Goudsche Courant, vrijdag 24 augustus 1894

QOUDA BOTTEKDAM 10 66 18 08 12 18 12 68 1 24 S 52 4 60 11 0 m 4 67 11 09 K H 6 04 11 18 1 1 t U 6 11 ll 6 11 28 I 8 1 S8 1 44 4 10 6 20 KOTTBHDA M Q 0 U D i 9 46 9 61 10 17 11 60 11 20 1 46 10 7 H 1 66 10 84 2 02 10 41 t 2 09 8 10 08 10 11 10 47 12 08 12 40 2 16 Chriatenoudera die wwkeiyk prys Btelln op eene Christenlyke opvoeding spelen dan ook niet met het gevaar dat hunne kinderen bedreigt op scholen waar Jezus Koningschap niet wordt erkend en Goda Woord een verboden boek is Zy houden ze vftn die scholen af en zenden ze naar de schooien met den Bybel Zy beven terug voor den gravel der verloochening van den Ohriatus Gods Is het dan toch werkelyk voor hen die zich de echte cbristeaen dunken zoo moeilyk waar te zyn vraagt het Volksblad Immers zy weten zeer goed dat niemand ooit gezegd heeft in de openbare scholen moeten wy maar doen of Jezus niet bestaat en dat het geheel met de waarheid in stryd ia te beweren dat in de openbare school de bybel een verboden boekc is De gruwel dor verloochening van den Christus c waarvoor de scbr vers en on derteek e o aars van dit blaadje de chriatenoaders willen waarschuwen bestaat louter in hunne verbeelding eene werkelykheid ia echter helaas nog maar altyd de gruwe dor leugen waarmede sommige zoogenaamde christenen valsche getuigenis afleggen van hunne medemenachen De Indische correspondent van de N R Ct t en hy is zeker de eenige niet slaakt de verzuchting Ging het in Atjeh maar als op Lombok Doch zegt hy daar hapert nog al tets aan Bet scbynt dat wy nu de ondervinding beginnen op te doen dat ons samenwerken met Toekoe Djohan ook zyn aohaduwzyden heeft en dat hoewel van verraad geen quaestie ia want Toekoe Djohan kan nooit meer Toekoe Oemar worden toch schijnt de samenwerking niet zoo als men die wel zoude wenscheo En dat is zeer natuurlyk In de eerste plaats is onze panglima prang besar niettegenstaande zyn weidbchen titel eea bendehoofd en niets meer Hy commandeert een bende die hoe trouw zy hem moge volgen als eenmaal het gevolg begonnen is een stem in het kapittel heeft wanneer er besloten moet worden om al dan niet uit te rukken en een stem wellicht alleen adviseerend doch zeker van groot gewicht Bovendien al denkt men nog zoo gunstig over den ex Toekoe Oemar een mensch blyft een mensch en zoude er nu voor onzen panglima wol reden zyn om te hopen dat door zyne medewerking de oorlog spoedig een einde nam Ik stel my voor dat hy in dat geval hoedanig de beloouing ook zoude wezen welke hy ontving en met welke eervolle waardigheden men hem ook bekleeden mocht aaumerkelyk in invloed zoude dalen en zyn ryk uit zou zijn En bovendien hy zoude m zyn land moeten biyven en al heet licht zoude een zyner vyanden kans zien hem een ougezonden kop koffie te laten drinken Daar 18 men op Atjeh sterk in en uiet de eerste onder onze vrienden zoude hy wezen die vergiftigd werd De beate kans voor Toekoo Djohan is de zaak althans voorloopig slepende te houden en dat heeft hy ongelukkig in zijne macht Nu wy den bezetten kring en dien onzer operatiën hebben uitgebreid zyn we bet is treurig maar waar op Atjeh niet sterk genoeg om ernstig op te treden wanneer wy niet door inlandsche hulptroepen worden gesteund zoodat het van Toekoe Djohan afhangt of wy zullen uitrukken of niet en niet eens altyd van hem alleen De Petersburger correspondent van de Daily Telegraph geeft een humoristische beschryving van het doei eener vereeniging die in 6aku is opgericht en een einde tracht te maken aan de verderfelijke gewoonte vau de menschen om elkander te begroeten met het geven van een hand Een dokter trachtte in eene vergadoring der vereeniging den Inidjes aan het verstand te brengen dat de besmetting door deze on hebbel ykheid zeur in de hand gewerkt wordt aangezien bacteriën op die Directe SpoorwwcverblndlDg met GOUDA Zomerdleost 1894 95 AansevaDgeo 1 Met TUd vao Greenwich Een jeugdig paar bevond zich daar om zich in den echt te doen verbinden doch de vader van eender beide huwelijks candidaten weigerde zyn toestemming zoo hem niet dadeiyk een som van 100 frank werd uitbetaald Groote sensatie nataurlyk onder alle aanwezigen Om aan het schandaal een einde te mskeu betaalde m n den zonderlingen vader de geeischto JtQO frank waarna deze zviu toestemming gaf Volfi 3fc bld omtrent brieken kiezing u het Kon Bealnit van 9 No 1851 Ho 142 dat algemeene bepalingen de Kamera ran Koophandel en Faheeft vastgesteld geschiedt de Terder leden door de kiesgerechtigde handelaren en fabrikanten der plaats waar de Kamer is gevestigd Toen de socialist Stienstra van Harlingen den 15en Juli uit de gevangenis te Groningen was ontslagen en hy tegen den avond te Harlingen aankwam was er by het Volkagebouw een volksoploop zoo groot dat de politie de passage niet kon vryhoudoo waarom vier marechauaseea te paard ruimte maakten Een sleepersknecht G v d H die tegen het paard van een der marechauaaees telkens bandtastelyk werd en het eindeiyk by da teugels greep heeft nu voor de rechtbank te Leeuwarden terecht estaan De eisch is 2 maanden Uitspraak Maandag Om dat kiesrecht te mogen uitoefenen moet men zgn Nederlander meerderjarig ingezeten der gemeente en in het Tolle genot der bnrgorlyke en bargerschapsrechten en bovendien ter zake van eeuig bedryf van handel of fabriekswezen in het patentrecht zy aaugealagen voor of boven eene door de Eegeering het gemeentebeetaur en de Ged Staten gehoord voor elke Kamer te bepalen som Na het patentrecht is afgeschaft ia ook die laatste grondslag voor bet kiesrecht ver vallen ea moet een andere regeling plaats hebben De vorige minister van waterstaat handel en ngverheid beeft het gevoelen der verschillende Kamers uver een nieuwen gronatag gevraagd en de antwoorden waren vry uiteenloopend Intnsschen moet worden gezorgd dat bg de voorkomende vacatoren de open plaatsen kannen worden aabgevuld Te Luik had Zaterdagavond een vreeseiyk ongeluk plaats Terwyi men de brug over het kanaal Luik Maastricht neerliet stortte deze met donderend geraas naar benedeu Al het yzerwerk geraakte hierdoor los en viel tnsschen het volk dat ter weerszyden der hrag stond te wachten Het zoontje des brugwachters werd onmiddeliyk gedood terwyi drie andere personen waaronder de slnisknecht zóó deeriyk gewond werden dat men voor het behoud van hun leven vreest De scheepvaart is voorloopig gestremd tot groot ongerief der vele schepen die thans het kanaal bevaren aangezien het Kempensche kanaal eerst sedert acht dagen heropend is De Staataconrantc bevat daarom een regeling maar geen blyvende De nieuwe minister van waterstaat heeft blikbaar nog geen anderen grondslag kannen vinden want h j heeft een itydeiyka voorziening uitgelokt Volgens deze blyft het kiesrecht voor de Kamers van koophandel nog verbonden aan het patentrecht Wie over 1893 94 in die belasting ia aangeslagen geweest wegens eenig bedryf van handel of fabriekswezen voor een als tot dusver bepaalde eom is kiezer Het besluit voegt er bg dat deze regeling vóór 1 Juni 1896 wordt herzien By een groot Engelsch blad wordt de phonograaf toegepast op de zetterg De hoofdredacteur spreekt zyn hoofdartikel in den toesfel eu de wasrol wordt op de zettery in een ander toestel overgebracht waarvan de zetter de hoorbuisjea in de ooren zet en zoo de rol langzaam laat afloopen De gelukkige zetter heeft dan niet meer te klagen over slecht schrift en kan geregeld het artikel zoo langzaam of snel hy verkiest zich laten voorspreken Qedarende 2 jaren blgft als wij het besluit goed vatten de kiezerstgst voor de Kamers van Koophandel dus onveranderd behoudens het afvallen van overleden en ongeschikt geworden personen Nieuwe kiezers kannen er niet bykomen want niemand kan meer worden aangeslagen in het patentrecht over 1893 94 behalve wellicht nog enkele nakomers op een suppletoir kohier Schitterend is dese regeling zeker uiet te noemen Zg ontneemt aan kooplieden en fabrikanten die na 1 Mei van dit jaar zich hebben govestigtt wellicht tot de tweede helft van 1896 het recht om meê te stemmen Te Farys bestaan markten voor veel dingen Wat aan weinigen bekend zal zyn er bestaat ook een markt voor valscb geld De beste klanten voor de handelaars agenten en vrienden van de valsche munters zyn kellners die valach geld het gemakkelykst kwytraken Een valsch vyö rancsstuk wordt betaald met 2 of 2V francs een stak van 2 francs is 50 of 75 centimes waard een francatuk brengt ooge veer 25 centimes op Deze pryzeu verschillen nataurlyk naar gelang va i de betere of ii inder goede afwerking van de stukken De kellners trachten niet aaa ibdar vaUch geld kwyt te raken zij zien natuurlyk hun Inidjes eerst goed aan Vreemdelingen zyn gewooniyk een gemakkelyke prooi onder een hoop echte geldstukken merken zy een valsch zelden op Nog betere klanten zyn beeren die in cabinets particuliers lang en laat gesoupeerd hebben gewoonlyk zien ztilke menschen niet zoo heel nauwkeurig toe op het geld dat zy terugkrijgen en ateken valsch en goed te zamen ib den zak Ken vasten klaat tracht de kellner niet licht op te lichteui zoo iemand kükt te precies Behalve voor Spaansch Chileenach Griekscb en Fauaelyk geld heeft de bezoeker van Farys dus ook nog op te passen voor valsch Franach geld Gewooulyk wordt van dat kiesrecht weinig gebrnik gemaakt Wij vermoeden daarom dat de tijdeiyke regehng niet veel telearstelling sol opleveren Toch is ig zóó gebrekkig dat een tgdvak van 2 jaren ons wel wat lang toeschynt Daarom is het wel wenscheiyk dat de regeering uiet den vollen termyn van 2 jaren laat verloopen alsvorens een blyvende reling in te voeren Te Amsterdam is opgericht eene Vereeniging met name Yormschool ter opleiding van helpsters tot onderwyzereasen aan christeiyke bewaarscholen De Vereeniging is gegrond op Gods Woord als grondslag van het onderwas Men meldt nifc St Nicolaas Waaa België Dinpdagocbtend in de vroegte vond men aan den openbaren weg aan een vrilgentak twee lykan hangeu Het waren een jongen uit de volksklasse van 19 en eene fabriekarbeidater van 17 jaar die zelfmoord hadden gepleegd Eén koord hield in zyn strop de twee gelieven in eene laatste doodelyke omhelzing te zamen Men schryft uit s Gravenhage Een kykje in de Concertzaal van het Kon Zool Bot Gen waarin de internationale tentoonstelling van zang kamer en vo1ièrevo gels zal gehouden worden geeft reeda nu een iudruk van wat het worden zal on ofschoon de zaal nog vry wel iu cbiiotiurlien toestniiil Andermaal is Diusd avond tegen denzelfden venter van De Baanbrekerc Soc Dem Yolksblad door de politie te Kuileubarg pro cesverbaal opgemaakt wegens overtreding van art 23 van bet polildereglement van Kuilenburg Yerledenweek ia dat al eens gebeurd 8 S5 8 4 8 49 8 58 06 Ssudi lloordnobt Kieuwarkwk Oiptlla SottuduD I 8S 7 3 I 4 TM Dezer dogen had een schier ongelooftyk voorval plaats op het Stadhuis van Poitiers 11 06 7 t 10 7 47 otterdun CpeUe 10 Mieaw rkerk l MoopdMokt Ooud S 8 01 t lS a si t i 6 36 8 07 TAi eOUDA OEN HAIG Goud 7 80 6 40 9 0 9 87 10 4 12 11 12 21 1 01 1 27 S 9 8 66 4 46 6 27 6 69 7 13 9 87 11 06 11 13 4 67 n 6 08 5 U 6 16 6 22 6 81 6 36 1 18 1 18 1 24 1 33 1 88 Zat U 7 4 8 62 Bl Kr 7 47 Z Z gw 7 68 9 01 K aI d 8 0 ▼ oorb 8 07 13 6 20 11 12 10 10 Hue 8 1 18 a 10 07 ll 7 H 41 12 611 43 1 67 3 66 4 26 6 i6 6 66 6 41 7 48 10 1611 38 11 48 GOl D A U TBÏOH T Good 6 86 6 10 7 6J 8 09 8 81 10 19 10 66 12 48 2 23 2 618 18 4 47 6 28 6 67 7 46 8 38 10 14 10 88 Oudew 1 60 6 64 Wonden 6 69 7 08 8 12 i Vtreobt 6 18 7 28 8 28 8 41 11 09 2 87 6 37 7 69 10 27 11 17 8 48 8 11 6 04 6 46 8 86 8 07 8 66 10 86 10 61 11 46 1 20 3 08 8 82 3 60 6 29 6 816 66 8 28 9 1110 8 11 10 GOUD A A UHTEBDAU Oouda 6 40 8 il Anutaidui Wf 7 6 AuWdui ai I l 10 41 astllnia 10 06 10 66 12 11 2 61i 4 47l 6 88 7 46 10 14 10 66 11 19 1 8 40 l 4t 6 86 0 4 11 18 11 10 11 84 1 18 U O iT 11J8 verkeerde kon men toch reeds hier en daar zien dat deze tentoonstelling op nrnithologisch gebied van eenig belang beloofd te worden Do firma s Valk en de Bussy uit Utrecht zonden in den rnimsten zin eene volledige collectie voorwerpen op het gebied der vogelvangat in alsmede een 180 1 kooien Ook de heer Anth Sutherland uit Rotterdam exposeert op het toouecl eene uitgebreide Inzending terwyl er tevens eene belangryke collectie opgezette vogels en boeken over ornithologie en fraaie plaatwerken van inbeerasch en tropisch gevederte in harmonische kleuren in de zaal tentoon gesteld zyn Inzender de heer Couvée Lange Poten te s Gravenhage Verder dienen nog v meld te wordeu de belangryke inzendingen van granen en zaden als vogelvoedor en de groote vogelkooien en volières Verrassend is bet vriendelyke Perzische koepeltje van de firma W F v Vliet bamboeen mandwerker In den boek by het tooneel geplaatst biedt het met zyne meubileering een vriendeiyk zitje aan terwijl er tevens gelegenheid zal zyn rustig de daar opgestelde verzameling kooien en anderszins in oogenschouw te nemen Aan buide zijden van den ingang zyn Perzische vazen met planten geplaatst Ook uit Aken Berlyn Leipzig en Weenen zyn vogels ter mededinging ingezonden Tot versiering verryat eene smaakvolle pyramide vaiï planten en groen in het midden van de zaal De tentoonatelliug tg heden officieel geopend Een onbekende heeft f 1000 geschonken voor de restauratie van de Groote Kerk te Dordrecht Het Volksblad orgaan der vereeniging Volksonderwys herinnert er aan dat sedert de wyziging der onderwyswot in December 1889 waarby de subsïdieehng van byzonder onderwys uit s Rykakas werd ingevoerd de schoolstryd veel van zyne vroegere scherpte heeft verloren Toch wordt men nu en dan daaraan weder herinnerd telkens als van zoogenaamd cchristeiyke zyde voor de propaganda ten gunste van de school met de Bybel kracht gezocht wordt in verdachtmaking van do openbare school en bare verdedigers ïn plaats van bet chriateiyk onderwys aan te pryzen alleen om zich zelfswille Het Uuie blaadje no 28 o a te Rotterdam verspreid ter aanbeveling van de Unie collecte op 1 2 en 3 Augnstua 1 1 behelst van die droevige wyze van stryd voeren een kenschetsend staaltje Naar aanleiding van 1 Cor 15 25 Want Hy moet als Koning heerschen c gaat dit blaadje van de volkomen onjuiste stelling uit dat de stryd voor de school mtit den Bybel wel beschouwd gaat om de eer van Jezuy Chriatua en om dit in het licht te stellen moet de volgende verdachtmakking van 4e openbare school en hare voorstanders diunst doen Is Hy Koning de Koning de van God gezalfde Koning Wien alle mticbt gegeven ia in hemel en op aarde geiyk de He lige Schrift duideiyk op vele plaataen getuigt en de Heiligen Geest in het hart van alle geloovigen beveatigt dan behoort Hy ook als zoodanig erkend en gehoorzaamd te worden op elk gebied in iederen kring in iederen atand aan alle plaatsen dan mag ook geene poging worden aangewend ofgesteund om dat Koningschap te betwisten of te beperken dan om een voorbeeld te noemen waarop het Unieblaadje met nadruk wyat dan mag niemand zeggen 0p de school hebben wy met Zyn Koningschap niets te maken daar erkennen wy Zyne heersohappy niet daar moeteu en mogen wy maar doen alsof Hy niet bestaat 4lllbe diep zondig dat zeggen die verloochening van den Zone Gods is gevoeld ieder die iets van de liefde vau Cristus beseft Wel degelyk beeft de school met het Koningschap van Jezus te maken Zij heeft dat Koningschap teerkuunen evenzeer als het huisgezin zulks behoort te doen 7 10 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 4 6 68 6 03 6 10 11 80 7 30 6 17 2 6 26 2 60 3 48 4 20 e Si 4 46 4 66 6 02 6 09 6 16 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 8 10 9 41 9 60 t St 8 80 10 06 6 61 2 48 3 10 4 08 4 40 1 44 1 49 1 68 DEN HAAG GOUDA sHage 6 487 207 489 28 9 4610 12 11 38 12 16 1 88 2 16 2 46 3 48 4 16 4 42 6 17 7 8 06 9 86 10 10 Voorb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 06 N d L d6 69 t u jr y 1 49 v i t 7 11 Z Zegw6 08 a a 10 30 10 86 10 41 6 7 20 7 26 9 61 Bl Kr 8 14 Ze M 6 19 n IT n p w m m w t n w w w M Ze M 6 19 10 41 2 09 6 09 7 81 10 Gnuds 6 807 6 8 18 9 68 10 1610 62 12 08 12 46 2 20 2 46 8 15 4 18 4 48 6 20 5 47 7 42 8 86 10 10 10 86 n T ft ¥ P H T P O TI Tï A Utrecht fl SS 1M 9 9 6S 11 84 M 1S 50 2 5e S ïo 8 62 4 48 6 36 8 09 8 60 10 841 tVnax an 10 16 10 24 12 34 12 42 4 16 4 24 7 07 8 19 10 24 12 42 4 24 h p f 9 1 7 20 8 32 9 34 10 S7 12 06 12 66 1 S2 3 27 3 60 4 87 6 20 7 06 8 41 9 SS 11 07 AM8TBRDA U O O U D A Woerden 6 68 8 11 OudewBter 7 07 8 1 Gouda 9 40 9 6 10 M 2 40 S 6 S IO ll lCi 11 16 11 16 4 10 4 86 1 10 4 10 7 8S 9 46 4 86 7 60 10 00 1 11 B M ILOO 11 27 11 48 1M 8 16 9 04 Amstridam CS Amsterdam Wp 6 60 Qvnda YJO wyzd van den een op den ander worden overgeplant De Russische dames zyn echter verklaarde tegemstanders van dergelyke beschouwingen Zy verklaren liever te willen ondergaan dan het handjesgeven na te laten De geheele beweging is zeggen zy onzin want de geneeskunde heeft evenmin iets met de zaak te maken ata hooiwinning of iets dergelyke Moeten wy dan zoo vragen zy enze laarzen of handschoenen soms machinaal aantrekken Mogen wy ons brood nog met de vingers aanraken Eu onze waaiers zakdoeken kleedenn messen en vorken Mogen onze dienstmeisjes nog ons haar opmaken Eu waarom ia een zacht fijn vrouwen handje waarvan menig aanbidder misschien wel de bandschoen zou willen zyn minder dan de eerste de beste deurknop dien de heeren zoo hartelyk zy maar willen mogen aangrypen Als de voorzichtige vereeniging dan zoo overtuigd is van het kwaad dat een geparfumeerd handje doen kan zonder met kwalykriekende desinfectiemiddelen gereinigd te zyn dan moet ze consequent blyven en ook het kussen niet toestaan Het is toch zeker dat van de miriaden bacteriën welke een zacht robijneamondje sedert de morgen wandeling bezoedelen een paar duizend zullen overgaan op hem die den nektar van dat moudfó snoept f n dat is toch een voorbeeld van besmetting zoo sterk als de geneeskunde maar weet aan te wyzeriV De leden der vereeniging antwoorden op het laatste argument dat kussen eene verouderde gewoonte is die door de beschaving haar doel verloren beeft Te Warnsveld is de paardenknecht W J E van den koren 31 olenaar Garseu dood op de deel gevonden De geneesheer constateerde schedelbrepk waarschynlyk tengevolge van een val van den hooizolder In de Haagsche Courante leest men het volgende Eene jonge dame is gisteravond om baU 8 van een bezoek in de Delistraat terugkeerende op den hoek der Kionwstraat aangerand door een individu in bombazynen kleeding met een pet op Tervyl hy haar omvatte trachtte hy haar zak te bereiken doch op haar luid geroep om hulp koos hy het hazenpad Een beer die te hulp kwam en aan de dame zyn geleide aanbood deelde h r mede dat die aanranding hem volstrekt niet verwonderde daar t zelfs op klaarlichten dag in dien omtrek onveilig is Politie was natuurlyk niet te zien Agenten komen in de buiteuwyken slechts sporadisch voor zoo zeldzaam dat men hen in vele straten als een rariteit hekyki Waarom vraagt men naar aanleiding van dit geval heeft men iu onze zoo uitgebreidde gemeente niet een behoorlyk korps stille agenten om althans verdachte individuen met goed gevolg te controleeren Te meer is dit noodig omdat tot zelft in de Spuistraat dames niet meer ongemoeid blyven niet alteen des avonds dat is al oude geschiedenis maar nu ook al op den vollen middag In Amsterdam is de onveiligheid van den openbaren weg niet minder groot Aanrandingen en aanslagen zyn aan de orde van den dag Wat hier tegen te doen Het aanstellen van stille agenten Wy gelooven niet dat dit veel zou kuuneu helpen De dief slaat natuurlyk zyn slag als hy weet dat noch stille noch in uniform wandelende agenten in zyn omgeving zyn op een oogenblik dus dat niemand het hem lastig kan maken Neemt de onveiligheid op straat in de groote steden nog toe dan zal men de ongelukkige wet waarby het dr en van wapenen strafbaar wotdt gesteld moeten opheffen allen die min of meer eenzame wegen des daags of des nachts hebben te bewandelen zullen zich gaan wapenen dit kan niet uitbiyven Van een algemeene afdoende bewaking tegen deze soort van aanvallen door versterking van de politie kan geen sprake zyn men zal zooveel mogeiyk zichzelf moeten helpen doch biermede yn nog de vrouwen en kinderen niet beschermd Het meest doeltreffende middel zal wel zyn het aanranden van personen op straat uiterst gestreng te straften en by de burgery het besef te verlevendigen dat allen geroepen zyn mede te werken om door het geven van inlichtingen aan de politie omtrent onbetrouwbare personen en het verleenen van daadwerkel ke hulp de openbare veiligheid te verdedigen die het eerst noodige is iu een beaehaafd land In eene polemiek naar aanleiding van het ongeval onlangs aan de Reinier Claeszen overkomen srbryft Marino c in de N R Ct Zoodra het bleek dat het water in de 8 B machinekamer van de Reinier Claezen begon te i zen zyn alle pompen dus ook die in de B B machinekamer aangezet Toen het bleek dat het water in het ketelruim doordrong is bovendien de Stonespomp in het volkslogies vooruit aangezeti om dit mim leeg te pompen doch deze pomp kon niet werken omdat de veüigheidsUep op de pypleiding geplaatst in de S 6 machin kamer onder de vloerplaten gesloten was zooals in gewone omstanJighcden moet plaats vinden als men niet met deze pomp lens pomt Toen het bleek dat alle pompen in de S B en B B machinekamer werkende het water niet meester konden worden kon ook deze veüigheidskraan die onder water was gekomen en bovendien onder de vloerplaten zat niet meer bereikt wordeu en moest nu de Stonespomp buiten werking blyven doch word hierin zoolang de stoompompeo werkten nog voorzien door de lens pomp uit de B B machinekamer op het ketelruim te zetten doch door het in de B B machinekamer onder water karnen die pompon ook daar gestopt moesten worden Alle stoompompen hebben zoo lang zy kondan werken gepoogd het water meester te worden uit de ondergeloopen afdeelingen rond de 8 B machinekamer Dat het water door de werking van de groote stoombrandspuit verminderde was het gevolg dat de invlooi in de S B machinekamer toen bet schip met S B zyde op den grond zat door dien grond zelf gesloten werd zoodra het schip met den vloed begon te ryzen en vlot kwam konden de pompen er waren toen nog drie handpompen bygekomen het water niet meer meester blyven en gelukte dit eerst nada door een duiker inde machinekamer het deksel op de wierknst was geplaatst Ik meen biermede duidelyk te hebben aangetoond dat met alleen alle scheepspompen zoowel S B als B B het water niet konden meester worden en dat wel degelyk het vertrouwen m waterdichte deuren en schotten ten zeerste en te recht geschokt is daar het volle bewys is geleverd dat zy meer water doorlieten dan de scbeepspompen konden bedwingen in de aangrenzende compartimenten en dat de eenige afdoende maatregel tegen zinken bestond in het aan den grond zetten van het schip Op vreeselyke wijze heeft de locomotiefmachinist Oüns te Berlyn het leven verloren Aan de machine van zyn trein die naar Spandau vertrok haperde waarscheinlyk iets want hiJ stak zyn hoofd door de deuropening van bet macbiuehuisje en keek naar het raderwerk der machine Op hetzelfde oogenblik werd hij gegrepen door den naar Köningsbei g gaande trein die hem hot hoofd volkomen van den romp scbeide terwyi bet lichaam tusscben de rails geslingerd werd Da ongelukkige werd toen nog de rechtervoed vermorzeld waarvan de teenen werden afgereeden Diins was 54 jaar oud gehuwd en vader van twee kinderen De betrekkicg van trein machiniet bekleede eerst by sedert April van dit jaar Zaterdagmiddag tusschen 3 en4 uur ontstond er te Brussel een hoogloopeode twist tusacheu twee broeders In de rue Leopold woond een mevr R een weduwe met 5 zoons waarvan de eane pat do militairen dienst bad verlaten Gisteren waren me r R en de exmilitair en een zyner broers samen in de aehterwinkel mevr R houdt een handel in wijnen en kregen daar onverwacht twist welke zoo hoog liep dat de geweezenen soldaat zyne moeder eers uitschold eu daarna trachte haar te slaan Mevr R vluchte naar de buren Wat er ondertnaschen in hare woning ia voorgevallen is nog niet geheel opgehelderd Maar toch hoorde men ze zoo hard schreeuwen dat de politie ten slotte binnendrong Toen vond men den gewezen militair op den grond liggen badende in lyn bloed met een gebroken arm en twee kogels in zyn lichaam De andere broeder beeft zich zelf in handen der politie gesteld De toestand van den ex soldaat ia zeer ernstig De heer Th E F Heerkens wonende op villa Flora Veerallé te ZwoUe hoorde gistermiddag beweging op een der bovenkamers waarop hy een paar knechts van den naast hem wonenden tuinman R Wind te hulp riep die boven op de vliering een vreemden Duitscher verscholen vonden liggen terwyi op den overloop klaar lagen om mede te nemen een jas broek en 1 paar molières van mynheer Heerkens die uit een kleerkast waren gehaald Op telefonisch bericht verschenen een inspecteor en 2 politieagenten die den Duitscher fouilleerden en in zyn bezit vonden 2 zwarte ondermutsen waaraan 2 paar gouden cantille bellen 1 Icoralenbenrs met zilveren knip eu 1 doosje benevens eenig los geld een en ander bevattende ruim f 46 en 4 zyden dasjes alles ontvreemd uit oene ongeslote kaat toebehoorende aan Berta Syaveld dienstbode by den heer Heerkens Bedoelde Duitscher volgeus zijn opgave Friedrich Joban Heinrich Jorgena geboren te Lutgenburg vroeger ziekenbewaarder in Duitschland werd geboeid naar het politiebureau overgebracht en in arrest gesteld Bnitenlandscb Overzicht Te Shanghai ia een bericht ontvangen uit Gbineesche bron dat echter niet veel inlichtingen geeft Chineezen en Japanners zouden te land slaags geraakt zyn de Japanners zouden daarby een geducht verlies hebbeu geleden Verder zou de Gbineesche vloot nu meester zyn in de golf van Petsjili Het laatste bericht betreffende do Japansche vloot luidde dat deze weder in de golf van Petsjili waa verschenen en dat de Japansche torpedobooten zich herhaaldelyk waagden tot in de haven vun Wei hai Wei Opgemerkt dient te worden dat de Wei hai haven ten oosten van de straat van Petsjili en dus niet ia de golf ligt Waarschyrlyk wordt dua het noordelyk deel der Gele Zee bedoeld De golf is niet zoo groot dat snelvarende oorlogsschepen er dagen kunutm kruisen zonder het geluk te hebben elkaar te ontmoeten zooals een berichtgever meldt De reden waarom de Japansche admicaals een zeegevecht nog pogen te vermyden is dat de voornaamste Japansche oorlogsschepen op dit oogenblik noodig zyn voor het begeleiden van transporten In den laatsten tyd hebben zich tal van schepen vol Japansche soldaten door oorlogsschepen begeleid naar het noorden begeven Hunne bestemming wordt geheim gehouden tot dusver ia niet gepoogd do troepen op de Gbineesche kust te De correspondent der China Gazette te Tientsin seint dat onder de Gbineesche soldaten op Korea allerlei ziekten heerschen en dat de soldaten zich by tientallen ophangen Ook onder de Japansche aoldaten is de sterfte groot De meeste vreemde mogendheden versterken hun politie in de Gbineesche en Japansche watereu Amerika heeft er tot dusver slechts tw ee schepen Deze zullen weldra versterkt worden met ö andere Men gelooft echter te Washington niet dat de oorlog groot nadeel zal doen aan den Amerik handel op beide lauden vooral niet wsipneer de Europoesche mogendheden voorkomen dat de in de tractaten vermelde handelshaven geblokkeerd worden Men verwacht dat de tbeeoogat die thans wordt binnengehaald goregeld zal worden verscheept want er zyn handen genoeg De bevolking van Ghina is zoo groot vooral de theedistricteu zyn zoo dicht bevolkt dat zooals een Amerikaansch handelaar die Ghina kent opmerkt ala een millioen man sneuvelden men ze naiiwelyka missen zou Ghina voert uit de V S vonrnametyk pe troleum en katoenen goederen in In beide artikelen zyn in de laatste jaren groote bedragen omgezet De geheele uitvoer van de V S naar China werd in 1893 geschat p 3 900 000 en dit was minder dan het gemiddefde In 1891 had de uitvoer een waarde van $ 8 701 000 De invoer uit Ghina bedraagt jaarlijks omstreeks $ 20 000 000 voornamelyk aan zyde thee en ryst Niettegenstaande herhaalde afkondiging van de wet van 1860 waarby aan Amerik burgers verboden wordt deel te nemen aan een oorlog tegen een bevriende natie ontvangt bat Japansche gezantschap te Washingtou dagelyks brieven en telegrammen van jonge en oude mannen van eiken rang en uit alle deelen der 8taten die in het Japanacbe leger dienst willen nemen Over de anarchisten geen niews De Kolnische Zeitungc komt thans verteUen dat er van de komplotten tegen Dupuy nieta waar is Het heet nu det de Spaansche consul te Gette □ iet voor drie Spaansche anarchisten heeft gewaarschuwd en dat aan de Parijsche prefectuur evenmin iets bekend is De vraag is nu maar of de politie zelf de geruchten geloott dan of ZIJ t niet kwaad vond ze te verbreiden Trouwens dezelfde vraag kan ten aanzien van het zoogenaamd Berlynscbe complot gesteld worden waarvan men ook al niets naders verneemt De tyd der politieke programma s begint weer ïn Duitschland Veel aandacht trekt een ontwerp program doon Eugen Itichter gepubliceerd in de sFreitsinnige Zeitungc voor de vryzinnige Volksparty om op den eerlang byeen te roepen partydag een ouderwerp ran beraadalaging uit te maken Na de bekende afscheiding van de Duitschvryzin nigen was het noodzakelyk een nieuw eigen program te hebben Uit den aark der zaak ia dit feitelyk gegrondvest op het oude program van de vroegere Duitsch Vryzinnige party doch daaraan is in een aantal byzonderheden een wydere strekking gegeven Het ontwerp doet in tegenstelling met het vroegere program zekere consessiea aan de sociale politiek altoos met het noodige voorbehoud De valsche leer van de Staatsalmacht wordt evenals vroeger verworpen maar er wordt toegegeven dat voor de verbetering van de oeconomiscbe verhoudingen der gemeenschap en der enkele individuen de Staat en de gemeente het hunne te doen hebben indien bet niet mogelyk is langs anderen weg tot bet begeerde doel te komen Den kleinen nijverheidamannen landbouwers ambachtslieden en verdere werklieden belooft het program een byzondere aandacht voor hun nooden Ten slotte verkondigt het de ondersteuning van de internationale bemoeiingen tot verkrygiig van duurzamen vrede Het ontwerp maal t den indruk dat bet ia opgesteld met de byg dachte de socialistisch gezinde kiezers te winnöa Iu het Jonrnal de Debatsc bespreekt Paul Lerojr Beaolieu naar saoleidiug vau de laatste incidenten by de behandeling der tarieivenwet den Sugar Trust of het syndicaat i er auikerraffiuadeurs dat gebleken is machtiger A zyn dan president Cleveland de overgroota meerderheid van het Representantenhuis en de opnnbare meening in de Vereenigde Staten Officieel bestaat de Sugar Trust c uiet meer want een bondswet vun het jaar 1890 bedreigt eene boete van $ 5000 een g Vangeuisatraf van een jaar en verbeordverklartng van goederen tegen elke nvereenkon t oöder den vorm van tru8t of anderszias elke oon piratie die ten doel heeft den handel tuaschen fie verschillende Staten of met het buitenland te be lommeren Dezelfde straffen worden bedreigd tegen hem die hetzy alleen hetzy in vereeniging met anderen een tak van nyverheid of handel monopoliseert of tracht te muuopoliseeren Het voortbestaan den suikertrnst Ibewystalleen dat de wetten niets vermogen zondereene ingrypende wyziging der zeden en gewoonten Na verschillende veroordeelingendafflden de actiën van den sugar trust c dieoorapronkeiyk op $ 75 stonden en tot $ 126 waren gestegen plotseling tot $ 49 M ar betsyndicaat hoewel officieel ontbonden bM bestaan in den vorm eener stilzwygende overeenkomst tusscben de meeste suikerraffiüadeorsvan de Vereenigde Staten In twee jaren tyds van 1886 1888 was het aan den sugar trust die dezen tak van nyverheid byna geheel bad gemonopoliseerd en door hooge invoerrechten togen buiteolandscbe mededinging was gevrywaard gelukt den pry der suiker in de Vereenigde Staten met 15 tot 20 pCt te doen stijgen Een waardig dendant vond deze conspiratie in den Standard Gil Trust die in 1882 was opgericht en die de productie van en den handel in petroleum in de Vereenigde Staten wel niet geheel bad gemonopoliceerd maar ze toch feitelyk beheerécbte Om als een trust volgens de bepalingen der wet beschouwd te worden moet eebe vereeniging van producenten of handelaren een centraal bestuur hebben waaraan alle leden zich onderwerpen Nu zulk een officieele centrale leiding niet wordt toegelaten vervangt de vindingryke gae t der Yankees dje door combinatiën of coalitiën in allerlei voii m die buiten bet bereik der wet vallen Slechts één ding kon voor de trusts in hun ouden of nieuweu vorm noodlottig worden het vrijhandelsstelsel Daartegen hebhen dan ook de coalitiën van producenten zibh met hand en tand verzet Intnsschen tracntte de justitie hen op velerlei wyze te treffen Herhaaldelyk werden maatschappijen die deel uitmaakten van zulke coalitiën by rechteriyk vonnis ontbonden verklaard hetzij omdat die coalitiën geen wettig karakter hadden hetzy omdat de wet wet de samesmelting van twee of meer maatschappyen toelaat doch niet wanneer elk vau deze haar eigen kapitaal en haar eigen beheer behoudt Vele voorbeelden van eene dergelyke rechtspraak worden medegedeeld in het in 1893 te Parys verschenen bo k van den heer Henri Habled Les Byndiii ats de producteura et détenteurs de marchandises au double point de vue éoonomique et pénal In het algemeen hebben de Amerikaanscbe gerechtshoven het in stryd verklaard met de statuten eener handelsmaatschappy lo dat de aandeelhouder onherroepelyk afstand dj et van zyn stemrecht 2o dat de beschikkin g ov r de stemmen van eene maatschappy wordjt overgedragen aan eene vreemde maatschappy eu 3o dat maatschappyen zich vereenige9 izonder volkomen in elkaar op te gaan De heer Leroy Beau lieu vreest dat de kleine democratische meerderheid in den Seuaat zien haar toegeven aan den drang van den fluikertrust bitter zal hebben te herouwen eudatde geheele democratische party voor deze fout aansprakelyk zal worden gemaakt quQ toutd sa fortune ne se soit brisée contre um morceah de sncre Weinige jaren geleden zoo besluit hy schreef ik een boek over l Etat moderne en toonde ik aan hoe omkoopbaar die was Een Engelsch criticus meende destyds dat ikFrankryk voor de geheele wereld hield Helaasneen Alle natiën hebben achtereenvolgens baarPanama haar Banca Romana of haar Sugar Trust t PosterUen en Telegrapbie Stoffen welke uitsluitend gebruikt voorden om wyu te kleuren alsmede essencus dieoende tot hel fabriceeren van wyu cognac enz mogen niet in Roumanie worden ingtvoerd Verplaatst 16 Aug de klerk der Posteryen van je 2de klasse 0 C L Schermer van het bykantoor Potgieterstraat te Amsterdam naar Sittak d de klerk der Posteryen en Tel raphie vsin de 2de klasse L J N Bruinier van Cul nbnrg naar Amsterdam telegraafkantoor onder ia trekking zyner verplaatsing naar Sittnrd