Goudsche Courant, vrijdag 24 augustus 1894

Afshiting Passage BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Waddinmem brengen ter algemeeue kennis dat krachtens machtiging van HH Gedeputeerde Staten d d 20 31 dezer n 5 de passage voor rij en voertuigen paarden en vee over een gedeelte van den Kleiweg in den polder Bloemendaal binnen deze gemeente van af den 24 tot en met den 29 dezer zal zgn AFGBaLOIEN Waddinxveen 22 Augustus 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd P RDPKE Dl Seerttaris Va DORT KROON Maatschappij tot Exploitatie vau Staatsspoorwegpen No 6437 Vrijdag 24 Augustus 1894 33ste Jaargéiïg ilTl GOIMIHË COHMTI NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschieclt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jer drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst v4u 1 5 regelg k 6 r Centen iedere regel meer 10 Centen Qroote letters worden berekendnaar plaatsruimte t i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Mevr LEIJD8 Lulius v Goom TB S BJ OM verlangt tegen 15 SEPTEMBER a a eene OIBII iB IMiii tegen 80 t 90 Loon Goede getuigen vereischt Brieven naai t Bag Obreohtstraat 80 Tandarts KOENAAET ia van af DONDERDAG 23 AUGUSTUS weder te Consulleeren on 11 tot 4 uur Kdaandoeniiigcii MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 Worlds Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H I van Schalk Go Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM J Snmatra straat 267 Den Haag VerkrSgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda GEOOTK SOBTKEBING NIEUWE umm voor Dame n Beer en A m OS Al £ 73 73 Peurs van Amsterdam 1 iUOÜSTUB iVor kra UU 10 iV loa 77 79 797 84 u 74 BV 87 109 36ll lOli s lOlV 8B 660 6931 lOlVi 79 108 811 1841 81 10ï 4 101 186 98 60 89 losy 100 180 UB lOB ♦ 7 A 51 l 188 101 l i 71 lOBll 187 ioa j lOi 661 95 101 141 138 l V 991 B41 86 84 l o 77 UI 104 40 601 10 18 1 7 107 108 lOSV loav UBl 118 8V 107 lalotkoera 98 102 e 79 241 84 HiviKuiiD Oert Nsd W S dito dito dito 8 dito dito dito S Kaiiau Obl aoudl 188188 4 I UI IniohriJTing 1862 81 OaaTBHB Obl in papier 1868 6 dito inEÜver 186B B ÜnDsii Oblig met tioket ï dito dito I t Wullll übl Om U Baria i ito Ohou 1 80 4 4itobijBothi l88 4 Ulo bg Hope 18811 90 4 itoill ld lMa l8SS 4itb dito dito 1884 B maxiM Porpol lolndd 1881 4 TOMIIJ Gepr Oonr Imu 1890 4 Om leening eerie D Om leening aerie C ZnoAn SiF Beo v obl liSl t Ktam Obl Buit Sob IStO TamiDlu Obl 4 onbtp 1881 kHUMVnu Obligetien 1861 BOTTIISUI Sted leen 1886 3l f Nu N Afr Hindelav und ISBl 84 Onfeilljaar Middel 1861 47 Bl l A endeb Tab MU Oertifieaten Oui MutHb pp dito Arnb Hypotheekb pindbr 4 Oalt Mjj der Vontanl aand Oi Hypotbeekb paudbr 4 Nederlandiohe bink aand Ked Handelmaataob dito N W liFao Hyp b t andbr I Bott Hypotbeekb pabdbr 4 Uti Uypotbwkb dito 4 Omtiki Ooat Hong bilnk aand itllL Hypotbwkbaok pandb 4 1 AltgETKa Gauit bypoth p4ndb 6 Vuv L G Fr Lienmrt 6 itaia Holl U 8poonr ittf aand Ilij tatBipl St Bpir aand Vad Ind Spoorvegm aand Had Zuid Afrik Spm aand e dito dito dito 1891 dito 6 lliUI Spaorwl 1887 89 A Eobl S Zllld rtal Sp mü A H obl SPoum Wartobau Weanen aand 4Bni er Snee 8p r Uij aand iBalüaaba dito a nd 71 10211 6 98 faatova dito aand tbrang Dombr dito aand fijtmk Cb AzowSp kap aaod 6 lioaowo Sawaat Sp Uij oblig i Onl Vilabak dito oblig B 1 IlidWait dito aand B dito dito oblig 4 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARIIVG HoUandsche uitgave met 27 atb Pr B 2 ffnlden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau deze ondea d lydt moet bet lezen de oprechte leering die bet geeft redt iaarlflks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerUgs Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van bet bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel ia floUand IIB AlOllEA Cant Pao Sp Mij obl 6 OUt fc North W pr C T aand dito dito Win 8t Peter obl 7 DanTor fc Bio Qr Spm oert v a lUinoii Central obl in goud 4 Idliav fc NaehrilUCert v aand Vaxico N Spw Mij lehyp o 6 Uiaa Kanaaa t 4 pot pref aand M Tork Ontario fc Weit aand dito Penne Obio oblig Orogou Calif la byp in goud B Faal Hinn fcManit obl 7 V Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O B OaMADA Cao Soutb Cert T aand Tm o Ballw fc NaT la b d o 01 Aaatard Omnibus Mq aand Bsttaid TramvegMaats aand Nw Stad Amaterdam aand 3 Stad Botterdam aand 3 Biuil Stad Antwerpen 1887 S i Slad Brunei 1886 S J Hom Tkaiaa Begnllr Oeiellsob 4i Ooanxit Staataleening 1860 B K C Ooat B Cr 1880 S Smh Stad Madrid 3 1868 Ter Nui Bal Hyp Spobl oari B ADVERTENTIfiN Heden overleed na een langdarig Ijjdui onahartelgk geliefd Zoontje CBUISTUAN CLEMENS in den jeugdigen laeftyd TU ruim 12 JKr n G 8 IJ BRBÜKEIi C M BBBUKKL C uiS i8 Dtdêmtvaari 19 Augustus 1894 Wat ia da baate fanniMiig tegen Jiobt Bbeumaïek Leêd npfiiteD kortom fc 5 Aiil BrPifinEx iellBr GEVONDEN een Bijtel eein Centerboor benerena een SLBUTJBZBISO waaraan K IU l Uf I Da aiganaar of belanghebbende gelieve zich DOO tpoedtg mogelijk te verroegen aan het OommiMuiaat van Politie Vgt atbetklltltlinaaiiteweDdentegen = l AiikBr Pai B ExpellBr VerkonShaM If Hf moet dtu steeds in ieder ImisgeEin Mgg AnfcBrPainlxpellBr Frjja 50 oaat 75 oaat en 1 26 de fleseb Toozbauden in da maaste Apotheken en bij F Ad Biebter Co te Rotteriam Te Gonda by A WOLFF Malkl A lUh o DB LAAT en VAN hOÉ apotheker Oaoda Saalpandruk ran A BtiiiuuN fc Zook J Markt voor derde klasse reizig ers van de Stations der lijnen DEN HAAGGOUDA ROTTERDAM Maas UTRECHT en LEIDEN I WOERDEN Ede Arnhem en Nijmegen op Woensdag 29 Augustus 1894 De verkoop der retourkaarten waarvan een beperkt aantaj wordt uitgeg even vangt aan op Woensdag 22 Aug ustus 1894 en wordt gesloten op Dinsdag 28 Augustus d a v des middags ten 12 ure ot vroeger indien het vastgestelde aantal is verkocht 1 Zie verder de aanplak en stroolbllletieo Hederlandsche Stoomboot Ülaatschappij De Stoomsohepen BATA FIEB kapt J SAUEB en HOLLAJID kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappij Boompjes 72 te Botterdam De Stoomschepen loggen te Brewersquay de markt van Boter en Eaai te IxiDden Kraepelien en HohrCs Quina LarocheQ c i lfARocHE is de meest Krachtige en Versterkende KI A WM M aanbevolen door tal van binnen en buitenlandache geneeaheeren Bekroond met EEUEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES VerkrSgbaar in flacons a f 1 90 en f 1 Depot te Gouda by den Heer A H TEEPE Apotheker voorlieen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao DcBlmatige door de nieuwste uitvindingon op inacfiinaal gebiod verbeterde fabricatie en uitgluitend gebruik van fijne en fijnste grondstofleu garandeerei en verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fiibrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als Hofleverancier 44 Eere Biploma s gouden enz Medailles een bewgs van uitmuntend fyn fabrikaat Keeds 18Ï4 schreef de Acoademie national de Paris Nous vous déoemonB une Hedatlle d or premiere claH e on oonsldöraUon deTotra exoellent tebrloation de Obooolat bonbons variee eto etc StollWttr k t fabrikaat is verkrijgbaar bg H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor NederlaiidJnlins Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Waaxom word ik 7an mijn zenuwlijden niet genezen V omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat K Desiug aanbrengende middelen toevalli ontdekt worden die in de honden van een bekwaam geneesheer eon goed Bueaes hebben Was niet Priesnitz de geleerde reatiger oer walerkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord Toor do lijdende menschheid geworden ia den eenvoadige boerP Hepft niet een Zweedsch majoor Thnre Brand genaamd een raiddol tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan dia het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed tan allo goneesheeren begint te worden P Ook op hot gained ter beperking vau leuawziekten begint er licht te komen en ook bier ii een weg geopend gewardeo die op de eenvoudigste en natuurlijkste maaier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren ouireraHderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te venlringan Ër zijn vele meDsohun die noch ziek noch gezoad syn en tooh klagen dat zg zioh ta lichaam an el alles behalve wel gevoelen het geringste niet Telen kunnen on zolfs door oen vlieg getergd wordeln n zoo zich zelvcn en anderen tot last ziju zonder het te willon Vele worden geplaagdof door vroesejjka aogst of dnor droefgeestigheid kunnen r iat slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan tyn er weder andere die te kampen hebben roet hoofdpyn congestie zwakheid vttn geheugen oorauizen ea toevallen JÜindelijk lijden de ergstea oader hen aau verlamming vitusdans en vailende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslaoht on eiken stand vindt zgn zenuwziek ea min of meer de slaehtoffers der leefw ie ran onzen tijd Wie tot eene dezer categoriën van lijdera lieboort en ïngelioht weosoht te worden over da mr kÏDg eener aieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H CLEBAX k Co HeUigeweg 42 BINNENLAND ÖODDA 23 Augustus 1894 Een persoon die om nacbtterbiyf kwam genaamd H G die in het Politieblad gesiglialeerd stond om een hechtenis te ondergaan is door de Fqlitie albier aangehoaden Opversoek van de oadera is aangehouden de minderjarig H L K wonende te Utrecht die hier in een der slaapstede met hare ouders was gelogeerd en beimeiyk het logement had verlaten en uitgegaan was met een vrouw die sterk drinkt redeoen waarom hare onderg opaporicg verzochten het meisje ia aan hart oudera medegegeven Bö Kon besluit ia aan A G Groenendaal wed B P Jansen kommies der 2de kl bjj s rjjks belaatingeo een pensioen verleend van f256 De Commissie te Haastrecht benoemd ten einde de volksfeesten op de a s verjaiirdag van H M dg Koningin aldaar voor te bereidua bestaat nit de heeren P G MuUer C J M Kroon A T M Dupper J H van drr Mealen en H J F Heyman Bfl de harddraver te Woerden is de pr s f150 gewonoen door de bruiae blea Bug ah Bill eigenaar C A Habermehl te Nieuwveeo De premiën f 60 en f 40 werdeo niet in ontvangst genomen door de winners A van der Jagt te Poortogaal met bruine merrie Jet ex Yitrie en W Verboom te Haastrecht met den vos Victoria daar de commiasie om sekere redenen 1 25 boete op die heereo wilde toepaaaen Gisterenmiddag te ongeveer één nar brak te Krimpen a d Lek een felle brand uit in een blok van zeven woningen genaamd De Zeven Huiz n Door de spoedige hulp der brandweer brandde een perceel alleen uit terwijl de overige daarnaast staande woningen gespaard bleven De oorzaak moet waarschanlgk aan onvoorzichtigheid worden toegeschreven Ona ia toegezonden bet 43e verslag der landbouwkolonie Nederlandsche Mettray op Kyeselt b g Zutphen Deze nuttige instelling mag zich bg voortduring verbengen in de belangstelling van het FEVILLETOX De laatste eener Familie Naar het Fransch 110 Wanneer heeft hy t gegeven ffOngeveer twee maanden geleden iiDna dag toen de veldwaohters hem zyn komen arresteeren ffNoen daar voor Het was den avond vaa den dag waarop men onzon meester vermoord heeft even nadat wy gegeten badden Wat heeft de Ruiter gezegd toen hy t je gatP Hij zeide my het aan niemand te toonen en het te bewaren tot hij t my terng vroeg wDan heb je tdua in den zak P Ik heb t maar niet in mijn zak Waar je t hebt komt er ook niet op aan toon het my Zonder zich in het minst te storen aan het bevel van den president keerde Karel zioh thans geheel on naar de bank der beachaldigden Hy wachtte Wykbaar tot Piet hem bou tt eataan het bewuite papier te overhandigen In dit oogenhlik zag Arthur Erzee die met aandacht het tooneel vol de dat een vrouw die op de tweede ry zat den sluier opliohtte welke haar geUat verborg Zy boog zioh voorover en keek de Baiter onafgebroken strak aan Arthur kon een bniveriog niet otiderdrakken Hy had nwvronw nut Husweerd herke d publiek Met groote dankbaarheid vermeld het verslag dat het jaar 1893 voor Mettray een goed jaar is geweest dat de verkregen resultaten gunstig zyn en dat 4 toekomst met vertroQwen kan te gemoet worden gegaan al valt het niet te ontkennen dat er verscbünselen z u waar te nemen die aanduiden dat alle krachten moeten worden ingespannen om die gunstige toestand duurzaam te doen zyn Wei zyn er gebeorteoisaen te vermelden van treurigen aard doch daartegenover staan anderen die even zoovele lichtpunten zyn en tot aanmoediging strekken om op den ingesl en weg voort te gaan Zooals men weet is het doel van de bestuurders dezer kolonie verwaarloosde knapen tot nuttige leden van de maatschappy op te leiden De berichten die bet verslog geeft over de oud kweekeÜngen der laatste jaren zgn over het algemeen gunstig Menig handwerksman heeft een goed bestaan gevonden door hetgeen h op Mettray leerde Hier ter stede bestaat een afdeeling der vereeniging bestaande uit 16 leden Voor rekening dier afdeeling worden twee knapen opgeleid Secretaris ia de heer J M Noothoven van Goor die zeker bereid is nadere inlichtingen te geven Het komt ons voor dat deze instelling den steun van alle weldenkeiiden verdient en dat het jammer is dat er alhier niet meer persoAen gevonden worden die de goede zaak steunen Het Npderlandsch comité tot voorbereiding voor bet derde intern katholieke wetenachappeiyk congres te houden te Brussel op Dintdag 4 September a s en volgende 3 dagen deelt mede dat reeds velen de oproeping tot deelneming hebben beantwoord Uit alle r en der geesteiykheid z in vertegenwoordigers opgekomen Ook de katholieke leeken hebbeu in ruime mate van bun belangstelling doen blyken Zoo o a Jbr Mr Itoys van Beerenbroek commissaris van de Koningin de heeren Jbr Leo van Nispen Pyis Jbr Verheyen Cremers leden van de Eerste Kamer de heeren Kolkman Borret Jan Trnyeo Van Viymen leden der Tweede Kamer de heeren J J v Meerbeke raadsheer in den Hoogen raad A F X Luyben staatsraad m buitengewonen dienst Victor de Stners referendaris by Binnonl Zaken de heeren A Hendrichs voorzitter van de K v K te Am sterdam Mr W S J v Waterschoot v d Gracht In de Raamstraat to s Gravenhage is Dinsdagavond omstreeks half twaalf brand geweest Hoe waa t mogelijk dat zy in do zitting kwam na de gunst gevraagd on verkregen te hebben om niet ala getuige te versohijoeu en wat kwam zy doen Weldra begreep hij t En hij was de oeoige want niemand sloeg acht op het atomme tooneel dat afgespoeld werd tusschen den beschuldigde en do vrouw dis onbekend was zoowel aan haar buren als aan de rechters Rudolf van Trichtvoorde kende haar wel o ja Maar zij zat zoo dat de juryleden haar niet konden tien Ailhur daarentegen stoud zoo dat hy haar zoowel als de Kuiter in bet gelaat kon cien Karel awod voor de groene tafel waaraan de rechters zaten zyn gelaat half afgewend dea beschuldigde vragend aaiiKjkend De oogon van Mananne stonden smeekend die van de Euiter dreigend I Welnu P vroeg do president waar is dat papier Karel stond onbewegelyk Arthur zag dat de boachwachter de barones een minachtenden blik toewierp Daarcp knilcte hy den kleinen jongen toe Dit teeken beduidde blijkbiaar Toon het Hier is t mijnheer zeide Karel zyn handander zyn linnen kiel stekende Er verliep eenigen t d oor hij het snippertje papier gevonden had en terwijl hij zocht bleef Marianne de Euiter smeekend aanzien Hy scheen onvermurwbaar Zij scheen hem toe te roepen Je hebt das geea medelyden met mij P Ea zy weende Tranen liepen langs haar wangen De hand van Karel kwam weder te voorsohiju met een in vieren gevouwen brieQe Hel papier iraarop mavroaw van Hanswewd gesohroraD badt iB een huis bewoond door drie gezinnen Op d bovenste verdieping waar de br nd uitbrak huisde een weduwnaar met vyf kinderen Hoe hei vuur begon weet men niet het nam echter zoo snel toe dat de man en twee kinderen ernstige brandwonden kregen De brandweer T iit Je vlammen te stuiten Het dak van het bois is verbrand en de bovenste verdieping uitgebrand Ver der bleef het hoia gespaard Maar de man van de bovenverdieping is zyn beedel kwyt En hy was niet verzekerd De Koningionen worden in Zeeland met geestdrift ontvangen De feesten en receptiën aUgen goed daar het weder byzonder meeloopt Qilteren werd oen rytoer door Walcheren gesmukt waarby Veere en Domburg bezoobt Wierden Overal gaf men blgken van ingenomenheid metbet Koninklyk bezoek De iVliss Ot beïat van een Antwerpenaar een Groet aan De Ruyter c Het slot Inidt aldus Geest van De Buy ter zie op ona neer 1 zie neer niet alleen op die talryke vaderlanders in wriemelende drommen rood uw bronzen afbeeldsel vergaderd maar vergeet ook niet den groet to ontvangen van de gulle Vlamingen die zich ook beroemen afstammelingen vhxx groote mannen te zgn Oegroet fiere held schrik der zeeën minnaar der vryheid Zie op hen neer die zwoegen en werken om den Zoidergeest die verbastering en ontaarding aanbrengt oit hun dierbaar land te verjagen en zyn zy misschien met een zeer klein getal die stryders voor de vrijheid gedenk hen toch gg die ook met een klein koopke den Vierdaagschon Zeeslag wont en daar de maac sloeg in de muziek van duizenden kartouwen Ontvang den groet der Vlamingen € Dinsdagavond by aankomst van den treiu uit Antwerpen ia een beer aan bet station te Rozendaal zyn porteieuille met ongeveerfr 3000 gerold Aan de teekenschool van het Nut teCharlois zyn voor den aanstaanden wintercursus verbonden nU onderwgzers voor het bouwkundig teekeneu de heer J S C van de Wall civiel architect en voor het bandteekenen de beer J C Kruyl beiden te Rotterdam Nadat in de afgeloopen week in de buurtschap Kruiaweg by Bleiswtjk een meisje aan pokken was overleden is nu ia de oumiddel dood hem 1 1 Da rechters de jury leden de toeschouwers allen I keken in de hoogste spanning naar het kind in welks hand de besliaing van het proces scheen te liggen I Arthur wendde echter geen oog af van de hoofd1 personen in dit treurspel De Ilniter en mevrouw Van Hangweard Zij weende en haar ameekende blikken zonden een I tyger verteederd hebben De Ruiter blykbaar hevig 1 ontroerd word doodsbleek 1 Brigadier zeide de president neem dat papier 1 aan en breng t mij Karfll wendde zich voor de laatste maal naar De Ruiter en op do stomme vraag welke de knaap tot 1 hem richtte antwoordde Ue Ruiter met een heftig I gebaar dat blykbaar beduidde Gohooriaam niet 1 Karel begreep het en scheen plan te hebben het 1 papier weder onder zijn kiel te verbergen I Pak het dan toch beval de president 1 Nog een veldwachter sprong toe om eon handje I te heipon Karel scbeeü niet in staal om het geheim I van De Ruiter te bewaren Maar hij had een Inge1 ving Snel als de gedachte stopte hy het papier in den mond en slikte het in 1 Een uitroep van verbazing ging op Zelfs de 1 C ident was nanwelijka in staat zijn kalmte te 1 aren 1 Arresteer dien deugniet riep hy Do veldwachter greep Karel by zyn kraag en scheen 1 plan te hebben ham buiten de zaal te brengen 1 Neen zoido de president ieta kalmer laat hem I daar gaan zitten en hond hem goed in het oog Ik 1 beveel dat die knaap gehoord zal worden Ik zal 1 hem dadtl k oadnvngau hoewel hij den eed aiet I lyke nabyheid van het sterfhuis wederom eengeval van pokken geconstateerd en wel by depersoon die de overledene in bare ziekte heeftverzorgd V w Een man zat giatern oi en op zgn kamer in een hnisje aan het Koningahoofd Baan ta Rotterdam toen zekere Van der M onverwacht binnenkwam en hem met het hoofd door een roit duwde waarna by heenging den man aan zyn lot overlatende Baren hoorden geruimen tyd later eerst zyn gekerm en vonden hem hevig bloedende op den grond liggen ïegen den dader is proces verbaal opgemaakt De St Ct bevat den nitelag van de eind examena der gymnasia in 1894 benevens een tabel houdeude een overzicht van den uitshig vergeleken met de uitkomsten in 1893 Daaruit blykt dat bet aantal uitgereikte getuigschriften voor alle facolteiten met 44 4 pCt vermeerderde voor de faculteiten der god geleerdheid der rechtsgeleerdheid en der let teren en wysbegeerte met 2 6 pGt verminderde en voor de faculteiten der geneeskunde en der wis en natuurkunde met 23 9 pCt toenam By de leerlingen der gymoaaia steeg bet percentage der geslaagden van 89 2 pCt tot 92 2 pCt by nietleerÜttgeu der gymnasia die zi h aan een der bovengenoemde examea oi d wierpen steeg het percentage der geslaagden van 58 7 pCt tot 60 pCt Amsterdamsche dieven Een onderwijzer te Amsterdam die vroeger te Zwolle woonachtig was bracht daar nu de vacantie door en had het toezicht op zyue woning gedurende zyue afwezigheid aan zyn zwager opgedoken Toen deze op een avond eens kwam kykeo voud hy by bet openen van de voordeur lo de gang een aantal kisten staan waarin zich allerlei huishoudeiyke zaken bevonden en by nader onderzoek bleek dat ongenoode gasten den geheeleu inboedel hadden ingepakt en slechts op een gunstige gelegenheid wachtten om de kisten weg te voeren Zondagavond met den trein nit Antwerpen te Rozendaal aankomende vermiste eene oude vrouw uit die gemeente hare portemonnaie met rnim fr 150 welke door den besteller K was gevonden en aan den stations chef afgedragen Toen baar die werd teruggegeven ontving de eorlyke vinder eene balooning vau twee dubbeltjes I mag afleggen Karel dia volstrekt niat ontdaan scheen ie zijn liet zich neervallen op de plaats welke men hem aanwees U bteef zvqgend zitten in afwachting dat bij weder opgeroepen zou worden Mevrouw van Hansweerd bad haar sluier weer laten vaUen De damea in haar onmiddellijke oabybeld hadden niets bemerkt en de eenvoudige reden dat zij voor niets anders oog hadden gehad dan voor den kniap Niemnnd had goraden waarom de beschuldigde zoo lang geaarzeld had en iedereen dacht Hy is verloren Dit was dan oek het oordeel van Arthur Erzee hoewel hy de waarheid vermoedde In stilte wensohte hy zich geluk dat Eüm niet tegeijwoordig was geweest bij dit tooneel dat ongelukkigerwijze nog een vervolg kon hebben want Karel on mevrouw van Hansweerd bleven in de reohtazaal XXXV Myneheeien juryleden zeide de preaident gy zult ongetwijfeld het stelsel van verdediging door den beaohuldtgde aangenomen op de juiste waarde welen te schatten Dat stelsel bestaat daarin dat hij wil doen doorschemeren opgezet te aijn tot het plegen der misdaad door iemand op wiens goeden naam geen enkele smet rust Het comediespel waa van gij zooeven getuigen geweest zijl is natuurlijk van te voren in orde gemaakt Het bewuste brieQe dat die knaap moest doen verdwijnen heeft nooit bestaan