Goudsche Courant, maandag 27 augustus 1894

TJit het getal geslaagden son men de ioegeveuheid der Bredasche commissie niet kunnen afleiden daar te Breda in doorsnede niet meer slagen dan te Arnhem ZwuUe of Leenwarden Met evenveel recht zon men een onderzoek m en eischen naar de booge eiaohen der Hoagsche en Amsterdamsohe commisaie daar het niets vreemds ia dat van ploegen van lï of 15 te Amsterdam en a Hage 9 a 10 worden afgewezen Ook zonder dua bgaouder waards te hechten aan de opmerking in de N E Ct c gelooven we toch dat er een spoorali voor de liegeeriog in ligt om afwisseling te brengen in de samenstelling van bet personeel der examen commissitn Zy ontgaat daardoor het verwyt van eenzydigheid Wanneer by herhaling de commissie te Arnhem uit bijna dezelfde personen bestaat dan zoekt men daar meer achter dan er misschien in gelden ia en brengt men het zelfs in verband met de godsdienstige beiydenis der examinatoren Dezen schiin vooral dient eene Regeeriog te rnüilnn Aldus de lArnh Crt f Als bewys hoe onjuist het bericht is herinnert men aan de volgende cüfers ontleend aan het offioiëele verslag over 1893 Te Breda slaagden toen 37 87o Arnhem 43 5 s Hage 37 7 Amsterdam 36 5 Deventer 48 eu te Groningen öO o Tot heden zyn te Breda in dit jaar geëxamineerd 150 candidaten hiervan slaagden 56 of 37 3 Men ziet hieruit dat de Bredasche akt niet zoo gemakkeiyk verkregen wordt Reeds sedert langen tyd heeft de Italiaanscbe Regeering te Parys een aantal speuragenteu gevestigd wier taak het is in die stad bewegingeu der Italiaanscbe anarchisten gade te slaan De beer Sernicoli het hoofd dezer afdeeling ia thans naar Londen gezonden om voor hetzelde doeleinde ook daar eene afdeeling te vestigen Hy wordt vergezeld door veracbeldeue Italiaanscbe spearagenten die na zyu terugkeer naar Parys te Londen zullen biyven De heer Sernicoli zat aan de firitscbe overheid stukken ter hand stellen betreffende de Itatiaauscba anarchisten die naar Lobden of naar andere streken van bet Vereenigd Eoninkryk de wyk hebben genomen Reisbrieven uit het regenjaar Uit Zwitserland Sedert ons vertrek naar Interlaken 14 dagen geleden hebben wy byna eiken dag regenof nevel gehad zoodat van tochten naar hovenniets is gekomen Als het morgen niet beteris zullen we Interlaken verlaten zonder desneeuwbergen gezien te hebben c Uit Schotland We hebbeu hier slagregen mist motregen nevels vochtigen grond natte heide laaghangende wolken die het uitzicht beletten storm wind en onweder Voor bet overige is het hier zeer aangenaam Uit Daitschland De zomer is hier in de buurt van Stattgartzoo treurig als ik die hier nu lang woon zelden beleefd heb steeds regen regen regen € Uit Antwerpen t Is hier heel leuk vooral s avonds wanneer de tentoonstelling geitlumineerd ia jammer maar dat de regen de illuminatie voortdurend doet uitstellen Uit Valkenburg Het moet verrukkelyk mooi zyu het Öenldal als het niet r eut Ik beu echter nog niet zoo gelukkig geweest bet onder die omstandigheden te zien Uit Dresden Wie zyn toch die onbekookte lieden die op t vaderlandsche klimaat schelden die over kon nat en wind in Holland klagen Zendt dezulken ondankbare stoffels die zy zyn naar den oever der Elbe waar zy de Saksische hoofdstad besproeit opdat ij zich schamen en zich beteren Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdlenst 1894 95 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwieb GOUDA BOTTEHDAM 10 66 18 08 12 18 12 68 1 8 11 08 1 06 r 11 09 t g 1 18 f 11 16 M 1 19 M 11 05 11 86 18 88 19 88 1 88 1 44 4 KOTTBRDA U G O IJ O A 9 61 10 17 U 60 18 80 10 27 10 84 10 41 n 10 47 18 08 18 40 8 08 a is 8 81 8 89 6 B6 9 41 9 50 9 16 7 46 OOUDA DEN BAAS 9 87 10 49 10 11 18 21 1 01 1 27 8 89 8 66 4 46 6 27 6 69 18 1 18 1 18 1 84 1 8S 1 88 10 07 11 87 19 41 18 81 1 48 1 57 8 66 4 25 6 86 6 65 6 41 7 48 10 16 U i eO VDAÜTBÏCHT 8 08 8 81 10 19 10 66 18 48 2 28 2 613 18 4 47 5 28 6 67 7 46 8 S8 10 14 10 88 11 09 2 87 H M 6 87 n 7 69 10 27 11 17 8 46 8 11 6 04 6 46 6 8 8 07 8 65 10 86 8 41 9 10 61 11 46 1 20 8 08 8 82 8 60 6 29 6 216 66 8 28 9 1110 66 11 10 O O U U A A HSTERDAU 8 91 10 06 10 66 18 1 f S 61 4 47 6 98 7 45 10 14 9 10 10 65 18 19 1 8 40 8 45 6 85 9 49 11 18 941 11 10 1114 1 18 8 8 0 6 10 9 17 11 88 uak Terder Tooniit ie brengen zftl in de Ootober rergadering dit pnnt aaa de orde komeDf e U derhalre eea talr ke opkomst der leden gewenscht Inoiiddela beeft het algemeen beatnar gemeend zich by adres totde R entea temoeton wenden met verzoek zoodanige maatregeteD te willen nemen als het spoedig tot stand komeD van het nationale werk kannen bevorderen Een beambte der gasfabriek te VHertogenbosOQ heeft zich met £ 4000 ten nadeele vau de gemeente alt de voeten gemaakt Eergiflter avond kwam dit in den Kaad ter iprake Op voorstel van het lid J van Qulick benoemde de Raad een commiraie van drie leden om die zaak te onderzoeken en aan den Eaad rerelag te doen Het lid Bogaerta gaf bg die gelegenheid zyn spyt te kennen dat door een der wetbonders aan de commissie voor j u i 1 i j tijd geleden was verzekerd dat B en W de kwitanties der fabriek ateeda doorzonden aan den gemeente ontvanger terwgl nu gebleken was dat zy ze ten atadbnize in handen gaven van den ontroaweo beambte De nieuwste uitvinding op het gebied der papierfabricage z jn papieren telegraafpalen Na een bewerking met verschillende stoffen wordt de dikke br in lange Cylinders geperst De papieren tel aafpalen zgn lichter en moeten bestand z n tegen den invloed van de Incbt Kleingeestig Oe onderwyzer Eoops te Ten Boer van plan de lessen aan de academie Ie gaan volgen verzocht met het oog daarop eu op den aaovangsdatam daarvan hem met ingang van 4 Oct eervol ontslag te geven Zyn schrgven 4ateeide eohter van 6 Aug en daarom luide bet voorstel van Burg ea Weth het ontslag niet 4 Oct maar 6 Oct dat is dus de volle twee maanden na de aanvraag te doen ingaan Aldus besloot de gemeenteraad Uit Scheveningen scbryft men dat do vreemdelingen by dit slechte weer hun rerbiyf bekorten Alles lydt onder het regeuweer Baden worden weinig ganomen in Augustus 1893 waa het aaatal per dag van 1000 tot 1300 nu vao 600 tot 800 Oen ondernemer vau het Volksbad gaat het evenmin naar den vleeze Aagnatus zou goed moeten maken wat Juli bedierf en hg maakt het nog bonter Het lange leven in Griekenland De statistiek heeft bewezen dat van alle landen Griekenland de meeate inwoners telt die den leeftyd van 100 jaar bereiken Een bekend Grieksch bygiSust achrgft dit aan het bizonder gezande klimaat van Griekenland toe Daar de honderjarigen boe langer boe meer verminderen raadt hg den Grieken aan hnnne leven wyze te gaan veranderen Naar dezelfde Griekache dokter beweert heeft men in Griekenland alle kans om bg matige levenawyze en goede gezondheid 130 jaar te worden Ook komt dit in Turkge voor dooh in andere zelden daar ia de hoogste ouderdom die meu bereiken kan 115 jaar De Ktna wordt boe langer hoe werkzamer eu Zondag zyu weer in bet district Catania lichte aardschokken waargenomen De stromboli en Yeaurina werken ook eenigezina Miaa Florence Faljman de dochter van den Amerikaanachen milllonair is verloofd met een prins van Iseuburg Birsteni een zoon van aartihertogin Maria Louise van Ooitenrgk die een volle nicht is van keizer Fraus Jozef Zoo ïullen de poortea van bat kotache huis der Habsbui ers zich openen voor de dochter van een werkman die vyf eu dertig jaren geleden zyn dorpje in Hessen verliet en met 8 86 8 48 8 49 8 K8 S 0 7 S 7 82 7 8 7 7 fi6 Genda Voordreeht Mianirerkerk CNipalte Rotterdam S IO S 10 8 88 6 88 Eotterdam Oapelle Nieuwerkerk Hoordraoht 11 98 Gouda 7 30 MO 9 09 Zev M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 K Z ZBgw 7 68 9 01 N d3 d3 0S a Voorb 8 07 9 18 aHaga 8 18 9 18 9 89 Qoada fi RB 6 10 7 68 Oudew 6 60 8 64 Woerden 6 69 7 08 8 18 Utreekt 6 18 7 96 8 88 Gouda 0 40 Anitardan Wp 7 69 AvstMdaa OA 8 14 Saaltnin niets dan zgn timmermansgereedschap by zieh in Amerika aan wal atapte en tegenwoordig een der grootste indostrieelen is Na bet sueces dat de vWtlhelminabronc tn de Haarlemmermeer ondervindt meent men overat Htnatwalerbrounen te ontdekken Zoo kwam eerst de tCzaar Peterbron c en nu kan men io bet HaDdeliiblad van 23 dezer eene advertentie lezen waarby notaris Hengeveld te Hazerswoude tea verkoop annonceert een bonwmanswouinK au den Spaarndammerdwarsweg ond r Haarlemmermeer op een half uur afstand van Amsterdam gelogen Op deze woning ia sedert eenigen tyd ontdekt een staalwaterbron die in geneeskrachtige waarde niet voor de beste bron behoeft onder te doen en zelfs in sommige opzichtea die overtreft Da JDstitie iajgisterenmiddi weder io Schagen aangekomen om het onderzoek verder voort te zetten Wy hebben een bezoek gebracht bij O v d M die met J 8 getuige was van den zelfmoord van juffrouw Boes Van zyn gesprek met haar deelt de beer v d M het volgende mede Vrouw ïk es zou Alot achuld aan denmoord hebben Neen man Alot heeft geen schuld Klaas beeft alles alleen gedaan Ik heb zelf het bloed uit zyn kleeren gewrongen Dan wist je er toch van Ik kon toch myn eigen zoon niet verraden De aanwezige S opperde daarop de meening dat de politie voor en achter het huis daar wel zoo zijn om een oogje op baar te houden Zou je dat meeoent was bet antwoord nu dan wordt het myn tijd Daarop liep zy naar achteren kwam terug en sneed zich in tegenwoordigheid van de twee bezoekers baar echtgenoot en drie kinderen met een scheermes den bals af De geneesheer dr Melohior die terstond werd gehaald kon slechts den dood constateeren Van den 17 jarigen Boes kan weinig goeds worden vermeld Als leerling heeft hy zyue onderwijzers veel laat berokkend By de minste bestraffing vervoegde de moeder zich met veel ophef aan de school eu was dan in hare woordenkeus alles behalve kiescb Ook van de gymnastieklessen en de lessen aan de school voor handenarbeid werd hij wegens wangedrag verwyderd Zyu baas de beer Bierenbroodput meubelmaker aldaar getuigt dat hy eeu hoogst onverschillig persoon was Reeds Woensdagmiddag had Klaas Boes volgens zeggen van de moeder aan v d M zyne misdaad aan de justitie bekend Juffrouw Boes stond in Schagen laleclit aangeschreven Met ui de omwonenden bad sy voortdurend twist Wegens haar heftig karakter was zy algemeen gevreesd en van hare kinderen kon zy niet de geringste beschuldiging dulden Deze waren dan oek in huis en in de nabyheid oppermachtig Het N V d D € meldt nog Uit verschillende mededeeliogen biykt hoe de jeugdige misdadiger Klaas Boes als een verstokte booswicht zich gedurende den iyd die er tussonen den moord en zyne arrestatie ia verloopen heeft gedragen Zoo heeft hy o a als buurjongen de ongelukkige Anna Beyera helpen begraven van bet hek vau het kerkhof tot aan het graf baar lykbaar medegedragen en een der touwen vastgehouden waarmede de dragers de kist io het graf lieten neerdalen Ook vrouw Boes was by de teraardebeatelling en stond naast bet graf zy was toen evenals haat zoon tydens de redevoering van den heer ds Van Klugve zeer bedroefd 9 40 7 26 7 47 8 18 10 08 10 11 8 07 9 S7 U 06 11 188 46 6 11 6 16 6 89 6 81 6 S6 4 67 10 10 6 20 111 43 Zondag beeft by zonder zich in het minst te verraden met andere jingetni die ook dragers waren geweest een bezoek aan het graf gebracht om de kransen nog eens te bezichtigen welke het graf dekken Hy was ook de eerste die by deo photograaf Niestadt de por tretten der vermoorde vrouwen kocht terwyl hy aan zyn patroon de portretten latende zieo tot dezen gezegd beeft dat het hem zoo begrootte dat Anna Beyers zoo ongelukkig aan haar einde gekomen was en dat hy een lystje om haar portret zoo maken Zoo ook zeide hy met andere jongens over den moord sprekende met verontwaardiging den moordenaar als by hem had wel io riemen te kunnen snjjden enz Het scbynt dat hy voor AnnaBeyerseenige genegenheid hnd opgevat hy had haar met St Nicolaae bet vorig jaar een door hem zelf gemaakte naaidooa hy is meubelmaker als St N ioolaaa carleau gegeven Maar uit vrees want naar zy wel euos bad verklaard hieldzy niet van hem en was zij bang van hem had zy hem wederkeerig eeu cadeautje gegeven en naar beweerd wordt ook wel eenseenig geld om hem maar te vrind te honden Zyne moeder vrouw Boea was Zondag io de kerk onder bet eehoor van ds Vau Kluiive waar dien morgen bet H Avondmaal werd ge houden Toen de predikant de vreeselyke gebeurtenissen der laatste dagen in deze gemeente in zijne rede aanroerde trok bet de aandacht der aanwezigen dat vrouw Boes hevig was aangedaan zonder dat men toen daarhy eenig kwaad vermoedde Koelbloedig 1iet zy de bezoekers van haar koffiehuis Zondagmorgen den eersten dag na den moord over de schutting welke baar achterplaats van die van de wed Bate scheidt kyken naar het lyk van de weduwe dat toen nog vóór de komst der justitie te twaalf uren uit Alkmaar in zittende houding in den stoel van hare achterplaats zichtbaar was en verklaarde later eeu goeden dag daaraan te hebben gehad Hoewel zooals men nu vindt eenigszins weifelend teekende zij toch ook op de ly t welke haar werd aangeboden ter verkrijging van de gelden voor de uit te loven premie vóór bet ontdekken van de moordenaars Simon Alot omtrent wien K Boes gewichtige mededeeliogón aan de justitie moet hebben gedaan heeft weinig of in het geheel niet met anderen over de gepleegde misdaad gesproken Hy bewoog zich trouwens steeds zeer eenzelvig en bemoeide zich met niemand Dikwyls elders wonende is hy voor velen in deze gemeente waar hij slechts van tyd tot tyd kwam vry wel een onbekende Ëen scbynbare kleinigheid moet aanleiding geweest zyn dat vermoeden tegen hem werd opgevat Toen namelyk Zondag ochtend de moord in de gemeente bekend was geworden en byna iedereen naar het huis snelde waar de gruweldaad was gepleegd ëtond Alot te ongeveer negen uren voor de woning zyner ouders waar hy een jongetje vro of er veel menschen voor bet huis van de wed Bate stonden hoeveel en welke politieagenten er waren enz Hy ging er echter niet heen ook was by by de begrafeni niet tegenwoordig boewei by by zyne ouders thuis waa Naar wy vernemen is het ongeval dat gisteren te Vliesingen aan boord van Hr M pantaerschip Stier plaats vond niet ontstaan door gasuntploffiug maar door bet Rpringen van eene stoompyp De toestand der gekwetsten is redelyk en niet gevaarlyk Simon Alot is drie jaar gehuwd doch beeft geene kinderen zyne vrouw woont niet meer by hem in Reeds eerder heeft zy haren man wegens de slechte behandeling welke zy van hem ondervond verlaten weigerde zy beslist voortaan met hem samen te wonen eu heeft zy een betrekking gekregen aan de kaasfabriek te Schagen waar zy thans nog werkzaam is Aan de N Rott Ct i werd bericht dat de examens voor de hoofdonderwyzors acte te Breda gemakkelijker zoudeu zyn dan in de andere vyt steden waar geëxamineerd wordt zoodat een onderzoek wel nuttig zou zyn Men zal eerst dienen te vragen op welke gronden deze berichtgever zyn beweren uit 11 02 11 10 6 66 6 03 6 10 6 17 6 26 7 10 fi 40 9 47 9 64 10 01 10 10 4 60 4 57 6 04 6 11 6 80 7 80 11 80 UJO 8 10 4 46 4 65 6 02 5 09 5 16 5 81 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 1 46 1 55 2 03 2 09 2 15 3 10 4 0 D Ü N ïi A A O 4 40 o o U U A 8 80 10 06 BHage6 487 207 4S9 28 9 46 10 1911 88Ï8 15 f 88 2 r5 2 46 8 4S 4 16 4 49 6 Ï7 7 8 06 9 88 10 10 7 06 7 11 7 20 7 26 7 81 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 10 80 10 86 10 41 9 11 Voorb 6 64 N dL d5 B9 Z Zegw6 06 Bl Kr 6 14 Zer M 6 19 10 8 36 10 10 10 86 fleT fla o iif V iu 4i s Ofl 6 09 f 7 01 Gouda 6 307 6 8 18 9 68 10 1610 69 12 0812 45 2 90 2 46 8 16 4 18 4 48 6 20 6 47 7 42 UTHEOHTGOÜDA 1 Utrecht 6 88 7 60 9 63 11 84 12 02 19 60 2 56 8 10 8 52 4 43 6 86 8 09 8 60 10 841 Woerden 6 68 8 11 10 16 12 84 4 16 9 1110 61 Üadowater 7 07 8 19 10 24 12 42 4 24 t 9 19 Gouda 7 20 8 S2 9 84 10 87 12 0612 66 1 22 8 2 8 60 4 87 6 20 7 08 8 41 9 S2 11 07 AU8TERDA1IG0UDA Amatordain CS 8 9 40i 11 10 11 97 9 40 4 10 4 10 7 88 0 41 AnuiterdUL Wp 5 60 8 15 9 56 11 16 11 48 8 55 4 81 4 81 7 10 10 00 eoada MO 9 04 10 44 11 16 11 16 MO 1 10 Ml 9 U 1X 00 Het onderzoek over de vinding van de ingenieurs Verboeaen en Verloop tot het autonomiach stilhouden van treinen voor onveilige signalen heeft de Staataspoorweg Maatscbappy aanleiding gegeven tot bet volgende antwoQrd aan den raad van toezicht die ook het oordeel van genoemde maatsobappy had gevraagd De toepassing van het stelsel om de treinen by alle seinen automatisch tot stilatand te brengen ia op het net der Staatsspoorwegen niet voor een zoodanige uitvoering vatbaar dat man met volkomen vertrouwen len allen tgde en bg alle treinen van de oBde werking verzekerd kan zyn Waar dit vertrouwen niet bestaat komt het haar niet raadzaam voor verdere proeven met de vinding te nemen De tydelyke schryver der hoofdartikelen in de Standaarde geeft het volgende te lezen We doorleven in den laatsten tgd ernstige gombere dageu Tl 1 T 1 1 XiriiBii Dii wiiJUQi 1UCU9 uuui uau oou go ziet Deza aomer is geen zomer c getuigt de landman Slken morgen is de hemel granw de wolken gieten steeds nieuwe plaaregens uit en ge ziet hen telkena door bliksemen verlicht weder komen na den regent De oogst verdrinkt en verrot op bet veld de spoortrein rydt hier en daar door meren en zelfs de dorre hei wordt eeu poel den weg gelgk die er heen voert Wat zal er worden van het gekras des velda van hetwelk zelfs de koning gediend wordt In onze steden en dorpen vertoouen zich gevreesde ziekten waartegen de menachelyke kunst nog zoo weinig vermocht In en kele dagen stierf soms heel een gezin weg en reeds is het t derde jaar dat de gedochte Aziatische ziekte achtereenvolgens wederkeerde Zoo is het hier zoo elders ja er is meer We hooren van oorlogen van beroeringen onder de volken van opstand en verzet tegen de gestelde machten £ en booze geest is uitgegaan die God noch meester erkennen wil en alteen heil zoekt in vernieling Gruwelgke miadaden maakt letteriyk de eene dag den anderen bekend Een heillooze kryg klaaaenstryd betiteld woedt in bet verborgene en wat vau hem openbaar wordt toont boe gadnoht de bewapeuing ia dergenen die hem aanbonden hoe ze tot het nitersjo zoo tiod het toelaat zullen voortvaren De gansche aarde is wederom vervuld met wre vaU maar by velen zeer bepaaldeiyk in den uieaweren zin diens woords Daartoe draagt by de nood der maatsobappy een nood die nypt alom Zelfa Amerika zendt zyn duizenden terug met benyding nagestaard door wie wel willen maar nog niet kuunen volgen Hy betoogt dan dat dit alles is het werk van onzen God f die gericht houdt over de aarde eu zyn hand nog heeft uitgestreltt En barom komt het ons voor dat allen die des Heeren naam beiyden onverschillig naar wat naam ze zich verder noemen de roeping hebben om nu uit den nood dezer tyden tot God te roepen Dit te doen in de binnenkamer in hun haiselykan kring maar ook in het openbaar in de onderlinge byeenkomst Dit te doen opdat dea Heeren aangozicht gezocht opdat achald beleden en van Hem hulp en heil afgebeden worde dat niet bet gewas dea velda verga dat Hg bet kwaad dat ons bedreigt stulte en Zgn goedertierenheid ons puieuw openbaar worde Dit te doen als een getuigenis tegenover allen diemeenen dat ze niet noodig hebboD den Almachtige den Soheppdr te erkennen Eeeda gingeu enkele kerken in den lande voor Laat vele laat alle volgen Dan volgt een herinnering aan Elia den profeet van gelgke beweging als wy en hg bad een gebed dat het met zon regenen en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden En hg bad wederom en de hemel gal regen en de aarde bracht hare vrucht voort En tot slot heet het Scbryft onze Overheid geen biddagen meer uit het volk dat weet te bidden dat nog durft bidden heilige zich tbana een dag een ure van gebed om den nood en de behoeften voor God te brengen Dat moet eeu zegen geven vrucht dragen zienlgk of onzienlijk Want het krachtig gebed eens rechtvaardigen vermag veel c Het lag voor de hand dat de goede uitalag van de expeditie t en Lombok in lodië een nitatekenden indruk zou maken Het Bat Handelabladc verheugt zich zeer er over dat de miniater geen gevolg heeft gegeven aan de redeneeringen van den heer Pgnacker Hordgk afgetreden landvoogd Een krachtig optreden was noodig voor ons prestige Dit prestige toch waa zoo gedaald dat men in de Indische hoofdstad tgdens de voorbereidiag der expeditie inlanders en vreemde ooHterlingen openiyk hunne verbazing kon hooren niten boe het gouvernement het dorfde te wagen agressief tegen den Sultan van Lombok op te treden Als met een tooveralag heeft onmiddellgk na het bekend worden van de met beleid en voortvarendheid volbrachte landing der troepen en den uit wanhoop ge pleegden zelfmoord van den het Nederlansch gezag trotseereuden radja die geringsohatting van onze weerbaarheid plaata gemaakt voor ontzag en eerbied Al ware het ook aldus vervolgt het blad dat ons optreden tegen Lombok door de letter der bepalingen van het contract van 1847 niet geheel gerechtvaardigd was de heer Pynacker Hordyk is er echter niet in gesla d die overtuiging ta vestigen dan nog mag niet vergeten worden dat al neemt een koloniale mogendheid zich ook niet opïettelgk voor geweld te bezigen zg dikwgls gedwongen wordt tot handelingen welke met een strenge moraal niet zgn overeen te brengen Ging Nederland in zgn koloniale politiek uit van het beginsel da t evenals in de moraliteit ook in de staatkunde de moraal hoofdzaak is het zou zich zelveu eè certificaat van politiek onvermogen afgeven en beter doen zgn plaats als overhearscher voor een ander te ruimen Na de intertielatie van den afgetreden landvoogd is het uiet ondienstig de eigenaardige roeping van een koloniale mogendheid in herinnering te brengen De juiste inzichte welke de tegenwoordige landvoogd in dit opzicht getoond heeft te bezitten hebben hem veler sympathie doen verwerven en die sympathie ia in popularireit veranderd zoowel van de zjjde vau het leger als van de burgerg door de toekenning van zelfstandigheid aan het legerbestuur bg de voorbereiding der expeditie en aan do opperbevelhebber der expeditionnaire macht te velde door de bartelgkheid en belangstelling betoond aan de oöicicren die van Batavia uit naar Lombok zgn vertrokken en den spoed waarmede de berichten van het tooneel der espeditie door tusschenkomst van de pers ter kennisae van bet publiek zgn gebracht Populariteit moge tot iemands verdiensten op zich zelveu niet afdoen daar zg eeu gave is welke de een bezit en de andere niet er mogen bewindslieden geweest zgn die beweerd hebben dat zg waardeloos is het moet wal degelgk een der hoofdpunten in de taak van een gouverneurgeneraal zgn populariteit in de goede zin dea woords te verwerven Hg die het opperbestuur hier vertegenwoordigd io wiens persoon het hoofd van den staat optreedt heeft wy zouden bijna zeggen in de allereerste plaats tot taak door tact en welwillendheid de hartheden weg tenemeu aan een autocratisch bestuur over eeu kolonie verbonden Het blad spreekt intusscben de hoop uit dat tot inlgving van bet eiland onder ons reclitstreeksch beaiuur uiet zat worden overgegaan wy zouden daardoor atle lolandsche plaatsen op Bali en Lombok van ons vervreemden eu het Hindoesche fanatisme opwekken Nu wg feitelgk meester op Lombok zgn kunnen wg met handhaving van bet Hiudoescb Yorntenbestuur zoodanige waarborgen voor eeu goed eu rechtvaardig bestuur stellen onderdrukking of mishandeling van de Sassakbevolk ing io den vervolge belet wordt Buitenlandsch Overzicht Het wordt nu ernst in Oost Azie De Chineesche bladen hebben verlof gekregen bun stilzwygen te verbreken en deelen mede dat aan bet eind der vorige week een groote veldslag geleverd werd waarbij aan elke zgde 25 000 man streden Hoe groot het verliea der Japanners was wordt niet gemeld bevestiging van h t bericht is nog by het Chineeacbe nog bg het Japansche gezantschap te Londen ontvangen Het eerste bericht kan dus wel het eerste verdichtsel geweest zgn Doch de Chineezen beginnen de toegangen tot Peking te versterken Tienduizend man uit Mantsjoerge en de provincie Peking znllen afgericht uitgerust en te Tung Choo ïjanho eu Tientsin gelegerd worden Aan vreemdelingen is streng verboden het arsenaal te Sbanbai te naderen De keizerin zou 12 000 000 toéls ter beschikking van Li Hong Chaug gesteld hebben In grooten getdle komen Chineescbe vluchtelingen uit Japan te Hongkong aan en eenige Japanners hebben Shanghai verlaten Te Yokohama heerscht een oorlogkoorts f De Japanners begrijpen niet scbryft een correspondent ven de Timeac van 16 Juli waarom buitenlandscbe mogendheden tusschenbeiden zouden komen in hunne twisten met China en waarom zg zich aan zulk een tusschenkomst eenigszius zouden behoeven te storen Zg beschouwen zich als de grootti mogendheid van het Oosten Hun voorwendsel om onathankeiykbeid te waarborgen aan Koren en om het land aan eeji betere regeering te helpen ia langzamerhand veranderd in deu wenscb Korea te bezetten en een zelfde toezicht te oefenen op zgne zaken als Engeland nu oefent over Egypte Japan wil de douane de post telegraaf en spoorwegen geheel onder controle hebben ten bate van zyne ondernemers en ambtenaren Deputaties van staatslieden en handelaars uit alle deelen dea lands zgn bg graaf Ito komen aandringen op bet nemen van krachtige maatraden tegenover China indien dat land mocht weigeren de eischen van Japan in te willigen Er ia volgens den correspondent geen twgfel of een oorlog met China zou buitengemeen populair zyu en alle partgen samenbrengen Te Brussel hebben de werklieden gestemd over de vraag of zg bg de verkie iugen gemeens zaak zouden maken met de progressisten of niet Tot veler verbazing is er heel weinig gestemd slechts door 2500 personen maar tot nog grooter verbazing was het resultaat dat met een meerderheid van 200 stemmen ten gunate van die alliantie ia beslist De progressisten die juist vrede hadden gesloten met de doctrinairen komen nu in een lastig parket Men bericht dat Vorst Ferdinand van Boelgarge hot besluit tot ontbinding der Sobraoje heeft ouderteekend en de nieuwe verkiezingen op 23 September bepaald De uitslag dezer verkiezingen zal voor den verderen gang vau zaken in het vorstendom van overwegend belang wezen want daarbg zal moeten biyken boe groot de aanhang van den voormaligeu alverirogendeu miniater Stambooloff noe is eu tegelgkertyd in hoever de pogingen van den vorst om met Rusland op beteren voet te komen in t land weerklank te vinden Die pogingen Bchynen in Rusland zelf tot dusver volstrekt geen gunstig onthaal te vinden De bladen die natuurlijk niet meer mogen zeggen dan de raadslieden van deu czaar goedvinden bigven tegen den Coborgacbeu prins een zeer onviiendelgken toou aanslaan De Boelgaarsche staatsman Zankotf dia vroeger wegens zgn Russiacb gezindheid het vorstendom verlaten moest maakt zich naar men meldt gereed daarheen terug te keereu Hg bevindt zich te Weenen en schgut voorloopig van daar deu loop der zakeu na te gaan Of hg na Stambouloffs val ongehinderd weder in Boelgarjie zal worden toegelaten moet nader blgkeo Hg heeft van Weenen uit tot zgue partggenooten een oproeping gericht waariu bg bun aanraadt in vrede en viendschap met Rusland te leven en voeling te houden met de democratische partij Het miuisterie zal zegt men zich verzetten tegen 4en terugkeer van ZankoÖ naar Boelgarge Door de Hongaren worden groote toebereidselen gemaakt voor de viering van het lOÜO jarig bestaan van het rgk Een historische tentoonstelling zal worden gehouden waartoe de medewerking vau deo keizer kooiug werd gevraagd Thans zgn eeu paar historieschrgvers in het keizerlijk archief te Weenen bezig allea bgeen te zoeken wat voor de Hougaarsche geschiedenis van belang is De verzamelde collectie wordt geschat op een waarde van 2 millioen florijn Nu maken velen zicb bang dat als die schat eenmaal te Pest is t moeilgk zal zgn hem naor W enen terug te krijgen en dat ook Praag zal vragen om alles uit bel archief te mogen hebben wat betrek king heeft op Bohemen In dun gezondheidstoestand van den Franseben mmister Dupuy is gaandeweg zooveel verbetering gekomen dat hg Vernat les Bains zal verlaten om zich weer naar Ille sor Tet bij de familie zyner ecbtgeooote te begeven en aldaar te bigven totdat hg zoo goed als geheel hersteld zal zyu In het raadhuis te Morteau departement Doubs is deu voorlaatsten nacht eeu met ontplofbare stof gevulde bom gevonden waaraan een lont bevestigd was Daarnaast lag een briefje waarop geschreven stond üa8erio zal gewroken worden Op eert socialistisch congres dat 17 September te Nantes zal gehouden worden komen de volgende vraagstukken in bespreking vereenigingen van landbouwers aigemeene werkstaking een nationaal werkstakiugfonds de acbturigo werkd en een vast minimumloon Men verwacht dat op deze bgeeukouist tweedracht zal ontstaan tusacheu de ver cbilUnde sooialiHtiache groepen daar reeds nu verschillen bestaan over sommige punten In Hyde Park te Londen zal Zondag een monsterbetoogiug tegen bet Hoogerhuis gehouden worden Onder de werklieden die dezen zomer aan de fabrieken vau Pullman in Amerika ataakten heerscht thans het grootste gebrek Meer dan duizend huisgezinnen te zamen zes duizend personen hebben gebrek aan bet hoogst uoodige en worden onderhouden door liefdadige instellingen Deze echter kunnen dit niet langer volbonden daar de gelden op zgn De gouverneur vau Illinois heeft aan Pullman over den nood geschreven doch deze heeft daarop geantwoord De vroegere werklieden aan mgn fabriek hebben geweigerd het werk te hervatten toen hun dit is aangeboden hun plaatsen zya door nieuwe arbeiders aangevald die het werk beat afkunnen c De gouverneur heeft daarop geschreven dat bg dan een beroep zou doen op het volk wauuuur Pullmuu weigert Yan Washington meldt men dat senator Hill s wetsontwerp tegen het toelaten van anarchisten in Amerika door het Huis van Afgevaardigden waarschgniyk niet zal worden aangenomen zonder belangryke wyztgingeo De voornaamste bedenking is dat de controleurs voor de landverhuizing mogen uitmaken of iemand een gevaarlgk anarchist is iets wat de Gerechtshoven behooren te healiaaen Toen de wet Dinsdag aan de orde kwam werden deze beawarea in het Huis reeda dadelgk ontwik keld Een afgevaardigde verklaarde dat 500 anarchiaten op weg naar Amerika zouden siJB GROOTE SORTEERING NIEUWE FmFLÜIES voor Dames n Heeren A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam lotkotis 108 84 AUGUSTUS Vor krs 98V lOlVs lOS 99 TBVa a 74 KiDiALAMD Gert Ned W 8 S a dito dito dito 8 dito dito dito 87 HoNQAE Obl Goudl 1881 68 4 talik Insofaryving 1862 81 5 1041 1 84 61 261 lOB 63 S7V lOlV lOlV 861 6 0 600 10 80 10 SOO t 184 81 io V 101 187V8 98 6i SB 108 lOlV 190 HSVl 105 46 l 51 188 100 a i 104 117 103 l Vw looy 1S9I 132 11 9 S3 PoaTUQAL Oblig met tioket 8 dito dito 3 RuauND Obl Oost 2e Serie 6 dito Gïeoona 1880 4 ditobgUotha 1889 4 dito by Hope 1889 90 4 dito io goud leflB 188S ft dito dito dito 1884 6 S7i NJB Ferpet sohuld 1881 4 TuBKiiJ Gepr Conr laen 1890 4 Gen leening serie D Geo leeuing serie C ZuiDAra Exp Eeo v obl 1892 S Maxioo Obl Buit Sob 1890 ft Venbzdela Obl 4 onbep 1881 Ahstbki a m Obligatien L86L S i RoTTEaoAM Sted leen 188S 8 Ned N Afr Handelsv aand A eadsb Tsb Mlj Certifioaten DouMaatsohappg dito Arnb Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Vorstenl annd s Gr Hypotheekb paudbr 4 Naderlandsohe bank asnd Ned Handalmastsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb psndbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTïNE Oost Hong bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4 i AuEBiKA Equtt hypotb pandb S 47 61 Maxw L G Pr Lien cert 6 Nbd Holl IJ 8poonv My aand Mij tot Eipl V at Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid AAik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 Ti LiK Spoorwl 1887 89 A Sobl S Zuid ltal Spwmij A H obl 8 PoLSN WKTsohau Weenen aaQd 4 Bdsl Gr Buu Spiv My aand 6 Bahisohe dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand K Knrsk Ch Asow Sp kap aand 6 LoBOwo Sewast 8p M oblig 6 Orel Vitebik dito oblig B ZnidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 1 9 A 8 ii i S4V U l 6ÏV S8 IS 101 77 111 104 40 61 lO Vl 190 US 108 108 102V loav 116 118 88 107 I AHBaiKA Gent Pao 8p Mij obl 8 Chic 8b North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Blo Gr 6pm oert v a Illinois Oeatral obl in goud 4 Louiiv U NashvilleCert v aand Mekioo N Spw M lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot prof aand N York Ontario West aand dito Penns Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 Bt Paul Minu k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 CUnadi Can Boutfa Cert v aand Vrk C Rallw Sc Nav Ie h d 0 O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd TratnwegoMaats aand Niu Stad Amsterdam aand 8 Stad Kotlerdam aand 8 Bbloie Stad Antwerpenl887 2t i Siad Brussel 1888 S a HoNO Theisb Begullr GesallBoh 4 OoBTlNR StaataleoDÏng 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid S 1888 Ver Nao Bez Hyp Spobl oerl 5 Burgerl ke Stand GEBOKEN 22 Ang Gerrit oadxn C van Iieeanen eu M ion der Nout Adrianus Jacoboa Johanues oudtrs A J J GroeDe eld eo J de Buhr Fraocioa ouders A Lere en C Matse 23 Johaunes Leonardus coders J van Waa en J C Zljleman Maria Johaunn Christina ouders C Plomp en M 8cbaap Jozina ouders J Graaflaod en N an Dijk 24 Hendrik onders C Vet en E Heg OVEaLEDEN 23 Aug A L Hoogteiling lm J H van dor Hee 4 w ONDEKTROUWD 24 Ang A J C tan Oorschot 26 j en G M van den Bergh te Stolwyk 21 j A van der Stam 23 j en A H van den Henvel 22j J van Rijswyk 25 j en M van Hesse 23 j H Blok 22 j en E L van Leenwen 20 j M M van Loon 23 j en A E M van Leenwen 25 j J J A MontjB 32 j n A S Molenaar 32 j