Goudsche Courant, dinsdag 28 augustus 1894

No 6440 33ste Jaargaog Dinsdag 38 Augustus 1894 Dag elijksche Stoombootdienst Rotterdam Leiden m m viaGouda Wadding sveen Boskoop Alphen Koudekerk Leiderdoi p voor PASSAOIEBS OOBDMRBN en YBB met de Stoomschepen FORTUNA I en II Snelste verbmding Billgkste tarieven Agent te Qouda de Heer C van der GROEF Stoombootenveer alwaar steeds Goederen in ontvangst worden genomen Voor verdere inlicbtingen vervoege men zicb tot de ondernemers VAN GELDER LICB TENSTEl N Co Meuwe Haven 109 Rotterdam Waf Ï ttwriiving tegen Jiobt Ekeimutiak Lenden mmm courant ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs ier dne maanden is ƒ 1 25 £ ranco perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTKNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ItandteeMoaéff lOttOMV Let vooral op de COHT nhnriahnfiloin DIRKTeURDtK VICTORIABROH OBCRIAHKSWH tRL n mm i verkrijgbaar Maafftchappii tot Exploitatie der Victoria Bron f fivpüfiffff fp Jfoffprrfnm Zuidblaak 8 Verkrijgbaar in t Hoofddepöt voor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch a 18 cents per halve Flesch 13 cents Kruik ïi 17 Kruik 13 terwgl voor de ledige Fleaschen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents der halve Flesch 2 cents Kruik 1 cent Kruik 1 cent ADVERTCNTIfiN Ondertronwd Matthius MiiTiNDa vm Loom en AllHi EuZiBITH MlKIt TIK LuUWIN Gmda 23 Aug 94 I Receptie Zondag 26 Aug Spieringi straat F 41 1 Bedeu overleed na een langdnri 1 1 Igden onze geliefde PIETEB in de 1 1 aanvalligen leeftgd Tan 5 jaren en 1 1 maanden 1 1 W DE JEU 1 A Dl JEU 1 Basebeoik I 1 Gouda 25 Aaguitns 1S94 JU Voor de vele biyken van belangatellingt ondervonden by bet overiyden van onze dier bare Echtgenoot Vader Behuwd Grootvader en Broeder de heer SIMON PËTKUS van deb KLEIN betuigen wg onzen hartelgken dank Namens de Familie Wed H W A J TAN DBE KLEIN geb VSRSQHOOR Qouda 25 Ang 1894 Voor de door vele Stadgenooten betoonde belangstelling bg het gedenken onzer veertigjarige echtvereeniging betuigen wghun bg deze onzen faartelgken dank D RUIJTER en Echtgenoot Bg vonnis van de ArrondissementsRecbt bank te RotteTdam den 18 Juni 1894 gewezen is het hnwelgk bestaande tusschen Mevrouw ANNA MONTAUBANviNSWIJNDREGTen haren echtgenoot WILLEM KAREL MAXIMILIAAN PB KAT beiden te Hillegtr herg Tflrklaard door echtscheiding ontbonden met al de gevolgen daaraan bg de wet verbonden Mr HAVELAAR procureur I TE C3 OUIDA Bet Xweede Toelatinga eocamen on de Hereaisatnene tnllen beginnen op MAANDAG 3 SEPT e k te 9 nnr s morgens De Leasen Tangen aan op WOENSDAQ daaraanT Nieuwe candidaten moeten zich TÓór ZATERDAG 1 SEPTEMBER aanmelden ten bnize Tan den Directeur D W JÜLIDS Oouda 17 Angnstus 1894 öymn Ver EXCELSIOR Op Tenoek zal bg genoegzame deelneming de bestaande OPLEIDINGSKLASSE in twee deelen gesplitst worden en wel Toor jongelui Tan 10 13 en Tan 13 16 jaar Contributie f O UB per maand Men gelieTe ziob aan te melden by den Directeur den Beer B OUDERKERK Kattensingel Q 164 üestedeli iigen h uis VOOR OÏÏDELEDEU ALHIER GEVRAAGD togen 1 November eene Assistente om behulpzaam te zgn met de verpleging der Oude Lieden en de moeder met het naaiwerk en de huiabouding ter zgde te staan LOON 12S met Kost Inwoning en Geneeeknndige verpleging Zioh in persoon of met franco brieven aan ie melden bg den Secretaris F HERMAN Fz zgn zich te belasten met van een Artikel tegen flinke Provisie vervoegen zich met franco brieven onder letter M Adverteutieburean Meroariusc Biugel 17 Amêterdam g die de Crabethntraat Q 256 4enpijnen kortom AnfcerPainExpeller tegen jjjnen vin i leriei uiü Vgt II taet het bnti iiten aan ta venden liaS Aiilter PainlxpellBr Vflt steeds m ieder huisgezm flnkerPain Expeller Prï to cent 76 oeat en 1 26 do 4esch Tooriian teii in de meeste Apothekea en hq 1 i d aoliter Co te Botteriam Te Gonda by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt De Notaris Mr l MOLENAAR te Waddinxveen zal aldaar aan bet buis bewoond door den heer J tan oer Bes aan het Jaagpad Wyk E No 52 OP Woensdag 12 September 1894 s morgens 10 ure publiek k contant verkoopen BENNETTEN ZINDELIJKEN ÖOEÜ ONDERHOÖDEN INBOEDEL VooETS EEN6JARIG MAK BRUIN a UEBSIEFAARD Doitsch Eas UTREOHTSCH VTAGENTJB TILBURY TUIGEN 2 ARBE8LEDEN met BELLENTÜIG DEKENS ZWEPEN Bekstbhb Benige Zilveren en met ZUner gemonteeVile Voorwerpen Des morgens afgennmmerd te bezichtigen Nadere informatiën geeft genoemde Notaris Openbare VrUwillige Verkooping met rechterlgke machtiging TB in het Verkooplokaal van het Café Het Schaakbokdc aan den Kleiweg ten overstaan van den te Waddmxveen gevestigden Notaris Mr I MOLEK IAR Bfl veiling op i 30 Augustas f Bb afslag JDONDtRDAGfO September beide dagen des Middags ten 12 ure van Twee Kapitale c a genaamd De WiUem ahoeve en De Anna shoeve met de daarbij behoorende ARBEIDERSWONINGEN c a benevens diverse perceelen beste Bouw en Klaverlanden een en ander ter gezamenlgke grootte van 1 5 Hectaren 83 Aren S8 Centiaren allergunstigst gelegen in den Zuidplaapolder van Schieland aan deil hoofdweg van Moereapelle naar Moordrecht genaamd de Middelweg tusschen dien w en dC vgfde tocht en den veldweg langs de zesde tocht binnen de gemeente WADDII XVEEIV De veiling zal geschieden in 14 bg den afslag te combineeren en in massa aan te bieden perceelen in het breede omschreveu in gedrukte notitiën waarin tevens voorkomen de voornaamste verkoopvoorwaarden lasten enz en welke van den Ie Angustus 1894 af op franco aanvrage gratis te verkrygenzgo evenals alle verder verlangd wordende informatiën teu kantore van de Notarissen VANORSOIJVEËRËN te Arnliem en MOLENAARgenoerod VOOB DE m Fracbtige keuze ROKKEN BOEZELAARS en HANDSCHOENEN Lage prijgen Solide bewerking Firma J WELTEH WIJDSTRAAT A 42 W J BLIT2 LI0NELITZ Nieuw endijk 241 Eerste huls v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ULTEEBEN Maandags Woenadagatin Vrijdags hd 10 tot 3 uren Markt 134 Crouda Koninginne Verjaardag Oranje en Nationale Versierselen Vlaggen in alle grootte cooj en e tuur 3 els Vlaggen 3 el lang te koop voor 60 cents per stuk in de FINALE DITVBBKOOP bij 1 S KËI8ER Korte Tiendeweg D 88 ar ZIE DE ÉTALAGE Huwelijkskaartoi in verschillende Soorten en Nouveaotés ROUWKAARTEN KN ROUWPOSTPAPIER worden geleverd door A Briokniaii Zn Lange Tiendeweg D GO P J Revet Huisschilder en Glazeii maker is VERHUISD van het VBERSTAL naar do OosthaveiiBlOS mg beleefd aanbevelende ookj voor de LEVEKING van drooge eii natte VERFWAREK e aanverwante Artikelen Ui imwnsKEL a 1 pmacam 5 KdMINKUJK Sr K Mvi Rvi Rw riir MS III WASscm Agentuur bjj de Firma Wed BOSMA te Gouda een zeer goed onderhouden snelloopend Velocipede met CUSHON BANDEN spotprijs Br franco onder No 2335 Bareau van dit blad Wed M MOL Korte Tleodeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraplmen en reparatie Uitslaan van ROKKEN EN LUIERS mum immm De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergamhaclit is voornemens op ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1894 des voormiddags 10 nnr in het voormalig Recbthuis te Ammerstolj in het openbaar te verkoopen i Perceel l geteekend H6 met ËRF en Aanbehooren staande en gelegen aan den Lekd k boren het dorp Ammerntol Kadaster gemeente Ammerstol No 1280 groot 1 Are 50 Centiaren Bg monde verhanrd aan D D dk JONG Perceel 2 in twee gedeelten bewoond geteekend 45 6n 46 met ERF staande en gel n aan den Lekdyk beneden het dorp Ammerêtol Kadaster gemeente Ammeratol Nob 688 en 1233 samen groot 4 Aren 20 CentiareB Deels in eigen gebruik en deels M monde verhuurd aan D FAAS Breeder omschreven by billetten ea inlichtingen by vooruoemden Notaris Gottd Suelpersdrak van A BaniKiuN fc ZooM GOUDA 27 AugnstuB 1894 ïisteren is het eindexamen afgeloopen voor de hoogere burgerscholen in Zuid Holland dat dit jaar in Schiedam is gehouden Aan het mondeling examen namen 119 candidaten deel l was wegeus ziekte niet opgekomen AigeweKBu 11 OesUagd zflu J R F Verscüoor van Nisae H J J Tflu VoorthuBBBu G Straver J C Huber G B van Kampen D W IJaael de Schepper M Schrender D Begemann F C D de Ridder van de ryks hoogere burgerKhool alhier 9 G de Gelder C P de Kat J J H Meijer J H Salomon J E R Feith J M Gritters Doublet H Varkenviaser E J Abrahams J G van Gelder J H van Veleen W Janaen S BchoggerB J C H Schnltz W 0 van der Velde C J Wiebenga C A W Hiraohman L van Kenteren 3 C Maas J E Pastoors E K Plaaschaert W B libelants P Bakker Schot M H van Berensteöu J J Bergsma G H Betz T J H Hoek T K J Benkema H iT Ch van Lelyveld P H A Roaewald J A Soer G P M Yermaaaen H J van den Bosch P M van Bosse J P Cfómpvoeta H T van Hengel J H Henkei N P Ootenins G Oorthuga van de hoogere burgerschool te s Gravenhage 38 J M G Reckers Th Weevers C H Ketner T H van Lindero C de Regt R P van Alphen J Beerenborg C T Feltmann P Gaastra W P Killen W van Ravenateijo Jr M C Roos J A Bles C J de Graaff J A Huese J Ph Baljon A van Linden van den Heuvel J Kam van de hoogere Burgerschool te Rotterdam 18 P L Meuter H J van Loon C H G B LogemaU Jvan der Kloea A H K Milo G J Morre P J Stigter M J W J Bijleveld J C GonsaUes G van Lansberge A L OversluaB J L G Krugers J P A Fortogn Harremao A Veth K O A Welffer J Poblman J D A Lindhout G Ouwerling H A Raveuek van de hoogere burgerschool te Delft 19 C B Barto M Wijzenbeek P Hövig J Nngteren E G deu Bovenkamp J Stam J L van der Plas H Steenhoven C Jjoeff E t Hooft H Th de Jager W v Lelyveld van de hoogere burgerschool te Dordrecht J H Smeeta W T Lamoraal Wichers L van Kossen A Backer C H B de Korver J G Visser vfiu de hoogere burgerschool ta Schiedam FEVILLETOIM De laatste eener Familie Hmt het Fi tuch 118 De boer in de Fazantenhoeve droeg thans weder de boerenkleeren die hem vr wat beter stonden dan het gekuurde pak waarin wij hem aantroffen iu ket maseum Grévin Hij soheeu ook veel meer op aJQ gemak dan dien dag rn met vssten tred stapte hij naar de tafel waarachter de rechters satan Aller oogen waren op hem gericht en t was zoo stil dat men een speld kon hoeren vallen De president nam den getuige dau eed af die zonder eenige aarseling beweert de waarheid te zullen spreken sonder haat en zander vrees Niets dan de volle waarheid yZooreel woorden zooveel leugens eeide de beBobuldigde tusschen t in landen ffWaar waart ge op den avond van Sint Hubertua den darden November jongstleden P vroeg de president Ik was op de Fazanten hoeve antwoordde De Poorter zonder eenige aarzeling ffZijt ge niet uit geweest F ffNean mijabeor Ik ga altijd zeer vroeg naar bed vooral als m o meester afwezig is Kn mynheer de graaf was den rorigen dag vertrokkso HEen getuige heeft verklaard dat gij ia den loop vao den avond te Lanvalloa zijt geweest waar de kMK Van mmweud aioh berond G P Douring L de Ridder J Bulier L A Snoek P W Schram van de hoogere burgerschool te Goriochem J P G Krn t extraneus Afgewezen 1 van Gouda 1 van Rotterdam 9 van Delft Onder de geslaagden zijn 5 meisjes Aan bet programma voor den nieuwen cursus der ryks hoogere burgerschool ontleenen wy de volgende mededeehngen omtrent het afgeloopen schooljaar By de opening der lessen die na afloop van het ondrrzoek der nieuw ingescbrevenen en van de herexamens plaats had op Woensdag 6 SeptemïSer 1893 telde de school in het geheel 91 leerlingen waarvan 71 voor het volledig onderwys Zy waren over de klassen verdeeld als volgt Ie klasse 26 waarvan 20 het vol ledig onderwijs volgden 2e klasee 21 waaronder drie voor enkele lessen 3e klasse 22 waarby zes die slechts enkele lessen bywoonden 4e klasse 8 waaronder drie voor enkele lessen waren ingeschreven 5e klasse 14 waarvan twee voor enkele leasen In den loop van het jaar verlieten acht leerlingen de school of wegens verandering in bnnne bestemming of wegens vertrek naar elders Eéne nieuwe leerlinge werd gedurende dezen cursus van elders in de 2e klasse opgenomen zoodat de inrichting bezocbt werd door 92 leerlingen waaronder 21 meisjes By de sluiting der lessen waren dua nog 84 leerlingen aanwezig 25 in de Ie 19 in de 2e 21 in de 3e 8 in e 4e en 11 in de 5e klasse In het personeel der leeraren leverde dit schooljaar de volgende wisselingen op Het ambt van den heer Th G G Valette werd met vrucht waargenomen door den heer F Leviticus wiens taak alhier met den cursus eindigde Aan den heer Mr J Fortayn Drooleever werd wegens langdurige ongesteldheid kort na de opening der lessen tot de zomervacantie verlof verleend Zijue lessen in Staatswetenschappen werden tydelyk gegeven door den heer Mr W M H Boers terwyl het onderwya in boekhouden tot de Kerstvacantie weU willend werd overgenomen door den heer L Droogleever iortuyn uit Rotterdam en daarna opgedragen aan den heer J W Weevers tot aan de sluiting van het schooljaar Den 4den Mei 1894 leed de inrichting een groot verlies door het onverwacht overlyden van den heer M J van Dugteren sedert September 1884 haar leeraar in de N ederlandsche taal en letterkunde Na een korte smartelyke ziekte bezweek plotseling onze vriend algemeen betreurd om zijn uitnemende gaven van hoofd aO dat is waar Ik ken al de bedienden van kolonel Jugon Terwijl ik naar huis ging kwam ik langs Lanvalloa en zij vroegen mij biunen te komoo en een glas wijn met hen te drinken Ik kon niet weigeren Ik ben in de keuken gegaan die vol menacken sat allemaal bedienden van da jagers die bij den kolonel waren Ik heb mot beo geklonken maar bleef met langer dan een kwartiertje Gij kunt t hen vragen n zij zallen u betzelfde zoggen frUe beer Jugon beweert dat gij don schyn aangenomen hebt of gy bet buis verliet maar in werkelijkheid naar de Icamer van den beer Van Haasweerd gegaan zijt om er eoii bnof neer te leggen welke kern noopts dadelijk te vertrekken teen hg hem vond Als ik t we begrijp zou ik dua de oorsaak zijn dat men dien goeden beer vermoord heeft Maar h heeft mij werkelijk nooit eonig leed gedaan Op z JQ hoogst kende ik hem van uiterlijk Gij houdt dus bepaald vol dat kolonel Jugon zioh vergist P pO zeker ffJa schurk t is best mogeljjk dat je ontkent en toch IS t waar bromde de kolonel Ifi zult zeker toch niet ontkeniien datje te Parijs bent geweest Wel neen dat is volkomen waar en t ia de stomste streek welke ik ooit van mijn leven heb uitgevoerd Ik heb er genoeg over moeten hooren van mjjnköer on ik heb geld uitgegeven alsof t wegsmolt Maar wat zal ik u zeggen Eindolgk ba ik de hoofdstad eens gezien Dit aatwoord ging gepaard met een diapen zucht Bet publiek had hierin dol teel pret De goede en hart Zyn ondofwijs werd tot de zomerTacantie waargenomen door den heer A Oprel doctorandus in de Nqderl letteren Van de leerlingen is alleen te vermelden dat F H Weurman uit de 2e klasse slaagde by het examen voor Machinist leerling te Hellovoetsluis Naar het Utr Dgbl erneemt heeft de heer Martihus J Bouman te Gouda een opeia voltooid naar het oorspronkelijk Nederlandsch libretto lJe Tempeliers van den beer Jac Philiphi te Utrecht Do r de politie ia gisteren aangehouden J P A Timmer die verdacht wordt den 3den Juli gord te hebben gestolen ten uadeele vau oen Op vermoeden van valachheid is by de Politie alhier gedeponeerd een galdenstuk wy raden het publiek aan meer op hunne hoede te zyn by het ontvangen van geld ter verkomiug VQu schade Heden is by de firma Koch en Knuttel alhier verschenen de Gids voor Gouda die zoowel om vorm als inhoud ongetwijfeld aller jandacht verdient Het boekje vangt aan met een hoofdstuk gewyd aan de geschiedenis van Gouda waarin het oude Ter Gouw wordt geschetst waarop in een 2e hoofdstuk een wandeUng door de stad wordt gemaakt waarby de voornaamste gebouwen worden in oogenscbouw genomen en het betangrykste wat onze stad te zien geeft wordt beschreven Vervolgens wordt ia een 3e hoofdstuk Gouda als woonplaats behandeld waarin duidelyk wordt aangetoond hoe onze gemeente inderdaad voor velen die met te hooge eiscben stellen aan het leven een uitverkoren woonplaats mag heeten en tevens in het licht gesteld hoe het leren in Gouda niet kostbaar mag worden genoemd terwyl de nabyheid van de voornaamste plaatsen van het Ryk eeo reden te meer is om zich hier te vestigen Verder bevat het boekje eene opsomming van de hier bestaande Inrichtingen van Onderwys en eene opgave van de verschillende wandelingen die men in den omtrek va i Gouda kan doen Het bevat voorts verscheidene schetsen naar photografien van den heer M D Wessels o a van het Stadhuis de Waag het Plantsoen enz enz die den vreemdeling een zeer gunstig denkbeeld moeten geven van onze stad proviQcialen vermaakten er zicti mede dat een domme boer een zak guldens verkwist had voor zyn genoegen Arthur word vaster en vaster overtuigd dat DePoorter naar Farija geweest was om te gaan sprekenmet Hudolf van Trichtvoorde dis op tijn plaats zatalsof de zaak hem niela aanging en er geen sprakevan hem kon zijn De president mmder g d ingolicht dan de neef van Marianne ging voort zonder veel waarde ta hechten aan het uitstapje naar Parijs v tKomt er met veel op aan dat je afwezig geweest zyt tijdens hot voorloopig onderzoek Uw getuigenis was afgelegd Ge hadt het recht om naar eigen verkiezing te gaan en te komen ivHerhaal thans voor deze heeren al hetgeen gy verklaard bebt aan den rechter dia u te Dman ondervraagd heeft De Pborter krabde zich achter het oor als iemand die ni t weet hoe te beginnen nOvedhaast je maar met vertel ons nu eens wat ga don dag na Sint Hubcrtus gezien hebt Ik iv a dien dag b j den veearts te Trichtvoorda geweest om hem te verzoeken eens op de hoeve te komen want een van onze beesten was ziek Het was een varken als ik t zeggen mag en het is gO storven Laat die bijeaken maar rusten en blijf bij de hoofdzaak ffNu dan ge moet weten dat de goede man niet te huis was Hy was geroepen door een boer te Tadfln bij een koe die moest kalvec Ik wandelde toen terug naar do boeve De kortste weg voor my was aobteroni het park van het kasteel Triohtvoorde Een gofd uitgevoerde platte grond vao Gouda en tal van advertentiën verhoogen de waarde van het boekje dat inderdaad een uitstekende handleiding ia voor bezoekers oit den vreemde en ten volle aan bet doel beantwoord Gonda buitenaf bekend te maken Het spreekwoord Onbekend maakt onbeminde is ook voor gemeenten van kracht en het btykt telkens als men in den vreemde vertoeft hoe men daar een geheel verkeerd denkbeeld heeft van onze stad en bepaald een te gering idee koestert van Gonda Ongetwyfeld zal de Gida voor Go da er krachtig toe medewerken beter over onze stad te doen denken dan tot nog toe het geval was en daarom mag deze nieuwe uitgave met ingenomenheid worden begroet De redactie van tet werkje komt ten volle oen woord van lof toe voor haar arbeid die waardeering verdient van ieder die het goed met Gouda meent 1 Ter gelegenheid van den verjaardag van H M Koningin Wilhelmina lal vrydagavond 31 dezer van 7 tot 10 uur een concert worden gegeven door de Muziek der dd Sobnttery waarby zich welwillend beeft gevoegd het Boskoopsch fanfare korps dat eveneens onder leiding staat van den beer J G Arentz zoodat eene flinke uitvoering gewaarborgd ia Tevens worden maatregelen genomen en een lyst ter teekenlng aangeboden aan de bargery om by deze gelegenheid de muzïektent te illumineeren Daar er evenwel nog al hutt by is kunnen bydragen bezorgd worden by den heer A van Reedt Dortlaod terwyl aan ona Bureau eveneens daarvoor gelegenheid bestaat Het is voorwaar een goed idee dat op den 31 dezer ook Gouda niet zal achterstaan by andere gemeenten in ons land Te Lekkerkerk geeft de Bond van Gemengde Zangvereenigingen eene atichting van twee hoofden van openbare scholen Woenid z n eerste jaarlyks feest Het programma ziet er aantrekkelyk uit Door 22 vereenigingen zal een lied gezongen worden en als de tyd het toelaat twee Het Wilhelmus in de algemeen wordende oude toonzetting zingeo zy allen te zamen Een concert s avonds en vuurwerk na elk nummer aluit het feeat De president van het voorloopig bestuur de heer A de Man Jr uit Hardiogsveld houdt de openingsrede Aantrekkelyk noemden wy het prc ramma en dat niet alleen omdat wy er zoovele vereenigingen ted plattelande uit leeren kennen die onder ons volk het lied en wy bopen al meer het Hollandsch hed willeu invoeren of Terwyl ik den muur volgde zag ik in de verte dat een man kot park verliet door een gat in dfn muur Hy hnaldo een geweer te vooricbyn van onder eenige struiken en sloop toen weder Qaar het park door het openstaande hek Daar heb ik hem uil het Wg verloren en een oogenbllk tater hoorde ik eea geweerschot Ik geloofde dat bij een baas of zoo iets geschoten bad en dacht verder met aan het geval Maar ik heb ia dien map Piet de ïtuitei iharkend f Hoever waart e van hem afP hOd honderd of honderd vyftig pas Heel precies kan ik t met zeggen ff Hoe Iaat was t P ffKwartier voor vyven miasobien iets laten Het was vier November De zon ging onder on 4 uur 37 minuten zeide de advokaat van de Euiter llot moet dus bepaald donker geweest zya op het oogenbllk toen jo volgens eigen beweren De Buiter herkend zoudt hebben ffXeem me niet knalyk mynheer maar ge reinst a 1 Het was wel met zoo licht ala midden op dau dag maar men kon toch nog zeer goed zien Bovendien ia t best mogolyk dat ik ma eenigv minuten vergis Ik heb geen horl e Beschuldigde zcide de president vje hebt gehoord wat deze geluige varkUard heeft Wu antwoordt ge daarop Het is mogalyk dat hy toevallig gezien heeft dat ik myn geweer ondar de struiken van daan kaalde omdat t my htndarda hy t meten van het gat in den muur Toch komt t my nog al vreemd voor want als by mij gezien heeft had ik ham ook moeten zien en ik laf niemand