Goudsche Courant, woensdag 22 augustus 1894

W Directe Spoorwegverbinding met GOIJUA Zomerdlenst 1894 95 Aangevangen 1 Mei TUd vao Greenwich GOUDA ROTTKRD k 10 66 11 03 11 18 18 68 11 01 1 06 11 0 1 11 11 13 1 11 11 16 11 13 11 88 1 18 7 10 7 30 10 11 18 11 88 KOTTIKDAH 1 1 61 nkl7 10 17 10 84 10 41 10 47 1 01 1 13 11 10 8 36 4 03 4 40 eou U A 8 07 SOUDl DIN HAAS 1 11 81 1 01 1 17 3 11 1 66 4 46 8 17 6 61 7 18 iHwa 6 487 107 439 18 4310 1111 3811 161 381 16 8 46 3 484 16 4 48 6 17 7 1 06 1 83 10 10 1 13 1 18 1 14 1 88 1 83 1 44 1 4 1 611 041 09 rOnada 8 Ï07 6 3 139 6810 1310 6111 03 11 468 10 1 46 8 IS 4 13 4 43 6 80 6 47 7 41 8 36 10 10 lo ll U T K K C H T G O U P A Ulreobt 3 88 7 60 9 9 63 11 34 18 08 18 0 8 66 8 10 3 68 4 43 8 30 8 09 8 1 0 10 341 oerdu 8 68 8 11 10 13 11 84 4 13 9 1110 61 Uudewiter 7 07 t ll 10 14 jili 41 4 14 9 19 Ooudi 7 80 3 81 9 84 10 37 iSVl 11 66 1 11 3 87 3 104 871 10 7 01 8 41 1 8111 17 AMSTilOAHaOVDA initcrdani C B 3 i I 4O1 11 10 11 17 1 4 l 4 10 4 10 7 83 AKlluduWp l IO 1 11 l ll 11 11 11 41 1 11 4 11 4JI 7 10 IJ 9 04 11 41 IU V IMI U tM Mt 1 81 Kug 8 11 II M 10 07 11 17 11 4111 11 1 43 1 87 3 11 4 16 6 16 6 66 3 41 7 41 10 1611 38 11 43 O I D A U Tï ICHT 6 86 O lf 7 66 8 D 8 81 10 11 10 66 11 48 1 13 1 61 3 13 4 47 6 88 6 67 7 46 8 38 10 1410 33 1 UI 6 60 6 64 11 0 1 87 6 87 7 61 10 17 L W 6 l 7 08 8 11 11 17 1 48 8 11 4 04 6 46 3 36 8 07 3 6110 36 I Oi 0 18 7 18 8 83 8 41 10 61 11 46 1 80 8 03 8 31 3 80 6 1B 6 11 MS 8 88 9 11 10 68 11 10 Ol o o U U A A HHTIRDAH t lll 10 08 10 66 U llf I 6I1 1 10 10 66 11 11 1 8 40 Ml U IO 11 14 1 18 1 16 betoo off in 1885 t VUrsreDluigtgehoDden m1 But liebt worden rergeUn ETsnwel ia datulfilejuri toea de beer Heldt teSaeekaii ltd d r Ejimer w rd gekozen werd bij ala lid TkD dea Bond garojeerd om de conceiiiee die bg aan bet algemeen kiet en temreeclit bad gedaan Oarolg wai dat vele afdeelingen licb nit den Bond tarngtrokken en de Bond tgn nentraal karakter rerloor dat by tot daiverre had bezeten De Bond werd toen byoa geheel ocialiitiicfa en deed aan de tocialifltische propaganda zeer reel goed Op den langen dunr ontitonden du twee Ktroomiagen de eene wilde alleen propagandüeren voor algemeen kiee en itemrecht de andere wilde de eociaaldemooratische richting volRen Onder de tegenwoordige oroitindigheden kan men nietopden onden weg voortgaan vandaar dat bet hoofdbealnnr deae Traag op de agenda had ge i laBtst Na breedroerige discuuiea verklaarden zich 56 stemmen róór het roortbeelaan van den Bond in den t enwoordigen vorm en 5G daartegen Thans moet het referandam beiliuien Voorti werd mat 1Ü8 tegen 22 itommen bettotan dat da Bond niet behoort t worden opgehereo tarw l met G4 tegen 59 Btemmeu op voorstel van Amsterdam wordt besloten dat de Bond een sociaal democratipcb program lou aannemen Dnbbale moord te Oran Ouder de navol K nde omstandigheden heeft te Oran een dahla moord plaats gehad waarvan twee Franacbeo de slachtoffers zyn De diroctear van een marmergroevo aldaar had 7 werklieden waaronder een Spanjaard ontslagen Terwyl big na met yn aoon in de benedenstad whddalda ontmoette hy dien Spanjaard die hem aniprak en hem na eenige woorden gewis aid ta hebben verraderlyk doorstak met een dolk die by onder zyn kteeren had verborgen Toen da soon syn vader zag vallen raapte hy aan steen op en wierp dien na r den aanvall r wiens woede zich daarop toi hem keerde coodat hy hem vier dolkstooten tasscheD de ribben toebracht De ongelukkige knaap stierf kort daarop in een herberg waar men hem binnendroeg de vader werd dood op de plaats dar misdaad gevonden De moordenaar die taratond gegrepen werd legde een volledige békantanis af Dinsdagavond is in ia postkantoor te New Cxom Londen een ernstige aanslag gepleegd Man had een pakje met ontplofbare stoffen in aan brievenbus geworpen By de ontploffing ward de geheele voorpa vernield zoodat het Itottoir en de overige straat geheel met glaa ataenen en gmizels bedekt waren Uet pakje waarin da ontplofbare stoffen geborgen waren geweest waa vreemd genoeg byna geheel ongeachooden Het was aleohta 3 by 2 duim en scheen van bruin papier gumaakt Hüt droeg geen adras men had er echter op geschreven Tar herinnering aan Ravachol Boudin Vaillut Santo en ten besluite Leve dg Anarchie I in het Fransch Men deelt thans mede dat aan het hoofd postkantoor te Londen en andere regeeringambottwen aenigen tyd geleden ongeteekende dreigbrieven waren ontvangen een ontploffing aukondigande Men denkt echter niet dat deze brieven in verband staan met bovengemelden unalag Op den weg die van Orabaoh naar den Sobnaebarg leidt ia het lyk gevondeq van zekaren Felzer nit Booholtx Limburg Een gapende wond boven het oog deed aanstonds aan een misdud denken Daar r ich in do Kakken van de verslagene een scheermes en ean lang eind touw bevonden werd eerst nog salfmoord vermoedt doch meer waaracbynlyk ward hat geacbt dat Pelser eerst vermoord wts en men hem daarna in eene strop aan een lagan tak heeft gehaogf n om te doen gelooven aan selfmoord om die meening ingang te doen vinden waren ook het touw en het mes in den ai gestoken Kan nader bericht meldt 7 16 7 81 7 1 7 4 7 66 8 36 6 41 1 41 t lt 1 06 SMdt Ilosianekt Xbuvnkerk lottordaa 6 8 10 6 11 1 16 8 11 Hwmrkvk MooFdnokt S d Gobda 7 30 8 40 a Ot 0 37 10 41 11 11 01 bT U 7 41 3 61 a d Oiidaw Woaidn Utrwkl Omidi 8 40 W 7 11 Oi 1 14 Saaltnia Kr 7 47 j Z Zatw 7 6S 01 N dL d 8 01 Toorb 3 07 1 13 De gerechteliyka lykschonwing van den varongalnkten Pelaar baeft ta Or baeh plaata gehad Zyn schedel werd geopend en t lyk onderEOcht Dit ondersoek leidde tot de conclnne dat Palzer geen zelfmoord beeft gepleegd en bij mitsdien eerst gedond en daarna in het tonw gehangen werd Wie ia nn de dader of wie zyn de daden De verslageüe is langs een eenzaotui weg nit de richting van Aken gekomen Niemand heeft hem op de plants dea onheils oj emerkt hetgeen niet bniten aluit dat men hem daar evenals de eventueele daders tegengekomen ia wact van vreemden neemt men in bet algemeen geen notitie Wel ia een zekere persoon die in de volksmond met het feit in verband wordt gebracht te NjMwiller Limburg gezien Daarom ia het moeilyk een vermoeden uit te apreken doch de politje zal de duistere zaak wel ophelderen De centrale commissie van atatiatiek ingesteld by kon besluit van 6 Oct 1892 beeft in de eerate plaats ten doel aan de It eering adviezen te geven aangaande de inrichting van regeerings staliatickeD Maar tevens ia haar tot taak gesteld bet versamelen bewerken en pnbliceeren van statistische opgaven die zy voor de practyk of de wetenschap nuttig acht Reeds spoedig na haar optreden besloot de commissie ook haar byzondere saodacht te wyden aan het hier te laade nog nagenoeg niet betreden gebied der sociale statbtiek Haar plan om in de allereerste plaats een statistiek van de inkomsten der arbeidersgezinnen te bewerken moest zij opgeven omdat bleek dut zy daarvoor niet op de voreiachtt medewerking kon rekenen en omdat zich hy het voorbereidend onderzoek tal van bezwaren voordaden die het f oorloopig zeer onwaar sohijnlyk maakten dat de omtangryke arbeid aan het verzamelen eo verwerken van dergelyke statistiek verbonden tot een voldoend resultaat zon kunnen leiden Daarna besloot men in de eerste plaats een onderzoek op het getouw te zetten naar het vereenigingsleven onder de arbeiders Tweo overwegingen gaven daarby vooral den doorslag Vooreerst deze dat dergelyk onderzoek gelegenheid geeft met de arbeidersknngen in het geheele land betrekkingen aan te knoopen waardoor voor latere sociaal statistiaohe onderzoekingen ata vanzelf de weg wordt gebaand tarwyl tevens omtrent de wyze waarop deze zonden behooren te worden ingericht allerlai opmerkingen en waarnemingen zouden kunnen worden gedaan In de tweede plaate achtte de commissie het van groot belang dat door een nauwkeurige statistiek van de arbeidersvereenigingen antwoord werd verkregen op de vraag in boeverre en op welke wijze de gemeenschapszin onder de arbeiders zich hier te lande beeftf geopeubaard Het wsa echter geen gemakket ke taak zooveel mogeiyk volledige gegevens te verzamelen Tot dat einde werd in de eerste pla ta een circulaire gezonden aan de burgemeesters van alle gemeenten waarby hun werd verzocht opgave van de vereenigi o gen werk lieden in hun gemeenten verdeeld in volgende vyf groepen lo Algemeone vereeoigiugen waarby men vooral op bet oog bad de afdeelingen iran de groote bonden van werkliedenvereenigingen 2o Vakvereenigicgen 3o Coöperatieve werk lieden vereenigingen 4o Vereeoigiogen tot onderling hulpbetoon en verzekering 5o Vereenigingen tot nut en vermaak geaal len vereenigingen daaronder begrepen Op de medewerking der burgemeeatera werd niet tevergeefs een beroep gedaan Van de 1123 burgemeesters waren er slechts 24 die de circnhiire onbeantwoord lieten 11 06 7 11 7 47 7 46 8 18 10 03 10 11 8711 06 11 18 41 F 10 10 11 0 18 3 11 8 31 3 83 t 8 4 47 B iS 7 46 10 14 6 41 1 86 1 41 11 18 1 1 60 M7 11 18 Maar daarby liet de commissie het niet Zy stelde zich in betrekking met de besturen van het Algemeen Nederlandscb Werkliedenverbond van den Ned Koomsch Katholieken Volksbond c van Patrimonium c eo van den Sociaal Democralischen Bood € Aan die be stnran werd opgave ve aockt van da aaageslotaa vweeaigiogen en tevens toezending zoowel van reglementen en statuten aU rui jaarverslagen De besturao vm de aarstgenonnde twee Bonden verleenden op da meest welwillende wyze bon madawerking Van bet bMtnnr van iPatrimoniomc werd geen officieel antwoord oiAvangen maar nit een mededeeling van dan voorzitter den heer Kater bleek dat aen griaf tegen da samenstelling der controle commissie da aanleiding was om zich van medewerking te onthouden Toch ontving de commissie later van zeer bevoegde sijde opgaven omtrent Patrimoniumf en haar afdeelingen Decentrale raad van den Sociaal Democratiscben bond vond iu de z i onbillyke houding door de Begeering tegenover dien Bond aangenomen aanleiding om alle medewerking te weigeren Ten slotte richtte de commissie nog een circalaire aan de besturen van alle arbeidersvereenigingen waarvan het bestaan reeds bekend was waaraan een vr eolyat werd toegerold betreffende doel geschiedenis en omvang der bedoelde vereeoigingeo £ r werden 1149 circulaires verzonden en van 693 vereenigingen werden meer ol minder volledige antwoorden ontvangen waarvan vele met toezending van reglementen of statuten en jaarverslt en Tbans kon het bureau met de bewerking een aanvang intiken De verkregen ialichtipgen werden zooveel mogelyk op beknopte wyzu en systematisch üameogevat □ bet resultaat van dien arbeid is tbans verFchenoo in oen lyvig boekdeel van 340 bladzyden flet Vailerland een overzicht gtivende van de voornaamste opgaven wenicht de commissie geluk met de e welgeslaagde proeve van sociale statistiek en hoopt dat dit eersté deet spoedig door andere zal worden gevolgd De Haagsche correspondent van de N Gr Ct t schryft Langzamerhand begint er met het oog op de naderende nienwe parlementaire periode in de politieke kringen ook wat meer beweging te komen Men vraagt zich al met eenige begrypelüke nienwsgierigheid af wat de troonrede ons brengen zal In de ministerieels bureaux schynt nog zeer weinig op spoedige aanbieding van de groote hervor mingvoorstellen te dniden Hat wordt byv niet waarachynlyk geacht dat reeds terstond de kiesrechtregaling voorgedrtiigen zal worden en evenmin verwacht men de dadelyke aanbieding van een gewyzigde wet op ds personeele belasting Dit laatste zou een bepaalde tegenslag zijn voor hen die in afwachting vnu hun aanslag in de bedrijfsbelasting althans nog dit jsar op ontheffing van een deel van het personeel hun hoop hadden gevestigd Voor zoover den ingewyden bekend is znllen alleen enkele juridische on sociale wetten in de Troonrede worden aaogeko jgd terwyl voorts een nadere versterking van het materi sol der marine uitlicht wordt gesteld In verband daarmee las men zelfs al in t N v d D C dat in het begin van bot volgend jaar de bonw van een uieuw oorlogschip aan d6 Kou Maatsch De Schelde te Vlissingen iSt worden opgedragen Dat is zeker wat al te voorbarig Want eerst dient dan toch wel de Mariaebegrooting daartoe de noodige fondsen aan te vragen eu dienen deze te zyn toegeatsfn 6 6 3 03 l IO 3 17 8 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 10 1 1 44 4 GOUDA 11 60 11 10 8 60 1 46 1 66 1 01 8 01 1 16 8 10 OEN H A A 10 18 Voorb 6 64 N dL d6 ihZegwO OS B1 K I4 Zaf H 8 1 10 30 10 31 10 41 Het feit dat de Minister van Marine daartoe de plannen beeft doen opmaken heb ik o reeds vroeger meegedeeld en ik ben niet nfkeerig van bet vermoeden dat de voorbarige meldiug van de voorgenomen opdracht aan de Zeeuwsche werf geschiedt met een minder vriendschappelyke bedoeling betzy tegen deze iqschry ving hetzy tegen het geheels plan van den Minister dat dan ook nog al diep ingrypende financieole gevolgen moet hebben on waarmee de heer van dor Wyok heeft verklaard te zullen stoan of vallen Vsn daar da t de Marine begrootiog van 1895 bet ge wichtige moment in da pariemantaire i pagne zal worden Het voornemen moet bestaan om na ds adrasdebatten iu September en bet onderzoek der bagrootit en het voorstel van den heer Hart b betreffende de herziening van het wetboek van bnrgarlyke raebUvorderiag eo de invoering van de faillisaameotenwet loo mogelyk ai te doen Veel meer zal er in geen geval in t loopend jaar knunen geschieden Van de kiewet her vorm ing zie ik in hetgeheele volgend jaar nog niets komen lolh al zullen we in de troonrede er nogmaals opworden voorbereid Maar eerst by de adresdebatten znllen we daarover licht zien ontsteken c Als een bewys dat tengevolge van den aanstaanden overgang van den polder Varkensoord c a gemeente IJaelmunde aan Itotlwrdam en den bouw van de machinefabriek van den heer P Smit Jr de lauderyen in dien polder hooge waarde verkrygen kan worden gemeld dat daar 4 bondera bouwland zyn verkocht voor de kapitale som van f 18000 Ëene zooderlinge ootvoeriagsgnchiedsnia heeft de Brnsoelacbe voorstad Ktterbeek in rep en roer gebracht Tien jaren gela n bracht een kruier by een kinderloos echtpaar aldaareen pakje en een brief Het pakje bevatte een pasgeboren kiod en de brief 40 frs met het verzoek het kind op te voeden Het echtpaar besloot het kind by zich te boudan Vier weken later brscht een traai gekleede dame die zich zonder haren naam te noemen als de moeder van het kind bekend maakte 50 frs met de belofte dat elke maand dezelfde som gezonden zou worden ter bestryding van do kosten opvoeding van het kind Uit geschiedde e el niet en van de moeder hoorde men niets meer Het kinderlooze echtpaar nam het kind als bet syne aan Eenige weken geleden ontving het een on geteekenden brief waarin gemeld werd dat het kind binnenkort ontvoerd n levend m bet Wiltebroedkanaal geworpen zon worden Het kind werd nn zorgvoldifr bewaakt Dezar dagen opeetde het met andere kinderen voor de deur der woning toen het plotseling gegrepen werd door een goed gekleede gesluierde dame die het met zich nam Ëen brievenbe steller slaagde er in der dame het kitfd te ontnemen zy zefre ontkwam erenwal in da algemeens verwarring Men weet dat en hoe er in de schoolwereld qnaestie gerezen is over de vraag of hoofden van scholen al dan ntet zblf eèn kiaffie hebben moeten In het Vaderland leest men over deze queestio eea als hoofdartikel geplaatst ingezonden stuk waarin o a gezegd wordt Met kracbt en volharding betoogen velen dat bet verderfelyk voor t onderwgs zyn zou indien ook de schoolhoofden een klasse haddsn £ n toch wy twijfelen Vooreerst omdat het stelsel het hoofd der school heeft geen klasse c oigonlyk alleen in Amsterdam Rotterdam Deu Haag eu enkele andere groote gemeenteo in alle volkomenheid bestaat terwyl in een zeer aanzienlyk getal stadsscholeo en byna overal ten plattelande het hcwfd der school wel degelijk gedurende iedere les een klasse voor zijn rekening he ft Deze ongelykheid in arbeidsverdeellng stemt tot nadenken omdat niet i gebleken dat bet onderwys minder is in die scholen waar het hoofd den ganscheo schooltyd voor de klasse staan moet dan in zulke inrichtingen waar bet schoolhoofd door zooveel onderwyzers wordt bygostaan als er klassen zijn £ r komt nc by dat op vele byzondere scholen in diezelfde gemeenten Amsterdam Rotterdam enz de boofdonderwyzers wel degelyk een klasse Toor hun rekening nemen den heelen whooltyd door Ons zyn byaondere scholen w od waar het onderwys uitstekend is ontwaar desniettemin het hoofd elk nur een klasae beeft Kan dit op het platteland in tal van kleinere 1 40 1 47 1 64 10 01 10 10 11 10 11 JO 11 JO 8 10 6 81 4 46 4 66 6 01 6 0 S 16 7 07 7 17 7 7 11 7J7 M 1 60 t l3 6 61 4 48 7 03 7 11 7 10 7 13 7 81 6 6 0 11 10 1 41 10 00 ILN 8 80 10 03 stadsgemeeotm eo in de byuwdere scholen van Amsterdam Rotterdam Den Haag enz waarom sou het onmogelyk wezen in deinrichtmgan van openbaar onderwys Aan het Scheven ingsohe strand zijn aangespoeld zeven doode paarden die iu vergovorderden staat van ontbinding verkeerende in het dnin Kgn begraven Man melt ons uit Amsterdam De klassieke Hartjesavond verkreeg ditmaal door het allerongunstigste weder eou blonder karakter wat andere op den pnblieken weg plaeliA to gebeuren gebeurde thans binnenkamara Blykbaar bevreesd voor de eigenaardige nadeelen van eenen aanhoudeuden regen had algemeen de travesti s thuis gelaten en bepaalde men zich tot het organiseeren van optochten waarby da op hst late avonduur bereikte gemoadsstemmiug niet toeliet te onderscheiden aan welken volksdean dit jaar de voorkeur ten deel viel Hier en daar het afsteken van een door de nattigheid machteloos geworden rokje hier en daar harmonicamoziök begeleid door verwarden saog Maar iu de tapp ryen en elyteryen des te meer kabaal en rumoer Ziedaar den totaalindruk van de 1894er Hartjes campngue flattwe afspiegeling van het fantastisch oogstfeeat van weleer In bcslagr g enomena Oraaw an droevig breekt de morgen aan een koude Octobermorgen Nog is het siit in de atraten slechte enkele werklieden begeven sioh nsar hunnen arbeid en do bakkeritjongens vun verre re ds kenbaar aan hun witte kielen spoeden sich naar hunne klanten om te zoigen dat dezen tydig versch brood voor het ootbyt hebben Overigens is alles nog in diepe rust nergens vertoont zich achter een der vete venatera van de hooge haisen een licht Toch ja daar in een van diehouge huizen met vyf of aes verdiepingen schyut door een der vensters van de bovenste verdieping ean flanw licht naar bniten Wie mag het wezen die daar op zulk een ongewoon uur nog of al op is Misschien een arme schryvn dia den nacht te hulp moet roepen om zyn karig loou zoo mogetyk too reikend voor zyn levensbehoeften te maken Of eene arme uaaistei bezig aan een bruidekleed een kleed viat zy misschien uuoit zal dragen Of een student die uit angst voor zyn examen van den nacht een dog maakt Iiaten wy een blik in het kamertje werpen De gestalte die wij daar ontwaren is niet met eenigen arbeid bezig Stil en werkloos zit zy aSn het venster eu kgkt nu en dan droomerig naar de schemering daar bni n £ ene vroow is bet eene schooae jonge vrouw op wier trekken de onmiskenbare sporen van diep leed zijn gegrift wier roodgeweende oogon een in tranen doorwaakten nacht verraden De kamer is eenvoudig iogericht eenige wei nige stukken maken het geheele meubilair uit dat evenwel sporen van vroegere welvaart ver toont Twee stoelen met geborduurde zittingen staan aan een mahoniehouten tafel bet notenhouten ledikant eu het gepolijst eikeuhooten kastje zyn kostbare stukken Overigens bevindt zich niets byzonders in het vertrek eu deze weinige meubelen passen weinig by de slecht gewitte muren van het armoedige dakkamertje Blykbaar hebben wy hier het laatste overbtyfsol vau een vroeger n rykdom Sen zucht ontwringt zich aan de borst van de jonge vrouw aan het venster en hare lippen fluisteren 0 vader vader is dat nn bet geluk t welk ge uw eenig kind dalAit te bereiden Moest ik daarom de liefde voor een ander nit myn hart verbannen om den ryken man ie volgen dien ik niet liefhad en drie jaren lang een ellendig leven td leiden aan de zyde van dien wellnsteling en ibans na zyn dood onder den last xyaer schulden te gronde gaan Ach vader wat is er van uwe arme Edith geworden € £ en stroop van tranen brak bans los In doffe slagen gaf een nabyzynde torenklok 6 tinr aan Edith schrikte uit hare droevige ovaipeinzhig op Reeds 6 our 1 Binnen weinige nren zal komen de verschrikkelyke die my het Uatste ontneemt wat ik bezit wat er dan met my moet gebeuren mag God wetende Met eene ene eke beweginAtond zy eenige OQgenbldckan l er op en bliJT hot licht uit Zy besloot moed te vatten n vastberaden de toekomst onder de oogen te zien Sn de oren verliepen Jlet werd lichter in de straten dia uch langzamerhand met menioben vulden Ëdith had hare plaats aan heVvenster weder ingenomen Zy hare gedachten in het verleden verwylen het schoone verleden Zy dacht aan hhfe kindsheid aan hem aan haren Frans dian zy soo onnifaprekeiyk liefhad Raeds als kind hadden zy met elkander geapaald ao olkaadar liaigahad sooals kinderen lieffaabban £ n toen zy oudar warden en zy haddan hunne harten de ware liefdft voor elkander gevonden en had Franz de jonge ambtenaar haar gevraagd of zy lyne vrouw wüda worden en xy bad in zalige vreugde ja gefluisterd O welk een hemelach ot enblik tofn hy haar voor de eerste maal aan zyn borst trok en den oersten warmen kns op hare lippen drukte die hun verbond bezegelde Helder en zonnig lachte detoekomst hun tegen zy zagen niet de wolken die hun schoonen hemal dreigden te bedekken In ban liefdedroom ontwierpen zy allerlei heerlyke plannen Toen evenwel was de vreemde gekomen die al bon geluk met voeten trad Hy had baar tot vrouw verlangd haar vader had hem haar toegezegd en hare beden noch hare traoen verqjochten haren vader te vermurwen De aanbidder was ryk en dat gaf den doorslag Zy moest hem ontrouw worden haren Frans zy mocht hem niet meer zien Haar vader gaf zelf den jongen man met een kort droog briefje van Edith s verl ving kennis Sedort bad ty niets meer van hem vernomen En verder giugen hare gedachten terug naar haar kort ongelukkig buweijjk Zy zag zich weder aan het sterfbed baars vaders die te laat had ingezien in welke ellendf hy ziJn arm kmd had gebracht en haar met gebroken oogen om vergeving bad Toen was zy alleen zonder vriend aan de zyde van dan hefdeloozen man twee jaren twee lange lange jaren tot men baar op oen morgen de tijdiug vac zyneu gewelddadigen dood bracht Walk een vreeselyke tyd volgde toen voor de arme verlaten vrouw dia uiot alteen attea moest ontberen maar nog onder een zwaren schuldenlast dien de geweteulooze echtgenoot bad gemaakt gebakt ging Vergeefs was al hare moeite en inspanning geweest ora door rustebozen arbeid in bare behoeften te voorzien thans was het tot het uiterste gekomen dat op hare Veinige bezittingen wegens onbetaalde huur beslag zou worden gelegd Uidderond bij die gedachte bedekte zy het gelaat met beids handen na eenige oogenblikken evenwel haalde zy diep adem eu met een blik ten hemel stond zy op bailoten het Dooillot moedig ondar de oogen te zien en kalm don beambte af te wachten bet eerste menschelyko wezen dat behalve haar onbarmhartige buisbeer baren drempel zounverachryden Terwyl het boe langer hoe meer dag was geworden vertoonden de ftraten ook weder nieuw leven Arbeiders kooplieden en anderen snelden naar de plaata waar zy bonne dag taak moesten verrichten Met vlugge schreden naderde eensklaps oen man het buis waar Ëdith woonde de zwarte kleeding de muts met blauwen randden cocarde en de zwarte portefeuÜle toonden dttidelijk den gerechtsambtenaar aan die een vonnis ging ten uitvoer leggen No 17 Ja ja Hier moet ik Wezen hier zal ik voor vandaag aanvangen met myu aangenaam dagwerk armen lieden hun laatste restje have eu goed ontnemen Hm bier is t weer eene arme misschien oude weduwe berooven van eecige weinige menbeltjes oiu de huurpenuingea te betalen Bah de eigenaar van zulk een hais zou het best zonder die misschien maar weinige stuivers kunnen stelleti c De beambte trad het huis bionou en terwyl Jiy do hooge trappen besteeg zette hy zyne alleenspraak voort iLaat ik toch eens zien wie die arme eigenlijk is k Heb er by de overneming der akten niet eens op gelet c En hy sloeg zyne portefeuille open eniaanaoenig zoeken halfluid Weduwe Ëdith iLennert geb Mullere Verschrikt kromp hy ineen by het lezsn van dien nasm en stond eenige oogonblikkeu stil Knoopte ich misschien voor hem eeno herittoeriDg aan dien naam vast dat deze hem zoo deed schrikken Ëdith geb Maller Om s Hemels wil zou zy bet zyn Zy de troowelooze de geliefde myue Edith die my 7oo ongelukkig maakte en den rijken man boven my voortrok Doch neen dat is uumogetijk zy is gelukkig en rykv en geen wednwe er zyn zooveel personen die den naam Müller dragen och t ia niets dan een blind toeval Hy klom de trappen verder op maar hoe diebter hy by zyn doel kwam des te meer waaüiet hem als werd zyne keel toegesch efd en nlkens weder scheen een inwendige stem hem loe te roepen als zy het toch eens was Sindelyk had by de bovenste verdieping béi kt hy stond voor de deur der weduwe Lennert zooals het eenvoudig witte naamplaatje hem aanduidde aEditfa Maller c stuneld by verward sidderend by de gedochte aan een wezen dat dianzelfuen naam droeg dat by eens met al de hartstochtelykheid der eerste liefde eens jongen mans had lie ehad dat bem tronwelooa bad verlaten sidderend bij de gedachte aan de mogelijkheid dat deze weduwe éen zon kunnen zyn met de geliefde zyner jeugd en de yzeren hand van den plicht hem gebood haar een slachtoffer van zyn beroep te maken Lang stond hy bev usteloos voor de daar eindelyk vermande hy zich en klopte aas Ediih schrok niet o sg bat kloppen hoorde eij was thcns zich zelve volkomen MNirt te f 9 mè 4 èm éWmd riep zij met vaste stam binnen De beambta opende de deur en trad da kamer in t Vergeef my lyt g j mevrouw de weduwe Ëdith Lennert geb Maller c vroeg by mat onzekere stem Maar deze ste n deze stem kwam Ëdith zoo bekend voor aen gloaieud rood overtoog hare wangen toen sij zicb had omgewend en den beambta in het gelaat zag In bet voldode oogenbltk deinsden be n terug verschrikt door eene q nverwaohte barkenaing Dus gij zyt het toch Edith o ik vermoedde het stamelde de jonge man terwyl by als vernietigd daar stond Fran gy bracht Ëdith met moeïta nit niet wetend of zy sich onr het onverwachte wederxieo verhengen of bekommeren moest 0 spreek Frauz spreek sroarom staat gjj daar zoo swygend voor my Hoe kondet gy weten O aeg my wat voort u tpr been De plicht f antwoordde hy toooWos Slot volgt Buitealaodsch Overzicht Ik zal niet zeggen dat wy onder een soort van sebrikbowind leven schrift de heer Mi nard iu de Figaro Maar hy wysttoch ontstemd op de weinig gelukjcigs manier waarop de overhaia da wet tegen de anarchisten toe past De twee jongste slachtoffers van den yver der politie zyn een boekbandelaar te Kambervillera en eeu kunstschilder te Ityiel welke laatste 10 dt en voorloopi e hechtenis onderging In beide gevallen moest de verdachte weder worden losgelaten Het ergot is dat de iu hechten inneming alleeu plaats had op een gewone aanklacht on men in de baast verswmde de zaak vooraf te onderzoeken En dit niettegenstaande het aauschryven van den minister van justitie om niet acht te slaan op aanklachten tenzy deze op gegronde vermoedens berusten De b r Magnard waarschuwt dat men op dese wQze de niet anarobisten gevangen neemt terwyl de werkolyke anarchisten ongestoord rondloopen 0 Caserio a kletnmoedigbeid by destorechtatelling na zyn voorafgaande stuitende grootspraak en Bpoevery wordt door de bladen nog druk besproken Met knikkeude knieën geheel machteloos sidderend en met groenachtig vale geJaatskleur moest hy naar bet gereedstaand rütoig geleid wolraen met esn zoo stevige obder teutting dat men byna kon zeggen dat hy godrag nf werd geljjk hjt eenmaal zelf bekend had te vreezen Vhd de beloofde oholdhaftigfaeid was geen spoor mau te zien En waartoe ook Magnard schryft daarover in den Figaro aldus Laten wy hopen dat do anarchistfu ditmaal znllen bogrgpeu dat de misdaden hunner m rtelaren nutteloos zyn Ravachol heeft de rechters willen van kant maken Vaillant heeft de Kamer vAn Afgevaardigden in de lucht willen doen vliegen Emile Henry beeft do bourKooisio willen straffen voor baar onverschilligheid ten aanzien van zyn bestaan Caserio heeft de veroordeelden die hem zyn voorafgegaan op het schavot willen wreken Welnu er zal altyd Qen president der liepobiiek zyn altyd bourgeois die in een koffiehuis een glas gaan drinken Do kapitalisten hebben zich niet verroerd de Fransche rente is niet gedaald de aarde blyft om do zon draaien En indien de aanslagen beter berekend waren indien do Kamer geheel eu al in do lucht gevlogen ware evenals bet paleis van Justitie met de rechters dio er zetelen indien het Oafé Terminns ware ineongestort alles zou toch hetzelfde geblaven zyn Dan volgenden d zou het koffiehuis weer opgebouwd zyn geworden nieuwe afgevaardigden zouden gekozen zyn evenals nieuwe rechters gelyk er ook een nieuwe president der Ilepubliek gekozen is De anarchisten eu de oonooaalen onder hen die door een ziekel e overtuiging gedreven wordeq en niet door behoefte aan de miidaad of door nyd tegen de beuttingen van anderen mogen dit wel in overweging nemen Dosgelyks de socialisten die niet veN eanzelvigd willen worden mot de anarchistan maar toen een programma hebben geteekend waarin alles beloofd wordt Toch zyn er altoos d dwazBn en booawichtecr bereid om wraak te nemen of er althans mee te dreigen Volgens den Romeinscben oorrespondent van deu Temps haaft e burgemeester van Motta Visconti reed Sêü ongeteekeud schryven ontvangen met verzoek aan Caserio a moeder te willen mededeelen dat haar zoon zal gewroken wordsn Ook was te Rome op tallooze muren geschreven tleve Csserio c zoodat de politie een beelao dag werk had mét het verwjjderen van dia op schriften Alhoewel de parlementaire stryd in BelgiC eerst over een kleine twee maanden zal gestreden worden maakt men er zich thans in polilieke kringen reeds druk genoeg mad I Qeldt nn de vraag boe de venchillenda partyen gegroepeerd sollen syo m of ar i dan niet aamwerking zal wezen tnsschen allen man ran revolotionairan hniia aeB ri dl n alle clericalen andentyds Gelyk men weet treden in de plaats van de oude censos kiezers tan getale van 130 000 man drie categorieën van lEieseni soodat bat kiasersoorps zal zyn saAmgestold 1 uit alle bnrgers m t de noodige ni ndaringan dia 25 jaar oud cyn 2 nit bnrgers die ean tweede stem vorkrygen op grond van aan den staat betaalde belastingen 3 ntt kiesen die aan derde stam erlangen als hoofd va een geiin als tynde in het bezit van een getuigschrift voor volbrachte hoogere studiën of als staande in dienst van da kerk of den staat rechters hooge ambtenaren priesters ens Wat is nu indertyd by bet opmaken d r kieierslysten gebleken fHl dat de meervoudige stemming meer voordeel oplevert voor het platteland dan voor de steden omdat daar ten plattelande nl de kiezers met twaa nt drie stemmen tamelyk tairyk oyn Ook syn daar niet sooveei onwaardigen maar hiertegen weegt waar het betrekkeJyk groot getal anaU phabeten op De stad Bmsael zelf m t 185 000 inwoners telt er 62 000 in de Vloamiiche provinciën is die verhouding echter nog veel onguustiget Voor beel bet land bedraagt het getal analphabeten 38 pet dus een derda rujm kan niet lezen en acbryvan Ueen wonder dat onder da radicalen d a meening veld wint dat se met het meervoudig kiesrecht bet paard van Troye hebben binnrogfhaald en dat de doctrinaire liberalen al berouw beginnen te krygen over bun ta UuU gestaakte tegenkanting t o da proportionaela vertegenwoordiging Nu ia er echter nieta meer aan te doen De eenigo kaii om te winnen ligt voor da litwralen doctrinairao progressisten en socialisten hierin dat ae eaudrscbtrlyk s kmgama onder de oude leus van Ua ubetta hft elaricaltsme de vyand Maar zolleu h hetero oe doelen van de groote liberale party nog in éën bond zyu te vareanigen V Da radiealan zyn uiet ongeneigd tïeh maft de ond liberalan te verstaan de soclaliaten willen evan wel niets van dezen weten Ofuihoon de kwestie eerst in een nieawa vergadering der warkliodanparty tot aan baslissing al komeo is het nu reads sakar dat genoemde party niet met de liberale groapen zal samengaan by da aanstaande verkiezingen Voor do socialisten was bet samengaan mit de conservatieve Ltgue libdraleh tonover v komelyke struikelblok De libaraleu kopen nn nog dat hun candidatan ten minste bü da herstemmingen tegenover da olericalen door de werkliedenpartij gestsund zullen worden Ook de Rooniscfae r was aanvankat k verdeeld doch oen veertien dagen geleden hebben de beeren sich weder versenigd eo een geineeosohappelyk prc ramma aangenomen Wel laat dit op vele ponten aan varscbtlleude uitlegging toe maar toch maakt bat de samenwerking mogetyk Hoa gfootJut verschil van meening der beeren Woasts V Beernaert ook is zjj opdsrwerpsn zich aan da uitspraak van kardinaal Ooossens aartsbissohop van Mecbelen om t enover beider vjjaadóéA te zyn iu don itryd voor het gemaensohappalyk belaag Het ziot er niet vroolyk nit voor de Amerikoansche schatkist Naar Hherroan in den Henaat verklaarde zonden er 50 tot 100 dergelyke fouten in de nieuwe tariefwet zyo als reeds gevonden waren voor diamanten alcohol eo zaden Alteen da vergiaSing met betrekking tot alcohol zou het tand 20 000 000 tot $ 30 000 04X per jaar koaUn De Senaat maakt zich oier aen en snder blykbaar niet bezorgd Hy besloot op reces te gaan daar er nn toch geen tyd maar is om die quaesties uit te maken Over bet nieuwe tarief is The Eoooomittc niet ontevreden De verlagingen zyn wet iets kleiner dan in bet ontwerp door bat Hais vso Afgevaardigden voorgesteld maar niettemin xeer belangryk In plaats van met 87 pQt zullen de staatsinkomsten uit de in en nli voorrechten met byna 32 pCt vermioderao Uaat men den invloed daarvan op den Brit Hcheu handel na dan dieut opgemerkt dat bat Mc Kiuley tarief niet zoo nodeelig i gebleken als men eerst verwachtte Wel v rmind da da Britscha nitvoar naardaE tanvaa £ 20 294 1 00 in 1889 tot £ 18 967 000 in 1898 maar dit kan niet alleen aan de tariefwat worden toegasehreveo Tunehen lH8i ea 189S IS da gebeata buitenlandsche handel van Gx BritanniÖ ingekrompen De gabaalo uitvoer verminderde In dien tyd van £ 248 048 000 tot £ 217 000 000 Oa vermindering indevarscheptngen naar de V S was dus oists wm tengewootts maar ittaaktb dael nit van Mtt algemeene daling Bari rlUko Btftnd GEBOREN 18 Aug Johannes ouden J de Brain en P J Boot Jacob Martinoa ondars J van Maann en B Kltnve Üor r nelia Alberia oaders C M ttolthuysen eilMïi Helleman Hendrik onden A Hofstede aa W A Planken 19 Johannes Petros ouden L W P v in Kenbergen en J Kridc Dirki ondan A Vannanlan en N Vaaniog