Goudsche Courant, dinsdag 21 augustus 1894

è Zomerdienst 1894 95 Aangevangen 1 BOITÏBDm Mei Tyd vao Crreenwlcli Directe Spoorwegverbinding met GUUUA a oe a ai 10 KOTTIRSl U fi O U D A a oa e ia a ai B aa 8i 18 08 18 40 8 15 9 48 3 10 4 4 40 6 15 6 81 DENHAA0 £0OUüA sHsge5 48 7 907 4S9 S8 9 461 18 11 88 19 16 1 88 8 15 8 46 3 48 4 16 4 48 6 1 7 8 06 9 89 fOJO Voorb 5 64 10 18 r V 1 t r r V48 7 06 K d L d6 69 1 7 11 Z Zegw6 08 10 80 1 68 6 7 20 9 81 I BI Kr I4 10 86 9 04 7 96 ZBV M 6 19 10 41 9 09 6 09 7 81 10 Oniida 6 307 5 8 13 9 66 10 1610 68 18 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 43 6 90 5 47 7 48 8 96 10 10 IMI Ü T E B C H T G ODD Utrecht 8 83 7 60 9 9 6811 84 18 08 ll O 8 55 8 10 8 68 4 48 6 86 8 09 8 6010 841 Woerden 6 68 H ll 10 16 18 34 4 16 O IUO IÏ Üudttwster 7 07 8 19 10 84 18 48 4 94 g k 9 19 g Gouds 7 80 8 88 9 84 10 87 IM 18 66 1 88 8 87 8 60 4 87 6 80 7 08 8 41 9 89 ll OfAH8TB1D4 H e O U D A Anstrrdan e S 8 0 40 11 10 11 97 S 40 4 10 4 10 7 89 9 41 AKitardas Wp 5 80 8 16 9 51 11 96 llAP 9 58 4 98 4 88 f BO 10 90 r 99 9 04 19 19 19 IMS I 99 M9 Ml Ml U H fiOUDA DENHiAG 9 87 10 4 18 11 18 81 l Ol 1 87 8 89 8 58 4 45 6 87 8 89 7 18 11 01 1 18 r 4 67 U fff 1 18 a O l f f f n lOr 1 94 8 08 8 98 9 88 g t t f 1 8S t t t t w 8 81 t It K g 11 99 V 1 88 t 8 80 8 88 10 10 10 07 11 97 19 41 19 811 48 1 87 8 16 4 86 6 95 6 66 8 41 7 48 10 16 11 88 11 48 OI DS UTKBURT 8 09 8 91 10 19 10 88 18 48 8 88 8 61 8 18 4 47 6 98 8 67 7 45 8 88 10 14 lO SS 11 0 8 87 6 87 B 7 5 10 97 g 0 11 17 t 9 45 8 U 0 6 04 6 46 6 81 8 07 S 5S 10 85 8 41 10 81 11 46 1 90 8 08 8 88 S 50 6 99 6 91 8 66 8 88 V 1U0 68 11 10 O O U k k M8TBR0AM 8J1 10 f 8 10 16 18 1 f 9 6U 4 47 5 88 7 46 10 14 9 10 tO II 19 19 1 9 40 8 48t 8 81 9 48 11 lü 9JB 11 10 11 94 U9 9 1 8 6 80 8 6T 11J9 Uur mét wiet rerkrjjgiag toch de mogelgkhtad TOrdft geopeod om ud i ker0 noodeo en behoeftea item ea gehoor te verleenea De heer 8 acht het deo plicht ran ben die het bewind ia huiden hebbea de regeling ran het kteereeht eoo in te riebten dat het inderdaad ernst biykt te zgn met het loo dik gis Termelde greosrerBchiU Nieti dan greniTerschil scheidde oaa heette het Goed het zy £ 00 Het ZQ zoo metterdaad De grenzen der Grondwet mt n worden geëerbiedigd in den zin die haar eerbiediging eerbiedwaardig maakt Zg mogen niet gelgk worden aan den beweegbaren itaede naDwer ïnKhnirenden gzeren maar in de gerangenis ran Sari oaaa dien Sdgar Poe op zoo achrik wek kende w ze heeft geteekend Geen beperkiugf wel indgking Het tweede middel door dr S aang eren beetaat hierin d t alle partyen sich flteeds meer doonlringen van de noodzakelykheid eener sociale politiek Met een sociale politiek die in waarheid an werkelgkheid dienen zon voor het gebeele het volk in al zyn rangen in al zgi schichten en geledingen hangt het derde noodige te samen Het is roor alle pai yen plicht te gaan tot dat Tolk dat in meerdere mate tot de nitoefening van het kiesrecht zal worden ge roepen Men moet dat volk herinneren dat het dai kiesrecht en den daaraan verbonden invloed heeft verkregen door de kracht van groote beginselen en dat het die beginaelen moet volgen en hooghouden recht vryheid n liefde voor de gemeenschap Vooral voor hen die meeoen dat de openbaring des geloofs ook op Staatsgabied geldende en Bonvereine macht bezit is dit gaan tot het volk een dnre plicht Zg moeten dat rolk er aan herinneren dat men zyn heilig faloof most bewaren en volgen overal Men noet aan dat volk het stellig feitelyk openbaar bewgi geven dat ons gelooi geen enkelen ncbtmatigon eisch op wat gebied ook tegen ta t Men moet door de daad den laster doodea die verkondigt dat de Kerk van geen Trge geen breede ontwikkeling welen wil Altgd waarsehuweDi altgd beteugelen is bier iet op yn plaats Men moet niet éen der daogdeo beoefenen die de as vormen der wevaM maar alle vier matigheid voorzichtighmdt wpsbeid kracht c JQd eiadelgk aeht dr S noodig dat men aial alleen het volk liafhebbe maar ook in ÏMt volk gelove Hg eindigt met de bigde wrwaohting nit te spreken dat de Katholieke party die de oudste is zich ook de stoatste wl toonen Dao zal zy blyken tevens de edelate ui zgn 60 de rgkste worden in verdien teo Wat dit Uaiate het is moeilgk aan te neAUD dat ds Bohr zelf hiervan iets gelooft Hg weet toch teer goed dat de Katholieke Mttg de oonaörvatiefite van alle is en hem luwflgki als haar partggenoot laat ataan vdbaar oordvoerder erkent Üt bnigeVó nn Schagen ea omliggende gtmaen stelt f 750 l sohikbaar voor de ontdekking van den moordenaar der twee nonwen Volgens een mededeeling in het Hbl is ten fitrecbie vermeld lat de aanstaande van Anna Beiers op den dag van den moord te BchagsQ zoa gev t zyn Zgn broeder was 9r wel doch hgifU vertoefde op dien dag te Amilswiaitt Te New york b staat een maatschappij die minder bemiddelde lieden behulpzaam is om en eigen hiii jo voor zich te laten bouwen Haar lenze ie Buy your own home I koop Qw eigen haisi De maatschappy gaat op de volgende wyze te werk é 80 a st a 4a a 4a a ea a ot i 1 10 i M i it t sa 7 7 M 7 7 4 7 t Mda Iboidnakl Ninvtrktrk Chpalle lotianlam Hg die Toornemeus is zich een eigen huis te verschaffen moet wekelgks of maandelgks aï n ar de mftle sgner kraciiten een bedrag inleggen dat in het eerste geval minstens 30 oent in het tweede ongeveer f 1 80 groot moet zyn Deze inlagen worden zoo laqg herhaald tot dat de inleggnr hpt tiende der vooraf J ottoRba OapoUa mssverkerk Uoordraehl Ooida Oohda 7 110 1 40 oa Eav U I 4 l ti BI lCr 1 47 t Za w 7 l OI M d L d OI Toorb 1 07 1B mUp e da i Si i lO r ll Oadaw l tO t4 WMldaa i i 7 0Sa ll mnakt l ia 7 M 6 40 BuUnlik berekende kosten van het hois betaald beeft Nu wordt het hois voor rekening der maatschappg gebonwd en kan de toekomstige eigenaar het betrekken Nadat de IGpCt voornitbetaling is afgetrokken moet de bewoner van bet huis een zeer matige hnnr en 6 pCt voor het aan den bouw best de kapitaal betalen welk totaal bedrag telkens van bet kapitaal wordt afgetrokken Zoo gaat het van het tweede tot het elfde jaar na verloop waarvan het hois als schuldvrg eigendom in het bezit van den bewoner komt Op deze kan das een weinig bemiddeld man in den loop van If jaren een geheel onbelast hnis en erf in eigeodoih hebben Zoo het niet tgd zynif vraagt de Nederlander om ook tttn onzent evenals in Am rika ijverig te werken voor het tot stand komen van dergelyke bonwmaatscbsppyeo In elke groote stad van ons Vaderland moest znik een onderneming jroorstanders en uitvoerders vinden Weg met de bekrompen locbt of lichtlooze verblyven ia hnarkozeruefc of oude ferpeste krotten Tot welzyn der menscbheid benuort iedereen de lenze te verbreiden Streeft naar het bezit van een eigen httis Te Amsterdam bestaat reeds sedert twintig jaar de Vereeniging voor Arbeiderswoningen welke kapitaal Tan de Qeqieente te leen heeft tegen matige rente Ook met kapitaal vau particulieren is op initiatief van den heer NJenboys onlangs een dergelyke vereeniging opgericht Hier wordt dus reeds vóór dit doel een en ander gedaan maar uitsluitend voor den arbeider Te New York scbgnt men de zorg óók uit te breiden tot de aqdere kringen der maatschappy OntoerebeobaarP De rechtbank te Geuève zal weldra een zeer vreemd geval te beoordeelen krggen waarby de jorist n waarschyulgk de voorlichting van de knapste geneeskundigen noodig zullen hebben Sen man die reeds vroeger zonder reden poSi BD tot moord bad gedaan en na dergelyke uitingen van moordzucht gewoonlyk zen uw toe vallen kreeg en zyn woeste bandeliogen geheel vergeten bad wauneer hy tot zich zelven kwam heeft onlangs met zes messteken oen schoenmaker gedood zonder dat men eenige aanleiding tot dezen moord kan vinden Hy werd gegrepen terwgl bg metlÊijn mes in de hand gillende de straat op holde en terstond viel hg bewusteloos op den grond Men deed al tmogelyke om hem bg te brengen hg bleef bewusteloos en stootte slechts zacht kijkende geluiden uit De doktoren meeneu dat hg een toeval had Veertien dogen bleef de man bewusteloosIn dien tgd trachtte men hem te voeden door hem wat melk en bouillon tuaschen de opeengeklemde tanden in de keel te gieten Op den 15den dag kwam hg tot zich zelven zgu tong was Als verlamd ign beenen deden hem veel pyn en bg herinnerde zich nietn meer van zyn misdaad Is de man toerekenbaar vraagt men zich te Geneve af Heeft men met somnambulisme suggestie oi iets anders te doen Men sohryft uit Schagen Versobillende verhalen omtrent de nalatenschap van mej Bute doen in de bladen de i de Uit een naar een en ander ingesteld onderzoek blykt dat de gebeele nalatenschap met inbegrip der zafik op 7 k 8000 golden wordt geschat an A Beyers was doortusscfaenkomst van een notaris te Nieuwer Amstel f 3000 vermaakt Daar aog mej Jttnte nog A Bufe wettige erfgenamen nalaÏEéu vervalt de nalatenschap aan den staat Ueeds werd ds opmerking gemaakt dat de staat een deel der erfenis op bet ontdekken der moordenaars diende uit te loven De spanning in onze gemeente dnurt voort Hy bet minste gerucht concentreeren zich honderden voor het aadhuis om toch mtar ieta positiefs te vernemen Heden leidde de officier van jirstitie mr F F Knr 11 18 10 11 11 01 ii oa ii ia 11 11 UM 19 18 10 17 10 87 10 84 10 41 kD 47 7 5 11 01 7 47 I 10 11 1 06 n l8 7 41 8 87 9 49 S 18 20 08 seboom weder het onderzoek Ook in Haarlem werden gisteren naar aanleiding van eenige geruchten door de Bchogfr politie nasporingen gedaan Te Ostendfl daalde gistermiddag een daiker tot bet doen van eenige rep ratien in de basins Toen dtt man op bet gewone oogenblik niet bovenkwam en men ook metdesein lyn geen antwoord van beneden kre stelde een ander daiker een onderzoek in Deze vond zyn kameraad dood liggen op den bodem der zee de luchtbois was waarsctiiJDlyk door een groeten visch geheel in stukken gebeten en de arme kerel kon du geen lucht van boven meer ontvangen Voor den Londeascfaeu politierechter verscheen dezer dogen een vader met zyn achtjorigea zooi die volgens s mans verklaring alles stal wat hy maar krggen kon en die om het vaderlyk gezag niets meer gaf De rechter vroeg sof de man het al eens met de gard bad beproefde Op bet ontkennend antwoord raadde hy den vader aan op de ptoots achter het gebouw den jongen acht flinke slagen met de gard te geven De vader verklaarde dat hg dat niet over zyn hart kon knjgenc eeoe opmerking waardoor hy zich een harde les over het sparen van de roede c op den hals haalde De vader volgde on den raad van den rechter op gaf den jongen in tegenwoordigheid van een inspecteur 8 flinke slagen Koop nu een gard zeide de rechter en vertel den deugniet dot wanneer by weder bier gebracht wordt hy 12 slagen zal krygeu van den sterksten politieagent Ëen Fronsch canoatarist geeft schetsen van ffielrijders ooals zg na een paar geslochten zullen zyn Boven de heupen zullen zy niets meer zijn don een lyn lengte zonder dikte Beneden de beu pen zyn ze dan bovenmatig gevold mot harde spieren waarvan vooral de kaitflpieren monsterachtig dik zullen zijn Ëen hoogleeraar uit Oenève daareotef en gelooff dat de toekomstige menseben biet meer nullen wieiryden maar zich eenvoudig laten ryden in electrische rytoigeo f per ballon Het gevolg zal dan zyn dat de beeueu langzamerhand verschrompelen en kleiner worden terwyl alle werkzaamheden zich tot hoofd en armen zolled bepalen waardoor de armen een buitengewone lengte erlangen zdlleq Hiermede gaat gepaard het verdwynen der tanden tengevolge van bet eten van zichte spyzen Natuurlyk zullen dan de kenmerken van schoonheid ook veranderen anders waren alle menschen monsters Onder het opschrift revolutie in het typografenvak wydt een orgoan der porlementaire socialisten eene beschouwing aan de zetmachine waaraan de Raiid bode het volgende ontleent By de firma üinger te Amsterdam is de eerste zetmnchine ingevoerd Ëen eenvoudig berichje maar een feit van groots beteekenis en verreikenden invloed Dit beteekeot niets anders dan dat het oogenblik nadert waafop eene groote revolutie in het zettersvak zal hebben plaats gegrepen Vele mannen die thans dezen arbeid verrichten zullen overbodig worden ze krggen hun ontolag ataan op straat zonder te weten boe nu verder hun leven te rekken ledere moobtna geleid door kinderhanden maakt 10 arbeiders broodeti De eerste tien zullen komen er volgen 10 X 10 en 100 X 10 en al deze werkelzooien vergrooten weer de indostriëele reservearmee die de loonen der werkenden omlaag drukt Tegelykertyd zullen de kleine drukkers die geen kapitaal hebben om söo n maobii e aan üi schaffen spoedig de ooncorentie niet meer kunnen volhouden en sr onder gaan onverhindelyk eronder Dit is de toekomst die aangekondigd wordt door dat eenvoudige berichtje en die jiiet ver meer af is 84 18 68 1 18 1 19 l 8 M tM 4 10 4 fi7 14 4 11 I SO 4 10 6 68 7 108 8 10 8 17 i8 6 98 1 U 60 1 46 1 65 8 08 8 09 8 15 8 80 8 48 Wielrijders Vercen ng DE ANTILO OP B9Teiigeaoemde TereeoigiDg die dit jur inder eea paar racei louden hooden heeft die wedetryd feeatelyk geopend op Zftterdagarood ID het BoDdsloltaal aan den Kleiweg waar rele wielen n genoodigdea tegenwoordig varen De preeident de heer D IJaaelatgn Gz opende de bypenkoinit en zeide ongereer atdaa Geachte medeleden en genoodigdeo Sindeijjk i de lang verbeidde dag aangebroken waarop de feeetelgkbeden ran oase rereeniging een aan rang nemen De tgd ran onzejaarlyksche race a is weder daar en zoo ala t programma meldt znllen deze op meer uitgebreide manier geschieden ala vroeger bet geval waa dank zg t groote werkende eq kanatlierende ledental dat oua door hnnne bjjdragen daartoe in ataat atelt Welnu mjine beeren t ia mjj dun ook een bpzonder genoegen n alle hier boden een bartalflk welkom toe te mogen roepen dat een denjelijke taak ateeda aangenaam ia voor een preaident ia zeker waar doch n allen zal met mg eena zgn dat dat genot nog verhoogil wordt wanneer men tot de leden kan zeggen welkom medeleden van een vereeniging die blgken geeft van te bloeien te bloeien in de ware zin dra woorda en dat i tgevïl met de Antiloop c Doch bg al t lief mag men iocb ook t leed niet vergeten want bg alle voorspoed die onze vereeniging ten deel viel moeat zg zich ook teveoa met t oog op race een kleine ramp getrooaten door t verliezen van een racer nml de heer Coator U alle toch ia bekend bg niet meer atartten zal wij willen echter hopen hg ala bestünralid dp vereeniging nog jaren krachtig zal ateuuaa Laten wg echter de moed niet laten vallen en hopen dat andere krachten onze vereeniging morgen met de rsce a zullen toonen waarop Antiloop nog bogen mag Kn thans mgne beeren wil ik na u alle nogmaala een hartetgk welkom toegeroepen te hebben de wenKb nit apreken en ik weet zeker dan de tolk van o allen te zgn dat de uitalag der ieeatelgkhedea een aocoea voor Antiloop c moge zgn Na deze toespraak daverde de zaal van de bravo a De heer L H Feendera Jr uit Leiden jurylid vroeg daarop het woord Mgne Heeren geachte leden en introduceei het waa mg een aangename taak de betrekking vau jurjlid op mg te nemen bg den aanstaanden wedvtrgd van De Antiloop gaarne breng ik hulde aan de Goudache Wielrgdera Vereeniging die ateeda de gezelligheid bg hunne wedatrgden eten bg te brengen Toen in het begin van bet jaar de wedstrgd ie Arnhem later die van Botterdani op Utrecht en thans deze moet ik volmondig erkennen dat de race door De Antiloop uitgeachreven het van de twee eerstgenoemdeo wint de wiel broedera zgn immera na een langen rit te veel vermoeid om gezellig bgeen te bigven dit is hier niet het geval De Antiloop kan verzekerd zgn dat zg bg hare zuater vereeuiging All Right nooit te vergeefa om hulp behoeft aan te klop pen en namena de jury bedankte hg voor het in bun geatelde vertrouwen Daarop hadden verschillende voordrachten plaats welke geleverd werden door de hb Troe nit Leiden Brouwer Voa Peetere en Klaren die ieder voor zich begverden om den avond zoo gezellig en jolig nogelgk te doen zgn en het w 8 dan ook een welverdiend woord van dank dit door den heer IJaaelatgn in harte Igke woorden tot hen werd gesproken waarbij hg nog een woord van dank toevoegde aan het bestuur van het bondslokaal want wat zon Antiloope zgn zonder lokaal en het lokaal zonder Antiloop en wgdde een dronk op het beatnuT van het bondalokaal 11 08 U IO 9 40 9 47 9 S4 10 01 10 0 9 08 lUO 1140 D heer P Qoebel van Bodegraven accompagneerde de verschillende voordrachten uitnemende wijze tot lang na middernacht bluf men gezellig bgeen nn en dan werd eena een speech gehouden tot beveatiging van de vriend 4 10 81 4 48 4 86 5 09 6 09 6 15 8 10 7 07 7 17 7 94 7 81 7 87 10 Ó 9J0 Ml 9 88 sefasp Uit bnk uu TWKbiUmde med werkers Den volgeodea dag Zondatc nameo de races eea aanvang bet oorspronkelgke plan om naar Oodewater te startten werd 0 even na men trok van af de Stearine Kaarsenfabriek naar Nienvrerkerk en terng De uitalag ia aldas Nationale wejpvedstrijd 20 K M van Meet deelnemers 20 waarvan er een paar niet opkwamen en een paar bet op weü die in de volgende race tooden deelnemen 1ste prijs verguld zilveren medaille P de Waardt Rotterdam in 37 m 12 2depry8 silveren medaille P G ran Appel Jr Utrecht in 37 m 14 s 3de prÜe bronzen medaille D W van Eee Groningen in 37 m 19 s Bovendien kwamen byna gelüktydig de WiJs 37 45 Heine 37 53 en Lemmemmereaal 37 53 De winner van den eersten prjjs verkreeg nog de Medaille door AII Rightc uitgeloofd en een van de Wielrgder Vereeniging de Antiloop c die een medaille badoicgetoofd voor het eentaankomend lid bnnner veretnigiug mits 3 leden startten Wegwedstryd met voorgift 10 K M alleen Toor leden van de Antiloop c Deelnemers 7 Eere Prgs Vergnld zilveren medaille L T Otto Dordrecht in 22 m 2 b 2de prgs zilveren medaille H Lambert Rotterdam in 22 m 3 e 3de pros bronzen medaille J H n Haéselt den Haag in 22 m 16 h En hiermede was weder een nnmmer van het programma afgeloopen waarna men naar Kun8tmin € trok waar een diner plaats bad waar evenals den vorigen avond een gezellïgen toon heerschte Ten 7 unr had in OnB Genoegen f een conwrt plaats van bet 4de Regiment Infanterie niettegenstaande het slechte weder was een fimk pabUek of komen Onmlddeilgk na afloop van het concert had tot sluiting van de feesteiykheden een geanimeerd bal plaats hetwelk door den president geopend werd met de volgende woorden Zoo ooit dames en heeren dan voorzeker brengen wg thans elkande opgewekt den welkomstgroet ter opening van dit bal nu wg ondanks t minder gunstige weder rroolijk teng kaBoen alen op de aitstekend geslaagde feeatelgkheden der W V de Antiloop t Mochten wy den 3de Februari U met een bang hart op t programma gezet hebbon nn afloop bal ik moet u allen verklaren de uit slag overtrof verre onze verwachting Moedigde ons dan ook aan toen wij zooveel sympathie ondervonden voor oom vereeniglagi ook heden weder onze feesteiykheden met een bal te slniten Bn wttnneer wg u dan tbane ook in grooter letale met ons laatste soiree hier o ekoiJM sien dan vind ik ttochuntegenzeggelyk wjl een bewgs dat u allen onze vereeniging een warm hart toedraagt Dat wg U erkentelgk zijn voor de sympathie uiten wg ateeda aooveel mogelgk trachten te bewgzen Doch damee en heeren wanneer wg om U iet aantebieden t zg soiree of wedstrgd met fee iykheden organiaeeren ie steeds moreele BteDD van verschillende personen onmiBbaar on mocht ik heden middag aan t diner de jnrj bedankt hebben dan geloof ik dat t juist hier de plaats is een woord van dank te richten aan t bestuur der sociëteit Ons Genoegen en in t bgzonder aan de heeren commissarissen det maand die door hunne bereidwilligheid de moeitgke task van ons bestuar weer zooveel lichter maakten en tban üaui j en beeren na de weusch tnitgesproken te hebben dat t karakter van deze avond zich mogen kenmerken door een prettigen vriendschappelgken geeat heb ik de eer t bal als geopend te verklaren Het bal dnnrde tot zeer laat in denjaorgenatond hetwelk nn eo dan werd opgelnmerd door voordrachten 0e heer G Jochmann bad welwillend de functie van baltetmeester op zich genomen die zich daarvan uitstekend kweet Wg wenecben de wielrgders vereeniging De Astiloopf gelnk met dit welgeslaagde feesten hopen dnt zg moge biyve bloeie en nog vele genoegelgke avonden schenke aan bare leiden en genoodigden waar de geaelligbeid sieeds ui Toorsittea Slot O toob dat het bof aanneemt hetgeen ook s tassoben part eD onbetwist kan worden aangemerkt dst att de orergal de hoefslifihotfken bl kt dst behalve de normale d jkpltoht die welke inbserent was aan bet bezit vin d kplicbtig land en ook dijk C t koD bfltUan op andere gronden dan soodsnig t rustende O dat DQ wel door den app is beweerd dat waar da onderhondsplioht uit afwekende oorzsken voortspruit ralks io de oude hoefilagboeken in den r l merkbaar is en dat men ten aaozian der boefshgen in getobil ooif ia bet naarde keur van 1766 S et zorg aaafcelegde boek van dat jaar geenerlei htetkemng vindt die gou doen vermoeden dat men kier met eenen tilt welkaa hWde ook tsbnoraslen d jkplioht te doen heeft dooh dat nn blykeu art 84 van de keuren en ordonnaütian Tiin t Hooftbeamtaadbohap vaa SchieUnd in 1696 uitgegeven niet gevorderd werd dat by orerganf van hoefslagen dd titel van ov gong moet worden vermeld de bedoelde nlat aanteekenini niets bealiit ontrent bet karakter vaa dan op de stad Gouda berostaaden dykpliobt O dat hrt naar s Ho oonlael f 661 de wet van 31 ias 1610 soolang de dykphobl io nataraword geprarateard voor het HooKhoemraadsobap van Sobie laud vry onvarscbtllig was uit welken hoofde de stad Ooada dgkpUohtig was O dat de vraag eerst vanbelang wenl endanook tot oplossing moest komen toen door de genoemde wet o chooD zü geene verandering bracbt in den dykplicfat zelveu wel verandering werd gebracht in da wijze van vervulling van den dgkplicht daar volgens art der wet alle onderbond van dijksu en divutoe boboorenda werken door eigen band en tpaodienatea van pirticuliere dykpliohtig n of zoodanige corpora eu ooilegien ali welke tot nog daarmede Ego belast werd afitesrhaft en door contributie in geld vf rvaugen terw t blykons srt Udostutien of plaatsen welke tot hiertoe aU loodanig met eenig onderhoud van dijken en daartoe behoorende werken eijn belast geweent daarmede onder bet oppertoeiieht der riugooiD mission belast bleven O dat toen dus moest worden geoonstateerd de aard van deu d kplicht van ïondii of die waa oormaal dat u berustte op bezit van dykpUohtig land dan wel of die was abnormaal dat is dat de slad uil andoren hoofde met het onderbond van den dijk belast was daar in het eerstti g val de voor de Blad Gouda ttit baren dgkplicht voortvloeiende verpliohtiogen zicb zouden oplossen in oene contributie in gold terwgl in het andere geval voor baar de tot dusver bestaande toestand werd bestendigd O no dat dijkgraaf en hnogheemradeo vau Scbie land om tot uitvoerinit der genoemde wet die bg K etcerlgk decreet van 14 Nov ISIO word bekrachtigd ie geraken ouder anderen iioh bg brief van 23 Juli 1811 wondden lot ddii maire van touda ijrnarbg zg hem verzocbten hun te wdlen opgeven met welke hoefslagen de stad Gouda als zoodnnig is belast on welke anderen zouden vallen in de termen van art i der wet waarop door don maire bg brief van 12 Au Itlli eantwoord werd dat de boefilagen op den hoogen 9chieland oben dijk waarmede de stad Gouda is belast rijn van paal 1 13 ingesloten en van paal U 34 ingeslotun eu van paal iè tot nau du Vutbrug aau de iroote Sluis te Gouda dat hg ür nog inoüt bijvoegen dat desolve naar zijn gedaobto ook in het vervolg vao lijd door de Btad Bullen dienrn te worden onderhouden all valleudfl geeue hoefslagen in de termen van art 8 der wet van 81 Jan 1810 O dat dus de maire dor stad Gouda den dgkplioht van Uonda voor wat de hoefslagen in geschil betreft welke trouwens ook bewesen word door hui huofslsgboek van l75fl erkende en tevens het karnkter van dien dgkplioht aangaf namelgk dat hij wai abnormaal als niet berusiende op het berit van H kpliohMg laud en dus viel io art 18 dor wet van 1810 O dat het Hoogbjemraadsohnp vsn Schioland Instemde mut het door den maire van Gouda aan don dgkplicht toegukeode karakter euoals blgkl uit bet feit dat het de huefalagon van Gouda behandelde als verkeerde de stad in hot geval van art 18 voornoemd daar toeh die hoefslagen h de tabellen van 1812 en 1826 opgem4akt tor voldoening aan art 4 en volgende der wot van Hl Jan 18IU wurdeugobouden buiten taxatie en daarachter werd aangotOHkeod tfwordt onderhouden bg de stad Qnuda memorie O dnt wanoeor men bierb o In aanmerking neemt dat tussoheu partgeu is onbetwist dnt Goada o k nn de aan de wet van 1810 gegeven uitvouriog waardoor bat onderhoud van den dgk voor hen wier dgkplioht steunde op bezit van dijkpliobtig land door contributie m geld werd vervangen voor wat hare hoefslagen betreft den dgk in natura heeft onderboudeu wel als vaststaande mag geuoemd worden aangenomen dat beide partgen het bg de aai do wet van 1610 Kegevene uitvoering er over eens waren dat do dijkpllcbt van Gouda als niet bernstesde op bfzit van dijkplinhtig land viel in art 18 der bedoelde wet en dat dus Gouda krachtens dat artikel mot hut onderhoud van den dgk belast bleef O dat nu wel bg de wet van 88 April 188 Stbl uo 9 wtjt van 81 J i 1810 werd ingetrokken doch dat hlgkens art 2 der eerstgenoemde wot de bijzondere reglementen bepalingen en mricbtingen welke ten gevolge der wet van 1810 in werking zgu blijven beslaan tot dat daariu op erne andsre wgzo zal zijn voorzien zoodnt nu Schielsnd ter uitvoering der wot vau 1810 eene regeling had gemaakt waarbij de gewonu dgkplicht in art 8 bedoeld werd omgetet in Keld eu de dgkplicht in natura waarvan in art 18 sprake werd gehandhaafd die regeling in stand bleef daar zij toch moot beschouwd worden als eene inrichüng ten gevolge dier wet in werking i O dat de app nog beeft beweerd dst terwgl de wet van 1835 ni art 2 aan de imlaüd houding van het daurbg hupanlde toe voegt i tot daarin op eene andere wgre zat zijn voorzien die andere voorziening beeft plaats gehad bg hut reglemont vail Schialand van 1861 welk reglement den dgkpHebt sleobta kant als een tost van het plichlig land waarvoor de eigenoat is alles blgkens bet hoefstagboek zonder omtrent Gouda oenig contrarie of exceptioneel recht vast te stellen Id dal het den Hove voorkomt dat bet onjuist ia uit de bepaliogea van het reglement vaa 1861 af te leiden dat daardoor de abnormale dgkplicht wolk bsstosa ten tgde van het maken van dat reglement is onbetwist werd afgedcbaft daar looh wanneer zoodanige afscbaffing in de bedoeling had gelegen moo eulka uitdrukkelqk soa hebben bepaald O dat nu wel in 3 van hoofdstuk IV art 149 fls volgeade van bet reglement onder anderen bepaald wordt dat de landen welke mot hdt onderhoud der dijken bezwaard Ejjo daarmede belast bleven en dat die dijkplicfaligbeid voor het geheel rost op elk deel der perceeten en dat de dgkvakken ten koste vai de dgkpliobtige lauden door faetj tstnur van Schielaud worden hersteld au verder oeae regeling wordt gemaakt omtrent de omslagen en de wgce hoe die korden ingevorderd doch dat al die bepalingen slechts betrekking hebben op den dijkplicht die steunt op befit van dgkplichtig tand O dat au haf mglamftnt van 1851 dun ahnormalen dijkpllcbt niet afschafte ah het nirt maken van bepalingen omtrrnt de vorvulliag van dien dijkplicht kan worden afgeleid dat men in den daaromtrent bestaanden toestand geene verandering heeft willen brengen O daarenbov6a dat de bewering sis soude bet reglsvient den dykplloht slerbta kennen als een last vso het pliohtig land io hars algemeenheid is oogo graad daar taoh art 101 biet alteen sprHkt via inKcUndoD maar ook vaa derden die lot de do rstaltiag of bst onderhoud vau wericeu verplicht zgn terwgl ook art 173 gewaagt vaa ingelaodun of derden dis net eenig ondrrfaoud belast zijn O dat het ook oog npmarkiog verdient dat ook ia het na bet ia warkiug Imden van het reglement vao 1861 10 1858 opgemaakt hoefslagboek de in gssobit sgnde hoefslagen sla door Gouda onderhouden wordende igo vermeld dat Gouda ia 1850 daartoe uitgenoodlKd door Ugkxraaf en Hoogheemraden van Scbieland de bedoelde boefslsgrn lieefl doen liooK n fn dat ook in den staat van taxatie van hst hoogste bedrbg der jaarlgksohe kosten van 00dvhoud en henlellmg vastgesteld in 1874 met h trvkking tot de hoefslagen in gaacbil went vermeld dat ij behoorden aan de stad Gouda en door die tod worden onderhouden sgnde die hoefslagen dan ook buiten taxatie gebleven zonder dat u gebleken dat Goada i bestuur waarvan hot niet i aan te nemen dat het mot de bedos de vermelding in bet hDefalagtiuek van IS6S on in deu genoemden staat vaa 1874 niet t eltei d zou zgn geweest op eenigerlei wgse tegen die vermelding is opgekomen U dat terwgl sooals uit bet votirafgaande bigkt hel Hof het hoofdverwöor van don app aU oude de dgkplicht van de gemcentv QomU niet zgn bewezen ongegrond acht ahnog bet al of niet gegronde van hel subsidiair verweer behoort te worden nagegaan O dat de app beweort Io dat verzwaring van den dgk niet ten laste van den onderhoudsplichtige komt en 80 dat bovendien Sohielaiid volgens art 145 van zijn reglement den dgk zelf moet maken en van de dijkphchtigen sleohts mag vorderen een zeker geschat maximum O ad lum dal het Hof lioh mvt de stelling van dcD app dat onderhoud gewoon of buitoDKfw altgd iH bet herstpllen van den te otiderboude gk in zgoeo ouden aauleg en dal Veriwariiig sn den dg k tot kroahtiger afmetingen is een nieu werk mi don dijkpliohtige niet tot Inst komt niet kan vereeniguQ en met den e ralen rechter oanueomt dat onder onderhoud ook mout worden brgrupvn alius wat dient om den dgk aau sgne bestemming to doen beantwoonlen eu dus ook verzwaring vao den dijk indien salks sooals in oasu nooilig is om don hoogen watervloed to kunnen koeren O ad Sum dat het maximum waarvan in srt I4A van het reglement van 1861 sprake en dat slechts van de dgkpliohtigeo kan gevorderd worden alleen ziet op die dgkpliohtigen wier dijktaat in geld it geconvrrtferd dooh niet op de dukplichtij en die hun dgkplicht in natura moeten kwgteiii suoals tun opzichte van da gemeente Gouda ia snngtnomen O dat dan ook Sohislaod in oasu bet w rk waarvan hot de kosten van de gemeente Gouda terugvordert niet beeft gemaakt krachtens art 14 doch krachtens arl fOl van het reglement in verband met art 2 dor wet vsn 9 Oot 1841 Stbl no 42 wgl de gemeente Gouda ofselioon daartoe verplicht nalati f was ra bet werk uit te voeren O dat bet Hof op vorenstaande gronden van oordeel is dat do app bg bet aangevallen vonnis niei ia beswaard eu dat dit derhalve bohoort te worden bevesUgd Gezien art 66 lï R Kechtdoende op hel ingesteld hooger beroep Bevestigt het vonnis door de Arrond Jteohtbank ta Rotterrlsm den II April 1802 tusschon partge i gewezen eu Veroordeelt drn app io de kosten vau het hoogrr beroep aan zgde van den geint mat inbegrip der verschotten begroot op f d 4 88 BuUeolaodsch Overzicht De vraag of verscherping der wetgeving tegen de anarchisten noodig is blyft overal aan de orde Zwitserland en Frankrgk zgn voorgegaan morkwaardigerwyze de twee meest democratische landen die dus volgens de be strgders van t algemeen itemrecht geacht moeten worden met groote teerderheid voor socJilisten en anarchisten bezield té zjjo Of deze wetten doel zolteo treffen aal te bezien taan Zeker is het dat ze hy onverstandige toepassing of voor de vrgheid hoogst gevanriyk kunnen worden üf gelgk iu t geval van het op vrgspraak uitloopeude an are histoo proces te Pargs het gozag oen dwaas figuur kunnen doen slaan In de Duitiche pers wordt de vra overwogen of een beperking van het recht vau vergaderen niet geboden is on bet sehgnt nel dat de Pruisische Regeering in die richting werken wil Intasschen wordt opgemerkt dat in de twee Duitache Staten die het recht van vergadering het sterkst beperkeu bet Koninkrijk Baksen en de vrjje stad Hamburg al ans de sociaal democratie het waligiit tiert Beeds is trouwens gebleken dat mea tegen revolutionairen minder vermag door oherpe wetten dan wel door een goede politie en door snel recht waardoor zekerheid wordt verkr en dat de misdadigers üpoedig worden gevonden en dadelgk j traft In Kngeland herhaalde de Minister Asquïth op een vvsa in het lAgerbnis wat Ixird Koseberjr in t Hoogerbnis gez d bad dat do wetgeving voldoende wapenen gaf om bet anarcbismei waar t misdadig optrad te vervolgen on om aan d internationale plichten in dat opzicht te voldoen Als een waardig onderwerp voor den konikommertgd wordt de vraag aan de orde gosteld in boeverre de betrekkingen tofschen Frankrgk en Dnitecbland met name tussehoo de beide volken in den laataten tgd verbeterd zgn Waar is dat ar io langen tgd gem voorvallen zgn geboord dieonde wonden koijtden openrijten en ontstemming veroorznken waar ook dat in de koloniale politiek Dnitecbland en Frankrgk meer en meer éen Ign tiwkken wai eindelgk dat bet tactvol optreden van n Duitseheo Keizer ter gelegenheid van dea moord op Oaroot ben t Pargii bjioa popu lair mukte Dat nn jnist het beioek door hem aan de Keiierin Eugenie gebracht tol versterking der goede verstandhouding zon bgdragen looals in een deel der Uaitscbe pen vercekerd wordt mag betwgfeld worden De Franscbe bladen t n bier niet veel van trouwens bet beleefdheidsbecoek aan dewednwe van den vorst die Frankrgk op den rand vao den ondergang heeft gebracht kan rooeiiyk iate andera dan miniftr aangename hericneringeo wakker roepen Van het oortognterrein in Ooet Aziê btgven de beriehten aobaanch en die ou nog b r iken zgn niet altgd vertrouwbaar In plaats van feiten ontvangen wg na be BChouwiogen die echter leker ook niet vrg van eenigdïgbeid zullen zgn Volgens een daarvan is de aanleiding waarom Japan den oorlog met China heeft gepruvooeard bet pogen dar rf eering om ook m deae de Weeterecbe begrippen na te volgen Zg wil ol afleiding bezorgen aan de Japanners en beeft daarom handig gebruik gemaakt van de vgandige stemming die er onder ben jegena China beeraobt Nadat Japan ook agu verte genwoordiging heeft gekrogen gaan de zaken men weet het niet altgd e en vlot Ër is strubbeling en veraet De kamer van afgevaardigden werd ontbonden maar de nik slag der verkiezingen waa niet gunetig voor de r ring In de nieuwe kamer had n 1 de Westerche of regeeringspartij V2A leden a ai tigu oover een 130 tal leden tonden die tot verschillende groepen der oppositie behoorden en 4ti oniiflianlielgkao In die nieuwe kamer werd nadat een paar adressen vr ren verworpen ten slotte een motie aangenóiften wakrin afkeoring werd uitgesproken over d houding der ministers by de ontbinding eo tA kennen werd gegeven dat de Kamer geen vertrouwen stelde in de regeering Hierop volgde een keiseriyk beilait tot nieuwe ohtbiodiog van het parlement de vgfde maal io twee JMf Om nu aan de algemeene opgewondeobeid hierdoor ontstaan een andere richting tegeveo werd zoowel door graaf Ito dun leider der politiek al door den Mikado aelf van den bestaande spanning tnsschen Japan en Übina gebruik gemaakt Da opstand in Korea was een welkome aanleiding en de booding door China aangenomen werd booger owevat dan wellicht anders sou zyn geschied £ n daarop volgde de oorlog Zoo luidt ten minste zekere laiiog vaji bat gebeurde over welker juistheid wg gaan oor deel kunnen uitspreken Maw aekar iabetdat mocht zg de waarheid bevatten de ragetrfng succes beeft op banr handigeo aet Andere oorlogageroobten vestigen weer de aandacht op Zuid Amerika Door den senaat van Ecuador is de ontworpen grensrngeliog met f ro verworpen Ds bevolking die aenr opgswoildeo is sohyot den oorlt te willen Naar de Times v van dra ISden deaer all Lima verneemt beeft generaal oerf ver sterking gttoudsn b en de opstandelingen iu de noordelyke provinoi o De provioeia Trajillo moedigt dfl beweging aan Van da opstandelingen is een dniseudtal gewapend doch ze faebben weinig krggsvoorraad Uen zegt dat een van de aanvoerders der oproerlingen Holar van plan is zich te onderwerpen Zaterdag jK zgn in een gevecht te Oroea 70 opstaudclmgen en 50 mansohappea derllegeering gesneuvidd of gewond Ook weet de Times t mee te dealen dat een stoomboot van £ ouador een aestigtal soldaten naar Peru vervoerd heeft en dat de llegeering van £ k aador ammnui e verkocht heeft aan Pierola V ftn geheel anderen meer vredelievenden anrd is wat Uoelgargs deaer dagen te aanschouwen gaf Daar 4ierdacht vont Ferdinand zjjn levnnjange regnering Trots opfoiyke en geheime t enwerking is het bom gelokt den ingenomen xetel te behouden h heeft de rust in het tand weten te bewaren de welvaart van zjin volk bevorderd en daardoor bet j evaar t welk bet Balkaoscr iereiland steeds oplevert voor dfn Koropeescben vrode vooral in verbnnd roet den nagver der groote aangrensende mogendheden zeer vermindert Het ts geen geringe verdienste en met voldoening leest men dan ook dat hem op het feest van den 15 dezer van alle kanten hulde is gebrncbt Aan het officieele diner beeft de ministerpresident Stoiloff uiting gegeven aan de sjrnpatbie idia bg gsvoclda voor den D jeogdn gen sooverein Hg heeft geschetst wat er is voorgevallen bg de candidatuur van den prins wees op de movtlgkbeden waarmede hg t kampen baaft gsbad en rekeftde hem onderde beste vorsten die t bïiis van Coboi aan verschillende staten beeft geschonken Teva0i maakte hg zich ten tolk van het het gevoel van trouw $ n aanbankelgkheid door fevolk aan den dag gslegd Kn dat de offieÏMle dronk aan htt feestmaal btrookte met het gevoel vat bet volk blaak uit de vals bewgaea Vae synpatbie vorst Ferdinand toegekomen on nit de opgewekte stamming die onder de bevolking van de hoofdstad hesrscbte Sherman verklaarde in deu Améiiptannsofae Senaat dat er tnsschen de vgftig eil honderd belangryke hatn in de tariefwet zgn Iddisn de vergissiogi waardoor da alcohol voor in