Goudsche Courant, vrijdag 24 augustus 1894

s4 fï3 ï t 7f r W W 3 y 33st Jaargang Zaterdag 35 Augustus 1804 mmxm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Ceaten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs j er drie maanden ig ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CEN TEN Dag elijksche Stoombootdienst Rotterdam Leiden m m via Gouda Waddingsveen Boskoop Alphen Koudekerk Leiderdorp voor PASSAGIEBS GOMDBBBN en VMB met de Stoomschepen FORTUNA I en II Snelste verbinding Bill kste tarieven Agent te Qouda de Heer C van der 6R0EF Stoombootenveer alfvaar steeds Goederen in ontvangst worden genomen Voor verdere inlichtingen vervoege men web tot de ondernemers VAN GELDER LICHTEN8TB1N Oo Nienwe Haven 109 Rotterdam ECHT jOberlahnstein DmeenuitDïïHvieroni iBRoii oBeiiLAHKSTtiii Overal UaaitBchappij tot McploUaMe der Victoria Bron gevestigd te üofterdam Zvidblaak 8 Kraepelien en HottrCs Quina LarocheQ c iNlfARocÏE Is dp meest Rrachtlge en Versterkende RIIMA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en baitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrögbaar in flacons f 1 90 den Heer L E TEEFE Apotheker voorlieen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist 20 Ang de klerk dn Porinr en en Telegnphie van de 2de kliuae F J M Blom van Bohagen saar Laren 1 Sept de f ariinrmerair W Rooieboom van Harderwük naar Leeawarden Verlenging van verlof verleend wegens tiekte aan des klerk der Telegra iie van de 2de klaaae H M van Nm ia Amsterdam to 26 September a Eervol ontslagen op verr oek 1 Oct de adsistent J Broekhoven te Am terdam de biievengaarder M J Berman te Zaamslag GaOOTE sobtbbiJng MWE FABAta voor Dame en eren L m OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdain M ADGUSTD8 f 4 KnuuMD Ceit Ked W B i i Si i H dito dito dito 0l i iT dito dito dito II I S i HoK8A OU Ooudl 188188 4 ICAUl Iiuiihriinn 186i 81A6 Oomim OU m papier 18II8I dito in liUer 1888 reansAL Oblig At tuket 8 dito f dito 1 BnuKD UU Ooit Sa Serie 8 dito Oaeoni 1880 4 dilab j tkthl l889 4 ditab£Ut el88 IIOi ditoini pW l 83 dito m dito 1884 p SfAKii Farpet tf nU 1881 4 Tnnu Ospr CoDV laan 1890 4 Qao leaniiig seria D 6ao leenin seria ü DraOn Bi 0 v oU 189 t Itaxuo OU Buit Beb 18 0 I TwuDiLA pbl 4 onbap I88II AwmaDAH f Uigatian 1861 S SorrnoAJl Stad leen 1888 8 Nis N Air Hscdelsr sand Aiandsb Tab H i CartUostaa Duu HsatsobappiJ dito Anh Hn tbeekb puidbr 4 Oiilt Hjj der Voratanl aand s Or Hvpotbaakb paadbr 4 NsdarUndscha bank aand Nad Handelnuatach dito N W fcPao Hyp b pandbr 8 81 j 84 B tt Hvpotkaekb pandbr 4 Vtr Hnothaakb dito 4 OoRiHa Oeat Hong bank aand Brai Hn thaakbank psndb i l Aaaaill Eouit b potb pandb 5 Maiw L G Pr tien aart Nu si As 61 71 Zuid flal Spwmij A H obl 8 Fouw Waraobau Waaoan aand 4Eirsi Gr Ilu SpirMii and 8 BalliKiha dito aand Taatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kank Ob A W 8p l ap aaod LosOTO Sewaat 8p Mij oblig 8 Oral Vitabak dito oUig 8 ÏlidWaat dito aand 8 dito dito oblig 4 Alo ntA Oanl Fao 8p Mij oH 8 Okie fc North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denvar fc Bio Gr 8pm oart T a lUinoii Caatral obl in goud 4 Louiiv It NaabvillaOart v aand Maiiao N Spv Hq lahyp o 81 Ilias Kanaaav 4 pet pref aand 14 1 SS a N Tork Ontario k West aand 15 i I l a dito Fenns Ohio oblig O Oregon Calif la hyp in goud 8 St Fsnl Hinn k Manit obl 7 Va Fso Hoofdlijn oblig dito dito Lino Ooi la hyp 0 6 Cajiaha Can 8outh Cart v sand Tm O Ballw k Nav Ie h d 0 Oi Amstatd Omnibus Mg aand Bottard TrannregMsatB aand NlD 8tad Amsterdam aand S 8tad Bottardsm aand 8 BaLsii 8tad Antverpanl887 i sl 8ud Brussel 1888 i i Hoxa Thaisi Begullr Oesellsoh 4 OoanilR 8taaUleaning 1860 6 K K Oost B Or 1880 9 SPAini 8ud Madrid 8 1868 Tar Nin Bai Hyp Spoiil eert 8 HAR TBERIOHTEN QOUda 8 Augustns 1894 Het aanhoudend natte wadar der nfgeloopan week hield granen in vaste stemming soodat ook heden voor de meeste artikelen meer besteed werd Alleen Bonte Mais billijker Ie koop Tarwe Zeeuwsahe 6 78 i 7 16 Mindere dito 6 401 6 60 Afwijkende 6 60 a 6 7B Polder 6 B0 i 6 80 Eoode somsr ii dito winter il Bogge Zoeuwsohe 4 90 8 40 N Polder S 6 l S 4 S6 BnilanlaidMhepet 70 k 8 60 a 4 Gerst 1 N Winter 8 S6 i 4 Zomer ChevaUier ƒ 6 60 a 6 86 Haver per boot 8 i f 4 J0 per 100 kilo 7 6 i f 7 76 Hennepiaad Inlandsob 10 96 i 10 80 Buitenlaudsehe 6 86 i 6 60 Ksnarieiaad 9 60 i 11 86 Kooliasd 6 ü 7 Erwten Mesting f a niet kokende i Boonen Bruiceboonen k Witteboonen h f Duirenboonen ƒ i PaardenbooDOD a Koolzaad nieuw i f Msis per 100 Kilo Bonte Amerikaansohe 6 60 i 6 76 Oinqoanlin6 6 i 6 26 ViEHAKKT Melkvee red aanvoer Handel 011 prijzen matig Vette varkens red aanvoer handel matig 17 a 19 at per half KQ Biggenvoor Engeland red aanvoer handel radel 17 aIB et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel flauw 0 70 a 1 20 per week Vette schapen goede ainvoer handel red 17 ü 86 WeiUmmeren goede aanvoer handel ving 8 a 14 Nuchterefi kalveren eenige aanvoer handel ving 6 M4 Graskalveren goodeaanvoer handel vlug 16 a 45 Noord Hol Aangevbsrd 168 pBrt j in kaas Handel vrü wel ie HU 1 28 ki 2o qual 18 4 n Zwaardere f 26 1 landftpe 18 ü 4 B iér goede aanvoer handel red GoeBoter 1 26 h 1 40 Weibo er 1 06 a 1 20 p KUo t tand lendert fouderi Méks f ar ooideijer en B ouders J H j uisman Batting wedl B 41 r B tff U k e GEBQBEN 19i Ang C van den Heavel en A Jacob Mariau3 ouders J Wijsman Jacobus Antoni Tan der Hooft en M C W OVERLEDEN 22 Aug A Putkamer 83 j 10 f NuvolatL en C dS l en A PlIlVoorilerbaak Wildrifot ► 0 Cl GEHUWD A Brqlii C van J Tuiloo èn ia i Schoewert n I vanWok W de Hoop eil 0 Harremin ADVERtE r l£N Afsluitiiig Passage BURGEMEESTER en VfrBTHODDBRSder gemeente Waddinxeeen brengen ter algemeene kennis dat krachtens machtiging vah RB Gedeputeerde Staten d d 20 21 dezer n 5 de passage voor rij en voertuigen paarden en vee over een gedeelte van den Kleiweg in den polder Moemendaal binnen deze gemeente van af den 24 tot en met den 29 dezer zal zgn AFOMSLOTJBN Waddinxveen 22 Augnatns 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd P BÜPKE De SecrttarUf Va DOET KROON Te GOUDA wordt süisTESTiNe mm by eene beecbaafde eenvoudige iamihe lielst by een Ondenvflzer of Leeraar voor een JONGEN van 13 jaar die het Gymnasium bezoeken moet Franco brieven met opgave van condities en waar informaties te bekomen onder No 941 bg den Boekhandelaar H N MUL te Haarlem PORTRET van den WelEerw Heer 3D A lv£EÏB02v £ verkrijgbaar btj G JOCHMANN OOSTHAVEN B 18 bericht dat hij weder hersteld is Buitenhuis evenwel nog niet te ontbieden Zy die genegen zyn zi h te belasten met de Verbop van een Artikel tegen flinke Provieie vervoegen nch met franco brieven onder letter M Advertentiebnrean sMercnrinac Singel 17 Amsterdam ADVERTENTIEN in Me Bin tien en Buitenlandaehe Couranten worden dadeiyk opgezonden door het Advertontio Burean van A BRINKMAN ZOON t Omda Onada Snalpendrak van A BumKAN k ZooH TANDAIIVSEIt W JJ1ITS II0NBLIT2 NIeuwendIjk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion B tz TE C0N8ÜLTEEREN Maandags Woensdags en Vrildagl tihn 10 tot 3 uren j Markt 15i Gouda PEANSCHE STOOMVEEVERIJ Ghemisotie Wassoherlj H OPPE IIEIMEB J9 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den EoQing der Belgen Hoofddepöt Toor GOUDAy de peer A VAN OS Azl Specialiteit voor het stoomen en vlrren van alle Heerenen DameBgarderoben alsook alle Spebiale inrichting rooi het atoomen ti pl ach e mantel 8 veéi oil b nt eüz Gordynen tafelkleeden enz borden naar 4euieuwöte en laatste methode geverfd Alle goederenj hetzy K atoomd of Keverfdyfworden on hodeiyk voorj de zondheid jijplgÊns ataip bewerkt 1 i h Wegens UitbreiÉiog dM fabneken zyn ct 9 i Özen 250 0 geda ld W l 4 Te 4tooinen goedereu e s nieuw afleverbaai l 3 dagen te verven goederen In eene week Cognac fin Bois 1 40 ói Isiter Ofl COGNAC I rrtf bois na da Sóetitf Ak onyme iloor bet geheelu land tiiu hM iQ oe lfl boedan iKtiedim ÈMnstig bt kuiid wordt geleverd in vii Lgelile bemandö Iteasclieii van 5 Liter inhoud TOfirrlen van hot attent vmDr V 1 VanHAMBÏ KOOS Uitjilult vttrkiljgbaar bU JLet voortil op de en t 1 Depót te Gouda bfl P H J j WANKÜM arma Wed P J MELStERT Oosthaven B U Gouda I Mevr LEIJD8 LtJLitTS v Goob TM S BAOM verlangt tegen 15 SEPTEMBER a a eene Dlili AB IMli tegen 80 ü t 90 Loon Goede getuigen vereischt Brieven naar s Bage Obrechtatraat 80 tfOPl PUIKE ODÜE f SCHIEDAMMER GrENEVEÈ Merjii I NiGEtTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS iSz TSt B AU bevrijs van eoht d It cachet en kurk steeds voor EÏeo van den naam der Firma HOPPE I Wio ai ltisrjzij i wil d ISdilë Eikevi ÜCno te outvnngon tcswiivngeateltien lui vele orocfiiemingcn in di ii handüPj gtikouieu oude den naam des uitvinders 0r ïiieuaelis vervaardigd op de beste machmea in het Tvoreldbé roim o étabblissdmeut vah Gebra Stollwerik te Kmlen elsche J i ïl2icl2aeIiV Bikèl Cacao in vierkanten bussi n I Deze Eikel Cacart is met melk gekookt ile aangename gezonde drank voor dagelykBi h gebruik een a 2 theelepels van t piiSder voor een kop Chocolate Als geneeskrsebtige drapk bij gevaj vau diiJlrhee sleuiits m water te gebruiken Vofkrijgbaar bij de vournaamflta H H Apotliekers 6oz Vi Ko V Ko pnjfbuyjea f liO o 0 90 u 0 J5 Oeneraalvertegonwoordiger voor NedorInnd Julius Mattenklodt bandteeJceaiiigr met rood letters baar AmsterdJfhi Kalvoistraat 103 No 6438 0 BINNENLAND GOUDA 24 Anguatus 1894 Blig ens by tten K ad van State afd voor tïe gcBchilIen van bestuur ingekomen kon b luit is de volgende beachikking genomen j De nieuwe voorwaarden door Burg en Weth van Gouda by besluit van 17 Jan jl toegevoegd aan de op 22 Aug 1B93 aan de handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Verkley varleende vergunning tot oprichting van eeoe machiuale graanmalory z jn op het daartegen van genoemde liandelsvennootachap ingestelde beroep deels vervallen verklaard en deels getrgzigd of door andere vervangen By dé Herv Gemeente te Woubrugge is beroepen ds P G Datema te Delftshaven Te Harioh is bij de Herv Gem beroepen ds J P Hattink Jr te Nienwerkerk a d IJsel De vacantiekamer der arrondissements rechtbank te Amsterdam deed gisteren uitspraak in de xaak van Pistor Johannes van der Linde 21 jaar oud die op 20 Mei gepoogd heeft zyne moeder en zyue oom door middel van arsenicuB te vergiftigen De rechtbank veroordeelde Van der Linde tot eene gevangenisstraf van 15 jar n door het O M was Blechts 10 jaren geëiscbt Men Bchrgft ons uit Breda van Dinsdag Heden ochtend 10 28 passeerde alhier per extra trein HH MM de Koningin en de Ko ninginRegentes De trein reed langzaam voorby het station De veld artillerie stond opgesteld tnsscheu de Emmastraat en de nieuwe brug en bewees de honneurs by het voorbystoomeu van den trein Door directie en personeel der ürma s F Smiti V Waesberghe u Smits Co Hofleveranciers alhier werd HH MM de Koninginnen by het passeeren van Breda op hunne reis naar Middelburg van af de feestelgk met vlaggen versierde Brouwer en Mootery eene warme ovatie gebracht Groetend nit den koniuklyken salonwagen beantwoordden HH MM dit biyk van gehechtheid aan het Koninkiyk Huis Tot onze groote verwondering was de firma Smits van Waesberghe de eenige die uit de stoombierbronwerij en moufcery de vlag had nit FEVILLETOX De laatste eener Familie oor het Fraiuo i UI ffVoor het einde der zitting zullen wg nog eeaa terugkoeren tot dia onwaardif e grap waarvoor geen voorden te vinden zija Thaoa zullen wij do getuigen hooreu Beschuldigde ge kunt gaan litten De Euiter gebruik makende van het verleende verlof ging met de ellebogen op de bank liggen het hoofd in de banden verborgen Waarsctujulyk nam hy deze houding aan om weerstand te bieden aan de verzoeking mevrouw van Haosweerd nogmaals aan te zien Blykbaar luisterde bij sleolita met een half oor naar zgn advokaat die hem iets toefluisterde j Mijneheeren ging de president voort de getuigen ten laste zijn weinig talrijk maar de verktanngen van een hunner zjjn van buitengewoae betealÉenii Da getuigen ter onilasUag sgu nog minder tatr k maar alten syn t er over eens dat het verleden vin den besohuldigde volkomen vlekkeloos is hetgeen trouwens door niemand weersproken wordt Alle verklaringen hebben betrekking op de feiten onmiddellijk voor of na het plegen der misdaad Deze feiten die gy reeds vernomen hebt uit de acte van beschuldiging zal ik nog eens in t kort opsomAaa voor do getuigen opgeroepen worden X $a SdcD November joagitieden verUet guaraal gestoken zelfs op het station misten wg de driekleur Gisteren hebben de Koninginnen te Vlissingen slecht weder gehad Na een bezoek aan de rede waar oorlogsschepen manoeuvreerden en salntschoten losten woonden de vorstinnen de wederonthulling van het standbeeld van De Ruiter bij Waaraan wy het volgende nit de N R Ct ontkenen Alles was op de been ieder wilde de Koninginnen zien en zoo reed de stoet duor eene langs de straten geschaarde menigte overal in geestdriftige toejuichingen het bhjk ontvangende van de onverflauwde aanbankelykheid der burgery aan het Huis van Oranje Op de Rotonde werden HH MM ontvangen door het bestuur van het departement gelgk men zich lierinneren zal lodertyd het initiatief nam tot de oprichting van het standbeeld De jonge dames Elisabeth van Unen en Theresa O L van Rnalte boden H H M M bonqnetten aan en onder het spelen van het Wiihelmas werden de hooge gasten naar de zeer fraai gedecoreerde koniukiyke loge geleid Na de uitvoering van een zaaguoramer door 800 leerlingen der openbare en byzondere scholen onder leiding van den heer W van Kamer hield de voorzitter van het Nots departement mr Tuteyn Nolthenios eene toespraak waarin hy de geichiedenis dor atichting v n het standbeeld herdacht en de namen der heeren D UtjttenhooTen P J Zijnen A Rnysch Q Harder J F R Schultz en W C Story aan wier ijverige pogingen het mocht gelukken het groote werk tot stand te brengen huldigde en ook eer bewees aan den beeldhouwer L Royer Voorts herinnerde by er aan dat de onthullingen in 1841 plaats had in tegenwoordigheid van koning Willem II die daarbj vergezeld was van zyne zonen de pridseu Willem van Oranje Alexander en Hendrik nadat z in de Groote kerk door da des Amone van der Hoeven eene feestrede hadden hooren uitspreken TreÜend zoo Imd de beschrijving in het gedenkboek was het oogenblik waarop vorst en volk door één gevoel geleid met ongedekteu hoofde en met den traan van dankbare herinnering in het oog hulde brachten aan het beeld des mana wiena geheele leven aan den dienst des vaderlands was gewyd en die in dezelve eindeiyk den heldendood atierf c En zoo heeft vervolgde spr dan ook het metalen beeld des grooten admiraals meer dan 53 jaar onwrikbaar op zyne oude plaats gestaitn Maar oudVlis bingon veranderde sinds dien geheel de vestingwerken verdwenen en het plein vaarop wg ons thans bevinden ontstond Waar kon meu het beeil beter plaatsen dan daar waar het baron van Hansweerd zeor vroeg in den ochtend zyn kasteel te Tnchtvoorde om te JjanvaDon to gaatt jagen bij kolonel Jugon oud zee officier Hoewel het weer hoogst ongunstig waa joeg hy daar den gehoelen dag Mot een talryk goj olacbap georuikte hy het middagmaal en tegen tion uur in den avond vertrok hij plotseling zonder zyn gastheer te waarschuwen om terug te keeren naar Tnchtvoorde waar hij omatreeks middernacht aankwam De reden van dit zonderling vertrek ia onope eloat gebleven ffOmtrent dit punt zult gy kolonel Jugon hooren f De generaal bracht den nacht door in do kamer van mevrouw Van Hansweerd die een weinig ongesteld was Den geheelen volgenden dag bleef hy daar tot het oogenblik toon bij voor het venster staande gedood werd door een geweerschot uit het park OngsruBt over den toe tand zijner gemalin hid hij een boodsohap naar Dinan gosondeu om zijii dokter den heer Bertrand te outoioden die na dan moord in de kamer kwam Hier doen zich twee punten roor raaraaQ de ambtenaar van het Openbaar Ministerie eerst een zekere beteekenis gehecht heeft flOp dea dag van zyn dood heeft de heer Van Hansweerd last gegeven om in z jn togonwoordigheid een verbindingsdeur tussohen de kamer zijner echtgenoota en den ouden toren van het kaïteol dicht te spijkeren De loodon plaat welke voor de opening gespykord was is weggenomen op last van den burgemeester van Trichtvoorde die dadelyk pet oonlijk een ondorzoek instelde zonder iets vardachts te ontdekken ïu stryd met geruchten welke mea verspreid heeft ia hit boTea e twijfel vethw uitziet op de reedo zooveel malen door de Ruyter s vloten doorploegd Door die verplaatsing zou het werk van de commissie van 1841 niet vernietigd worden maar voleindigd immers destyda was geen betere plaats te vinden En toen nu den 11 Jali 1894 de inspecteur van het Nederlaudsch loodswezen de kapitein ter zee J C de Ruyter de Wildt afstammeling van den grooten admiraal op verzoek van het Nutsbestuur den eersten steen legde van dit nienwe voetstuk met dezelfde gereedschappen destyds door den admiraal öobius gebruikt met wiens kleindochter hy gehuwd is toen meende het bestuur daarmede zeker hulde te bewy en aan de commissie van voorheen en was die taak dan ook zeker aan niemand beter toevertrouwd Dank zy de goede zorgen van hen die met da verplaatsing en bet toezicht belast waren verrees het beeld opnieuw ongeschonden op zyn voetstuk waarin aan de linkerzyda een geiyke plaat met krans is aangebracht ala die iu 1876 by den 200 jangen gedenkdag van zyn sterven waarop vermeld staat de verplaatsing met den datum van beden c Na het karakter van De Ruyter in korte trekken te hebben geschertst een meusch volkomen waardig vereeuwigd te worden in brons noodigde spr de Koningin uit het teeken te geven tot heronthulling van het bMkl Het omhulsel viel Koningin Wilhelmina legde een kraua neder tegen het voetstuk van het standbeeld een voorbeeld dat gevolgd werd door den schoot by nacbt jhr De Brauw commandant van het Schelde eskader De feestredenaar hernam daarna het woord om zyne toespraak te voleindigen Ontvang zeide hy o a geëerbiedigde Koningin den inuigen dank van het Vlissingsche departement der Maatsch tot Nut van t Algemeen en zeker met minder van Vliasingens iogezeteneu voor hetgeen Uwe Majesteit zoo even verrichtte en met welke daad aaa de nagedachtenis van den grooten Vliasinger de hoogste eer werd bewezen Onder hen die spr verder voor hunne belangstellende tegenwoordigheid een woord van erkentelijkheid toebracht nosmde hij in het byzonder ook onze Belgiscbe broeders die in deze dagen wederom toonden boe goed de verstandhouding tusschen onze beide natièn iB en hoe gaarne zy zich met ons beyverden om de stad waar ook zy wonen voor de komst van onze Vorstinnen te tooien en daardoor hulde te brengen aan Haar die ons zoo dierbaar zijn c Ten slotte noodigde spr allen utt de plechtigheid te besluiten met een driewerf hoera voor Hare Majesteiten eene nitnoodiging waaraan met geestdrift gehoor werd dat do generaal toen hij do howuste deur met een looden plaot doed dichtspgkeren geen ander doel gehad heeft dan don laatigen en gevaarlijken tocht te doen verdwijnen welke do gezoudhuidzyuer echtgenoota bedreigde ffKen nnder feit waaruit men tal van gevolgtrekkingen zou kunnen uaken welke htor niet nader besproken behoeven te worden is dat do heer van Hansweerd eonigo uren voor zijn dood een teatament heeft geschreven dat hij met een renbode aan zyu notaris to Dman zond Hierin wyat hy als zqn eemge erfgenamo njnachoonzuater freule Bartan aan met gohoelon voorbygang zyner ochtgenooto die in het eerste testament als erfgename waa aangewezen Indien men to rade gaat met hot gezond veratand komt men tot do slotsom dat noch de eene noch de andere damo verdacht kan worden want eerst lang na de misdaad hebben g kennis gekregen van de laatste wilsbeschikking van den heer van Hanaweord Zooala go weet mijnheeren is do beschuldigde de Ruiter drio dagen na de misdaad gearresteerd op do verklaring van een boer genaamd Jan de Poorter Deze verklaring die aan duidelijkheid niets te wonschen overliet was verpletterend voor den man die thans terecht staande een poging aangewend heeft om de verantwoordolykheid van de misdaad op een ander tf werpen r ïk moet uw aandacht ook nog vestigen op een zonderling verschynsol voor een paar dagen ontdekt Na z n aankomst in de gevangenis te Sjnt Bneuc is Pietcr do Ruiter onderzoobt door den geneesheer Dese heaft op hem bevonden een nog reraoh lidteekan veroonaakt door aaa kogalwoad Do Baiter gegeven De hoeden gingen in de boogie de kinderen zwaaiden met de petten en luide a weergalmden I By de aanbieding aan H M vanhetbuldebiyk der ingezetenen een standbeeldje van De Ruyter van zilver naar het model van het te Vlisaingen gisteren voor de tweede maal onthulde beeld hield de burgemeester van Vliasingon de volgende toespraak Wanneer ik het waag nog een oogenblik van Uwer Majeateits aandacht te vragen dau IS dat thans als burgemeester van Vlissingen om Uwe Majesteit namens tal van ingezetenen ryk en arm oud en jong van allerlei rang en stand eene herinnering aan dezen di aan te bieden opdat Uwe Majesteit een stoffelyk bewys ouzer hulde ontiange wy meenen niet beter te kunnen handelen dan dat te doen bestaan in eene nabootsing van het zoo even door Uwe Majesteit op nieafl outholde standbeeld en al mogen er dan ook reeds vele blyken van hulde Uwer onderdanen van elders in Uw bezit zyn dit itandbealdje van De Ruyter knnnen alleen de VliasiDgera U geven Wil het van ons aanvaarden als eene gedachtenis aan Uwer Majesteits bezoek met de verzekering dat het benoodigde daarvoor gegeven werd met kleine giften geheel vry willig byeengebracht Moge het eene plaats in eon Uwer jiakizeB erlangen en moge Uwe Majesteit by het zien er van herinnerd worden aan het verrichtte op dezeo dag waarop U door de nagedachtenis van De Ruyter te eereu verzekerd kunt zyn van dank van Vlissing s ingezetenen c De 600 arbeiders in destoomwevery Javac te Almelo die wegens een gebrek aau de hoofdmachine moet stilstaan hebben het aanbod der directeuren om hun een voorschot te gitven dat zy echter later door overwerk weer zouden moeten verdienen van de hand gewezen De reparatie der machinerieën zal nog wel eenige weken eischen zoodat t er voor vele gezinnen allertreurigst uitziet Het ia te wenscheu dat t spoedig tussoheu directie en arbeiders tot een rergelyk moge komen De bisschop van Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Egmonde de beer F O Van Beukering te Nes en Zwalowenbaart den heer P Meyer te Hoofddorp de heer C A M Watterreus en te Nieuwkoop de heer F A Luoasseu allen op 15 Aug 11 priester gewgd was liuht gekwetst aan de dij door een kiemen kogel Aan den geneesheer die hem vroeg waar en hoe hij gekwetst was heeft de beschuldigde zeer beslist elke upheldariug gawaigerd Doelde hy op dit feit toen hy zooeven in uw tegenwoordigheid verklaarde dat man zioh m de gevangenia te Dinan van hem heeft willen onlalaanf Ja ieide de Ruiter ket hoofd opheffend fDan beweert gy derhalve bijna het sluchtolTer geworden to zijn van een moordaanslag Wie is volgens u de dader Ik weiger hierop to antwoorden Do heeren juryleden zullen deze beschuldiging op de juiste waarde weten te aohoitfln Do griffier zal thans overgaon tot hot voorlezen van de verklaring van mevrouw Van Hanaweerd Boze zeer korte getuigenia had slechts betrekking op de reeds bekende feiten Zij boezemde het publiek geen belangstelling in De vrouw die haar geschreven had en dia door niemand uitgezonderd Arthur en Da Ruiter berkend waa luisterde zonder dat iets m haar houding verried hoeveel belang dat tuk voor haar bad De getuigen verschenen thans in do volgorde voorgeschreven door dan president Elize Bartan werd bet eerst opgeroepen In spanning wachtte Arthur op de komst van zyu meisje on zyn hart klopte onstuimig toen bij haar zag naderen blaak en bevend zoade iepiaud aan te zien Hem zag zij zelU niet Bij de eerste woorden die de president haar toevoegde vatte zy weder moed De welwillende man maakte het verhoor zoo kort mogelijk rerAMTP f