Goudsche Courant, maandag 20 augustus 1894

en men kan belachelflk goadkoop koopen kool en bloemkool doen minder dan 1 penny t stuk wortelen en knollen een paar shUtings de kruiwagenlading Wanneer de marktme etera zoo gauw mogelgk hun werk doen van den vroegen morgen tot 10 of 11 nor kunnen ze slechts met moeite klaar komen Alleen aardappellen zyn nog ecbaara Wanneer de Boeren over het algemeen maar een tiende van de ene e der tuinlieden ten toon spreiden zouden alle soorten van producten voortdarend in overvloed verkrygbaar wezen en zouden de Vrystatera elders een markt op moeten zoeken De gooveruenr van Formosa beeft eene premie van 6 000 toels l taël = 3 63 uitgeloofd Toor den Chineesbhen bevelhebber die een Japansch schip in den grond boort 200 toël aan ieder die faH hoofd van eeb Japansch officier en 100 tai l aan hem die het hoofd van een Japansch soldaat brengt Oostersche manieren Twee dienstboden van den heer D G d L aan deu Singel te Dordrecht woonachtig vermisten dezer dagen van hare slaapkamer hare horloges die in standaardjes op een linnenkastje hadden geataan Op welke wyze deze diefstal was gepleegd waa voornamelyk de groote vraag die op de lippen der hniagenooten zweefde docb spoedig kwam aan h t licht dat men om dezen ten uitvoer te brengen een reeda vroeger met aucces aangewende tactiek had gevolgd Jit bet onderzork bleek toch dat by een er naoate bewonera zich eeu man had vervo met bet verzoek eena op het dak te mogen zien naar een lekkage hetgeen terstond door de niets kwaads vermoedende dienJtboden werd toegestaan De mau die tut op den zolder gevolgd werd klom het dakraam uit en begaf zich daarna op het dak waarna hy gelegenheid vond op de zolders der belendende panden waarvau de ramen meest altyd open atonden een bezoek te brengen om hetgeen daar van zyne gading voor de baud lag weg te nemen Op dezelfde wyze als hy gekomen wss verliet hy het hnia waardoor hen toegang was verschaft en eerat des avonds ontdekte men den diefstal waarmede toen terstond de politie in kennis werd gesteld Ëen ieder zij dus voor deze praktyken op zyne hoede D Ct c III DsD WH er geen reden om dat oiiderbuud ooDtrtbutis ia geld te rervoDKOu Maar koo Oüudo er waren ook itedga die iT ii d k bin bnre poorten of bÏQiiea haar recbtsgübied hieUloa en beheerden tla eaa voorwi rp van AadBbeheer zoosls Sohiodam en Kotterdam voor 4t len ia sulk een geval verkeerend bepaalde art 18 dat d itedau of plaatsen wellcu tot hiertoe ali soodanig met onderhoud belaBt vraren dit ruuden blgven Ala men uu deze vooriteltiii t aanneeint wat rulgt er dan uit m i niet andura don dat Gouda aneo IB12 in dit f eval verkeerde Dat toch f em vereiaohte was dat da verhoefslaagde dgkstukken juist binnen de poorten der atoden golegüo waren blykt meer aU wij de hoofsluK f ckeu opqlaan Zoowel Schiedam ala Uotterdam er ook üulft had leii builen da poorten slukkun dijk in ondurlioud Al e dusD hoefslagen i o bij dd mtvoermg vau do wot ran ISIO buiten taxatie gehouden en alletin ten aauüen Tan boetalag 1 buiten de Uoatpoort te Uotterdam vindt neu de bytonderhoid anntfeteekeml dat dexe onderhoudoD worüt ingevolge het koooorI vau 1696 Maar wal aou nu desa vermelding voor Rotter dam en wat eou een soodanim vermelding gesteld itij ware ook annwetia voor de overige binnen Bohieland vprhoeraiaagde steden iBohiedam en Delft wat niet het geval is bewgeen P Alleen dit dat di suiden dijkpliobtig ign uit anderen ho fd dan de i ewone oorsHsk dat ie dit ign ofschoon geen Ingalanden tgn dat dgkplioht toch p de stMleu jury publico ala algemoene bebeera of regeeringa piioht Eou rusten ir onaannemelijk ven aöu daarvoor gern wetlelijken grondslag k unnen vinden nu too min als in 1812 toen de steden inoealen opgeven of aij voor eeaig dgkvak aungeslagen waren ala eigenaressen van binnendijka galegeo land dan wel om eaiiigo andure reden Mon gaf antwoord en daarvan AaogevaageD 1 Mei TUd van tireenvlcii Directe Spoorwt verblndlug met GOIDA i St t oa 10 17 I M 4 60 4 7 04 ll i io 0 7 80 3 48 4 80 41 Ml 01 IS 11 11 8 80 1 4 1 18 8 08 8 0 8 1 11 08 IMO n S 48 S 10 4 08 4 40 fi lS I Bl 7 87 8 80 10 06 DKK H AA 0 GOCÜA sHag 5 487 10 7 4S 9 88 9 4610 1811 8818 15 1 88 S lfi 9 4B 3 494 1B 4 48 8 17 7 8 08 t 80 10 10 Voorb B B4 10 18 t a 1 44 4 48 7 08 t N dL d5 B9 f e I 49 t f t r 7 11 tZ Zagvfl 08 f w lOSO V e l 6 v va f B 7 S0 8 81 fit Kr 6 14 s 10 96 8 04 7 86 Zev U 6 19 10 41 8 09 6 09 7 81 10 Onuda 6 807B 8 1S0 B8 10 1610 68 18 0818 468 80 8 45 8 15 4 18 4 48 5 80 47 7 49 8 85 10 10 IftJI UTKECBT60DD A Utrecht 6 88 7 50 9 9 SS 11 84 18 08 18 50 9 56 8 10 8 68 4 48 6 86 8 09 8 6010 841 Woerden 6 58 8 11 10 16 19 84 4 16 O U 10 8 üudewater 7 07 8 19 10 84 18 49 4 94 9 1 Gouda 7 80 8 38 9 S4 10 87 18 06 19 5S 1 88 8 87 8 50 4 87 B BO 7 08 8 41 9 89 ll QT AMSTBEDAMeOÜD AmatTtdanCS 8 a 9 40a ll lOi 11 J7 S 40 4 10 a l0 7 88 9 48 ABat rdan Wp B BO 8 1 6B 11 18 11 48 9 BB 4 88 4 88 UO 1 M eoyda UO 9 04 10 llli UJ I MO MO UI MS IIM aODSt DEN HllS 8 8710 48 18 11 18 811 01 1 87 8 88 8 8 4 48 8 87 8 7 18 8 87 11 08 11 01 1 18 4 88 U 8 48 1 18 e ie 1 84 p t 08 88 8 88 1 88 ff V f 8 81 ff e 1 88 t 80 a sa ff 10 10 Voorb 8 07 8 18 11 88 1 18 80 s so lu i H n 8 18 8 18 8 8 10 07 11 87 18 41 18 11 1 48 1 7 8 8 8 88 8 41 7 48 10 1 11 88 11 48 90 r D i UTKÏC HT 101 8 8 0 8 81 10 18 10 18 41 8 88 1 18 18 4 47 88 8 7 7 48 1 88 10 14 10 88 8 0 8 4 ff ff ff ff U Ot ff 8 87 87 7 8 10 87 ffW 8 8 7 08 8 18 ff ff 11 17 ff 8 4 8 11 04 4 88 8 1 e S 10 S It U 7 88 8 88 8 41 10 1 ll 4 1 80 8 08 8 88 Ao 88 81 8 8 8 88 8 11 10 18 11 10 TT 1 O U U 4 A M 8 T D 10 081 10 6 18 111 10 18 18 1 1 u io 11 84 ia D bMr J Klflïneaberff ii de eente miliUin wielrijder die werkelp eenen oorlog heeft medegemiAkt Id den lutsten feldfcocht in Afriki Terleeode hg sgoe dienateo enselti in dat onbeechufde Und in die wilderniHen il de TOorrMg ud het rywiel boTen het paard fchittereod beweten Cycling waenan de Kamp dit bericht ontteent geeit een portret Een logementhouder te Oofterwolde hoader Tsa eene goede melkkoe merkte op det het dier niet naar wenHch melk gaf De reden ii gevonden Men ii tot de onldekking gekomen dat twee biggen reed eenige weken oud door de koe in het land worden gezoogd Blykbaar ie de pleegmoeder zeer met de kleine kmiftaarten ingenomen Het Openbaar Miniiterie bg de rechtbank te Amiterdam eiscbte tegen Jacobua van Maria wegen l oging tot moord en döodalag met TOorbedachteu rade op zyae Trouw ofschoon op leer rele versacfatende ometandigheden kon gewesen worden 7 jaren geTaagenii iogöTolge artikelen 45 en 89 wetboek ran atreirecbt Da rerdediger mr Vau der Uwseu achtte bet tea laite gelegde uiet bewezen op grond ran da onroldoende draagkracht van de reroUer krachtene getuigenii van een deskundige fay rroeg rryapraak Mocht de rechtbank zyn gevoelen niet deoleo dau kon beklaagde wegens poging tut mifihandeliDg of doodslag hoogstens 18 maanden itraf erlangen wat nog te veel uu lyu BangecieD hg tot de daad nas geproTooeerd Uitspmak 81 dezer fV Uit Hilrersom cgn Woensdagnamiddag twee knapen 13 en 9 jaar oud uit de oudorlgke woning waggeloop D zonder des aronde terug te keereu Door de familie en de politie werd tUarwege gezocht zelfi werden de Gooische Vaart en het water aan de Scheiwal ouderloeht Bant den volgenden avond zgn de jongeua waer terechtgekomen Zy hadden dkin nacht doorgebracht te Muiden in een ledige echuit en waren toen naar Amaterdam gegaan alwaar zg echter gezien werden door een knecht van de Hilversnrasche schuit die hen des niddagi medentm De vader van de oudste ontmoette hen op den terugweg bg a Graveland en brftoht toen beiden weer naar hw Qlaagow is rgk in het bezit tan den rgmelaar en straatpoëet Rgbert PauU Paul vond dat hg beet voor poete laureate deugde es schreef aan den eeraten miniater en aangezien lord Rosebery een vrieDdelgk mensch ie ontving Paatl van diens aeoretaria antwoord Wat dit antwoord inhield meldt de hifetorie niet maar Glasgow s zanger was er zoo big nee dat hjj weldra hopeloos dronken werd opgepakt Toen hem i4t den poliu court gevraagd werd waarme e hg zich over zgn wangedrag kon verontschuldigen zelde Paull dak hg een brief bad gekregen van den graaf TU Hoseberj en dat waa hem naar het hoofd geetegen dacht hij ï oo n hoog geaelsehap wu te veel voor hem voegde hg er bg De magistraat oordeelde dat een man vau PauU s talenteu gemakkelijk eene boete va n 5 shilling kon betalen maar aangezien de dinger naar het laureaat maar 18 pence bezat moeat hg de heohtenia kiezen Da Telegraaf Hottandach Nieuwsblad voor New Jamey bevat een annonce waarin ordt medegedeeld dat do heer Van Deth op Zondag 13 AugttstuB een leaiug zou houden in de HoU landaohe taal over de Neerb chqnaettie in de Apoltoball Van Honteo street Paterson N J Den volgenden dag sprak de beur Van Deth des avonds in de Methodisten kerk te Midland Park iu de fingelache taal over dezelfde qnaestie Baida leiingen zouden door debat Vv B I wofden P t li A v 1 16 a oi t i io i ii tj i ii t iO T l T I 1 7 Oaad Hooidnokl mnnrkaik hHlU T MtMdw Mtuim Niniwintk HaMdiwkt Chwd 7 80 40 8 0 bT 4i 7 48 8 88 11 10 Oud w Wondw Utowkt OduU 8 40 Awlnda W 7 1 ai 8 14 Suimiii 8 S1 8 10 JI B1 KI 7 47 Z ZKw 7 t8 8 01 N dL d 8 08 Bg de schoawing in het Academisch ziekenbnia te Leiden van het Igk van den man die in den avond van 11 Augustua j l aan het Scheveningache kanaal in bewusteloozen toeatand werd govondeo en die kort na cgn overbnnging naar bet commisssriaat overleed moet gebleken zyu dat drae onbekende door bet gebruik van eene vrg groote boeveelheid vogif il gestorven Aan de sociaal democraten van Nederland is een manifest gericht onüerteekend door L Cohen te Zwolle J A Fortugo A H Gerhard e F v d Goes te Amsterdam W P G HelMliugen te Rotterdam U van Kol U Aywaill H Polafc te Amsterdam J H Schaper te Groningen P J TroeUtra te Utrtcbt H J van der Vegt te Zwolle en W H Vliegen te Maastricht In dit manifeat wordt erop gewezen dat in de gelederen der sociaal democraten een schromelgke verwarring heerscht doordat de 8 D Bond die reeds op t congres te Zwolle in 1892 eo te Groningen in 1893 metdeeiachen der practgkifarak en zich wierp in de armen van het anaJmiame Om aan dezen toestand van verwarring een einde te maken tellen de onJerteekenaars van het manifeit voor om eennieuwe nociaat democratiscbe party te stichten De coostitneerende vergadering der nieuwe sociaaldemocratische party zal plaats vinden op Zondag 26 Auguatua 1894 in het b6tel Atlasc te Zwolle Alle sympathiseerende vereenigingen en peraonen worden uitgenooüigd Aangezien deze vergadering alleen tot doel heeft bet constttneeren der nieuwe party en dns een vergadering moet zyn van ongeveer gelykgezinden stellou de onderteekenaars de volgende formule van toelating voor Vergadering tot regeling der organisatie van alle democratische locialiaten d w z van diegenen die zoowel op politiek als op economisch gebied bet gemeeoscbappeiyk bezit der prcdnctiemiddelen nastreven en die dus ook het kiesrecht willen veroveren en gebraiken ala wapen iu den klaaaenatryd Alleen door onderteekening dezer formule waardoor men tegelykertgd toetreedt ala lid der nieawe party wordt men tot deelneming aan de vergadering toegelaten Profeaaor Belenka vroeger aan de Leidache univeraiteit en sulert jaren te Erlangen werk zaam als hoogleeraar in de dierkunde heeft het ougelnk gebad door een ttcbipbreok bet grootste gedeelte van zyne op Borneo bijeengebrachte zeer belangryke verzamelingen te verliezen Daar de gezondheidstoestand van den hoogleeraar Egn ooverwylden terugkeer naar Europa noodig maakte kon by zelf dit verlies niet herstellen Zgne vrouw besloot echter op Borneo te btgveo en te trachten het verlorene ooveel raogeiyk weder aan te vullen en ze slaagde hierin op verrassendfl wgïe reeds na 2 maand waa zg iu staat Borneo met nieuwe en hoogst belangrgke ver amelingeu te verlaten Tranavaaleohe groentenkweekerg Dé Stare aohrytt daarover ali volgt Niettegenstaande alle omstandigheden vgandig zgn aan de groentenkweekerg ia het verwonderlyk dat de Johannesburg biarkt zoo overvloedig voorzien ia ala thsna het geval ple t te zyu £ en bezoek aan het marktgebouw zou een ieder verbazen die ayn denkbeelden over het voortbrenginge vermogen bad gegrondvest op bet dorre en droge voorkomen der omstreken van Johannesburg Bet legio oanital tuinlieden die zich naby Johannesbnrg gevestigd l ebben moeten wel de beschikking hebben over vruchtbaren grond en onbeperkte boeveelbedeu water om zulk een groote quantiteit groenten d elyka te kunnen te koop aanbieden en de gewoua pryzen zyu zóó laag dat de huishoudera die zelf ter markt gaan in plaata van aan hun dearen van koelies te koopen er goed aan toe zyn Het aanbod overtreft in grooto mate de vraag ZoDierdleost 1894 95 lO tt 11 01 U O U K U ii GOUDA ROTTÏHDAM U Ot 18 18 IS 1 i 1 0 11 U Ot 7 41 l l f 19 I it li M II H 1 IM KOTTCKDA 0 O D B 1 1 10 17 10 87 10 84 10 41 10 41 1 18 7 4 1 07 8 18 10 08 10 11 f K 18 7 4B 9 41 10 14 I 11 18 IIJI 4 47i 1 41 1 40 t 11 80 ISJO waa t gevolg dat men 5f eoatribmabel werd ia geld uf met onderhoud belast tM nuai de redea van het antwoord kon men vermeldeo of niet Want ik uide h t reeds boven de titel van dijkpliehÖKliaUl wordt mMstal iu de hoefatafsn vertvegea en eerst dan sou alt dit tw gra eenig argunent te putten weaea indien ksnr of reglement van Schielasd daarover iets voorgeschreven hadden maar dit is het geval niet Laat ik nu nog een oogenblik stil staan by de vraa of Qoads door wuaigtngsn van kare reebtsverhondÏQgen na 1812 dia toeo door baar erkende dijkaplicht kan verloren hebben P Ook bier volgt een ontkennend antwoord Voomp moet gesteld worden dat indien Gouda beweerde in 1818 de verhoe laagdo groDdan bezeten te hebben maar die in den loop ditr tijden verloren te hebben het bew daarvan door haar geleverd lou moeten worden Art 142 van het IteglemeDt zeg toch in verband mft art 17 van do wot van 9 Ort 1841 Stbl ao 42 dal dgkplirhtigheid behoudens t enbewqs door bel hoefalagboek wordt bewewn Dat buw nu is volstrekt ni t geleverd en dit ia natuurlyk omdat in 1813 Gouda geen dijkplioht als ingeland beweerde maar geroepen om sich te verklaren nopena baar dijkplieht zeide daarmode ala Eoodanig belast te zijn Gau4la beeft de boefstagrn werkelqk onderhondmi in 182 is een aitvmirigu oorreapoudentie tiiaaohea Scliiclaiid en Gouda gevoerd over een lek in den dgk nabij de stad Ik zal daarover in gesa bijsondarheden treden denoeg ia het te vermeldeo d t diti breedvoerige briefwiaa ing geeDariDa t gevolg waa van door Gouda beweerde onverplichtheid om l werk dat noodig was te doen verrioblen maar men waa het niet eena op welke wigsr t kwaad het beat 20U lieatreden worden Eindelijk ia dat geheel gelukt door medewerking van den eigenaar van de bnilenplaats waar de lek ontaUan waa In 1856 moesi de dijk verhoogd worden en Gouda heeft dat werk uitgevoerd zonder eenige reclamatie Die is eerst opgekomen in 1876 nadat Sohieland Gouda had aangesegd om de hoefslagen 11 II en S3 te doen opwerken en venwaren Gouda heeft toen zich tot Sohielsnd gewend met mededeeling dat zij in haar archief geen doeumenUn vond waaruit haar dijkplieht kon blaken Tevens werd toen brief 10 Aog 1876 I 8 404 VI 5 naar aanleiding van een uitdrukking in een brief van Sohieland dd 6 Aug 1876 W S 178 V 2 welke hoefslagen aan Uwe Gemeente in eigendom toebehooren aan Sohieland gevraagd te willen voorlichten hoe Gouda aan dien eigendom gekomen ziude zijn en waarin die bestond Sshieland heeft toen eun zeer uitvoerig en zaakrijk exposé gegeven van fiouda a aanslagen aiiiar daar Gouda bierdoor niet overtuigd was en een reohtageleerd adviea wenschle iu te winnen ia men overeeogekomen daar er perioulum in mora was dat op kosten van ongelijk bot work door Oonda zou verricht worden Of toen werkelyk een reohtageleerde gerHsdple d ia is niet gebleken maar het ia in elk geval niet weersproken dal Gouda ook toen t vowgesehreven werk gomaakl en bokoatigd ber sonder Sohieland voor t betaalde aan te spreken Eu zoo ia Gouda totdat dit prooea ge ntaneerd ia baar dykpHohten nagekomen at is t dan ook niet geheel tonder eenig protest Dat dus Gouda zich langer dan een muw sla djjkpliohtige besehouwd en ged agun heeft ia tutsofam partijen ala iu oonfusso te beaohonweo Over de aubsidiaire vordering van Gouda dat zjj ook al onderhuudspliiihtig niet verplicht was den dgk to verhoogen en dat zij in elk geval alechts een eeker geachai maximum te betaton zonde bebbes kan ik neer kort zijn Do Kechtbank overwoog aangaande desa panten dal bet Ihaua vigeerend reglement van Sobie and spreekt van het onderhoud vau dyken ïn bet algemeen zonder te ondersoheiden tnasohen gewoon en buitenguwoon onderhoui waarondrr moet worden begrepen altes wat dient om de dgk aan zijne bestemming te doen baautwoordoa Ik geloof dat dit zeer juist ia waar verzwaring van een bestaanden dgk noodig ia om hooge watervloeden te keeren achjjnt mij het gezond voratand Ie zeggen dal de daarvoor veroorzaaklo kosten ala die van onderhoud te beschouwen zijn I Natalen van zoodanige verhooging kan toch ondergang ook van den dijk zelven die onderhouden moest bleven trn gevolge hebben Dat verzwaring voor deu Koogen ZeedijlE vroeger ook ala onderhoud begrepen ia blijkt uit de oorrMpondentie waarvan ik zoo even aprak fin dat in het algemeen dijkverzwaring alp onderhoud begrepen most worden als dijkre chtena a v v aaogeoomen kan worden heeft de geëerde pleiter voor geiDlimeerde aangetoond met aauhalingen ran aohrijveni die Ü K G A in zyu pleitnota vermeld vindt Dat Gouda zelve in 1449 aan dylgraaf eu Uoogheemraden bevoegdheid gaf om den Hoogen Zeedgk in en aangagaven waren woert aoecke last quiinip von water desnoods te wiens dalter 11 08 7 10 8 40 8 47 8 4 10 01 ifrio 11 10 8 18 8 08 4 48 4 8 08 08 Ii IIJO 7 07 7 17 7 84 7 11 7 87 afwflii eeSge 81 8 41 840 M don opkoogea neen ik te mogen opmaken uit een pablioatte van Goada opgenomen in Meijlinka genoemd werk bil 136 en 187 U vijrw ja voor dit punt aoig oude stnkken daar afgedrakt op btz 187 Om te eindigeo net de opmnking dat Sohieland niet koa zotgen voor het vaststellen van een maximum van Goada s deklast omdat art 146 en 147 van hel Keglement slechts geschreven zyn voor de geoonverteerde of zoodanige omslagen die iu geld opgebracht worden Op grond dan van faet roorg ragene heb ik de eer t ooncludeeren tot bevestiging van bet vonnis waarvan is geappelleerd en veroordeeüng van deu appellant in de koatwo in ho r beroep gevallen Het Hof ent Gehoord partijeo Gehoord deu heer proc gen bij monde van den ftdv geo Mr Telders in zijne oonolusie roz Gexien de stukkea voor zooveel noodig geregistreerd Ten aanzien der dasdzaken en dor in eeralen aanleg gevoerde prooedare Overwegende dat hel Hof zich gedraagt aan en overneemt de daartoe betrekkelijke overwegingen roorkomeade in het vonnis door de Arrord Heobtbank te Kotterdam dun 11 April 1898 tuasoben partijen gewezen waarvan het duttum luidt Beohtdoende A op den isoh iu conventie Veroordeelt deu gedaagde ora aan den eiaoher tegen behoorlijke kwijting te betalen de som v n ƒ 7541 25 nel de iotereaaeu dier som gerekend tegen 5 pet ajaara van de dugtae bniug van het exploit van 10 Sept 1890 lol de geheele voldoeniagi Veroorde wyders den ged in de kosten van dit geding voor zooveel die voor de uitspraak en aisi door hem zelvon zgn gNuaakt begroot op eene som van 850 B op deu eiseU in reoonventie Veroordeelt den verweerder in recanvaniie om aan den eischer in dat oas tegen behoorlijke kwijting te betalen de som van 1194 62 met de intoreaseu dier aom gerekend tegen 5 pol ajaara van af 34 Nov 1890 tot de geheele voldoening Ontsegt het meer gevraagde Compenseert de kosten op den oisch iu reconventie gevallen in dier voege dat elke partij boro eigene koeten drage O dat de oorspronkelijke ged eiaohor In reconventie CU app vau dat vonnis ia gekomen iu hooger beroep en dat partijen aa bü hare raeraoriea hare wederzijdsohe sualenuen te hebbed uiteenge et hebben gecouoludeertl gelijk in bare overgetL gde conoluaien vermeld staal Id reehtei O dat met het oog op de van weerszijde door partijen gevoerde beweringen in de eerste plaata behoort te worden onderzocht of ton opzichte van de hoefslagen uo 9 tot en met 18 en 18 tot eo met 23 in het dijkvok 93 van Schialand a lloogeu Zeedijk de d kpliobt der gemeen Gouda ia bewezen O dat het beslaan van dien dijkplieht dtrr gemeente Gouda ri r de wet van 31 an 1810 wordt bewezen door bet overgelegde hoetslagboek vau 17 5C waarin de stad Gouda als dijkpltchiig voor de genoemde boefslagen wordt vermeld O at uit dat hoefatagboek uiet blijkt op welken grondslag die dijkplioht vau Gouda boruaite heizij op bat besit van dqkplichtig tand hetzij uit anderen hoofde O dat die Kechtbank wel aannam dat uit de overgelegde hoefslagboe ken zou volgen dal de stad Gouda in dan loop van do tgden dijkpliobtig land heeft gekregen un als onderhoudpHebtige in de hoefslagboeken ia opgasohreven doch dat het Hof voor zoover daaruit zou moeten worden afgeleid dat ala bewezen lOU moeten worden aangenomen dat de vroegore dijkplioht van Gouda steunde op hel toenmalig besit van dijkpHcbtig land die zienswijze niet BaitealaDdsch Overzicht Caserio is zooals we gisteren reeda meldden ter dood gebracht Tatrgke toeachonwera wareo by de terecblBtelliag aanwezig doch alleen deaatoriteitea en de jonrnaliiten konden op straatieta zien het overige pobliek werd op zulk eengrooten afstand gehonden dat het niets heefttcDDuen aanschoQwea Vreemd genoeg eveo welf zgn de gevBDgenen in de gelegenheidgeweest de terechtatelling te hooren en te zienen door eentge kreten van Leve de anarchie Weg met Oeiblertc te kennen te geven datbg hen meer sympathie voor den veroordeeldedan voor zjjn benl bestaat Het schavot datandere in de straat Charlemagne ia opgericht was nn gesteld op faet kroiapnnt der stratenSachet en Smith en dit schynt in het vervolgde aangewezen plek te znllen biyven daar menook voor een ander als Caserio de guillotineniet op de vroegere plaats zal oprichten omdat die juist bg den boek waa der straat Caaimir Periar Daar het acbavotnn 50 meter van da boofddenr der gevangenis ia heeft men om elke verraadDg te voorkomen dit kleine eindje door Caserio niet te voet laten aÖeggen maar op de kar die de houten der guillotine uogebraoht had Toen Caserio vernam dat zgn laatsie nnr geilageD was hield bg zich met geweld kalm en weigerde zoowel den rechter van instructie als den geestelgke en zgn advocaat te zien daar hg hnn niets meer te zeggen had Toen de ÏMnlahelpers hem op de plank hielpen riep kg erMials Henry nit moed gebonden makkers 1 lere de anarchie Overeenkomstig z u aan zgn advocaat geschreven verlangen werd go Igk niet naar de ingkamer gebracht maar terstond begraven Behalve het incident der medegevangenen haeit ich bg desa eieentie niets bgvonders Toorgedaan trouwens door een groot aantal tooepen en atrengo politiemacht had men alle TOonorgM tegen verrassiiig genomen Sr is nog sprake van geweest of Caserio Éfli rial onder de termen van artikel 86 C P dat voor den moord op den keizer de atraf van den vadermoord bedreigt Dit ia de eenige verzwaring vao doodstraf welke de i Code Pénal Dog kent en waardoor hg zich schitterend onderscheidt van de vroegere atrafwetgevingen die het in pgniging op bet acbavot tot over het denkbare heen gebracht badden Damiens bgv die n aanalag pleegde op iLouia XV te Bien Aimé c werd vóór zgne terdoodbrengÏDg gepgnigd en verminkt en toeo ten alotte ter dood gebracht doordien hg met de vier ledenmaten aan vier krachtige paarden vaat werd gebonden ec deze met tweepalagen in vier verechülende richtingen werden gedreven Daar deze wgze van niteentrekkmg van het nog levend lichaam geen spoedigen dood ten gevolge had profiteerden de pgoigera hiervan Aor intufschen rookende pik en gesmolten lood te gieten op de wonden die zg gemaakt hHdden Toch dourde het nog een uar voordat de paarden Damiena zoodanig uit elkaar getrokken hB4lden dat hy stierf en de fijngevoelige Fransche hofdames die van de balkoni op de place de Orève de terechtstelling bgwoooden waren vol medelgden met de arme paarden die zoo hard te trekken hadden De verzwaring bg artikel 13 C P voor vadermoord vaatgesteld bestaat daarin dat de veroordeelde blootsvoets ia gekleed iu een Zood shemd eo het hoofd met een zwarten sluier bedekt maar voornamelijk in de verlenging van de straf die volgt uit het feit dat op het achavot het geheele doodvonnis eerst luide rooet worden voorgelezen Bg Caaeno verliepen anderhalve minuut tiisscben het uittreden nit de gevangenis ende onthoofdtog Van de toapsssing dor straf op vadermoord was sprake omdat in het algemeen overal waarin den Code Pénal dis door Napoleon I in 1810 werd uitgevaardigd sprake is van rËmpereur men dit bg da opvolgende ataatawiaseUug steeds als chef de I Ëtat gelezen heeft Men heeft echter zeer juiat begrepen dat indien menvorstenmoord gelgk kan stellen met vadermoord volgens de oude vooratelling van den vorst als vader van zgn volk mon toch deze functie niet aan een president der republiek kan overdragen Wy zouden dan om de zeven jaar een anderen vader krggen De berichten over den oorlog zgnschaarsch en tegenstrgdig Het gerucht van den zeeslag op 1 1 Zaterdag wordt door een telegram uit Yokohama aau de sChroniclef bevestigd met de b voeging dat zeven Chineeache schepen in den grond werden geboord maar de Ohineesche autoriteiten in Shanghai ontkennen dit pertinent en zeggen dat er niets van uan ia Men weet echter nog ateeda niet waar h et noordelgk eskader van de Chineeacho vloot dat geslagen heette te zgn zich ophoudt de Japansch vloot kruist voortdurend aau den ingang der Golf van Petsjili De Cbineexen gaan intus chen voort met het uitrusten van nieuwe regimenten die door Mantsjoerge naar Korea worden gezonden maar de Japanners dopn niet voor hen onder Uit Shanghai wordt gemeld dat onder hen de oorlogskoorta in volle kracht voortwoedt De bladen en volkaredeoaars ontvouwen allerlei wilde plannen b v de verovering van geheel China althans van Mantsjoerije De pers zoowel ala de telegraaf staan onder volledige censuur De Japanscbe regeering zendt voortdorend meer troepen naar Korea waar het l er nu 50 000 man moet tellen De biunenlandsche politiek staat nu bg de Japanners geheel op den achtergrond wat natuurtgk zeer naar den zin der regeering is wier poaitie de laatste jaren allesbehalve bengdeoawaard was Ja in oorreapo oden ties en nieuwsbladen wwrdt met nadruk verteld dat bet gonvernement van Japan op handige wijze gebruik heeft gemaakt van de tegen China heeracbende vgandige stemming om de aandacht van de biunenlandsche verwikkelingen af te leiden De Kamer in Japan werd den 30 Dec jl ontbonden en den 1 Maart d a v werden de nieuwe verkiezingen gehouden Men weet dat Japan een conatitutioneelen r eeringavorm bezit en twee Kamers r k ii waaraan de Kamer van afgevaardigden onze Tweede Kamer wordt gekozen door alle mannelgke ingezetenen die ouder zgn dan 25 jaar en 1 Ï yen ongeveer f 37 50 in de belastingen betalen In de nieuwe Kamer nu telde de Weatersche of regeeringspartg 124 leden waartegenover een 30tal leden atonden die tot verscbilleade groepen der oppositie behoordeu en 40 onafbankelgken De r eering hoopte op een meerderheid maar zag zich daarin bedrogen want nadat een paar adreaaen waren verworpen werd n alotte een motie aangenomen waarin afkeoriag werd uitgesproken over de houding der ïuiuisters bg de ontbinding en te kennen mHêA g even dat de l mer geen vertrouwen ateltk in de regeering Hierop volgde eeu Kfriaerlgk beatuit tot ontbinding van het parlement de vgfde maal in twee jaar Om nu aan de atgemeene opgewondenheid bierdoor ontstaan een andere richting te geven werd zoowel door graaf Ito ten leider der politiek ala door den Mikado zelf van de bestaande spuming tnaechen Japan en Ofaiaa gebraik gemaakt De opataad in Korea was een welkome aanleiding en de hodding door China aangenomen werd booger of vat dan wellicht ander xon zgn gasehied £ n daarop volgde de oorlog Indien no Japan aau do winnende baud blgfl kan de r i eering aich als gerede beschouwen maar andere zal men zien dat t met dezen atrgd op zoo lichtvaardige wg e begonnen van den wat in de aloot ia geraakt Adrea aan Napoleon Hl die ook om gelgke redenen den oorlog met DoitKihland begon De Senaat der Ver Stet van N Am heeft de vier popgnn billa of proppenachieter9ont werpem der Kamer tot vrgstelling van suiker steenkool prikkeldraad en gzererts naar de financteele commissie verweaeo Daar dit besluit genomen werd na voorlezing van een brief des ministers van Kinauctëu Carliale waarin gezegd werd dat bij aanneming dezer ontwerpen bet verwachte overschot van 15 millioen weder iu een tekort van 29 milhoen zou veranderen zoo ziet men in het benluit tot verwQzmg naar de financieele commieaie eigenlijk een eervolle begrafenisc Intus achen heeft do Kamer nog een vgfde iprop voor den politiekcn proppenschieter gereed gemaakt d i een wetje aangenomen waarbg de alcohol die by vergissing op de vrge lyat geplaatst was weder aan invoerrecht wordt onderworpen Ër is ook nog een andere vergiasiog in de Tariefwet ontdekt waardoor de invoer van diamanten tolvrg ia geworden Hier lag de fout sleohta aan de miaplaatsing van een komma Hen hoopte nog dat in het exemplaar t welk aan Cleveland ter onderteekening is voorgelegd dezelfde fout niet zou voorkomen maar ook d r beeft een verkeerde interpunctie hetzelfde abnis veroorzaakt zoodat er niet anders opzit dan bet noodlottige leesteken door oog een v sde Ontwerp of spropf plechtig op zgn plaata te zetten Wilson beeft die oöicieele verplaatsing reeds aangekondigd en er is ook nog alle tgd want Cleveland maakt met de onderteekening voletrekt geen haast Ër wordt tbaps druk gewed over hetgeen de President doen zal teekenen eeu veto atelleu of den termgu van tien dagen atilletjea laten verloopen Voor dit laatste wedt men gemiddeld tien tegen één en voor sgn veto zelfs honderd tc en één maar voor de eenvoudige onderteekening geldt drie t en één als gemiddelde waarsch nlgkheidakans In de plaats van het vroeger door de beide Huizen van het Congres reeds aangenomen Ontwerp tot wering van als anarchisten verdachte landverhuizers heeft de Senaat der Unie op voorstel van senator Hill een nieuwe anarchistenwet aangenomen waarbg ook de portatie van buiteDlaudache anarchisten mogelgk wordt De beide Hnizeu zgn overeengekomen dit Ontwerp nog vóór het reces tot stand te brengen terwgl dat betreffende inspectie van landverhuizers door de couanta in de harens van vertrek eHrst in de volgende zitting door den Senaat behandeld zal worden Aan de Neue freie Prease wordt gemeld dat de Italiaanscho minister van Fioanciën Sonuino een onderhond metCriapi heeft gehad waarin hü opmerkte dat door bespnring het tekort aan het eind van dit jaar 78 000 000 lire minder zal bedragen dan by het begrootingaowtwerp voorzien was zoodat voor h t sluitend maken der begrooting nog 55 000 000 lire noodig zgn De minister van Financiën deukt nog voor 34 000 000 lire te besparen door reeds uitgewerkte hervormingen in het bestuur en 21 000 000 lire te krggen door middel van de behende monopolie wetten Nieuwe belastingen zal hy niet vragen In een onderbond met Criapi heeft de minister vuo Financiën verklaard dat nog 50 millioen lire noodig zgn daar het tekort nog grooter dreigt te worden tengevolge van de vermindering der doaaue ontvangsten Criapi antwoordde dat hg de verbintenissen die bg tegenover den Koning bad aangegaan zou nskomen en zgn g even woord zou bandhaven liever dan zijn belofte niet gestand te doen zon hg zich uit bet politieke leven terugtrekken Vülgena de Kiforma ia er een ministerraad gehouden om te beraadslagen over bezdintgingen in de verschillende begrootingen Een correspondent van een der Ëog bladen beweert dat de staten van Midden Amerika met uitzondering vnn Coata Uica een verdrag gesloten hebben om zicH tot eene MiddenAmtti kaanscbe Republiek te vereeuigen Met het oog op de herhaalde twisten tusschen die Staten ia het bericht haaat te mooi om waar te zgn Maar men kan wel zeggen dat in ZoidAme rika een dergeiyk verdrt vooreerst niet mogelijk zal zgn De verhoodittg toasóben de Z Amerikaansche republieken is allesbehalve vriendschapptlgk het ia gewoonte dat de oeae staat de opstandelingen steunt in den andere Zoo kregen de oproerlingen in Argentinië steun nit Paraguay ea eveneens werd aan deomwentelingspartg in Brazilië bolp uit den vreemde gezonden Op dezelfde wga heeft nn de regeering van Ecuador krygsvoorratd verkocht aan de party der opstandelingen in Pern De toestand daar ia zeer verward Cacerea wierp zich na den dood van Bermodez als president op De vice preaideDt D t Solar atelda tioh iotD aao het hoofd van aan opeUvdt diavooral in het noorden aanhang vindt Zaterdag is een stag geleverd waarbg meer dan 100 personen gedood en gewond werden Dd Solar 100 nn geneigd sgn zich over te gereai maar da toezending van oorlogamateriul tdt Eooador aat de opatandetingenpartg weer niao wen moed geven Ecuador hoopt in troebel water teviaaohan s Hei ontwerpgrenaverdrag met Peru ii door den Senaat verworpen de bevolking ia aMT opgewonden en dringt aan dat aan Pem d D oorlog verklaard tal worden GHOOTE SORTEERING NIEDWE fmFlüUS voor DaatM n Htoron L van OS At £ TS TS Beurs van Amslerdam 17 AUQUSTüa iVor kr lOi alotkowa 8V IOS m NiuuuMp Crt N 1 W B H dito lilo dito S dito dito dito 31 Hiiiisu Obl Uoudi isai sa 7 V 5 v o 4 17 107 01 7V 101 101 MV 110 loiv 77 101 11 iioVm loéf 101 18 V 109 loiv Hl UI 106 l III IMV 100 l A 108 117 loiv looV 198 11 11 68 88 I loo Ul lO V 40 10 10 Ut U7 107 108 109V 109 111 11 104 i iTAUl InMtirü ing 1862 81 ft OoiTlKE Obl ID pipior 18 1 5 dito in rilnr 1888 S Poniiaii Ublif vM tukat 9 dito dito I atilluHD Ubl Oou I Baria dito Omoii 1810 ditol jKalbi l88 4 ditobg liapa 18SU D0 4 dtloiDHOud leeg 1889 dito dito dito 188 8 BriHJl Perpal uhiild 1811 t ttJBKIIJ Oepr C or Imd 1890 i Om laaoiag wrie D Gaa te aioK tarie U 2l s Bip Rn obl 18 11 Utlioo Obl Buit Bob 18tO VlMlluiLi Obl t onbap 1881 Haiw L G Pr Uan aart 8 N Iloll U Spoorw MIj aiDd l Hij lot Kipl r Si Spar aand Kad Ind Spoonregm aand Nad Zuid AMk Spa awd dito dilo ditol8Vl dilo Tlul 8poor l 1887 1 A ltabl 8 1 Zuid Ilal Bpwmij A H lM i PoLM WarKsbau Waanau bild 4 Boai Gr Riiaa Bpw Mij Bud 8 iHtiaohe dito aand Faalowa dito aand I want Dombr dito aa L 8 Hanll h Aio Bp kap Md i Loloiro Bewail 8p UIJ oblig I Oral Vitebak dito oblig i ZlidWaat dito aand I dito dito oblig 4 1 I 64V 14 iiV AiOKllA Oonl Pao Bp Mij obl 6 Ohio k North W pr U t aud dilo dito Win St Palw obl 7 Danrar k Bio Gr Bpm oert r a i lllinoii Ueotral obl In Oud 4 Louii k Naah iUaOan T aud Haiioo N 8pw My lah p a 8 Hiaa Kanaaa v 4 pot praf aand N ïork OnUrio k Weet aand dito Fauna Ohio oblig 6 Oregon Calif te hvp in goud 8 BI Paul Minn k Üaoll obl 7 Un Paa Hoofdlitn oblig 8 dito dito Una Col la h p O l CiMAUA Can 8oulh Cart T aand Ta C Bmllir k Nar la h d a 0 Amalard Omnibua H aand Roltard TranjwegUaaU aand NlD Btad Amalordam aaod 8 Bud Rollerdam aand S BlUiM Blad Anlwerpenl887 l il Bud Bruiaal 1888 S i HoHO TbaUt Bagullr Oeuilllch 4 OoaTINR BlaaUleaning 1880 ft K ILüoat B Cr 1880 9 Bfihji Bud Madrid 8 1888 Tar Nlo Bea Hfp Spslil aart 8 88 10 BurccFlIjk Itknd OEBORBN 16 Aug MtrRmtta Adriam ondari M J H tu dun Ba sk H A Schollen OVERLEDEN 16 Aog B C N ruAmeroin 73 j C VIm 8 j 7 m A F KodaiibMh 1 m 17 B da Jong 60 j Ij N H r h 7 b 18 0 i Jong 79 0NDKI TH0UWD 17 Ang A deHelkw ta liottardiim 28 j en E Deinee 21 j D J Hoi t le 19 i en J M Btalk 19i m0 ynUt ƒ n J 0 aoruMn 81 j