Goudsche Courant, maandag 20 augustus 1894

33ste Jaargang Alaaiidag 20 Augustus 1804 No 6433 fiOüMiE mmmi i iS iiï Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatat van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midA De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uilzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 25 franco per poBt ƒ 1 70 Afzonderiijke Nommers VU F CENTEN Uisteren ontstond ta Lakkarkeik lo da kol lierjj van J Uonten brmnd 0 killp VnuMU met het woonhois gehwl tl J W J BUTS LIÖNSIITS NieuvtenilIJk 241 Eerste buis v d Dam AM8BRRDAM Tandarts Lion Blitz TE 00N8ULTEEREN Mctandaga WoenadagH en Fri dag rtn 10 tot 3 uren Markt 154 iouda Uitdnitend roor Cteabonneerden op at G0UD8CHE COURANT aoar het Franach van Xavier de Montépin 544 pag drok ia aan het Rareaa dezer Coarant te Terkrügeo tegen den spotprga Tan SO C0Hiê De Tcierraad is niet groot men profiteer das van de gelegenheid ta oi r l in bai ba ratJU qa eiWfiat Tera Mrld hnH Uwl bet mtoh met da Mriafqnaiiia latVm in da aintetia dar anikarnwDoan Hat racht op agikar ww het bagin en brt einde Tsn de tariefquneatia En da 3agar tnMt wh o irker dat bet ontwerp Tan den Senaat £ od wordi n aanf eoomenf dal hHc nad Toor U6 00U 000 doll ruwe laikFr bad gekocht waarop hg bg aann mio na bet ontwerp 40 mill doll woo Ua heer Wilwo de ontwerper ran de ooripronkelgke tarief hervorming Doaiude bat dan ook een atrgd toaaehen bat Amenkaanicbe Tolk en den aoiker truat die hel pnbliak bg de keel beeft Het tariei ontwarp looali het door den Senaat en het Huii ia aaoKenomen werd uiatermiddag prelideot Clereland aangeboden ter oudfrtaekening Meer en meer wint het gevoelen reld dat de president de wet niet met igo haodtaekfning shI bfkrachti eo inaiir d n tarajin ran 10 dagen zal Ut n roorbi gaau waardoor bat ontwerp alsdan kracht tan wet rarkrggt Deze tarmgn vervalt 25 Aaga tn an de wet treedt dan onmiddellgk in werking daar aü gadateard i 1 Angiiatna GEOOTE SOBTBERING mn FAB niEs voor Dames en Heeren A van OS Ai £ 73 73 Bears van Amslerdam 1 AUGUSTUS Var kn 10 108 a ji alotkoan S 10 V IfunLuiB Oart Nad W 8 dito dilo dito t 5 A 4I ♦ r V 10 81 H i i5 7 1087 60 18 101 101 88V 8 O 101 mi ill UO i 86 lOlf 101 dito dilo dito SI Hoiiau Obl aottdl Utlai 4 ttiui Imohrbriag llit ll I Oontni OM ia papier IIM I dito In ulier ll l i PaatvuL ObU mat tiekat I dito diUi I tnaullp UU Ooat ia Serie t te Oaeou 1110 4 ditsbyiuithi iin4 dllobüHopèia 0 4 dito ia goud laea Uil i dito dito dito UI4 I SrAX Perpet Mkuld Itll 4 Tnuiiu Oepr Conv leenatiO 4 Oae leeoia HriaD Gee laenlBK leria C tinaAra Bir Beo r obl llii t Hixios obl Buit 8oh 1S 0 I VnuDBU Obl 4 oabep 1881 AmraauH Oblinatien 1881 lonaDUl Sted leen 188 8 i NSD N Ah HandeUr aand Awdali Tab Mü Cartilioatea Di u MutMhappi dito Anill Hypotheekb paodbr 4 Cult Hy dir Vontenl aaod Gr Hrpotheekb paadbr 4 NederUadMha baak aaad Mad Uaudahbaaiaah dito ir W kPae Ujp b paadbr I latt Uvpolbeakb pandbr 4 UU Hrpotbeakb dito 4 OoaTiaa üoat HoaK bank aand Eoal Hypotheekbank pandb 4 tSVi AHnnuL Rquit hypoth paodb t M Maiw L G Pr Üuaoert 8 Hao Holl U Spnorw Mij aand 108 i Mi tot Kipl 81 8p und 100 Nel Ind Spoorwngoi aaad Ul i Ned ïuid Afrik Spm aand 8 IH 47 81 diUi dito dilu Ie dito I 108 baULSpoonrl 188 8 A Robl 8 47 a 187 100 laid lul gpwmij AH obl 8Pol n Wanohau We i n iiid 4Bmi Gr KuH Spw Mg aaad I üaliiHka dito aaad Panowa dito aaad t I ao i Uombr dito aaad I llank Ck Aiow 8p kap aaod 6 Uinwo SewBit gp Mli oblit I Iti lOI lO i 68 lOOV IM Orel Vitebek lite oblig 6 ZaidWaat ditd aaad 8 dita dita oblig 4 4llulu Caat Pae Sp Mt obl 8 Okie tNonh W pr ü v aand dito dito Wia St Peter obl 7 IIV a k 11 106 Deaver k Bio Gr 8pm eert ia l 1 IllUouCeelral obl ia oud 4 Laui kNa hiilleOert i iaad SI Vi Meaieo N Spw Hij tehyp e 8 88 Htia Kaaiaa 1 4 pet pre aaad 18 H TorkOatariok Weu aaad 18V dito Peau Ohio oblin 8 lOO u OrMlon Calif Ie bip ia oud 8 78 81 Paul Mina k NUait obl 7 111 Ua Pao Hoordlijn oUik 8 I 108 dito dito Line Col Ie byp O 8 40 Ciaiu Cao South Ceit i aaad I 48 i TiK C Ballw kNai Uh d e 0 10i Amtard Oaaiba Mg aaad 1 118 Bottard TramweR Maati aand 167Vi HlD Stad Amiterdam aand 8 IHVJ Stad Kollerdam aand 8 108 Bauu Stad Antwerp nl887 101 Stad Bruuel 1886 lOiV HoHS Theiu Begullr Oe illMb 4 U OoanKK Staataleeaing 1860 6 H K Oo t B Cr 188 8 Srawi Stad Madrid 8 1868 V r Nan B a Hyp Spohl eert 8 B u r K r I U b e Stand oordreóht ÖEBOBEN 9 Aug Man oafl ra B u der Baa en J Bongera 13 Gerdina Cornelia nader E Vink en J Olliier UEHUWIJ 11 AuK Q Verboel en Verhoeff Uaaatreoht OVERLEDEN H Wiltenbnrg 1 j K Blanke 22 j AkDVERTENTlBN Voor de vete bewgaen van deelneming ondervonden Tbg bet overlgden van onwn bebnwd broederdeo heer O J STEENS ZIJNEN betuigen wg onien oprechten dank A J B Ti nai DOES C C J vt naa DOES Voor de vele blgken van belangatelling dezer dagen ondervonden betuig ik mgn bartelgken dank A C C VERZUL Opentaar Onderwijs Toelating vnn Leerliogea op de Tussrheiscbool De COMMISSIE van TOEZICHT op bot LAGER ONDt RWIJS alhier maakt bekend dat de lnschrl ving van LeerlinKen wier plaataing men net den lun October 1B94 op bovengenoemde Khool verlangt geachieden zal in het echoollokaal op DINSDAG 21 AU0D8TUS 1894 dea namiddaga tenvgfanr Voor verdere bgionderheden wordt verwezen naar de aanpUkbiljetten Namena de Commiaaie De Secrelarü J H VAN DBB VOOET Omda 7 Angnitna 1804 Onfeilbaar Middel TBOaM Influenza Hoest Borst en Keelaandoeniggen MELIANTHE Superior Uorst llonig Kxtriict Bekroond met Ëere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gooden Medaille BOLSWAKD 1893 Ëere Diploma en Gooden Medaille 1893 World Hygienic Eipoaition Chitago Samengeateld nit de meeat heilzame be tanddeelen ia aangenaam van maak maagveraterkend en zacht pnrgatief Oeneent onmMdeU Jk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen haiagezin ontbreken IMELIANTH E is het beate middel der werel d II van Schaik Co HaobinalaFabriek DB HUNIGULOEM Snmatraatraat 267 Dm Haag Verkrggbaar b i F H A WOLFF ogiit Markt Qottda Een ware Schat voor de ongelnkkige elacbtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau a l LFUii VAiU G Hollandache uitgave met 27 afb Prga 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau deze onden Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrggen bgnetVerlaga Magaain te Leipaig Nenmarkt 34 franco tegen inaending van het bedrag ook in postzegol en in eiken boekhandel in Bolland Zeer ÏTette Gesteendrukte NAAUmSTJES worden GELEVERD dwor BHINKHAV en U ECHT op de met rooó l0tfrm JDberiahnstein OlMCTEUIf om VICTORMBROH OB£Kl MIIISTllll ffEciH verkrijgbaar Overal 3 fintfiehapp1j tot JixtitwUatie der Victoria Sron iifWHtiffl ff JtttflPTflnm Xu4dblaak 8 Verkrggbaar in t Hoofddepót voor Gouda en Omatreken SL0TI MAKKIV en Co per heele Flesch a 18 cents per halve Flesch 13 cents Kruik k 17 Kruik a 13 terwgl voor de ledige Flosschen en Kruiken wordt vergoed per beele Flesch 3 cents der halve Flesch 2 cents Krnik I cent Kraik 1 cent Eollandsclie lilaatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Onjstreken BIJ GELEGENHEID DER VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Piijs per Lot 1 11 Loten voor f 10 te bekomen bij H Bltl K MAK enZiv Lan eTiendewe IK Wk T l I I 1 1 1 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genden omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot ie mat Mldao dat Keaeziog ajmbrengaadfl nqjddoleD toetiillifi oDttlekt wordao dit in d hand a vkq aea bekwaam genembeer eaa goed eneoe bebban Waa óiet Priasnitz da geleerde vaatiger eer watarkuur metbode wiani woonplanta eea bedetaMrtaaord voor de tijdenda menacbbeid gevardao ia dao aeovoudige boor F H fft met een Zwaedsrb majoor Tbqra Braad genaamd een middel tegen rroowaniiakteo ana da baad gedaan dia bat laDoat dar cbinirgao ret a miadar ooodaakelyk heeft garaaakt en thana gemeengoad ran allottgoueeabeerea bfgiat e trsrdati P Ook op het gtibied ter baperktog raa euuwsiekten begiut ei licht te komeo en ook bier ii et a weg geopend gaw rdeD dLa op da aeafoadigata en natuarlgkata maaier reiultoteh oplevert welk wol ia i at sijn de indarl jturen ou erHuderd aangewende geneeaknDdjga hulpmiddelen boo ala byf orb Briinmra ïzur Araemoum ans geheel te vardriagan Er tgn vete meaachim die nooh siek aoob geaood zijn en tooh klagen dat zg zich in liabaaa ea ziel alleabebatve wel gevoelen het geringj teaiet velen kunnen en zelfa door een vlieg getergd wordaln ea zoo ziob zalven en andoren tot laat zgn zooder bet te willun Vale wordao geplaagd of doo vreeae ka angst of dtior droe geeiligheid kuaneu mat ilapen en wonleo door benauwde uruomen gekweld Dw tijn er weder andero die to kampen hebben mol hoofdpijn ooaguHtia zwakheid ran geheugen oorauiien D toevallen Ëmdelgk lijden da crgatan onder hen aa verlamming vitusdans en vallende ciekta Al deze onselukkigen die meu op eiken leeftijd onder elk g alaoht en eiken stand vindt aün UBUwiiak en min of maar de slaohloffurs dar leefwgae van onzen tijd Wia lot eene duzor oategonen van Igdors behoort en ingHliaht weaaoht te worden over de wer king aenar niéuwe methode adruaaeere zich aao iuuterdam H CLEBAN k Co Heiligeweg 42 Te Hoop te s Gravnnhajre Een schoone beate Tienrieligè SPEEL of KAASWAGEN enï een HITTEN TILBUEY een tweewielige HITTEN EARRErjE een tireewielige HANDWA EN met afneembue boomen ook roor Hit een ichoon lederen compleet BENPAARDS TU16 en een achoon lederen compleet PONNYTOIG Adree onder No 2333 Bnreaa ru dit Blad FBMSCHE ST0OMVE2VEBU Gbeoilseke Wisscher Ti H OPPE IIRI IIRR ij KruUkade Sotterdam Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót roor GOUDA de Heet A VAN OS Z Specialiteit roor het toornen en Terrea tu alle Heereji en Dameegarderoben alMok alia Kmder oederen Speciale inrichting toot het etoomen Tanplnciiemantels feeren bont eni Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode geTerfd AUe goederen hetzg gestoomd of ftCTerfd worden onachadel k Toor de geaottdheid en volgenR ataal bewerkt Wegena nitbreiding der iabriekeo xgn de pryaen 25 gedaald Te itoomen goederen ali aienw aflaTwbaK in 3 dagen te TerTen goederen in eene week inud Suelpendruk Taa A Baimuua k Zou BINNENLAND tJODDA 18 AugnatuB 1894 Morgen heeft er in Ons Genoegen weder een HarmonieConcert plaats te geren door het Stafmnziekkorps ran het 4e Regiment Infanterie directeur de heer W ran Erp Het programma luidt Eerate afdeeling AH Eight Marich opgedragen aan de Leiibchs WielrjdersVer eeniging Ie Uitr F OuTWtnre Die ZaabetflSbx Ie OitT Momrt Tranm Walier Millocker Ein Albomblalt Wagoer FantaisiederOperadeRoesini QmUanme Teil Mann Tweede afdeeling Oarettore Ri nii le Uitr Wagoer Serenade arr ran Erp U üitT Widor a Babillage iarr r Erpl b AnMoX i leDitr i FantaiaiederOperadeMegpr be r Robert Ie Diable Ie Uitr Coenen Orgelbeapeling in de Groote of St Janakerk op Dinsdag 21 Angustua 1894 des namiddags 2 uur door den heer J H B Spaanderman Het progrsraiua luidt aldns Peatspiel in B Dr W Volckmar Goncert Prftladium Ober Mein Jeau dem die Serapbineut August Todt 3 a Andante M H ran t Kruis b Meditation aur Ie lar Prélude de J S Baob Ch Gounod 4 Fantasie No 2 J Worp a M4 toao b AllegroModerato c Andante d Maeatoso Allegro 5 a A dagio nit l Arle aieïne Georges Bizet b Muche Fonèbre Friadrioh Chopin 6 Sonate über den Choral Ja Jeins heerseht het ongeloolrerstomm Erang ge 150 S de Lange f a Allegro Moderato b Andante Religiose c Ajllegro Boeit et Finale Toor Ida oadettenschool te Alkmaar is o a geslaagd H IJaael de Schepper met no 6 op de rangiest EVtLLETOlV elfsitsteeeiierFaiiüUe Ik aal onn oogend sjjn Het oogenblik dat ijj voorkeati lal ik uitkiezen Ik lal ar haar in haar gezicht aaa barinneren dat zg mij aehrifteljjk bevel beeft gegeven den generaal te doeden en dat het enkel van mg afhangt dat gesohreven bevel onder de oogeo van de rechters te brengen Zü is als notuigs opgeroepen en aal dus komen Uit medelgden mat haaij beb ik er niet op gestaan dat Karel dien ik bet b ieQp egeven beb lou gehoord worden Nu echter aal ik vragen do zitting te verdagen opdat bij ook gehoord worde Hg hoeft tijd genoeg om la hcaea TaaWjj bel stormde in het brein vsn don bosehaldigd waa de jury oompleet geworden De reoraUtm deelde mede dal de zitting waa geopend ea de griHer begon de acte van beschuldiging voor te laaan Die acte begon met bet verbaal van do miadaad Alle gebeurtenissen van bet trearspel werden er in gCMiheUt van t oogenblik af dat ds generaal op bet kuteel lenigkeerde lot hel eerste gerechtelijk onderzoek dat onmiddellgk na den dood had plaats gevonden De feiten waren eeovoudig ea zonder loevoegitageo verteld Wel werd meldmg gemaakt van de deur die op bevel van den generaal waa diekl pjjk d maar dat WH kaal vluchtig ssehiad Begunstigd door mooi weer werd Donderdag te BergAmbacht eene ringrgder ï gehouden door paren gezeten in een twoewielig rytuig Door 18 paren werd daaraan deelgotiotnen De prya een gouden heeren borloge en een gouden dameshorloge werd gewonnen door den heer D Blanken Th te Berg Ambacht en mej K r d Wolf nit Gouda De premie een gooden horlogeketting en een gooden ring door den hoer J Bak en zgae zuster mej II Bak beiden te Berg Ambacht Opgeloiaterd dóór een flink muziekkorps en roorafgegaan en gesloten met een optocht ran de deeloeraera door het dorp liep alles in de ibeate orde af a Middags werden de rermakelgkheden aldaar Toortgezet met het knippen door meisjes De prgs een gouden medaillon werd behaald door Adriana Caatelego de eerste premie een fantasieatel door Hendrik Keratin terwgl door nog 4 deelneematera ieder een groote koek werd gewonnen Daarna zakloopen door jongena De prijs een portemonnaie met zilver won Tennis Ligthart en de premie een aigarenpyp met tilrer IJabrand Verreer De commissie die deze genoegens rerschafte heeft eer ran haar werk gehad De commiaaie te Haaatrecht benoemd ten einde de feeateiykheden op den a s rerjaardag ran H M de Koningii aldaar roor te bereiden bestaat nit de héeren Mr J T C Virnly Dr H A Van der Meolen D Reneman F L Deterdink en G Jucgeling Te Waddingareen had Woensdag zekere B werkzaam op dó boratelhoutjesmakerg ran den heer R het ongeluk van den zolder te Tallen waardoor htj een arm brak Het atoomgemaal in den polder iHeenwgki bewgat thans onschatbare diensten aan de laaglandera Menig stok land in dien polder gelegen zou door den aanjioudenden regen blank staan zoo de toestand was ala roorheen Nu erenwel bondt de itiachine het water op peil en zjjn de landeryeu tot de bekende doeleinden bruikbaar Donderdag had te Reeuwgk eene publieke rerpachting plaata iopr het bestuur Tan den polder de Broskreldèn en Vettenbroek ran het graagewaa op den Ringdyk ran dien polder in 4 perceelen perceel 1 ia rerhuurd aan Leendert Verkerk roor f 45 50 perc 2 aan Aart Kool roor f 28 perc 3 aan Aart De Knikker roor f 29 perc 4 aan Pieter Stolk roor f 28 allen te Reenwijk Te zamen f 130 50 want er werd geen enkele aanw zing voor of tegen den besohii digde uit geput Daarop volgde bet verbaal van de Ruiler a srrestalie tengevolge van de Foorter s verklaringen Uitvoerig was meldiog gemaakt van bal ontdekken van bel geweer waarvan een der loopen afgeschoten was Kr werd aangetoond dat hel de Kuiter van oen beginne onmogelijk wsa geweeat om op onweerlegbare wj aan te toonen ilat hg zieh op het tgdstip van den mooid op een andere ptaattf had bevonden Daartegenover werd gewezen op de getuigenis van De Poorter die lijdons verschillende verhooreo op lang uiteenloopende tijdstippen nooit in zijn verklaringen was afgeweken en steeds beweerde dat hg een oogenblik nadat het sebot gevallen was De Kuiter mei zgn geweer ouder den arm uit bet park had zien komen Vopr hel overige werd in de acte aanganomon dat de beschuldiging niet op overtuigende bewijzen steaude en de beweegreden tot de misdaad met met zekerheid kon worden aangewezen Ten slotte werd er eerlgk in erkeud dsl de besohuldigde te goeder naam en faam bekend stontl en dat zgn gedrsg onbepspelgk wss goweeat tot op het oogenblik dst hg wellicht toegerende aan een opwelling vsn toom waarvan da aanleiding onbekend was op zijn meester had gevuurd De akte bevatte geen enkele loeapeliog op liefde of jaloezie du de Ruiter tot de daad kon hebben gebracht Evenmin word gewag gemaakt van ds rol die de baronee misschien in bel drama kongeapeeld hebbeu Het aluk in zün geheel sobesn te zeggen Er is an gruwalijka misdaad gaplsegd dia w j aandaa Dinsdag 1 1 had de wed 8 wonondo op den Tentweg onder Stoiwp al geraimen tgd een rerdachte lucht m hare woning bespeurd t Scheen wel of er iets smeulde maar hoe se acht ze kon niets rinden Eindelgk toen se de deuren barer bedstede opende ontdekte ze dat haar bed met toebehooren reeds roor een groot deel rerbrand was Da rerache lucht die nu rrgen toegang kreeg maakte het er niet beter op en alleen door anel handelend p te treden wiat men groote ooheilen te Toorkomen Hoe dat bed in brand kwam fen denkt dat ronken ran een dichtbg knaplend hoatrnor er op terecht zgn gekomen ïoen de bedstee deuren nog openstonden Voor het beroep naar de Herr Gemeente te Ouderkerk a d Uael ia bedankt door da W R Kalahoren te Kaateren De 20 jarige loon ran J Klapmnts arbeider te Zoeterwoude dienende ala fflillioieii bj het 4de regiment infantons te Leiden had bg een relddienstoefeomg de onToor iclitigbeul ign hand op de tromp ran zgn geweer t leggen Het schot ging af en doorboorde zgn hand oodat die waarscbgnlgk afgezet tal moeten worden De rekening der gemeente Berkenwoude is doer den raad rastgrateM aan untrangaten tot een bedrag ran f 5063 24 en aan uitgaven 1 4521 10 soodat zjj een batig aaldo oplevert ran f 542 144 Aan onderwgakoaten werd nitgegeren f 1989 71 terwgl zg begroot waren op f 2375 Woenadagarond 8 oren rermisle men in t gezin ran 0 de Korte te Oodewater het jongste zoontje ruim 6 jaren oud Sinds rjjf uren was hg afwezig en ofachoon bjj gelegenheid der kermia men met aodera dacht dan dat de pret hem aantrok bg Imt invallend donker begon men ongsruat te worden en giog men hem op de markt bg de kra nen zoskan doch te vergeefs Toen eerst kreeg de gedacht aan een ongeluk de overhand ea ging men ook voor de angstig zoekenden aan het dreggen in t water met dat gevolg dat t jongetje uit de schatkolk der sluis levenloos werd opgehaald De schouwing bewees dat het kind aleenigsn t id in t water had gelegen en dus al spoedig na het verlaten der oaderljjke woning zonder door iemand opgemerktr te worden moest te water geraakt zgn De toestand van t gezin die een vroolgk kind hadden zien vertrekken en dit als Igk tehois lagen brengen laat zich meer gissen dan beaohrgven mBQ toeschrgveii op wion zeer awara vernoedeua rusteu Kr zga lu de aAaK l6geaheid ilniitere puoteu waarover de debatten irellloiit licht sullen venoliafftta De jury ui over het lot van den beaohuldigde beshssea l it stood elgk root een van die varklariagali aann het openbaar miniiterie te kennen geeft dat het rekening wensoht te hoeden met de opvatting der gezworenen en in dorgalgk geval spreken deae gewooolgk een niet Khaldig uit Altea hing tbans af van t geen tqdani de zitting soa voorvalleu en bat publiek voorzag dal er dingen zouden gebeuren Hie dan toestand van den b schul digde ten goede of ten kwade konden dosn verkaeren Arthur had met aandacht naar do voerlezing van hei zoo vooraichtig geatalde stuk gelntstard en meaade dat de wijze waarop over Klize s tlesobermeling werd geaproVen oen goed voorteeken mocht beeten Ds Roiter i advocaat dacht b tion wel erg ooüandig moeten zijn aU h er met tn slaagde eene beschuldiging te wej rloggen die haast op geen enkel punt steek houdt Bftaar waarom set ds Eaiter na znlk een sonderling gezicht Daar straka nam h j heel kalm en bedaard de Trouwen op die op de gereaerveerde plaattao sitten Nn is net alsof hg Budolf mat zgn blikken soa willen verslinden U geloof dat bij er alles behalve over in zjjo schik ia hvm onder de gezworenen te zien Maar waarom kglK hjj hem zoo voortdurend aan Hg zou beter doen zioh voor te bereidea op do antwoorden die bjj den voorzitter moet geven die hoer ziet er net naar uit on t hem beel laatig te maken XXXIlf BU op baaefcaUi d l Uosik da alasa rsa da De bg het Is reg reek art orergeBlaUal Ie luit W J Biaschal ran da instrocti compagnie te Soboonhorea ia iogadaald k 5e compagnie ta Utrecht Tegen Jan Noort tuinder ta Rjjawgk hwithet Upenb Min bg de rechtbank ta s0 renhage 6 jaren gersngniisatraf gerordwd wegens het hem ten last gelegde miadrgt legM de leden De reohtbaiik ta Utrecht raroonladji i teren een man bekl ran het werpen rkn aw atMn tegen een anbtanaar aldaar geplaefi tot gerangeniastraf mn 3 maandan Zooals wg acht dagen gelnlen meiddan stoaj bekl terecht naar aanleiding der bakeoda tro helen te Utrecht wegena tawerkatelling Ttf Uelgiach werklieden bjj de orerkappiug na het Centraal tetioa Verdediger waa mr Troalatra ilia rrüaprull gerraagd had Ovemnkomstig de oonclnria van kat Opanb Ministerie verwierp da Hoogs lUad hat caaair tieberoep door lliiiiilii ilii luimiii tiitsld lsg i zgne reroordeeling tot 3 jaar gerangtoiaatw door het Hof te Amatardam wegena d bakende oplichting ten nadeele ran den botaU houder wiana dochtar door De Jong m tas hnwelgk gerraagd Aan dan Orertoom bg Amatardam baroodde rrouw dea huiaea sn onda daaa zich met twee meiajea die bg baar galoganriwaren op het balkon ran de eerate rerdieping Ploteeliog werd eenig gekraak rrrnoman enstortte bat balkon omlaag Ean dar meiajeawerd door dea al inwendig zwaar gekneoad de andere twe Iwaman aar mat liobte kwataaren en den schrik af aEeho a Sedert eanige honderden jaren zit In da Schelde nabj het dorpje Bath een gedeelt ran den toren van de rerdronken stad Roemerswaal hetgMn roor de soheepraart rooral hg laag water aeer gevaarlgk was Giatemi na ia een dalach mant torp iataa bagannaa da ateenmaaaa met ijmmUk nit Mmt ié doea apringen waarmade men hedan g a r aa d zal komen De uitwerking ran het djoamiei ia i r Ter liehtbaw w trakt T I tMsehonWMa voorzitter Op dat beval schrikte de Ruiter nit slja overpeia zingen op Hg geboonaamde sa besalwoordds mal taats stik da gebruikaliike vngea ffHoe hrat Re Piater da Huiler ffiloe oud z l ge i i Vgf en leftig jaar 5 Wat ia uw beroepr 1 vboaehwachter i j Waar rgt ge geboren To tiiohtvoordo 1 jJ Waar woondet ga bel laatat Met mgne moeder in een haiaja dat fSMSaai van Hansweerd in da nabgheid van bet kaatael ban doen bouwen Weel g waarvan ge beschuldigd wordt Ja Dat ik mijn gewezen kolonel soa babheo veraoord dien ik bij Gravelolte hel laven redde In de akte van beaebubltgiag wordt lolfebjk gei wag gemaakt vaa nw hoedanigheden als mlitair Er sgn echter aaderl dea oorlog met Prviaea veertien jaren verloopen In die vaartien jaar beeft da gaiafsal tü saat weldaden ovarladen Uat is zoo en gg zoudl bet ook niet kume onikannea waal allen ia dan omtrek weten dal palles san hem veracbuldigd ztjt De miadaad waaf van go beschuldigd wordt ia er das te amsti tr dear Oie misdsad heb ik aiet begaan ra sww