Goudsche Courant, donderdag 23 augustus 1894

Zomerdlenst 1894 95 GOUD 4 ROTTERDAM 10 66 12 08 12 18 12 68 1 24 11 02 1 06 11 09 1 12 11 16 1 19 11 26 12 28 18 88 1 28 1 44 KOTTEBDA M O O IJ D A 9 46 9 61 10 17 11 80 11 10 87 H l l 4 10 41 10 47 Aangevaogeo 1 Mei TUd vao Greeowlcfc Directe SpoorwegverblDding met GOUDA 7 80 6 02 6 18 6 21 6 29 6 86 8 48 4 20 3 10 DEN HAAG GOUDA sHage 6 48 7 20 7 48 9 28 9 4610 12 11 8812 16 1 8S 2 16 2 46 3 48 4 16 4 42 6 17 7 4 08 4 40 SODDA DEN HAAO 9 87 10 4 18 U 18 21 l OI 1 27 8 29 8 66 4 46 f 87 6 69 7 18 9 37 11 06 11 18 1 44 1 49 1 68 2 04 2 0 Gnncia 6 307 6 8 18 9 68 10 16 10 68 12 0812 46 2 10 2 46 8 16 4 13 4 48 6 20 6 47 7 42 8 36 10 10 Ittst i T R E C B T G O U D A Ulrtclit 6 83 7 60 9 9 63 11 34 12 08 12 60 2 66 3 10 8 62 4 43 6 36 8 09 8 6010 841 o 1U0 8Ï 9 1 10 07 11 27 lj 4 12 61 1 48 1 67 3 66 4 26 6 26 6 66 0 41 7 43 10 16 11 38 11 43 gOI DAUTBECHl 809 8 21 10 19 10 66 12 48 2 23 2 613 18 4 J7 C 23 6 67 7 46 8 38 10 14 10 88 11 09 2 87 S S7 7 69 10 27 11 17 2 46 8 11 6 04 6 46 6 86 8 07 8 65 10 36 8 11 10 61 11 46 1 80 3 08882 3 60 6 29 6 216 66 8 28 9 1110 68 11 10 6 O U D A A M S T £ H D A U 8 1 10 06 10 66 12 11 2 61 4 47 6 23 7 46 10 14 10 10 6 12 19 1 8 40 6 46 6 86 9 48 11 18 Jl 11 10 ll U 1 18 i 6 10 7 11 88 Woorden 6 68 8 11 10 16 12 34 4 16 üudewoter 7 07 8 19 10 24 12 42 4 24 Gouila 7 20 8 32 9 84 10 37 12 06 12 66 1 28 8 27 8 60 4 37 6 20 7 AHSTERDA H G O U D A Amalcrdam C e 8 l g 40a ll lOi 11 87 2 40 4 10 Anaterdan Wp 6 60 8 16 9 6 11 26 11 48 2 4 eanda 7J0 t 04 10 44 IMI IMt M I U hteft gedood terwyl de kanooDiti verklaart dat de meid het gedaan heeft Veilig kan worden aangenomen dat beiden aan deaiachuwelyke gebearteniB schuld dragen c Nader vernemen wyf dat de dienstbode Henriette Momber en haar Trger de kanonDier Koeleman aedert eenigen tyd hec plan hadden gehad den heer Meinders als hg afwezig zou zfjn te besteleo en dat sy geld ooodig heddepf omdat de dienstbode eerlang de geboorte van een kind zon hebbeu te wftchtaa Een verzoek om gratie Ook wy hadden ODB voorgesteld onze indrukken van het bezoek MO de ten doode opgeschrevenec terug te geno f Aan het kernachtig schrgven van kameraad de Korver door ons in een vorig nammer oi enomen hebben w echter weinig toe te voegen Slechts een paar vragen Waarom moet de Pupülenschool sterven Wyi se ooDOodig is Id bet buitenland worden aan inrichtingen lot vorming van het kader voor het leger MD de jengd af heel wat lorgen en kosten besteed Uelgie waarmee we ons op het pant van Iwervorming het best kunnen vergeiyked heeft er zelfs twee te Namen en te Aalst Nu gaat het niet aan te verooderatellen dat wat men d ar uoodig acht hier overbodig zon ayn te meer niet wijl daar door veel langeren oefeningstyd de vorming van een goed militiekader eer mc eiyk is als by ons want reservekader vrywillige oefeningen enz alle instellingen die we overigens van harte toejuichen kunnen ons onmogelyk geven wat de Pupillen school wel g even heeft nog geeft en blyft ze bestaan in de toekomst ook geven zal n I een kaderkern een beproepskader reeda van der jeugd af aan in eeqe voortreffelyke school daartoe gevormd die dus wat militaire waarde aangaat altyd ver scaan cal boven allen die hetzy by de militie hun imoht vervullen hetzy te Kampen of 8cfaoonboven voor het vak opgeleid worden Nn willen wy volstrekt niet met ditlsatste iets ten nadeele noch van het Instructiebataljon noch van de Infltmctiecompagoie zeggen alleen willen we herinneren dat het voor het leger aeer wenachelyk is dat de volontairs daar als gevolg van eerste beroepskeuze reeds zoo mogelyk aan de Pupilleoscbool voor dat vak degelijk voorbereid zyn Want met de grootst mogelyke toewyding der militie zal het beroepskader altyd de kern moeten blyven als dat niet deugt of aelfs te wenschen overlaat zal bet beste korps officieren van het militfekader niet veel kunueu maken Sen degelyke opleiding zoo als de pupillen ontvangen is dus in het belang van een goede legervorming ooodig Wyi ze niet aan de verwachting voldoet wy oud onderofficieren die jaren aaaéén als drilmeesters enz fungeerden zullen toch wel zonder sol n van eigenwaan ons in deze als bevoegde meêsprekers kunnen beschouwen en we zeggen het kameraad de Korver volmondig na gaat door de troepen van ons leger onderzoek in de roemryke gelederen van dat in Indië en veelal zult ge by dd beste deeleu van het kader de Pupillenschool als aanvang vinden Het spreekt trouwens van zelf een goede vakopleiding dient zoo vroeg mogeiyk te beginnen anderen die later het vak kiezen moeten minstens inhalen wat de pupillen hun vó 5r zyn Wyl ze te duur is wy vreezen bier den vinger op de wondeplek gel d te hebben Duor is echter altijd betrekkelyk Beter dnnr dan niet te koopN Als men tot de overtuiging kwam dat men zainigbeidshalve zich met een minder goed underlegd kader tevreden stelde en een uitmuntend hoog noodig bleek zou dit voor ille schatten der aarde niet te koop zyo en men 8 86 8 42 8 49 8 66 9 06 7 86 7 82 7 89 7 46 7 66 Oonda ICoordreolit Xirawgrkerk kpdle 7 Rotterdam 1 10 6 19 6 26 6 88 XotlMilaa Upalla Nienwirknk Hoordnoht Oouaa 11 01 11 10 1 13 1 18 1 24 1 88 1 38 11 12 Goud 7 80 8 40 9 09 Zar U 7 42 8 62 Bl Kr 7 47 Z Silgw 7 63 9 01 N dL d 8 0 Voorb 8 07 9 18 iHige 8 12 9 18 9 8 0 nd 6 86 6 10 7 86 Oudaw 6 60 8 64 Woardoi 6 69 7 03 8 12 Utnelll 6 18 7 28 8 28 Qosdt 40 AiulHdHi Wp 7 61 iCÜ 1 14 Sultnlii das het zelfverwyt te verduren hebben dat men het betere toen bet nog te krygen was niet wilde wyl het te dunr was Als men alles nacijferen gaat wat een onderofficier kost met de factoren Nieuweraluis Kampen of Scboonboven en eindelyk het korps dan kom men zeker tot een respectabel bedrag De ex pnpillen zullen dan natuarlgk de dnurste blyken te zyn Maar alle wear is naar zyn geld Maar versta oob wel wy beweren volstrekt niet dat de onderofficieren die nimmer pupil waren met goed zonden zyn Wy voor ons zelreu hebben zelfs noch Kampen noch Schoonhoven gekend Toch moet ons de verklaring van het hart dat ofschoon wy preteutieus genoeg zyn te gelooven een tanielyk goed onderofficier te zyu geweest we meer dan eens voor leemten stonden die a lleen by eene opleiding van kindsbeen af te voorkomen zijn Een goed kader ka i voor leger en vloot niet in cyfer j geschat worden Bereken eens de waarde van die helden die als ez pupil ginds ia Insnlfode het den Vaderland getrotlwe blyf ik tot iu deu doo in toepassing brachten Bereken eens de waarde van eenander alshy wat God verhoede zich voor en door do anarchie bedreigden troon van fn ekoningin moet plaatsen J Is de waarde van eén goed kader datt in geld uit te drukken l la het daarom Iniet wenschetyk alltt tedoen wat mogelyk is om het te verkrygeuen te behouden Als de met zooveel kosten verkrwenpupilleoachool geatorveu ia zal er wellichteen tyd komen dat men haar dpodvonniaeeoe economie dn bout de cbaódetle zatnoemen Daarom z n wy boo vry om e r eeringen volksvertegenwoordiging eerbiedig jdoch n etnadruk te vragen 1 Spaart del PupiUenachooI f Laat ze lang leven Orgaan van de ond vaiyoud onderl fficieren Een nieuw Dagblad Of daaraan nogbehoefte is Naar het ocnrdeel van wy wetenniet welke raenschen wel En wat meer zegt het zal een dagblad zyn v or de georganiseerdearbeiders i Wy meenen dit te b grypen uit eeb ons geworden proefnummer dat getiteld is De Arbeid c dagblad der gecombineerde arbeidersvereenigingeu m Nederland Het blad zal geregeld gaan verschynen wanneer de georganiseerde arbeider vereenigingen het nut en de noodzakelijkheid er van inzien Deze voorwaarde is zeker billyk maar ala daarvan de verschyniog afhankelijk ia zal zoo vreezen wij hot blad stellig niet verschynen In de eerste plaats hebben de meeste arbeiders geen tyd om een dagblad geregeld te lezen Daorby wat heuft de vrouw wat het gezin aan een blad nitslaitend aan den arbeid en arbeids en arbeidersbe langen gewyd Hoeveel klachten hnbben wy evenals de redaction van andere werkmansorgaoen in den loop der jaren niet reeda gehoord dat de vroow en de hinderen nieti aan het blad hadden en hoeveel pogingen zijn er niet meestal vruchtelooa beproefd om aan die bezwaren tegemoet te komen En bet waren veelal niet de vrouwen en kinderen die zoo klaagden maar de mannen die zich achter ben verschuilden Het blad was te geleerde te practi8ch er stond nooit iets aardiga in men begreep het meeste niet enz 7 26 7 47 8 18 10 08 10 11 7 46 8 07 4 67 6 08 6 11 6 18 6 22 6 31 8 36 10 10 6 20 Zoo werd en wordt door de groote meerderheid der vpreenigde werklieden geredeneerd over bladen eu blaadjes die gewoon zyn de vraagstukken van den dag op het gebied der werklieden beweging en van socialen aard eenigazins degelyk raaar tevens bevattelyk te behandelen zóó dat de werklieden er eenig b rip van en gevoel voor souden krygen En dit geldt blaadjes die één by uitzondering tweemaal per week verschenen of verschynen Hoe zal dat zyn met een dagblad en nog wel mat een dagblad dat blykens schering en inslag met het proefblad zóó en zóó oitaluitend degelyk zat zyn als naar onte heugenia te voren met geen werklieden orgaan bet geval is geweest P I Hoe de redactie zich voorstelt op den duur dagelyks vier pagina s met zulke degelylce Ifictnur over arbeidsaacgelegenheden te vullen ons mede een raadsel En welke richting zal dit dagblad voeren Hut is wel jammer dat meu zulk een vraag tegenwoordig in de eerste plaats moot doen maar dat is eenmaal zoo Wij vernemen daar echter niets va n Vier pagioaV zyn volgedrukt met algemeeoheden meestal oog wat algemeener dan algemeen maar geen woord over de richting Het proefblad zwygt over al wat richting heet het noepit zelfs de verbonden of partyen in de beweging niet alsof deze met bestonden en daar geeu rekking mede zon zyn te honden éen maakt eenv aitzoodering de R K VQlknbond waarvan wordt gezegd dat laar leden dyor hun gecuelyke adviseura eo vooral door hUn pers iedere ze tydelyke medew erking met de ovMige awbeld r8groepen yvordeto ontraden l y ufi cn uit dat niet aangevenWian derichiiu on dat het btad vonzydig wiljtöyVen dat hei vraagstukken vai socialen aardgeheel eïipwtydig wil behandeleb enbeoordeelen In dat genal zullen de Werkliedpalibunjpartyblad het Jrgaan van hm bond oif verepmgiDgniet kund missen en fon hét i gbloftt Iporde yeteeniiao werkliedejn 8leQots een i Hmnveextra ziju ï jwaaraan h geiitp ludat 1 M er iets aan heeft by alleibl redelukl twiMjotvader er zelf wel wat Mi he t z ch MArgeren a f Pi II Elf nn kosten Oefigoedff mensc vdie zicU dit bllad denken leronder8tellen dat zooyeel werkliedenvereenigingen ala hiitat JffiDa lO ijKX leden tellen het eens zullen An eü oor elk lid wekelyks 10 et of f 5M r jaar zullen atorten dus te iaipenlf $ iiOO De leden ontvangen voor deza 10 et pe k het blad Veronderstejd wordt verder dat behalve de voornoemde 10 000 leden Hn werklieden vereenigingen nog 3000 gewone abonué s tegen f 6 per jaar zullen worden aangeworven dat 10 000 exeu plaren als losse bladen tegen 3 cents per numriier zullen worden verkocht dat de advertentieo f 40 per nummer dua f 12 400 per jaar zullen opbrengen en zoo komt men tot een opbrengst per jaar na aftrek van f 10 000 voor nalatige betalera van f 8l 700 Zoo optimistisch als de ontvangsten zyn geraamd zoo pessimistiesch zyn de uitgaven geraamd Zoo b v wordt voor zet drukloon en papier per 14 000 exemplaren f 120 per nommer berekend En de aalurissef voor de redacteuren zyu uaar verbondiug oven gering Zoo rekenend komt men tot een winst van f 13 900 die verdeeld zullen worden onderde leden der vereenigingen die de 10 000 leden lezers hebben aangebracht gerekend wordt dat 8000 het abonnementsgeld geregeld hebbeu betaald tengevolge waarvan over die 8000 f 1 73i per lid wordt uitgekeerd Op het papier zyn al die berekeningen heel mooi maar wy vreezen dat zy daarop zulteu blyven Wy zien die vereenigingen met lU OOO leden nog met die het eens zullen moeten worden en evenmin de 4000 abonnementen bovendien Wy vreezen doa oob dat er geen vereenigingen zullen zyn te vinden genegen om een bedryfskapitaal byeen te brengen van f 10 000 en wy gelooven derhalve dat De Arbeidt een proefblad zal blyven 6 66 e os 8 10 6 17 6 26 4 60 4 67 6 04 6 11 6 20 Dat ia wel jammer voor de heeren die ditgrootsohe werk willen ondernemen en dekosten er voor gemaakt hebben maar het iaonze schuld niet dat zy zich luchtkasteelenhebben gebouwd Werkmansbode 1 46 1 66 2 08 2 09 8 16 12 08 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zcg 6 08 Bl Kr 6 14 Z l M 6 19 10 18 10 30 10 86 10 41 4 10 De Ned rlandsohe Kamer van Koophandel te Londen mbldt het volgende Het is in den laataten tyd voorgekomen dat by bet scheikundig onderzoek van monsters van zuivelproApten in Groot Brittnunie vergissingen genlajV werden die in eentge gevallen in tyds kobden hersteld worden doch waarvan in andere gevallen personen die waarschynlyk geheel oiÉfehuldig waren alaobtofferi werden ons daarom gewtai scht voor de fbelBnghel bendeD die ten gevolge Qyae moeielykheden ondervonden de wenscheiykheid om hun proledig mogelijk na het eerste onderwerpen aan eene nadere analyse oevoegd deskundige l iier te lande I Iragende dat dit onderzoek plaats felfde monster als dat wanrop de plaats had Indien du aitkomtweede onderzoek verschillend zyn grooten invloede kuiinen uil Defeinghebbenden kunnen vrywaren lolgen eener eerste ongunstige hetzy nemen Bcbeiki odi caatleiipoii f haar Verh bevoegd te voeren ter bescl uit irne ave Van zelf dat oa z6 Kamer boeden handel zooveel mogetyk te helpen m i Hke geiallen geeneHei verantwoordelykheid ijieky voor de juiatli d van analyses bvei ueele kosten op zwh kan ipij Aeft adresseJ verzaraeld vau te j Louded MJuichester Aewle n SheEGeld die volgen foor nlichtiogdb in alle opzi jpten inalyses vaa EiMVjalproductei JMelli de namen n adressen gj on hen ie fladjrvan n IJ Il mochten iimir fide j be niet rylsi V rschil e 3dW bAonderhecten iftmmnt Peri er doen itóde JPransche pira Aet ede deze wJzyill K V 8f 4 boenjd Eanigcq dBa van zy in wd d jionaajdig zilji vergalt mek dpi y jt ifeWallèeh over dK f oul TBrds AuJléiK tef m derfifargzeViaiifife Kfert geleden ad f iA speeïgoedwinkei binten met een pakjej ii t eenWcouWnt g èkgbld by zich Hy ontiJ ldje rhet en ffide tekeÉjlie winkoljoffrouw U f Jtt foufrJ il jheb hier een kleine pboniklrafische pDpt die eetfigszins beschadigd is Jkan tt my die Jherstelten Z ker manheer was het antwoord der winkeljufTrouw die Frankryks eerateu staatsburger niet herkend had Ik kan bet dan thuis bezorgd krygen Gewis I Maar ik ga naar buiten Dan zol en wy het u opzenden Wees dan zoo goed myn adres te noteereu En hy dicteerde Casimir Perier te Pont sur Seiue Aube Er ontstond eensklaps een hevige opschudding in het speelgoedmagezyn Te Pont surSeine waar hij zyn buitenverbiyf heeft gaat hy zeer gemeenzaam om met de dorpelingen die hem vau kind af kennen en hem nooit anders noemen dan mynheer Casimir Hy is een meester in allerlei sport een zeer behendig schermer een stout ruiter een ouvermoeibaar looper en een sterk roeier Aan de feesten van zijn pachters neemt hy trouw deel en dan gedraagt hy zich geheel als huns geiyke Dezer dagen zeide een zyner boereu t eo hem Waar is de tyd gebleven mönheer Casimir toen gy nog met de jongelui om het hardst liep Welnu zeide de president terwyl hy zyn jas uittrok en oj het gras wierp ik wed om 20 sous dat gy met uw lange boenen my niet inhaalt Willen wy eens zieu wie het eerst aun de kerk is De wedloop begon en werd door den president gewonnen waarna de inzet in de dorpsherberg door beide mededingers broederlijk werd verteerd onder een flesch wyn Hendrik De Jong is gisteren uit het hnis van bevarittg waar hy tot nog toe in voor 7 10 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 20 IJ 80 loopige hechtenis gehouden werd overgebracht 4 46 4 66 6 02 6 09 6 16 8 10 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 9 41 t0 4 48 7 06 7 11 7 20 7 26 7 81 6 9 10 6 00 9 8 41 9 32 11 07 4 10 7 88 4 I iO Ml t U 4 10 00 ILO 8JI0 10 08 8 06 S 10 10 naar de oellnlaiis gerangenia aan denAmstelleenschen weg om aldaar zgn driejarige gevangeniaatraf te ondergaan Tegen een rroeger te Haarlem wAonacbtig ingezetene van Schagen liJn ernstige yernioed ns gerezen in zake den dabheien luoord te Schagen gepleegd In lerband biermede hebbeu te Haarlem huiszoekingen plaats gehad De heer Frita Bonwmeester is vOor het aanstaande tooneel izoen geëngageerd bji de Kotterdamsche Tooneelisten directie Le Gras Haspels Het tjalkeohip Jantje Werkman € schipper D J H de Boer met maïs van Antwerpen naar Bolaward is op de reedo van i Bath zoodanig lek geworden dat hnlp werd ingeroepen Eon drietal booten waaronder die der ambulante recherche die der rijksambtenaren te Bath en een particulier vaartuig roeiden daarop roet volk er heen Duor pompen moeht het gelukken het schip over de eb nog op do slikken te zetten waarna getracht zal worden het in de haven te brengen j In beslag genomen Thans eerst ging Edith een licht op zybemerkte de ambtskleedinffl en de portefeuillevan den jongen mau iJ pe plicht Almachtige pod Gij zijt tochniet c 1 ik ben beambte van de recbtbank i Edith wankelde mtjest zich aanfde leuning van een Btoel va8thoóden In éen oogenbhk ha zy de schi kkeiyke zekerheid gekregen omtret hetgeen den vriend fairer jeugd hierheen voerde Na minutenlang z ygen nam ö weder hetl woord i Welou laat ik n ïo het veUnUen van Wen plicht niet storen s neem alles t ik ik heb niet beter verdiend Franz geleek op dit oogenblik een hulploos kindj welks smeekende blik om hulp en bestand vraagt Hoe Edith ga gelooft ik zou werka üDoe wat aw ambt u oplegt gy kent mg iicmera niet meer gg moet my haten verachten c zy zonk op een stoel neder en tatai haaf gemoed lucht in een krampachtig antUen Maar ook de beambte kon zich niet meer beheerscbeo Overweldigd door zyo gevoel vergat hy wat hier eigeniyk zyn plicht was vergat Zyn ambt vergat alles wat hy gevoelde was slöohts de opnieuw op lammeode liefde voor zyne Kdith wat hy zag slechts hare dierbare door leed eu ongeluk zoo diep gebogen gestalte en hy viel voor haar op de knwën en bedekte bare handen met innige hartelyke kussen Edith myn lieve goede Edith schrei niet Myn goed gesternte beeft my hierheen gevoerd Zie hoe wonderbaar Gods wegen zyu Vertrouw op uwen Franzj h zal u niet m ellende laten ondergaan zy werd allengs kalmer en blikte hem liefdevol in de oogen t Is mi als een droom dat gy geliefde by my zyt O hoe heb ik geleden m al dien tyd dat wy elkander niet zagen hoe veel heb ik aan u gedacht Hoeveel stille tranen heelt my de gedachte doen storten dat gy myn Franz my moeat haten dat gy mij niet kondet vergeven Ach spreek één woord en zeg dat gy my hebt vergeven U Vergeven V vroeg Franz met zonder eenige bitterheid Ik ben niet verbitterd op n geweest Ik wist u gelukkig ge hadt de inspnuik nws harten gevolgd Dat was myn tromt Gy güloofdet my gelukkig vroeg Editb met verwondermg Gy geloofdet dus dat uwe Ëdith werkelyk een ander liefhad k6a liefhebben dan u Uw vader deelde mij mede dat het uw vqje keuze wasc 0 mijn vader i Dai ook dat hebt gy ray nog aangedaan Maar g rust reeds ïa de aarde gy meeudet het willicht goed met uw kind ik wil geen verbittering jegens u koesteren al hebt gy my nameloos ongelukkig gemaakte 0 spreek toch Edith hebt ge my altyd liefgehad Was nw hart geheel vreemd aan den stap dien gy deedt Ik zweer het n Franz Slechts kinderiyke gehoorzaamheid de vrees voor den vloek myns vaders waarmede hy my dreigde slechts geweld konden my van n scheiden c Een zalig lachje vloog over het gelaat van den beambte en de jonge vrouw aan zijne borst trekkend riep hy Bankt duizendmaal dank voor deze woorden De menschen hadden ons gescheiden maar de Hemel heeft ons weder vereende Zoo hielden zy elkander langen tyd vast omsloten in innige omarming Toen zy eindelyk elkander loslieten viel Franz oog op de op den grond gevallen portefeuille met akten en dit gezicht bracht hem het oorspronkelyk doel van zyn bezoek weder voor den geest Sdith bemerkte het en zocht met angstig vra genden blik in de oogen des beambten te lezen die haar gerustatellend schenen aan te zien tot hy plotseling op deftigen ambtstooa zeide Ik heb by u mevrouw op verzoek van uwen hnisheer een beslag te leggen Zeg my is alles wat bier in deze kamer aanwezig is OW eigendom c Alles wat gy hier ziet n ynheer behoort my Ik verzoek u daarom uwen pljcht te doen Ën luider klopte hem het hart en helderder straalde zyn oog toen hy een ambtszegel uit zyne portefeulle nam op zyue geliefde toetrad en met verhefSng van stem zeggende zoo neem ik u zelve in beslage haarhet zegel op de borst drukte om haar een oogenbhk later weder hartstocbtelyk te omhelzen De bittere lydenskelk der geliefden was geledigd een nieuwe schoone tyd brak voor henaan De spaarpeuningen van den jongen beambte waren voldoende om Edith van hetnoodigste te voorzien eo beiden later een eenvoudig rustig tehuis te verschaffen Daarleven zij gelukkig omringd door bloeiendekinderen Franz heeft zijne Editb nog hefmet zyne eerste jeugdige liefde hy houdt haarvakt en laat haar uiet meer gaan eo datkrachtens zyn ambt want hy heeft haar in beslag genomen c Avoudpost I I Brieven uit Twenthe Het moet menig bewoner eener Hollandsche provincie vreepi voorkomen 1b hy in het hoog gelegen ajcbterland dat men het Twentsche noemt komt een groot deelman het booge land onder water te zien staan i n met recht 7al hy vragen was dat niet te voorkomen is daar niets aan te doen En het antwoord moet faelaos luiden Zeker was dat te voorkomen geweest t Om dit antwoord op te helderen dieue Dat er een dozyn jaren geleden alhier is in het leven getreden het Waterschap de Regge Om dat waterschap te beaturen werd door ingelanden een bestuur gekozen afdeuhngen werden geVnrmd een hoofdbestuur gekozen en nu zou men redelykerwyze hebben kunnen verwachten er handen aan den ploeg zouden worden gezet om een goed plan te ontwerpen wat niet zoo moeielyk mocht heeten omdat er reeda veel goede gegevens aanwezig waren van wijlen den bekwamen ingenieur Stieltjes Men mocht dat hopen omdat er perceolenm in mora was ten opzichtn den gebrekki en waterafvoer m genoemd waterschap Maar er werd maar steeds weinig zoo te zeggen niets gedaan Reeda in 1890 91 was de toestand zoo geworden dat een groot deel Van t Waterschap kon worden herdoopt in sUIank water Die toestand bracht de meest kalme gemoe ieren een weinig in beweging Er werd te Wierden iets later te Enter eene vergadering van ingelanden byeengeroepen ten einde t hoofdbestuur eens wakker te schudden Zoo als dat in zulke omstandigheden gaat zoo was t ook hier Men opperde plannen men gaf de woordvoerders volkomen gelyk maar tot een beslissend doortasten kon men geeu besluit uitlokken De goede raad Leent getd om met kraéht en macht het Heggewater gelegenheid tot afvoer te bezorgen werd in den wind geslagen met xoo zeer door ingelanden dan wel door den geachteu president van het hoofdbestuur Een der wakkere leden van t hoofdbestuur deed nog een poging om ingelanden een stuk te doen teekenen waarby het verzocht werd maatregelen te uemen om den bedroevenden toestand te verbeteren maar hoezeer velen der ingelanden dat stuk teekenden wpren er toch zeer velen die zulks weigerden Men was maar huiverig te zullen moeten betalen En zoo is in den loop der twaalf jaren dat het Waterschap de Kegge bestaat niets byna niets uitgevoerd dan dat Men heefl reglementen gemaakt bundergelden omgeslagen en geind soms door den huurwaarder geiod men beeft eene enkele maal eens wal waterplanten afgesneden geschraad wat schoongemaakt en wili toot Men is nog altyd aan t werk der Perzen in Meden aau tpaasen en meten t Eyk heeft eene belangrijke aubsidie gevotverd gekregen ten behoeve der noodige werken om den waterafvoer eens eu voor altijd geregeld te kunnen doen plaats hebben en vroeger en nu vooral had men in t begin 1893 veilig een paar tonnen gouds kunnen negoteeren om fluks aan t groote werk te beginnen men had dan van het geheele drooge jaar 1893 de drooge winter van 1893 94 en het zoo drooge voorjaar van 1894 kunnen profiteren om op zeervoordeelige voorwaarden een groot deel van de dringend noodige verbeteringen bermen doen daarstellen eo zeer zeker zou dan nn het grootste deel van t landschap niet onder water of dras staan Maar neen niets ia er gedaan En als ze nu in dit ongelukkige Waterschap voor eenige jaren drie tonnen gouds hadden geleend om de noodige werken tot beteren waterafvoer tot stand te brengen dan was er zeker zeven tonnen gouds bespaard want et is aan waardevermindering van t bedorven en half bedorven land aan verrotting van aardappelen verlies van grasweide en hooi Rchade aan graan aan doode vrucht en andere boomen in vier jaren tyds zeker minstens één millioen guldens schade geleden enkel in het Wat erschap de Regge daarby hebben vele ingelanden in hunne woningen soms niet kunnen verbiyven doordien het water in de boerenbehuizing stond en beeft de gezondheid der bewoners ontegenzeggelyk ook veel geleden door een en ander En wat doen ingelanden Ze pruttelen in den hoek van den haard of zittende in de spoorwagen of in de herberg maar komen ze voor of by den President van t Hoofdbestuur dan knikken en buigen ze onderdanig eu t ergste wat men hoort ia t ia hoog water Mijnheer myne aardappelen zyn verrot myu hooi 18 weggedreven myn vee staat op atal de weide staat onder water och Mynbeertje t is erg En dun volgt Nu Mynheer goeden dag tot wederziens u Dienaar En de geachte president van t Hoofdbestuur blyft rustig rusten en meent het toch zoo goed V Almeloo 19 Aug 1894 B BuiteDiaodsch Overzicht Aan de Times wordt uit Tientsin gemeld dat het Noordchineesche eskader onder admiraal Tiug in de golf van Pet chili naar Japanache oorlogsschepen beeft gezocht maar deze zich niet hebben vertoobd En de Japanners zoeken gelyk men weet de Chioeezen Er IS te Tientaiu een Dnit che kaïionaeerboot aangekomen en inagel ka een EugeUche Vele stoombooten niet koopmansgoederen beladep zyn reeda op de Chineesche kusten aan deu grond geraakt doordien op vele plaatsen de lichten der vuurtorens gedoofd zijn Door het Roode Kruis zullen biooeukort eenige verplegers uaar Seoul worden gezonden Ook Japan gant thans een leeoing sloiton van 50 millioen dollar doch in het binnenland Japan moet Eogeland toegezegd hebben dat het Wei Hai Wei noch Che ioo meer zal aanvallen zouder daarvan tweemaal 24 uren van te voren kennis te geven De Jitpanscbe Regeering beeft bekend gemaakt dat in de havenmonden van Nagasaki en Yokohama torpedo s zyu gelegd In het Engeleche Hoogerhuis heeft minister Kimberley eenige mededeeliogen gedaan be treffende den ataat van zaken in Oeganda hei land aan de Afrikaansche meren dat vóór eenigea tyd onder Engelsch protectoraat werd gesteld De regeering zeide de minister is nog steeds bezig met de organisatie van het beféaor in Oeganda Het plan bestaat om een geregelden maandelijkscben transportdienst in te richteo van de kust naar het land Tevens zullen eeuige sloepen en een stoomboot worden gezonden teneinde te voorzien in het verkeer op het Nyaoza meer Tot dusver ia nog niet zeker welke houding de regeering 7al aannemen jegens de BritschOost Afrikaansche maatachappy die voorheen het land exploiteerde maar zich genoodzaakt zag dit werk op te geven Ten gevolge van die onzekerheid wordt de aanleg beteiumerd van omvangryke werken noodig voor de bevordering van het verkeer De regeering is verder nog niet van plan kolonel Colville den commandant der Eugelscbe troepen te Oeganda terug te roepen Colville heeft tot dusver gofde diensten bewezen maar toch zal apoedig de tyd komen voor de aanstelling van een civieteu commislaris Het leger der Boedaneezen dat in Oeganda in dienst is zal worden uitgebreid tot 1200 man eu dau kan de Engelsche regeering uog rekeuen op de iulandsche soldaten die zich tjt dusver zeer goed hebben gedragen Het veeljarig geschil tuaschea Zweden en Noorwegen over de unie qSffistifi iu het algemeen eu de diplomatieke vertegenwoordiging in het byzonder geeft aan de verleden week begonnen verkiezingen voor het Noorscbe Storthiug een byzondere belangrykheid daar thans zal moeten blyken hoe de meerderheid der kiezers over deze geachillen en met name over de consulaten quaestie denkt Heeds lo de jaren 1889 91 werd door bet toenmalige Noorache miuiateneStang met het Zweedsche ondt rhandeld oser het benoemen van een gemeenschappelykeo minister van BuitenlandRche Zaken waar de radicalen steeda om gevraagd hadden Doch aterk door haar aanvankelyk succes eischten de radicalen nu eon eigen minister van Buitenlandache Zaken voor Noorwegen zoowel als een voor Zweden Stang trad at en werd vervangen door deu radicalen minister president Steen onder wien de radicale meerderheid luid begon te roepen om eigen d i Noorsche consulaten naast de Zweedsche Waren die eenmaal verkregen meende zy dau zou mettertyd vanzelf ook een eigen minister van Buit Zak moeten benoemd worden maar de koning van Zweden eu Noorwegen weigerde zijn goedkeuring op alle moiies van dien aard Eu toen de fiegrooting door bet Storthing werd aangenomen op voorwaarde dat de Uegeering het gemeensohappelyk consulaatwezen 70U opzeggen beschouwde Oscar dit als een verwerping en gelastte de bestryding der op de Begrooting geschrapte consulaatskoaten uit de gebeüne fondsen Steen trad af en Stang r eerde sedert weder conservatief met een onwilllife radicale meerderheid Het woord is thans aan de kiezers Opheffing van het gemeenschappelyk ministerie ran Bnitenlaodscha Zakene moet Oscar H gezegd hebben zoa gel kstaan met ontbinding der Unie Hel Amerikaaueche Huis van Afgevaardigden toont esprit do l escaher c Na eerst uit vree dat de Senaat de geheele tariefherzieoing zon doen mislukken ja en amen te hebben ftezegd op wat de Senaat voorschreef zendt bet de aangenomen wet uog vier wetsontwerpen achterop waarby het invoerrecht op eenige artikelen weer wordt opgeheven In deze zitting zullen die zeker niet in bebandsting worden genomen In Europa heeft men oordeelende naar de stemming te New York de betrekkelijke onbeduidendheid van de tariefhervorming aan den Senaat geweten De verw tingeo waarmede de Senaat overladen ia zyn het beste bewys dat hy den rechten weg gevolgd heeft cichryft een correspondent aau de Times in een belaugryk artikel waarin by een juister licbt doet opgaan over de staatsinrichting in de V 9 De Senaat zegt hy is nooit ingesteld om de meerderheid des volks te vertegenwoordigen maar juist ais tegenwicht tegen de overmacht van het aantal Met Huis van Afgevaardigden watirin bet meerendeel der wetten geuiaakt wordt ontstaat door een rolk verkieziug de president is eveneens de gekozene des volks Maar m den Senaat de stem der 44 staten liebben de kleinere staten een waarborg tegen de overmacht die hy het maken van wetten een of twee soldaten met buitengewoon talryke bevolking zouden kunnen oefenen In Europa overschat men in den regel de macht van het Huis van Afgevaardigden en onderschat men de macht van den Senaat Ëngelscheu vallen dikwijla in de dwaling den Senaat met het Hoogerhuia te verwarran Dit komt door hunne democratische begrippen Ergeland ia een waarlyk iry en zicbzeliregeerend land maar de regeering der N A Kepobliek IS meer autocratisch dan die van den czaar Een moordenaar kan haar niet treffen zooala deze Ëen doode hand schryft door bemiddeling van het hoogste staatslichaém goedgekeurd of afgekeurd onder alle wetten en daarop is slechta ééa beroep hetzelfde dat op de beslissing aangaande de slavernij volgde en dat een half millioen levens en eenige müharden dollars kostte Alleen een omwenteling kan iets veranderen aan de macht van dan Senaat want de meerderheid in drie vierden der staten die noodig zou zyn om de Senaa sbevoegdhedeu langa wettelyken weg in te korten zou slechts in zeer buitengewone omstandigheden verkregen kunnen worden De eerstu les die de tnriefstryd in Amerika geleerd heeft is dus dat de Senaat heel wat meer te zeggen heeft dan men denkt De tweedti ia dat behalve in enkele staten de vryhandel iu de V S geen aanzienlyken aanhang heeft De aterke dryfveer der Amenkaauschn afgevaardigden is de zucht om stemmen te winnen Cleveland werd volgens den Times correspondent niet gekozen als vryhandelaar behalve in sommige staten geiyk New York en NewJersey maar als een nieuw man die by deu algemeenen stilstand nieuw leven zon kunueu wekken Cleveland zelf was miSBchien de eenige die dacht om zyn vrybaud els begrippen te zyn gekozen Hy vond das dadeiyk een groot deel zijner party tegen zich dat hg alleen in bedwang kon houden omdat by 300 000 baantjes te vergeven heeft Het Wilsouoot werp werd alleen aangenomen om hem te believen de meerderheid rekende er op dat de Senaat het ontwerp zon verwerpen De geheele tariefquaestie sleepte zoo lang tot de nieuwe verkiezingen in zicht waren Na poogden de protectionislen door de beraadslagingen in de gemeeMlvappelyke commissiën te belemmeren alle schuld der vertraging op den Senaat te werpen Eerst toen deze dreigde bet geheele ontwerp te verwerpen werd dil inderhaast aangenomen N u haalde de meer4 derheid in bet Huis van Afgevaardigden zicfwel in het noorden het verwyt op den b If den vryen handel te hebben verloochend maa F de weatelyke en zuidelyke kiezers zyn tevreden over de protectie die zy krygen De BURGEMEESTER van Gooda brengïf by de e ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz 4e Rotterdam op den 18 AugnQtus jl execatoir is verklaard het Kohier der Personeele Belasting Dienst 1894 95 wyken O T j Dut voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger aat ieder die daarop voorkomt verplicht is zynttn aanslag op den by de wet bepuildea voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn yan Drie maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend flOÜDA den 22 Augnstus 1894 i De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN