Goudsche Courant, dinsdag 21 augustus 1894

33ste Jaargang Dinsdag 21 Augustus 1804 No 6434 Dagfelijksche Stoombootdienst Rotterdam Leiden immm mum Nieuws en Advertentieblad voor Goud èn Omstreken iwt nra via Gou la Waddingsveen Boskoop Alphen Koudekerk Leiderdorp oor PA8SAGLEBS aOBDBBES en VBE met de Stoomschepen FORTUNA I en II Snelste Terbinding Billgkste taijieTen Agent te Souda de Eeer C van der QROEF Stoombootenveer alwaar steeds Goederen in ontvangst worden genomen Voor verdere inlichtingen vervoege men lich tot de ondernemers VAN GELDER LICHTEN8TEIN Co Nieuwe Haven 108 Rotterdam ADVERTENTIÊN worden geplaatat van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel me r 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Intending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 25 franco per pet 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ItBt rooral op de ECHT mat rooé lettorm ClïORIAIIfAr Oberiahnslein omrcTBUit OIR vieroHMBmH oac tiA titswji Overal MaafHchappiJ tot Jixploitmie der Victoria Bron imjestifld te Jitmurdtim Zuidhlaak 8 Verkrggbaar in t Boofddep4t voor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch ii 18 cents per halre Flesch ï 13 cents Krnik it 17 Kraik 13 terwgl voor de ledige Flesschen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents der halve Flesch 2 cents Kruik 1 cent Ernik 1 cent plaata is voor 3G en geen maatregalen waraa genomen om daarin te voorzien heeft hat hooU der school bg het hervatten der leasen um 7 leerlingen door het lot aangeweaen dw tiHgang tot de school geweigerd waarin echtet de oaders der atdui weigerde teerlingen niet berusten Bovendien zgn er ouder die 7 leerlingen 2 nit de gemeente Aeogwierden weUn een contract met Bohokerland heeft as op grond daarvan toelating der aaogenomea leer Ungen eiachen kan hofsteden zoodat de vrees gewettigd is dat de ziekte zal toenemen Gelukkig is ze tot nog toe niet van een kwaadaardig karakter Zaterdag 11 werd door den beer J M Schoonenberg te Waddingste n met goed gevolg azanien afgelegd als hoofidonderwgzer De commissie ie Schoonhoven voor bat Koninginnefeest beeft baar verioek om luHsidie uit de gemeentekas ingetrokkQn nadat bg eene tweede behandeling van bedoeuld verzoek in den Raad de stemmen hebhen geslaakt De commissie zal nu rekenende op den krachtigen atean barer medeburgers toch de feestviering op 31 Augustus doen plaats hebben Niettegenstaande telkens herhaalde oproepingen bleef Büdert 1 Maart 1293 eene vacaturevoor onderwgzer of onderwgijeres te Schoonhoven salaris f500 tot f550 onvervold DeïUad beeft nu besloten ond nadere goedkeuring de jaarwedde te stellen op f525 na éénjaar dien st f550 1 Over d jongste varhoogisg van de beUafciof aanalagen in tUittardam chrgft roeo ng um de Tijdt Men weet dat het eindcgfar van hei kohier dit jaar f 681 124 hoogar is dan tan vorige jare Dit hoogere eindngfer is niet verkrsgte door de verbooging van de pereaata nel een tiende percent maar doordien men da aanslagen heeft verbeteRl Dit verbet rd is een fiscale oifcdrukkiog iretke m gewoon Hollaudsch zeggen wil T rboog la Ten tori gen jare wees het kohisr eao betaatfaaar inkomen aan van f 27 724 893 Dït belaatWMr inkomen is wegens dsu eiodus van Teal v r mogenden gedurende 1893 belangrgk vermitt derd evenals door de talrgk l e luiten dooi den Gemeenteraad genomen tot verminderiag van de aanslagen waartegan recUmaa wares ingediend Ëu ondanks deze verminderingea heeft man door kverbeteringtn het hel aaibaar inkomen weUn ia verhoogen tot f 28 4 K 01 £ r ign personen wier aanslag is verdoW beid Men hoort vertellen dat personen nlel minder dan klaMee jn verhoogd uf iw beterde zooals de gemsentelgke flieaa aagfet Kr is zelfs iemand wiens aanslag ten vorigen jare f lU bedroeg on die thans ia angaclagen voor ruim Ti Dinsdag den 21sten dezer hoopt Johanna d Hon wed Vngk te Kapellè a d Usel haüan103eu verjaardag te beleven Het oadje isnagenoeg geheel bUtd doch overigens volmaaktgezond en geeft ve e blgken van een goed ge heugen te bezitten ZooWel gebeatteuissen van vroeger als van den laatsten tgd herinnert ze zich Merkwaardig was het dat zgop haren lÜOsten verjaardi uit Itottcrdarabezocht werd door hare 95 jarige zaster Hetdiaconieen burgertjjk armbestuur ter plaatsevoorzien in hare bohoeiteu Op kosten dierbestureu bewoont g een jmurhuisje en isbaar eene nette huishoadstrl beschikt tet barer verzorging Voor hen die het oudje mochtenwillen gaan bezoeken zg njjedegedeold dat zgwoont aan s Oravenweg uabg de uitspanning de lioode Leenw c Bg de wieierwedstrgd van Maastricht op Ngmegen en terug ongeveer 2tX K M is de eerste prgs behaald door Cordang é b 45 minuten voor Witteveen die flo 2de prgs verwierf aankwam r waren 43 deelnemers waarvan slMihts 2 Nederlanders die de prijzen hebben behaald verder 17 Daitsohers Fraftachen Belgen en Sugelsohen Te Heerenreen doet zic eene lastige qosostie voor Tot de zg Franschè schoot werden in Juli na examen door de schoolcommissie 43 leerlingen toegeUten Duar er echter Hlpcht In Uet Centrom heeft dr Behaapmaii eea reeks artikelen voltooid waarin bg de verschillende partjjen de revue doet paaeeeraot van verschillanda StaatiUeden een karakteria tiek geeft en dan politioken staat van uke oiteenset In het aloiartikal worden driomiiv delen aanbevolen om uit den tamaiyk T pf warden staat van zaken en partgen nog een zooveel mogeiyk gezonden ordelgken en vatten toebtand te doen geboren worden c In de eente plaats acht dr S noodtakeltik een spoedige eu afdoende regeling van het kiesrecht Niets is zoo gevaartgk zoo verslappend voor den volksgeest en zooopbittend voor de volksdrift als een steeds terogkearende strgd over politieke rechten Over I politieke rechf n van welker verkr log men I rich maar t g ninkkel k te Vf knn kloven uit vröet eentj vrouw iu optpraak ie branKOu De Uuitar werd bleek tn liet het boold op d borst Eakkeo Hij poogde xieb ta v n it D legeade aandomuig die ek vaa bna m ea a t a r sMaklo Aller blikkan warm op kam geweatigd Men waehtieOp eene ontballmg eo de damea onder bet publieksouden voor geen aubatten haar plaatsen heboêngL afgestaan Onwillekeurig keek Arthn nafr de ga Eworenen die eveneeer gmole betangttelliog ncbanea te koestereo Hij zag dat HudoW van Triöhtfoorda nog bleekar wat dan ds boaehwacbter en vuur de eenle maal vroeg hij lieh af of zi n olcht Marianne niet beduoht moest zijn voor eene onli4aflbeiden aeid vsn de RuKer s zijde pte gedaehtx tod vroeguuooit in bem zijn opgekomen maar thaui wist b dat zij RoLdolri minnares wu geweest onj uroffi i bil op idles voorbereid XXXIV Qetuiga leide da voorzitter zesrj abik over ds uitwerking zijnez woordea ffj gaboord wat ik gezegd bob en begrgp mij AU MKt l verkeert dat ik aanhaalde betwaer ik a nQ i § ilw iwqgen te volharden Zeg alles wat ko weet wder aan de mc elijke gevolgvn van ja vemariufC te den ken Het bet beste middel ota j te raobtveardi Op dit oogenblik dat mee om atno bakaade ait drakking ts gebruiken eaa a d bad knanen hoorea vallen onstoDd geraas aan het einde dar zaal waar zich df opnbare tnbaae bevond Er werd gedioagaa n men boonlo roepam Bf ottl Br aÜt zou geheel en al veranderen alt ge de recbibank wildet voorliohtsn De generaal i tennoord en gtJ beween zgn moordenaar niet te sjjn Dat ii echter niet voldoeuda Maar ab g wiat wi da daad pleegde alt gé enkot maaï zegt tOgea wion ge vanaosdeoB koaitort en op gijood van welke gegevens dan veranderde de taak dan lou men partg trekken van aw inliehtiogeii ea mtteohten lou do ware ichuldiga gevonden wprdca Vj xi uitgeslapen heer die preiident daeht Arthur Tooh geloof ik niet dab de Ruitw er op ingaat boswel bg boel mrt moer moet weten dan h zeggen wil De beschnldigde antwoorddj niet ffik geef toe sprak de p reaideat en erksa dat er daiatere omstandigheden io het geval aanwezig zgn Dn besliasonde aanleiding tot de daad kon dan ook niet worden aangewezen Maar de misdaad moga dooik u of eoti ander zijn gepleegd men ikau haar enkel aan efne uiting vao wraak toeachrijven Üj die tien jaren op het kasteel hebt gewoond na in bet regiment van den verledeoo ta be ben gediend zgt misschien in staat iemand aan t w jzen dien hy beïeedigd hee t De Ruiter gaf geen antwoord maar in zijn getaaUtrakken lat m o dat hij ipnerlyk een twaren ttrgd voerde en Kr ec meelde é tnogao aannemen dat bij met geireld den li t bedwong om te praten ffVat myn woorden oiet verkeerd op Ik wil u geen strik spanoeo Ik wil i integendeel tegeo een neiging waarsebuwen die ik itoms opoierkte bg belangwekkende beseholdlgdéa gelyk gQ er een zyt Zg geven soms toe aan aw misplaatst geveal van kiesfjhbeid ca varswijgea Mivoorbaald de wwhaid ADVERTENTIfiN Heden orerleed tot onze diepe droefheid in den onderdom rui 73 jaar OOM geliefde Echtgenoot Vader en GrootTader de Weleerw Heer H C N ïa AMEBOM Predikant der Herrormde Uemeente te Gouda Uit aller naam 8 M Tl AMBROM KorpucHAAa Gouda IG Aagnitui 1894 MSESAMmOOl Da CommUêie van ToetiieM op bet Middelbaar Onderwga maakt bekend dat op DONOKaDAO d B 28n en VRUDAO den 24n AUQUBTUS a a dei arondt te r uren in het lehoolgeboaw op de Boatmanagracht ISaCBBWriSa ui gebonden worden tan iMfHinten Toor da Burgeravondsehool op eeritgenoemden datnm ran IjMtlingtn van dm vorigtn Curtut op laatatgenoemdra Tan nieuwe X eerUngen Het TOBLATINGSBXAMEU zal pUata hebben op DINSDAG en WOENSDAG den 28n en 2en AUODBTUS des arondi te 7 uivn Om aan het Examen te kannen deelnemen moet men den li jaru tn U4 tijd hebben bereikt en ran een Bmiji ran inmting ajjn Toonien Het SehoolgéM bedraagt 3 Oulden roor twee of meer Leerlingen nit 66n gezin 9 Ouldtn fier perioon Onvermogande ouden betalen geen lohoolgeld Da Zesêen tullen aanrangen op den lOn BKFTKMBEa Dé SêorHaris dtr voornoemde Commütie Dr F H G VAN ITERBON BTMASm TE ML ÜDRATOBSN maken bekend dat in de eeritê dagen Tan BBPTEMBER e k het i AUMiaaiJS EXAMBX Toordenaan taandan Cnrani ui plaata hebben Aanmelding TMr den 23 Augnitua e k bg dm Rector Dr A ta U8BND1JK TB Q OUD A Het Tuuede Xoelatingi eieamen en de Berexamena allen heginnen op MAANDAG 3 SEPT e k te 9 nnr morgena t Letaen Tangen aan op WOENSDAG daaraanT Nieuwe oandidaten moeten lioh T6ór ZATERDAG 1 8EPTEMBBR aaunïelden ten hsiaa u den Directeur D W JOUDS Gouda 17 Anguatus 1894 Oymn Ver EXCELSIOR Op Tertoek aal by genoegume deelneming de bealaande OPUtlDINÖSKLASSE in twee deelen gesplitat worden en wel Toor jongelni Tan 10 13 en Tan 13 10 jaar Contributie 0 98 per maand Men geliere lich aan ta melden bg den Directeur den Heet H ODDBUKERE Kattenaingal Q 164 Te Koop it s Gravenhage Een ichoone beste rierwielige BPBEL of KAASWAGEN ent een HITTEN TILBURY een tweewislige HITTEN KARRGTJB een t awi lig HANDWA JEN met afheembare boomen ook TOOr Hit een lohoon lederen compleet KENPAARDdTUIQ en een echoon lederen compleet PONNY TUIG AdtH onder No 2 33 Burean ran dit Blad Oouili aoelperKlrak Tan L BaniiMAH k Zoo Vr f la 4e beria ianMaa Ugn JloU WM Bkeamatiak iWs guii tortom U AufcerPaiiExpelter ifflrs 1 yit II SMt h et mil w au t wenden tngeii VerkoidhaM Wat AnkerPaln Expeller 1 stMds in ieder huugezin Aüker Pairfxpeller Iminf Pi BO OiBt 76 omt ea 1 25 de ÜMOh TooruodHi ia da maeeta Apotheken en bg t Ad Bkhtar t Co te Botterdun Te Gooüa bg A WOLFF Markt A 144b en DB LAAT en VAN BON apotheker Markt i f BfMl Markt ONTVANGEN de 2Tieuwste Modellen Regenmantek Groote keuze in alle Prjjzen HU JANSKERK ÜRGËLBËSPËLING 000a den beer J H B Spaandermaa op DINSDAG 21 AUGUSTUS 1894 dei namiddag 2 nur V Programma s it 10 Ct tcTcns dienende als toegangabewga Terkrggbaar bg de Boekhandelaars J tan BENTUMftZOON en bg den Koster Stoonibi erbrou werij Firma A KOCK e o A beveelt hare geachte afnemers de door baar Tolgens de nieawste vinding geheel kiemvrg gebotteld in den tegen woordigen tgd ten zeerite wn PARAPLÜIES EN EN TOUT GAS Toor Heeren Dames en Kinderen Met Zgde Sanelle en Gloria stof Zie de prgien in de Oitstalkas Bepareeren en Overtrekken l GILEIN Lange Tiendeveg D61 TANnAIITSGN W J EIITLLIQII BLITZ Nitunendijk 241 Cerstc kals v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEBRBN Maandag Woenadag en Vrifdaga Tan 10 tot a uren Markt 154 Gouda VOOR DE Prachtige keuze BOKKEN BOEZELAARS en HANDSCHOENEN Lage pr i en Solide beuierking Firma J WELTEH WIJDSTRAAT A 42 EENE FLINKE DIEI STBODE wordt GBVRAAGD tegen 1 NOVEMBER Adres MABKT A 99 Mevrouw SCHELLING Conradkade 60 JiEJi HAAQ vraagt terstond eene KEIJKEIV en eene WEIiKMElD van goede getaigen Toonieo P 6 Er biedt zich aan eenIl H Euislioudster 27 jaar oud nit den boerenstand bekend met het vak Br r onder No 2332 aan het Bureau dezer Courant JONGELIEDEN van baiten die een der iqrichtingen van ouderwgs alhier bezoeken wordt in de middaguren of voor de geheele week een liefdergk Tehuis aa gel3odeii teijpn biliyke vergoeding Blieven onder No 2334 Burrnn van dit blad Groote OPRUIMING Tan BEDDElf en DEKEUS lOowel VEEREN als KAPOKIJEDDBN swaar gevuld Tan 90 Toor den spotprgs Tan tl met toebehooren n de EIS ALE VITVEBKOOP bij I S REISER Korte MewegD 88 Dordrecht STEEDS VOORRADIG Cope rw Balken bei en bih Pitch Pine Balken en prima Delei Oregon Pine Balken en Delen gexeh Lffepl Delen Plaathout Ellens Juffers Ko pa3parren enz enz PMi LAGE tuZBS wmm Openbare VrUwllllge Vcrkooptng met rechterlgke machtiging in het Verkooplokwil Tan het Café H t ScHAAKBOSD aan den Kleiw ten OTorstaan van den te WtuieUnxveen vestigden NotariB Mr I MOLEK IAR Bg Telling op i 30 Anguatus r Bg afslag DONDERDAG 6 September f beide dagen des Middags ten 12 nre Twee Kapitale t a genaamd De WiUem ahoeve en De Anna ahoeve met de daarbij behoorende ARBEIDERSWONINGEN c a bencTens diTerse perceelen beate BoTiw en Klaverlanden een en ander ter gezamenlgke grootte van 16S Hectaren 89 Aren S8 Centiaren allergunstigst gelegen in den Znidploapolder Tan Uchieland aan deu hoofdweg Tan MoeroaptlU naar Moordrecht genaamd de Middelweg tnwchen dien weg en de vüfde tocht en den Teldweg l gs de zetde tocht biilnen de gemeente W iDDlNXVEEN De Teiling tal getchieden in 14 bg den df te conniineeren en in massa aan te bieden perceelen in het breede omschreTen in gedrukte notitiën waarin tevens voorkomen der Tooruaamste Terkoopvoorwaarden lasten ens en welke van den Ie Angastus 1894 af op franco aanvi e gratis te Terkrygensgn eT0iials alle Terder Terlangd wordende informatién ten kantore Tair de Notarissen VAN OBSOU VEEREN te Amium en MOLENAAEgenoemd Weda M MOL Korte Tiendewe D 3 is het goedlftepste adrea van i Nienwe parapluien en reparatie UitsUau Tan ROdRN EM LUIERS BINNENLAND QOÜDA 20 AngnstuB 1894 hedenmorgen werd het atoSel ke overschot Tan den beer H C N ran Amerom predikant bg de Herr Oemeente ter aarde besteld £ en drietal kransen waren op het rouwkleed beTestigd rïeeren Oaderliogen Diakenen en het personeel der kerk volgden de lykkoets waar achter een viertal rijtuigen met familie ambta broeders en genoodigden Op het kerkhof aangekomen werd de l kbaar gfdragen door dfl diakenen en het personeel der kerk Ds L ten Bosch voerde hier toen de kist boven de groeve was geplaatst het woord en seide ongeveer Zoo staan g dan hier aan het graf van den broeder die zoo menigmaal aan bet graf van broeders gesproken beeft en éie woorden van diepgevoelde troost tot de familie en nabestaanden deed hooren de laatste maal dat hg hier ook een broeder ter aarde hielp brengen zeide h nu is bet mgne beurt en dat woord is bewaarheid geworden want wy taan nn aan het graf van een broeder diu steeds wees op het wapen der hervormde gem entfl namel k twee banden ineen ges tven geld k t Symbool van reine liefde en die dit liet xien in b leven wg leerden hem hoogachten en llefh ben e man die voor ooze gemeente door eQn persoénlg kbeid en fliük karakter zoovelen ten voorbeeld was Wy missen hem oo noode die ten allen tgde voor allen zoo vrieudel k was wg zullen hepi missen die 37 jaar hier ter stede fln geheele leven opofferde aan de leer van Christus en die geen grooter schrikbeeld kon dan emeritus te worden w danken hem vooi hetgeen hÜ heeft gedaan en brengen hem onze laatste groete en wenschen hem toe dat hy moge rosten in vrede God geve dat one leven moge eindigen als bet zyne Daarop werd door de weeakinderen gezongen gezang 192 Tera 10 Daarop nam Ds Berkelbach van der Sprenkel het woord die zeïde vol weemoed staan wy aan de groeve van een broeder die soolang gesproken en gearbeid heeft en dit wwlang als het dag was zyn geheele leven heeft hg gearbeid en hy was devrai baak TAor ons allen h komt hier te rusten naast vgn broeder bg was eren als deze een man van veel IteMe men wist wat men aan hem lud Hg sprak de eenige dochter die tegenwoordig was daar haar eene broeder was weggerukt en de ander ver over de Oceaan was op gevoelvolle w ze toe en sprak wel gemeende troostwoorden tot deze ook de hervormde kerk verliest in van Amerom een B die steeds gearbeid heeft en zooveel FEVILLETOK De la te eeaer Pam ATaor ket F iamh 107 irDtt xult ge moBtea bewijzen en t ut in den loop dar ziUiag wel aso bat tiohi komen AUsreerst mDet ge de gnworenea mededealeo hoei ge in den svond van 3 KovMaber en gedurende den volgenden dag aw tijd hebt besteed 1 Bedaard en zonder eioh te overhaasten vertelde de Bwlier t geen hij reeds un alle rechterlijke beftmbtOB dio hem verhoord hadden had med Ked eld Uij Tak over de rond die hij op bevel tsd deii generaal tt den Bsdit ran S op 4 Kovember gedaan had daarop vertilde hg dat hjj in den namiddag van d i mlgenden dag de strikken die h in het bosch had gaset nagezieB bad tan slotte hoe hjj zich bg het park had opgehouflnn om na te gaaa boe groot het igfA in den muitr was en de terugkomst in zyn woning wsar hg freule Elize vond Ujj sprak zoo duidelijk en eenvoudig dat hq een f laar gunstlgen Indruk op het pablitk mukle In de acta van beaohuldiging vervolgde de Toonittor wordt de juutheid van het eerste deel TIn qW verhaal niet bestreden maar bet slot er an wordt tegsQgeaproken door een gemiKe die u aantrof op het oogenblik toen ge bet park verliet nadat hst sohot was gelost dat ge beweert niet gehoord t hebben 4 dat as k da f erto de paehlec vaa de Va heefl gedaan aan de prediking van het evangelie en nog lang zal er eene leegte zgn in dü kerk der protestanten wg zullen hem misse maar zgn naam zal nog tang in uw hart worden bewaard Broeder van Amerom laat ons een erlenis na en laten wg evenals hg arbeiden in tgne geest en evenals bij leveu in zgn arbeid Daarop sprak Ds Wartena eenige waardeerende woorden aan de nsgedachtenia van den overleden broeder tot wieu hg opzag als een vader die zoovele duizende malen gesproken had tot de gemeente bg was ons jongeren steeds een voorbeeld wtj hvbben van hem geleerd die getrouw in zQne roeping was tot het einde toe er zgn er in deze gemeente die hem nog wel gekend zulten hebben in de kloekheid van zgn leven toen hg nog jonge krachten had om het evangelie aan de gemeente van Gouda te verkondigen en getooven dat zgn arbeid niet nutteloos is geweeit en moogt gg van hier gaan met den indruk in uw harte dat gg zult overwinnen indien gij waaÜït strgdt btdt en gelooft dau danken wij U Ö Heer dat wy onzen broeder aan U mogen overgeven hg verzocht de aanwezigen gezang 189 het laatste vers te zingen Ds W F Koppeichaar dankte namens de weduwe kinderen en familie de aanwezigen voor de laatste eer den overledene bewezen waarna de plechtigheid was afgeloopen Het College van Curatoren vanhetGymnasinm vele autoriteiten der kerk enz benevenseen groot aantal belaijgstellenden was tegen woordig op de b raafplaata Woenadi L 1 heeft de eerwaarde pater Scheer hier ter stede zgn eerste fi mis opgedragen en hedenmorgen de eerwaarde kapelaan V d Meer De heer 8 A Wngenaar verificateur der2de Categorie is van Oonda overgeplaatst naar Delff gl De Terificatenr der Ie cat C J t d Knt is verplaatst van Dordrecht naar Enschedé Mond en klauwzeer is geconstateerd onder bet vee van den landbouwer Gt de Krnijf en de Wed W de Lange te Haastrecht Idem bg den landbouwer C Boere te Vlist Ook in de gemeente Bodegraven vertoont zich onder de koeien mond en klaujvzeer Reeds zgn zeven boerdergen ale besmet verklaard en daarom beboorlgk afgezet Men verdenkt bovendien eenige daaraan grenzende zantenhoeve naaz hg Uegl ffOe beschuldigt bem dus van vatscbe getoigetiis Dat is een gemakkolüke maoiar om 4oh te verde digen De gasworeoeo zuUeo dien getuige koorea eo dan wel oDtwaren wie van uw beiden de waarbeid i spreekt 0 hebt gedareade hot voorloopig onderzoek gezegd dat de Poorter u sedert langen tgd haat naar aanleiding van een twist ofer bout dat hy wederreobtelyk in de boiscken ran den generaal gekapt zou hebben Die zaak is echter niet bewezen en daarin zou troawaos geen voldoeode aanleiding voor dien man bestaan om het gevaar te loopSQ van wegens meineed vervolgd te wo en Hij h e $ misschien andere beweegredenen V Welke F vroeg de voorzitter eeoigazios verwonderd ffDie zal u dien te zoeken gaf de Ruiter kortaf ten antwoord ffik maak u iodaohtig beschuldigde op den eerbied dien ge der justitie versoholdigd zgt De toon waarop ge antwoordt is ongepast en dit zat ik niet dulden tfHij bederft zijn zaak dacht Arthur dien geen woord van het geiprokene ontgaan was De Rai r was zoo verstandig t wijgen en d president ging op kalmer toon roor t It in je eigea belaag dat ik je aanraad bedaard ta big ven Gij hebt gezegd dat de Poorter u baat wegens redenen die wjj niet keooeo co daardoor gaat ge een weg op dien ik u niet aanraad te volgen Begrgp mg goed Oe sijt beschuldigd en ontkent maar ge gcaft geen ophelderingen en de gezworenen zdIIbo liever u gettuga gelooven die er gees belaag hjj sohQnl U kabbea on U Uagn Daze tosataad f