Goudsche Courant, zaterdag 18 augustus 1894

i GOUDA ROTTERDAM 10 55 tS 08 18 18 18 58 1 84 8 68 4 50 5 84 6 66 7 10 8 48 9 40 U OS U IO 11 08 t 1 05 4 67 6 0S ff 9 47 ff V f l U OB K 1 1 f 5 04 6 10 ff 9 54 r 9 11 18 1 1 B H 17 ff 10 01 f 9 U S5 11 18 l 88 1 88 1 44 4 10 S SO 6 41 6 80 7 80 9 08 10 10 11 80 U 80 KOTTXEDAM G 0 D D A 1 46 5l 10 17 11 50 18 80 I 4B 8 S0 S O 8 48 4 80 4 46 6 S1 7 07 8 10 9 41 10 17 1 56 f 4 56 f 7 17 ff 9 10 V f 10 84 f f S OS ff ff ff 5 08 ff 7 84 S I6 10 41 r 8 0 ff ff 0 6 09 ff 7 11 ff ff 8 18 10 08 10 11 10 47 18 08 18 40 1 15 8 48 S IO 4 08 4 40 6 15 6 51 7 87 8 80 10 08 OEN H A AO GOU DA 17 5 5 7 18 87 11 0511 18 aHun 5 48 7 10 7 48 S8 41 10 1811 8818 16 1 88 8 15 8 46 3 13 4 15 4 42 6 17 7 8 05 Se 10 10 11 4 Voorb 6 64 lO lS ff 1 44 4 48 ff 7 08 ff f 1 t N d L d6 6 ff 1 49 ff ff 7 U ff ff I 8 68 Z Zq w8 08 10 80 ff 1 68 5 ff 7 80 ff 9 K1 6 81 Bl Kl t U 10 88 f S 04 ff ff 7 88 ff ff 88 10 10 Zs ll lt 10 41 ff 0 ff 5 09 ff 7 81 ® I te ign de vergadering by te wonen wegens 1 ongesteldheid De notulen der vorige vergadering worden 1 voorgelezen en onveranderd goedgekeurd I Ingekomeu i 1 B n rsppoirt der Baadecoinmissie tot I goedkeuring van de begrooting der dd SchuV I tery adviaeerende 1 Ter visie 2 De b rootingen der VolksgaarkeokeQ en het Hoffmausgesticht voor 1895 1 Dese nordeu gesteld in handen ceuc r Com missie waario worden benoemd de hh Straver I Tan Veen en Dessing I 3 De begrootingen van de gesubsidieerde I iQstelliQgeQ van Weldadigheid voor lb95 Worden gesteld iu banden eener Commiasie j waarin worden benoemd de hh Van Iterson 1Prince en Dercksen 4 Een voorstel van Curatoren van het Gym1 nasinu tot het weder aanstellen van een tydelijken leeraar in de Hebreeuwscbe taal en I daarmede weder de heer A Ketellapper te t belasten 1 Ter visie 5 Ben adres van den heer W J Huber I verxoekende togen l October eervol dntslag als onderwyzer aan de 2de kostelooze school 1 Het gevraagde oDtall wordt eervol verleend 1 6 Een voorstel betreffende de reorgauisatto tvan bet ouderwljs tot opleiding van bewaar1 scboolhouderesseu en daaraan nog eene onderI wüwres te benoemen Ter fisie 7 Ëen voorstel van B en W betreffen e II het opzeggen vau de huur van een stuk grond I aan bet Nieuwe Veeratal I Ter visie I 8 Keu voordracht voor onderwater un 1 I de 2de kostelooze school vacature Iluber j I waarop geplaatst zyn de heeren 1 1 J SCHEIJGROND I te Nieuwekerk a d IJsel I 2 A P DB JONG I te Apeldoorn I 3 P ELSEIl I te Snoek I Ter visie en benoeming iu eene volgen e I vergadering I I 9 Een adres van den Commissaris van I Politie verzoekende den raad gupstig te will n I I adviseeren op bet door dien heer gedane ve I zoek aan H M de Koningin Regentes tot I verhooging ryner jaarwedde I I Ter visie I I Door den Voorzitter werd medegedeeld dat 1 I in de vo gende zitting van den Haad zal word n 1 I overgegaan tot benneming van dne leden tot I I ünderïoek der reclames in zake de pUaisulüke I I belasting I I Aan de orde I I 1 De ilekeoiog en Verantwoording der bat a I I en lasten van bet voormahg Armbeslaor van I Stein dienst 1893 Wordt goedgekeurd 1 2 De Rekening der Gemeente over het dienst jaar 1893 I Wordt voorloopig goedgekeurd met alg t 1 I U en W onthielden zich ingevolge de gemeente1 I wet van Bteuiming I I 3 Dd benoeming van eenen Gemeeote Ont I vanger I j Benoemd wordt de heer N Cos met 10 stemI I men terwyl op den heer J Snellen 5 stemm n L I worden uitgebracht II 4 Het opmaken eener voordracht van zes I personen voor de benoeming van drie led n I in bet Collegie van Zetters vour s Ryks direc1 I t belastingen 1 I Benoemd worden de heeren I A H VAN DILLEN met 15 st H JAGER met 14 at en l blanco J F DAALMANS met 15 st H OVEItEUNDER met 14 st en 1 pBOLHUIS HOITSEMA G LANGERAAR met 14 en 1 blanco A W ROES met 15 Bt 5 De benoeming tan eenen makelaar n I I roerende en onroerende goederea 1 I De heer van Veen merkte op dat de hoer 1 Bolhuis Hoitsema den raad vroeg om beëdigd 1 makelaar te zyn en dat kon toch niet I De Voorzitter merkte op iat de beëedigi g aan de arroudissemeots rechtbank geschiedde Benoemd wordt de heer M J lïolhnia 1 Hoitsf ma met 8 atepmed terwgl 7 biljetten I io blanco waren 1 Nieto meer aan de orde zynde wordt e 1 I vergadering door den voorzitter gesloten Directe SpoorwegverbiDdIng met GOUDA ZomerdleDSt 1894 95 Aangevaogen 1 Mei TUd vao Greeowlcb Bulteolaodscli Ovtrzlclit Uit Lyou wordt van gistermorgen gemeld dat Caserio te 4 nar 55 is terecht gesteld Op bet oogenblik waarop men hem deed neerliggen riep hy Moed kameraden Leve de anarchie c Hy spartelde hevig t en geen incident viel voor In weinig landen ïjjn de socialisten zoo volhardend in de weer voor algemeen stemrecht als in Ooatenrgk Te Weeneo sgn weer twee monsterbijeenkomsten gebondeo waarvan eene door ruim 15000 personen werd bijgewoond Dr EUenboger de bekende volksleider betuigde dat de socialisten van plan waren wat leven in da politiek te brengen die thans OODDA DEN BiAO 9 87 10 4 18 11 IS ll l Ol 1 17 8 8 S 55 4 45 i Onada 6 807S 8 189 5810 1610 6118 0818 468 80 8 45 8 164 13 4 48 5 80 6 47 7 48 8 36 10 10 10 81 U T B E C H T 6 O D D i Utrecht 6 88 7 60 9 9 68 11 84 18 08 18 60 8 56 8 10 8 68 4 43 6 86 8 09 8 10 10 84 Woerden 6 66 8 11 10 16 18 84 4 16 9 1110 61 Ünduwater 7 07 8 19 10 84 18 48 t 4 84 9 19 Gouda 7 80 8 88 9 S4 10 87 18 0618 55 1 88 3 87 8 60 4 3 S 80 7 08 8 419 8811 07 AM8TBBDAH0OUDA Anatcrdam CS 8 9 40s ILlOi 11 87 8 401 4 10 4 10 7 38 8 41 ABsterdaa WB I IO 8 15 9 15 11 81 11 48 8 51 4 81 4 81 7 10 l M fJQ M 10 44 1118 11 11 t l Ut I U MS ILM aHage 8 18 9 18 9 89 10 07 11 87 18 4118 611 48 1 67 8 66 4 85 I SB 5 55 8 41 7 48 li l5 11 88 11 48 COÏ D A UTBBCHT Qondi 5 86 8 10 7 66 8 09 8 81 10 19 lp 56 18 48 8 88 8 51 8 U 4 47 5 88 5 67 7 416 88 10 1410 88 Ottdew 6 50 6 64 ff U 00 8 87 5 87 t 7 69 10 87 Woerden 6 59 7 08 8 18 11 17 8 46 8 11 1 04 5 46 6 8S 8 07 8 5610 86 Utreoht 8 18 7 88 S 8S 8 41 S 10 51 U i6 1 80 8 08 8 88 8 50 6 89 6 816 56 8 88 9 1110 68 11 10 eOUDA A MSTBRDAM Oooda 6 40 Ml 10 06 10 65 18 11fl 8 61 4 47 5 SS 7 41 10 14 AastwdaH Wp 7 59 19 10 55 18 19 1 8 40 1 45 6 85 1 41 11 16 AnsterdaB OA I U Ml D IO 1I M 1 28 8 51 8 10 8 17 lUI 9 Saoltnin is gebleken dat de weduwe hur keiUmeat veranderd had e allee had Termaakt aèn Anna De jastitie met deze zaken bekead heeft het eerfte onderzoek dan ook in deze richting gedaan doch klaarblgkelgk zonder gerolg alibi s zyn bewezen kunnen worden Anna had in de laatste maanden rerkeer met een bakkeriknecht uit Amsterdam doch joist Zaterdag den dag ran den moord moet zy dat Terbroken hebben omdat zü nog te jong was Het foornemen daartoe heeft zy tenminste eeoige dagen te voren te kennen gegeven De bakkersknecht was toevallig juiit te Schagen ook deze heeft z n alibi kunnen bewyzen Omtrent den moordenaar is nog niets bekend maar te Alkmaar ia iemand onder politiegeleide binnengebracht tegen wieu men znare verdenking meent te hebben Lieden uit Schagen die hem gezien hebben beweren veel overeenkomst ontdekt te hebben tusscbeu hem en een gewezen knecht rai de verslagene Deze zou eenigen tgd geleden uit de gevangenis waarin hy wegens diefstal zat gekomen zyn De heer James Smith lid der Provinciale Staten van Zuid Holland is te Kralingen overleden Omtrent den dood van Anak Agoeng Made ordt aan de Java Bodef nader gemeld dat de controleur Liefrink den natuurleken zoon van Selaparanga vorst omgeven door slechta enkele gètronwen in den poeri luitbof te Tjakranegara aantrof en getracht heeft hem over te halen zich goedschiks aan ons over te geven Ken met züu stand overeenkomende woning te Padang en een behooriyke toelage werden Anak Agoeng Made vergeefii aaogebodea toen de controleur hem daarop waarschuwde dat dan met geweld van wapenen tegen hem zou worden opgetreden antwoordde de vorstentelg fier Ia myn huis gebruikt niemand wapenen dan ik zelf meteen stiet hy zich z Q eigen kris in het hart en zonk ontzield aan de voeten van den heer Liefrinok neder De Java Bode c zich over het succes der expeditie verheugende hoopt dat het gouvernement geen halve maatregelen zal nemen en de zaak niet met een politiek contract gesloten s met den vorst van Lombok zal laten afloopen Het Balineescbe bestunr zoo bepleit het blad op verschillende gronden moet no op Lombok ophouden Het ia b j de bevolking zoo gehaat dat deze haar vertrouwen in ons gouvernement zou verliezen indien jJq weder onder de dwingelandy der Balineezen kwam Het handhaven van dat bestuur zou dus een politieke misslag zyn Wat no komen moet is een rrchtatreekacb Nederlandsch bestuur En daar ziet het blad ook nog dit voordeel in dat we dan vanzelf de sterkere band zouden krygen op Bali en allicht ook in Kloree De opperbevelhebber der Lomboksche expeditie heeft aan de by de zaak betrokken departementen opgave gevraagd van de kosten door hen voor die expeditie gemaakt Het apreekt wel van zelf dat niet meer dan de werkelyke kosten mng worden gevorderd daar den radja van Lombok gaene oorlogssohatting is opgelegd maar hem de eisch ia gesteld de oorlogs kosten te betalen en zich by dien eisch heeft neergelegd Beatanddeelen van het menschelyk lichaam 8 S5 8 41 8 4 8 58 t 05 Ooad Moordraoht Kiauwnkerk 0 p U Bottordim J 6 7 M 7 8 7 U 7 55 7 Botterdim 5 0 Ottwlle 5 10 6 1S Ni u kork 5 1 81 Uoordracbt 5 18 8 8 Soudi 5 88 8 85 Ooud 7 80 8 40 9 0 ÜeT M 7 48 8 6 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 6S 01 N dL d 8 0 Voorb 8 07 l I IS 1 18 l i i sa 1 81 11 11 Menigeen zou zeker verbaasd zyn alshy debestanddeelen kon zien vaarnit hy ia samen gesteld Vooreerst zon hy eeuige voor hetlichaam zeer noodzskelyke emmers water zien dan een stuk kool groot genoeg om een vuureen tyd lang brandende te houden verder eenatuk yzer waarvan het lemmet voor een meszou gemaakt kunnen worden phosphorus genoeg om een half dozyn doosjes lucifers tevoorzien voldoende water tof om een kleineballon te vullen en eiodelyk nog verschillendehoeveelheden soda potaccht kalk magnesia zuarsfcof chloor en stikstof l KöUing de zwem en doikkonitenur die thans np Seinpost c te Schereningen optreedt had f300 uitgeloofd aan ieder die zyn verrichtingen onder water zon nadoen Twee Schevingeri Gys en Jaap De Lange hadden zich aangemeld en toen KSlIiog zyn werkzaamheden ten einde had gebracht sprong Qys een oude zeerob met riogbaard te water Men kan zich voorstellen noe het publiek zich amuseerde toen Gys tusscben de sporten en leuning van een stoet moest duiken en onder water ging eten drinken en rooken Al kon hy niet met Kölliog concorreeren Gys hield zich kranig en een daverend handgeklap waarvoor by met een statige buiging dankte vergoedde Ogs eenigszioa het gemis van de begeerde premie Jaap legde het heelemaal af Het stoomschip Grimm uit Harabai dat dezer dagen te Ne r York ia aangekomen had daar veel bekyka vanwege do verandering welke in dat stoomschip is aangebracht en waarvan vroeger is melding gemaakt Ëene besparing van 100 ton kolen was op deze reis verkregen doordien de gassen en rook welke gewoonlyk den schoorsteen uitgaan naar de vuren terog worden gedreven en verbrand Het bezoek der Koninginnen aan de gemeente Helder dat in de eerste helft van September zal plaats hebben schynt alleen Willemsoord de marinenerf te gelden De militaire cammandant heeft een officieel schryven van het bezoek ontvangen echter is bg den burgemeester nog niets ingekomen Dadelyk na aankomst zollen H H M M zich naar de Wilhelminac begeven waarna op De Valkc het ontbyt wordt gebruikt Met De Valkc zullen de koninklyke gasten op de reede in het Marsdiep een tocht maken Een gflheete vloot zal daar in drie liniëo geschaard worden opgesteld Van den zeedijk gezien zal dit zonder twyfel een prachtig gezicht opleveren In den loop van den dag wordt ook een bezoek gebracht aan het Kon Instituut voor adelborsten De burgery is reeda aan t werk getogen om zich tot een feestelyke ontvangst van de Koninginnen voor te bereiden De heer M P Polak de directeur van het Oasinogebouw heeft een duizendtal kinderen om zich vereenigd tot het vormen van een koor dat op den dag van het vorstelyk bezoek een kindercantate zal uitvoeren Gisteravond werd in Musis Sacrum eeue goedbezochte vergadering van ingezetenen gehouden waarin voorloopige feestplanuen werden besproken In sommige buurten worden reeds maatregelen genomen om eene wykveraiering tot stand te brengen 11 05 7 47 7 46 8 07 4 67 6 08 6 10 Arthur Zimmerman de Amerikaansche kampioen ia 25 jaren geleden te Manasqoan NewYersey geboren en de zoon van een hotelhouder In 1887 reed hy voor het eerst in een wedstrijd mode Hy sloeg het record c van één myl en verminderde het tot 2 min 10 sec In 1892 kwam hy naar Engeland waar hg een tyd lang zeer ongelukkig was en nerhaaldelyk geslagen werd Later evenwel won hy te Lreda met gemak het kampioenschap over één vyf en twintig mylen Hy versloeg de voornaamate Engelsche ryders keerde naar Amerika terug en won daar in den tyd van een jaar meer dan honderd eerste pryzen iets dat nog geen ryder vóór hem hadgedaau In 1893 reed hy in Ierland Schotland en Franhryk niet in Engeland waar zyn licence iugetrokken werd omdat hy geen amateur c was maar reclame maakte voor een rywielfabrikant Zimmerman keerde in een opwelling van boosheid naar Amerika terug en behaalde in één week by de internationale wedstryden om het kampioenscbap te Chicago 13 overwinningen Hy versloeg hierhy ryders als Windle Tyler Sanger en Johnsoa Zimmerman heeft no een aanbod aangenomen om ala beroepsryder gedurende een seizoen te Parya te ryden Hy zal daarvoor 48 000 frs krygen Boven dien krygt hy zegt men 24 000 gnldec per jaar voor het beryden van zyn rywiel en wel f 12 000 van den rywiel n f 12 000 van den bandenfabrikant De wielryder vertoeft op het oogenblik in Engeland en kreeg daar by den Sport and Play Tonmament 250 pet voor het ryden terwyl hg 63 pst aan pryzen won Vgor de Rechtbank te Berlyn stond dezer dagen een uitdrager terecht wegens een grove oneeriykbeid tegenover een arme vrouw Ken weduwe een arme naaister wier huisheer hy was kon haar huur niet betalen Toen hy dreigde haar uit hare woning te zetten besloot zy het laatste wat zy had hare naaimachine te verknopen Op de verkooping brsngt zulk een machine als zy niet geheel compleet is niet meer op dan een derde van den prys welke anders ervoor gegeven wordt en om nn een koopje te hebben nam de uitdrager naar hy meende onopgemerkt het spoeltje en een schroef weg van de naaimachine welke daarna verkocht werd voor 5 Mark aan een bieder die de compagnon van den uitdrager bleek te zyn Het was eobter opgemerkt wat de lage knoeier godaan had Hy werd aangeklaagd en de Rechtbank heeft hem thans veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf Vulpennen zyn pennen met veel gemak en schier evenveel gebreken Onder de goedkoope soorten die vroeger in den handel werden gebracht hielden de gebreken zeer bepaald de bovenhand boven de voordeelen by de duurdere die in den latbren tyd werden vervaardigd zyn die gebreken allengs verbeterd n nagenoeg geheel opgeheven De zoogenaamde Pelikaanvnipenhouder welke de firma Blikman Hartorius te Amsterdam aanbiedt is op dit oogenblik misscbien wel de volmaakste in hare soort Behalve de 7 oogoed als onverslytbare gouden pen met iridium pnnt bevat die pen eene vernuftige vinding voor luchttoevoer in het belang van gelykmatige langzame vloeiing terwyl eene hermetische afsluiting het in den z k dragen van die pen mogelyk maakt zonder eenig gevaar voor lekken Zeldzame onderdom In Schotland zyn menBchen die zeer oud worden Een reiziger ontmoette eena een goede zestiger die diep zuchtte Op de vraag wat bem scheelde zeide hy dat zyn vader hem een oorvyg gegeven had Dat kwam den reiziger byna ongelooflyk voor dat een man van zulk een leeftyd nog onder de tucht en het toezicht van zynen vader stond Toen hy bem echter vraagde waarom by dien oorvyg kreeg zeide de zestiger Omdat ik myn grootvader bijna heb laten vallen toen ik hem in het bed hielp c Hierop liet de reiziger zich door den man in buif brengen om te vernemen of het waar waa wat de man zeide en jawel het waa zoo De kleinzoon waa 62 jaar oud de vader 96 en de grootvader 130 Als de reiziger dit later vertelde zeide hy dat het hem vreemd te moede werd wanneer men zoo 288 jaar onder drie hoeden tellen kan Ben Haagsch correspondent van Le Temps klaagt over de mindere beoefening van het Fransch in Nederland Die taal zegt by wordt nog wel in de aanzienlyke kringen gesproken en op de scholen geleerd maar die uit boeken verkregen kennis ia vry onvoldoende en het aantal gezinnen waar men zich beroemen kan op kennis van de Franiche taal wordt steeda minder Aan verminderen van de ajmpathie voor Frankryk ligt het niet Er zyn andere redenen waarvan del correspondent er twee noemt het verminderen van het aantal Fransche kerken en het klein aantal Franfchen die in Nederland gevestigd zyn Het onderwys in het Fransch aan gymna siën en hoogere bui eracbolen wordt byna altyd gegeven dnor niet Prannohe leeraren teen zon liever Fransohe h ben maar dis zyn niet te vinden omdat de kennis van de Nederlandsche taal voor hen vereischt wordt Aan de hoogeschool te Groningen ii een leerstoel voor het Fransch bekleed door Prof Van Hamel leen Nederlander die z er goed Fransch spreekt maar die liever tfl Leiden geplaatst moest zyn De Vereeniging tot behond en ontwikkeling van de kennis der Fransche taal heeft afdeelingen te s Oravenhage en te Rotterdam maar te Amsterdam Leiden Utrecht en in andere voorname steden heeft men daarmee nog niet de proef genomen of men is niet geslaagd Men achryft uit Londen aan het N v d D Alma Tadema s rust dreigt verstoord te zullen wurden Hy heeft schatten besteed om zyn huis te verfraaien en het is dan ook de trots van zyne omgeving geworden Zyn tuin heeft hg naar eigen plannen laten aanleggen met aardige grotten en andere versieringen Maar binnenkort zal hem zyn uitzicht ontnomen worden door een spoorw lyn die aan bet einde van zyn tuin zal loopan Eennieuw station wordt daar opgericht en dit zal voor namelgk gebruikt worden voor het rangeeren van treinen met visch uit Grimebj en de geur die daardoor zat verspreid worden is op zichzelf onaangenaam Voorts zal de spoorw maatscbappy een aantal nrbeiderswoningen in de onmiddellyke omgeving oprichten Geen wonder dat Alma Tadema kUagt en met faem zijne buren Niet om het geld A Je hebt de weduwe S gehuwd Een goede party hè De riude S moet haar f 200000 nagelaten hebben c B tAch mijn waarde denk toch niet dat ik haar om de f 200000 genomen heb Op myn woord ik had baar ook genomen al had zij slechts f 100000 medegebracht II Hoe ia dat in zijn werk gegaan hoe is de dykplieht op Gouda komen te rusten welke rechtsbetrekkingen hebben eich tuascticD vroeger aaugealageneu en Gouda ontffikkeld zi hier vrngen die onbt ant roord rooeaten blgven Dat ijj eigenareaie geworden zoude zijn van bmiieiidgkB gelt ea groalïea on in den loop iter jaren dien eigendom wederom verloren zoude hebben zooah de Reohlbaik teQ onrt5ohte aanaam is niet waaraohgutijk want my dunkt dat t Gouda uiet zoo zwaar gevalle4 sonde £ iju om dit te buwijzen zij hoeft dit zelfs niet beproofd Ea toch art 17 dor wet van 9 Üot 1841 Stbl no 42 in verband met art Ut ran het reglement van Schiüland noopte tol die bewIJBvoering uu het hoefülagboek Gouda aanwijst ala onderhoadplichtige Gouda staat io boek als dykplichtig zonder dat vermeld ia waarop die pliobt zoude rusten maar ala men do overgelegde hoefslaglioekon nagaat dsn ia bet duidelyk het daarbij niet in de brstemming gelegen heeftom de oorzaak der rerpHohtinx tot onderhoud daarin uit te drukken Het boek van 1766 ia in uitvoering van bovengenoemd art 34 vso de keur vbh 1622 gemaakt ei men herinnert het zich dit gelastte alteuu overhoolcing van naam zoo in plaata van vroegere dgkplichtigen nieuwe gekomea waren Het hoefbealsgboek met de noodige galsgeaheid tot rpotame opgemaakt wijst alleen uit wie dgkpliohtig is waarom moa dit is blgft al wordt het bg ingelanden vaak vermeld bijzaak on onvolledig Teu bewijze dat bij overlijden vau een aangeslagens meestal eoiivoadig vermold wordt de erfgenamen of erven var N N zonder in bijzonderbeden te treden uf die erven het ingelegen land tn gemeenschap gehouden hebben dan wel of het aan een hunner ii toobodeeld Wanneer wij hoefslagen sangeteekeni vinden teu taste van andere dan natuurlyke personen misacD wij doorgaana de vermelding van eenigen titel vat dijk plicht Ik wys als voorbeeld in bet boek van 17S6 op den aanslag no 8 voor t dykvak binnen Moordrecht eenvoudig staande ten name van Ambacht van Moordrecht op no 1 de boefilag behoort tbS do Stede van Sohiedam en ia groot op no II 12 18 14 15 17 staande ten name van vei Bohilleude ambaohted op no 19 en 4S dia poldfra nanwgzen op do SO S3 56 die niela vermelden dan da alad Delft Reeda nu voeg ik bierby dat onder tAmbaoht Kralingen onder no S S5 de alad Rotterdam voorkomt met bijvoeging sla aangenomen hebbende tot bsrea laste den dgok te maken Ik sst hifrop straks nog met ecu eekel woord terug komen Ik geloof te mogen aannemen dat inhetatgemeeu b ons te lande lot ISIO dijkpticht nagekomen werd door eigen werkuamheiUn door de dijkpUchtigen verricht of door hen gelast Vgk Mr VV F Gevtira Deynoot Bedragen tot de kennis der Hoogheemraadschappen 78 Het ondeihoud was als regel In natura op te brenf en Voor den Hoogen Zeedijk wyeen de artt 1 17 der kenr van 1622 ook daarop Wel waren er in ome nationale vergadering in 1795 stammen opgegaan om het onderhoud van djjkeu en £ oeweringen te maken tot een nationa o zaak maar men bleef ten alQtle bierby dat het onderhoud van dijken wegen waterwerken enz zou vcrblgven bij beu bij ia zulks van oudsher had behoord By do staatsregeling van 1798 werd hiervan niet afgewektin In 1809 had een watersnood een groot gedeelte TKD ons land deerlijk geteisterd Acad Froefschr Jbr Mr J Röell 78 Dit gaf aanleiding tot groots waling in het beheerr van den WateraUat en werkte krachtig mede om door de wet zelve den ataf te breken over een iteisel van onderhoud dat reeds zoo groote calamiteiten bevorderd zoo niet veroorzaakt aA 2oQ kwam de wet van 31 v Louwmaand UlO tot sUnd Deze braoht hierin groote verandering Zij brsebt het oppertoezioht over de dijken by apecïale ringcommiasiëu door don Koning te benoemen Het onderhoud der dyken door eigen hand of apandiensten dat is door de gehoefalaagden eelven word by art afgeaohaft en vervangen door een oontributio in geld en hiortoo werd een dijk nnarmate ligging en toestand in klassen verdeeld Er werd een maximum bepaald waartoe ieder dijkpUchtige kon worden aangeslagen Alocbten deze contributien niet voldoende zyn om da dijken te herstellen dan zou een omslag over het geheels district plaats hebbeu waarbij ook de tot nog toe vr van ondoihoad zqnde landen vroonlaoden belrokki n zouden worden Op 15 Juni 1810 Luitenborg blr 7 SI werd eeb regWmeüt uitgevaardigd hetwelk de verschillende ringen door het gebeele Koninkrijk bepaaide en de noodige voorschnften tot uitvoering van de wet bevatte Terwyl alzoo art 2 der wet de wijze van onderhoud TBU paitiouliere dykplichtigeo of zoodanige corpora en leoUegien als welke tot nog toe dsaimede zgn belast in een contributie ia geld verving voegt art 18 hieraan toe De steden of plaatsen welke tot hier toe a s soodanig loet oeuig onderhoud van dyken en daartoe behooreode werken zijn belast geweest zullen daarmede onder het oppertoeeicht der ringeommisaién belast blgven f Ër waa dua nu onderhoud dat ia oontributien in geld eu ondeihoud dal in eigen werk gepraestuertl kon worden Zeer juist qualificeerde de Rechtbank deze beide onderboudapüohten als normale en abnormale want normaal Werd contributie in gi ld abuormaal nerd eigen werk Xu is de tegenstand dien de wot van 1810 ondervond en boofdeakelgk zijn grond vond in den aanslag van totnogtoe rryo IsodeR grooj geweest haar invoering door het geheele Koninkryk ia belet door de inlijving van Holland in het Kratiacite Keicerrijk maar dut zij in Sohieland ingevoerd ia kan blijken uit de door Sohieland in het geding gebrachte bescheiden Vgk Mr Gevers Deynoot t a p blz 77 Ongetwijfeld heeft Sohieland maatregelen genomen om de wet in werking te doen treden Dat bewijst zijn brief vun 23 Juli 18U aan Oourla Hierin wordt gevraagd um tot een taxatie vao de dijklasten te kunnen geraken welke hoefslagen do atad als zoodanig belasten en door haar zullen worden onderhouden en welke van hare hflefs agen vallen binnen art 3 zoodat contributie er van te heffen valt Op 13 Aug 1811 antwoordde de Maire van Qouda ds hoefslagen waarmede de slad Gouda is belast z jn paal 1 13 ingesloten en van paal 14 24 ingesloten men ziet dat de genoemde hoefelagoQ de in gusohil zyude houfalagen en zelfs oen meer omvat de maire voegde er by dat volgens zijne godaohlen ook in het vervolg van tijd deze door de stad zuUea dienen te worden onderho iden ala vaU lende geeoe hoefslageo in de termen van art 2 der wet Staten van taxatie zijn daarop door Sohieland opgemaakt De brief van Sohieland ea hot gevolgde antwoord van den maire van Gouda zouden op zioh Zflven beaohouwd vso geringer buteokenis geacht kannen worden en wel als be chüiden die slechts dienden om oea administratie ven maatregel voor te bereiden Bosohonwt mon ze echter in verband met de artt 3 4 5 en 8 van de wet van 1810 dan wordt de boteekenis er van m i van groot belang Zooals wij reeds mot een woord zeiden moest bij hot in het algemeen w vallen van bet persoonlijk onderhoud CU hot iDBtelleo van oontribulie ia geld een taxatie plaat vinden van drie meest kundige en onpartijdige persoDsn art 4 en deze zijn op aanwijzing van Sehioland aan het werk gegaan en op hun sohnfielyk bericht werden de hoeblagon in geschil over hut dykrak Broekhuizen buit n taxatie gehouden met de aantsekeubg woidt onderhouden door de stad Ooada Nu moest zoodanige taxatie gedurende 3 weken ter visie worden gliiegd zoo ter seoretSEte van het dykboatuur als van alle dorpen onder deaisalfs diairict gelegen om de gelegenheid te geven bezwaren daartegen in te brengen bjj da riogcommiBsie £ n nu is het zeker dat Gouda er niet over ge I dacht heeft om in 1818 in afw ktng van de meening van haar maire uitgedrukt in zyn bovengenoemd sekryven aan Schieland eeniga bedenking tegen haar aanslag in het middea te brengen Aangenomen moet dus worden dat Gouda toen het onderhoad van den dyk voor de hoefslagen in geschil erkende op grond vaa art 18 dor wel van 1810 Alroo niet ala ingeland niet omdat zij gron den binnendyka bezat die met onderhoud ala met eea onus reals belast waren maar als stad die als ioodauig tot hiertoe door welke oorzaak ook belast vu erkende zij hare verpllohting tot eigen onderhoud Nu ia het volkomen juist dat van bestaande ilykplioht in 1818 niet geoonolndeerd mag worden tot djjkplicht in 1892 en zoo zat dus nagegaan mt eten Vmdan of veraoderingeo ia wetten en reglementen ba wd wijiigingen in Qouda a reühtsvcrhouding tt t de hoeCihigeB in gwohil haar dyk ieht hebben kunnen doen voriorFO gaan Letten wy dua teerat op wetten en reglementen De wet van 1810 had niet de bedoeling omdykpliobt op te leggr n Zij breidde die uit tot de vroonlanden en vroeger btnnendyka vrije sigeDaren van huizen en landen maar overigens bracht zy aleohla verandering in de wyze van voldoening aan djjkplichten en aan ds d kplicht zelve sooals te bestond Het verdient zeer da aandacht dat by pogingen die ook btter aangewend lijn om regeling in het onderhoud van dijken te brengen beslaande dyk plioht steeds in eer gehouden ia eu uiet minder verdient het aandacht dat bij die pogingen steeds erkend is dat dykpliofat niet uitsluitend met eigendom van beschermd land aamengaat of alleen als gevolg daarvan zou kunnen voorkomen liet laatste trouwens wordt door Gouda zelve waar het wyat op dijkplichleu van Rotterdam en Schieland toegegeven Zoo vmdt men in de schets van Vau llogendorp in zyne aanleekeoingen staande do gewone vergadering der Suten Generaal 1813 1819 zijn voorstel om het onderhoud ten laste to brengen van drie klassen van belastingschuldigen hy noemt dan in de eerste plaats de tegenwoordige contribuabelen iu de tweede en derde plaata eigenaren van gebouwde en ongebouwde eigendormen in den polder of het district Toen by de wet van 88 April 1836 Stbl no 9 de wet van 31 Jan 1610 werd ingetrokken omdat er onzekerheid bestond over het al of uiet in werking zijn van deio wet die nooit gelijkmatig en volledig was ten uitvoer gelegd worden by art 1 ingetrokken do verordeningen van de wijze waarop en de fondsen waaruit voortaan de dijken zoudon worden onderhouden Deze wet raakte volstrekt niot aan de dykplicht deze laat ze geheel onbesproken en zoo algemeon mogelyk Inidt art 2 dat de bijzon dere reglementen I opnlin en en inrichtingen welke tengevolge van do wet van 1810 thans in workieg r yn zullen blijven beataan De groote ongelijkheid die in t volbg H a van dykplichten in ona land bestaat is door de wet van 1SP5 werkelijk niet verminderd Ik geloof niet dat uit haar anders gelezen kun worden dan dat de omzi t van persoonlijken arbeid in geldelijke ooutriliutie en ondurbuud in natura voor de steden en plaatsen waar die door do wet van 1810 ingetreden waren zouden bestendigd blyven Wanneer toch de wet van 1835 da uitvoeriug a n de wet van 1810 gegeven had willen veriiieiigen dan had dit uitdrukkelijk in de wet moeten staan uitgedrukt In 18S5 fjold zoo goed als nu bij ona het beginsel La loi ue dispose que pour ravcnir elle n a point d effeet riïtroactif De wet van 9 Oct 1841 Stbl oo 42 betrekkeiijk de reohta maoHt der hooge en andere lleemraadachappi n dyk en pold rbeaturen wijzigt hoegenaamd niet bes aande dijkplichtea Zy houdt daarcn egen duidulyk rekening met dykplicht verschuldigd uit anduren hoofde dan bezit van grond btnnondyks gelugoo Men zie b v boe daarbij m art 8 het recbt tot parnlo o oculie geregeld is voor de djjkplichtige ingelanden en art 4dan Zitgt voor zoover door sommige dor dykbesiuren do dijk on poldorlaatcn niot rechlstreeka van de dijk en polderplicbtigen of andere schuldplicbtigeo wordfu mKevorderd maar de gemeeutt ambachts of polder besturen duurvoor worden Hanguslagen zullon die omslagen en lasten bij waubetaling worden verhaald volgens de bepalingen te dien opziohta bij do bestaande reglementen gemaakt of nader vastte stollen Moerdere welten dan die van 1835 en 1841 heb ik mot te besprekifn zeker is hut dat dezn niet ten iioel hadden dykplicht te creeeren of te wijzigen Zij eerbiedigden hieromtrent hetgeen liestond en bemoeiden zifh alleen met de wijze waarop de dijk plioht uitgevoerd sou worden Zoo konden zy dan ook geen wijziging brongen in de dijkplioht nn Gouda in 1818 door baar ala voor baar bestaande erkend Keef het reglement of de algorneene keur van Schieland dan ook daarop mvloud kunnen uitoofenen ten voordeele van Gouda Ik geloof niot dat men dit zal kunnen aannemen volgens dat reglement is dykplicht oen laat waarmede de dijkpUchtige tanden zijn bezwaard en wier cigrnaars dus als zoodanig aanspraketyk zijn men zou alzoo zegt Gouda voor haar dykplichtig land tnoetoQ uanwyzen en dit heeft zij niot Wy vinden in art 142 vig dijkplioht geregeld steunende op bezit van dykpbcbtig land maar dat daarnaast geon dijkplioht uit anderen hoofde zou kunnen bestaan is hierdoor niet uitgemaakt Men vindt in het reglement geen arachalfiDg van de abnormale dykplicht maar m i weldegelijk een erkenning er van Zoo apreekt art 101 er van dat dijkgraaf en Hooghoemradon de uitvoering bevoten van alle gewone of buitengewone werken die zy noodig achten voor zooveel de watersohapsbesturen ingelanden of derden tot de daarstelling of het oudorhoud dier werken verplicht zijn Men ziet het dat het reglement daarstelling en onderhoud vau werken niet alleen bij ingelanden aanneemt Art 173 houdt verband hiermede waar gezegd wordt dat Gedeputeerde Staten konnis nemen over ally geschilkn van beatuur ontitaau tOaaoben het Koog heem raadschap en de waterschappen daariu gelegen ingela den uf derden dte met eenig onderhoud belast zjjn Zoo hebben dan ook de hoefalagboeken van en na 1756 Gouda ati onderhoudapliolitige van de houfslageu in geschil vermeld Dat trouwens steden abaormaal dykplichtig kunnen zyn ontkent Gouda niet ZQ wijst er zelve op dat de stad in 1810 eigenaresae kon z u van dykplichtig land in het districti Wordt vervolgd VER6ADERlIiGVANDENGEHEË9iTERA4D VRIJDAG 17 AUGUSTUa 1894 Voonitter Mr A A vao Bergen IJiendooro Tegenwoordig de heeren Noothoven van Goor Fortoflo Droogleever Jager van Veen van VreumiDgen van der Post Kooiög Prioce Hoogenboum Hoethamer Straver Desslng van der Garden en van Iterson De Vooraitter deelde mede dat de heer Derckaan bericht had ingezonden vanjiinderd I ia den dut is De regeering ila p4 inder I daad hoort men niets meer van bat kiaswet I ontwerp maar zy zon ruw worden wakkar I geschud Dr EUenboger verwachtte niets vaa I de coalitie der drie groote partyen Zg waa zeide hg aleohta een konstmatige Terwniging I van onsamenhangende elementen I Dr Kronawetter hield in een andere bgew I komst een rede voor algemeen stemrecht I Gestadig breidt het socialisme licfa in Oos I tenrgk uit De anarchisten echter hebben er weinig aanhang Eerst sedbrt twee jaren trach I ten zy er bun leer te verbreiden door de Za kunft een blml welks beide redacteuren dezer dagen gevangen werf en genomen dirt I de meeoing der commnnistiMbe anarchisten I vertegenwoordigt I Toen Engeland onlangs bg verdrag mat den I souverein van den Congoataat beschikte over I landstrooken in Midden Afrika wu men in I Frankrijk zeer ontevreden Dank ag Mi I handig diplomatiek optreden van d Fransche I regeeriug ia echter de zaak na in orde De I Fraoscheu krggen bg het Dinsdag te Pargt I geteekeude verdrag bun lang gewenschten inI vloed aan de Ubanghi ea de M Bomu en aan I grenalgn tusachen hun gebied en dat van den I Congostaat welke loopt over de waterscheiding I tassoben Congo en Ngl tot den SUfèen meridiI aan Alle poBteu dte de Congostaat uoordelgk I van eeratgeuoemde rivieren en van die grens I had gevestigd zullen door de Belgen ontruimd I worden Te gelgk ziet de Congostaat af van I Kgn recht om invto te oefenen ten noorden ongeveer van den breedtegraad van Lado I De Congostaat betaalt das het gel g Voor I de Engelflcben is het niet pleiaieng dat hun I verdrag met de Belgen sldus achter hun rag I om wordt verknipt maar het ion nog erger I geweest zgn als Frankryk hen gedwongsu had I dat zelven te doen in plaata v n looats no I dadelgk n et den Congostaat te onderhandelen I zy troosten zich maar met de gedachte dat I perk gesteld wordt aan het noordwaarts drin1 gen der Belgen in dp equatoriale provincie I dat vroeg of laat aanleidiug tot geschil had I moeten geven I Frankryk vaart io aTle opzichten het beet I b de nu afdoebde regeling de FranscheblaI deu zyn alte zeer tevreden en bedunken EngeI land dat bet t sluiten van het verdrag niet j bemoeilijkt beeft I De Japanners maken gewag van een nieuwen I zeeslagc waarin zi Zaterdag jt de Chiueescbe I vloot zouden igralagenc hebben maar als zy j er zelven mets naders van weten te vertellen I en nit t eens de plaat der outmoettnir anngeI ven kunnen z ons b Mlacbt ameii Iloilauders I zeker met Uwatyk nemen dut wh t niet alte I bu t gelooven I Trouwens al winnen zg nog I zooveel lo den aanvang het linde draagt de I last 1 En dan is het algemeen gev ten der I geheele Europeescbe pers dat bi t taaie gednld I en de onuitputtelyke hulpbronoen van China I op den duur over Japan moeten zegepralen I China beeft echter baaat en zou althans gaarne I vóór Oct afgerekeo hebben daar de Kei zerinMoeder op 5 Oct 60 jaar wonüt en er I dan groot feest ia ia bet beele Hemelsche Ryk I Zg was na bet overlgden van haar gemaal I wylen keizer Khien Jeog van 1858 tot 4 I Maart 89 Regeotvae geweest voor haar toon Kwaog Su die thans regeert Er is voor het L feest in alle 2 proviociën en nationale inI Kchryving geopend en alle provinciën znUen deelnemen aau de Tentoonsti Hng die niet minder dan f 40 000 000 kost De Keizerin I zal de tentooQhtelling bezoeken gevolgd door I een menigte van tooneelspelers zangers en I acrobaten die de bevolking door hnn invallen I en vertooniogen in een vroolyke rtemming moeten houden By gelegenheid van het feest I zal de Keizerio W uwe tal van gescheoken I geven Voor elke der 26 provinciën beeft lij een som van 30 000 taëls ongeveer f 100 000 I beschikbaar gesteld I Vorst Ferdinand van Bulgarye beeft bg I gelegenheid van de herdenking zyuer troonsI bestygiiig 14 Aug 1887 gratie verleend aan I 243 veroordeelden behalve Karawelof die geI weigerd heeft gratie te vragen I Gisteren is de Amerikaansche Senaat debeI raadelaging in tweede lezing begonnen over I de vier afzooderlyke voorstellen belreifende 1 de vrgstelling van yzerdraud ytererts steenkoI len en suiker welke voorstellen door het Hnit I van Afgevaardigden zgn aangenomen Er I werden verscheiden amendementen ingediend I maar de Senaat verdaagd zyn zitting tonder I tut stemming over te gaan I Deze vier ontwerpen die bet Huis ioderI haast heeft aangenomen om de gevolgen van I de nederlaag eenigszins te verzwakken en op I enkele bepalingen van het tarief terug te koI men worden spotteoderwya propgan bills geI noemd Senator Villas verklaarde datzy e i I klein kussen zullen zyo voor het Huis om bet I knielen voor den Senaat gemakkelyk te maken I Toch is hft nog de vraag of deae oiitwer I pen zullen aangeoomen worden I Weigeren de Senatoren toe te geven dan rast I op hen de verantwoordelykkeid dat zydepoI P democraten om althans eenige grond I atoffM vry te stellen hebben doeo mislukken I Een dergelgke weigering nn zon dien democraI ten eeu krachtig wapen verschaffen tegen de I natoren en dtf tSagar Trast c welke laaU