Goudsche Courant, woensdag 22 augustus 1894

I 33sté Jaargang Doiiderdag 33 Augustus 1804 INo 6436 Ezm esooTE ofmii apdeeling HANDSCHOENEN Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lil ADVERTENTIËN worden geplaatst van s 1 5 regels tl 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte De üitg ive dezer Coumnt geschiedt dagelijks met ui Kondering van Zon en Feestdagen De prij er drie maanden is ƒ 1 25 franco jpeV post 1 70 i ih Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ji il Inzending van Advertentiën tot 1 uur d htmOA ooden Q van im End en A BootMtein Jannetje oader J H Rotacheld a J G M J Mul OVERLEDEN 19 Aug A Vr Undt 69 j GEHUWD 21 Ang P S Stoltelns en A A van Xanten QBOOTE SOBTEEaiMQ Wnil FABA7LÜIES voor Dames en Heer en ± nn OS At £ 73 73 Bears van Amsterdam 0 AUGUSTUS ilotkoer 93 lOS 103 10S 7 V S4V 96 iVor kr HnoaUMD Cart Ned W a i M dito dito dito a 108 dito diio dito lOa BaiuAa OU Ooudl usi ss t 103 Ituja Iniohrijting 1882 81 5 77 Oomio OU in papiei 1881 i 7aVii dito iarilver 1888 B 7 f oamaii Oblig met ticket 8 U U 85 18 107 es S7 loiV loiv 88 60 9V lOl l 78 109 Sll 184 81 lOSV 99 lOSV 10 0 190 188 105 47Vl 811 188 100 lOBli 1 187 1081 losy 661 4V 101 141 182 12 991 587 86 23 IB 100 Vi Vi UI 1031 40 60 10 189f l 7 l 1071 1081 102 115 l 119 88 107 251 681 87 lol i 138 841 dito diio a 4 Iviuils UbI Ooit Serie 6 74 diio Qmohj 18ao i 81 ditobiiBothi ltaM 081 ditobijHopisl830 0 4 06V dito in goud leen 1888 8 10S i dito dito dito 1884 5 1041 buui Perpet loliuld 1881 4 6 TDmllu Gepr OoDT Iwn 1890 4 I Om leaning lorie D Geo ieening urie O ZUB Ankllip Beo r obl 18tS t Unmo OU Buit Soh 1890 6 Vwitniu Obl 4 onbep 1881 AlinnDU Obligation 1881 8 Bmrnnui Stad leen 1888 8 Nu N Afr Hacddar aand Anndib T b Hn Oartificatan SMiMaataekappiJ dito Anli HjFpatlieekb puidbr 4 Qnlt Wi dn Tontuü aand tOr noUuekb pandbi 4 Nedarlandioha baak aand Nad Handelmaataob dito H W I Pao Hyp b pandbr I lott Hrpotbaekb pandbr 4 Dtr Huotheekb dito 4 Odmn Oaat Hong bank aand Ibu Vnntluxkbank pandb i l i Mtatia Equit li ptli paadb 5 611 81 llaiw L O Fr Iaën eert 8 Nas HoU IJ Spoonr Mjj aand l MiJ tetSxpl v 8t Sp r aand Nad Ind Spoonregoi aand Mad Zuid AMk Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 tuui Spoorwi 1887 89 AXobbSjViaid ftal Spwma A H obl 8 PoiilN Warscbau Weenen aand 4 StiaL Gr Buu Spw Hij aand 6 Balliiohe dito aand aataira dito aand i nag DoBbr dito aand 8 Krak Oli Aiow 8p kap aaad t liOMwo Bewaat 8p Uij oblig 8 Oral Vitabik dito oblig 8 ZoidWeal dito aand 8 dito dito oblig 4 181 16V 77 AuuiCA Cant Pao 8p ICfj obl 8 Ohio il North W pr O r aand dito dito Win St Peter obl 7 Daaver k Bio Gr Spm oert v a UlinoiaOaatral obl in pud 4 I aniaT k NaakvilleCart T aand Keiiao N Spw ug lehjp o Kiaa Kanua t 4 pot pref aand N Tork Ontario fc West aand dito Penna Ohio oblig 8 Dragen Calif la hyp in goud 8 8t Paul Minn k Maoit obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie h p O 81 CuiaDx Gen doutli Cert T aand Tan C Ballv k Nav Ie h d o o Amiterd Omnibua My aand Bottard Tramireglfaat aand Nw Btad Amaterdam aand 8 atad Botterdam aand 8 BlIUil Stad Antirerpenl887 9 Sud Brunei 1888 2 l Hwa Tkeiu Begullr Oaaellich 4 Ooanoia Staataleening 1860 8 E K Ooit B Cr 1830 S atuuM SUd Uadrid 8 1888 Var NaD Be Hyp Spohl eert 4BVEItT£NTl£N Sbtel de Twee Steden Woidt GEVBAA£ D eene faiaoenlgke flinke 8iiriiB eiii 49 i t ifpeie getuige onnoodig zicb aso te melden Aanbieding in persoon EEN AANKOMENDE LETTEEZETTEE gevraagd ter drukkerij van B A VEBZIJL Tiendeweg mogen in onze winkel gepost worden DAMES GLACÉ gekl 0 65 Chevreau 1 70 HEEREN zwart en gekl 1 25 Zijden DAMES HANDSCHOENEN 0 25 3 paar 60 cent Alle andere soorten Handschoenen y TEGEN Spotprijzen y XWISBEÏÏF LIFFMAm V 136 MARKT 136 h VvWISBEÏÏlir LIFFMAra Jmat Tooral op de ECHT J aHioekaaiDa met roode leHera Oberiahnstein DinecreuK oik victoria brom omekuhhstciii verkrijgbaar Jttaafschappij tot exploitatie der Victoria Bron ffevesti f ï te Jt fttprrf tm Zuidblmik 8 Terkrygbaar in t Hoa ddep6t voor Oondu en Omatreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch i 18 cents per halve Fleach 13 cents Kraik it 17 Krnik i 13 terwijl voor de ledige Plesschen en Kruiken wordt vergoed per heele Fleach 3 cents der halve Flesch 2 cents y Krnik 1 cent Kruik 1 cent Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao DcBlmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebiod rerbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik Tan fijne en hjnato grundstoffon garandeerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkoüiig beantwoürdende aan den inhoud der reap Etiketten Do Krma behaalde 27 BreTets als Hofleyeriuicler 44 £ ere Diploma 8 gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn Nous vou dioemona una HedalUe d r première elasBe en conald erstlon de Totre ezoellente fftbrlöatlon do Ohooolat bonbons varies etc eto StOllwarck t fcbrikaAt ia verkrijgbaar bij H H Conflbeurs Banketbakkers nai enz Goneraalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 JiMffllP lffl Dordrecht STEEDS VOOKBADIG Coperw Balkeu bez en befa Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pioe Balken en Delen geich en gepl Delen Plaathout Ellens Juffers Kolder Sparren enz enz Wmm LAGE PBIJZBN HH Een Burger Jongmensch vraagt te Gouda Kost en Inwoning bg Burgerlieden B Hervormde godsdienst Opgaaf van prgs voor Zaterdag 25 Augnstns onder letter M bjj C C 8 vas ETTINGBB Boekh Oostplein 15 SotUrdam TAiinAnTgeii W J BLITS LM BLITZ Nienweodijk 241 toste huis v d Dt SSS AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSULTEEREN Maandags Woensdags en Vr daga van 10 tot a uren Markt 154 Gouda FEMSCHE STOOMVEEVEEU Kt Gheniische Wasscherij VIN II OPPE HELMEÜ 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning gWer Belgen Hooiddeppt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en rerren ran alle ITeeren en Dameegarderoben alsook alta Kmdergoederen Speciale inrichting voor het stoomen aii plncfae mantels veeren bont enz Qord nen iafelkleeden ens worden naar de nienwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzy geatoomd of gevwfdf worden onachadei k voor de gezondheid en volgena ataal bewerkt Wegena uitbreiding der fabrieken zgn de prijzen 25 gedaald Te atoomen goederen ala nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZIJN onder Bedactie der beste Kath Letterkundigen Maandelijks verschenen i8 pog groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur ala Bomans Novellen Bistorisehe Verluilen Poèxie AllerlM Baadsels Logogrief Rebus en enz voor den zeer lagen prfls van t S CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste mundscbrift van Nederlaid P STOKVIS WATERKBUS OlTOBVIlE S BOBCH H l l Wat è l ïsï ïïiS ark a flnkerPainExpellBr iuid Vat taMthetmiimwauteweadeii tegen = B itlter PaiBlxpelter Terkosdlield Vat moei doi steeds in ieder hnisgeiiii Ej AnkerPain Expelliir lumden 1 Rui 60 eeal 76 oeet ea fl 2i de esoh Teeriunden ia de maeete Apoikeken ea bü F id Biohtor t Co ie Eotteidam Te Gouda by A WOLFF Maifct A 1Mb en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Gnada Snelperadrak van A BinnuuN k Koon BINNENLAND GOUDA 22 Auguftus 1894 B gunstig weder zal Donderd avoud 23 Augustus te 7 uur bet tyfde concert door de muziek der dd schutterö wor4eii igevea in de tent op de Markt Het programma luidt aldus Marseb ïline feine familie PaulLinoke Ouverture L amitié van Rossche Walser Am Frühlings Morgen Clarena La fille au tambour major Degres Fiintaisi Fleura de Boi8 v Perck Winner Schwalben Schlogel La ieuiUe de rose Bauwetis Salon polka mazufka Carl Potpourri No 1 op verzoek Leonard Wien bleibt Wien Maraoh Scbrammel De door den hoofdagent D van Genderen gearresteerde inbrekers z u bedeumorgen naar Rotterdam overgebracht Het heeft heel wat moeite gekost hen tot bekentenis te brengen Bij Kon beslnit is b de rustende scbuttery iu de Prov Zuid Holland benoemd by het 5de bilt tot Ie luit adj G Caviët gep Iste luit dflir ïof Vaa het O L leger Bg Kon beslnit is beuremd tot late luit H J Doppeuberg thana 2e luit By iRbn besluit is beuoemd tot directeur vau bet post en telegraafkautoor te Alfen de heer T J Meyer thans id dezelfde betrekking te Ryasen De heer P Leviticus leeraar iu de Hoogduitsche taalen letterkunde te a Gravenhage beeft voor zijn benoeming tot leeraar aan de H B BObool met ö jarigeu cursus te Apeldoorn bedankt Beroepen bg Gereformeerde Gemeente te Hazerawoude de heer J H Douner J Hz caud te Leiden Dinidag 21 Augustus is te Boskoop vrouw Driesprong gevallen met baar buik op een stoel met het ongelukkig gevolg dat de buik geheel vaneen is gespleten twee doctoren ver FEVILLETOH j Se laatste eener Pamilie Naar het Fransch 109 Mocht gij bepaald nieuwe geziohtapunten openeit dan zullen deze onderzocht moeteo worden voor do jurj er over kan oordeelen en daar mevrouw Vau Haaaweerd niet gedagvaard is zal de verdere behandeUng vaa de zaak in datgeval uitgesteld moeleu worden tot oa volgeade zitting Denk goed na over hetgeen ik u gezegd heb voor ge een beschuldiging uitspieokt die u miasobien meer zou kuunen schaden dan nuttig zyn Ik heb nagedacht antwoordde De Uuiter zonder syn blik van Badolf van Tnchtvoorde af te wenden Ik weet zeer goed dat ik mijn za k mia ohlen ga bederven en als ik het oog niet wist zou mijn verdediger my wel waarschuwen want de teekens die hQ mij geeft zje ik zeer goed De advokaat had zich werkelijk omgeweod naar den beaohuldigde en met gedempte stem en levendige gebaren trachtte hy hem over to balen zijn mond te houden rU voorzie zelfs dat gy mg niet zult geloovan hernam ds gevangene en mij voor een lasteraar eqU houden Maat wat raakt mij dat Mijn geweten spreekt mij vr j eu ik doe mets aaders dan mijn plicht als ik de justitie op hot spoor breng vm de werkelijke Bohaldigen fOwoeg praatjea Moem tbuu die aohaldigen leenden baar hulp bedeu morgeu was de toestand bedea elyk Mond ld klauwzeer ia geconstateerd onder het vee pij de landbouwers J Hoogenboom G Hoogeveen W Verboom J Versteegt O Be er en J Vooraluis te Haastreobt Idem b de landbouwers P Hoogendoorn J Nobel W Boere en A de Jong te Vliet Gistermiddag is te Woerden eerst een wedstlrijd gehouden voor het scboonat in taigloopende paarden bespannen voor een tweewielig rgtuig toebehoorende aan landbouwers waarbg de prgs van 40 werd bebaald door den heer J B Weaseling aldaar met de bruine merrie Wilhelmina en de premie van f 20 door den heer Joh Boekhout te Houten met de merrie Marie By den daaropvolgenden wedstrgd van het schoonat in tuig loopende paarden bespannen voor een dogcart of sjees werd de prys an f 75 behaald door baron Van Heeckeren te Utrecht met de bruine merrie Gobble en de premie lan f 25 dOor de wed J de Goeg te Utrecht met de zwarte merrie Ro8a De Telegraaf verneemt uit goede bron dat eerlang een koninkiyk besluit zal verBchguen waarbg de laatste kohieren der patentbelasting die overbet dienstjaar 1893 94 üog gedurende eeaigeu tgd ais grondslag der kiezerslijsten voor de Kamers van Koophandel gehandliaafd worden De Eegeering erlangt zoodoende den tyd om te overwegen welke regeling voor de toekomst de meest wenscbelijke irf en of die regeling weder bi koninklyk besluit of by de wet zal behooren te geschieden Er komen schryft een HaagSchJi erreapondent reeds nu tal van tegeuatt dfigleden en onbiUykheden in de BedrgIwttMting aan t licbt Om een paar voorbeet n te noemen De houder van een café met nwiziek die tot hiertoe in het patent f 1 50 per avond betaalde dat is circa f750 per jaar znl miaschien in de bedryfabelaating voor f60 a f 80 worden aangeslagen Bordegjlen en dergelyke inrichtingen zullen enorm b ö de nieuwe regeling profiteeren tervryl reizigers en boekhoudera kleine winkeliers en dergelyken byna zonder uitzondering meer zullen betalen dan vroeger in het patent Daarby komt dat de aanslagen der verachilleude commisiëu uit de colleges van zetters op verre na niet gelyk zyn en t geval ia mg teedg ter oore gekomen dat twee compaguons die uit dezelfde zaak ieder voor de helft dezelfde inkomsten ge Hen noemen P Neen dat is onmogelijk ik heb 1 hen de misdaad niet ien bedryren Ik heb beve ontvangen haar te plegen waaraan ik niet voldaan I heb Maar dat bavel is mij gegeven door iemand die wellicht een schurk heeft gevonden om dia ait te voeren wiemand herhaalde de president dat is erg vaag Waarom spreekt ge niet meer bepaald Qe zwijgt Krken dan dat ge aarzelt omdat ge geen bewijzen zouut kunnen leveren voor hetgeen ge W weert Niats eou mij integendeel gemakkelyker vallen M als ik nog aarzel dan is t omdat ik gezworen heb te zullen zwygen en omdat t mg walgt mij te wreken ff Je wreken Waarom eu op wien P Men heeft een poging gedaan zich van mij te i ontdoen j Zoo waar danP I In de gevangenis te Dinan tfWie zal dat geloovon Gadurönde de voorloopige gevangensohap heeft niemaud u mogen bezoeken uitgezonderd de bewakers en dokter fiortrand die dea dag voor uw vertrek bij u geweest ia Maar dat komt er voor het opgo bhk niet op aan Ia het bevel om den generaal te dooden u mondeling gegeven P Il Neen sohnftclijk 7 I ffËn kUQt ge dat bevel jhonm P Zeker I In de gereohlszaal weerklonken allerlei uitroepen I van verbazing die slechts met moeite onderdrukt I konden worden door de veldwachters Zoo mogelijk I werd de opleltandbeid waarmede men het verhoor nieten doch die in verachilleude afdeelingen der stad wonen voor vry uiteenloiopende bedragen zyn aangealagend De praotyk zal dan ook spoedig doen zien dat de wet op menig punt wyziging of een andere meer gelykmatige toepassing vordert Door een commissie van Nederlanders te Antwerpen aan wier hoofd onze couaulgene raal aldaar staat is het voornemen opgevat den verjaard onzer Koningin feestelyk te vieren waarbg gerekend wordt op da medewei king der op 31 Aug te Antwerpen vertoevende Nederlanders Het plan bestaat een zoo groot mogelyk aantal NoordNederlandera aan een badket te vereenigen dien feestmaaltgd te doen voorafgaan door een gemeenschappelijk bezoek aan de Nederlandsche afdeeling van de tentoonateUiug eu de aldaar gevestigde armoedige Nederlanders te gedenken De door inschüviug daarvoor verkregen geldeuzuUenaande te Antwerpen gevestigde Nederlandsche weldadigheidsinstellingen worden uitgereikt Voor eeu commiwiouair van de nationale militie te Rotterdam die zich op dea 23a Juli iu het Huygenspark te s Gravenhage schuldig maakte aan het plegeU van ontuchtige baudeliogea met eau 14 jarig meiaie dat hjj door belotten had medegelokt vorderde bet O M by de rechtbank aldaar dat geen reden vond om deze zaak met gesloten deuren te behandelen 4 maanden gevangen ïsstraf als verzachtende omstandigheden in aauirerkiug nemende het meer dan laakbare gedrag van het ondeugende meisje De toegevoegde verdediger mr Q J Nolst Tréoité betoogdedat beklaagde in min of meer beschonken toestand geen kennis had gedr en van den leeftgd van bet meisje pi meende dat vrgspraak moeat volgen Vooita wees hy op het gunstig verleden van zyu cliënt terwyl niet ia uit te maken aan wie de meeste schuld te wyten ia Ook in het belang vau de vrouw en het gezin vau zyu cliënt vroeg pleiter vryspraak of een minimum straf Omtrent de afschowelyke miadaad te Bussum die niet door de meid alleen maar met behulp van haar vryer een soldaat achynt te zyn gepleegd worden uader de volgende byzanderhedea medegedeeld De militair uit Naarden schynt in afspraak met de dienstmeid de woning te zyn binnen gegaan om de kaaten te openen en trachtte dit met een schaar te doen terwyl de meid lU M J 111 volgde iiog grooter Ik veronderatel dat gij daarmede toch niet wilt zeggen dat gij t bij u hebtP Men heeft u na de arrestatie gefouilleerd zoowel te Dinan ala te Sint Bneuc Ik wist dat men mij zou fouÜleeren en daarom heb ik dat papier met bewaard Maar ik heb t iemand toevertrouwd Waar is de peraoon die t bezit Ik zal hem of haar doen oproepen f Hij is bier mijnheer de president ffin de kamer der getuigen P ffNeen Ik heb hem niet doen oproepen omdat ik vast besloten was te zullen zwijgen ik ben tijdens de zitting echter van gedachte veranderd llÜ 18 gekomen zonder opgeroepen te ijn en heeft een middel weteu te vinden om in da rechtaiaal te komen Wijs hem aan De Kuiter maakte een gebaar ep tot verbazing van alle dames die op de voorste rijeu zaten stapte de knaap die zich tusschfln bea had ingedrongen naar voren Dat was een verrassing Allen stonden op om den jongen te zien die den sleutel bezat van deze geheimzinnige zaak Allen uitgezonderd de reabters en twee of drie jnrj leden Arthur Erzee die evenals de andelfto opgestaan was bemerkte dat da heer Van Trichttoorde was blijven zitten en voorldorend met lijtï and langs zijn knevel streek alsof hij zyn gelaat Vilde verbergen ShIIb mynheeren I riepen de veldwaphters Laat dat kind door nide da president toen de met het kind naar bet station was Sporen van inbraak waren duidelyk ziobtbaar Toen de meid met het kind van hetstfttipfk in de woning terugkeerden was de kanonnier nog met het inbreken bezig en bet vermoorde meisje dit ziende moet toen gezegd hebben Dat zal ik aan pa zeggen c Het driejarig broertje of zusje dat ook thirïl was moet aan den rechter an inatr is e hebben verklaard dat de meid haar zusje de hand voor den mond heeft gehouden en met de andere hand in de keel heeft gegrepen De militair heeft daaraan medegeholpen De militair is na den moord die volgens getuigenis der buren die gilleu hadden gehoord omatreeke negen uur moet hebben plaat gehatf flpo spoedig mogelyk paar z n garnizoen te Naarden teruggekeerd dit is een afstand vftn j 20 d 25 minuten gaans en was te 9 20 in d kazerne ternggekeerd Uit een nauwgezet onderzoek van zbu uoi form is gebleken dat zich aan een paar Knoopi gateu van zyn korte jas bloedsporen beVonuöb I en eenige baren die gebleken zjjn in kleui overeen te komen met die van het vermoorde meiaje I De meid bad schrammen in het aangezicht I aau een zyde baar bepaald door het elattht I offer in hare vreeaeiyke benauwdheid toegebracht I met de nagels I Toen haar gevraagd werd hoe ze aan die r krabben in het gehlat kwam antwoordde 4fi I meid dat zy dat niet wist doch zich in hAar I consternatie bepaald zelve verwond had I Het justitieel onderzoek heeft gisteren den I geheeleu dag voortgeduurd zoowel dienstmeid I als militair werden m het huis der misdaad I met het slachtoffer geconfronteerd doch ontI kenden aanvanketyk alle schuld Dit neemt I echter niet weg dat de verschillende verklarïnI gen vooral die van het kleinste kind derjusI titie aanleiding gaven beiden geboeid naar I Amsterdam te doen overbrengerfl Dit geI schiedde Maandagavond omstreeks tien uur I terwyl een verwoede menigte aau het station I aanwezig was Het volk was zoo verwoed I dat de geleiders van de sabel moesten gebruik I maken om te voorkomen dat op beiden de I lynchwet zou worden toegepast Het publiek I sloeg en schopte dienstmeid en kanonnier waar I het maar kon eu telkens weerklonk de kreet I slaat ze dood de moordenaars Ie De kanouI uier was zoo getroffen dat men hem bg het I verlaten van bet huis moest ondersteunen om I hem in het rytuig te brengen terwyl hg aan I het station gilde en men hem water moest I geven om hem tot bedaren te brengen I De laatste verklaringen luiden dat de dienstI meid verklaard heeft i at de kanonnier hnt kind orde eenigBZins hersteld was Het kind deed een stap vooruit zonder den blttE van De Rniter af te wenden Het soheeu vast be sloten niemand te gehoorzamen dan hem Wie ban je ventje P vroeg de president Wk heet Karel vDat is je voornaam Hoe heet je vader P Hy heette Longers Maar by is dood Waar woon jeP By moeder De Kuiter te Triohtvoorda Bij de moeder van den beschuldigde Beu je in zyn dienstP Ik hoed de schapen en ga naar bet bosoh t Piet er my heenzendt De jury leden zoide de president zullen de verklaringen viin een herderajonpen die in dienst u van den besohuldigde op de juiste waarde wotea te schatten Waarom ben je hier gekomeu P Sint Brieuo is zeer ver tan Tnchtvoorde Ik ben komen loonen Ik wist dat Fiet vandaag terecht zou staan Welnu zeg dac wat je weet Karel ondervroeg de Kuiter met de oogen Kyk my aan bevat de presideot De beschuldigde beweert dat hy je een stuk papier m bewaring heeft gegeven Dat is waar mynhear antwoordde het kind na een blik van versUndhouding gewisseld te hebben j met zijn vriend Pieter ivWeet ge wat er op dat papier geaohrevea staat O neen mijnheer Ik kau geen esohreveu sehHft leun Ën boreudien had Piet mij verboden het Ib I ta nea fTorié vtnolgA