Goudsche Courant, dinsdag 28 augustus 1894

No 6441 Woensdag 39 Augustus 1894 33ste JaargAitg mwim couRMT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uilzondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN JMïi Dordrecht STEEDS VOORKADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Plaathont Ellens Juffers Kolders Sparren enz enz a LAGE PRIJZEN MHI Onudii Snelperadruk van A BuNUUll k ZoU S71 last 480 MSI M4 SOOS S S177 to 3188 81 8197 78i Sl 8 783 8i02 734 8307 776 8366 818 3388 883 84Ct 875 3664 19 3E8S 996 8627 1097 8733 1169 3814 1180 8871 1182 3935 1188 3938 1195 8943 1806 3960 1314 3964 1357 4065 1859 4086 1417 4089 1 41 411S 1745 4186 1761 4S84 1778 4887 1781 4858 1854 4389 1867 4486 1194 4581 1986 4586 1928 4688 4646 4657 1968 46631998 4680 8008 46888044 4818 8046 4982 9226 4996 289 6007 8866 60748990 61648843 62038377 63828411 54248675 54328681 6466 8627 6609 8686 66888751 66878769 6768 6981 8449 11085 6016 8681 11068 6063 8641 11087 8671 11178 8684 11217 8619 11229 8661 119Ï9 6166 8606 1261 6207 8718 11802 8793 11304 8801 113926319 8826 114176406 8841 116136418 8916 116686463 8927 116806531 8965 116936660 8999 117316648 9004 117406682 9196 11861 6739 929lr 11862 6776 9396 119048920 9421 119877011 1448 110847091 9451 120667111 9507 180737119 9613 1 0997166 9616 181837170 9548 121347173 9649 181897217 9629 122107284 9686 188197287 9698 122747380 9760 188867859 9934 188467881 9966 183847898 9984 183927442 9993 124317654 9996 12471 7608 10086 186617780 10095 12611 790010185 18618 7911 10162 12629 7922 10264 126407982 10277 12660 7962 10280 12668 7999 10286 126678004 10306 187078102 10318 127868161 10608 127778171 10690 19869 8182 10601 12863 8219 10607 19900 8850 10618 18933 696210640 18071 6289 10736 130898313 10780 13099 6065 6070 6081 612S 18S4I 18785 18 86 18412 16801 18702 18462 16887 18 63 18467 16886 18804 13471 16909 18816 18640 16967 18904 18689 16004 18913 13601 18087 18944 13649 16063 13963 137Ö0 16101 19064 1S846 16111 19066 13863 16204 19101 13902 16213 19124 13963 16285 19186 13962 16336 19190 14004 16418 19214 14022 18486 19291 14082 16493 19360 14117 16629 lt366 14119 16B33 19368 14137 16667 19B06 14189 18679 19617 14175 16688 19619 ltl81 16747 19669 14262 16772 19686 14269 16883 19627 14808 16903 19644 14442 16937 19820 14450 16960 19907 14503 17048 19916 14623 17 62 19934 14631 17208 1995B 14686 17804 19984 14710 17323 20086 14722 17402 20070 14748 17409 20177 14802 17428 20198 14812 17448 20322 14886 17469 20469 14949 17598 20494 14961 17600 20507 14988 17660 20628 16032 17683 90B63 16061 17728 20593 16106 17762 20598 16112 17763 20652 16160 17832 20769 16208 17838 20773 16276 17925 20781 16308 17950 20786 16363 17967 20809 16376 18016 20821 16469 18910 20942 16474 18278 20979 11493 18327 20986 16549 18419 399 ADVERTENTICN Hedea overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Echtgenoot en Vader de Heer IJ DE DIBK BOISMAN in den onderdom van rnim 73 jaren Wed IJ D BÜI8MAN Krihsbb IJ D BUISMAN K E BOISMAN Oouda 25 Aognatus 1894 Heden overleed in het St Josefsgesticht te Amer oort in den ouderdom Tan 81 jaar voorzien van de H H Sacramenten der Stervenden onze geliefde Vader Behuwd Groot en Overgrootvader de Heer PIETER JASPERS Uit aller naam J h JASPERS OoHtIa 26 Aug 1894 Eenigt en algtmeene kennisgeving Dankbetuiging aan den Eerw Beer A KETELLAPPER en den WelEd Heer H v d POTTE alhier voor het nitstekend onderwjjs aan mynen zoon OBADJA verstrekt waardoor hy in staat was gesteld glansryk zyn exaïuen als Godsdienstonderwjzer der middelste rang te kunnen afleggen L 8 SANDERS Oouda 27 Augustus 1894 OPROEPING aan hen die iets te vorderen hebben van of verschaldigd gn aan de nalatenschap van BABM POTUAS in leven koopman te Stolwijk en aldaar overleden 23 April 1894 om daarvan voor den 15 SEPTEMBER 1894 opgave te doen ten kantore van den Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambacht VAN Blommestein s Inkt proofondei ndelijk de BESTE ONSCHADELIJK ELDOORN HOLLAND Ter leen gevraagpd door een oppE sead man één Honderd Childen tegen flinke rente aflossing in 4 achtereenvolgende maandelpsche termijnen Fr Br onder No 233C aan het bureau van dit Blad Wordt ten spoedigste in een MANOPACTOOBZAAK gevraagd een Jongen niet beneden 15 jaar liefst eenigszins met het v k bekend Adres MARKT A 156 FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische Wasscherij VAN H OPPEIVHEIMER 19 Kruiahade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven vwi alle Heeren en Damesgarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pluche mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieawate en laatste methode geverfd Alle goederen h zy gestoomd of geverfd worden onachede k voor de gezondheid en volgena staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te atoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVEHSMAGAZIJN onder Redactie der beste KatbLetterkundigen Maandeiyks verschynen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Romans SovéUen HMorisehe Verhalen Poéxie AUerlel Baadsels Logogrief JSebus n ens voor den eer lagen prijs van 6B CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle maandschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS ÜITGEVBB S BOSCH Cognac fin Bois 1 1 40 do Liter De COGNAC FIN BOIS TM dB Sociéti Anonynie loor het ceheele l nd om bartigooilo hoodaDigIjoden gunitlg bükpinii wordt geleverd in verzegelde teinando fleHBClten v n 5 LiWr Inhoud voor ion van liotatttat vanDr P b vanHAMKLR003 DiUluttend verkrijgbuu bj P H J v WANKÜM fil ma Wed P J MELKERT Ooathaven B U Gouda Onfeilbaar Uiddel TEGEN Influenza Hoest Borst en MELIANTHE Superior Borst Ilonig Extract Bekroond met Eere Oiploma en Uonden MedaUle GëlNT 1393 Gouden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Uiploma en 6ond n Medaille 1893 World s Hygienic Eiposition Chicago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagver8t rk nd en zacht purgatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisigezia ontbreken MELIANTHIS is het beste middel der wereld H van Schalk Go Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Snmatra straat 267 Sm Haag Verkrjjgbojir bg F B A WOLFF Drogist Marlet Gouda HoUandsche Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BIJ GELEGENHEID DEK VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot ƒ 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BRII KMA en Zn Lange Tiendeweg D 60 Mederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BATAVIER kapt J SAÜBB en HOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatacbappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Eaaa te Londen Kraepelien en Hohn s Qiiina LarocheQ u iSfARSE Is df meest Krachtige en Versterkende KINA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche genneshoeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar ia flacons i fl 90 en ƒ I Depot te Oouda bfl den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad tei g enezing niet leerdet kennen Het ia niel zelden dat eueziug annbrengeode middolea toevallig oatdekt worden die in de banden van een bekwaam geneesheer aen goed succeB hebben Waa nitt Prlesnitz de geleerde veatiger eer walerkuur metbode wiena woonplaats een bedevaartsoord roor do lijdende menaohheid geworden 8 den eenvoudige boorP He ft met oen Zwoedach majoor Thure Brand genaamd een middel tegen Trou wenziekten aan de baud gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder ooodaakelük heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo goneeBheeron begint te vprden Ook op hot gebied ter beperking van ïBuuwziekton begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel iii staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo nia byvoorb Bromium Yzar Arsenicum enz geheel te vwdringon Er zgn vele menaohon die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zjj zich ia lichaam en ziel aUea behalve wel gevoelen het geringste niet vele kunnen en zolfa door een vlieg getergd wordeln en 600 zich zelvcn en andoren tot last zijn zoiiHer hot te willen Vele worden geplaagd of door vreoseijke aogst of door droefgeealigheid kuiiiieii met slapen en wordon door benauwde droomen gekweld Dan lijn er weder andere die te kampon hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Eindelijk lijden de ergsten onder hen aiii verlamming vitusdans en vallende ziekte AI deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zgn zenuwziek ea min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategonen van lijdera behoort en mgehoht weasoht te wordeo over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam ffl CliEBASI Co Heiligoweg 42 Rotterdam F E van SANTEN KOLFF ICorto lloofdateeg 1 Itrecht LOURY PORTON Oudegracht bij de Gaardbrug F 22 voor wien een onderrichtend goschnfijo over Zeuiiwziekten en Beroerte Voorkoming en Genoring gratis en franco verkrijgbaar geateld i ordt Teokenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KAUTOOR EN SCHEIJFBOEKEN en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIBNDEWEG D 60 Een ware Schat Toor de ongelukkige aUcbtoffers der Zelfberlekking Oname en geheime nitepattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIIVG HoUandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 galden Ieder die aan de rerschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizend van een zekeren dflpd Te verkregen bj hetVer lagsMagalin to Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland m BINNENLAND GOD DA 28 AugDBtus 1894 Door de Weerbasrheids Vereenigiog Curge rpUcht alhier zal eene Haiahoudeiyke SchietwedBtrfld op Zondag 2 September 1894 dea moigenB ten 10 uur op het scbietterrein aan den RotfcerdaraBchen Dyk plaats hebhen De wedfttryd zal beBtaan uit Ferioneele baa des verlangd één proefschot Vaste baan tegen betaling van f 0 50 voor twee seriën van 5 schoten Het totaal aantal punten der beide aeriën besliit Vrije baan tegen betaling van f 0 25 voor elke serie van 3 Bchoten Voor den schutter die het grootst aantal witte rozen achiet wordt een Rozeoprys uitgeloofd Flobettbaan t geu betaling van f 0 25 voor elke serie van 5 achoteo Volgens een hier ter stede verspreid bulletin van het Nieuws van den Dag moeten te Lombok geaueuveld zijn de geuemal Van Ham 14 officieren en 150 minderen De Eeaident moet in veiligheid zgn Het Nreuw8 van den Dag teeft gisteren een bolletin verspreid van den volgenden inbond Een Telegram uit Batavia bericht ons Onze troepen op Lombok zgn verraderljjk aangevallen en de caralerie ia verstrooid De gemeenschap tusachen Mataram en Uegara ia verbroken c Dit ia de vertaling van het Sngelscfae tele gram dat eveneens op het bulletin vermeld staat Het luidt lombok troops attacked treacherously Cavalry beaten communication Mataram Regara broken c Met Regara zal wel bedoeld ziin Tjakra Negara waar volgens de laatste mail bericbten het hoofdkwartier van ouze troepen gevestigd was Men meldt ons uit s Gravenhage dat blijkens do door onzen berichtgever ingewonneninlichtingen ofQcieel nog niets van eenen verraderlgkou aanval van de Lomhokkeia op onze troepe bekend was N K Ct De Ie luit W N Holdanus van het 7q reg inf te Amsterdam wordt belast met de functie van plaatselgk adjudant in de legerplaats bg Laren FEVlLLETODi De laatste eener Familie Naar het Franêok 114 Is echter niet onmogelyk en tegenspreken wd ik t niet Mftar bepaald onwaar is t dat hij my door het hek het parb beeft zien binnengaan want na het geweer opgehaald te hebben ben ik dadelyk naar huis teruggekeerd langs den koristen weg dwui door hst bosoh Het ia evsnmin mogelijk dat bij t geweersohot gehoord heeft want ik die zooveel dichter bij de plek was vanwaar mea schoot heb t niet gehoord Ën ik rerseker u dat ik goede ooren heb Ik heb t evenmin gehoord sprak plotseling een sten Het alsof de spreker bad willen fluisteren maar onwillekeurig op Inidea toon lucht gegeven had aan zyt gsdaohten Wie veroorlooft zich te spreken als hem ninis gevraagd wordt vroeg de president streng De persoon die gesproken had moest vlak achter de Poorter ütten Deze wendde lioh dan ook om en keek rond zonder nog te begrijpeii wat de gevolgen Koudsn zgn van den onwillekeurigen uitroep De veldwachter die belast was met de bewaking van den kleinen Karel riep Mijnhettr de president t is deze ondeugende bengel Doe hem opslaan en breng hem hier U k kind kreeg een paar stompu in de ribben en In publieke veiling heeft te Wilms eene boerderij met 20 H A land gelegen in den GrootMgndrechtscheu polder eene som van f 30 opgebracht De gelukkige kooper heeft echter nog te betalen f 3000 wegens achterstallige polderbelasting Men meldt uit Middelbni De Koninginnen hebben 1200 geschonken aan de algemeene armen van Middelburg 1000 aan die van Vlissiugen J OO van Weatkapelle 200 aan de polderwerkers op Walcheren en voorts nog aan de armen van Veere en Domburg Een der provinciale bladen Het Huisgezin t heeft aanteokening gehouden van de moorden dit jaar in ona land gepleegd Deze statistiek c loopt dus over een tgdsbestek van ongeveer acht maanden De vele moordaanslagen zijn buiten rekening gelaten Ook z n gnvallen als de moord op den wachtmeester der marechauaaee Hoekman te Oach en de driedub bele moord te Marolleput die wel dit jaar zgn geïnstrueerd en berecht maar het vorig jaar gepleegd met meegeteld Op de eerste plaats volgen hier de moorden waarvan de dader ontdekt en gevonnist is Vermoorde Dader Straf Cato Mirande Harlingen ds Barger Levensl J Verkuilen Tilburg De Bruin G jaar Dochtertje van V Nuland Berlicum VanNaland 5 K Dieren B J J 4 Bloomama Appelscha Stoker 4 Meyera Amsterdam Van Deutikom 4 Buitenkamp Noordbroek Bos 3 Plate Arnhem B eu W 4 md Uedden Steenwgkerwold Bgkerk 3 Van deze moorden werd ten minste de dader ontdekt Doen van koeveel moorden Ugt de schuldige op het kerkhof Wij hebben den moord op P Jansens te Terheiden ala verdacht waarvan wel de polderwerker A B gearresteerd werd maar wegens gebrek aan bewgxon werd vrggesproken op vrouw Grobe te Hilligersberg op een boerenknecht te Rüinerwold op H v d Weide te Hoogeveen op De B te Delfzgl op Van den Heuvel te Nykerk op N te Ruinen op een landbouwer te Ülcht op den slachter Schut te Amsterdam op den rgksveldwachter Adriaanse te Koewacht op den jacbtopziener Hommen te Vlodrop W g zgn er zeker van dat dit Igatje nog niet volledig ia maar ook in zgn onvolledigheid ia bet al welsprekend geno In instructie zgn thans nog de moord op stond weldra naiist de Poorter die höt jongske schouderopbaleud van het hoofd tot de voeten bekeek De Poorter kende den knaap blijkbaar niet Waarsohijulyk had hy hom wel eens ontmoet in de buurt van Triohtvoorde maar herinneren deed hij t zich niet Bn de Euiter die hem zeer goed kende scheen even verbaasd als de Poorter BKleiue zeide de president je bent begonnen do orde te verstoren door in de Baal te dringen waar je niets te maken hadt daar ge niet opgeroepen waart als getuige Daarop heb je een oomedio gespeeld welke zonder eemgen twijfel vooruit afgesproken was tussohen jou en den beschuldigde Thans heb je de brutaliteit iemand in de rede te vallen en te sproken zonder dat ik je vraag t Spijt me maar ik zal er toe moeten overgaan je in arrest te doen brengen Karel maakte een onversohillig gebaar waarmede hij scheen te willen zeggen doe wat ge met kuDt laten Heb je mij begrepen Ik zal ja naar de gevangenis doen brengen en dan heb jc veel kans voor eeuiga jaren naar een verbeterhuis gezonden te worden Karel scheen zich volstrekt niet ongerust te maken Hij keek den president zelfs niet aan maar wendde geen oog van de Euiter af De president was aen en al verbazing Q er deze houding en wist niet dadelijk hoe hy den knaap tot de orde zou roepen ffKomaan seide hij ten slotte ffje bent nog maar een kind en je gaf je geen rekenschap van het onbehoorlyke van ja gedrag om in de reohtszaal te spreken zonder dat je iets gevraagd werd Btair antwoord mjj nu eens opreoht Waarom Jaasun te Druben gepleegd door Peperkamp die te Valterraond op Prucher ala verdacht waarvan Groen is gearresteerd die te Orahacb op Pelzer waarschgnlgk geplpegd door zijn vrouw en zekeren C die op het dochtertje Van den heer Meinders te Bussum bedreven door Henriette Momber en Koeleman eu ten slotte de ddbbele moord te Schagen waarvan men thans gelukkig de daders in handen meent te hebben Maar toch is het Igstje van onontdekte moorden nog groot genoeg Behalve bovengenoemde komen daarop ala de meest bekende nit de laatate jaren voor de moord te Gouda die van twee oude vrouwen te Haarlem die op de dienstbode van mr Viotta te Amsterdam en het geheimzinnig verdwgnen der twee vrouwen van den berüchteu De Jong Het Huisgezin heeft zich in het bovenstasnde enkel bepaald tot moorden die duidelgk zgn uitgewezen maar hoeveel twgfelachtige gevallen zgn er niet waervan in de bladen met een enkel woord wordt melding gemaakt en waar men later niet meer van hoort Zoo b V het vinden van een Igk in het Assorbosch het opviaschen van een Igk nit het kanaal te Maastricht waaraan teekenen van geweld werden bespeurd de nog niet opgehelderde wgze waarop zekere Pin te Kuilenburg om het leven kwam het zonderlinge sterfgeval te Sas van Gent enz enz i Van moordaansl en zooder doodelgl afloop ia eveneens nog geen gewag gemaakt Wie herinnert zich niet om er maar een paar uit den laatflten tijd te noemen de poging van P V d Linden te Amsterdam om zgn moeder en oom te vergiftigen den moordaanslag van J Maria te Amsterdam op zgn vrouw die van zekeren W te Maastricht op zgn vrouw die van een ontaarden zoou te Sneek op zgn moeder enz enz £ en beer die giaterenocbtend aan het station van den Hollandscheu Spoorweg te s Gravenhage reisbiljetten had genomen en voor zgne bagage had gezorgd miate op het perron komende zgne portefeuille die bg meende tgdelgk in een zgzak van zijne overjas gestoken te hebben met ongeveer f 700 aan bankpapier Onraiddeligk werd aangifte bg de politie gedaan Terwijl de heer met de hem vergezellende dame liep te zoeken vertrokken juiat twee treinen richting Amatordam eb Rotterdam zoodat er alle gelegenheid beeft bestaan voor den eventueelen vinder of zakkenroller om weg te komen nam je de vryheid het antwoord van den beschuldigde to bevestigen door te zeggen jylk heb t evenmin gehoord Zou ie ons daarmede willen doen gelooven dat jo er bij waart toen De Ruiter zijn geweer van onder de struiken te voorschyn heefl gehaald Ja ceker ik was in hef bosch vlak hy dev muur on do Poorter was er niet r Gij wilt das getuigenis afleggen Welnu dat is goed Ge eijt niet oud genoeg om den eed af te leggen maar ik mag u toestomming geven om te zeggen wat ge weet In de t erste plaats moet jc mij eons zeggen wat je by het park van het kasteel uitvoerde den 4den November op het uur toen de misdaad geplaagd werd P Ik had een boodschap voor moeder De Ruiter gedaan ffWas je met Piet de Kuiter medegaan Neen mynheer Piet was reeds den gebeelen dag uit geweest Ik had kastanjes voor het varken gezocht m het bosch ny de Woudhoeve en wat op weg naar huis Ik liep langs dea bosohrand toen ik vink tegenover het gat in den muur een man uit het hek zag komen rWoet ge wat ge zegt sag je hem er uitkomen vJa mynheer De Poorter zegt dat hij hem naar binnen heeft zien gaan t Is juist andersom geweest hotseen bewijst dat hij er niet geweest is De Poorter wilde hem tegenspreken maar werd hierin verhinderd door de president met de woorden f Gij zult op uw beurt spreken En zich daarop weder tot Karel riehtende ging hjj voort I Gisterenmiddag wierp zich bg uaukomat van den trein die 5 30 te Wormerveer uit Amsterdam arriveert op plm 300 meter afstand van het station een persoon met het hoofd op de rails De maohiuist deed alle moeite om te stoppen doch dit kon niet Het hoofd van den man werd door de stang voor het voorste wtel gegrepen en op z j geworpen waardoor echter de onderste kaak werd verbrgzeld Door de spoorweg beambten naar bet station oreigebracbt werd hg behandeld door dr Korteweg aldaar bggestaan door den secretaris der gemeente en den hoofd agent van politie De man verkeert in zorgwekkeuden toestand Hg wer l na geneeskundige behandeling overgebracht naar het Bianengasthais te Amsterdam Bg nader onderzoek bleek bg een persoon uiï Jisp afkomstig te zgn De oorzaak van deie wanhopige daad is tot dusver niet bekend Naar nader gemeld wordt is hg heden nacht om 2 uur in het Binnengasthuis te Amsterdftot na eene operatie overleden Liefhebbers van een vast boiniije De lust b Jan en Alleman om in bet bezit van vastc geld te komen met een of ander ambt of ambje dns begiftigd te worden is groot ofschoon al even zeer in den mond van het volk de uitdrukking leeft vast geld vaat armoede Tengevolge der nitbreidiag van bet tramwegnet der Eerste Gtod Tr Mafttscb Veendam is tevens een gering nïtbrading van personeel noodig Voor koetster en conducteur hebben zich niet minder dan ooutoeeks driehonderd liefhebbers aangemeld Te Tilburg ia gevankelgk naar Breda overgebracht A U die zekeren G N onvarhoedi met een scherp mes eene anede over bet rechteroog toebracht waardoor dese dat lichaamsdeel zal moeten missen J q commissaris van politie te Wageniogea raadt een ieder aan die handelarelatiën wil taokoopen inet Frederik Pronk wonende en kantoor houdende Adrianaatraat No 29 Rotterdam om eerst luformatiën omtrent dien persoon in te winnen Hg adverteert in verschillenee bladen en vraagt dan voor de firma Pronk Co fruit handelaren export Londeu Convent Garden Market prijsopgave van puike aardappelen fruit kippen ganzen eenden enz voor export iSolido opkoopers mita borg kunnende stellen zenden brieven franco aan Pronk Co 29 Adrianastraat Rotterdam Wat deedt de min dien gy beweert gezien tehebben Juist het tegenovergestelde van hetgeen dei Poorter beweert Hy heeft onder db struiken het geweer verborgen en verwijderde zich riaarop met snellen sUp in de riohtlag v n de Woudboove U had my verschoten achter een boom en hy kwam langs mij zonder niy te zien Maar ik ik heb hem zeer goed gfizien Ku was die man De Euiter met ffNeen mijuheer De Ruiter was in bel Fpv k Dat heb ik later geboord Bovendien droeg hy sla altgd zijn uniform van bosohwaobter Dis man droeg een kiel en eon hoed m t brqede randen Uy geleek volstrekt niet op Piet Ge hebt dua den tyd g9ha l om z jq gelaat goed op te nemen O ik herinner t my zeer goed en zi l t nooit vergeten Over tien jaar zon ik t nog herkennen als men t mij toonde Sedert den aanvang van dit onverwachte gatuïgoaverhoor waa de pachter van de Pazantonhoeva voortdurend bleeker geworden en de brutaliteit welke hy toonde by zyn eerste optreden was geheel verdwenen Z n verlegen houding trok de aandacht van den president die eindelyk begon te begrijpen dat t best mogaiyk was dat de knaap niet gedroomd had wat hij vertelde In hetzelfde oogeablik kwam h op de gedachte ten jongen een onvsrwaobte vraag te doen Is die man op t oogeablik niet ia uw onmiddellyke nabyheid it f r W J