Goudsche Courant, zaterdag 18 augustus 1894

No 643d Zaterdag IH Augustus 1894 SSste Jaargang ftOBME COlRAFr NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uit ondering van Zon en Feestdagen De prfls er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd B BoDKhoton P de Uruijl en J C leeflang P Fsdiiol en M de Buijter M ii HeÖDingen en E fin Eyk 16 W P ï n Etsen an C M Dopper Zerenbniien GEBOREN Kina ouder W Verweg en D Tom GEHUWD GEBOREN M na Zgll W Radder on J van Rooy n aeeuwljk Dirk oude J de Hoog en OROOTE 80RTEERINQ mm FASAFLÜIES voor Dames en Beeren A VU OS Al E 73 73 Beur8 van Amslerdam 18 AUGUSTUS iVor krt loav S j 76 79 79 ♦ 88 78 96 1Ö8 81 84 18 7 1087 60 36 lOOl u 101V 881 4 88 891 101 77 V 10 8 1 180V 89 10 V loiy 187 9 Ai 108V loo 183 106 ♦ 6 8 80 1S7 100 88 70 108 118 lOS Vn r 951 looy 188 188 11 89 88 86 8 IS V 111 10S I 89 481 101 188 H7 lOTV 110 IOII m 10 l U8 l 119 39 106 alotkoer 941 108 1081 691 771 1311 471 81 68 71 NinnLiilil Uart Ned W B dito dito dito gdito dito dito 9V Hniau OU Ooadl 181188 4 luui luolirliriDg ll6i 81 Oomlla Obl ia papior 1888 i dito in Eüvor 1886 5 PoaTSOAL Oblig met ticket 3 dito dito a anUKD UU Ooit Ie Serie Sdl Oeooni 1180 4 ditobgllolbl l88 4ditobijllopel88l 0 4dito ia loud loM 1888 dito dito dito 1884 8 SruMI Ferpet ibuld 1881 4 TOMIU Gepr Conr Imd 18 0 4 Uk iMoing nrle O f iêt laooiDK aerie C ïoiDAn Ear B o obl 18UI 8 IhUOO Obl Buit 8oh 18 0 V iinnii i Obl 4 onbop 1881 A lUTau LII Obligatieo 1861 8 aoTTiasu 8t l leoo 1886 3 NlD N JLfr Hacdeiir uod Anndib T b Mii Rirtiloaten OuiM twb pplI dito Arak Hypotheiikb pindbr 4 Calt H j dn Vontenl nd t Or Hynolheokb paudbr 4 Nedtrlandscht bank tand Ned Haadelmaatiob dito N W k Pao Hyp b paodbr 8 B tt Hjrpotkeekb pandbr 4 01 Hjpotbeokb dito 4 OotTIKa Ooat HoDg bank aand ïuil Hfpotheakbink paadb 4Vi AHCaUA Kquit faypoth pandb 8 Maiv L i Pr Lian oeH 6 NlD Holl U Spooriir My aand lHij tot Kipl V 8t Spir aand Ntd Ind Bpoorwogm aand Ned Zuid Afrik Bpm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 IlauLSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 ZuidItal 9p niü A U obl 8 1 POLIX Wanohau Waenea aand 4 RutL Gr Buia 8pir Hy aand s Balliaoba dito aand I 66 Bsy 88 18 100 78V 103 lOV Faato a dito aand 5 I Ivaag Dombr dito aand 8 l ICank Ck Aiow Bp kap aand 8 Loto o Sewtit Bp Ul oblig 5 Orel Vitibtk dito oblig 8 ZaidWeat dito tand 8 dito dito oblig 4 AHaaiXA Ceot Pao Sp H j obl Cbio k Nortb W pr C t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denror k Rio Gr Spni oert v a lllinoii Cootrai obl in goud 4 Louiiv k Nalbvilloi ert r aand Malioo N Sp My lehyp o 6 Mita Kantat r 4 pet pref aand N York Ontario b Wett aand dito Penai Oliia oblig 6 Onna Calif la hrp ia goud 6 SI Paul Hinn k Hanit obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig dito dito Lino Uol Ie hjrp O 8 CaitADa Can South Cert v aand Vlli C Ball kNa leb d o 0 Amtterd Omnibut Mg aand Rottenl Tramweg Maati aand NiD Stad Amttardan aand 8 Stad Rollordam aand 3 Bluia StadAnt rerponlB87S i Stad Brunei 1886 Hoxs Tbeiia Regullr Geullioh 4 OotTINR attaUleening 1860 5 881 ia VERTENTl£N Getrouwd WILLEM F fax GSSKN MilitairApolluter 2 klasM en MABUNNB C DOPPER 16 Aug 1894 L K Ooat B Cr 1880 8 d Madrid 3 1868 Var NtD Bei Kyp SpobI ocrt 8 Tot mön diepen smart orerleed heden mgn innig geliefde Echtgenoiit S I M JONG in den onderdom van 46 ar n mg nalatinde acht kinderen meerendeela Ie jong om hnn zwaar retliea te beteffen Wed 8 1 UK JONGCats Gouda 13 Ang 1894 De Vléttchhouwerij zal door mijopdenztlfdtn voet worden voortgetel mij en mijn talrijk gezin in ieders gumt beleefdelijk aanbevelende V De Heer en Mevronw van ESSEN DuppBE betaigen ook namens wederzgdsche Familie hun harteljjken dank voor de vele bewijzen ran belangiteUing bg hun Hawelgk ondervonden Openbaar Onderwijs Toelaiing v n l eerlingen op de Avond ol HerhalInKsschool op de Kostelooze en Itewaarseholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de Inschrllvliig van Leerlingen wier plaataing men met den l ien October 1894 op een der bovengenoemde tcholen verlangt geschieden zal in de schoollokalen op DINSDAG 21 AUGUSTUS 1894 des namiddags ten vgf nnr Voor verdere bgzonderheden wordt verwer en naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarie 1 H VAN DHR VOORT Gouda 7 Augustus 1894 Er biedt zich aan voor dadelgk een net Groninger BURGERMEISJE voor n IjLllJU 1 1 IIJJUL Li llUJlf goed kunnende Naaien en Stoppen en de burgerpot koken verder met alle werzaamheden bekent De beste getuigen staan haar ten dienste Men gelieve zich aan te melden aan het Bureau van dit Blad Bene ONDERWIJZERES vraagt 1 Sept a s te Oouda in den omtrek van het Station KOST EN INWONING Zaterdag en Zondag niet te huis Brieven franco met opg van conditiën onder letter R bg J BRUNT en ZOON Boekhandel J5 ii Haag Te Koop ld s Gravenhagfe Een schoone beste vierwielige SPEEL of KAASWAGEN enz een HITTEN TILBURY een tweewielige HITTEN KARRETJE een tweewielige HANDWAUEN met afneembare boomen ook voor Hit een schoon lederen compleet EENPAARDSTUIG en een schoon lederen compleet PONNY TUIG Adres onder No 3333 Bureau van dit Blad FBANSCHE STOOMVEBVEBU Cheinisclie Wtsscherij VAK 11 OPl E llËIMEK 19 KruUkade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepfit voor GOUDA de Heer VAN OS Az Spaoialitmt voor het stoomen en verven van alle Ileerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoedei n Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden ontohadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prnzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagmi te varvMi goedarvn in eene week Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KANTOOR EN SCHRIJFBOEKEIT en verdere zijn 8teed s in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 60 Medcrlandsche Stooinboot ilaatschappij De Stoomschepen BATA VIEB kapt J SAUER en HOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bjj de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De StooiuBchepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Hollandsclie Maatscliappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BU GELEGENHEID DEK VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a 8 Prijs per Lot 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij II BRIi K IIAK enZiv Lan eTieiidewe D 60 Waarom word ik van mijn enuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zeldsa dat geaeztag aaabrengende middolen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam genoeslieer een goed succei hebben Was niet Priesnitz de geteerde vestiger eer waterkuur mothode wiens woohplaata een bedevaartsoord voor do lydande raenschheid geworden is den eenvoudige boor P He ft niet een Zwoedscb majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo goneesheeren begiet ta worden Ook op het geDied ter beperking van teuuwziekton begint er licht te komen en ook hier ia een weg geopend gew rdén die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultAlon oplevert welko wel in staat zyn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo sla bgvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel ta verdrin gen Er zyn vele menschun die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zich io liohaara on ziel allei behalve wol gevoelen het garmjtate niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wonlaln an Éoo zich zelvcn en anderen tot laat zyn zonder het te willen Vole worden geplaagd of doo vroeieijke angst of door droofgeesligheid kminou niet slapen en worden door beoauwde droomen gekweld l3an zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizeo eu toevallen Eindelijk lyden de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende iekte Al deze ongolukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt zyn wnuwiiok en min of meer de slachtoffers der loefwyze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorlcn van lijders behoort en ingelicht wenscKt te worden over de wer king eener nieuwe methode adresaeere zich aan Amsterdam H CLEBAiV € o Heiligeweg 42 Kruepelien en Holni s Is df meest Krachtige en Versterkende KINA WIJIV aanbevolen door tal van binaeu en bnitenlandsche geneeeheeren Bekroond met ËEUËN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons 2 90 en ƒ 1 Depot te Gouda bg den Heer A H TBEFE Apotlieker voorheen C THDI Kraepelien Holnn Hofleveranciers Zeist Uagelijksche Stoombootdienst Rotterdam Leiden v m viaGouda Wadding8veen Boskoop Alphen Koudekerk Leiderdorp voor PASSAGIEBS OOBDBBBS en VBB met de Stoomschepen FORTUNA I en II Snelste verbinding Billjkste tarieven Agent ie Qouda de Heer C van der GROEF Stoombootenveer alwaar steeds Uoederen in ontvangst worden genomen Voor verdere inliohtingen vervoege men ich tot de ondernemer VAN OBLDBR LICHTENSTEIN Co Nieuwe q aven 109 Rotterdam Oowla 8oel Miidruk vu A BannuuM k looa PINNENLAND GOUDA 17 Auguitaa 1894 MejuffroQw M C Bokhoveu alhier Wbaalde te S Gravenbi je ueoe aaoteeketiing voor de Frabsche Ual Bwlsn is van de werf Kromhout van H Tan Vlaardiogea alhier met goed gevolg te water gelaten bet yzeren Klipperechip genaamd lÜoede Gunst groot pl ni 125 Lasten gebouird voor rekening vHn den heer H Pot SzD ie Zwartsluis daarna werd de kiel geltigd Toor een dergelyk vaartuig Mond en klauwzeer ia geconstateerd onder hpt vee van de landbouwers J Lpeuwenhoek T Hoog 9Dboom en £ B Boer te Haastrecht De raad der gemeente Zevenbuizen hoewel geheel Qit landbuaweri bestaande heeft met algemeene stemmen bestoteu geen ndhaeaie te betuigen aan de door de Protectionistische Landbouwvereeniging te Utrecht aan de Tweede Kamer aangeboden adressen tot het heffen van schaalrechteu op do granen De hoofdeommiaBaris van politie te aGra venhage verzoekt te worden bekend gemaakt met de verblyfplaats van de wedawe en bare twee dochters die het laatst in de Kaumstriiat 32 te s Gravenbage wooodeu de oudste dochter wordt verdacht van koppelary Dat niet alleen Rotterdam lydt onder de plaag van een als phylloxeru s utu hoozigheid te doen levende straatjeugd kan blgken uit bet volgende bericht in de iGoesche Ct Gisteren mocht het den commissaris vao politie te Goes gelukken een jonden op beeterdaad te betrappen die de brutaliteit had den boeselaar van een muiltje uit e GravHupolder die de markt be ocht met een lucifer in brand te strkeu Tofu de boezelaar reeds begon ie braadent stak h een twe deu lucifer aan uui zgn toeleg spoediger te dofu gelukken wat echter door den coinmisaaris werd vergdeld Dm bengel te Goew ie ten miuste gepakt Sen boertje kwam zicb gisterenavond bji de politie in den Haag beklagen dbt een van de twee pernonen van wie hg een karretje met paard had gekocht hem op weg van den LeidBchen Dam naar den Huag dronken had geToe d eu hem zyn horloge met ketting orit De laatste eoner Fasülie Qimf Ui rramck lOB 1 Toen Arthur den beschnldigda ffoed opnam ber innerde Ity noh hem vroeger op het kasteel te hebhen gezien an hjj vond dat da man er volstrekt niet aU een moordtasar uitzag Ook de eenvoudif a en waardige houding van De Kuiter trok zijn aandanbt Er lijn besohutdigden die geheel ter neder geslagen zqo terwijl andere zich tegenover bet public een zekere houding pe n te geven maar by De Euiter was nooh het een noeh het aader bet geval hij was kalm en had niets hlufferigs over ziofa Hij lohceu volkomen bedaard te ijjo en nam de personen kalm o die gekomen waren om hem terecht te zien ttaln Arthur meende te ontwaren dat De Kuiter iemaod oa4er da toeschouwers zoaht en dat sgn blik ten lotte op een groepje personen in een dar eerste banken msten bleef Freule Bartan kon daar met Üfc want zg was in de kamer der getuigen en Arthar kon uiet üen wie zoozeer De Ruiter aandacht trok Toen werd door het lot beslist welko gezworenen ia de aangeUgenhsid eeu oordeel zouden moeten vellen Te Parqs en in andere plaatseo geschiedt die haa eling ia de raadskamer voor de zitting maar o hM bof U 8iol BrieuG bestaat het gebruik da toüag i dt imolusiaal do pUatt viadm fnUeld Bii onderzoek bleek inderdaad dat een der aangewezen personen het vermiste ourwerk in zgn zak had doch hij beweerde dit ppnd gekregen te hebhen van den kooper van paard en wajten voor gomnskte verterifig die door hem was betaald mnar voor rekening van het boertje was De zaak is in onderzoek Oen 18n Angnr tns wordt te Wageningen een exAroen gehouden van de l erlingen van den hoefmidscursus van de afd Ncder Veluwe der Gelder ch Overysflscbe Maiitscbappg van Litndhonw 15 smederi uit verBchilleude deelen van Vfliuwe n Betnwe nemen aan betezamtin deel Voor het practitich gedeelte wordt het examen afgenomen door den heer Van Horsen onderwijzer aan s Rgks veeartsengschool te UtreL bt en Joh Viets nmid te Wageningen het theoretisch examen door den beer H C Keimere leeraar aan s Kgke landbonwsohool te Wagening n alles i in tegeuwoordigheid van de daarvoor benoemde commissie Voor enkele leerlingen die bet best voldoen zgn behaUe diploma s ook geldprijzen beschikbaar Te Wormer M H zal de oude be8chuiiB toren gesloopt worden Deze toren diende in oude tgdea tot sein aan de bakkers om hunne ovens te ontsteken en te binsechen of te dooveo In die tijden waren daar 150 buBchuitbakkergen en werd er 170 000 gemaalbelastiug betaald die bi scbuit diende tot vuedsel voor 3e groote scheepvaart op de IJs ee en Pool streken Woensdagavond is op de Waal tegenover Zult Bommel ven het opvarend tjalkschip genaamd De jonge Abraham de st hipper H van der Vaart terwgl lig bezig was het reif mt het eil los te maken over boord gevallen eu verdrökiken De ongf lukkige 30 jaar oud laat eene vronw eu dri t nog jeugdige kiudefeu na Te Harluigen is een wandaad efdeegd eene koe van den slager De J ng ia s morgeob in bet land met afgesneden Btaart eu bevig bloedende gevondeo zoodat liet beest moest geslacht wot den Men beschouwt deze et en laffe als barbaarsche haudeliog als eene aoort wraakneming op den eigenaar Te Eindhoven trokken Dinsdag de groentevrnnwen en corps naar het raadhuis ora te De zes en dertig gezworenen zat n aan den voet van de verhevenheid waarop zich de rechters bevonden de trekktDgsbus stond voor don voorzitter die er achtereenvolgens de briefes uitnam Bij de wet is vastgesteld dat beschuldiglnE en verdedlgiog beiden het reoht bezitten om twaalf gezworenen san te wyzen die zij wensoben dat geen zitting zullen nemen Wordt van dat recht vau wo in den ten volle gebruik gemaakt dan blyven er tooh altijd nog twaalf gezworenen over die iitling kunnen nemen Het geval doet zich zelden voor en soms gebeurt het dat niemand wordt geweigerd Enkele malen echter komt men tot aan het einde ran de IQst In de aaogelegeDhetd van de Kuiter heette het nu dat de gezworenen uit den omtrek van Dinan welwillend jegens den beschuldigde gezind waren terwijl men zeide dat die uit Sint Brienc hem vganuig waren Natuurlijk moest daaruit voortvloeien dat de officier van justitie en de Ktttter s advooaat iedM twaalf personen zoaden aanwijzen die geen fitting zouden mogen nemen Dit gebeurde werkuti De met geweigerden begaven zich naar de voor Èea aangewezen zitplaatsen en wel naar de volgord der trekking de eerste der door hot lot aangeweten personen was voorzitter en moeat aan het einde sitting het oordeel der gezworenen doen kennen De Kuiter bleef kalm en haast onversohiUig tof hy op een paar paasen a Und het groepje bijeen zag komen tiet maakte hem niets uit wie oordeel over hem vellen zou en hij bad zyn verdediger volkomen volmacht gegeven om de gezworenen al dan niet te weigeren De zamonslelling van de jary liet b i Bo oararwkiUig dat h J lalis de godnikie Ijjst protesteeren tegen het feit dat men voor haar op de markt eene minder goede standplaats beftcbikbaar stelt dan voor vreemde kooplieden met allerlei snuisterden Naar men nit den Bosoh aan de Tel meldt is de marechaussee K in voorloopige hechtenis gesteld wgl hg beschuldigd wordt een politiebeambte van de gemeente Eindhoven ia den oaoht van 5 op 6 dezer te hebben mishandeld De Midd Ct achryft Aan eenige bladen weet men te melden dat er reeds voor een zeer belangrgk bedrag ingeschreven is voor een aan Uil MM de KoniDginoea aan te bieden Zeeowsoh kostonm met de daarbg behoorende gouden en zilveren bieraden Wg kunnen meedeelen dat er hoegenaamd geen quaeatie is van het aanbieden van een Zeeuwech kostuum trouwens welk kostuum zon dit moeten we en Met bet Friescbe koatunm wa het een geheel ander geval Dit is een algemeene dracht ook voor dames By verschillende kleedingen onder de plattelandsbevolking van Zeeland zoo de keaze vrg moeilijk zgn en tot allerlei bezwaren aanleiding geven Van een audei bericht dat dezer dagen in dezelfde bladen de ronde deed wordt door de Vli s Crt t de onjuistheid aan het licht ge iraiiht Uit betrof de mededeeling dat door de Belgische regaenng eene subsidie geaebonkeu on zijn tot het veraiereu van de loodsonsocieteit te Vlis mgen Dit is geheel uit de lucht gegrepen Genoemd gebouw zal versierd worden geQeel teu kotte van bet Belgisch loodsperseueel Woensdagmiddag zgn de l ken d r beide vermoorde vrouwen te ticbagea ter aarde oebield Te éeu uur verliet d ntoet bestaande uit tumilieleden en keonirtseu liet buin wm i de misdaad was gupU egd t aarbg hailden zich aaugBblotHü een 2Ö tal lu het zwart gekleede jtjuge daraeü allen Uden der L aiiieszHngver eeuigiog Eupbunu waarvan de tlians vermoorde AnuH Buien lii waa Ken groote meuigte vergBselde den Igkotoet tot op de algemeene begraHfplaata Nadat de beide verzegelde kisten tn de groeve waren nedergedaald hield de predikant drr Herv Gemeente te Sciiagen de beer A W van Kluijve eene toespraak Hij wees er op hoe 1 hebzucht den moordenaar tut het bedrgven d r gruweldaden moet gedreven met had ingezien die een bescbutdigde eenige da ou voor de zitting wordt ter band gesteld en wasrop de namen voorkomen der zes en dertig personen waarvan hjj twaalf kan weigoren Do Ruiter s advocaat die over sommige personen niet voldoende was ingelicht had verioheideae afgewezen en nu moesten nog ma tr vier nsmoa uit do bus worden getrokken Mijnheer van Triobtvoorde riep Je voorzitter Kr ging Arthur een schok door de leden Hy had voor een oogenbhk vergeten dat ign vroegere vriend gezworene was en hem ook nog niet genen Thans herkende hy hem dadelijk Ik hoop dat hy geweigerd tal worden dacht de jonge man Er werd echter geen aanmerking gemaakt en Hudolf ging naar zijn zitplaats Arthur keek thans naar De Kuiter en was ver baasd over de groote verandering die bet tot nog toe zoo kalme gelaat van den beschuldigde ondeiging Het was geheel rerwronjjen fHg is bang voor hem dacht Arthur en ik geloof dat hjj geen ongeluk heefu Ik vind het al heel zonderling dat Vac Triobtvoorde tting mag nemen De zee offioier dacht er geen oogenbllk aan dat de Kuiter niet geweten had dat Kudoll nog onder de levenden behoorde Als bg in da ziel van den beschuldigde had kunnen lazen zou hg be gfpen he hS waarom bet versohynen van Van Tricbt rrd de gereobtiaaal deo ongelnkkigen boMKwnebter zpo eer van zgn stuk braeht éedart daa dUd van den generaal had De Kuiter g4 kek maal over den minnaar van mevrouw Van Haiuweerd kooren spreken ilg ds vwhoorea hebben Evenals allen eenertgda met inaiS medelyden vervuld anderzgds met diepe ver ontwaardiging voegt hem als Turkondigef van het Evangelie van Jezus geen woord van wraak want Aan mg is de wraak spreekt God Hg hoopt dat iedereen van deia droeve plaats afscheid moge nemen met een bede tot God dat bet eenmaal licht moge worden in de ziel van den moordenaar want dan eerst zal het bloed dezer vrouwen gewroken zgn de aardsche gerechtigheid zal doen wat baar plicht haar gebiedt de gedachte aan wraak worde nit ons bart gebannen Vervolgens werd nog gesproken door den heer H M Tb tor Linden direotaur der Dameszangvereeniging lEuphonia en door den heer J N Al eiMoteur Onderscheiden kransen werden op het graf nedergelegd Tgdens de teraardebettelling waren mede op de begraafplaats tegenwoordig de officier van justitie Mr Karseboom de kantonrechter Jhr Mr I van Foreest en de burgemeester van Hchagen de heer S Herman De heer Bateit inspecteur der recherche te Amsterdam heeft te Schagen een persoonigk onderzoek in gesteld Hoewel verschillende geruchten de ronde doen en vermoedens norden geopperd kan nog niets met zekerheid gezegd worden omtrent de vermoedelijke daders of hen op wie verdenking rust Het bais wordt nog voortdurend bewaakt Uit de inrichting van bet huis bigkt datda moordenaar niet anders dan door da dear der wutmkamer de slaapkamer waar fay het meisje vermoordde kon bererken Te meer is het daarom te betreuren dat de twee voorbg angers die haar angstgerocp hoorden den winkel met zgn ingegaan t aardoor bel ontspappen van den mndadiger zoogoed als onroogelgk zou geweent zgn Gisteravond hecfi zich te Hctiagea eene commissie gevormd voor het verzamelen van gelden lot net uitloven van een prtjmie op hrt outdekken van den moordena r Des avou ls halttwaalf is en man lit die gemeente als verdacht door tlnn burgemeester in verhoor genomen De yHaarl t deelt nog de votg iidf b zonderheden omtrent de nl ichtüffer m de Het inwonend nichtje Anna Beiers was 8 jiiiiir geleden door de weduwe opgenoineu uaiir hien E t ouidut Anna het bij h ar stietvader liet at te best had Deze scbgot het der wedowe enAnnaerg lastig gemaakt te hebben de laatste liet aan eene buurvrouw elke maand èttn postwissel zien waarmt e cp he u een bem ag toezond dat zij op baar niet al te ruim zakgeld bet paarde Vooral nok moet het de woede der faimlie opi ewekt he il eu toen bad de rechter van luttruotie Van Triohtvoorde s aaan niet vermeld en dokter Burtiand bad toen hg den gevangene een bezoek brsoht dien naam evenmin güDD md De Ruiter had met kunnen vermoeden dat Rndolf op wonderdadige wgse uit den toren was ODtinapt waarin ds barones hem verborgen bad Eerst had hij gezworen zich op de harones te zullen wreken die hem een te kort touw had gestuurd maar langzamerhand was hij op de gedachte terug gekomen om bet schandelijk gedrag van de haroDSf in de openbare rechtszitting te ontmaskerdh Hg bad baar wel geen vergiffenis gesehonkso maar hg had overdacht dat God haar had gestraft in den persoon van haar minnaar en dat zg den man nooit zou terugzien dien zij aanbad en dien hg verfoeide Waartoe zou hst nu nog dienen om in het openbaar te vorklaren dat zij hem bevel had gegeven haar man te doodeo P Hij had dus bestoten om te zwijgen alt medslgdso en misschien ook wel omdat bij zwak was tegenover de vrouw die hij zoo vurig had bemind die hij wellicht zonder het ziebselve te willen bekranan nog beminde En thans wat lijn medeminnaar oenskUps als uit dan dood verrezen De mau ditn zij boren hem had verkozen sou met baar gelukkig zijn en tatermet haar trouwen De sehutdige geliefden zouden kaïn genieten vac bet geluk door misdaad verkregen ja door misdaad wani om den echtgenoot te doen vermoorden moeaten sg bet met elkander eens zijo geweest Zou ik dat dulden I dacht de Kuiter Neen ik zal se oatnaskeren i 1IiBiril r ir