Goudsche Courant, donderdag 16 augustus 1894

4 47 5 28 7 46 10 14 6 46 6 86 9 48 11 18 6 6 60 67 11 88 Omtrent de te Schagen geploegde misdaad welke de gemoederen met zoo droeve ontsteltenia beeft vervuld ï tot heden weioig meer bekend geworden De g rondheid van het vermoeden dat een der moordenaars achternit over bet erf gelegen achter het haia waar de misdaad is gepleegd en de aangrenzende erven is ontvlacht kan biyken uit de Terklaring van een zoon van den naast de Termoorden vooenden koffiehuishouder A B dat deze te ruim twaalf uur een man met eeu ronden iantasiehoed op xich haastig van hun erf z verwyderen en over de aan do andere zyde van het erf staande schatting klimmen Uy de gerechteiyke lykschouwing ie gebleken dat de bals van het meisje tot op het nekbeeu was doorgesneden terwgl een diepe snede op de dy en eenige sneden op de armen en handen waarvan twee vingers zoo goed als afgesneden waren bewyzen welke vreeselijke en wanhopige worsteling tueschen het ongelukkige meisje en den moordenaar den dood ïs voorafgegaan Da lyken welke Maandag in het lijkenhuis op de atgemeene begraafplaats zgo gekist zullen vervoerd worden naar het hoia waar de misdaad gepleegd werd en hedenmiddi begraven worden Te s Hertogenbosch werd zekere Duits in het Sint An driesstraatje aldaar aangevallen door den broeder zyner bruid die hem eene diepen messteek toebracht gelukkig op een niet gevaarljjke plaats Du gewonde is naar het gasthuis en de aanvaller naar het politiebureau overgebracht het huweiyk dat over eenige d ea zou gesloten worden ia no uitgesteld Als oorzaak voor deze misdaad wordt opgegeven dat de broeder der braid het hnwelyk wilde verhinderen Uy een zeilwedstryd te Tenby Zuid Wales is een pleiziervaartuigje met twintig toeschouwers omgeslagen Eerst meende men dat allen verdronken waren zoodat groote vreugde beerschte toen dit later onjuist bleek en het mogeiyk was geweest allen hoewel geheel oitgeput in veiligheid te brengen By het uitbreken van een brand in de kolenmyn Paria te Dombrowa Oalicië heeft de arbeider Hzepeci zich zeer moedig gedragen Hy ging zoodra hem het gevaar gebleken waM naar beneden in de reeds brandende myn om door alpjmsignalen zgn makkers tot een snelle viuohl aan te sporen Aan hem is het voornameiyk te danken dat allen die in de myn waren 1500 man behouden bleven De meeste arbeiders kwamen uitgeput boven half bedwelmd lioor de giftige dampen en eenigen waren sla waanzin nig door den schrik Pogingen tot blusschen van den brand bleken vruchteloos te zyn Al de toegangen van de myn werden dichtgemaakt en men moest den ondergrondschen brand maar laten voortwoeden Tweeduizend arbeiders zyn door de ramp zonder verdienste Een pacbtersvrouw te St Genevieve Canada heeft dezer dagen haren man drie welgeschapen kindertjes geschonken Dit ia al haar tweede drieling en zy heeft ook een paar malen haar man met tweelingen verrast Zoo is deze rykgez ende vronw op 30 jarigen leeftyd moeder van zeventien kinderen Een jonge Engelsche doctores Lilian Hamilton IS benoemd tot geneeskundige in den harem van Abdurraman den Emir van Afghanistan Die jonge dame zal goed bewaakt worden Zes soldaten worden met de zorg voor hare veiligheid belast en drie mannen van die lyiwacht moeten haar vergezeHeo overal waar zy gaat Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zonierdlenst 1894 95 Aangevangen t Mei TlJd van Greenwich 3onD 4 ROTTBBDAM 10 66 12 08 12 18 12 68 1 24 11 02 1 06 11 09 l U 11 16 1 1 11 25 12 28 12 88 1 28 1 44 BOTTER DA M G O 1 D A D 46 61 10 17 11 60 1 10 27 n 10 84 10 41 10 47 12 08 1 a o 6 13 6 21 6 28 6 36 OOUDA BEN HAAG Gouda 7308409 09 9 37 10 4 12 11 12 211 01 1 27 3 20 8 66 4 46 6 S75 697 18 9 37 11 06 U IS Zoï M 7 42 8 62 U Ol 1 13 4 67 6 U 9 4 1 13 1 18 1 24 1 88 1 38 18 9 18 9 39 10 07 11 27 12 41 12 61 1 43 1 67 S 66 4 86 6 26 6 66 6 41 7 43 10 1611 33 11 43 G O I D A U TKEC H T BoBda 6 85 6 10 7 66 8 09 8 21 10 19 10 56 12 48 2 23 2 513 18 4 47 6 83 B 67 7 45 8 88 10 14 10 88 0 1 5 50 6 64 ll O w B 7M 8 f2 11 17 2 48 8 11 6 04 6 46 6 86 8 07 8 65 10 85 mS 6 18 8 8 8 41 9 1 10 61 11 46 1 20 3 Ü8 VS2 3 M 6 29 6 216 66 8 28 9 1110 68 11 10 GOU U A A M STEBD A M I Gouda 6 40 8 21 10 06 10 66 12 11 2 61 Amstordam Wp 7 69 9 10 10 65 18 1 1 8 40 Anufandui oi 8 14 9 16 11 10 18 84 1 18 8 66 f SneltniD gaatje io den muur dfr PHcristif geslai on do alwezigheid vau enkele dakleien en de iplinterin van eenig bontwerk Minder goed kwam er de molen an Van Enk staande aan den Vuohter uitgang af van dezen werd een der wieken stukgeslageu terwfll het hout en ijzerwerk in de kap dat gedeeltelijk in aplinters op den Vuchtschen weg govondi D of zoodanig verbogen uerd dat niet de herytelling van een en ander aanzienlijke kosten zullen gepaard gaan tOok het stationsgebouw het onde en dus 110 in gebruik zünde werd bedreigd doch iad slechts ziju vlaggcstok te offeren terwyl verschillende boonien zoo in uIk lndeonnliddel k nabgheid der stad het moeRtcn ontgelden In de Kerkstraat dooiden tegelijkertyd dat een hevige donderslag volg e op een verblindeuden blikBemtraiil alle gaHlanlaarns uit terwijl naar men beweert eeu eimi verder de niet brandende lantaarn op de l uradeplaats door het hemelvuur zou z jn aangestoken t Het onweder gïog vergezeld van hevigen regen met hngeLslag Voor zoo ver bekend richtte de hagel geene schade aan Het aanstaand vorHt ijik bezoek aan Zeeland Het hnldebl jk van Middelburg ingezetenen bestaande in eene door don kunstschilder Klinkenberg vervaardigde nfbeeldupg van het ItaadhuÏB zal aün ï M de Koningin worden aangeboden Woensdag 22 Aug des avonds te 8 nur De bydragen voor dit vorstelijk geschenk vloeiden zóo ruim dat een overschot der bonoodigde gelden 1500 aan de iirmen der verschillende gezindten zal kunnen worden uitgereikt De eerste dag van het verblijf van de Konin ginnen te Middelburg zal de eere wacbt vónr het paleis van den Commissaris derf Koningin worden betrokken door een compagnie ini anterie den tweeden dag door een compagnie chutterü en zoo vervolgens Men schryft uit Vh isiugen Nog enkele dagen slechts en de kom der heide Koninginnen als gaiiten van de e j emeente zal een feit zgn Dat zy welkome gasten zullen zijn wie IwjjfL lt er aan cHo weet dat da Zeeuwen en met bet minst do Vimsingern door de enweu heen steeds bewij On van trouw aan het regeerende stamhuis hebben ge geven Evenals by vorige bezoeken van Jedon uit het Énia van Oranje is timns weder gebleken dat niet veel woorden noodig zyn om de Vlissiagers aan te sporen aan hunne Koninginnen waardige buldi te bewezen Er is geen buurt te noemen do scbnandate niet uitgezoiKlcrd waar de roepstem tot oone hartelijke ontvangHt d r vorntmnen niet ruimen wearklauk vond De mailboot WHaruiode de Koninginnen een tochtje op de Schelde zullen maken al zijn de df madboot cNederland coinroandiint de hi cr D W van Boven Peze boot is tbiins refdn uit de vaart genomen om voor het vorrttel jk paar ui gereedheid te worden gylimcht Aan don te hotidon optocht vul worden deelgenomen door OOt werklieden van de voreeuigingen De Kchelde Patrimonium en It K Volksb Ook zullen O muziekkorpsen w o de staf mu iekkorpsen van de Kon Ned marine het 3e en fiu reg inf hiüraau doolnmieu De geheele optocht zal ongeveer lOCK pernonen tellen De feestcommissie voor de verspring boel t van de gemeente een subsuiie van 1000 ontvangen Op den Noordzee Iioulevard zal in den avond van Donderdag 23 dezer te 10 uur een groot vuurwerk ontstoken worden Men vindt t jammer dflt do Koninginnen een enkelen avond in Vlissingen doorbrengen Bij de feesten tn Vlissingen zal on e Marine vertegenwoordigd worden door een eskader bestaande nit Hr Ms oorlogsbodems ïuinen Atjeh Stier en De Hmjtor Het bevel over dat eskader znl worden gevoerd door den Schout by imoht Jhr T E de Urnuff te Hellevoetslms 8 S5 8 48 8 4 S 56 D Ot 6 5 10 S lt 5 26 5 8 7 26 7 82 7 S9 7 46 7 56 Gouda Moordraoht Kiauirerkerlc Oapallt Bottürdam Bl Kr 7 47 Z Z gw 7 6S 9 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 13 iHage 8 1 11 10 11 92 fiotterdam OapeUe Nieuwerkerk Moordrecht Oouda Gisteren was voor het 2e kantongerecht te Amsterdam ged raard A M Reens oud 23 jaar geb te Uoorn wonende Nieawstraat Amsterdam beklaagd van de leiding te hebben gebad van een verboden optocht op 28 Jnni met een zichtbaar gedragen bord als vereenigingst eken Op het bord in de rechtszaal aanwezig stond gedrukt Volgt ons Het inboedeltje van een arm huisgezin wordt voor belüstingsehuld verkocht Een dfietal getuigen politieagenten werden iii deze zaak gehoord die op post aan den Auisteldgk Hemonystraat en Oosteinde don optocht hebben gezien komende van den Amsteldyk Stadhouder kadB langs Oasteinde naar het Frederilispleiii Slechts één verklaart Keens het hord zichtbaar te hebben zien dragen op den Amsteldijk de anderen die trouwens niet in de jïetegenbeid waren dit gade te slaan komen hierm overeen dat Keen op het Krederiksplein het bord een oogenblik hmtt opgestoken doch waar hij het bord van een zijner confraters heeft overgenomen aan hot emil of liet midden van het Ooiiteinde hierin komen buono getuigenissen niet overeen Reeiis die tegenover den voorzitter mr tiuintes eefst vry brutaal optrad nam l iter beter de vormen in acht zoodat hem ten vollo vryheid kon worden gelaten tot het doen van verschillende vragen aan de getuigen Hg droeg ook zelf ziJne verdediging voor waarin hij onomwonden erkende op den bewasten datum met het bord hoog opgestoken an de Nienwatraat naar de Kuyperstraat in N Amstel te hebbeu goloopen gevolgd door een aantal party genooten en met bel doel als onbezoldigd deurwaarder eeu executorialen verkoop to leiden In de Kuyperstraat komondo bleek hot bericht van den voorgenomen verkoop echter op een misverstand te ruslen Toen is Iteens huiswaarts gekeerd met een aantal menschen om zich h en Maar kan ny het helpen dat hij als populair persoon npch rechts noch links kan gaan zonder een sfcoet van personen in zyti gevolg V Het bord ia door hem niet op dien terugweg in de hoogte gehouden Het zou onzin geweest zyn Het bord roept immers de menschen op naar een executorialen verkoop Toen het doel geujist was had de oproeping geen zin meer en Reens zal wel oppaBsen het vertrouwen dat het volk in hem stelt te gaan verspelen door het onder een leugenachtige lenze om zich te verzamelen Voor het gaan naar N Amstel toen door hem werkeiyk een verboden optocht is geleid als men het zoo noemen wil wordt hl niet vervolgd Hy kan dit dus laten rüsten Maar ann hetgeen waarvoor hy bi r wèl terecht staat het houden van een optocht van N Amstel naar Amsterdam is hy met sehuldig Alleen beeft hy op het Frederikaplein even het bord omboog gestoken maar tneii IS hy ook onmiddeliyk door de poljtie ingi rekend Men heeft hem bUjkbaar gezocht Het Openbaar Ministerie handhaaft zijn eisch van 3 boete of subs 1 dag hechtenis Uitspraak over 14 dagen Üo ruimtö voor het publiek was overvuld door partygenooteu van der beklaagde lig het üuidigen der ziiting dreigde de orde verstoord te worden Eenige vrouwen hot schynen altoos vrouwen te ziin die het sein tot ongeregeldheden geven hieven het vryheidsljed aan een troep agenten stoof er naar toe maar door het tus chenbeideu treden van den deurwaarder ff rd de beweging in haar begio onderdrukt i t 7 26 8 18 10 08 10 11 7 46 07 6 11 6 16 6 22 6 31 6 36 9 68 10 10 6 08 6 20 De onveiligheid te Amsterdam in de buurt van hft Centraal Station bg de Prins Flendrikkade neemt steeds toe De politierapporten maken telkens melding van aanrandingen en gövallüu van nkkeroHeu Zaterdagavond werd een man in bet Prins Hendnkplautsoen door 7 kwaadwilligen tegeiyk aangevallen maar in dit geval was de politie er snel by en dreef do heeren op de vlutht Eeu ander werd op het Damrak echter vnn zap zilveren horloge bevryd In de Warmoesstraat overkwam hetzelfde aan een jongen van iü jaar hoe plotseling die ommekeer in het baarddragen beeft plaats gehad De geschiMleniB komt op het volgende neer De barbier van den prins van Wallis bemerkte dat Z H hoe linger zoo dikker werd en met zyn scherpziend oog maakte hg den Prins opmerkzaam dat eeo andere TOrm van zjjn baard hem minder dik zon doen schynen De Prins gaf den harbier volmacht den baard naar zyn zienswyze te fataoenesren Toen ging de barbier aan het werk en maakte een puntbaard Allen vonden dat het den prins uitstekend stond en iedereen volgde deze mode na zoodat na korten tyd deze dracht in andere landen meur eo meer in zwang kwam en tegenwoordig wel bet meest voorkomt Aan de Zandvoortscbe Badconrantcontleeneu wy bet volgende Mejufirouw X nit Rotterdam die sedert een tiental jaren niet in staat was zich veel te bewegen of uit te gaan werd in 1892 door het Bestuur der Beisbelasting in slaat gesteld gedurebde het badseizoen in bovengenoemde inrichting geoeeaheerdirectenr Dr Gerke te vertoeven en geneeskundig behandeld te worden Het verblyf had het schoone gevolg dat de patiënte het gebruik van hare ledematen terugkreeg en genezen vertrekken kon Dit herstel daurde tot het voorjaar van 1894 toen allengs de vroegere toestand terugkeerde De pogingen door de lyderes aangewend om de gelden vooV een nieuw verblyf io gemelde inrichting byeen te krygen waren vruchteloos In haar wanhoop besloot zy een adrea te zenden aan H M de Koningin en ziet enkele dagen later ontving zy eeu KabiDets sohrgven waarin baar verzoek werd toegestaan Men kao zich het gduk en de dankbaarheid vooratellen waarmede zij dit Koninklyke geschenk aanvaardde De patiënte heeft gelukkig weer veel baai gevonden by de zeebaden zoodat zy die geheel niet loopen kon en in zee moest gedragen worden thans reeds een flinken afstand te voet kan gaan Door de zonderlinge handelwy Tan een politieagent is dezer dagen te Barcelona een dief ontsnapt De man der wet bracht twee geboeide misdadigers over toen een banner met behulp vsn eenige kamei den wist te ontsnappen De snnggere politieagent vertrouwde de bewaking van den anderen gevangene aan een voorbyganger toe en zette zelf den ontsnapte na Hy wna zoo gelukkig den man weder gevangen te kannen nenun maar toen hy met zyn bnit terugkeerde bemerkte hy tot zyne verwondering dat de gevangene welke hy onder de hoede van den voorbyganger had achtergelaten verdwenen was Donderdag a a zal naar men nit Roermond bericht het verzegelde archief uit de wagens in kisten gepakt worden om verdere kosten van wagenhnnr te voorkomen In den nacht van Zaterdag op Zondag is in de tent Rykshallnn te Haarlem woedend gevochten Oorzaak was het breken van een ballon wat beweerden de bedienden met moedwil was geschied Van de tent waar heel wat schade was aangericht werd het tooneel van deu stryd verplaatst op de markt en daar nam het getal vechtende zoozeer toe dat het getal bebloede neuzen en behuilde ledematen legio zyn Eéu persoon moest zelfs naar het gaslhnis worden gebracht Toen de politie eindeiyk de rust had herateld kwamen verscheiden heeren aan het politie barean klagen en getuigen dat de bedienden die het gevecht begonnen ougelyk hadden Eenige jaren geleden droeg men in Engeland een ronden baard tegenwoordigecbter meer de 70fifTennarade punthaarden Weinigen weten 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 20 6 56 6 08 6 10 6 17 6 16 a os UJO lUO 7 80 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 8 10 4 80 4 46 4 66 6 01 6 09 6 16 7 07 J 17 7 84 7 11 J 87 1 46 1 66 2 08 2 09 2 16 41 9 10 9 48 8 10 D EH 4 08 H A A 0 4 40 00 U U A tM 10 0 iHage 5 48 7 20 7 48 9 88 9 4610 1211 8818 16 1 88 2 16 2 46 8 48 4 15 4 48 5 17 7 8 06 U 10 10 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 1 44 1 4 1 68 8 04 8 09 10 30 10 86 10 41 6 09 10 8 13 9 58 10 1610 68 18 0318 46 2 80 2 46 3 16 4 1 4 43 5 80 5 47 7 48 8 86 10 10 1 M U T R E C H T G O U D A 9 53 11 84 12 08 12 60 2 68 8 10 8 68 4 43 6 36 09 8 60 10 8 9 1110 61 1 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zeir M 6 19 Gnuda 6 307 6 Utrecht 6 S8 7 60 9 Woerden R K8 8 11 10 16 1S 84 t 4 16 OudewBler 7 07 8 19 10 24 1S 4S 4 S4 1 8 41 9 88 ll OT 4 10 7 88 4 88 T BO I 9M Gouda 7 20 8 98 9 34 10 87 19 06 18 E5 l SS 8 S7 S 50 4 37 S 80 7 AM8TËKDA M 6 O U D 9 4B 10 00 itoo AuBUrdamCS 8 9 40t 11 10 U S7 AQa 4 10 ABsterdubWp B fiO 8 16 9 BI 11 11 11 4S M6 4 U Gottda TJO 9 04 10 4é Te ürapringen in Beneden Frankenland stierf dezer da een zonderling den hongerdood Kon bg geen werk vinden dan bedelde bpf ofochoon hy een vermogen bezat van 50 000 M Kenigen tyd geleden werd hy te Uannheim voor bedelary gevangen genomen men vond toen 20 000 M io zyn bezit Zyn eigendomsrecht op dit geld bewezen zynde wilde wen hem tn rryheid stellen hy verzocht echter tot den volgenden ochtend in de gevangenis te mogen blyveo om zoodoende de on kosten voor een slaapgelegenheid te kunnen uitsparen Dezer dagen zakte hy op den w Tan Wilrzbnrg naar ürspringen krachteloos iseen en den volgenden dag stierf hy Afpersing Tot opheldering van het raadselachtige bericht van de N Pr Gr Crt wordt thans het volgende medegedeeld De landbouwer D H te Uithuizen had van zyn meid de opdracht gekregen een klein sommetje circa f 300 voor haar te beleggen waaraan gedeeltelijk door baren heer werd voldaan Hy kocht nl in Groningen voerbaar een waardepapier en gaf haar het resteerende geld circa f 200 terug wat da meid later ontkende en waarover zy zich by een advocaat beklaagde Deze schreef den heer II aan het volgens de meid niet teruggegeven geld binnen zekeren tyd te zynen kantore te deponeeren De beer H een geacht man meende om onaangeuaamhedeo te voorkomeb aan deze sommatie te moeten voldoen Kort daarop komt weer een schryven van denzelfden advocaat met bedreiging van een vervolging indien H niet binnen zooveel dagen duizend gulden zond De brief omhelsde nog de waarschuwing aan H om met met tijoe kinderen hierover te spreken De eenvoudige man bang gemaakt door ditschryren zond werkelijk de geëiscbte duizend gulden iüog was de maat niet vol en opnieuw volgde een dreigement met bevel binnen een paar dagen f 5000 te zenden De arme H scheen ten einde raad te zyn en mott sioh van het leven beroofd hebben een brief aan zyn kinderen achterlatend waarin hy de redeaen die bem tot deze daad brachten uiteenzette De zaak moet by den officier van justitie aangegeven zyn Jarenlang bet is nog niet lang geleden bevatte de gevangenis van zekere stad inSchotland slechts éénen gevangene Voor dienéénen waa het dat de dure inrichting moestin gang gehouden worden voor dien éénenook dat de gevangenis commissie saamgesteld uit louter vroede en deftige mannen jaarlyks zitting houden moest Telken jare nuwerd in deze vergadering tot dien énen gevangene de vraag gericht of hy misschien enigerlei reden had tot beklag en telkenjare gaf de man ten antwoord dathy tevredenwas Eindelyk echter volgde er tot verbazingen ontsteltenis der heeren commissari98en opde gewone vraag een jac in plaats van oen neen Ja hy had ditmaal een klacht verklaarde de gevangene the parritch wasna gnida de haverpap deugde niet en wat méérzeide indien de parritcbc niet spoedig beterwerd dan gal hy den heeren de verzekeringdat hy wouldna bidec niet langer verkooste blyven No de heeren onderjvierpen overeenkomstig bannen plicht de hafverpap aan detoêtnng van reuk en smaak deelden hieropia officieele bewoordingen hunnen kostgangermede dat de gecntiseerde spyze roimschootogoed genoeg was voor zulk een scbavnit alshy en stuurde hem terug naar zyne cel Maar lie de gevangene bleek een man van zijnwoord den volgenden ochtend was hy gevlogen met zich meenemende de yzeren stavenvan zyn venstertje en vermoedelijk zon deatedelyke kerker hem nooit weer hebben behoeven te hni vesten indien hij niet uitovermaat van lenkheid de bovenbedoeldestaven n de naastbygelegene stad als oud yzerhad verschacherd Hierdoor verried hy zynspoor Men achterhaalde hem pakte bem op en opnieuw moest de beklagenswaardigeaich gaan vergenoegen met de parritch c diezgne fijne gastronomische organen zoozeer beleedigd had Gebr Van Lier hebben een schryven aan de dagbladen gericht met de plechtige verklaring dat de Loïe Fuller die weldra onder hunne directie eene kunstreia door Nederland zal ondernemen en reeds in faun theater te Anuterdam optrad wel degelyk is de echte Loïe créatrice van den wereldvermaarden ser De belmnde onvermoede wandelaar de heer L 0 Ondok de Wit te Brenkelen bnngt te TOet een bezoek aan de tentoonstelling te Antwerpen Zaterdagnacht te 12 nnr 15 min bevond de heer De Wit zich te Utrecht Zondagochtend 11 our 15 min was hy te Breda en gisteren namiddag te 1 onr te Merxem een voorstad te Antwarpes C heer De Wit heeft den geheelen nachtdoorgewandeld niettegenstaande het hoogstngunstige weder De afstand Utrecht Antwerpen is ruim 117 kilometer De vroDwen en de stenografie In den loop van deze maand za te Christiania een algemeen congres van stenografen in Scandinavië worden gehouden waarby ook de vraag zal bespreken wordnn vnn het aandeel der vrouw in de stenografie Deze vraag is van gewicht daar in de Scandinavische landen vele vrouwen die de stenografie beoefenen deelgenomen hebben aan de examens en door de parlementen tot stenografen zyn benoemd Ëen advocaat van het Deensche hof van appèl die het vrouwenvraagstak ernstig heeft bestudeerd zal dit onderwerp inleiden In Hongarye heeft de minister van onderwijs een aantal ban delsschot en voor meisjes opgericht waar de stenografie ook in het leerplan is opgenomen In de Vereenigde Staten is aan de ministerieele examens in de stenografie door verscheidene vjouwen deelgenomen en by de resultaten hebben zy in menig opzicht de mannelyke candidaten overtrofTeu Ëen inzender schrytt aan de Frov Gron Cour het volgende Eenige dagen geleden kwamen my letterkundige proeven in banden van B U K Van Vlijmen getiteld Heinde en Verrtj De schryver beeft doordat hy eenige jaren verblyf hield in Oost Iudiè reeds meermalen bewyzen gegeven op de hoogte te zyn van Indische toestanden In zyn beschryving over een gedeelte van Borneo merkt hy op dat het verbazingwekkend i dat niemand denkt aan een ontginning en exploitatie van dit gezonde tropenland waar hondfirden kostbare houtsoorten de roaagdelyke wouden vormen waar de rottan de was bet hars het gutta percha het yzerhout by h nd rden scheepsladingen voor het grypen zyn en waar bet kostbare antimonium naast de bruinkool en het diamant in s aardryks schoot verborgen ligt En eenige regels verder zegt de schrijver Dat hot te betreuren is dat de Nederlanders daar niet de banden aan het werk slaan Het is te bejammeren dat in onze strafwetgeving geen plaats gegeven is aan het depor tatiestelsel al ware het alleen om de misdadigers die wiJ thans verplegen in prachtvolle en weelderig ingerichte gevangenissen nuttig en werkzaam te doen zyn by het houtkappen en ontginnen van mynen c Indien ik nn naga Mijnheer de Redacteur de gedniktheid waaronder ïri deze slechte tyden de maatschappij gebukt gaat vooral ook door de zware belastingen op het personeel den hoofdetyken omslag de grondlasten de belasting op het vermogen en die op bet bedrijf en het inkomen dan ryst hy my de vraag of bet niet wenscbetyk zoude zijn om hem die voor een zeker aantal jaren werden veroordeeld werkzaam te doen zijn in de ryke wouden en mynen van Borneo daar toch zouden zy in plaats van in de gevaogenissen te worden opgesloten om grootendeels ten koste der maatschappij worden ouderboudbn productief werkzaam kunnen zyn zoowel in eigen belang al in dat van den Staat Indien zy daar onder streng toezicht werkzaam waren waardoor die oorden geen kweekscholen zouden kunnen worden van nog grooter misdsdigers dan zou dit zeker een schrede zijn op deo weg die leiden moet tot belastingvermindering en ook zou niet zoo lichtvaardig naar geweer mes of lont worden gegrepen wat nu toch maar aan de orde van den dag is Baiteolandsch Overzicht Eindelyk beeft in de Amerikiansche Unie het getob met de tariefwet uit Gisteren is de beslissing gevallen Het alternatief was het Sen aatsontwerp of niets Maar t is te begrijpen dat de afgevaardigden aanvankelijk weigerden genoden te nemen met de veranderingen m protectionistischen zin die de Senaat in bet oorspronkelyke ontwerpWilson had gebracht Ten slotte heeft het Huis van Afgevaardigden echter toegegeven Het Senaat ontwerp hoe ook gewyzigd is in elk geval nog beter dan de Mac Kinley wet en daarby wot in dit geval de hooftiask is kunnen du de democraten ten minste ze n dat ban belofte tot invoering eener tariefhrrziening is vervald Wel is het waar dat de uitslag van den lapgdurigen stryd op deze wjJKe niet aan de verwachtingen beantwoordt en vandaar dat er in sommige democratische kringen veel ontstemdheid heerscht De Times zegt zelfs te weten dat Cleveland danig nit zyn humeur is en misschien nog tusschenbeide komen zal Waarschyolyk is dit echter geenszins Intusschen al hebben dan ook de SuikerSenatorenc den stryd gewonnen de toestand van onzekerheid heeft thans uit en dat zegt al veel De Unie heeft byna twee jaren lang geleden in den werkelyken zin des woords onder de onzekerheid waarin de industrie verkeerde omtrent de rechten die in 1894 en daarna op venchillende ingevoerde artikelen i aonden geheven worden De nood waa mta sehien nooit zoo ho germen de warkelootheid nimmer zoo groot als in t afgeloopen jaar Handel en nyverheid waren verlamd in vele plaatsen stonden 50 pet en meer van de fabrieken en industrieën stil Men denke alleen maar aan het werkloozeoleger van Coxej Gelukkig is deze beweging wier aanvang met schrik en angst ward beBchoQwd uitgegaan als een nachtkaars Het leger der werklooxen was trouwens al seer onbeduidend toen het te Washington aankwam Spoedig verliep het geheel slechts weinigen bleven buiten de stad kampeeren omdat zy bet daar uiet slechter hadden dan elders Dezen r u ziJn nog 88 in getal verleden week als landloopers door de politie opgepakt Het Britsche Hoogerhnis dat verleden jaar Gladstone s Home Uulo BilU verwierp nadat die door het Huis der Gemeenten was aangenomen staat thans audermaal voor de beslissing over een Ontwerp lu hei belang van de verdrukte leren nl de Evicted Tenants Bill welke de w ens achterstallen verdreven pachters op hun hoeven wil terugvoeren Lord Spencer Eerstelord der Admiraliteit ofminis ter van Marine hield gisteravond hy de tweede lezing een krasse redevoering om den lords te beduiden dat zy bun vermt niet tot eeu uiterste moeten drijven daar anders wel eens de dagen van bet Hoogerhuis zelf zouden kunnen geteld zyn Hü sprak dit uatuurlyk niet uit maar eeo goed verstaander Mylords zeide hij de Regeering is van meening dat een verplichtende wet de eenige ekere weg is om de quiestie op te lossen een facultatieve wet kan slechts dan iets b ten als beide partijen geneigd zijn haar loyaal te aanvaarden De ïersche afgevaardigden zijn tot een schikking bereid als zij de zekerheid hebhen dat de landeigenaars eerlyk zullen handelen Hot Huis heeft hier opnieuw gelegenheid om een concessie te doen aan de opinie van het lerscbe volk die geJ eoheid zou wel eens niet kunnen terugkomen of althans niet in dergelyke omstandigheden Indien het huis de voordracht verwerpt zouden de ïersche pachters niets meer te hopen hebben van bet Huis der Lords bijgevolg rust er een ernstige verantwoordelykheid op het Huis t Io het Lagerhuis was het Ontwerp tot invoering van don achtunrs werkdagiu de mynen aan de orde Keu amendement om den duur der wet tot vijf jaar te beperken werd aangenomen De afgevaardigde Thomas stelde eeu amendement voor waarin bepaald wordt dat de wet alleen van kracht zal zyn in die graafschappen waar de meerderheid der mijnwerkers zich vóór den maatregel heeft verklaard Door den hertog vati Norfolk den erkenden leider dor katholieke party ïn Engeland ia het initiatief genomen voor hot oprichten van een standbeeld voor wylen deu grooten kardinaal Newman en wel te Oxford vóór Trinity f ollege de universiteit waar die prelaat indertyd gestudeerd heeft Van protestanteche zyde wordt tegen die ojwnlijke waardeering geenerloi bezwaar gemaaktBij de behandeling van het jongste Anar chistenproces te Parys werd een der laatste zittingen gedurende eenige oogenblikken onderbroken door een zeer ergerlijk iocideut De advocaat generaal Bulot ontving een pakje dat door hem geopend zjjnde bleek in te houden drek gewikkeld in twee nummers van Henri Rocbefort s tlntransigeantc van 9 en 10 dezer De adv gen wilde even ziJn handen wasschen en vroeg daarom schorsing der zitling Vooraf reeds waren al de Kamers van bet Hof iu raadkamer vergaderd geweest om den procgeo te verzoeken een gerechtelijke vervolging tegen den alutransigeantt ia te stellen wegens twee artikelen in de nummers van genoemde data onderscbeidenlyk getiteld leB Hommes aux masques de lerc en cVomis ementa c en beide van Henri Rochefort Io een dier artikelen leest men o a het volgende De vervolging is wat laagheid betreft zoo buitensporig dat ik niet begryp dat de beschuldigden zich de moeite geven om te antwoorden aan schurken die zeker ver beneden de movers staan welke dezer d en in Sardioiti twee Kranscben hebben opgelicht en die zjj vrijgelaten hebben nadat zy het door ben geëiscbte losgeld ontvangen hadden Wél handelt dit proces gelyk men het genoemd heeft over een vereeniging van boosdoeners en hun compagnons ziJn gezeten op de zetels der magistraatspersonen en niet op de bank der beschuldigden De vryspraak van alle beschnldigden in bet anarchisten proces met uitzondering van drie dieven wordt door alle Fransche bladen druk gecommenteerd Men is het er vry wel over eens dat de Itegeeriqg een onhandigheid begaan bad door het vervolgen van theoretici wien geen tastbare misdadige feiten konden worden ten laste gelegd en hen op de bank der beschuldigden te doen plaats nemen naast dieven met wie zy geen gemeenschap hadden onderhouden Matranderen zooals b v de Ganloifl zyn van oordeel dat de Regeering slechti scbünbaar een nederlaag leed daar jnist door dit proces gebleken is hoe wijs zü deed met eeu nieuwe Anarchisten wet te eiscben welke in het vervolg ook de verfoeilyke theoretici zal trefRm de anarchisten wet van 1823 waar de jorf zich nog aan ia honden had wai daartoe ontoereikend De Sióol6 wil nog verdergaan en wenscht de juries voor alle miedaden en pergdelicten opgeheven 4e zien en vervangaD door de correctioneele rechtbanken Maar de Estafette t meent dat de radicalen juist tot een tegenovei esteld besluit moeten komen daar de jury de gedachte vrylaat en de daad alleen bestraft De Voltaire en de Petite Républiqne pryien de juryleden wegens die eerbiediging der vrye gedachte Koning Alexander van Servië was gisteren achttien jaar en meerderjarig ofschoon hy reedi sedert 1 April van bet vorige jaar toon hg sichzelven meerderjarig verklaarde regeert De jonge vorst bad waarsobynlyk geen aangenamen verjaardag De politieke toestand in Servië is niet minder verward dan op den dag toen koning Alexander een kloek besluit nam en zich van zyn regentschap ontdeed Geen enkele party is tevreden geene wil de tegen woordige regeering stenoën en alleen de wil des konings houdt de ministers op huone zetels De koning weet niet of hy den leider der radicalen Patchitch die sedert eenigen tyd in Servië weer druk agiteert kan verlroawen Patchitch yvert voor de herstelling van de grondwet van 1888 die door eeo staatsgreep van de baan geschoven en weer door de oude van 8 S9 vervangen is Nu is bovendien in bet kabinet oneenigbeid toasohen de mioisten ontstaao meu verwachtte dat na den 14en Aug daaruit eene gedeeltelijke ministerieele crisis zoo ontstaan waarvan de liberalen hopen party te trekken om een ministerie geheel naar hun geest te vormen Intnaschen krygt koning Alexander een bezoek dat misschien goed bedoeld is maar wannwr men de geschiedenis der laatste jaren nagaat titcb niet geschikt is om hem erg gerost te stellen ex kooiog Milan komt Daar Niscb om zyn zoon t belpen en zal waarschijnlyk blyven totdat de veritiesiogen voor de Skuptschina die binnen eenige maanden moeten worden gehouden tyn af loopen Het bewaar my voorraya vrienden zou koning Alexander wel eens op de lippen kunnen komen De Japanners hebben bewezen dat zy niet minder ving en levendig zyn dan men van hen verwacht Hunne onverwachte aanvallen op Weihai wei en Port Arthur toonen dat zy durven en handig weten te tosnoenrreeren Ook al was de uitslag materieel gelgk nol de Japansche vloot heeft misschien de verkenoiag gedaan die zij verlangde te doen en dan ten minste dit voordeel behaald Het is zeker vreemd dat de Cbineescbe vloot zich in het geheel niet vertoond heeft en den vyand rustig heeft laten terugtrekken naar Chemulpo Van do Cbineescbe troepen die Korea binnentrekken hoort meu niets de telegraafverbinding in het Noorden van het land en in Mautsjoeryo ii bijzonder slecht Vao Japan s bew ing wordt meer bekend In de buurt van Seoul en Chemulpo heeft het thans 11 000 mao 8 X man zijn naar Yueniau gezonden en 12 000 man zijn geland te Fusan dit laatste korps is dasr nog 2fK Engelsche mylen van Seoul verwijderd Voor deze macht is het t hopen dat zy zich lerensiniddeleu r al kunnen verscbatfen en g en vyandelyke bevolking zal hebben te bestrijden Zeker is men daarvan evenwel niet De Japanners beschikken dus nog niet over zooveel troepen als China op het laatst der maand in Korea hoopt te hebben Wanneer Li Hung Chang zyn belofte houdt zal vóór 1 September een leger vau 60 000 Chineezen in Korea zyn En Li Hoog Chang zal zyn belofte wel houden behslve het Gele Vest is hem ook nu weet men het met zekerheid zyn Pnnwenveer afgenomen en by is daardoor in rang drie graden gedaald Hy zat dus wel al het mogelyke doen om die eenteekens terug te krygen Posterijen en Telegraphle benoemd 16 Aug Tot klerk der Posteryen en Telegraphle van de 2de klasse E ter Brugge te Amsterdam Telegraafkantoor Verplaatst 1 Nov De commies der Telegrapbie van de 2de klasse M Verschoor van Tilbni naar Amsterdam de telegrafist mej J A C Pondman van het bykantoor P C Hooftitraat te Amsterdam naar Tilbui Vacante directiën Post en Tel raafkantoor Hoogezand Jaarwedde f 1800 en vrye woning Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vryheid wordt gelaten om zich voor deze directie aan te melden hebbeo toch icgevolge de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 Maart jl no 17 de telegraafambtenaren den voorrang Sollicit tiën in te dienen vóór 25 Augastus 1894