Goudsche Courant, woensdag 22 augustus 1894

No 6435 Woensdag 22 Augustus 1804 33ste Jaargang nOllMlHE GOUMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uÜKOndering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afionderiyke Nomm ers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lutriecU doelnndes op de rrge Igit it gafbutat niet w d hemteld zaa dit bet land f r jaar 20 4 30 millioen dollan koiton Da Banaat heelt tan motie aangenomen marin Terklaard wordt dat naar ign meening da aanneming ran rerdere wetten oTer qnaettiaoH punten niet mogelgk ia in de tegenwoordige litting en dit het maar het beate ii om 00 ipoedig mogelijk op recai te gaan GBOOTK SOKTEEEING rnn ïmMiss voor Dame en Be ren L van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam 18 AÜGÜSTO8 lalotkoer sy 108 101 loav 78 ny r IOSB m 108 6S ♦ 15 17 107 88 7 I 10 iv 101 78 10 111 188 81V 101 186 eo 7 84 88 84 iVor kn ITiBiiuiin Oart Med W 8 1 dito dito dito S dito dito dito 8 HoiiaAa OU Ooudl 1811 88 4 Uua iQKikriiTiac 1881 81 I Qpaiava OU Ta papiar 1888 dito in lilnr 1888 8 ttmnati ObliK met tioket 8 dito dito t EinuxD UU Ooit 8 Beru 8 dito OtooDi 1880 4 dllabUBotbi l88a4 dUobüUopeUSa VOt letl Il rpo I d Vtt Hrpotheekb dito 4 ttamin Ooat Hon bank tand KsK Hnnlketkbaak paadb 4 auana 8ult knotli ptiidb l 108 100 1 0 188 105 47 KaW Ö Pr UaMrt 8 Kn HoU U 8pwirw HiJ und IU totBipl r 8t Spw und Mid Ind Bpowvaiis atud SÏÏ Zu iïjïïirSp m aand dUo dito 1881 10 Ho tHUB i 51 i Ï88V 8 ft W 8 iBLili Waneïiw taaeii aaod 100 1 nVi 106 Vi 117 I 10 108V 141 188 ll a 88 88 8V 15 100l lll a 108 40 50 10 18 167 107 108 a 108V 108 U6 118 88 10 KZt dit lad 8 Iiran Do br dito tand 8 8 l ï l 88 84 I6V4 101 KanI iMniu CeaV Pao 8p Mij obl 8 BSÏkNorth W pr O r nd dito Mlo Win 8t Peter oU 7 Peanr fc Bio Gr 8pm rt T e ÜUaoUOeotral oH 1 goud 4 LD le fcNa Uleü n r ad Hai fcN pw Mij l kypo uu Kaalta 4 pot pret aaad Oerk Ontario k Wort laod dito Peau Ohio oUi 8 O e n 0allf lehyp i goud Xl MinnkManltAl 7 Va P O Hoo dli n obllg 8 dHoditoLiDo Ool ltkn O Uuia Oaa Soutb Cert aaad O B Uw kN lek d e O l d Omnibu Uij eaad pMd TramwegUMtt auidKm Btad Anulerdam aaud BUd ollerdam aand 8 man Btad Ant erpenl8B7 8 Stad Br ri88 8 uio TktiK Bagullr Qeaalliok 4 temiiu SUataleaaiiig 1880 8 K K Ooet B Or 1880 8 ITMUI Blad Madrid 8 1888 Tif N Bet Hyp Spobl oert 8 APVEltTENTIfiN P J Revetf Huisschilder en Glazenmaker ia VERHUISD van het VEBR8TAL naar de Oostliaven E 106 mjj beleefd aanbsveleBde ook voor de LEVBRINO van drooge en natte VERF WAREN n aanveneatOe Aritkelen SS TTItlpersfcuk van A Binmiui fc oo Hollandsche IJzerea Spoorweg Kaatscluppij GoedkoopeTrein ge en 3t KLASSV mwim vao Kotterdam Haas Gouda en Utrecht es oaar Apeldoorn en Deventer PnJB Toor heen en terug 2e Elaaee il 1 50 3e Klaeae 6 1 Vertrek ran BOTTBKDAM maas 0 30 van QOÜDA 7 00 en ran UTaECHT c e 7 50 voormiddag Terug ran DEVBNTBB larondt 7 3 j Zie rerder de aanplakbiljetten De Raad van Adminiatratie Het Gedelegeerd Lid B Tl HASSELT Te Koop U s Gravenhag e Een achoone beate vierwielige SPEEL of KAASWAGEN enj een HITTBN TILBUEY een tweewielige HITTEN KABRErJB een tweowiellge HANDWAüBN met afneembare hoornen ook voor Hit een tchoon lederen oompleet EENPAABD8T01G en oen achoon lederen compleet PONNY TÜIG Adrea onder No 2333 Burean van dit Blad Cognac fin Ilflis 1 1 40 de Liler D OOONAC riM BOM nu da üiinili AmnyTM loor hat gflhüBlo lanJ om harai i i u hodTanigheil n Kun tlg beVr nd wonlt galeverd In VfireBoIda bapiaada fieH oben van 5 Lltet Inhoud voor len van hotati al van Dr I i VAUllAMlil nOdS UlUlulbind verkrijgbaar bU P H J v WANKÜM J MELKERT Ooatharen Brma Wed P B U Bouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbeviekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARING Hollaadsche aitgiivef mefc 27 afb Prns 2 gulden leder die un de Terachrikkel ke geTolgen vau deu ondea d Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een sekeren dood Te verkrggen bg hetVerlagi Magazia te Leipzig Neu iarkt 34 franco t en inzending van het bedrag i ook in postzegels en in eiken boek landel in Holland Wr Onfeilbaar Middel THiaN liiOQ6nza lio sl Borst en Keebndiieiiiiigen MELIANTHE Superior Berst Honig Ëxtrut Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille B0L8WA8D 1893 Eere Uiploma en Gouden Medaille 1893 World e Hygienic Eipoailion Clucaga Samengeateld uit de meeat heiliame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgstief Oeneett onmUUMUfk Kinderen nemen het gaarne in Mag I in geen huisgezin ontbreken ImELI ANTBE is het beste middel der wereld H vanSchaik Go Machinale Fabriek DE HONIQBLOEMc Snmatra straat 267 Dm Haag Verkrügbaar b F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Het van ouda gnnttig bekoid IVolM Handtehoenen maf tV Ca xl T iaao pisiaa g er DAMES HANDWERKEN in 1000 verachUlende nooit alhier geziene soorten Hnishond Thee en Salon Schortjei af 0 15 tot de fijnste soorten Tafelloopers en Etamine Kindenchot ea bericht hiermede het geachte publiek van Gouda dat hg wegens vertrek naar Tyrol in hot huis Wtjdêtraat 173 bewoond door den Heer KNïLMANN slechts 3 4 4 dagea een groote voorraad HANDSCHOENEN en aanverwante artikelen opmimt DAMES GLACÉ zwart en gekl 1 25 I cherean 1 75 JÜCHTLEDER 8 25 QBMSLEDEB 1 50 tot 2 TUÈDE 1 25 ZIJDEN HANDSCBOENEN 0 50 Alle soorten HEBREN en OFFICIERS HANDSCHOENEN af 1 tot de fijnste soorten Een party licht gevlekte GLACÉ HANPSCHOENBN 1 De vei koop begint DimOJiG Stl AUOVBTUS Mederlandsche Stoomboot Illaatschappij De Stoomschepen BATAVIBB kapt J 8AÜER en HOLtAJSD kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich hg de Cargadoors der Maatachappg Boompjes 72 te Botterdam De Stoomachepan loBsen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen n a vaiaBaiaan nnBaaB B Biaaaiaa B n am aa Bi a a Hollaxidscho Maatscliappij van LandlsoiLW Afdceling GOUDA en Omstreken BU QELBOENmBID DER VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot 1 11 Loten voor f 10 te bekomen bij H BBIi i IIAN en Zn Lange Tiendeweg D flO Kraepelien en HohrCs Öiiina LarocheQ r aRoctE r a Is de mfet Krachtige en Versterkende RINA WIJN aanbevolen door tal van binnen en baitenlandsche geneesheeren Bekroond met BEREN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons ik f 1 90 en ƒ 1 DepSt te Gouda hg den Heer A E TBEPE Apotheker voorheea C THQI Kraepelien Si Holm Hofleveranciers Zeist Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao oca ♦ cj Doelmatige door de nieuwste uitvindiugoa np marninaal 3 obiud verbeterde fabrieattel en uitiluitend gebruik van fijne eu fijnste i rnn lat often p rfln l iroi leii verbruiker Taal StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbeTeienswaardig fabrikaat uauwteuriK beantffoorUonde aan den inhoud dor reap Eüketten De Firma beiiaalde 27 Brerets als HofleTcrnviclera 44 Ëore Diploma B gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn febrikadt Keeds 187 + whrcef de Aceadwaie Urttiunul do Paria KouB voua déoernons nnoHcilaUle tf première diüffae en oonBldftratloaa el Yotr exo Uent flabrloatlon de Ohooolat bonbona vsriea oto eto StftllWtrck V tabrikaat ia verkrügbaar bij U ri Ci nfisoui i Pt tuketbukkerj hm enz GeneraalvertegMJwoordiger voor SederlaitJ Joliiu Mattenklodt Ani8ter lam Kalvorstrant 103 Taarom word ik van mijn zenuwlijden mat genese omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden Ut Keuezing Baobren feadeViddaleD toevallig ontdekt worden die io de btudeQ TKD eea bekweim geneevheet eau goed euceee hèyben Wm niet Prieenitz de gelewde veatiger er waterkuur metbode wiens poonpla ts een bedefaartsoj rd voor do lijdende menscbheid gewardea ii den eeoTOudige boor i He ft nirt een Zveedsob m oor f bura Brand genaamd een middel tegen ronvennekteo aan da band gedaan die bot lancet der cbirurgen reeds minder noodiakelgk beeft gemaakt en tbaoB gemeengoed van allo geneetbeeren begint te worfleti P Ook op bet gebi d tar beperking van leuuwxiekten begint er licbl te komen en ook bier is een weg geopend gewarden die op de eenvoudigeta en natuurlijkste manier reauttaten oplevert elke wd in itaat igo de sedert jarta i araDderd aangawende Kcneoskundige bulpmiddelen too als byvoorb Bromium Yter Arseoioom az gebeel t verdriagen Er lyn vele mensobi n die nooh siek noch getond i n en tooh klagen dat sij lieb in liobaam ea xielatlea behalve wel gevoelen bet geringste niet veten kunnen en colfs door een vlieg getergd wordala en 00 uob ealvon en anderen tot last c n sonder bet te willen Vele worden geplaagd of door vreetegka angst ot dttor droefgeesiigheid kunnen niet slapen n worden door benauwde droomen gekweld Daa vijn er weder andere die te kampen hebben met boofdpgn oougeetia zwakheid van geheugen oortai m en toevallen Eindelijk l den de ergsteu onder hen asc verlamming vitUMlans en vallende tiekta k iete ongeiukkigan die men op eiken leeftijd onder elk geslaobt on eiken stand vindt tqn anawciek ea iin of meer de slaobtoffars der teefwgite van onxen tyd Wie tot tene denr catagoriëo van lijders hefaoort en ingelioht wenaobt ti wordoi om da wer Co Heüigeweg 48 king eenet nieuwe metkoda adraaeeere aicb aan AnuterdMI I CLEBUI A BINNENLAND OODDA 21 AagaituB 1894 Da poliüo alhier heeft hedennacht een goede rangsi gedaan Twee Treemdalingeu z n door opacfaaiTiag tan een raam in het magazyu tau gaaornameuten enz van den heer W J vao LeeowaD iogebrokeo en hebben daar wonderlgk hoia geboodeQt hetgeen z niet mede konden namen hebben v aan den waterkant gezet aakarlyk met het doel dit weder later te halen aU IQ ongemerkt hetgeen zy by zich hadden hadden geborgen Het z n twee perionen die reeda maermalea mat de gevangenis hebben kannii gemaakt Ken boa aleutala benevens een beitel werd later nog in de Molenwerf gevonden Zy zullen nu wel voor geruimeo tyd onachadeiyk worden gemaakt Men bchat het ontvreemde op ongeveer 150 ZateidaffaTOnd om 6 nur ia eea begin van bctnd ontataan in da badkapel ta 8cheveninge naar man oaderaielt tengevolge van het vallen van aan hraodendan loeifer op een vloermat ia de gsng van da kerk by dan ocbtenddienit die te 12 our eindigde De etoombrandapoit van de brandweer te Scheveaingen werd dadelyk aangevoerd maar behoeCda elechti even water te geven De Itaaiddaar ward door hai vaar aangetaat au da kerk wae vol rook De brandweer stoud onder bavel van het h fd der brandweer te Scheveningen Viaaer Blykena de by het Dep van oorlog ingekomen rapporten omtrent den toeataod der terreinen waarop in het begin der volgende maand de militaire oefeningen op groote schaal zullen worden gebonden verkeareo ouderBcbeidene dier terreinen ten gevolge van overatroomingen ea de zware regena voor een groot deel in zoodanige droevigen toestand dat zy onbegaanbaar en voor troepenbewegiogen maar TOoral voor logies van troepen ongeachikt zyn Dientengevolge ia by den mmnter van Oorl het voornemen ia overweging om v oral met het oog op den gezondheidtoestaDd der troepen dit jaar de manoeuvres waarby de troepen kampen moeten betrekken niet te doen plaati hebben De Alganeeoe Nederlandscfae Politiebond ra Donderdag 30 dezer te Amsterdam eene atgemeeoe vergadering honden waarin venUg e rekening en verantwoording zal worden uitgebracht zoowel door den secretarii van den Bond als door administrateur der fondsen FEVILLETOiy De laatste eener Fspxlie 2f ur ket Fra ua i 108 Arthur meaade te tien dat ds aanleiding van de opacbuddioy een jongso wu die de caal was bia S sdrongen en tbans in de voorrte ryen een plaaU tte te ïiaden De menscbea die bü ter z jdH dowde gooide hem siterlei scheldwoorden aaar hot heafd vDe poraonen die de orde verstoren moeten oit 4 jul verwyderd worden beval de voorzitter De deonrsarden en veldwaobtera tracbttea den onruststoker te vindea maar i wm weder stil en kalm aeworden ea zy zigen bem niet Tooh was de jongen in zijn doel goslasgd en bij bevond tich Io de ruimte tuuchen de geraurveerde stoelen en de plaatsen der gezworenen vlik tegenover da bank der betchuldigdeu Daar aangekoneo was b j beelemaat ineengedoken en keek tyn bevoorrechte buren met siaeekende blikken aan alsof bij laggen wilde Ust my niet wegjagen ik lal jng heel netjes gedraMn De dames dié in zyn nabijbeid laten verrieden kam niet Zjf vonden bem een aardigen jongen eo dtt was hy okk al stak by in een boerenpakje Arthur Die Vm vlak m bet gelaat kon zien nam hea eens goed ap Toen bfj tiob overtaigd bad dat bjj dan knaap niet kende leUa hy verder Oiet op ha 1 aaeada of ta merkan dat De Itaitar esa Voorta komt in behandetiog ean voorstel van het hoofdbeetanr tot wgzigiog van varschiU lande artikelen der statuten O a wordt voorgesteld a ie benoemen e n raad van toezichtf bestaande uit drie personen t r controleering van den financieelen toestand van de veraekeringslondsen eu b de galden eu geldswaardige papieren tot den Atg Ned Politiebond zyne iondaeo béhoorende worden door den penoingmeerter van de fondsen teo spoedigste en wat betrelt den aankoop der effecten of waarde op de wyze als de raad van toezicht die bet bedrag der loopeude kas bepaalt zal goedvinden te beleggen belegd ten kantore van de Nederlaudsche Bank ten name van bet dagel bestuur van den Bondc Verder sal onder o a de benoeming plaatw hebben van 5 leden voor het hoofdbeatnor Door de provinciale afdeeliog zyo verschillende motiën ter behandeling op deze vergadering ingezonden De afd Zuid Holland verzoekt onder moer het voorstel om aen eigen bondaorgaan te hebban af te kearan Door andere afdoelingeii werd juist het plan tot oprichting van dusdanig orgaan adbaeate betuigd De afdeelingen Groningen Xoord Brabaot Noord Holland en Friesland doen bet voorato tot uitkeering by overlydeo of iuvaliditait Ten hniae van den heer Meindeta Nassanlaan te Biiesom ia gisteren een afschnwoïgkf moord gepleegd De beer M sedert iï weken weduwnaar had zich voor familieaangelegen bedea naar elders begeven en de zorg voor zyne drie kinderen aan de dienstmaagd overgelaten Deze moet in een aanval van razerny het oudste dochtertje een aanvallig meisje van elf jaar met een gordyukoord gewurgd hebben Ntk de volvoering van die gruwelijke daad ging zij zelve die mededeclen aau de naaste buren in den comestiblewinkel waar men aanvankelyk zeer ontstelde doch na zich van het feit overtuigd te hebbeu onmiddelyk de politie met het gebeurde io kennis stelde De burgemeester was spoedig ter plantfte aanwezig eo aan dezen bekende de misdadigster uit baat jegens het kind tot de misdaad gedreven te zyo Zy werd onmiddellp io hechtenis genomen By zyoe tehoiskomat met den laataten trein vond de heer Meiodera zyn huis vol met buren die zich over de beide andere kinderen van 5 en 3 jaar ontfermd hadden en nu bg het kinderlyk de wacht hielden Door een paaj moedige vrouwen is aergia r te s Hertogenbosch een verschrik kei yke ramp voorkomen Omstreeks acht nur in den avond ontdekte blik vau vera tand houding met den knaap wisaeldo en daarin bedroog hij Eich met Ik verwaoht uw antwoord beschuldigd e zeide de voorsittar Ik beb niet goed begrepen wat m gavroagd beeft gaf Pieter ten antwoord Klaarblykelgk traobt hij tijA te winnoa daoht Kizae die met aandaobt luisterde Wat zou hg tooh ta ijertellen hebben fflk beb gevraagd sprak de reobter of de misdaad waarvan g bowbuldigd zyt met kan gepleegd zijn door iemand wion t u tegen de bont stuit te verraden Öe ziet dai tk u een mooie rol laat speten door aan te nemen dat gij de daad niet hebt begaan of als ge bei scbet bobt gelost ge dit deedt gehoorzamende aan een invloed van baitan af liet is mijQ plicht n te doen opmerken dat ge in di laatste geval minder strafbaar zoudt zijn Het op H baar ministerie zou zeker niet aarzelen dan gesiW retien door bet bestaan van venaobtendn omstandigheden een mildere straf voer te staan Als ik mgn weldoenor vermoord bad ion ik dit t hebben verdiend Oe boadt dus vol dat go bem niet vermoord hebt Dao kom ik terug op de vraag welko ik u reeds gedAn beb Als gy tniat zijt wie ia tdanP Hoe kunt ge willen dat ik t weet Anderen dan ik badden wellicht belang by den dood van mya vroegeren kolonel Ik moeat weoscben dat h jaren lang le da want ik zou niet gasma onder eea anderea meeaflrgediend heiben ffËen enkele persoon heei voordeel gehad bij deo dood van den generaal ea flie persoon u freule Bartan tya sohooiaastar du by tat asniga arfgaoaaM men dat van onder deramen van het bovenhuis van een pand aan den Vaobtardyk rook kwam I tagelykerty l faoontan de buren aenige kinderen aehreien Onmiddellyk begaf zich een dozer naar boven doch moest wegens den hevigeb rook terugkeeren Toch kwam hy een oogeablikje later terug gevolgtdoor twee vrouwen en drie maaoeu atleu bureu Met bewondaringswaardige heldhaftigheid vlogen de vrooweti op gevaar af te stikken naar de slaapkamer waar vier kindersn te bed lagen In een oogwenk waren de kiemen niet behulp der mannen naar de benedenverdiepmg gebracht Met emmars water bluscbten de mannen in een dikken rook gebuid bet vaur dat zich aan het beddengoed bad medegedeeld £ en dezer flinke maonan wondde zyne hand bat raam n t kanoende openschuiven sloeg hy aan ruit tuk om da rookmaasa gelegenheid te gevao te onisnappoD De vader der kinderen aekere 8 waa op eea pleiziarreia naar Amsterdam de moeder was na de kleinen waarvan het oudsta 8 jaar is te bed gelegd te hebben oitg n WaarBohynlyk is door de kinderen met luoifars gespeeld U waa niet tegen brandschade vertakerd In ons land ontbreken nog steeds de stand Idcn van aen aantal vorsten uit het huiav n Oranje die wegens hun groote verdianaten en algemeen erkende vermaardheid rotmtohootH aanspriUk op zulk een gedenkteeken zoudenkunnen doen gelden Daarom verdient helzeker de aandacht dat de afstammelingen vanhen die als kolonisten naar Amerika gingen een bewys vau sympathie witleu geven voorhet land waar de wieg hunner voorvaderenstond door een standbeeld op te richten voorden man door een hunner als Holland sgreatest son geroemde nl prins Willen I Uit het Yearboook of the Holland Srciety of NewYork 1894 blykt dat op voorstel vanden voorzitter A Van Wijck bet vorigejaar een commiuie is benoemd die de oprichting van een staudbeeld voor Willem 1 opeen der pleinen van New York ui voorbe reiden Speetbtor De baitenlandsche leden die zullen deelnemen aan de vyfde buitenparlementaire samsnkomsc voor de acbeidsrechterlylie uitspraak en den vrede ontvingen van den uitgever den heer M M Courée zijn gids voor degÉ g en Schereningeu Het Nederlandsch comlt heeft aan dit weriija toegevoegd een kaart vau de stad en Scheveniogen terwyl mr Zillevf ii de secretaris van het comilé daarin eenigH benoemde bg ern testament twee uron voor z n dood geaohrevea Zoudt ge willen beweren dat die jonge dame avan onsebnldig ak ik Ue doet p verstandig un dit te arksnnen Kg IS opgeroepen als getuige verstaat ge en als gf haar dorit betohvldigen zou zg geen moeite bobben zich te verdedigf n tegen apn even afiobuwelgk als dwaas lutarproatje Ik verra ed dat ge evtnroin de barones Tan Hanaweerd zult beMihuldigen Zg heeft alles verloren door den dood van den generaal en batrourt hem nog Vraag baar of zü mij schuldig gelooft Mids De Buiter mat den bliü gericht op de bank der juryleden itMevrouw van Hanïweerd zal nief als getuige vencbijaen Kg hoeft mg lobriftelgk verzocht hasr ta onUtaan van de verplichting om esn zitting bg ta wonen waar de man terecbütoat dia beaohuldigd wordt haar echtgenoot vernyord t hebben In overeanstemmisg mtt het Openbaar Ministrne beeft de reoblbohk béilolen baar die smart ta sparen Haar ig heeft mg haar geaebreveo getuigenia gezonden en in den loop der zitting zal deze voorgalezen worden Ik kan n echter wel zeggen dat daarin geen pfkke u van u Mevrouw Van Haniweerd bepaalt sieb tot de mededeeliog van hetgeen zg gezien beeft Zy heeft wellicht goade rouenan om niet meer ta zeggen Dit onverwwshta iüitwoor 1 maakte aen oatzetteoden indruk op allen die het boorden Hat dnurde geruimen tgd ds rait hejvUld was Arthur Knee aa niet bat minst oatroerd Hy vanaoadda dat da Butsr op bat pant siond on i algemeene aanwijzm n heeft doen plaataaii betreffende ons grondgebied ayn bf atuor landbouw en veeteelt viasehery handel i jvorbaïd en scheepvaart Da ter ikinfer tie vertegenwoordigde State zyn Dii taraftn o a door h l iJd van dan RiiKsdag m i Engeland o a door bat ParlemenUtid Stanbope Ooatanryk Belgü Denemarken door het lid van het Hoogerhob O nansen en den voorzitter van den Folkathing Höpbro Frankryk door afgevaardigden als Hanry Boocher Bozénao Chaadey Henri Cochin graaf de Douville MailUfeu Maurice Fanre Oacoo Hubbard Paav Poonioery de Boitserin Trouillot generaat Yung en door de senaatsleden Labiche Rey en Trari ux Hoagarye ItaliS Noorwegen Portugal NedarUad Rumenië Zweden en Zwitaerlaad Het Hollandsche comité wordt gevohnd t de Eerste Kamer door da beeren Van Naamaii vm Kemnes president Kabysen T P Virnly en jhr L van Ntspan uit de Tweede Kamer door de heeren W H da B an ort Bohaapman en Meea en bat horeaa wordt n É d in het gebouw der Eerste Kamer waar da groote vergaderzaal bestemd ia voor de ifttJagen van het Congres op 4 5 en f SeptambaTf Maandag 3 September komen de da lnem Msamen in dan ZoAl Bot Tnin c waar gd ravonds 9 uur door het Hollandsche comiÜ MMe rotonde worden ontvangan Dinsdag 4 September dea v ta lO nur wS da opening der oonbrentie plaat hebben nUi een rede van dan heer Van Houten miniatar ran Binnenl Zaken lid van de conferentie De werkzaamheden lallan Donderdag 6 Sapt gealoten worden met een banket door de Hollandsche leden aan hun medeleden aan te bieden in het Kurhaui teSebeveuingen by welk gelegenheid de directie van de maatschap tZeebad een vuurwerk laat afktekan Algem kiaa an fctonireeht I De Nedari boud voor Algem Kiaa wBtamrechtc hiald giateraa te Utreeht een bütengewone algemeene vergadering waarap slechts Ib van de 80 afdeelingen vert eowpordigd wnren In hoofdaaak aou de vraag behandeld worden of de Bond in syn tagaa woordigen vorm lou blyreo bestaan Da voorzitter de heer P J Helsdingen uit IlottordaiS deelde mede dat bet hoofdWunr deze vrau op de age ida had geset omdat er eoovM lakachhaid by da laattte varkieuogea werfll ondervonden van de 80 afdeelingen namto slechts 13 daaraan deel De Bond werd ia 1H82 door Amsterdam Botterdam en Dordreoltt gevormd krachtig trad hy ïn tyn eerste jar i op vooral by landelijke betvogiogeo n df openlgk de barouea ta beaohuldigen Vroeger tm deze gedachte hem unlzattend pguldk geweest lij maar sedert de jongste gaban rtonisien te Diran stalde ky veel mindar balangttelllog in oMvrMnr vaa ïiayawaard dan voorbean Maar owfrouw vso Hanswaard was de zuiter van KUze en Ktlza waohtta in de getuigen kamer tot uj o eroe un worden Welk een smart en welk aea sohanaa vo r kaar als de prasldeut op da gedachte kwam oa in haar tegenwoordigheid d bewjhDidifting van da Ruiter ta bMprekent Als btj haar noodzoaku da schuld barer zuster ta erkennen of dia ta bestreden met afdoende bewgien De getuigenis van deo bosobwaoi tar laa wsltiobl verptettsrend z jn voor da woiUwe vai dw u generaal Da ft iter gaf nog gaan duidslgk onsckravei varbooJnbaar bg had genoeg gezegd en zou gadwea gM ivlaa nog verder ta gaan Den ns d0Vt het sulk oaa soboons galeg okeid on hem tan dan tand Ut voelen aiet voorb lpuu B jsohuldlgda bagoo b ge sehgnl daa wtfi op ta villen gaan dien ik a lelf grwazan hab Ik dring er op san dien Is volgen maar brvng u tegaIjjkartyd ondvr bat oog dat ga de waarheid ea niaU dan dfl volle waarheid moet sprakao Kigg niat langer ala ge leti belangrgks kunt madwleeleti maar vooral geen J waagde varondarst lingen Ik aoat o wel Aoéi opmerken dot gs gadnrende het gehaala voorloopl onderzoek geen enkel Waord gesproken habt waarak blaa dat da saer aohtaoawoaidiga weduwe vaa wrn maeslar ia de ftak betrokken waa