging zich iu de toenemende gunst van de eigenaars van harddravera en renpaarden verheugen Voor de uitgescbrevon harddraverg voor paarden ingespannen voor aulkoy s waren zelfs 18 deelnemers ingeschreven Door de aaowezigheid van den totaliaator had de Vereenigiug ook voor de toeschouwere voor eene aantrekkelykbeid te meer gezorgd Ingeacbïeven waren i Willem Illf van C Broers te Benningbroek 2 Uabenhaupt van W A Ockhorst te Rotterdam 3 Tabor III van Oortman Gerliügi te Hoorn 4 Nette van D Koopmana te Beileraer 5 Panwic van Joh Verburg te Pgnakker G Sagboonc van J van Rossau te Zevenhoven 7 l hryDia van A A v d Berg te Haarlem 8 Princes 01ga van E B JÜindervoet te Zoidhorn 9 Max van G Krukkenberg te Watergraafsmeer 10 Kateau van W U J Brom te Utrecht U tBuffaioBilU van A C Ilalwrmehl te Nieuwveen 12 ijansje van M de Jong te Nieuwersluis 13 Paaw vao D Mulder te Oudaboorn 14 tedseer van D J Florijn te Hotterdntu 15 Kravanac van W A Ockhorst te Itotterdain IG Ninu8 van J Koster te Haamstede 17 Victoria van W Verboom te Haastrecht 18 Majoor Ulrich van A A V d Borg te Haarlem Uitslag Prys no 18 f 150 Ie premie no 8 f 40 2de premie no IG f 20 Vooral in het laatst werd by den totaliaator druk gewed Na afloop der harddravory werden de pryzeu onder gepaste toeapraken door den heer Thier uitgereikt waarna men in optocht door de gemeente trok tot by het hotel Doelen Het weder was uitstekend zoowel des voor als des namiddaga Van de werf Nyverheid te Krimpen a d IJael van de heeren C vao dor Giesson Zonen werd met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rynscbip Ignatius groot 550 lasten gebouwd voor rekening van den beer Igo Wemmann te Neckargerach terwjjl aldaar de kiel werd gelegd voor een dergelijk schip groot 700 lasten te vervaardigen van 7 er en kelg k üon poging aaiigowunil is om zijn govangcno te doen ontvlurhten dnaruan denkt hy Diet f t Zal het beste zgn zaide Arthur dat ik thans maar dadelgk naar Sint Brieuo vertrek ffZoker antwoordde doktor IWtrand nWij zullen elkander ter terechtzitting terugzien wnut ik ben als getaigfl opgeroepen Freule Bartau ook en mevrouw Van Hansweerd Zal niet verschijnen zeide Klize ff Daarin heeft ze ongelQk ik heb gezien dat do heer Van Trichtvoorda onder de jury leden voorkomt In zgn plaats had ik een uitvlucht gezocht Haar hg z l zitting nemen naar ik vornomon heb Daarvan zou bij wol eens berouw kunnen hebben prevelde hst jonge moiaje Ik ga morgen weg met mgn neef die binnen een maand mijn eohtgenoot zal zijn ffBraro riep de goodo dokter feinde goed at goed XXXIÏ De groote dag is gekomen Het is werkelijk een belangrijke dag voor een itad van den derden rang als Sint Brieuc waar sloehts weinig geteganbeld tot ontspanning bestaat In de provincie is een gereohtszittÏDg steeds een zaak van belang en een buitenkansje voor de togom nthoudors die reehters on getuigen ten hunnent ontvangen Ditmaal echter is ar geen aprake van eeae gewone zittiag waarin oen shik of tion menschan wegens vrg onbalangrgke misdaden terechtstaan Ue jury loden zullen over een opzienbarende zaak hebben te oordeelro De geheels prorütoie heeft voor of tegen de KoUn staal voor rekening van de heeren B Preatt Oo te Rotterdam Te Leiden is op 52jarigen leeftyd overleden de voor eenige maanden gepensioneerde majow der infanterie J N Hardeman De gestorvene was versierd met het eerotoekeu voor belang ryke krygsbedrgven en het ofHcierfkruis voor laugdnrigen dienst Aan de onderofficieren en manschappen van het leger die gedurende de afgeloopeu winter maanden als onderwgzer tioh verdieuatelgk hebben gemaakt bg bet schermen de hoii houdelijke school en de militaire administratie de gymnastiek of het dansen of wel als leerling zich daarbg verdienstelgk hebben gemaakt zullen op 31 Aug a s den verjaardag der Kuoingin geldelgke belooningen worden uilgereikt Op eene party gisteren door de KoninginR entes op het lustslot Soestdyk gegeven waren verschenen 50 kinderen van de 80 die uitgeuoodigd waren allen zonen of dochten van hooggeplaatste personen in Utrecht van hoofdofficieren en enkele kapiteins uit Utrecht en Amersfoort Mot de Koninginnen de Hertogin van Albany en den prins en de prinses hare kinderen en gevolg waren 67 personen op bet middagfeest tegenwoordig Te 2 uur werd door het specialitettengezelschap van Frits van Haarlem in de versierde oranjerie van het paleis eene voorstelliog gegeven Maandagavond omstreeks half zeven woedde er een kort maar hevig onweder boven Zwolle en sloeg de bliksem in den hooiberg van D Veldman landbouwer wonende in de Kleine Baan buiten de Kamperpoort De hooiberg die vlak aan het huis stond brandde geheel uit De inboedel werd gered het huis dat veel waterschade heeft bleef behouden Een en ander was laag verzekerd Uit VHertogonboicb schrgtt men Zwaarder weer dan dat van Zaterdagnacht herinnert men zich niet hier ooit te hebben bijgewoond Te ongeveer 2 uur bronnen hield bet schier vyf kwanier aan en kliefden de bliksemstralen onmiddellgk door de gewei digate donderslagen gevolgd de lucht Op onderscheidon plaatsen sloeg de bliksem in zonder ergens brand te doen ontstaan De kathedraal van St Jan welke blgkbaar ook getroffen is bracht het er best af de schade is daar zeer gering en bepaalt zich tot een partij gokozeo en de i argicha bladen hebben verslaggevers gezonden Sedert een week kibbelen de voomaamate personea uU de omstreken om plaatsen in de rechtszaal eu ds logementen zijn stampvol vreemdelingen die ook oen plaatsje hopen machtig te worden De voorzitter weet niet wie hg al of niet toegang kaarten moet geven en ziet geen kans iedereen tevreden te strllen Tooh heeft Sint Brieue een groot en fraai gerechtshof dat sen twictigtat jarm geleden door een knndig on vermaard arohitaot is gebouwd Ue omgeving er van is allerbakoorlgkat daar bat midden op een mooi en keung begrooid ploin ataat Van buiten af gaiien zou mon denken dat in het ge bouw enkel vroolgke zakon behandeld worden tooh is jnist het tegenovergeatolda het gaval want In dit doel van Bretagne komen zeer veel iware ja outzuttende miKladen voor Hst overig deal van de stad heeft een meer aoni ber aanzien en verschillende oorlogen hebben er han tempel op getirnkt Bovenal ii Sint Brieno eehter een bissohopsstad t geen men aan de vele kerkeo en kapellen ziet Hr zgn evenwel ook goede logemeaten en Klize Bartan Arthur Krzee en dokter Aanrand s n in een er van afgestapt waarin steeds personen van deftige fanille aioh plegen op ts houden Rlize en Arthur waren er reeds enkele dagen de dokter die te Dinan oor zgn patiënte had moeten zorgen was eerst den vorigen dag gekomen Geen van dasa drie penenen had Rudolf van Trichtvoorde taroggetien en zg wiaten ook mets omtrent barones van Hansweerd