Goudsche Courant, vrijdag 17 augustus 1894

33Bte Jaargang Vrijdég n Aiigusttis 1894 No 6431 fiOüDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatst vaii 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte I De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs e dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur dës ttiddL GBOOTE SOBTEBRINQ NISIWE FMLÜIES voor Dame en Heer0n A van OS Az E 73 73 Beurs van Amslerdam U AUGUSTUS iVor krt iilotkoen SiMHiKB C rt N d W 8 l l 94 A 9 i dito dHp dito 8 10 lOi dito dito dito l03 t L08 ii lIONau Obl Qoudl 1881 88 4 98y Ituii Iniohrü iiig 1868 81 5 76 OoniKi Obl iiipiipiQrl868 6 a 1 79Vt dito in lilnr 1888 6 Tt g 79 PoMlUBil Oblig met ticket 8 84 84 Vi dito dito 8 83 Bmu oh Coat Se Serie 6 76 dito Qeoonl 1880 i 9S ditobgltotbi 1889 4 a6 dito bü Hope 1889 90 4 96 dito ia goud leea 1888 dito dito dito 1884 6 104 Spikji Ferpel loliuld 1881 4 6 TotKMj Oepr Oonf leen 1890 881 Geo ieeuiog lerie D 8fi Geo leenioK Hrie C 87 ZniD AF E P Beo r obl 1898 t 108 Mnioo Obl Buit Soli 1890 6 60 VlüMoiLA Obl 4 onbep 1881 86 1 86 tLUnttBJM Obligelian 1861 3 100 uBOTTUDU Sled leen 1886 31 lOV Niu N Afr lUndeiir und 8Sl A endeb T b My CertiJoelen 6591 Deu MutMbeppg dito e91 4 Anih Hypolheolib peodbr 4 1 lOl Ottlt M j der Vontenl land 77 Oi Hypotheekb pandbr 4 1021 Naderlandiohe bank aand 811 Nad Handelmaataoh dito ISOV N W k Pao Hyp b pandbr S 89 89 Bott Hypotheekb pandbr 4 10 Ulr Hypotlioekb dito 4 101 OoeriMi Ooat Hong bank aand 187Vi SCBI Hypotheekbank pandb 41 98 AHEUIiL Gquit hypoth pandb B Maiw L G Pr Lion oert 6 NiD Holl U Spoorir Mg aand 103 Hij tot Bipl r St Spir aand 101 Nad Ind Spoorwagm aand 1861 Nad Zuid AMk Spm aand 6 183 dito dito dito 1891 dito 8 106 iTtMLSpoorwl 1887 89 A Bobl 3 46 46 m Zuid Ilal Spwniy A H obl 8 60V 60 POUM Wariohau Weenen aand 4 138 Bdbl Gr Buaa Sp Mg aand 6 100 BalliKilie dito aand 63 Faitowa dito aand 6 70V Ivang Dombr dito aand B IO6I Kank Jh Azow Bp kap aand 8 188 LoKiwo Sewaat 8p Mij oblig 8 10 i 1 10 i OrelVitebak dilo obiig B 108 102 Znid Weet dito aand B 6Bii dito dito oblig 4 961 AMl ii A Oent Pao Sp Hg obl 6 lOOi Ohio k North W pr Cr aand 1 1381 dito dito Win 8t Peter obl 7 1821 Danrer k Kio Gr Spm oert V a 101 ll i IlUnoii Central oU in goud 4 89 louiar k NaahvUloCert v aand M l B8 Heiioo N Spw Mij lehyp o 6 86 Hiaa Kanaae T 4 pot pref aand i 84 N York OnUrio k West aand 14 lO i dito Panni Ohio oblig 6 100 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 7S 73 81 Paul Uinn k Hanit obl 7 lil Un Pao Hoofdliin oblig 6 102V 103 dito dito Lino C l Ie hyp ü 6 34 CimDi Can South Oert v aand 48 TlK O Kallir kNa leh d o O 10 Amaterd Oranibua Mjj aand 188 Eottord Tram eg Maat aand 1677 NlD SUd Amaterdani aand 8 108 Stad Bottordam aand 8 10B BlLSii Stad Antworpanl887 21 101 Stad Bruasel 1886 lOiVa HoNS Theiat Begullr Oeaellaoh 4 U6 u 1 llü s OoiTINR Staalaleeniog 1860 B 1181 K K Ooit B Cr 1880 3 SPAHn Sud Madrid 8 1868 33l 39 Ver NlD Bea Hyp Spobl oert 6 106 346 Staats loteriJ Ie Klaaae Trekking van Woenadag 15 Auguatna 1894 No 10388 ƒ 1000 I No 10484 18888 en 80048 ƒ 1000 No 167B9 400 No 6436 en 18484 800 No 168B 8450 8989 11854 en IJUO f 100 Prgien van 4B 8854 5663 7797 11013 18949 16888 18667 14 886 5569 7861 11030 18001 16886 18688 89 8886 6688 7886 11068 13006 15888 I870S 40 8880 6630 7918 11U66 13067 15889 18080 IM SalS 6641 SpiS 11076 13808 15385 18086 191 8948 5644 8100 11137 13810 16516 19071 18 8074 5686 8188 11148 13306 16679 19116 863 8078 6703 8146 11181 13368 16666 19868 308 3017 6749 8168 11858 18B08 16712 19876 316 3109 5763 8184 11864 13608 15738 19818 430 3800 6794 S805 1188 18589 15883 19354 488 3278 6806 8836 11296 13696 16869 19390 444 8983 6848 8381 11383 13733 16046 10458 406 3391 5803 8414 11841 18743 16078 19683 608 3400 6016 8504 11880 13748 16138 10528 586 3410 6035 8506 11884 13757 16143 19640 611 3424 6038 8660 11395 13760 16199 19586 634 3439 6062 8611 11408 13807 16l 6 19688 808 3478 6066 8148 11442 13888 16866 19697 866 8698 6090 8878 11467 13898 16348 19633 989 8612 6188 8879 11468 13964 16368 19694 977 3676 6815 89it 11474 14084 16386 19743 99 3765 6 86 8980 11485 14087 16403 19763 1018 S7 6 6886 Oil 11498 14089 l 4iS 11779 1056 8826 633 9046 11545 14061 16483 19858 1129 3860 6333 9125 11550 14106 16455 1987 1141 3865 6382 9152 11600 14140 16498 19876 1183 3868 6433 49 11630 14166 16656 19879 1199 8880 6685 9271 11698 U16B 16613 19903 1283 8893 6708 9800 11702 14180 16680 19911 1883 3901 6769 9318 1171 14210 16825 19918 1891 3904 6796 9348 11730 14261 16886 19920 1358 3959 6861 9489 11769 14266 16914 19936 1368 8960 6915 9562 11784 14316 16931 19976 1882 4157 8934 9653 11836 14326 16936 S0063 1420 4161 6938 9588 11867 14362 16988 20154 1526 4163 6966 9630 11863 14486 17013 022 1530 4174 6962 9675 11918 14466 17018 20282 1679 4204 6970 9731 12040 14478 17144 20246 1625 4208 6986 9817 12044 14606 17228 20314 1630 4271 7030 9820 12057 14697 17260 20348 1674 4899 7140 9823 12140 14619 17327 20348 1766 4403 7179 9888 12143 14631 17369 20309 1805 4407 7346 9896 12164 14849 17418 20416 1869 44 4 7334 9927 12179 14723 17423 20474 1995 4497 7345 10036 12242 14786 17609 20529 2007 4490 7362 10060 12294 14760 17720 20567 2066 4511 7366 10081 12307 14884 17721 20660 8663 4564 7446 10184 12326 14860 17786 20578 2104 4605 7609 10262 12338 14908 1778 80604 2116 4636 7611 10258 12345 14940 17819 80617 2176 4797 7637 10427 12263 14963 17981 20680 2270 4968 7676 10469 12401 14957 17938 20711 2295 5018 7620 10490 12581 16000 17992 i0727 2311 5196 7626 10631 11610 15011 18015 10798 2497 6297 7658 10686 12686 15018 18068 20814 2558 6820 7700 10667 12653 15039 18277 20846 2646 5351 7725 10761 12722 15096 1842 20916 2732 5410 7773 10969 12802 15142 18481 20917 2758 5461 7776 10918 12827 15174 18471 20947 2766 5645 7790 10931 12936 15226 18656 12083 ADVERTENTI£N V Ondertrouwd W J R LANZING 1 Luü Adj der In en J C MAÜRENBRBCHER UuweiyicB Toltrekkiug 11 Aug 1894 Meuter Comelu 22 Juli 1894 Eenige en atgemeene kenniKgeving Berallen ran een Meisje G J SCHENK BOKHOTI 14 Aug 94 Heden overleed na eone langdurige ïiekte onze innig geliefde Moeder Meir J VÜORBURQH goh Speutt in den ouderdom van ruim 82 jaren Hare diepbedroofUe kinderen WILLEM VOORBÜRÖH ALIDA VOOKBÜRGH Gouda 11 Augustus 1894 Representanten gezoclit in allo plaatsen van Nederland voor een eerstehandshuta in SPAAKSCHE PORTUGËESCHB en TAFBLWIJNEN Slechts ig komen in aanmerking die behalve 1 referentiën bewyzen van bekendheid met H H W nbandelaren Hoteliers etc kunnen overleggen Fr Br BBONER v ARTEVELDE8TRAAT 66 Antmrpm Er biedt zich aan eenH K Huishoudster 27 jaar oud uit den boerenstand bekend met het vak Br Ir onder No 2332 aan het Bureau deser Courant TAKDAHTSKIW W J EUTZ LIOII BLITS Nlenwendfjk 241 Eerste huis v dDtm AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTEEBEN Maandag Woe i dag m Vrijdags ym 10 tot 3 uren Markt 154 Gouda Zoer ITette Gesteendrukte mmASTJEs worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zn Hederlandscbe Stoomboot lllaatschappij De Stoomachepen BATAVIER kapt J SAOEB en BOLLAND kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bgi de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomachepen lossen te Brewersciaay de markt van Boter en Eaaa te Londen HoUandsche Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BLI GELEGENHEID DER VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot ƒ 1 11 Loten voor f 10 te bekomen bij iQiiina Laroche H BRl KMAl en Zn Lange Tiendeweg D 60 Kraepelien en Holm s en staalhoudende QUIN A LAROCHE is de meest Krachtige en Versterliende KIXA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEBEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES VerkrSgbaar in flacons i tl 90 en ƒ I DepOt te Gouda by Dagelijksche Stoombootdienst Rotterdam Leiden den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist vice ïersa via Gouda Wadding s veen Boskoop Alphen Koudekerk Leiderdorp voor PASSAGIBIia OOBDMBMN en TMM met de Stoomschepen FORTUNA I en II Snelste verbinding BUiykste tarieven Agent te Souda de Heer C van der QROEF Stoombootenveer alwaar steeds Goederen in ontvangst worden genomen Voor verdere inlichtingen vervoege men zich tot de ondernemers VAN GELDER UCHTENSTEIN Co Nieuwe Haven 109 RotUrdam g Onfeilbaar Middel MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ËLFBEWARING HoUandsche uitgave met 27 alb Prfls 2 gulden ïeder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarljjks djizend van een zekeren dood Te verkrsgen bg hetVerlags Magazin t Leipzig Neuaarkt 84 franco tegen inzending van het bedrae ook in postzegeU en in eiken boekhandel in Holland Bekroond met Eera Diploma eii Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World B Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heiizame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneest onmiddeHiJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der werel d H vanSchaiii Go Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc Sumatra straat 267 Den Baag VerkrBgbaar bij F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Wat b de beste iiinijviiif tegen Jicht sr utiek LendenpljiiBn kortom MerPainExpellBr Bbnunatie = tema f r ea van ularteiaud PDIKE ODDE SCHIEDAMMER Ifgt i iHthetMl mol aan tewenden tegen iJü Anfcer Painlxpeller Vat halsgesln Mg AilBT Faiilxiieller Fl eo ent 7B ovt en 1 26 de eeiih Tooihaiulen in ds meeste Apotheken en b j t Ad BMlIer O te Holterdam GEITEVEE Merkt NIGHTCAP Verknjgbur bij M N B PEETER8 Jz Te Gouda bg A WOLFF Markt A lUh en DE LAAT en VAM SON ntheker Markt Als bewys van echtheid is oaobet en kurk ateeds voorEÏen van den naam der Firm p HOPFB Onttd Saelpendruk vu A BuKUU k Zoox BINNENLAND Ttw GOUDA 16 AoguatuB 1894 I d K werkman op de atoomhontzagery vvd d B beer L P H te Waddingsveen kreeg Woensdag ierwgl hy bg de schaafmachine werkte een stuk hout tegen den buik tengeTc A vaarrao hg iuwendig eoo ernstig werd verwond dat hg eenige uren later overleed Men schrgft ons uit WaddiDgsveen Woenadag 15 AugoatoB herdacht onze pastoor de WelEerw heer Scheffer den dag waarop hg TÓÖr 25 jaren zjjne priesterwgding ontving De blgken van belangsteUing onder zgne ge loofsgenooten waren talrgk getuige het dundoek dat vau de woningen van alle A K ingeze tenen woei God geve dat de waardige man dü oprechte kindervriend nog vele jaren voor zgne gemeente moge gespaard blgven De 2e loit A W G J de Keizer van het 4e reg vest art wordt overgeploatat hy de iustruetie compagnie te Schoonhoven Bg koninklgk besluit gisteren bg den Raad van tJtate afd voor de geachilton van bestnur ingekomen is gehandhaafd het besluit VDU Gedeputeerde Staten van Zuidüol land dd 20 Febr 11 waarbg met vernietiging van eeu besluit van de vereenïgde vergadering van het hoogheemraadschap van Delfland dd 9 Nov 1893 W J van Sandick alsnog als hoofdiugeland in het eerste district van genoemd hoogheemraadschap is toegelaten Ook is in stand gebleven door ongegrondverklaring van het daartegen ingestelde beroep het besluit van Gedeputeerde Staten voornoemd van 20 Februari 11 waarbg ia gehandhaafd het besluit der meergenoemde vereenigde vergadering lot niet toelating van J P Moogman te Siompwijk als hoofdingeland plaatsvervanger De veehouders te Langeruigeweide zitten nog volop in den hooihouw verscheiden hoeren zelfs zgn weinig verder dan op de helft Hoe het hooi gewonnen wordt bg dit gestadig natte weer en met hoeveel arbeid en verdriet laat zich begrepen De hoeveelheid laat anders niet te wenachen over Aan gras heeft men tot nog toe geen gebrek doch het weiland is doorweekt van den regen en de groote vochtigheid der laatste weken moet vroeg of laat van ongunstigen invloed zgn op den gezondheidstoestand van het vee De malaise in den kaas FEVILLETOX De laa tp Mwr Familie io Ëlize meende dtt kaar zuster wel niat aoo komen en geloc dfl daar men meest att jd gelooft wat men hoopt dat d4 schuldige vrouw gevolg bad gogeron aan dan raad dien z baar bad gegeven en aoar het buitenland was geftasn Arthur dia thans Ist wat h van Budolfs zedelijke waarde te denkan had was er volstrekt niet op gïttteld den v Isobea vriend tarag t etea toch was hij vast van plan om ala hg hem eebs loeraltig moehl ontttoeten han roodnit zgo meening te Kej ii De dokter die minder by de zaak betrokken waa en ook kalmer dacht dan de beide verloofden wensohta den beachuldigde alle mogelijke goeds toe maar toch hoopte hq niet op vrijspraak Hy wtat Di t of kq in de Baiter s belang wel hopen moest dat de wedawe van den generaal als getuige optrad want bji wiat reeds sedert geraimen tyd dat tuascken haar en den boachwochter een geheim bestond Hy vermoedde zelfs dat de barones den moordenaar van haar man kende en gewiohtige redenen had om hem aiet te verraden Alle drie hadden zy aangewezen plaatsen in de ziUingacaat Elizo en de dokter in de getaigeokamer en Arthur een rrygehouden plaatt achter de leden vao de reohtbaok De Toorzittor die oen goed rriand van a vader waa gewaeat had Imb gaarnt handel blijft nog altgd voortduren wat een groote ramp ia voor de boeren die ook tengevolge van de ongunstige weersgesteldheid een allesbehalve voordeeligen zomer hebben Zatetd avond waren in het koffiehuis vanP Stoppelenburg te Stolwgk ruim eon zestigtallandbouwers bgeengekomen om te spreken overdo maatregelen die werden toegepast tot beperking van mond en klauwzeer en om middelen te beramen teneinde da gestrengheid diermaatregelen zoo raogelgk te verzachten Na lacgdurige bei prekingen werd besloteu dat zich heden eene commissie van vier personen naarden Minister van Binnenlandsche zaken zouhegeven § TusBcheo het bestuur def TramwegMaat Itchappg en de Haagsche dienders is een geschil gerezen In de jongste wjjziging der Haagaclie verordening op het rgden binnen de gemeente is onder meer bepaald dat het verboden is anders dan stapvoets te rgden tusschcn 9 uur des morgens en 4 uur s namiddags in het Westeinde en de Vleeratraat langa en binnen een afstand van het gebouw van Üe gymnasium Om welke reden nu ook meent het bestuur der Haagsche tramwegmaatsohappg niet verplicht te zgn bovengenoemde varordening na te komen wat betreft het gedeelte Vleeratraat langs het gymnasium en als bestond de bepaling niet lieten de tramkoetsiers op laat vau het hoofd van beweging hun paarden luHti door de Vleerstraat draven In het Westeindi onderwerpt men zich aan het voorschrift Dit konden en mochten de handbavers der wetten en verordeningen niet toelaten eu gisterochtend werden drie politiedienaren aan den hoek van de Vleerstraat geplaatst om de trampaarden met geweld desnoods tot stapvoets rijden te dwingen langs het Gymnasium Daar kwam even over negenen de tram De koetsier Hoot een lustig deuntje alsot Ü i e n wilde tsta pal jongens daar komen we aanc het paard kreeg nog oen extra tikje het hoofd van beweging dat naast den koet sier stond knikte goedkeurend en daar ging het er op los De Cerberussen gaven het gebruikelijke sein tot stappen waaraan echter geen nandaoh werd geschonken Daarop werd het paard door een diender bg den kop gepakt en gedwongen den voorgeschreven afstand Stappende af te leggen welke maatregel tot groot vermaak van de omstanders werd herhaald tegenover de naar de meening der politie in overtreding zgnde tramkoetsiers die Mgkbaar op hun beurt gehoorzamen aan de bevelen vEtn hunne chefs in do gelagenhoid gestald de zittitjg bij te woaeo De drie personen waren een half uur yoor hst begin der zitÜDg gezamenlijk naar hot gerechtshof Da deuren van het gebouw wareh reeds als belegerd door pen n D vss alterlioi etaad on rang Men zag boeren en stedelingen burgernannetjea en groots dames alloa stonden achter elkander ia rijen geschaard precies sis de nieuwsgiorigen die een nieuw atuk iu een schouwburg willen zien Klizs en de dokter herkenden onder ben enkele landboawers uit Trichtvoorde die overgekomen waren om den boachwacbter voor zijn rechters te zien vencbünen Aan de dour waardoor de getuigen mceston binnengaaa zagen zij komen kolonel Jugon die eone oproeping had gekregen om uit Parijs over te komen waar bij gaarne nog langer had wUlen blaren de dianatbodon an den generaal on die fan don kolonel die KMb op Sint Hubeitus avond te LanvaUon hadden bevonden en dan generaal hadden zien heengaan de loodgieters die de loodon plaat hadden moeten vaatapijkereu en ifok den afschuwel ijken Ds Poorter die geheel alleen stond daar niemand mot hooi te makan wilde hebbei L Aan die i moeot Arthur van zijn nicht eu zija vriend dea d teï afscheid nemen om zich naar de hem aangewezen plaats te begeven De zaal was zeer spoedig vol ea weldra was er niet alleen geatf enkele plaats moer open maar er waren meer mensobea aanwezig dan de zaal koa bevatten waarvafi slechts de helft voor Uet publiek toegankelijk wat De aanwezigen kregen het reads benauwd en da damiaa gebruikten reukwit om lieb Men achrgft uit Opsterland £ r draigt alweder een conflict te zullen ontstaan tusschen den Raad dezer gemeente en Gedep Suten waarin nu echter door laatstgenoemden de tnsschenkomat der Hooge Uageering zal worden ingeroepen Het betreft de onlangs door den Eaad vastgestelde nieuwe verordening op het lager onderwgs waarbg o a is bepaald dat leerlingen wier ouders of verzorgers niet voldoende in hunne voeding kleeding en KhoeikI kunneu voorzien daaraan koatilooa worden geholpen ter bealissing van het hoofd der school rmvoogden gehoird Bg Gedep Staten is ernstig bezwaar tegen deze beinling gerer en Ü ggen ia een aan het gemeentebestuur gezonden schrgven dat dit helpen feitelgk ia Ebt verleenen van onderstand van gemeentewege waarbg hoegenaamd geen rekening wordt gehouden met de voorachriftea der armenwetBovendien vinden Gedeputeerde Staten de aak bedenkelgk uit een paedagogiach oogpunt Ug weigenng van hulp toch zal de verantwoordelgkheid daarvan neerkomen op het hoofd der school eu dan zullen onaangenaamheden en cnnflictet tusachon het hoofd en de ouders niet uitblgvén Afgescheiden vnn dit alles zgn Gedep Staten van oordeel dat toepassing van den maatregel bg de onders het besef zal verzwakken dat zg in de oerate plaats verplicht zgn hunne kindcreyop te voeden en te onderbonden PU dat staatszorg alleen iu geval van oavermgdelgkheid te pas kan komen Mn bg dit alles komen nog de ernstige gevolgen voor reeds zoo gedrukte genieente fiuauciën van Opsterland indien op deze wgze aan de hoof den der scholen zpnder eenige coutri ilo de beschikking over de fontlseu der gemeente wordt gegeven Op al deze gronden verklaren Gedeputeerde Staten dat nis de genoemde bepaling niet uit de verordeuing wordt geuomeu zg zich genoodzaakt zuilen zien haar aan de Kouiuginliegoutes ter vernietiging voor te dragen Door het bestuur der stad Sloten zgn twee oude stcenen die vroeger in do poorten dier stad eene plaats vonden aan het Frieach Museum ten geschenke gegeven De stoenen dragen adeligke wapens welke iu den tijd der Bataafsche Republiek hier en daar zgn verminkt evenals de opschriften Op een daarvan kan men nog lezen net to goed not to tajoed Te Fleelsum gemeente Honkum zullen de mdustrieole inrichtingen weder met n worden vermeerderd De heer G Schut aldaar heeft besloten tot het bouwen van een stoompapïerfabriek waarvan de aanbesteding reeds op 23 dezer is vastgesteld te verrristoheD Op een groote tafel lagen verschillende voorworpen die met de miadnad in ferband stonden en wel bot geweer ran De Kuiter Je kogel waardoor de generaal gstreffsn waa n het vaat dat daaa op dw dag vau den noord had gedragen oa dat door den kogel waa doorboord Arthur die voor de oenta maal oen reohtsziitiog bijwoonde kon maar niet iMgrgpen waarom hrt met bloed bevlekte kleodingstuk was ton toon teld Hij ochtte het volkomen overbodig en vond het afschuwwekkend Daarop nam bij de persoaen oens op die om hom hoen zateu on ook bannerigds hum nauwkeurig opnamen daar zij heol goed bemerkten dat hij niet als zg ambtenaar of rechterlijk persoon was vermoedelijk begrepen zij volstrekt niet met welk recht de junge man zich in hun miditen be vond In de zoal ontwaarde Arthur niemand dien hg kendi Hij begon er oter te peinzen ot hij er wel goed aan gedaan b ul de behandeling dor zaak bij te wonen i hg was tmmera da neef der weduwe en de varloofdo van froula Bartan die aU zij getuigenis moest afleggen missohien door zgn t onwoordighoid iu de war zou geraken Het was oohter te luat om zich te bedenkon eu hij besloot zoo te gaan zitten dat hg niat in bet oog viel Mot groote nieuwagierigheid Frocg hij zich af of Rudolf van Triehtvoorde ala gezworene zou optreden De dokter bad gameand dat dit atetlig gebéuren zou maar i was bost mogelijk dat hg zioh vergiste Hij zal niet ala gezworene worden toegelaten daoht A rthur f Het is onmogelijk dat b silting heeft nu een zaak voorkomt waarin zijn pachter meest bezwannda gelaif Dia aftegt MM Uit Groningen meldt de N G Gt Het is de taatate avonden zeer woelig g weest in het NooiJerpark Wg hebben er tol Bu toe niet van gesproken omdat het bericht dat hier of daar iet i te doen ia licht aanleiding geeft dat r nog meer to doen komt Maar thani is het kleine standje een formeel relletje geworden waarvan iedereen spreekt a het kan zgn nut hebben de aietiwsgiangen die geneigd mochten zgu een kgkje te nemen ernstig te waarschuwen Er liep oen zot praatje dat in het puk too iets als eeu spook waa gezien eene witte of eene roode juffrouw de geestenzieners waren het er niet eens over die roet dreigende gebaren zich vertoonde om te verdwijnen iii eene dor mgnen die nog van de veslingwerken zgn overgebleven Dat moest men natuurlgk zien en nu heeft deze dwaze geachiedeuis zulk een uitbreiding gekregen dat zg der politie vrg wat te doen geeft Kr moet thans een einde aan komen er tgn refds slagen gevallen eo de nieuwsgierigen hebben het aioh zelven te wyten zoo zg behandeld mochten worden als ruftverstoortUn Het is algemeen bekend dat de sterkte eenet machine naar paardenkrechten bepaald wordt en men daaronder verstaat den arbeid waardoor in ééne seconde 76 K Q 1 m boog kan opgeheven worden Hinrmee kont echter de werkelyke kracht van een paard niet otwcen de tochnïfohe paardokracbt ts heel wüt grAoter dau de kracht van een paard Do benaming is ingevoerd door Jamn Watt 173G 1819 den verbeteraar van hetstoomwerktuig den uitvinder van den condensator Kene der eerste door hem vervaardigde machines zou in do brouwerg van Witbreal opgesteld worden om een tot dien tgd toe door paarden gedreven pompwerk ia beweging te brengen Om nu eene zoo sterk mo elgke machine te verkrggen die eveu Kooveel water kou pompen als een sterk paard stelde de brouwer de door een terk paanl opgepompte hoeveelheid water op de volgende wgze vaat Ujj Het een zeer sterk paard onafgabrokeu onder zweepslagen volle acht uren werken en het gelukte hem up die wgye het eerbiedwaardige getal van twee millioen K U water te bekomen Dit met de hoogte vergeleken en per seconde berekend gaf tot resultaat dat het paard in elke seconde 75 K O water één meter opgevoerd had Watt legde deze op zoo abnormale wgze verkregen arbeid onder den naam van paardekracht vao toen af aan al zgne berekeningen ten grondslag De banken dor beschuldigden eo dia van de gezworenen waren nog ledig on de rechters warsa nog niet biunengekomen In een andera bank zag Arthur verai heidono hreron die blgkbaar geeo getuigen en o gawoiM toeaebouwus wamt ICuaaktapo werd door oen deurwaarder de komst van het hof aangekönjlftd ea da tiMaehaiMSari naman do hoede af Dtf prcaid t iu roode toga kwam bat erat bin non Hl weA gevolgd doar twee reehten in zwarte toga a en met eea blauw Ikt om het midden gelgk zulks ia een deel vaa Frankrijk gebnikel k is Daarop volgde da ofHcier vao juatitia eveneens io het zwart gekleed 11 t binoenkoraen dezer personen geschiedde op zi er plechtige wijze maar t ging vergnold van eeaig geraas onder het publiek Toen bet weder atll waa geworden gaf de voorutter bevel den beaobuldigds binnen te brengen en atlor oogen veatigdeD ziek op een klein deurtje dat bgua oaniddellgk werd opeo godaan De Ruitor kwam bfnaeo vergecidd door twee Toldwachters die aan woerszijden vlo hen plaats namen zijn verdediger plaatste zich achter hem op eeu oenigszins verheven zrtel Kr ging een goedkeurend gemompel door de zaal toen men den atavigeo man met bal mUilaira nitarlgk en het ianamond gelaal zog H maakte Io zijn kleeding als boachwaehter da eenige die hg bezat een uitnuntendeo indruk ea daarom hadden do vrouwen die nvenowg en darde deal vao het ehoor uitmaakten uadslïjk met haia op u JJ e t sfi 4 f n f i b tt imJ