Goudsche Courant, dinsdag 28 augustus 1894

4 47i 6 28 7 46 10 14 Amitcrdun CS 8 1 1 41 86 9 48 11 18 ABlt6tdali Wp 1 0 8 16 6 6 10 9 7 11J8 esada MO 04 hebben h had ze dadelgk gekregen zoo sprak de arme vroow Jet Momber s schuld was het ook dat bg was overgeplaatst naar Naarden Zg hield hem van de kazerne en toen de vader ons dit vertelde deelde hij ons mede hoe by zgn zoon toen hij in dienst trad de les bad meegegeven steeds gehoorzaam te wezen en ook beleefd jegens oudere soldaten al waren ze ook niet zyn meerderen En de moeder wij zien haar nog voor ons staan het kleine vrouwtje met haar bleek gelaat en grgzend haar de moeder kwam aandragen met een heel pak brieven van haar zoon Uit deu laatsteo brief aan zijne moeder gerichtj schreven wy het volgende af j Nu moe als u een pakje stuurt doet et d8n een beetje boter en pruimtabak maar haalt u ze dan hg plaat op het hoek vsn de Tuinstraat en een stukje seep en als n mgn wilt tracteeren doet er dan een stukje kaas □ weet wel van die ik laatst gehad heb uit de paleisstraat Ik hoip dat voder het nog al druk met de bezigheden heeft Deze laatste brief stak in eene enveloppe met den poststempel Naarden 19 Augustusf dus de dag van de misdaad De ongejukkigoy liefhebbende moeder heeft het pakje verzonden doch natunrigk van de ontvangst niets Temomen Op onze vraag aan den vader van denaaugeklaagde of het waar kon wezen dat zgn zoon Jet Momber wel eens had mishandeld antwoordde hg dit niet te kunnen t enspreken Jet Momber had een slecht verleden achter zich zgn zoon aan baar verslingerd kan wel eens in drift z n ontstoken wanneer hg haat ran ontrouw verdacht By en zgne vrouw hadden zooveel verdriet van die verkeering gehad Hun zoon was nog zoo jong Eerst den 5deu Mei was hg 20 jaar geworden Het bestuur der werklieden kiesvereenigiog Ontwikkeling te s Oraveuhage heeft aan de bestuurders van vak en werkliedenvereenigin gen kennis gegeven dat bet album bestemd den oudminister Tak van Poortvliet als hnldebiyk der Nederlandsche werklieden te worden aangeboden gereed is en ter bezichtiging wordt gesteld voor dt leden der deelnemende vereeuigingen op Zondag 2 September a s in het Gebouw der s Gravenhèagsche Ambachtsvereeniging Het album is vervaardigd door den heer J A Loeber Jr te Leiden De uitreiking zal plaats hebben opeen later te bepalen datum Aan iedere deelnemende vereeniging zgn 3 toegangskaarten verstrekt bestemd roor even zooveel personen als afgevaardigden Het aantal deelnemende vereeuigingen bedraagt thans 101 Van 1 September af zullen de heeren Q Prot en Zoon hun schouwburg te Amsterdamweer op den ouden voet exploiteeren Operettesmoderne blgspelen comédie oprettes Pessenenz zullen worden opgevoerd o a ook eenoorspronkelgk werk van Geo Beyerlé en Fioyedella Neve H bl t De Kamer van Koophandel te Groningen heeft besloten aan den Minister van Financiën een adres te zenden met verznekeen voorstel tot wgzigiug van de bedrgfsbelaating bg de wetgevende macht aanhangig te maken waardoor wordt opgeheven een bezwaar dat de geheimhoodiug van de kohieren niet voldoende gewaarbor zoo zgn Als de aanslagen ten kofaiere zgn gebracht gelden voor de executoir ver klaring do bepalingen van de v et vaa 22 Mei 1845 Stbl no 22 bg artikel 1 waarvan wordt bepaald dat het hoofd van het plaatselgk bestuur dus de burgemeester der gemeente de kohieren voor de directe belastmgeu afkondigt De geheimhouding wordt dus prgs gegeven door het zenden van de kohieren van de hfdryfsbelasting aan de hoof ZomerdleDSt 1894 95 GOUDi BOTTÏKDAM 18 08 12 18 Directe Spoorwegverblndlog met GOUDA UOTTISKDAH 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 10 41 9 60 66 8 80 10 06 6 08 6 18 6 81 6 89 6 S6 OODDl DKN a Ai e 9 4810 1811 812 161 88 a 16 8 46 S 4S 4 16 4 42 6 17 7 8 06 9 8 10 10 9 37 10 4 18 11 12 81 101 1 27 3 29 8 66 4 46 6 87 6 69 7 13 1 13 1 18 1 84 1 83 1 36 I 07 11 87 18 41 18 61 1 48 1 67 3 66 4 26 6 26 6 66 6 41 7 43 lO li 11 38 11 43 6 0 1 DA UTEÏOHT UK in 7 66 S 09 8 81 10 1 10 66 18 48 8 83 2 61 3 18 4 47 6 28 6 67 7 46 8 38 10 14 10 88 t n o iu jj JIJ j jj j jj j Uj 11 17 8 46 S Il 6 04 6 46 6 86 8 07 8 65 10 36 10 61 11 46 1 80 3 08 8 38 3 60 6 89 6 81 6 66 8 28 ll 10 68 11 10 O O V U A A USTIBOAU 10 06t 10 66 19 11 8 1 10 16 18 19 1 1 40 11 10 1I M 1 1 i ook omd t de feettgenooten Woensdag te Lekkerkerk lOOTeel moois zuUeü hooreo maar ook omdat de Bond vao Gemengde ZaogTereenigingen behalfe het doel dat ia zyn naam aitgedrakt ligt en waarom alleen zgn beataan reeds pryzeoswaard xoo wezen nog den echt Ond HollandBchen zin Toor gezond volksvermaak wil bevorderen In zyn programma richt het bettoar een rriendelyk verzoek aan alle feestgenooten om daartoe mede te werken Van zgn kant zal bet beatanr zorgen dat van het feest verre blyft wat het Hollandsche volkavermaak niet juist gezond pleegt te maken Sterke drank mag den geheelen dag op het terrein niet geschonken worden En wie zich onbehoorlijk gedraagt wete dat hy onverwijld verwyderd wordt Wy hopen dat de beer nitsmyterc niets te doen hebbe Woensdag en voor het overige wenachen wy den Bond mooi weer Woensdag en veel menschen Te Waddinxveen bad Zaterdag j l üe zes jarige Neeltje B het ongeluk van de trap te Tallen en een been te breken Zaterdagmorgen omstreeks 11 nnr had het volgende ongeval plaats Klaas van Vliet besig zgnde met bet schoonmaken der watermachine die op den weg naar Linschoten staat had het ongeluk door het rad gegrepen te worden Door zgne tegenwoordigheid van geest wist hij echter een der kammen vast te houden zoodat bij daardoor niet medegesleurd werd anders ware hy wellicht geheel verplettard geworden Nu bekwam bij eene hootdwonde en is inwendig gekneusd doch zyn toestand ia tamelgk gunstig en vooralsnog niet garaarl k Hedenmorgen werd in de Prins Alexander Polder te Kralingen een 16 jange knaap die en paard uit het laud had gehaald door het Vild geworden dier afgeworpen Met een paar gabroken nbben bracht men hem boismsrta Op bet terrein van het station Delfsche MHirt kwam vanmorgen te balfacht een locomtiet met een stilstaanden waggon in aanraking Door den schok werd de machinist aan de liaoden gekwetst en ontstond eenige materieele Bedanmoi an ie nit de Maas opgevischt het Ijjk van een onbekende man Bet werd naar het lykenhniije op de begraafplaats te Crooswgk orergebracht Een stok onderkleeding is gemerkt I V L Op den Ëchterbosch die ten vorigen jare omslureeks dezen tgd zulk eene treurige vermaardhoid verkreeg wegens het vermoorden van Anna Honben door Daniël Smeets is gistermorgen een groot ongeluk gebeurd door onToorzichtigheid Sen zoon van den landbouwer Maeisen te Eeht was in de woonkamer bezig met het poetsen van een geladen geweer By ongelek ging het schot af en trof zijne moeder in t dybeen Daar de dokter uit het naburige Waldfeucht niet dadelgk by de band kon gu is sg tengevolge van bloedverlies overladen De onvoorzichtige jongeling nogal een geweien militair heeft zich in den namiddag ter beschikking gesteld van de justitie Dezer dagan zgn de nitnoodigingen rondgezonden voor de opening van den nieuwen sehouwburg op het Leidtcheplein te Amsterdam Zaterdag 1 Sept wordt te IL uur in de Twtibale de nieuwe scbouwbui door den Baad van Beheer der Btadsschouwburgmaat JKfaftppg voorzitter de heer G A baron Tindal plechtig aangeboden aan de gemeente Amiter Dfts avonds te 8 nor geeft dwelfde maat 8 S6 8 48 1 4 6 66 9 06 6 6 10 6 18 86 6 88 7 86 7 SS 7 S 7 4 7 66 fiaud S0HooidnoU f MiauvwVnlc Cpdla Bottwdui 7 Jtaltoidui Nuuwwtok Uoordraeht QoucU 11 01 11 10 11 88 Oaxdt 7 801 40 9 09 i T ll 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zi w 7 68 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 H ge 8 18 9 18 39 10 Soada Oadtw 6 60 6 64 Woardan 6 6 7 03 8 18 8 81 10 Ml Gouda 6 40 iaitaidali Wf 7 6 Aulaidaa Oi 8 14 Baaltniii UtncM 6 18 7 88 8 88 8 41 schappg een invitatie voorstelling door Het Ned TooneeU met medewerking van het orkest van het Concertgebouw onder leiding van den heer Kes Zulk een lid bezit de Eraltngscbe gemeenteraad in den heer Everts Ten vorigen jare door de opposeerde jongere partij in den Raad gebracht verloochent hg zyn oppositieaard nimmer maar is daardoor inderdaad een lastig lid en by de on ere heeren natuurlijk geen gewild man Toch beeft de heer Everts ook zgne verdiensten O a voor de waterverversching van Kralingen Stinkende slooten maakten bet schoone Kraliugen dikwerf minder aantrekkeIgk en gezond Lang en vele malen was reeds in den raad gehandeld over middelen om aan den onhoudbaren toestand een einde te maken Telkens echter stuitten de plannen vooral op financieele bezwaren af Dft hfior EBfirts echter lid van den Raad geworden zeide wel een middel te kennen Kralingen nit zgn minder geurigen toestand te verlossen En inderdaad was reeds enkele weken na zgn optreden als Raadslid eene dading met Rotterdam getroffen waardoor Kralingen voor ongeveer f 400 sjaars van het vuile water wordt verlost Om nu op den geregelden afvoer van het water bet oog te houden werd eene commissie van bgstand voor de waterverversching benoemd bestaande uit twee leden Niets zou natuuriyker geweest zijn dan dat ook de heer E in die commissie werd benoemd Maar als niet gewild man passeerde men hem en benoemde de heereu Lamberts en Zonneveld Voor enkele weken bedankten beide heeren zooals later bleek wegens gemis aan samenwerking In de voorlaatste vergadering tot een nieuwe keuze overgaande werden beide afgetreden leden herbenoemd De eerste weigerde de benoeming aan te nemen maar de heer Zonneveld uam ze aan Deze wonderlgke houding ontlokte een der leden de uitdrukking dat er een wonderlgke comedie werd gespeeld Nft daarop gevolgde herbaalde stemmingen kwam ook de heer Fverts als lid in de commissie Toen niet aanwezig zynde gaf hg Donderdagavond in de zitting van den raad te kennen dat hy niet met den beer Zonneveld in de commissie wilde zitten en alleen de benoeming zou aannemen als het zoo kon geschikt dat met hem in de commissie kwam de heer Burgerhout Deze zonderlinge voorwaardelgke aanneming eener benoeming werd gemotiveerd op eene wgzo zooals zeker zelden in den Raad eener gemeente ii gehoord De medeleden van den beer Everts waren letterlgk perplex toen de eene beschuldiging na de andere door de zaal dreunde Termen als eene wonderlgke comedie gespeeld zoo iets zou zslfs in Meerenberg niet gebeuren de raad toont door zoodanige comedie al den ernst te missen de toestand der gemeentefinanciën is drukkend belaetingverhooging is onvermgdelgjc en het bestnur mist alle homogeniteit van samenwerking is schyn nog schaduw de annexatie der gemeente bg Rotterdam zal nog wel wat op zich laten wachten daarom moeten alle leden van den raad ontslag nemen om de kiezers in de gelegenheid te stellen mannen af te vaardigen die meer geschiktheid meer ernst blgken te bezitten ik zelf zal de eerste zgn enz snorden den leden om de ooren De voorzitter inter rompeerde den spreker trommelde met den hsmer de leden stonden op doch de stentorstem van den heer E overstemde alles en hg bracht zyn rede teneinde In verwarring sloot de voorzitter de zitting van den Raad maar andermaal verhief de heer Everts zyn stem Mijnheer de Voorzitter mag ik u vragen of er bg B en W reeds iets bekend is aangaande de annexatie 10 66 11 08 11 0 11 16 11 86 11 06 7 26 7 47 8 7 46 8 07 8 18 10 03 10 11 iU i 4 67 6 11 6 16 6 88 6 81 6 86 S S7 11 9 4 68 6 80 10 10 Daar kan ik geen artwooApp geven Mijnheer de Voorzitter v fens art 298 Gemeentewet Ja maar als ik niets weet kan ik niets zeggen ik sluit de zitting van den Raad Een voorbeeld hoe men in Amerika door arbeid vooruit kan komen heeft Uncle Joe geleverd die onlangste Cincinnati is overleden 84 jaar oad Hg heette eigeniyk Josef Siefert en was in Baden geboren Hij was slechts 7 Jaar oud toen hg zgn ouders verloor en leerde daarna het vak van metselaar lu 1834 bneloot hg 24 jaar oud naar Amerika te verhuizen en kwam te Cincinnati aan met slechts 4 dollars op zak Reeds een half uur oa zgn aankomst bad hij werk gevonden en het duurde geen jaar of liy was zelf baast en werkte met 150 arbeiders Tal van groote bouwwerken voor de gemeente heeft hy sedert uitgevoerd het stationsgebouw van den Pennsylvaniaspoorweg vele brouwergen den eeraten gazometer Boveuiiieo beoeieuuo g den wyiiuouw cu kreeg allengs uitgestrekte wgnbergen Dat hg een volbloed Amerikaan geworden was toonde hy tijdens den burgeroorlog Zes neven die hg kort van te voren nit Duitschland had lat a overkomen traden allen in dienst van de noordelgken en twee sneuvelden Siefert was algemeen geacht en heeft tal van overheidsambten in Cincinnati bekleed Herhaaldelgk bezocht hg zgn geboorteland en toen hg na zgn laatste reis in 1872 terugkeerde werd hg raet groote eerbewgzen ingehaald Hg laat aan zgn zeven kinderen een groot vermogen na grooteudeels iu vaste goederen Zaterdagmiddag heeft de politie te Bussum de plaats der misdaad nogmaals bezocht om nauwkeurig vast te stellen in welk gedeelte der wouing de moord moet hebben plaats gevonden Uit die onderzoekingen is gebleken dat het kind moet zgn gedood iu de gang boven die grenst aan de slaapkamer in v d Scheer s woning waar zonals men weet het gegil van het ongelekkige kind is gehoord Maakte men in een der andere vertrekken van Meinder s huis gedruiach dan drong dit niet tot die slaapkamer door zoodat mag worden aangenomen dat het kind uit de boven voorkamer in de gang is gesleurd en daar in de duisternis om het leven gebracht nadat de deur der kamer was dichtgeslagen opdat de kleine jongen die te bed lag niets zou hooren De Amst € schrgft nog De ouders van Koeleman zyn knappe burgerlieden wier woning op de Egelantiersgracht getuigt van netheid en welvaart Pinksteren twee jaren geleden zoo vertelde de vader ons leerde zyn zoon diamantslgper van beroep en altijd een zeer oppassende jongen Henriette Momber kennen Toen kwam er verandering in zgn leven Vroeger steeds op tgd thnis keerde hg nu dikwgls s avonds eerst zeer laat in da ouderIgke woning terog De vader bezorgd voor de toekomst van zijn zoon wachtte deze meer dan eens s nachts op bg de Suikerbakkers teeg om hem zoo mogelgk mede naar huis te nemen Vooral toen de ouders vernameu dat Jet Momber s verleden lang niet smetteloos was baar eigen moeder en de buren getuigden immers dat ze een bandeloos leven leidde trachtte ze hun zoon te bewegen zich niet weder met Jet Momber te bemoeien Toen ik hoorde aldus de vader van den verdachte dat hg te Naarden in garnizoen liggende verkeering had met een dienstmeisje te Bussum was ik blij Nu heeft hg iets beters dacht ik Had ik geweteu dat het dezelfde meid was uit de öoikerbakkersteeg ik zou Meinders gewaarschuwd hebben en dan had hg zyn kind nog c Diep medeiydea moet rmen ook hebben met de moeder van den aangeklaagde Elke week zond ik hem een brief met postz ls Hg behoefde aan niets gebrek te hebben Had hg mij geschreven Moeder ik moet tien gulden Aangevangen 1 Mei TUd van GreeDWlch 7 10 6 66 6 03 6 10 6 17 6 86 1 24 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 12 68 1 06 1 18 1 1 1 88 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 7 30 11 20 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 4 10 1 44 0 O O D A 11 60 18 80 6 31 4 46 4 66 6 08 8 09 6 16 1 46 1 66 2 08 9 0 3 10 DEN 4 40 1 G OD DA 18 08 18 40 2 16 sHags5 S7 S0 7 4S9 S 7 06 7 11 7 80 7 26 7 31 1 44 1 49 1 68 2 04 8 0 Voorb 6 64 N d L d6 69 10 30 10 36 10 41 Z Zegw6 08 BI Kr 44 Z6 M 6 19Bnuda 6 1 10 6 0 7 6 8 18 9 B8 10 10 68 13 0812 46 2 80 2 4B S IB 4 1S 4 48 B 20 B 47 7 42 8 36 10 10 10 86 itffli UTHKCHT G OUD 8 4B 10 00 11 00 Utreofit 6 88 7 60 1BB X1 84 12 08 12 60 3 BB 8 10 8 62 4 4S 6 36 8 09 8 60 10 S4 Woerden 6 68 8 11 O l6 12 84 u ♦ 18 Jl lO Bl üudewater 7 07 8 19 10 24 12 42 r 4 24 V Gouda 7 20 8 32 9 34 10 87 12 06 12 6B 1 22 8 27 3 60 4 S7 B 20 7 08 8 419 82 11 07 iHSTKRDA M O O C D A 9 40i 11 10 11 87 2 401 4 10i 4 10 7 88 9 81 11 25 11 48 8 8 4 2 4 8 7 80 10 44 18 18 1I IK S 80 1 10 1 9 81 den der plaatseiyke besturen want zegt de commissie het is aan te nemen dat ook andere gemeente ambtenaren daarvan inzage krygen zoodat het niet te voorkomen is dat feiten geput nit de kohieren der bedrgfsbelasting gebruikt worden voor de opmaking der kohieren van den tioofdeiyken omslag der gemeenten iets wat de wetgever blijkens verwerping van het ameudement Grerritsen by de behandeling der wet niet heeft gewild De moord te Schagen Algemeen heelt men innig medelgden met Anthonie Boes den man en vader die te Schagen gedurende 38 jaar het barbiersvak heeft uitgeoefend en die door ieder die hem kende steeds geacht werd Men is dan ook van meeuing dat alles wat de misdaad betreft of daarmede in betrekking staat buiten zgn weten is geschied Gistermorgen liep het gerucht dat thans ook geblekeu zou zyn tdat de inbraak iu Maart van dit jaar m net nnis van mr Asber umtuii mede door deu gearresteerden Klaas Boes is gepield Het bg die gelegenheid vermiste zilveren dameshorloge van het dienstmeisje moet toen zooals nu gebleken is doorhem verkocht zgn aan 9Êa meubelmakeraknecht dien hg kende doch die toen volstrekt niet vermoedde dat het door Elaas Boes gestolen was De Haarl Ct meldt nog Volgens geruchten moet Rudolf Boes den nacht van den moord tegen Klaas toen die bg hem te bed kwam gezegd hebbeu Wat zie je wit Klaas moet daarop alles vertelden zgn broer gewaarschuwd hebben iPasop zeg het niet tegen moeder c Yan eene bekentenis van Alot is nog niets gehoord By de overbrenging naar Alkmaar was hg zeer bedroefd Klaas Boes toonde zich vrg onverschillig Alot by de bedstede van Anna Begers gebracht stak zgn vingers op en zwoer dat hg onschuldig was De Telegraaf bevat nog het volgende wy kunnen deze nieuwe mededeelingeo welke men zou kunnen noemen de ontkooopingc beginnen met het bericht dat gelukkig een der beKhuldigdeu in zake den dubbelen moord niet zoo slecht ia en was als hy werd afgeschilderd De 29jarige Simon Alot is Zaterdagavond met den laatsten trein te Schagen teruggekeerd Na eene volledige bekentenis van Klaas Boes waaruit is gebleken dat moeder en zoon gemeeuHfihappelgk het gruwelstuk hebben gepleegd heeft de j nstitie te Alkmaar Alot terstond ontslagen Beschuldigde Boes moet in t bgzyo der rechters Alot vergiffenis hebben gevraagd voor de snoode aantggiog tegen hem ingebracht Ook moet Klaas Boes hebben verklaard dat hg de iubraak ten huize van den heer mr Ajaer heeft gepleegd Uit het volgende blgkt hoe Klaas Boes aan de vaische beschuldiging tegen Simon Alot kwam Op de Hoarlemsche kermis werd Alot gezien en aangesproken door J de Vries venter in aiguren uit Schagen die daar zyoe waar zocht kwgt te raken Ook Alot presenteerde hg zgne waar die echter niet tot koopen was geneigd maar de V voorstelde hem iu een naburig café te trakteeren Bg die gelegenheid trok het de aandacht van de V dat Alot bgzooder ruim van geld was voorzien In Schagen teruggekomen vertelde hg in een gesprek in t café Boes dat hg ooder meer ook Alot te Haarlem had gesproken die er nog al goed scheen by te zitten Daar het bekend waa dat Alot onmogelgk in het bezit tan veel geld kon zyn wyi zijüe moeder hem en rgksdaalder had gegeven om werk in Haarlem te zoeken werd J de V aangespoord terstond van een en ander keunis te geven aan den heer Berman burgemeester van Schagen Deze ontbood daarop Alot om van hem de lurkomst dier gelde te vernemen t Blgkt dat Alot toen eene vaische verklaring beeft afgelegd die later wel door hem irerd ingetrokken maar die de vermoedens logen hem np dat oogenblik slechts verzwaarden Daarbg kwamen toen tal van kleinigheden elke tegen hem getuigden Alot had o a aan een jongentje gevraagd lil den morgen van den moord Staat er veel volk bg Bute voor de deur B hoeveel politie Alot had zich niet op straat b ven en was reeds den morgen daarop vertrokken hg was blijkbaar gejaagd miste zgne dai che kledren enz In t naow gedreven verklaarde hg ten slotte dat hg zgn gereedschap en pak had verkocht en daardoor in t bezit der gelden kwam dai bleek na onderzoek waar te zgn Maar toch er was en bleef veel duisters en geheimzinnigs en Alot werd uoarum nUeüg iu t o gehouden Intnsichen schgnt men bg Boes niet gerust geweest te zgn en om den schgn tegen Alot te Tersterken legde Klaas iu den nacht van Maandag op Dinsdag een gouden ketting neer op het erf Tan Alot waar de ketting al spoedig door de politie werd gevonden Deze ketting behoorde tot de vermiste voorwerpen van dewed Bote Men vermoedde terstond dat die ketting daar door iemaud was neergelegd zonder nog het hoe en waarom te begrgpen Van wege de justitie werd daarop het volgende bulletin verspreid £ en ieder die gisteravond en in de afgeloopen nacht tot hedenochtend zeven uur beeft geloopen langs het Noord te Schagen wordt dringend verzocht zgn naam aan de politie of justitie op te geven De officier van Justitie te Alkmaar w g F F Karsebooh Daarop meldden zich enkele personen aan die alleen Klaas Boer op het Noord en iu de nahgheid van genoemd perceel hadden gezien Klaas Boer werd toen uit een danshuia gehaald ƒ en verklaarde beslist op het Noord geweest te zyn Nu was Klaas wegens zgne tegenstrgdige verklaringen als naaste buur van de vermoorden reeds verdacht voorgekomen Nu eens had hy niets gehoord dau een mau zien loopen soms vertelde hg dat hy had zitten lezen aan anderen dat hy had gegeten dat hg juist in de voorkamer gewatst was en zoo almeer Ten slotte werd hy door dejastitiein een kruisverhoor genomen waartegen de IV jarigeu booswicht niet hestand was Uoch op Alot bleven zware vermoedens rosten Nu meende Klaas er zich nog gedeeltelgk uit te kunnen redden door Alot als den dader te noemen en zichzelven als medeplichtige op te geven Van zgne moeder werd toen door hem niet gerept Opzgpeaftuwgzigingen werden in tegenwoordigheid van Alot de gestoleu sieraden en gelden iu den tuin van Boer opgegraven Beiden werden na de vondst geboeid naar Alkmaar gevoerd Ziedaar in korte trekken de vaische beschuldigingen van K Boes toegelicht De justitie heeft ook hierin gelukkig licht weten te brengen en gelijk wg in den beginne mededeelden is thans Alot uit Alkmaar op vrge voeten te Schagen teruggekeerd De ware schuldigen zgu ten slotte ontdekt al behoort de eene dan ook niet meer tot hetrijk der levenden l l Buitenlandsch Overzicht Iu Fraukrgk moet de politiek voor t oogenblik haar troost zoeken in de vergaderiügen der generale raden die zooals men weet zich met politiek niet mogen bezighouden Wat niet wegneemt dat zg dikwgls hun hart lucht geven Hun wenscheu en deliberatiën zooals de term luidt worden dan door de Regeering plichtmatig vernietigd wat hen weinig deert want de publiciteit waarom het te doen is is er toch ja ia dubbele mate Ditmaal hebbeu de voorzitters voor t meerendeel by bun openiegsrede een terugblik geslagen op den moord op den President der Republiek en Carnot s burgerdeugd verheerlgkt Een drietal hunner hebben daaraan vastgeknoopt eeu veroordeeUng der anarchisten wet als een bedenkelgken en ounoodigen stap op de baan der reactie In het departement der Rhone is de president Plaisaières burgemeester van Marseille zoover gegaan dat hg een motie voorstelde waarbg de afschaffing dier wet wordt gevraagd en alle Kamerleden die haar bestreden hebben met warmte werdeh toegejuicht De Eaad heeft de motie in hehandeliiig genomen en nam haar tot groote ergernis van den prefect met aigemeene stemmen aan De Regeering zal het zich niet bard aantrekken Afkeuring van do anarchisten wet is en blijft overigens schering en inslag van de artikelen in heelen half socialistische bladen waarbg de Petite Républiqoec door bgzondere heftigheid uitnjuut Verder iu dezen stillen tgd allerlei kleinigheden oprapende hebben deze een dankbaar thema om tegen de Regeeriug uit te varen gevonden in de behandeling die de socialistische afgevaardigde Mirman heeft ondergaan Deze was leeraar te Rheims toen hg tot afgevaardigde werd gekozen en daarop met het reces op last der Regeering is ingeIgfd De zaak stast zoo dat volgens de constitutie alleen kiezer en verkiesbaar ia wie aan zijn militaire plichten heeft voldaan terwijl verder wie in actieven dienst is noch kiezer noch verkiesbaar is en wie bezoldiging io Staatsdienst geniet het mandaat van afgevaardigde niet kan bekleeden Nu was Mirman als leeraar van militairen dienst vrggesteld maar daar hg nog in mïlitieplichtigen leeftgd viel werd hg dieustplichtig zoodra hy zgn leeraarschap neerlegde wat geschiedde met aanneming van zyn mandaat Nu is hg tegen 1 November ter inlgving opgeroepen en verliest dan zijn betrekking als Kamerlid omdat hg als soldaat bezoldiging trekt Ën herkiesbaar is hg dan niet Ëeu uitweg voor hem zou zgn dat hy op i Oct zyn leeraarschap weer aanvaardt onder neerlegging van zyn mandaat en zich weer kiezen laat en t zelfde spel herhaalt tutdat hg dau dionstplichtigec leeftgd vonrhij is Pe Bocialidtische bladen spuwen vuur en vlam maar met de wet in de hand kon de Regeering moeilgkAuders handelen Het geval heeft zich tot nog toe in dien vorm niet voorgedaan alleen ia het herhaaldelijk voorgekomen dat afgevaardigden nog opgeroepen werden voor de oefening als reservisten gedurende 28 dagen men nam dan eenvoudig zoolang verlof en kwam na dien tyd weer in t Parlement terug Voor t geval Mirman gaat dat niet en hier schgnt inderdaad een leemte in de wet te zgn Door Parlementsleden van rechtswege vry te stellen van actieven dienst ware het gevonden maar zoolang de wet dit niet toestaat kan de Regeering zoo uiet handelen Wat niet wegneemt dat de socialisten het beschouwen als een streek om een hunner vrienden te negeren Het Eogel che Parlement is gesloten reeds om 9 ure deze morgen begon de laatste zitting De leden snakten naar het einde en het al misschien nog moeite gekost hebben om de vereischte 40 bg elkaar te krijgen Ten slotte is er nog een belangrgke wet tot stand gekomen naraelgk die betreffende het Schotache zelfbestuur De Lords zgn tegenover dien maatregel nogal schappelgk geweest ze hebben maar ééa amendement van heteekeuia aangenomen namelgk dat tot schrapping der bepaling dat Gemeenteraden land mogen bestemmen of koopen voor deu bouw van arbeiderswoningen Het Lagerhuis heeft zich met 62 tegen 31 stemmen bg de verandering neergelegd op groud der overweging dat de wet anders in UezB ziuiug niet moer wjfc si uiiu iou kumöu De antipathie tegen de Lords is anders onder de Commons zeer groot wat te begrypen is Heden wordt in Hyde park een protestraeeting gehouden tegen het gedrag van het Hoogerhuis Men wil dat de regeeriug voor den dag zal komen met maatregelen om den Lords mores te leeren Dezer dagen werd door den Italiaauschen minister Bnrazzuaeli op een feestmaal te Siena een rede uitgesproken waaraan de Italiaausche bladen zeker bij gebrek aan politiek nieuws veel aandacht scheuken In die rede werd de sociale kwestie behandeld De minister betoogde dat de staat in de voornaamste plaats zich het lotlLder veldarbeiders en daglooners moet aantrekken Zg zgn het die het voedsel voor de groote menigte bijeenbrengen die aan de ngserheid de grondstoffen leveren die bovendien den staat zgn beste verdedigers bezorgen Zi moeten tot vrye en zelfstandige burgers ontwikkeld worden de kleine boerenstand en de kleiue ngverheid verkeeren in kwgning en moeten uit die kwgning worden opgebeurd De regeering beseft haar plicht en zij wil eerlgk streven om dien plicht te vervullen Daartoe ontwerpt zij voorstBllen om de staatsdomeiuen iu Sicilië eu ben eden Italië iu een klein gronbezit ten dienste van velen te herscheppen vele duizenden hoopt zg tot kleine eigenaars te kunnen maken De toestand op Sicilië is echter zeer inoeilijk te regelen want eeuweuoude misstanden moeten daar worden opgeruimd De industrie der zwavelmgnen moet tot eiken prgs weder lot nienwleven gewekt worden want jg is een der hoofdfactoren om aan Sicilië weder eenige welvaart to brengen De minister verklaarde dat hg zelf eertaug het eiland bezoeken zul om door persooulgke aanschouwing na te gaan hoe men t best bij dit streven slageo kao Zgn woorden vonden veel toejuiching men zal echter de daden der regeeriog hebben af te wachten alvorens eeuigszins te kunnen bepalen of haar goede bedoelingen werkelijk kans van slagen hebben Dat de heerschende nood op meerdere plaatsen nog steeds ernstige spanning onderhoudt hlgkt wederom uit een telegram uit Ravenua Do overheid heeft namelgk op diverse plaatsen der provincie Carrara huiszoekingen doen geschieden Tal van papieren en zeer veel wapens zyn in beslag genomen vgf anarchistische leiders zgn gearresteerd Opmerkelgk is dat de bedenkeiyke crisis waaruit Italië zich poogt te verheffen stemmen in sommige liberale organen doet opgaau die tot verzoening tusschen kerk on staat aanmanen Als zoodanig kan de Gazetta di Torino c geciteerd worden zg meent dat voor s volks voorspoed een verzoening uiterst gewenscht is Ook doet zg de gevaren uitkomeu die ujt de ondermgning van het godsdienstig gevoel bg het volk voortvloeien Voorts wgst de Corriere di Napolif op de onvervulde beloften dergeneu die hot land gouden bergen van ziin eenheid beloofden ook zg betreurt t dat tasschen kerk en slaat zulk een dïope kloof bestaat Natourlgk maken clericale berichtgevers met ingenomenheid van een eo ander gewag Het is maar jammer dat niemand weet te zeggen op welke wgze een verzoening bereikbaar is Het Pausdom zal vermoedelgk zgn eisch om Rome als wettig erfdeel terug te erlangen niet opgeven en Italië kan evenmin van zyn hoofdstad afstand doen zonder het groote staatkundig werk in den loop der jaren volbracht te verloochenen Bovendien rgst bg velen de vraag of die verzoening niet Igdeu zal tot andere moeilgkheden en tot eene overheerschiög van de geesteiykheid waarvan Italë waarlgk vroeger genoeg te Igden h fft gehad In elk geval wijzen dergelgke hervormingen op kenteringen in de publieke opinie die wellicht spoedig veranderingen tengevolge zullen BurgerltJko Stand MaaBtreoht QEBOREN Gerardm onder J da Korte en 6 yan Dam OVEBLBDÜN Q BUker 78 j H Bakker 16 m £ A B Bademaker S jj Vliat GEBOREN Wühelmina Geertraida ondwJ van Diemen en G M Jansen i T Zevenhui n GEBOREN Jansje onvers J Uilenbroek en E Mom Adrianus oiiderf A Nederllof en A Paunebokker Pieker ouders L de Koning en W C Langendara Ostholina Aplouia ouders A lan de Ruit en J J van Kralingen Johanna oodera J van VHet en M Jongeneel GROOTE SORTEERING NIEUWE rmPLÜlES voor Dameê en Heeren A van 05 Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam 26 AUGUSTUS Vor kn 83 101 108 n nv 79 74 Blotkoera 93 108 ♦ VJ 104V 83 b 84 16 109 631 87 loiv 1011 88 680 600 101 797 1021 210 1S4V 811 102 101 187V 98 V 62 29 103 101 190 186Vi 106 ivr 188 looV 61 71 V 104 28 877 S4V N u lLiND Cert Ned W S 8 dito dilo dito 8 dito dito dilo sy KosoiB OM Goudl 1881 88 4 iTiLlK Inrohrijïing 1862 81 5 üosTEKa Obl inpapiorl86S K dito in zilver 1868 S PoETUoiL Oblig met ticket S dito dito 8 RoiLiSD Obl Ooit 2o Serie t dito Oeooni II80 4 ditob iSotlu l889 4 dito b i Hope 1889 90 4 dito in loud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 8P1NJI Porpet lohuU 1881 4 Th kiu Gepr Coni leen 1890 4 Geo leening eerie D Geo leenintf serie C ZuiDAra Rlp Keo v obl 189 5 Mehoo Obl Buit Sell 1890 6 Vsmzoiiu Obl 4 onbep 1881 AuBTBEDiM Oblig tienl8 l ROTTIEDAH Sted leen 1888 S i M 1 N A fr Hscdeln und A endeb Tab Mij Corliaoaten D uMaatioh ppiJ dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der YorBtenl aand b Gr Hypotbeekb pandbr 4 Nederlandache bank aand Ned Handelmaatiob dito N W t Pao Hyp b pandbr Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoBTENB OoBt UoQg bank aand BüsL Hypotheekbank pandb i l i AMiElïi Equit hypoth pandb 8 1 Mainr L G Pr Lien eert 6 NlD Holl IJ Spaoriv Mij aand Mij tot Ëxpl r St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dilo 1891 dito 8 llilll 8poorwl 1887 89 A Eobl 8 Zoid Ital Bpwmï i H obl 8 Polen WarBohau Weenen aand 4 RosL Gr Rua8 8p Mlj aand I BaUiaohe dito aand FastowB dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 8 Karak Ch AzowSp kap aand 187 LoBovoSevast Sp Mn obUg S 108 102 S l Orel Vitebek dito oblig I 10 Zoid WoBt dito aand 8 60Vii dilo dito oblig 4 94 AMEEHi Cont Pao Sp Mij obl 6 1001 IW lïïy eav lëy Chio U Nortb W pr C v land 189 dito dito Win St Peter obl 7 I 183 ll Vl 981 53 86 23 18 101 77 111 104 iV 10 190 168 108 108V 102 103 118 us Vi Denver It Bio Gr Spm oort a lllinoLB Central obl in goud 4 Louiar b NBahvilleCert T aand Meiieo N Spv M leh yp o 6 Miaa Kanaaa r 4 pot pref aand N ïork Ontario West aaod dito Penos Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 8 St Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 8 OjliiDi Can South Oert T aand Ve C Sallw Nav Ie hNU O AmBterd Omnibus MjJ aand Rotterd Tramweg Maats aand Nbo Stad Amsterdam aand S Stad Bolterdam aand S BlLOlE Stad Antweinenl887 2V Stad Brussel 1886 HoNO Theist Begullr Gesellsch 4 OosTlNR Staatsleeniog 1860 8 K K Oost B Cr 1880 8 Spuje Stad Madrid 3 1868 Ver Ned Boi Hyp SpobI oerl 8 107 346 Staats loterij 4eS laesa l rekking ran Maandag 27 AnguBlna 1894 No 11422 ƒ 1600 No 14219 en 1698 1000 No 104 4840 en 16I1B 400 No 1022 4846 4988 18181 ItlSl éa 16049 100 Prgren van 65 12 2793 8778 8835 10787 13132 1868 18588 47 804 8817 8363 10795 18140 16678 18580 66 2618 8811 8374 10884 13188 15881 18562 310 2846 6888 8418 10891 13281 1878 18631 388 877 8981 6486 10971 1M8B lilt 18616