Goudsche Courant, zaterdag 25 augustus 1894

9S te Jaargang Maandag 27 Augustus 1894 No 6439 fioiDsoBE mm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met vdtzondering van Zon en Feestdagen De prijs f ei dne maanden is ƒ 1 25 iraneo per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN wui in SmtÜ ii im umU bq 11m mogalgk Vsn het oogenblik tl dat vader Milan zich tlthaai shgDbaar met lyo ecbtganoote Nathulia rerzoende en nsar Belgrado ternglieerde moest men zich op alle gebenrlykhedea Toorbereid honden Onder zgn inblazing joegzijn toontje ODTerwiehta de Regenten weg om zelf te regeeren of liever vader weder te laten regaeren daarna vloog ook de Grondwet aan flarden en meer en meer trad Milan op den voorgrond totdat hy nu laatselgk qaau uis door zgn zoon geroepen zich voorgoed te Nisch kwam vestigen GEOOTE SOETEERING mm imim voor Dames en Heeren A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amslerdam iS AUOUSTtJS lotkoers 98y 108 Vor kra 93 101 108 99 7 V 84 95V 8 104 84 Ji 109 63V 37 lOl A 101 86 860 896 101 80 102 09 186 x i 101 KiuauiiD Cert Ned W 8 l i dito dito dito t dito dito dito S HoHSU Obl Qoadl 1881 88 4 Italic ïaubrüviDg 1868 81 6 79 24 OomMt OU ta pipior 1868 i dito in ilver 1868 6 rnnaiL Oblig met tioket 3 dito dito 8 EuiUKB iM Ooit Sa Serie dito Seoom 1180 4 ditabijBotha l88 4 ditob jUopel8SU 90 4 dito ia goud leei 1888 6 dito dito dito 1881 8 tül Perpel lohutd 1881 4 Tnaxiu Oepr Coor leen 1890 4 Geo leeniag leria D Oeo leeaiPK lerie U ÏBHI AIE B1P B o T obl 189 8 Ibuoo Obl Buit Scb 1890 6 Vmmdiu Obl 4 onbep 1881 AllRUDAH Obligttien 1881 S l RoTTllDU Stad leen 1888 S i NlD N All HaodeUv nd Axadib Tib Mu Certiïoateu Dui Uutubappij dito A nih Hypotbeekb pandbr 4 Oalt Mq der Voritgnl ad l Or Hyinthotkb ptndbr 4 Naderlinauh bank aand Nad HandelmaaUob dito N W k Pao Hyp b pandbt 8 137 30 Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 186 101 190 188 106 47 61 188ly 100 611 71 I lOB Vi 1 7 I 103 10 66 B 101 1397 138 11 99 88 86 98 14 100 77 111 104 40 81 10 190 187 108 108V 10 108 118 38 I 107 Oonisa ÜMt Hong bank and OIL Hypotheekbank pandb 4 kutlOLX Bquit hypoth pandb 6 46 81 Uaiw L O Pr Liea oert 6 Nu Holl U 8poor MiJ aand Mij tot Eipl V 8t Spir sand Ned Ind Spoonregm aaad Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 lTiua 8poorwl 1887 89 A Eohl a 6 V Zaid ful SpwmH i H obl S PoUM Waraobau Waanen aand 4 BSBI Or Buaa Spw Hij aand 8 Balliaobe dito aand 108 66 futowa dito aand 8 Iirang Dombr dito aand 6 Kink Ch Aiaw 3p kap and 6 LoKjwo Sewaat 3p Mi oblig 8 Orel Vitebsk dito oblig 8 ZgidWnt dito aand 8 dito dito oblig 4 18 ssy 15 10 115 AlIIBllA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio kNorth W pr O v aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denver ii Eio Gr Spm eert y e IllinoiiOeetral obl in goud 4 Louiav tl NaabvillaCert v aand Me ioo N 8p MU leh p o 8 Mi Kanias r 4 pot pref aand N YorkOnUriok Weit aand dito Fanni Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 St Faal Mina k Manit obl 7 Un Fio Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi Ie byp O 8 Ciaani Oaa South Oert v aand Taii O Ballw kNaï leh d c 0 Aailerd Omnibui Mij aand Eotterd Tramwog Maata aand Nis Stad Anuterdam aand 3 Stad Bollerdam aaad 8 BlMll Stad Antwerpenl887 2 i Siad BruMoI 1886 S HoKO Theiu BeguUr Oeiellsoh 4 OosTiNR Slaataleening 1860 8 K K Ooat B Cr 1880 8 graJMI Stad Madrid 8 1868 V r N n Bol Hyp Spohl eert 6 KEXXISGEnXG I 1CHT1N01 N WILKl OBVÜE HrHUDll OP HIllDKIl KUNNEN VlsaoOBZAK N BÜBGEMEE8TEB en WETHOUDERS tan Qonda Onien art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad No 96 Doen te weten Dat ly Kon Beslnit van den 31 Jnli 1894 Ko 24 wgzigiba en zyn gebracht in hnn bedait van 17 Januari 1894 waarbjj nieuwe Morwaarfan ign toegevoegd an de den 22 Anguetna 1893 aaa de firma Gebr VerHeü vnlstnde vergonniag tot het oprichten van eene machinale Graan malerg in het perceel aan de Westhaven geteekend B No 181 kadaster sectie D No 1101 GOUDA den 24 Augnsto 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand Hoordrecbt GEBOREN 19 Ang Barend ouders D den Besteo en W Burggraaf ONDERTROUWD 23 Aug J van der Bas en A van Tilburg R van der Bas en J van Tilburg ADVERTENTIfiN 13evallen van een meisje JEANNETTE viN DANTZIG Wbinthal Nieumramttel 23 Ang 1894 J Afsluiting Passage BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Waddinxmm brengen ter algemeene kennis dat krachtens machtiging van HH Gedeputeerde Staten d d 20 21 dezer n 5 de pasaage voor rij en voertuigen paarden en vee over een gedeelte van den Kleiweg in den polder Bloemendaal binnen deze gemeente van af den 4 tot on met den 39 dezer zal zyn AFGEaLOTES Waddinmeen 22 Augustus 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd P BÜPKE De Secntarü Vas DORT KROON PORTRET van den WelEerw Heer verkrijgbaar bij G JOGHMANN OOSTHAVEN B 18 Zg die genegen zgn zich te belasten met de Verkoop van een Artikel tegen flinke Provisie vervoegen zich met franco brieven onder letter M Advertentiebureau MercnriuS € Singel 17 Anulerdam Mevr LEIJD8 LuLius v Gooii IE S UAOE verlangt tegen 15 SEPTEMBER a s eene tegen 80 il t 90 Loon Goede getuigen vereischt Brieven naar Hoge Obrechtstraat 80 Onfeilbaar Uiddel TBOEN InOuenza Hoest Borst en MELIANTHE Superior Borst Uonig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1803 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Glouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pnrgatief Oeneest onmiddeUVk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hniagezin ontbreken IMEUANTHE is het beste middel der wereld H I van Schalk Go Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Snmatra straat 267 Den Haag Verkrggbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Oouda Snelparsdrak vaa A BaiHiux k ZoaK Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KANTOOR EN SCHRIJFBOEKEN en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEQ D 60 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niel zelden dat geoe iug aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam genoosUeer een goed succes Uebben Wan oiot Priesnitz de geloerde veatiger eer wulerkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord roor de lydende menachheid geworden ia den eenvoudige boer Ha ft niet een Zweedsch majoor Thiire Brand genaamd een middeltegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelgk heeft gemaakt en thana gemeengoed van allo goiieoaheeran begint te worden Ook op het gdbted ter beperking van euuwziekten begint er licht te komen en ook hier ia een weg geopend geworden die op de eeavoudigatc en natuurlijkate manier resultaten oplevert welke wel in ataat ijn de sedert jaren onveranderd aangewende ffeneeakuntiigo hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Kr zijn vele raenschim die noch ziek noch gezond xijn en tooh klagen dat zij zich in liohaam en ziel allea behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door oen vlieg getergd wordeln en Éoo zich zelvcn en anderen tot laat zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vroeaeqk angat of dnor droefgeestigheid kunnen niet alapen eu worden door benauwde droomeo gekweld Dan zijn er weder andere die ta kampon hebben met boofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorauizeu en toevallen Eindoiyk lijden de ergaten ouder ben aan vorlamraing vitusdans eo vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk gesiaoht en eiken stand viadt zyn zenuwziek en min of meer de slaohtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer catogorien van lijders behoort en ingelicht wensclit te worden over de wer king eener nieuwe methode adresaeere zich aan Amsteraani M CLEBAN Co Heiligeweg 4S Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Dcelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne eu fijnate grondatoffen gnrandeerot Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Oacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten Do Firma behaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Olploma s gouden enz Medailles een bewijs n uitmuntend fijn Nous VOU8 déoemons une 1Cedalll d or pa mièi e cla se en consldöratioD de votre exoellente fabrioatiou de Ohocolat bonbons varies eto otc StollWQrck 9 fabrikaat is verkrygbaar bij IT ïl Cuntiseura Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jalins Hatteuklodt Amsterdam Kalverstraat 103 IVederlandsche Stoomboot Illaatschappij De Stoomschepen BATAVIEB kapt J 8A0EK en HOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Oargadoors der Maatschappy Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen léOt trooral op de ECHT mat roodm lettvrs Oberiahnstein OMfcreu foa vicraniABROH oberiahmswii L Overal TJlNTtl verfcrijflbMr Maaiaelutppii tot Explmtatie der Victoria Brmi gevestigd te Motterdam ZuidblOak S BINNENLAND GOUDA 25 AugastuB 1894 Mej £ C J Kftmpbuisea albier is geslaagd bö het 1 1 Vrydag te Arnhem gehouden examen Toor apothekeres bediende Z D H de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot knpelaao te Feyeuoord onze stadgenoot den Weleerwaardea Heer J F van der Meer 15 Aog 11 tot priester gewyd Op de gisteren gehouden maand vergadering der afd Qooda van den Ned Bond Tan OadOnderofficiereo is o a besloten de a s verjaardag van H M de Koningin id bealoten kring eenigsins feestelgk te herdenken De leden en donateurs znllen daartoe worden uitgenoodigd met hanne dames tot eene gezellige byeenkomst iu het gewone vergaderlokaal om zonder een bepaald feestprogramma te volgen den avond op gepaste wyze door te brengen Men schrift uit Amsterdam Het stoffelgk overschot Tan Janeje Meynders h twaalfjarige meiqe dat Zondagavond te Buasum op zoo gruwelyke wgze werd vermoord is gister namiddag uit bet huis van haren oom den heer Oosten op den Nieowendyk op de b raafplaats Zorgvliet aan den Amstel bygezet De naaste en overburen hadden als blijk van deelneming in den rouw hunne winkels gesloten of de gordyuen voor de ramen laten vallen Een zevental kransen waaraan witte linttm met opschriften afhingen warea aan de lykkist bevestigd De naaste familie volgde in twee rouwkoetaen terwyieene groote menigte nieowagierigen den treurigen stoet een groot deel van den weg ja zelfs tot de verre begraafplaats vergezelde Toen de lijkkist aan de aarde wai toevertrouwd werd de vader van het meÏBJe zoozeer door droeiheid bevangen dat hy zich niet meer staande kon houden eu door de bloedverwanten ondersteund moest worden Een oom van het meisje de beer Dam uit Gouda sprak eenige gevoelvolle woorden aan het geopende graf Het programma van de fee telgkheden in do gemeente Waddinzveen ter gelegenheid van den verjaardi van H M Roningin Wilhelmiofi op Yrydag 31 Augostus 1894 luidt aldus Kioderfeest Half tien uur Reunie vaö alle FEVlLLETODi 1 De laatste eener Familie INaar het FraiucL 112 Zjj had niots gezieti daar zij eerst na de misdaad op bet kaateel was terutteekeerd en zij was niet verpUoht om te zeggen wat zg omtrent den heer Vaa Triohtvoorde wist Zonder in de hoo te mate haar EiiBter mevrouw Van Haosweerd in opapraak ta brengen kou zij onmofelijk sproken vau de vondst welke zij in den toren gedaan bad Zij wilde De Buitor redden toodor haar zuster in het verilerf te storten Dat dezn in baar onmiddellijke nabijheid was vermcodde zij natuurlij k niet Zy antwoordde flink op de gestelde vragen en de praaideut niet op bet vermoeden komende dat zij nog meer ton kunnen vertellen gaf haar spoedig toeatemtning zicb te verwijdereu Zij maakte dadetyk gebruik van bet haar gegeven verlof en vorwyderde ziob met een bamoedigend boofdknikje aan den bescauldigde Zy verliet de zaal zonder Arthur of Eadolf van Tricbtvaorde gezien te hebben Ja z lfa dea kleinen Karel ten deele verborgen achter den veldwachter die hem bewaakte had zij niet opgemerkt Zg wachtte buiten op dokter Berlrand die onmiddeliyk aa haar opgeroepen werd Die goede dokter vertoheen gewapend met tal van stukken Hij had zijo getuigonis namelijlc vooruit aobriftelqk gereed gemaakt eu alle vragen die iBOB hem Ha kannen doen bad hy voorzien 2 ya schoolgaande kinderen op het oude dorp aan I de school van den heer Begt ïien uur Wandeltocht met muziek van de I schoolgaande kinderen van het oude dorp langa I den Kerkweg naar de speelplaats van de open bare school aan de Brog 1 Half elf uur Ovatie van de kinderen aan I den WelEdelAchtbaren Heer Borgemeeste I EereVoorzitter der Feestcommissie op gemelde 1 speelplaats I Zanguitvoering van feestliederen door de I schoolgaande kinderen I Half twaalf uur Prysuitdeeling Tractate 1 en voortzetting van het schoolfeest in de a 1 zonderlijke scholen l Yolksspeleu Te houden op het land van 1 den heer K van der Torren J langs den I Kerkweg des namiddags te half twee uur Mastklimmen voor personen boven de 115 Jaar om verschillende pryzen 1 ISprietloopen voor perBoaen van 15 20 1 j jaar Ie prys f 2 50 2de prgs f 1 UI Tobbestekeo voor personen boven de J 18 jaar Ie prya f 4 2e prys f 2 50 3de1 prys f 1 I Op de Dorpsstraat des namiddt a te drie uur 1 Tonloopen voor personen van 15 20 jaar Ie Prys f 2 50 2de prys f L I H Koekhappen oor personen van 10 15 I jaar Ie prys f 2 2de prgs i X 3de prya f 0 50 I III Hardloopen met bindernissen voor I perftonen van 10 15 jaar Ie prijs f 2 2e prys f 3e pr s f 0 50 I De aangiften tot deelneming aan de VolkeI spelen moeten gescbjieden ten huize van de I beeren J M de Kuiter aan de Brug eu D I van Niekerk ain het Dorp op Donderdag den I 30eu Augustus 1894 des avonds in 8 nur I De deelnemers moeten aldaar woonachtig I zgn De volksapelen zullen worden opgeluisterd I door muziek I Ringrydery By genoegzame deelneming ie I houden op de Dorpsstraat na afloop der VolksI spelen des namiddags te vyf uur door paren I in de gemeente woonachtig I Prys en premie voor dame en heer InlegI geld f 1 by inschryving te voldoen I Gel enheid tot inschryving by de beeren I J M de Ruiter aan de Brug en D v Niekerk I aau het Dorp tot eu met Woensdagavond 29 I Augustus 1894 I Vuurwerk des avonds te tien uur op het I land van den heer K van der Torren Jan langs den Kerkweg Ter opluistering van het feest worden de ingezetenen verzocht dien dag dé vlaggen uit te steken verklarlDgen kwamen ongeveer op hetzelfde neer ata die van freule Bartau Beidon hadden het doel do 1 Ruiter zooveel mogelijk vrij te pleiten Wat bij ook dacht van de verhouding tuaschen mevrouw van Hanaweerd en den boachwaohter wilde hy haar zoo min mogelijk bezwaren ia de hoop dat Pieter zich zonder die vrouw in het rechtsgeding te betrekken uit de moeilijkheden aon redden Hij bepaalde zich derhalve tot de feiten welke htj gezien had in he byïonder tot die wanneer hij ala geneeabeer een oordeel kon vellen Hy gat een beschrijving van de wond welke de kogel in de borst van den generaal gemaakt had en sprak als zijn bepaalde overtuiging uit dat het schot gelost moest zijn van bonedtfn naar boven Men vroeg hsm niet meer en zonder eenif e moeielijkheid ontving hij toestemmiug de rechtszaal te verlaten De president stond hom zelfs toe naar Dman terug te keeren waar i iju ivkoü hem ivocbtton voor het vonnis uitgesproken word Daarop kwam de beurt aan Notaris Flaintel die ondervraagd omtrent bet testament van den beer van Hanaweerd uiet naliet te verklaren dat freule Bartan hem was komen spieken met het doel om de aanvaarding van het testament te weigeren Hij had baar echter dit plan uit het hoofd gepraat door haar te bewijzen dat bet fortuin van den jgoneraal in geen geval aan de weduwe zou kuanen komen De hnrgemeeator van Triohtvoorde do heer Miniac en de brigadier van de Bjjkaveldwacht kwamen vervolgona Eerstgenoemde aprak zooveel mogelijk ten gunste van den besohuldigde de ander was hem daarentegen zeer vijandig Beiden hadden een groote 1 rol gespeeld bij het voorloopig onderzoek en werden ADVERTENTIËN worden gfeplaatst van 1 5 reg els è 50 Centen iedere regeel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ƒ het afscheid alleen de gedeukwaardigewoordoti onthoudt je dag i Het mond en klauwzeer onder het rnndTW breidt zich in de gemeente Berg Ambaeht elukkig niet hard uit Nadat die ziekte ondftT het rundvee van L Bol in Zuidbroek gewoken was zyu er nu ilechts by twee veehoadéra koeien aangetast namelijk by J van der Pyl in Bovenberg en by C Stuurman aan dan Hoogendyk De ieesteiyke herdenking van den verjaardag van Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin zullen te Haastrecht gevierd worden door kinderspriui als Voormiddags 9 uur samenkomst op faet schoolplein optocht door het dorp met de Commissie en de muziek voorop aankomst op het kerkplein eu aanvang met deverschillende kinderspelen tot 1 uur als Vliegerwedstryd voor jongens van 10 12 Jaar Ver Springen 8 10 Tonnen kruipen 6 8 De timmerman J te Nieuwerbrug die in de vorige week een uitstapje per ry wiel maakte werd s avonds te Alphen aangehouden door een vyltal aangeschoten jongelieden die etm dreigende houding tegen hem aannamen J die te vergeefs trachtte te onikomen werd aangegrepen en geslagen terwyl zyn rywiel werd vernield Van een en ander is aangifte gedaan by de politie By den Vliegerwedstryd zullen prijzen worden uitgereikt voor de fraaiste en de hoogst staande vliegers Schaarknippen voor meisjes van 10 12 jaar Hoepelen 8 10 Touwtje springen 6 8 By den Hoepelwedatryd zullen pryzen worden uitgereikt voor de iraaiat versierde hoepels Des namiddags van 2 tot 5 uur Volksspelen als Zooals gemeld circuleerde te Hekendorp een adrra aan de Directie der Maatschappg tot Exploitatie voor Staatsspoorwegen inhoudend het verzoek tot het bekomen van een spootwegbalte aan de afdeeling Hoogebrog albier Naar wy thans vernemen is hierop goedgunstig beschikt en zal eerstdaags tot den opbouw van een daartoe bestemd gebouw worden overgegaan Zakloopeo voor jongens van 12 16 jaren Hontjesrapen meisjes 12 16 MasÜïtimmen van manspersonen boven 16 Biggetjegrypen vrouwspersonen 16 Des namiddags 7 nre ten huize van de Wed L Blanken Prysuitdeeling ten slotta voor de schoolkinderen Tombola De begrooting der gemeente Hekendorp voor 1895 door Burgemeester en Wethouders den Raad aangeboden bedraagt aan inkomsten en uitgaven f 6606 25 De Raad besloot de jaarwedde van den veldwachter met f 50 te verhoogen en de omslag van f 1500 op f 1400 te brengen Door het bestuur van de Zoider eTer nigingc ia san de leden donatears eni der Vereenigiug een schryven gericht waarby is gevoegd een overdruk met kaart van het rapport door de staat commissie ingesteld by kou besluit van 8 September 1892 in do eerste helft van dit jaar aan de Kouiugin Regentes ait ebraoht Zooals onze lezers weten Is de vraag of een afsluiting en een droc makiug van de Zuiderzee op een wyze als door de Vereeniging is voorgesteld in s Lands belang behooren te worden ondernomen door de staatscommissie met overgroote meerderheid toestemmend beantwoord Ten einde te overwegen wat door de Zui derz eVereeiugiogc kun ward n verricht om de Twee personen uit Oudewater die jl Vrydag op ïtbord Polsbroek bezig waren onse geaehubde waterbewoners te verschalken werden plotseling opgeschrikt door onzen ge meen te veldwachter die hen uit alle macht kwam nagereud Db stroopers die een mooi eind op hun ver I volger voor hadden maakten aan de Acbterkade I een kwartdraai rechts hollen naar de Hoogebrug nemen linksom den Dwaradamweg naar Oudewater en zïen eindelyk vlak naast zicb maar aan den overkant der wetering den veldwachter die pas de kade nadert Een tergend 8alout klinkt uit der stroopers mond maar op t zelfde oogenblik zyu de klompen van de voeten de overtollige kleeren van t lyf en is de veldwachter in de breede en diepe Achterwetering gesprongen die hy zyn notitieboekje tusschen de tanden 1 met krachtige fliageu overzwemt I Een gesmoorde vloek wordt gehoord aan den overkant De visscbers keeren terug op hun schreden vluchten in de richting van Polsbroek maar op steeds kleiner wordenden afetand gevolgd door den veldwachter die beu eindelyk aan den Polsbroekerdam inhaalt en staande houdt Een woord van bewondermg voor den hardlooper al zyn 7e ook door j hem overwonnen moet de stroopers van het hart maar de veldwachter door geen vleiery verteederd noteert hun namen en spreekt by slechts gehoord om bet procea verbaal van de arrestatie te beEiveren De alotaom van al dezo getuigen ver hooren waa dat de aak van den besohuldigde oiot kwaad stond Artbur Erzee was zolfa overtuigd dat or vrijspraak gevolgd zou zijn als die ongelukkige gesohiedonis met den kleinen Karel en bot verdwenen papiur zich nitit voorgedaan had Kolonel Jugoii nep een deurwaarder die voor het vertrok atend waar de getuigen zich bevonden De eigenaar van Lanvnllon trad binnen met hoog opgericht hoofd en vaateu tred Hij liep tot vlak voor de tafel van de rbclitors en legde mit z w zware slem die altijd gewoon waa geweest om te bevelen den eed af De oude zeeman was niet verlegen en Arthur die dadelijk dacht aan het tooneel in het wasaanbeeldünmuaeum waa overtuigd dat de grijsaard eon kraclitigen aanval zou doen op den gevaarlijkste van alle getuigen Hij vergiste ziel niet Kolonel Jugou begon met bet verhaal dat wij kennen daar hij bet te Farija gedaan had bij da ontmoeting van dokter Bertraud en den jongen zeeofficier En hij voegde er aan toe zijn ontmoeting met de Poorter in de gruwelkamer van het museum Q ré vin Het is zoo besloot hij voor mij eeu uitgemaakte zaak dat de Poorter den avond van Sint Hubertus j iu myu woning is hinuengeslopen Op het oogenblik toen de generaal het gezelschap even rerlist moet hg hem een brief overhandigd hebben De inhoud vau dat aobrgven aohijnt sao belangrijk geweest te I zyn dat df generaal besloot oogeablikkelyk naar Trichtvoorde terug te keeren De president bracht den kolonel onder het oog dat deze verondersteiling nogal zonderling waa daar muu den brief noch op hat Igk van den generaal Yoob in een van de kasten gevonden bsd waar hij gewoon waa papieren van belang te bergen Ten overvloede atond het feit al werd het bewezen niet iü dadelijk verband mot den tuoord welke eerst vier en twuiUg uren na hel vertrek van den heer van Hanaweerd bad plaats gehad Wat de reie van de Poorter naai Parijs betreft daarmede had man zich bij bet voorloopig onderzoek niet bezig gehouden wnarschijulijk omdat de rechter van instructie er niets van geweten had en bovendien begreep men niet iu welk verband zy kon staan tot t k misdaad Bij zijn pogingen om de Poorter te schilderen als oöQ onbetrouwbare kerel geraakte de andera goedhartige kolonel zoo in vuur dat zyn getuigenis meermuien den lachlust opwekte Maar de oude zaeman stond bij iedereen in hooge aobting eo de president luisterde beleefd naar hem tot hy geheel gereed was Hy verzocht den hoer Jugou de zitting niet te verlaten en Koide Gij zult dien mau persoonlijk hooren en zoo iioodig zult gy later uw opmerkingen kunnen maken over hetgeen hg gezegd heeft Zich daarap tot den deurwaarder wendende zeide de preaideut Laat den getuige de Poorter binnen komeu De Poorter trad binnen door de voor de getuigen I beatemde deur en Arthur die hem sedert de ontmoeting ta Parya niet meer gezien bad herkende I hem byo niet JTordt perwtgdJ