Goudsche Courant, zaterdag 25 augustus 1894

mottder van Jet Momber dat het leed zoo zwaar wat Eu nu werden ze ook nog in hun brood benadeeld en ze hadden zooveel te doen om voor hunne 3 nog jonge kinderen het brood t a verdienen Henriëtte Momber heeft ongeveer 7 weken te BuBBum gediend Ze had te Amsterdam verkeering met den artillerist Koeleman maar toen deze te Naarden wegens straf werd overgeplaatst bad hy haar overgehaald te Bussum een dienst te zoeken Door een misverstand was zy later weer eenige dagen te huis ma r toen bad zy een brief ontvangen met Je vraag of zy weer to Bussum wilde komen Henriëtte zoo vertellen de bur u eu ook de ouders werd zelf wel eens door Koeleman mishandeld Zoo kwamen zy een drietal maandeu geleden tehuis mot de mededeeling dat zy op bet Damrak door een haar onbekend persoon met een mes was gestoken Aan oene vriendin echter had ze later verteld en zoo waren de ouders het ook gewaar geworden dat Koeleman het bad gedaan by gelegenheid van eene dausparty in Neerland8 Werkman c omdat zij tegen een anderen danser had gelachen Hy had haar mede naar beneden gelokt en toen op den N Z Voorburgwal verraderlyk aangegrepen De steekwonde moet nog in het schouderblad zichtbaar wezen Ook werd Henriëtte niet lang geleden doorKoeleman met een kolenschop zoo op bet hoofdgeslagen dat zy bloedde dit moet gebeurdzyn in eene tappery in de Dirk van Éasaelt steeg Tel In de jongste aflevering van de Vragen van den Dag bespreekt dr G W Bruinama te Steenbergen de suikerwet der toekomst Geiyk bekend ia genieten de suikerfabrikanten eene belangrijke protectie daar de aanslag voor den acepas naar eene mindere hoeveelheid suiker plaats vindt dan zij werkelyk produceeren Zy maken daardoor een bslangryk getal overpondeo waarvoor zy geen accyns betalen en die zy toch even duur als de veraccyosde suiker verkoopen Deze bevoor recbtiog die de wet toelaat niet uitsluitend te doen komen ten bate der suikerfabrikauten maar ook van de landbouwers die de suikerbieten leveren ia bet doel van hetgeen dr Bruinama voorstelt Tbaus stellen de fabrikanten den prijs der bieten zoo laag mogelyk eu de som die aan accyns aan de schatkist onttrokken wordt komt daardoor uitsluitend in hunne zakken Om daarin verandering te brengen wenacbt dr Bruiuama in de suikerwet der toekomflt te zien bepaald dat de protectie uitaluiteud zal genoten worden door fabrieken die op coöperatieven grondslag werkzaam zyn De bestaande fabrieken zouden dau zonder twyfel in coöperatie worden omgezet In een byvoegsel der St Ct c van 23 dezer is opgenomen een verslag van den directeur den beer Sassen aan de Koningin Regentes betreöeode den dienst der Hijkspostspaarbank over 1893 Ook nu weder waren de uitkomsten hoogst bevredigend Op 31 Dec 1893 waren in omloop 401 046 boekjes tegen 358 483 op 31 Dec 1892 dus 42 563 meer of 11 9 pCt tegen 12 3 pCt in 1892 Het getal inlagen was in 1893 672 144 tot een gezamenlyk bedrag van 17 651 588 84 zynde achtereenvolgens 54 309 en ƒ 2 281 806 25 meer dan in 1892 Het aantal terugbetalingen waa 250 438 tot een gezamelijk bedrag van 13 725 601 37 of achtereen volgena 19 900 en 1 2 53 002 75 meer dan iu 1892 Het gezamenlyk tegoed der inleggers aan het einde van 1893 was 32 247 119 14 of 4 685 011 25e neer dan iu 1892 Wegens beleggiug van gelden werd m Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdleost 1894 95 Aangevangen 1 Mei TM van Greenwlcli ROTTERDAM Heden ochtend zyn in den tain van het huis waar by woonde de vermiste lyfsiernden gevonden benevens een pakje met gouden tientjes ter waarde van duizend golden Boes was een van de dragers van het HHIt Hy toonde toen groote aandoening Verleden Zondag beeft hy met twee kameraden het kerkhof bezocht om de kransen te bezichtigen Hy uitte toen evenals de anderen de ergste bedreigingen en verwenschingen tegen de moordenaars Nader verneemt de Haarl Ct c dut genoemde Alot tot voor kort te Haarlem heeft gewoond en hy by de buren zeer ongunstig bekend stond als een gevaarlyk sujet Hy woonde geruimen tyd in de Oude Baamstraat echter niet tydens den bekenden moord aan den Raamaingel Eerst kort daarna is by te Haarlem gekomen en wel uit Hillegom Zijne vrouw ontving meermalen bezoek van bare grootmoeder die te Schagen woonde Of dit dezelfde persoon is als de thans vermoorde vrouw wist men echter niet te zeggen De Tel c meldt nog Keeds Dinsdagmorgen trachtte Boes zich van een der gestolen voorwerpen een koralen ketting te ontdoen Hy had dien op straat neergeworpen in de meeniog dat niemand dit had gezien lotusachen bleek dat by by deze daad was bespied By ondervraging door den rechter van instructie verklaarde Boes dat by op den avond van den moord elders was geweest doch bet mocht gelukken hem de onwaarheid daarvan aan te toonen Aldus in bet nauw gebracht heeft hy gisterenavond bekend medeplichtig aan den moord te zyn geweest Het geatoteoe had hy op het erf van zyn vader verborgen Ëen paar uur vóór den moord had Boesnog met hét meisje gesproken Eeu eeDToadig man komt uit Amstperdam p r poor te Haarlem aan en ïb ToornemeoB naar Uitgeest te gaan In het station te Haarlem aangekofflsn roept de couducteDr IJmaiden VelMD Berervyk Uitgeest overstappen Onae reiniger stapt nit loopt langa den trein ea itapt drie wagens verder in denzelfden trein weder in £ d oogenblik daarna gsat de trein Toort en toen een baU uur later in Leiden wordt stilgehouden staat de man ten hoogste Terwooderd niet in Uitgeest te zyn Hoewel fay beweerde geheel gehoorzaam aan het bcrel Tan don condocteur geweest te zyn was hy tocht verplicht een retourtje Haarlem er by te nemen zoodat hem ifyne manier van overstappen een gulden extra kostte Twee deserteurs van het garnizoen te Eeolen werden naby de Limbui sche grenzen door de Pruisische gendarmen achtervolgd te Arabeek lieten zy hun sabels en uniformjassen achter in een bosch trokken de grens over en vertoefden eenige dagen in de uitgestrekte bosaohen onder Vlodrop en Herkenbosch door onae marechaussee achtervolgd zyn zy naar België gevlucht Uan meldt nit Schagen Trouw Boes de moeder van den gearresteerden Klaas Boes beeft zich leveusgevaariyk met en scheermes aan den hsls verwond Zy ia onder behandeling van den geneesheer Nader wordt gemeld Vrouw Boes is dood De bezoekers in een koffiehuis hadden tegen haar gezegd Je weet ar wel meer van c Daarop zei ze AIot kan wel onachnldig zyn misschien heeft Klaas bet alleen gedaan Als jelui dat van me denken dan wordt het myntydlf Terstond daarop nam ze een scheermes en sneed zich met twee sneden den hals af Men meldt aan de N H Ct Gisteren nacht zyn gearresteerd en onder geleide van den officier van justitie perrytuig naar Alkmaar gebracht Simon Alot oud 29 jaar timmermansknecht te Schagen en Klaas Boea 17 jaar oud meubelmaker leerling te Schagen Alot wordt verdacht de dader eu Boes zijn medeplichtige te wezen Alot ontkent Boes echter heeft bekend De beschuldigde Boes woonde naast het buis waar de moord gepleegd is Hy is onder de dragers geweest die Anna Beyers naar het kerkhof droegen Nader melt men In den tuin van Boes zyn gouden en zilveren sieraden en eene groote som gelds blykbaar van den moord afkomstig gevonden Het on derzoek duurt voort Men meldt uit Amsterdam Van meer dan ééne zyde verhemen wy dat Alot die als verdacht van moord op de wed Bute eu hare nicht te Schagen beden is gearresteerd vroeger ook in verhoor is geweest omtrent den moord op de beide oade vrouwen te Haarlem gepleegd doch wegens gebrek aan bewys op vrye voeten ia gelaten Omtrent den verdachte Alot meldt de Hkarl Ct c By woonde in het hnis naast de vermoorde wed Bate Het had reeds lang de aandacht dar justitie getrokken dat hy voorgaf den avond waarop de moord geschiedde in een achterkamer grenzende aan die waar de moord is gepleegd te hebben zitten lezen en wel ieU meende gehoord te hebben maar niet aan moord gedacht had De kamer waar by zat was alleen gescheiden door een muur van de kamer waar de moord is gepleegd Bovendien heeft hy den volenden ochtend na den moord andere kleeren aangetrokken en de kleeren gedurende den moord aan gehad syn niet meer te vinden Hieruit maakt mon op dat de moeder ook niet vreemd is aan dien moord Ook was het oog op hem gevestigd omdat hy met het meisje verkeering gehad beeft ofschoon het meisje niets meer van hem wiide weten bleef zy nog met hem gaan omdat sy bang voor hem was Zy beeft aan een vriendin van haar verteld dat zg hem zoo gevaartyk vond en wel in staat een moord te doen In de Suikerbakkerssteeg een smal steegje uitkomende op den N Voorburgwal en met een bocht doorloopende tot de Nieuwstraat denkt men votatrekt niet zoo ongunstig over Henriëtte Momber dat men in dit meisje een door de natuur voorbeschikte moordenares moet zien Alle Imren waren verccbrikkelyk oitateM toen zy hoorden van de vreeaelyke gebeurtenis te Bossum Wreed was ze volstrekt uiet wel wat losbandige zoo is het algemeene oordeel De ouders zyn nog uiet in verhoor geweest Zy kunnen zich niet vooratelten dat hunne dochter tot eene daad als zwaro mishandeling van een kind in staat wa veel miuder tot een kindermoord De vader is knecht in een manufacturen magazyn en verdient vyf gulden a weeks en de moeder tracht er met het venten van petroleum een paar gulden by te verdienen Met tranen in de oogen de vrouw ziet Pr erf knap en fatsoonliik nit vprleldfl ile Boes was reeds geruimen tyd bevriend met Simon Alot Deze kwam veel by Boes aan bnis en beiden moeten den moord beraamd hebben Den ISden en 14den is hy op deHaarlemBcbe kermis geweest waarvoor hy van zyo moeder te Schagen f 2 50 ontvangen heeft en kwam terug met veel geld in zyn zak niettegenstaande by zonder werk was Hij vertelde dat hy Maandag te Uitgeest weer werk bad en daarheen zou gaan Opmerkelyk is het dat het veel gebeurde vooral op Zaterd nacbt dat er oog een tweede iveifje in huis was die s avonds behulpzaam was in den winkel en zorgde voor het wegbrengen van de bestelde waren Dit meisje bleef dan veeltyds over Dezen nacht echter was zy toevallig niet in hnis daar zy s avonds nog per laatste gelegenheid naar Haarlem vertrokken was De moordenaars wisten dit waarschynlijk niet daar afdukkeu van bloedige handen aan het bedgordyo en op de kussens van bet bed waar anders dit meisje sliep waren te zien 19 18 10 B6 11 09 11 09 11 18 11 96 8 8 8 49 8 86 9 05 7 U 7 88 7 S0 7 46 7 6t 8 uda Hoordraoht Mianwerkerk OapeUe Botterdam 9 85 10 19 98 19 88 KOTTB R DA 9 45 9 51 6 09 S 18 6 91 6 89 6 86 10 17 10 27 10 34 10 41 10 47 S IO 6 19 6 S6 6 S9 lotterdam UpeUe Nieuwerkerk lloordreoht Gloada 7 46 8 18 10 03 10 11 OOUSA DEN HAA6 Gouda 7 80 5 40 9 09 9 37 10 49 12 11 12 21 1 011 27 3 29 8 66 4 45 6 27 6 69 7 18 9 87 11 06 11 18 9 49 It 9 68 6 11 6 16 6 22 6 81 6 86 1 13 1 18 1 24 1 88 1 88 Zav ll 7 42 8 68 Bl Kr 7 47 Z Z6gw 7 S8 9 01 N dL d 8 08 t Voorb 8 07 9 18 5 8 11 88 10 10 aH Ee 8 18 9 16 9 39 10 07 11 87 18 4118 611 48 1 67 8 65 4 86 6 85 5 56 6 41 7 43 10 16 11 38 11 48 eo r D A TJ TKHOHT Ooada 6JtS 6 10 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 28 2 51 S 16 4 47 6 88 6 57 7 45 8 88 10 14 10 86 Oudaw 6 60 6 64 t H O 8 87 n 6 87 u 7 69 10 27 Woerdan i 69 7 08 6 12 g m 11 17 8 46 8 11 6 04 6 46 6 85 8 07 8 56 10 85 Utreekt 6 18 7 88 6 98 6 41 9 10 61 11 46 1 80 3 08 8 88 8 60 5 89 6 816 56 8 88 9 1110 58 11 10 GOUD A A M8TBRDAM Oooda S 40 8 91 IO O61 10 66 I8 II1 9 61i 4 47 6 28 7 46 10 14 Aauterdaa Wp T l 9 10 10 16 11 19 1 8 40 6 46 6 86 9 48 11 18 I Oi 0 14 Ji 11 10 11 84 1 16 8 16 6 10 9 6 11 86 Sneitreiiu 1893 een gezamenlijke rente verkregen van ƒ 1 030 379 74J waarvan werd uitgekeerd of bygeschreven ten behoeve van den inlegger 758 532 8 zoodnt aan rente meer werd ontvangen dan uitgegeven 2713 7 26 of 58 075 88 meer dau in 1892 Het gemiddeld reotebedrag over 1893 verkregeu was 3 25 pCt tegen 8 16 pCt in 1892 De Indépendance belgec wydt een uitvoerig en lezenswaardig artikel aan het bezoek der Koninginnen te Middelburg Wy ontleenen daaraan het volgende Hoewel het weer onzeker blyft stroomt eene ontzaglyke menigte voornamelyk Belgen naar Middelburg Twee booten van de maatscbappü De Telegraaf c van Antwerpen hebbeo 1200 passagiers ontacheept de stoomboot Excelsior van Gent 500 Bovendien komental van vaartuigen van Terneuzen van Breskens en van alle naburige eilanden Om nieteens te spreken van de treinen die propvolbet station binnensnellen De toevloed van boeren die uit alle streken van Zeeland lees Walcheren en ZaidBeve veland in fauo karretjes aan komen ryden met hunne hooge vilthoeden met kleine platte randen en met een kapsel dat herinnert aan dat van Lodewijk XI maakt de wegen byzonder levendig eo levert schilderachtige tafereelen op De invasie van vreemdelingen en nieuwsgierigen wier aantal op 40 000 wordt geschat heeft de io wooers tot byznndere vootaorgsmaatregeten genoopt Daar de kleine Zeeawsche hoiaje heel laag zyu worden de veaaters en deuren bedreigd door de dringende menigte Men moet ze met planken bespykeren om ongelukken te voorkomen En later De stad biedt een eenig achouwapel aan door de kleurige bontheid der kleederdrachten de Bierlyke decoraties de vtaggeu die overal wapperen alles beschenen en verlicht door een heerlyken onverwachten zonnoschijn Ten slotte beter bedoeld dan uitgedrukt Zestien meisjes alle vau den leeftyd derjonge koningin Wilhelmioa zyn haar hunopwachting komen maken en hebben haar eau bouquet aangeboden Ze waren gekleed in denationale drachten van de zestien provinciën van bet Koninkryk In de ouderwetsche omgeving der Abdy vormden ze met de jongeKoningin een allerliefste schildery die opalle aanwezigen een diepen kunstindruk acb terliet In de Italiaansche stad Verona ia zooals men weet bet zoogenaamde graf van Bomeo en Julia een der merkwaardigheden die geen enkel rechtgeaard Engelsch toerist of jonggehuwd paartje op zijn huwelykureis zal overslaan De wachter van het graf dat juist groot genoeg is voor een twaalfjarigen knaap is volatrekt geen poëtisch nienach en beschouwt het graf van de ongelukkige geliefden als een bron van inkomsten terwyl Shakespeare hem wel als een weldoener zal voorkomen die hom dat buitenkansje door zyn beroemd drams verschafte In April dezes jaars bezocht een gezelschap van acht vreerade touristen het beroemde graf en wilden zij by bet heengaan den bewaker vier lire als fooi geven De man vorderde echter acht lire en toen by deze niet kreeg sloot hy eenvoudig ds bezoekers in den grafkelder op Eerst door tuaschenkomst van den burgemeester eindigde dit merkwaardige reisavontuur Pe wachter stond dezer dagen daarvoor te reoht doch de zaak werd ui osteld omdat de getuigen nog ontbraken Te Nieuw York zyn biykens oen officieel verslag diphteritis bacillen gevonden in kaas Een hoeveelheid kaas van ruim 3000 pond is op last der overheid vernietigd De melk was afkomstig van een boer by wien iemand aan diphteritis gestorven was 6 24 7 10 4 50 4 57 6 04 6 11 5 20 5 56 6 03 6 10 6 17 6 86 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 6 48 7 80 12 80 19 58 1 06 1 19 1 19 1 88 4 45 4 66 5 02 6 09 5 15 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 9 41 9 S0 O B O 1 45 1 65 2 02 2 09 9 16 12 40 8 46 3 10 4 08 DEN HAAQ9 4610 1311 8S12 151 8 4 40 GO ü ü A 2 15 3 45 3 43 4 16 4 42 6 17 7 S 06 9 86 1 1 10 18 08 1 44 1 49 1 68 2 04 2 09 10 18 10 80 10 86 10 41 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 9 11 f 10 8HB e6 467 807 4S9 J Voorb 6 64 g k h N dL d5 59 h n Z Zegw6 08 u u n Bl Kr 6 14 fr M 6 19 5 0 Gnuda 6 807 6 8 18 9 68 10 1610 58 18 08 18 46 8 80 2 45 8 16 4 13 4 43 6 80 5 47 7 42 8 36 10 10 10 80 U T R E C H T G O U D A i Utrecht 6 88 7 60 9 9 58 11 84 12 02 12 50 2 56 8 10 8 68 4 43 6 36 8 09 8 10 10 841 Woerden 6 58 8 U 10 16 y 18 84 4 16 g h 9 1110 61 Oudüwater 7 07 8 19 10 24 k 12 42 k t t 4 84 h n t 9 19 yGouda 7 80 8 32 9 84 10 87 18 06 18 66 1 22 3 27 3 60 4 37 5 80 7 08 8 41 9 38 11 07 AU8TERDA M O O U D A Amsterdam CS 8 f 9 40 ll lOi 11 87 8 40 4 10 4 10 7 88 0 46 Annterdam Wp 6 60 8 16 9 66 11 86 11 48 8 65 4 86 4 86 7 S0 10 00 Gouda 7Ji0 9 04 M 10 16 1I IS 0 10 1 00 I 0 80 11 00 Te Oietendam heeft zekere v M in een twist in byïiin vau nog vyf andere jongelingen aan zekeren d J een klap toegndiend waardoor deze tegen den grond sloeg en bewnsteloos bleef liggen het was niet mogeiyk hem uur het onderlyk huia te vervoeren De geneesheer constateerde schedelbreuk eo aandoening van de hersenen De jnstitie beeft er zidh in gemengd Aan boord van het oorlogsschip Stier had tydens den marinetooht een treurig incident phtats Door gasontploffing in het kolenhok werden zeven matrozen gewond waarvan sommigen naar men vreest Tevensgevaarlyk Een kruitraagszyn te Priedel Nieder Lauaitz is in de lucht gevloden door het inslaan van den bliksem Verscheidene naburige gebouwen werden zwaar beschadigd Welpedoop De burgemeester vhq Eastbourne gaf verleden week met alle plechtigheid een iongen leeuwenwelp in een beestenspel den naam van Albert May Prins van Yorki De familie van den burgemeester werd op champagne en biscuits onthaald en de welp kreeg een snede rauw vleeach efl nadat allen met eten gedaan hadden nam de burgemeestersche het beestje in de armen en doopte haar echtgenoot het Sen Parysch journalist George Boyer die op t oogenblik een reis maakt door Zweden en Noarwegen heeft Ibsen te Cristiania ontmoet Ziehier eenige byzonderheden die bij omtrent hem mededeelt Het is onraogelyk hem aan te spreken Hg ontvlucht elk intervienw wegens de Ëugelache dames die hem verzoeken zyn pbotografie te onderteekenen geen Indiaan heeft zooveel Haten verzonneU als hy om te ontsnappen Stel u voor een eenvoudig mannetje hoogrood gelaat omlyst door witten baard en haren minder verward dan men hem wel eens afteekent Toen wy in het GrandHotel zaten te dejeuneeren kwam hy binnen met een groote zwarte jas aan Men bracht hem bier en brandewyn naar landsgebraik Hy haalde een kam uit zyn zak kamde zöll baar bekeek zich in een spiegeltje dat hy in zyn bol van zijn hoogen hoed had en dronk om den ander een glas bier en een glas brandewyn Ziedaar een groot man in zyn gewoonten dAgelyksche Door Burg en Weth van Rotterdam is by den Gemeenteraad ingediend een voorstel om f 225000 toe te staan voor hec maken van een tweede katendrechtsche haven Deze haven welke ongeveer 120 meter westelyk van de eerste reeds bestaande katendrechtsche haven zal worden aangelegd zal een lengte van 240 outer by een breedte van 120 meter verkrygen De diepte zal 7 5 meter zyn Het ligt in de bedoeling indien de behoefte luutr havengelegenheid zich blyft uitbreiden later nog 125 meter meer westelyk een derde haven aan te leggen die alsdan 1 50 meter bived en 330 meter lang kan worden Tevens stellen Burg en Wath den Raad voor om f 365 000 toe te staan voor bet inrichten voor de overlading van erts in spoorw wagens van geschikte ligplaatsen voor zeeschepen in de katendrechtsche haven De burgemeester van Amsterdam bracht gister ter openbare kennis dat in het Gasthuis twee ingezetenen waren overleden aan Aziatische cholera één op 20 Augustus en één gister Van een jougen eene vrouw en een man die de eerste den 17n de beide laatsten den 20n met verdachte verscbyuseleo naar het gaslhnis zyn vervoerd is ook vastgesteld dat zy lyden aan cholera waardoor in t geheel te Amsterdam nu 39 gevallen zyn voorgekomen Te Haarlem is weder een geval voorgekomen bij eene dienstbode by eene familie op de Baan een deftige buurt De zieke wordt by de familie verpleegd en is vry wet Ook te Schalkwyk by Haarlem is iemand aangetast een arbeider wiens vroaw in de vorige week n de ziekte overleed In een gezin te Katendrecht zyn in twee dagen tijda drie kinderen gestorven Van het eerst overleden kind is geconstateerd dat de ziekte cholera was Twee kinderen in dat talryke gezin zyn lydende Een vreeselyk ongeluk heeft plaats gehad op bet oefeningsterrein der artillerie te Brasschaet by Antwerpen Een projectiel sprong terwyl het in een kanon geladen werd De stukken yaer werden 400 meters ver weggeslingerd Drie soldaten zyn zwaar gewond een verloor den linkerarm en kreeg znlke verwondingen aan het rechteroog dat hy dit zal moeten missen van een tweede werd de onderkaak verbryzeld de derde kreeg wonden aan den linkerarm en zware brandwonden in t gezicht De in den morgen van 20 Angostna door braak ten nadeele van mevrouw Bnumgarten uit Weenen gelogeerd in bet Oranjehötel ontvreemde voorwerpen van waarde zyu do volgende twee briljaDten oorbellen met groote diamanten waai de f 3000 broche met moorenkop met diamanten gearneerd waarde f 500 een broche in den vorm vau een tak gemonteerd met diamanten waarde f 500 twee briljantep speldeo waarde f 500 een gouden broche met diamanten en robynen waarde f 100 een waarde f 100 een armband met opalen en briljanten waarde f200 een armband met paarlen waarde f 200 een pyl met diamanten bezet waarde f 100 een broche met opalen en briljanten waarde f 300 en een lange gouden dames horlogekettiog zg Venetiaansche Door de bestolene is f 1000 uitgelootd aan hem die do gestolen voorwerpen terugbezorgt Dinsdag is te Keulen een algemeeno vergadering gebonden van de internationale tramvereeoiging Uit ons land waren Heerenveen Haarlem en Rotterdam vertegen woordigd Gisteren werd een zeer belangryk rapport voorgelezen van den ingenieur Vac Vloten van Brussel die op kosteu der vereeniging de eiectrische trams in Duitschland Frankrijk Italië en Zwitserland bezocht heeft De kleermaker Dowe de uitvinder van het bekende pantser is bij een proef te Aken gewond Benoemd tot ridder in de orde van denNederlandschen Leeuw de heer W J Boelken voorzitter van het hoofdbestuur van het Gedootschap tot bevord ing van den landbouwin Drente Inbraak Een hoogst brutale inbraak heeft wederom te Amsterdam plaats gevonden thans tan huize van den ueer G Van Beek Marnixkade 36 Genoemde heer is met zyu gezin tydelijk te Zandvoort en werd gisteren aan het politiebureau geroepen waar hem niets meer of minder dan zyn brandkast vertoond werd welke door de politie gevonden is op den Spaarndammerdyk opengebroken en waaruit slechts eenige gouden en zilveren sieraden genomen waren benevens een coupooblad van een Vyftigje Metalliek terwyi het effect zefa met eeni ge loten en andere papieren niet gestolen zyu In het huia is alleen verder de linoonkast beschadigd welke men getracht beeft open te breken het geen echter niet gelukt is De scbade is dus echter niet groot De heer van Beek ia echter gedekt door de Algemeene Verzekering Maatschappy Deugentia De volgende berichten uit Nederl Indie loopen tot Batavia 24 Juli Geplaatst in de afd Soengei Bapap de contr 2e kl J van Weert Verleend een jaar verlof naar Europa wegeus langdurigen dienst met ingang van 7 Augustus 1894 aan den ingenieur der jjiif kl by den waterstaat eu slauda burgerl openb werken L J C van Es Men deelt aan de J B mede dat de Regeering over denkt een lid van den raad van Indië als regeerings commisaaris naar Lombok te zenden ten einde de zaken daar te regelen De troepen zoudeu nog ongeveer eeu maand wegblyven en Lombok zoo geheel worden opgenomen De bezetting van Boeleleug is al naar MiddenJava terug Het is thans gebleken dat het vorstenbostuur op Lombok aan de bevolking verboden bad af te schepen en gelast had dit alleen te doen met achepen onder Engelsche vlag Zoo wordt verklaard dat onze schepen daar weinig of geen vracht konden vinden Het Onderwys schryft Op het oogenblik zitten er te Batavia een 15 tal uüderwijzers ter beschikking op plaatsing te wachten eu zingen daarin bygestaan door vele gewis lieftallige wederhelften eeu liedje van verlangen van den vroegen morgen tot den laten avond Het vorige jaar waa het aantal der wachtenden omstreeks dezen tijd belangrijk miuder en toch duurde het voor sommigen byna een halfjaar Hoe zal het nu zyn Mochten er maatregelen getroffen kunnen worden om bet vertrok uit Holland beter te regelen zoodat een gedeelte wat vroeger een ander gedeelte wat later dan thans uitkwam dan zou de Regeering een goed werk verrichten en hare jonge ambtenaren voor groote flnancieele schade beveiliitgen in eeu tyd dat zy eeu dubbeltje een paar malen moeien omkeeren eer zy het uitgeven IntiisBcben bemerkten wy met genoegen dat van de diensten der onderwyzers ter beschikking gebruik gemaakt wordt ten bate van scholen met incompleet personeel Naar men verneemt beeft dr C Snouck Hurgronje te Batavia bedankt voor het hem aangeboden professoraat aan de universiteit te Cambridge Men herinnert zich bet treurig ongeluk dat een paar maanden geleden teCharenton opeen revQe gebeurde wrar generaal Edon het ongeluk had den luitenant Schiffmacber doodelyk te wonden Het was toen o a de vraag of de luitenant zyo revp er geladen moest dragen de voorschriften die den officier verplichten 18 patroutn by zich te dragen terwyl in het etui maar 12 stuks kunnen worden geborgen Iicti n daaromtrent tl el bustaan Th ns heeft de minister van lurnog in Frankryk voorgeschreven dut de officieren de zes patronen die zy niet kunnen meenemen by de bagage zullen bergen Te San José in Californië is Zondagnacht eene hooge schoorsteen omgevallen op een huisje waarin 16 personen lagen te slapen Van dezen werden veertien verpletterd allen onder de dertig jaar De twee die gespaard bleven waren in de negentig Men schryft uit Sliedrecht De naweeën van de kerkelyke troebelen waardoor onze gemeente zulk een treurigevermaardheid heeft verkregen beginnen zichmeer en meer te doen gevoelen Doordat dekerkeraad destijds tegen den wensch in vanalle recbtzinnigen en van zeer vele vryziunigen na de komst van dr Lieftinck in de plaatsvan den vertrekkenden orthodoxen leeraar nogeen tweeden raoderoen predikant heeft beroepen is de fiuanciëele toestand der kerk sterk achteruitgegaan Terwyl b v de plaatsen by dejaarlyksche verkoopingen vroeger van f 100 tot f 300 per zitplaats opbrachten mag menthans blyde zijn zoo zy voor een vierde vandien prya koopers vinden Kerkvoogden en notabelen hebbeu het dan ook uoodzakelyk geacht eenen kerkelyken hoofdetykea omslag in te voeren die gebaseerd scbynt te zyn op het inkomen waarvoor men in de gemeentelijke inkomstenbelasting ia ingeslagen met dit verschil evenwel dat de laatste progressief ia maar dat beginsel by den kerkelyken omslag niet alleen niet geldt maar alleen de lagere klassen naur verhouding van bet inkomen betalen en de hoogere klaaseu zelfs de hoogataangealagenen het maximum van f 30 niet overscbryden Natuurlyk dat de invoering van eene belastiug gegrond op zulk een naar veler meening ouderwetsch systeem zeer veel ontevredenheid verwekt Vroeger ia in dit blad reeds melding gemaakt van het protest van vele recbtzinnigen en thans weigeren ook vele vrijzinnigen Ite betalen Nadat vóór 14 dagen aan nog ruim 150 lidmaten voor de laatste maalc gelegenheid J tot betaling was gegeven worden ze thans by advocaatprocureurs briefje nog aangemaand zeker nu eene laatste gelegdnheid Pogingen schijnen te worden aangewend om zich te vereenigen en zich desnoods gozamenlyk in rechten te verdedigen Doch wat daarvan zij de afloop is te voorzien Buiteolandscb Overzlclit De Kngelsche Parleiuentszittiug nadert haar einde De leider van bet Huia en de leider der oppositie waren het verleden week volkomen eens toen de quaestie der spoedige sluiting ter aprake kwam Groote ergeuis by eenige zoogenaamd onafhankeiyke leden die welfontwerpcn op bun naam hadden staan an die nog zoo gaarne afgedaan wilden zien HarcoorI maakte zich van hen af met de aardigheid dat wel ieder graag zyn eigen wet wil aangenomen zien maar zich hardnekkig verzet tegen iemand anders voorstellen Eu t Parlement kou toch uiet eeuwig blyven zitten Inderdaad heeft de zitting lang geno geduurd met het moet erkend worden uiterst pover resultaat De wet op de Gemeenteraden de wijziging der successiereohteu en de hervorming vau het Londensche belaetingstelael waren de voornAamste maatregelen die tot stand kwamen Overigens verlamde het voortdurend conflict tuflscben de heide Huizen alle pogingen tot bet doorvoeren van eenigen maatregel van beteekenii Geen wonder dat by de agitatie die zich onder t volk in de pers eu in t Lagerhuis zelf tegen de lords openbaart ib de laatste dagen de gelegenheid werd aangegrepen om van de Regeering te weten te komen wat zy voornemens waa in dat conflict te doenGeen wonder echter ook dat de vragers niet vee wijzer werden Verschillende Ministers hebben het hunne gedaan door redevoeringen in en buitun het Hnis om de agitatie voedde te geven maar te verwonderen is het niet dat zij voor ernstige maatregelen tegen een zoo eerwaardige instelling terugdeinzen Het gouvernement is van plan naar Harcourt zeide to deal with the question c nl die van het veto der Lords waaromtrent Cobb zyn vraag had gesteld maar de Minister kon niet beloven in deze zitting nog een verklaring dienaangaande te zullen afleggen Zal de Regeering dan in de volgende troonrede haar voornemens blootleggen vroeg Sexton en Harcourt herbaalde dat hy geen verklaring kon geven Een poging om inmiddels korte metten met de Lords te maken door de nitgaven voor het Huls op de beitrootinguitgstrokken te verwerpen mislukte Men vonddat wat al te bar al verdedigt ook de DailyNews dat wapen van credietverwerping alsbet eenige dat het Xagerbuis onbetwistbaartoekomt Mfek Dat de tegen M B taod moeilyk houdbaar ia kan nie lVHSAntkend Misscbien hebben de Lords z ÜJj oende redenen waar zy alle maatregelen 4 n bate van Ierland en ten bate van de werklieden verwerpen maar op den duur kan niet geregeerd worden ala een geprivilegeerde klasse alles afstemt wat de vertegenwoordiging deft volks aanneemt Daarby is het optreden van het Huis der Lords juist daardoor zoo byzonder hatelyk omdat de pairs hun wetgeveuden arbeid doorgaans zeer luchtig opnemen maar alleen trouw Opkomen als eeu wet wordt voorgesteld die hïin in hun belangen bedreigt om die dau met overstelpende meerderheid te verwerpen Bovendien kunnen de lerscbe quaesties niet eeuwig hangende blyven Een argument voor de verwerping van Home Rule was dit dat de wetgevende macht volkomen by machte en van zins was om voor Ierland wetten te maken eu ernstige grieven weg te nemen En nu wordt weer de eerste de beste maatregel dien de Keg voorstelt ten bate van de uitgezette pachters met overgroote meerderheid afgestemd Het zwakke punt in de bestryding van het Hoogerhuis ia echter dit dat de meerderheid iu de Commons voor maatregelen die ginda verworpen worden telkens zoo uiterst gering is en telkens meer aan een compromis dan aan een welbevestigde overtuigingdoet denken De werkliedengroep helpt de Ieren en de Ieren helpen de werklieden en zoo komen de wetten tegen den wil van een groot deel der liberalen tot stand De Lords beweren steeds dat zy de meerderheid van het volk althans in Engeland en Schotland achter zich hebben en met zekerheid kan bet piet worden tegengesproken Dit maakt de stelling der Regeering zwak en verplicht haar byna in stede van maatregelen tegen de Lords te beramen aan het volk te vragen of het Lagerhuis dat trouwens zyn wettelgken termyn byna heeft uitgezeten nog iu waarheid het volk vertegenwoordigt t Ligt voor de hand dat ontbinding de eerste stap moet zyn om tot oplossing van t conflict te komen Oe Figaro bevat twee brieven van Gambetta waaruit blykt hoe de groote stuataman de verzoening tusecben de kerk en de FrauFcbe republiek voorapeld beeft Op 21 Februari 1878 schreef bij Heden zal een groote dag zyn De vrede gekomen uit Berlyn en wellicht eene verzoening gesloten met het Vaticaan De nieuwe Paus is benoemd kardinaal Pecci Deze Italiaan die nog meer diplomaat dan priester is heeft aan alle kuiperyen der Jezuïeten en vreemde geeatelyken weerstand geboden Hy ia paus en de naam van Leo Xlll achynt my een guuatig voorteeken Ik acht deze gebenrtenis vol beloften Hy zal niet openlyk breken met de tradition en verklaringen van zyn voorganger maar zyne daden zullen meer waard zyn dan syne woorden en als hy niet te vroeg sterft zullen wy kunueu hopen op een mariage de raison met de kerk In een anderen brief noemde Gambetta den paus eeu gewyd opportunist Zullen wy kunnen onderhandelen i vraagt hy Chi lo sa zooala de Italianen zeggen De koning van Itahë most het voornemen hebben wat zeker goedkeuring verdienen zou de crimineele rechtspraak der krygaradeu die over de schuldigen aan de jongste onlusteo geoordeeld hebbeo door ruime toepassing van het recht van gratie t vorzschten Bet is op zyn last dat de kroonprins die tot dusver te Napels een commando had in t btfgin van den herfst aan t hoofd der divisie in de Sicilaansche hoofdstad Palermo zal optreden Ala blyde inkomstc zal de prins een algemeene amnestie natuurlijk binnen zekere grenzen voor de SiciliaauBche veroordeelden medebrengeu Dit zal zeker bevredigend werken maar vooral zal t noodig wezen dat de regeering tot een besluit weet te komen om den stoffulyken achteruitgaog van het eiland te stuiten Te Palermo is een werkstaking ouder de arbeiders aan de te sticbten waterleiding uitgebroken omdat dezen aan erge kuevelaiij scbyneu bloot te staan Tegen bei rooverwezen wordt inmiddels met snccea geageerd de gevaariyke bende van Maurina is uiteengejaagd en een der aan voerders zekere Fazio is bij Syracuse doodgeschoten In Servië zyn nogmaals nieuwe verrassingen in aantocht Er liepen sinds eenige dagen geruchtun van een ministerieele crisis en later heette het dat alleen de minister president Nicolajewiets zou aftredep maar thans wordt uit Weenen aan den niet altyd vertroowbaren Daily Cbroniclec geach e en dat die crisis was veroorzaakt door Milan s plan om weder zelf de teugels van het bewind in banden te nemen Zyn zoon Alexander ten wiens behoeven hy nu vier jaar geleden de Kroon ne derlegde en een Regentschap inatelde zou na op zyn beurt weder abdiqueereu ten behoeve van syn vader I Oumogelyk is het sekerniet